Page 1

Marnardal kommune Marnardal r책dhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Marnardal Telefon 38 28 90 00 E-post service@marnardal.kommune.no

PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN HELSE OG OMSORG 2011-2024

- Best i Agder p책 brukertilpassede tjenester


2

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2011-2024

Innhold 1.0 Innledning ....................................................................................................... 3 Om planprogram og kommunedelplan.............................................................. 3 Formålet med planarbeidet ................................................................................ 3 Organisering ...................................................................................................... 3 Lovverk og føringer........................................................................................... 4 2.0 Planprosessen ................................................................................................. 5 Fremdrift ............................................................................................................ 6 Forholdet til kommunens øvrige planlegging ................................................... 6 3.0 Befolkningsutvikling og ressursutnyttelse ..................................................... 7 Befolkningsframskrivning for eldre med forventede omsorgsbehov 80 år + ... 7 Befolkningsframskrivning for ”unge eldre” ..................................................... 8 Utgifter til pleie og omsorgstjenester i Marnardal kommune i perioden 20022009 i kroner per innbygger. ............................................................................. 9 4.0 Opplegg for medvirning ............................................................................... 10 Medvirkning – krav og frister. ........................................................................ 10

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling


14.1.2011

1.0 Innledning Kommunestyret i Marnardal besluttet 10.11.2009 at det skulle lages en kommuneplan samt to kommunedelplaner, en for skole og en for pleie og omsorg, senere ble dette endret til oppvekst og helse- og omsorgsplaner.

Om planprogram og kommunedelplan I henhold til Plan- og bygningsloven skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet for alle regionale planer og kommuneplaner. Dette gjelder også for kommunedelplaner, og for reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. En kommunedelplan er formelt sett ikke en egen plantype, men er en kommuneplan slik den er definert i Planog bygningsloven. Kommunedelplan er en betegnelse på en plan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en separat kommunedelplan, eventuelt at det aktuelle temaet i stedet tas opp som et tema innenfor en samlet kommuneplan.

Formålet med planarbeidet Formålet med planarbeidet er å utarbeide en helse og omsorgsplan for kommunen som bygger opp under visjonen ”Best på Agder!”. Planen skal ha som hovedmål at Marnardal kommune skal være best på brukertilpassede tjenester. Den røde tråden i planen skal være trygghet for den enkelte.

Vårt hovedmål er at vi skal være: ”Best på brukertilpassede tjenester!”

Det vil sikkert også dukke opp flere momenter i det videre arbeidet med planen og i forbindelse med høring av både planprogram og det ferdige høringsutkastet til oppvekstplan. Organisering Planarbeidet organiseres i en plangruppe. Gruppen ledes av kommunalsjef Helse- og omsorg, Kjell Rune Olsen. Som medlemmer sitter politisk representant Inger Haraldstad og hovedtillitsvalgt Mette Breili. I tillegg bistår kommuneplanlegger Joakim Damkås. Kommunens levekårsutvalg fungerer som referansegruppe. Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling

3


4

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2011-2024

Lovverk og føringer I henhold til Plan- og bygningsloven skal nasjonale og regionale rammer og retningslinjer legges til grunn ved kommunal planlegging.

Føringene som vil bli særlig vektlagt i denne planprosessen er:

Lovverk Kommunehelsetjenesteloven Lov om friluftsliv Lov om tannhelsetjenester Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Kommuneloven Plan- og bygningsloven

Stortingsmeldinger: Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. St. melding. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – en veg til høgere livskvalitet. St. melding. nr. 14 (1999-2000) Idrettslivet i endring. St. melding nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Stortingsmelding nr. 20 (2006.2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. St. melding nr. 47, (2008-2009) Samhandlingsreformen.

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling


14.1.2011 Statlige handlingsplaner: Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005-2009, ”Sammen for fysisk aktivitet” Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011 ”Oppskrift for et sunnere kosthold” Nasjonal strategi for det tobakksforebyggende arbeidet 2006-2010 Nasjonal helseplan 2007-2010 Omsorgsplan 2015 Demensplan 2015 Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013

Regionale føringer: Regionplan Agder 2020 Regionplan Lindesnes 2009 Fylkestinget vedtok 20.12.2010 at det skal utarbeides en regional plan for idrett, friluftsliv og folkehelse for perioden 2013-2016.

Kommunale føringer Kommuneplan Marnardal 2002 – 2011 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Marnardal Kommune 2009 – 2012 Pandemiplan for Marnardal Kommune. I tillegg jobbes det med kommunal planstrategi og ny kommuneplan som, når de er ferdige, vil legge føringer for helse- og omsorgssektoren i årene framover. Plan for oppvekst utarbeides parallelt med helse- og omsorgsplanen.

2.0 Planprosessen Det er viktig å lage en plan som er realistisk og som kan gjennomføres. Dette skal vi få til ved å kombinere inngående kunnskap om lokale forhold med god fagkunnskap. Vi vil blant annet benytte oss av rapporten ”Skreddersøm i eldreomsorgen (75+). RO-rapport 2010”, relevante KOSTRA og SSB – rapporter samt eget datamateriale som budsjett, regnskap og interne rapporter.

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling

5


6

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2011-2024 Det er nedsatt en plangruppe som har ansvar for å legge fram forslag til planen. Arbeidsgruppen trekker inn ytterligere kompetanse i form av fagekspertise og kapasitet ved behov.

Fremdrift Plangruppen har allerede igangsatt sitt arbeid. Det er lagt ned en god del forarbeid både ved at man har hentet inn mye informasjon og at man har involvert en del berørte enheter og interesser. Gruppen vil parallelt med høringen av planprogrammet arbeide med planen og tar sikte på å legge ut denne på høring relativt kort tid etter at planprogrammet er vedtatt. Følgende tidsplan angis for videre fremdrift: 14.1.2011 – 25.2.2011

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogrammet

11.3.2011 – 22.4.2011

Høring av kommunedelplan for oppvekst.

10.5.2011

Planen vedtas i kommunestyret.

Forholdet til kommunens øvrige planlegging Parallelt med og i etterkant av arbeidet med kommunedelplan for oppvekst skal det som nevnt utarbeides en kommunal planstrategi, en kommuneplan, en kommunedelplan for helse og omsorg og det skal gjennomføres en stedsanalyse for området Øyslebø – Laudal. Det er naturlig å se disse planene i sammenheng.

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling


14.1.2011

3.0 Befolkningsutvikling og ressursutnyttelse En vesentlig side ved planarbeidet er å beskrive de demografiske utviklingstrekkene en ser for seg i planperioden. Dette fordi institusjonsplasser, hjemmebaserte tjenester og andre tiltak må tilpasses en virkelighet som er i stadig endring. Fremtidige endringer i alderssammensetning (eldrebølge), forventet folkehelse når folk lever stadig lengre og antall personer i aktuelle aldersgrupper, særlig i forhold til eldreomsorg, bør derfor beskrives og legges til grunn for planarbeidet. I tillegg bør en se på om ressursene blir utnyttet effektivt. Ett vesentlig spørsmål her er hvordan tjenestetilbudet i Marnardal er innrettet i forhold til i sammenlignbare kommuner og i forhold til regions- og landsgjennomsnitt. Statistisk sentralbyrå har utarbeidet befolkningsframskrivninger basert på ulike fremtidsscenarier. Plangruppen og kommunestyret må ta stilling til hvilken utvikling en kan forvente i årene fremover og hvilket/hvilke fremtidsscenarier som synes mest realistisk(e). De senere årene har Marnardal opplevd en positiv befolkningsutvikling - antallet personer bosatt i kommunen har økt. Med dette følger også spørsmål som: Kan vi forvente videre oppgang? Hvordan får vi merke ”eldrebølgen”? Hva med forventet levealder og hva det får å si for folks behov for helse- og omsorgstjenester – og kan vi utnytte ressursene til helse og omsorgstjenester enda bedre? Befolkningsframskrivning for eldre med forventede omsorgsbehov 80 år +

Fremskrevet folkemengde 80 år + i Marnardal 150

Antall personer

130 Middels nasjonal vekst (alternativ MMMM)

110

Lav nasjonal vekst (alternativ LLML) 90

Sterk aldring (alternativ LHML)

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

50

Kilde SSB. Merk at aksen begynner på 50 personer for å få frem variasjonen i alternativene

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling

7


Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2011-2024

Som man ser av statistikken forventes en ”forsinket eldrebølge” i Marnardal med hensyn til eldre over åtti år. I forkant av dette forventes en ganske sterk nedgang. Det er betydelige utfordringer knyttet til langtidsplanlegging i forhold til eldreomsorg siden det er forventet en sterk oppgang i antall eldre på lang sikt, men først en kraftig reduksjon. Planarbeidet bør innrettes slik at planen skisserer mulige løsninger på denne utfordringen.

Befolkningsframskrivning for ”unge eldre”

Framskrevet folkemengde 70-79 åringer Marnardal kommune 300

250

Antall personer

200 Middels nasjonal vekst Lav nasjonal vekst

150

Sterk aldring 100

50 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

8

Kilde SSB. Merk at aksen begynner på 50 personer for å få frem variasjon i alternativene

Det forventes en sterk økning i antall ”unge eldre” altså eldre som forventes å stå utenfor arbeidslivet særlig fra 2015 og utover. Det dreier seg om i nærheten av en fordobling litt avhengig av hvilket utviklingsscenario en legger til grunn. Det er knyttet noe usikkerhet til hva denne kraftige økningen vil få å si for denne gruppens behov for kommunale helse- og omsorgstjenester i framtiden. Vi vet at Marnardal kommune har folkehelseutfordringer, planarbeidet bør legges opp slik at planen beskriver sannsynlige konsekvenser av denne økningen og mulige løsninger på den. Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling


14.1.2011

Utgifter til pleie og omsorgstjenester i Marnardal kommune i perioden 2002-2009 i kroner per innbygger.

18862 18200 17485 16200

15894 15220

14200 13722 12200

12457

Mandal Marnardal

13751

12741

Audnedal Gjennomsnitt alle kommuner

10200

8200 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Som vi ser har utgiftene til pleie- og omsorg i Marnardal økt i perioden 2002 – 2009, noe som er forventet. Marnardal bruker betydelige ressurser på pleie og omsorg, langt mer enn for eksempel Mandal eller landsgjennomsnittet. Dette er forventet fordi kostnadene knyttet til tjenesteproduksjon i rurale strøk er høyere enn i mer sentraliserte områder. Men i motsetning til Audnedal – som det er nærliggende å sammenligne seg med har økningen fortsatt og etter 2007 er vi på ett høyere nivå enn Audnedal og langt høyere enn Mandal og landsgjennomsnittet.

Siden Marnardal kommune bruker betydelige beløp på tjenesteproduksjon innenfor denne sektoren, også mer enn sammenlignbare kommuner bør planarbeidet innrettes slik at det også ser på om kommunen har en effektiv og brukertilpasset tjenesteproduksjon. Det vil si om produserer de tjenestene som brukerne har behov for og om vi ved for eksempel å organisere oss annerledes kunne fått mer igjen for de ressursene vi har til rådighet. Ifølge SSB har Marnardal en langt høyere andel eldre som er beboere på institusjon enn Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling

9


10

Planprogram for kommunedelplan helse og omsorg 2011-2024 landsgjennomsnittet 25,8% mot 14,3 %), men en lavere andel som mottar hjemmetjenester (28,9% mot 37,0) selv om undersøkelsen Skreddersøm i eldreomsorgen (75+) i Marnardal tyder på at de aller fleste ønsker å bo lengst mulig hjemme. Vi bør se på hva som er årsaken til at en større andel av de eldre i Marnardal enn andre steder er beboere på institusjon og vurdere om det er ønskelig å utforme strategier og tiltak for å legge til rette for at en større andel av de eldre kan bo lengre hjemme.

4.0 Opplegg for medvirning Det legges opp til medvirkning både ved at vi skal oppfylle formelle krav i lovverket der planprogrammet og endelig plan legges ut til offentlig ettersyn, og ved at vi legger opp til en åpen prosess der de som ønsker det kan komme med innspill. I prosessen med å utarbeide selve planen vil kommunalsjef oppvekst og kultur ha ett særlig ansvar for å involvere fagkompetansen i de enhetene som er direkte berørt av planarbeidet.

Medvirkning – krav og frister. Oppstartsmeldinger og høringer skal annonseres i Lindesnes avis, på kommunens nettsider og på kommunens facebook-profil samt omtales i kommunens avis Marnarposten når utgivelsen av denne sammenfaller i tid med datoer for høringer. Vi ønsker å nå ut til flest mulig og vil benytte sosiale medier aktivt i forbindelse med høringer også som en toveis-kommunikasjonskanal. Det skal gis rom for å komme med innspill både til innholdet og eventuelle temaer eller områder som ønskes vurdert i forbindelse med helse- og omsorgsplanen. Innspill som ønskes vurdert i forbindelse med planarbeidet må meldes til kommunen i forbindelse med høring av planprogrammet. Merk at høringsfristen er seks uker fra dato for oppstartsmelding. Innspill som kommer etter at høringsfristen er utløpt kan man ikke forvente at blir tatt opp i forbindelse med denne planprosessen. Når høringen er gjennomført og ett ferdig forslag til helse- og omsorgsplan foreligger vil plangruppen legge dette frem for kommunestyret som avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring. Høringsfristen er nye seks uker og når høringen er gjennomført skal plangruppen behandle innkomne merknader og lage innstilling i saken til kommunestyret.

Innspil og merknader sendes til: Marnardal kommune v/ kommuneplanlegger, Marnardal Rådhus, 4534 Marnardal

Marnardal kommune | Avdeling for service og utvikling

Planprogram helse og omsorgsplan 2011-2024  

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 4-1. og 11-13. legges forslag til planprogram for kommunedelplan oppvekst 2011-2024 ut til offentli...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you