Page 1

NR 2 • 2011

ÅRGANG 64.

Foto:3 gode venninner har startet nye MIKS barnekor på Laudal. Les mer på s.6

INNHOLD Prestens penn . . . . . . . . . . . . . . . s 2 Til ettertanke . . . . . . . . . . . . . . . . s 3 Min salme . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 4 Ordskifte . . . . . . . . . . . . . . . . . s 5 Guds medarbeidere . . . . . . . . . . s 6

Div . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 7 Gudstjenester . . . . . . . . . . . . . . . . s 8 Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s 9 Annonser . . . . . . . . . . . . . . . . s 10-11 Barnas side / Glimt . . . . . . . . . . s 12

Redaksjonen ønsker alle leserne en god påske!


2

KYRKJELYDEN

MARNARDAL

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93

Prestens penn

kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00 sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kirkeverge: Truls Glesne, tlf: 38 28 90 87 privat: 38 28 75 39 truls.glesne@marnardal.kirken.no menighetspedagog: Diddi Høye tlf: 38 28 90 71 privat. 38 28 61 64 mob: 99 41 49 16 diddi.hoye@marnardal.kirken.no men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Torgny Sandland tlf: 38 28 69 72 kyrkjetenar: Ragnhild Rønningen tlf: 38 28 61 93 soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38 soknerådsformann: Rune Hansen, 4534 Marnardal tlf: 38 28 84 22 kirketjener: Karoline og Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80 ØYSLEBØ KIRKE: organist: Torbjørn Isaksen, tlf: 38 28 76 81 menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65 klokker/kirketjener: Truls Glesne tlf: 38 28 75 39 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 18.05.2011

Be om godt vær Det heter jo så, når en har falt i unåde, at han kan be om godt vær. Det vil si – det har vi vel lov til alle, uansett, hvor vi har nå falt - eller ikke. Denne gangen var det presten og hans penn i siste ”Kyrkjelyden” som falt noen tungt for brystet. I ettertid kan jeg forstå det, og bare beklage, at noen også følte seg såra over det jeg skrev. Det var på ingen måte meningen! Men det er ikke lett å formidle synspunkter som du vet er kontroversielle. Jeg prøvde med en omskrevet, litt gammel vits. Ikke er den særlig god, en gang. Men den var slik: Da de innførte ny Fader vår, på 1970-tallet var vel det, ble det en stor overgang, ikke minst for mange av de eldre. Det var i Kristiansand, visst, at denne replikken falt: ”Æ skulle ønske at de konne vente med sånne forandringer te mi gamle e daue.” Sånn går et jo ikke an å skrive i et kristelig blad, men poenget var dette: Mange ting må forandres, også slike ting som vi er glad i og gjerne vil ha slik de ”alltid” har vært. Men noen opplevde dette som krenkende, og det beklager jeg at jeg forårsaket. Heldigvis er også ”de gamle” her – og mange av oss er antagelig så heldige at vi kommer dit, en dag. En kirke og et samfunn vil alltid trenge ”de gamles” livsvisdom og erfaring! Jeg er glad for at vi har mye av det i Marnardal! Så trenger vi også ungdommens oppfinnsomhet og livsmot! Det trenger vi kanskje mer av? Når det gjelder saken om målform i kirkene i Bjelland og i Laudal, så er ikke alt sagt om det, enda. Saken har vært drøfta på årsmøtene, og det er innlegg her i bladet. I Bjelland blir det 22. mai etter gudstjenesten et ekstraordinært menighetsmøte, der saken kommer til debatt og avstemning. Reglene for valg av målform tilsier at slik avgjørelse skal tas av menighetsmøtet. Så vi håper at folket vil møte fram og gi sin stemme for det ene eller det andre. Det reglene også sier, er at menighetsråd og prest har anledning til å la noen gudstjenester foregå på det målføre som ikke vedtas. Om det f.eks blir nynorsk som vinner i avstemningen, vil det fortsatt være mulig å ha ”et visst antall” gudstjenester på bokmål. - Og omvendt, hvis det er ønske om det. Kanskje vi i større grad enn nå bør benytte oss av den muligheten? ”Om godt og tjenlig vær” ba vi alltid i kirkebønnen før. Det er en bønn som stadig er aktuell – selv det visstnok ikke fins dårlig vær – bare dårlige klær! Vi trenger i hvert fall vår og varme, nå. Uansett hvilket målføre vi foretrekker! Når dette bladet kommer ut, er det straks påske. La oss bruke mulighetene påsken gir oss, til å gi merkedagene noe mer enn rødfarge i kalenderen. Påskens dager har et dypere innhold som kan gi nytt lys over hverdagene! Det kan gudstjenestene hjelpe oss til å finne! God påske, til hver og en! Og god vår! Og til slutt: LYKKE TIL med konfirmasjonene – både konfirmanter og foreldre! Vi håper mange også har lyst til å være med på tur til Bø, på KRIK ACTION 27.6-1.7. Mer info om dette fåes på Menighetskontoret eller krik.no. Vi kommer også til å sende ut brev med info og påmelding. Med vennlig hilsen Arild prest


3

KYRKJELYDEN

Til ettertanke... ”Kom la oss samles…” Om gudstjenestereformen del 2

Gudstjenesten er VÅR, ikke bare prestens! Gudstjenesten er under lupen. Mange har hørt om en Gudstjenestereform for ny liturgi til søndagens gudstjeneste. I tre små artikler skal jeg gi litt innføring i hva som er på gang. Hva blir nytt? Er det nødvendig å forandre? I reformen som startet i 2003 og avsluttes med en siste Kirkemøtebehandling i april i år er det lagt særlig vekt på Involvering Hva betyr det? Jo, at vi engasjeres og involveres på et indre og ytre plan. At vi går fra kirke berørt på en eller annen måte. Gudstjenesten kan bli en forestilling vi betrakter på avstand: ”Hvordan var presten i dag?”, ”Jeg likte ikke salmene”, ”Organisten spiller altfor sakte!!” Over generasjoner har gudstjenesteopplevelsen blitt formet ved prestens embetsposisjon, orgelets overherredømme og kirkerommets utforming. Gjennom dette og andre forhold er det en utfordring å hente tilbake bibelske prinsipper om menighetens deltagelse. Reformen har dette som mål. At gudstjenesten er vår, ikke bare prestens! Hvordan skal vi nå dette mål? * At vi kjenner igjen gudstjenesten fra søndag til søndag. Dette kalles gjenkjennelsens

glede! Fornyelse må balanseres mot tradisjon. Vi innfører nå prinsippet om stedegengjøring. Dette betyr at gudstjenesten i domkirken og fjellkirka ikke trenger å være den samme. Men i en kirke må menigheten bli vant til en gudstjeneste, i hvert fall godt kunne kjenne igjen ”vår” gudstjeneste. * Involvering betyr at flere medvirker. Det er arbeidskrevende å involvere; ofte er det enklest å gjøre alt selv! Men skal gudstjenesten bli vår, må vi se noen av våre medvirke som kirkeverter, tekstlesere, ministranter (barn som medhjelpere), nattverdutdelere, forbedere. Denne utviklingen har vært på gang lenge og gudstjenestereformen setter det enda mer i system. * At menigheten er med å bestemme lokale grunnordning. Den blir kalt ORDO. Menighetsrådene skal før 1.juni nedsette et gudstjenesteutvalg som sammen med prest og organist skal lage et forslag til hvordan gudstjenesten skal være i kirka di. * Prest og organist har et særskilt ansvar for at denne prosessen blir god. Presten er åndelig leder og fagperson på det liturgiske og organisten er fagperson på det musikalske. Prestens lederskap skal prøves på å stimulere til godt samarbeid mellom alle tjenestegrupper som har med gudstjenesten å gjøre. Og ved å involvere nå-

degaver og naturgaver i dette samarbeid. * Gudstjenestefornyelse som svar på bønn. Liturgi betyr ”folkets verk”, men dette verk kan bare nå sitt mål ved Åndens gjerning. Derfor sender biskop Olav ut en melding ved nyttårsskifte: ”Vi trenger dessuten, gjennom bønneskoler, å lære å formulere bønner, ettersom gudstjenestereformen i stor grad oppmuntrer til lokalt utformede bønner.” Vær med å be om en gudstjenestefornyelse i din kirke! En gudstjeneste som blir slik at du vet du mistet noe verdifullt om du ikke var i kirka på søndag!

Tom Martin Berntsen Rådgiver liturgi inAgder og Telemark 90561239 tmb@kirken.no


4

KYRKJELYDEN

Min Salme Det var fastelavnssøndag med overføring av gudstjeneste i Holmenkollkapellet. Vi hadde vært ute på ski på formiddagen, men kom inn til beretningen om Bartimeus, den blinde som satt ved veien og fikk høre at Jesus gikk forbi. Og setter i gang med å rope: Kyrie eleison, Herre, forbarm deg! Ropet hans blir hørt og han får synet tilbake. Skulle tro at sterkere kan vel ikke opplevelsen av "nåde" være. Et håp som blir oppfylt - uten egen fortjeneste. Den svenske organisten, komponisten og sangforfatteren Lydia Lithell (1909-1957) skreiv ca 300 sangtekster, bl.a. Jag har hørt om en stad ovan molnen og tonsatte et flertall av dem. Mest kjent i Norge er nok Det enda som bär, när allting annat vacklar, en sang om nåde, som jeg setter svært høyt, Ja, den er nok blitt den jeg oftest kommer tilbake til. Gjennomgangstemaet er nåden som har sin grunn i Guds kjærlighet og Jesu soningsdød og seier så klart at dette er den " säkra grund" som står gjennom alle tider og hendelser. Og om det er en lovsang om Guds nåde, så klinger troen med. Både troen og nåden er ren gave. Salmen har i "Sangboken" nr 243 og der er også melodien med. Men teksten kan du også lese her:

Det enda som bär, när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet All jordisk berømmelse och glans den slocknar, när sist jag står hos Gud i härlighet. Kor: Det enda jag vet, det är att nåden räcker, att Kristi blod min synd, min skuld betäcker Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränsløsa nåd. Det enda som står igenom alla tider, Är Kristi kors och blodets säkra grund. Ty allt, vad jag byggt av hø och strå, det faller, Det varar blott en kort och flyktig stund. Det enda jag har infør den vita tronen, Det är en frälsad själ. Halleluja! Och detta är nog, ty all min synd blev sonad, När Jesus dog för mig på Golgata. Ragnar Fidjestøl.

Jim, som bodde ved elvebredden, var en dypt religiøs mann. Derfor var han ikke engstelig da elven gikk over sine bredder og vannstanden krøp oppover husveggene hans. En kar kom forbi i båt og ba ham bli med. – Jeg klarer meg fint, Gud passer på meg, svarte Jim rolig. Vannet fortsetter å stige, og Jim må omsider klatre opp på taket. En ny redningsbåt kommer forbi, men Jim er like rolig... – Jeg klarer meg fint, Gud vil redde meg. Omsider står vannet så høyt at Jim må sette seg oppå pipen. Et helikopter firer ned en taustige, men Jim er fortsatt like rolig! – Jeg er i trygge hender, Gud passer på meg. Omsider stiger vannet over pipen, og Jim drukner. Kort etter står han ansikt til ansikt med Gud foran perleporten... – Du lovet du skulle passe på meg, sier Jim anklagende! Hvorfor reddet du meg ikke? – Jeg sendte deg jo to båter og et helikopter, svarte Gud! Hva mer kunne du egentlig forvente?


5

KYRKJELYDEN

Arild prest oppfordret til ordskifte. Her kommer et innlegg: Hvorfor går du/går du ikke til gudstjeneste i kirken? Ifølge Arild prest går ikke barn til gudstjeneste ”fordi dei møter ord dei ikkje forstår – av di dei er på nynorsk”. Ved å innføre bokmål i gudstjenesten mener han vi kan rette på dette, ja det kan til og med bli lettere for voksne å forstå. Nei, Arild prest, dette er ikke grunnen til tomme kirkebenker. Og om enkelte ord kan være noe fremmede vil alle forstå betydningen når ordene står i en sammenheng. Men om presten likevel mener menigheten ikke forstår, bør nok en av hans primære oppgaver være å komme med en forklaring – eller som det heter på nynorsk: ei ordtyding. Presten argumenterer også med at man må lære liturgi – ja til og med Fadervår flere ganger om vi beholder ordningen som den er i dag. Her undervurderer han menigheten. Språket er hele tiden i utvikling og vi har ikke hatt vansker med å følge med. Ingen trenger å vente på at den eldre generasjo-

nen skal forsvinne. Egentlig tror jeg de færreste vil ha noen motforestillinger mot nynorsken i kirken selv om barna lærer bokmål først i skolen. Det er først når det blir gjort oppmerksom på ”problemet” at det oppstår et problem. Skolebarna i Marnardal lærer først bokmål på skolen. Det er likt for hele kommunen. Men det er opp til hver menighet i bygda å bestemme både hvordan liturgien og språket i kirken skal være. Så la oss ta det viktigste først: Få en myk overgang til den nye liturgien. Ingenting har brennhast. La oss øve oss litt etter litt slik at vi kan bli glade i det nye som innføres. Så til ønske om flere kirkegjengere. Her ligger det et stort ansvar på oss som deltar jevnlig. La oss ta med barna. La det bli en naturlig del av søndagen. På den måten lærer vi barna våre gode vaner som tjener både kirken og den enkelte. Med vennlig hilsen Bjørg M

BJELLAND Velkommen til det årlige loppemarkedet til inntekt for bedehuset, som i år blir lørdag 7.mai kl.10.oo. Vi selger mat, og det blir også kransekaker å få kjøpt. Vi tar i mot lopper torsdag 5.mai og fredag 6.mai fra kl.18.oo-20.oo på Bjelland skole. Ikke hvitevarer. Har du problem med å levere, kan vi muligens hente. Ring tlf. 38 28 69 75 - 38 28 66 11 - 38 28 66 45 Loppemarkedkomitèen.

Kjære Bjørg! Takk for at du engasjerer deg! Du sier fornuftige ting! Selv om jeg ikke helt følger deg i alt, så vet jeg vi er enige om det viktigste: At kirka skal være for alle. At vi trenger å samles om Guds ord, til bønn, til dåp og til nattverd. Det er noe vi vokser på som mennesker og som kristne. Og vi er enige om, at her hører barna med! De har faktisk rett på å få bli med! Nynorsk er viktig for de som mest er vant med det. Bokmål er like viktig for de som er mest vant med det! Det er menigheten selv som bestemmer, hvilket mål som skal brukes. Dette er en sak som menighetsmøtet avgjør og kan f.eks ikke avgjøres ved en folkeavstemning. Jeg synes det er litt rart, og litt trist, om menigheten ikke vil ta hensyn til alle de barn og unge som er mest vant med bokmål. Soknerådet i Bjelland har prøvd å gjøre noe for å komme barna i møte med det språklige. Der er gudstjenestene som er spesielt mynta på barn, laga til på bokmål. Dette er det anledning til, etter loven, og det har så langt jeg vet, fungert. Om menighetsmøtet skulle velge å endre målform til bokmål, tror jeg sikkert at soknerådet også vil komme de som har ønske om nynorsk i møte, med at noen gudstjenester fortsatt blir på nynorsk. Men: ta med barna, om det er nynorsk eller bokmål! Det er det viktigste! Med vennlig hilsen Arild prest


6

KYRKJELYDEN

3 gode venninner har startet nye MIKS barnekor på Laudal. Helene Ougland, Rakel Hansen og Evelyn Blørstad er nye ledere i MIKS,- barnekoret med tilholdssted på Laudal menighetshus. Pr i dag har de mellom 20 og 30 medlemmer men har plass til mange flere…. Evelyn står for dirigeringen, mens Helene og Rakel hjelper til med sang og sprell. De har det etter sigende så gøy på øvelsene at det nok kan hende at Evelyn må hysje på dem så ikke de forstyrrer. Men hvem kan vel egentlig klage på det? Disse damene er ikke skapt til å sitte i ro,- energien og gleden deres er særs smittende og det tror jeg barna både får merke og har stor glede av…. Når undertegnede fikk lov å lytte til noe av musikken som brukes i koret, ble det raskt klart at dette er musikk som svinger… Musikk til å bli glad av og som du får lyst å danse til! Skulle ikke forundre meg mye om vi får se både glade og dansende barn når MIKS etter hvert skal holde konsert. De 3 sier at de ønsker seg foreldre som er med på øvelsene,- de vil gjerne at koret etter hvert kan bli at samlingssted for småbarnsforeldre der de kan slappe av og ”kjase” med andre foreldre. Kansje blir det matservering for hele familien etter hvert,- foreløpig nøyer de seg med frukt og drikke på øvelsene. Men damenes engasjement for å dra i gang et møtested for familier i Laudal ligger der og venter… Om ideologien bak MIKS sier de dette: I MIKS er alle velkomne akkurat som de er! Dette er et tilbud til alle, uansett bakgrunn, tro eller sangkunnskap. Sangene som synges har kristent innhold,- slik må det være når man er en Guds medarbeider… Du må være 5 år eller mer for å være med men ellers er det ingen opptakskrav. Har ditt barn lyst å bli med? Møt opp på menighetshuset på Laudal tirsdag i partallsuker mellom 17.30 og 18.45 eller ta kontakt med en av lederne. Diddi


KYRKJELYDEN

MARNARDAL KIRKELIGE FELLESRÅD:

STILLING LEDIG Stillingen som organist i Bjelland kyrkje er ledig for tiltredelse fra 1.juni. Den er på 15,6% av full stilling. Stillingen lønnes etter KA`s regulativer, avhengig av kvalifikasjoner. Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke. Tilsetting skjer ellers i samsvar med gjeldende lover, avtaler og reglement. Evt. spørsmål vedr. stillingen kan rettes til kirkevergen, Truls Glesne, telf. 382 89087 (tirsd.,torsd.) eller e-post: truls.glesne@marnardal.kirken.no Søknad med kopi av vitnemål og attester sendes Marnardal kirkelige adm.utvalg, 4534MARNARDAL, innen 1.mai 2011.

7


8

KYRKJELYDEN

Velkommen til gudstjeneste

Bjelland kyrkje Langfredag, 22.april: Høymesse kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Søndag 1.mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til ungdoms-arbeidet i Marnardal. 17.mai Familiegudstjeneste kl.10.00 v/prestvikar Tor Omar Holbek. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 22.mai Høymesse kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer. Menighetsmøte etter gudstjenesten. Søndag 12.juni Høymesse kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer.

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe: ØYSLEBØ KIRKE: Reidun og Knut Flystveit tlf. 38 28 76 40 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11 Gerd Bruskeland tlf. 38 28 68 12

Laudal kyrkje

Øyslebø kirke

Skjærtorsdag, 21.april: Høymesse kl.19.30 v/prestvikar Tor Omar Holbek. Nattverd. Offer Kirkens SOS, Kr.sand 1. Påskedag, søndag 24.april: Høymesse kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Haydom Hospital. Søndag 8.mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal. 17.mai Familiegudstjeneste kl.12.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til trosopplæringa i Marnardal. Søndag 29.mai Høymesse kl.11.00 v/vikar. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Pinsedag 12.juni Felles festgudstjeneste i Bjelland kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer. Søndag 19.juni Friluftsgudstjeneste på Bjørnhom kl.12.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til Menighetsfakultetet.

Søndag 17.april: Palmesøndag: Høymesse kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer til Israelsmisjonen, sørl.krets. 1. Påskedag, søndag 24.april: Påskefrokost på menighetshuset kl. 09.30. Etterpå drar vi på gudstjeneste til Laudal. Søndag 15.mai Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal. 17.mai Familiegudstjeneste kl.13.00 v/spr. Arild Knutsen. Offer til menighetsarbeidet. Søndag 5.juni Høymesse kl.11.00 v/vikar Nattverd. Offer. Pinsedag 12.juni Felles festgudstjeneste i Bjelland kl.11.00 v/spr. Arild Knutsen. Nattverd. Offer. Søndag 26.juni Gustjeneste i Ljosland kapell kl.11.00 v/spr. Olav Lehne. Fjellhagens dag, med ulike aktiviteter/matsalg etter gudstjenesten. Avreise kl 09.30 fra Øyslebø kirke. Bli med!

Slekters gang BJELLAND Gravlagte: Mari Stedjan, Ånen Haugland, Arne Evje.

LAUDAL Døpte: Tommas Dale (døpt i Finsland kirke), Tobias Dale (døpt i Finsland kirke).

ØYSLEBØ Døpte: Eline Eidstø, Kasper Lindland, Ørjan Heddeland-Roland (døpt i Finsland kirke).


9

KYRKJELYDEN

Møter BJELLAND

LAUDAL

April: 15. Fredagskafè 17. Søndagsskole 20. Basar, Myran 22. Gudstjeneste kl.11.oo 27. Yngres 30. Dugnad, Bedehuset Mai: 1. Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11.oo 3. Formiddagstreff 3. Yngres; tur til Høye 7. Loppemarked 17. Gudstjeneste kl.10.oo 20. Fredagskafè 22. Gudstjeneste kl.11.oo 26.-28. Møteuke, Normisjon Juni: 12. Gudstjeneste kl.11.oo

April: 21. Gudstjeneste, Skjærtorsdag. Kl.19.30 24. Høytidsgudstjeneste, 1.påskedag Mai: 3. Kaffetreff 3. Yngres 8. Konfirmasjonsgudstjeneste 10. Misjonsstevne/kvinnestevne NMS, kl.19.oo 17. Familiegudstjeneste kl.12.oo 27. Barneforeningsbasar på Tjomsland, Samemisjonen. 29. Gudstjeneste Juni: 12. Høytidsgudstjeneste, 1.pinsedag, Bjelland kyrkje 19. Gudstjeneste

ØYSLEBØ April: 14. Basar, husstyret 17. Gudstjeneste, Palmesøndag. 26. Formiddagstreff 28. Torsdagsmøte, NMS Mai: 5. Torsdagsmøte, NLM 15. Konfirmasjonsgudstjeneste 31. Formiddagstreff Juni: 5. Gudstjeneste 12. Høytidsgudstjeneste 1.pinsedag, Bjelland kyrkje 26. Gudstjeneste

KYRKJELYDSMØTE BJELLAND.

KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen og Ragnhild Rønningen Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje

Det vert ekstraordinært kyrkjelydsmøte etter gudstenesta 22. mai i Bjelland kyrkje. Sak: Målform i kyrkja. Drøfting og avstemming. Forslag til møtet leveres lederen i soknerådet skriftlig seinest 15. mai. Vel møtt! Soknerådet i Bjelland.

KONFIRMANTER VÅREN 2011 BJELLAND 1. Mai Anders Foss, Aina Celine Haugland, Ingrid Haaland, Juliane Foss Martin, Eva Helen Rasmussen, Marius Roland, Lone Therese Storli Haaland

LAUDAL 8. Mai Asborg Bruskeland, Ida Tomine Foss Fredriksen, Isabell Kittelstad, Helene Lauvsland, Maren Salskov Petersen, Anne Skuland, Malin Tjomsland, Amalie Haugland (fra Øyslebø). Thomas Netland Haagensen (fra Øyslebø).

Fra 2012 bli konfirmasjonene i august - september, med oppstart i januar.

ØYSLEBØ 15. Mai Dina Terese Birkeland Røyland, Joakim Eidstø, Kristoffer Thomassen Eikenes, Alf-Kristian Ellefsen, Lilly-Anna Finsdal, Elise Flakk Fossestøl, Ole Jørgen Gangså, Julie Heddeland, Osmund Høye, Martin Johnsen, Vetle Larsen, Signe Andrea Svaba, Endre Audun Kletteng Søyland, Juli Elise Ågedal, Daniel Aarflot. (Amalie Haugland og Thomas Netland Haagensen konfirmeres i Laudal 8. mai.)


10

KYRKJELYDEN

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00 Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner. DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 10

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Marnardal folkebibliotek

Vi har bøker og musikk

Åpningstider: Øyslebø: Tirs. 11.00-20.00 Tlf: 38 60 30 12 Ons. 10.00-20.00 Tors. 10.00-20.00 Laudal: Man. 09.00-14.00 Tlf. 48 99 10 12 Ons. 14.00-18.00 Bjelland: (betjent) Ons. 10.00-13.00 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

NOMI Bok & media Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

A.G. VIGEMYR A/S

4532 Øyslebø Tlf. 38 28 75 11 - Fax 38 28 75 22 Hverdager Lørdager

Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

kl 08.30 - 18.00 kl 09.00 - 15.00

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter. UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 72 35

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons,. fre. kl. 09.00 - 15.30 Tors. kl. 09.00 - 17.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM Tlf. 38 28 02 90 Kontortid Grindheim: Man., tirsd., ons., fre., kl. 09.00-15.30. Torsd. 09.00-17.00 Kontortid Bjelland (butikken): Mandag kl. 12.30-15.00 Torsdag: kl. 12.30-16.30

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

RUNE KNUTSEN Laudal og Øyslebø, tlf: 941 60 311 / 930 12 193

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

Storbasar i Laudal Basaren på Laudal skole til inntekt for teppe i Laudal kirke ble en kjempesuksess. Planleggingen av basaren startet på høsten i fjor, og målet var å få inn så mye penger at vi kunne sette i gang med å skifte teppet. Resultatet av basaren ble at det kom inn ca 49.000,- kroner. Dette var langt i overkant av det vi hadde håpet og trodd på, og sammen med beløpet helselaget gav, så har vi nå klart å få dekket inn alt vi trenger for å få skiftet teppet. Dette arbeidet er nå satt i gang. På vegne av soknerådet i Laudal ønsker jeg å rette en stor takk til Gunnar Skaar for sin appell, Laudal barnekor og Øyslebø sangsøstre som laget en flott ramme rundt basaren. En stor takk også til alle som har bidratt til dette resultatet gjennom å stille opp på forskjellige oppgaver for å få gjennomført basaren, og ikke minst en stor takk til alle som deltok på basaren gjennom å ta lodd og dermed bidrog til det fantastisk resultat. Vi vil også igjen få takket helselaget for deres fantastiske bidrag på 30.000,I løpet av kort tid kan vi alle se resultatet av teppet i kirken som vi alle har gitt en del av. Vi er en del av kirken, og kirken en del av oss. Vel møtt i kirken. Rune Hansen, Leder Laudal Sokneråd.

Kyrkjelyden 2011 nr. 2  

Kyrkjelyden 2011 nr. 2