Page 1

NR 3 • 2012

ÅRGANG 65.

INNHOLD

e ker all s n ø n sjone mer! Redak m o s d en go leserne

Prestens penn . . . . . . . . . . . . s 2 Førskoledag . . . . . . . . . . . . . . s 3 Min salme . . . . . . . . . . . . . . . s 4 Div info. . . . . . . . . . . . . . . . . . s 5 Trosopplæring . . . . . . . . . . s 6-7 Gudstjenester og møter . . . . s 8 Slekters gang . . . . . . . . . . . . . s 9 Annonser . . . . . . . . . . . . . s 10-11


2

MARNARDAL

MARNARDAL KIRKEKONTOR Rådhuset - 4534 Marnardal fax: 38 28 90 93 kontortid: tirsdag kl. 09.00 - 14.00 torsdag kl. 09.00 - 14.00

sokneprest: Arild Knutsen tlf: 38 28 90 86 privat: 38 28 71 05 mob: 91 35 98 08 arild.knutsen@marnardal.kirken.no kyrkjeverge: Truls Glesne, tlf: 915 71 777 truls.glesne@marnardal.kirken.no trosopplæring 0-18: Lasse Braadland mob: 406 31 033

men.sekr.: Kari J. Greibesland tlf: 38 28 90 85 privat: 38 28 66 29 kari.june.greibesland@marnardal.kirken.no BJELLAND KYRKJE klokkar: Kari June Greibesland tlf: 38 28 90 85 organist: Elisabeth Seland tlf: 456 00 886

kyrkjetenar: Ragnhild Rønningen tlf: 917 03 250

soknerådsformann: Hans Olav Gunstveit, Koland, 4536 Bjelland tlf: 38 28 66 45 LAUDAL KYRKJE: klokkar: Theodor Tjomsland, tlf: 38 28 81 13 organist: Kåre Søyland tlf: 38 28 68 38

soknerådsformann: Torgeir Hagestad 4534 Marnardal

kyrkjetenar: Karoline og Vilde Bråten, tlf: 38 28 71 80 ØYSLEBØ KIRKE: organist: Torbjørn Isaksen, tlf: 38 28 76 81

menighetsrådsformann: Kåre Glesne, 4532 Øyslebø, tlf: 38 28 76 65 klokker/kyrkjetenar: Truls Glesne tlf: 915 71 777 Tone Glesne

Stoff til neste nummer må vi ha innen 01.08.2012

KYRKJELYDEN

P r e st e n s p e n n Trygg er kvar den som feste finn. Kvar fugl vil søkje reiret. Å vera til er mykje, men å høyra til, er meire. Jan Magnus Bruheim

Hv a er n å d et ? Slik formulerer dikteren seg, når han skal si noe om hva som er viktigst i livet. Å høre til er noe av det grunnleggende nødvendige. Helt fra navlestrengen ble klipt, ble dette et sug i hvert menneske: Å høre til i en familie, et nabolag, venneflokk, skoleklasse, samfunn, kjæreste; skape en ny tilhørighet og en ny framtid sammen med den du elsker mest. For å kunne kjenne på dette, at jeg hører til, må jeg se at jeg har noe til felles med disse andre som også hører til. Det er ikke alltid så lett å kjenne denne tilhørigheten. Særlig vanskelig er det, hvis en er kommet fra et annet sted. Men nå bor de her, hører til her. Barna vokser opp her, lærer språk og skikker, og de kjenner seg norske og marnardalske.

I kirken er også dette en viktig sak: å høre til. Helt fra døpefonten, der det sies: Du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne. Dette er en tilhørighet som knytter oss til Jesus og til hverandre. Selv om vi nok kan se ulikt på en del ting – er vi døpt, så er det viktig å holde fast på dette. Selve ordet kirke kommer fra det greske kyriakæ og betyr nettopp dette: Det som tilhører Herren. Det er en tilhørighet som er der, uansett hvor jeg bor, hva jeg jobber med, hvor mange penger jeg har, hvordan helsa er, hvordan jeg lykkes i livet. Jeg tilhører Herren, fordi han har lovet det. Slik er det. Men jeg må minnes på det, så jeg ikke glemmer, og mister troen og tryggheten som denne tilhørigheten gir meg. Derfor ringer klokkene til gudstjeneste. Derfor møtes mennesker på bedehus og menighetshus. Her blir tilhørigheten synlig. Du ser prosesjonen kommer inn, med korset først, som alltid. Det minner oss om at Jesus går foran oss og sammen med oss. Så kommer vi andre med det vi har fått å bære, og vi får sette det fra oss på alteret. Vi ser det og tenker kanskje på at vi fikk alle noe å bære i livet, noe vi kan gi til Gud som tar i mot oss. Hver gang vi kommer! Det er en fin påminnelse. Vi hører til her, og tilhørigheten til Kristus strekker seg langt utover dem som samles der. Som prest og en av dem som har et ansvar for menighetene, er det en utfordring at så mange prioriterer bort disse samlingene. Samtidig varmer det å se alle som trofast møter fram. Det bekrefter dette grunnleggende viktige for oss: Vi hører til! Vi hører sammen! Vi trenger hverandre! Fellesskapet og samlingen om Guds ord gir påfyll for hverdagene. Vi er sammen underveis. Alle kan vi bidra til å gjøre disse samlingene bedre, mer inkluderende, varmere. Det er faktisk slik, at gudstjenester i Bjelland har plass til noen fra Laudal eller Øyslebø, også. De er rett og slett velkommen! Og vise versa. Gudstjenester og møter blir helst litt for sjeldne for de fleste hos oss. Hvis du har lyst til å bli med i bibelgruppe eller samtalegruppe, så vil jeg gjerne anbefale det. Jeg kan formidle kontakt! FRIVILLIG! Denne våren har vi vært noen som har jobbet sammen for å prøve å få til en Frivilligsentral i Marnardal. Det håper jeg vi lykkes med! Der dette fins, fungerer det supert som et ”lim” i bygda, for eksempel slik at mange som ellers ville vært alene, får tilbud et fellesskap. Dette blir naturligvis (også) et tilbud til alle i Marnardal, uansett hvem de er og hva de tror. Dette vil vi også som kirke være med på å støtte opp om! Velkommen til fellesskap! Du hører til!

Med vennlig hilsen Arild prest


KYRKJELYDEN

3

FØRSKOLEDAG PÅ HØYE

Trosopplæringen i Marnardal arrangerte nylig dag 2 av to førskoledager hos Diddi. Den første gikk av stabelen i fjor høst, og barn og voksne gledet seg over å være samlet igjen.


KYRKJELYDEN

4

Min salme Den sangen jeg finner det mest riktig å kalle ” min salme ” er sangen; Hver dag er en sjelden gave. Dette var en sang vi ofte startet med å synge i første skoletime på Marnar linedelte ungdomskole som det hette den gang i 1960 åra. Innholdet i teksten er jo ganske enkelt, og kanskje var det og er det fortsatt nettopp derfor budskapet blir så viktig og riktig. I alle fall er det slik jeg har følt det både i unge år og i voksen alder. For meg har denne sangen vært et kjært minne fra ungdomstida. Og i alle år etter har den kommet meg i hug som en trøst når dagene kunne synes tunge, men også som en bekreftelse på de gode dagene Sangen har ikke minst, vært en påminnelse om ansvar, om nåde, og om hvilken sjelden gave livet vårt er. Åse Marie Bue

Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver dag er på ny en nåde som stiger fra himlen ned. Hver dag er igjen et ansvar, et stort og alvorlig krav. Hver aften står hvite stjerner og spør deg om hva du gav. Hver aften står hvite stjerner i himmeriks fjerne by. Hver morgen går Gud og vekker din vilje til dåd på ny.

SMS-VARSLING...

Ønsker du varsling på sms om når og hvor det er gudstjeneste i Marnardal? Det du må gjøre, er å melde din interesse til menighetskontoret. Ring 382 89 085 (tirsdag og torsdag), eller send e-post til: menighetskontor@marnardal.kirken.no, og oppgi det mobilnr. du ønsker å motta melding på.

Husk

givertjenesten til ungdomsarbeidet i Marnardal. Kontonr.

2801.13.15722


KYRKJELYDEN

Konfirmanter i Bjelland kyrkje søndag 26.august:

Konfirmanter i Øyslebø kirke lørdag 8.september:

Kristine Greibesland Frida Repstad Vegard Haraldstad

Karianne Gjervik Bergesen Lisa Finsdal Lina Maria Høye Stine Skuland Kjær Tobias Nome Andreas Skjævesland Aurora Alsand Skår Tonje Usland Eline Breland Sødal Thea Tronstad Andreas Wiig Wærhaug

Konfirmanter i Laudal kyrkje søndag 2.september: Even Bryn Bruskeland Juni Haraldstad Elise Bergum Sveinall Langelandsvik Annika Tiemann Terese Mjåland Mariell Olsen Pål Sveinall Andreas Tisland

5

Kjempetakk til dere konfirmanter som var med og samlet inn penger til Kirkens Nødhjelp`s fasteaksjon. Dere gjorde en fantastisk innsats! En stor takk også til sjåførene. Hjertelig takk også til alle dere som tok imot de flotte ungdommene og bidro med økonomisk støtte til Kirkens Nødhjelp, og andre som har gitt i kollekt, via bank eller stasjonære bøsser. Resultatet for Marnardal ble kr. 34.849,- Fantastisk bra! Beste hilsen Ragnhild.

Takk! Også i år vil me gjerne sei mange takk for et godt og fint frammøte til Normisjonens påskebasar på Myran skisenter. Som vanlig talte Magne Kjetså. Tor Omar Holbek spelte gitar og sang, og hjalp oss med basaren, som innbrakte kr. 25.000,- Så takk for de mange gevinster og anonyme gaver til basaren. Hilser med Gal.6,9:

”La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp.” For Austheia syforening v/Janna Roland.

Bjelland bedehus – oppussing.

Vi ønsker med dette å rette en hjertelig takk til alle som har bidratt med penger til oppussing av Bjelland bedehus. Bjelland misjonsforenig.

Takk

til alle som på forskjellig vis bidro til årets loppemarked. Vi vil med dette si en stor takk! Resultatet blei ca kr. 41.000,- (netto)

Loppekomiteen.


KYRKJELYDEN

6

PLAN FOR TROSOPPLÆRING I MARNARDAL: HOVEDMÅL FOR TROSOPPLÆRINGEN I MARNARDAL. Vårt mål for arbeidet er å inkludere alle, og gi et tilbud som favner alle, med utgangspunkt i kristen tro og verdier. Vi ønsker å åpne hjerter og åpne kirkerom for barn og unge slik at de kjenner seg hjemme og tilhørende noe større enn seg selv. GRUNNLAG OG SÆRPREG.

Marnardal er en liten men langstrakt kommune. Her er 3 kirker med tilhørende menighetsråd. Vi er ca 2200 innbyggere. Årlig døpes nå ca 25 barn, og vi får et tilskudd på 142.000 kroner til trosopplæring. Trosopplæringsutvalget er nedsatt av menighetsrådene slik at alle de 3 soknene har like stor påvirkning på arbeidet. Det er i snitt ca 30 barn på hvert alderstrinn fordelt på 3 skoler. Dette gjør det ekstra utfordrende å arrangere tiltak i kirken da mange barn bare kjenner ”sin” kirke. Men det løser vi på den måten at vi rullerer på kirkene når vi arrangerer for eksempel LYS VÅKEN og TÅRNAGENTENE. Det finnes mye kontinuerlig kristne aktiviteter for barn og unge, så som 3 søndagsskoler, 2 yngresgrupper, gutteklubb, barnekor og ungdomskor, som til sammen favner veldig mange. Vi ser det som særdeles viktig å støtte og hjelpe de frivillige som driver kontinuerlig arbeid og bruker mye tid på å ha kontakt og dialog med disse. ORGANISERING, RAMMER OG ANSVAR.

Trosopplæringsutvalget er gitt mandat til å organisere aktivitetene og har også full råderett over midler til tiltak. Dette er gitt av menighetsrådene i kommunen. Det gjør saksgang og behandling enklere og raskere og det fungerer fint. En menighetspedagog jobber i 20% stilling, men har mulighet til å jobbe inntil 40% ved behov. Noe som nok er mer riktig stillingsstørrelse. På sikt ønsker vi å utvide stillingen. I realiteten er det menighetspedagog og prest som setter i gang tiltak, men på sikt håper vi å få frivillige til å overta ansvaret for de ulike tiltakene. Vi har møter i trosopplæringsutvalget ca en gang i måneden og der informeres det om hva som har skjedd siden sist og hva vi vil vektlegge i tida fremover. Hver høst går vi igjennom budsjettet for å sjekke at vi kommer riktig ut ved årsslutt. Vi ønsker å knytte bånd til andre aktører så som Misjonskirken og Speideren. I tillegg ser vi for oss samarbeid på tvers av organisasjoner. Bygdekvinnelaget, idrettslaget, korps, kommunal ungdomsklubb og 4H er lag som jobber for og med de samme barna vi favner, og vi ønsker å samarbeide mer med disse. Vår største og viktigste samarbeidspartner er likevel hjemmet. Uten foreldre og foresattes innsats og samarbeidsvilje er planen umulig å gjennomføre. SENTRALE DIMENSJONER I EN SYSTEMATISK TROSOPPLÆRING

Samarbeid med hjemmet.

Når et barn skal døpes, drar presten på hjemmebesøk. Han har med gaver i form av bøker og cd, samt infor-


KYRKJELYDEN

7

masjon om de aktivitetene vi har i vår menighet. Det oppfordres til å synge, be, snakke med barnet om Jesus, delta i gudstjenester m.m. Det legges i planen opp til familiesamlinger og småbarnstreff og dette håper vi mange vil delta på. Barn og unges medvirkning.

Presten vår er dyktig til å inkludere barna i gudstjenestene og dette vil vi gjøre enda mer av. Når vi arrangerer aktiviteter, lar vi det være stort rom for barns egenart og medvirkning, og ingen barn skal gjøre noe de ikke vil. Derfor har vi sjelden et ferdig program for aktiviteten, men snarere muligheter barna kan benytte seg av. I ungdomskoret ”Take a break” er styret satt sammen av ungdommer og voksne som bestemmer hvordan kor og klubb skal drives,- noe som fungerer utmerket. Normalt vil de voksne holde seg i bakgrunnen, men vil være med å kvalitetssikre beslutningene. I større spørsmål så som hvor skal vi dra på leir, opptredner m.m legges saken frem for en samlet klubb som igjen avgjør hva og hvordan de vil ha det. Foreldre er med som støttespillere i form av kjøring, kjøkkentjeneste eller bare som tilstedeværende voksne. Inkludering og tilrettelegging.

Alle døpte får invitasjon til tiltakene. I tillegg skriver vi at dersom de vet om noen som ikke har fått invitasjon, og som har lyst å bli med, så må de gjerne komme. Vi innhenter også informasjon i invitasjonene om eventuell tilrettelegging slik at vi kan gjøre det som må til for at alle skal trives. Her er det spesielt viktig med tett samarbeid hjem-menighet. Vi har en fast formulering om tilrettelegging,- sosialt, psykisk og økonomisk.

Gudstjeneste.

I Marnardal deltar mange barn og unge i gudstjenesten. Faktisk vil det etter hvert være barn/unge som bidrar på de aller fleste gudstjenester i kommunen. Eksempler på hva de minste barna gjør kan være: lystenning, legge perler på barnas alter, lese bønner, synge, rollespill. Konfirmantene deltar i gudstjenesten som en del av opplæringen. De er tekstlesere, deltar i nattverden, spiller rollespill, framfører SRIK-messe (ikke hvert år) sammen med komponist Ingmar Olsson, har ansvar under høsttakkegudstjenesten m.m. Det forventes at foreldre er mye involvert i konfirmantforberedelsene som støttespillere i hjemmene og i praktisk arbeid.

Musikk og kultur.

Det er mange sangglade barn og unge i Marnardal. Ett barnekor og ett ungdomskor med kristen grunntenkning. Likevel ser vi at sangglede i seg selv er en gave og bidrar gjerne til gladsang uten uttalt kristent innhold. Salmene har også sin plass. En god del gudstjenester lages med henblikk på barn og unge, og det gjenspeiles i valget av salmer og sanger. Konfirmantene skal lære en dåpssalme – nå: Det skjer et under i verden, Måne og sol, Der det nye livet lever, Jeg har en venn som har gitt sitt liv, Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Deg være ære. Mange er også med i koret som så å si bare har kristne sanger på repertoaret. Her møter de også en del nyere lovsanger og et bra band. Annenhver fredag har ”Take a break” øvelse på menighetshuset med påfølgende klubb for alle. Den andre fredagen er det ungdomsklubb på skolen og det er heldigvis enighet om at de ikke skal konkurrere med hverandre og ikke arrangere noe på fredager som ikke er ”deres”. Det samarbeides mellom disse to når det gjelder ungdommens kulturmønstring og andre fellesarrangement for unge i distriktet. Det er viktig for oss at barna blir kjent med kirken og dens tradisjoner. At de lærer om kulturarven den bærer og forstår symboler og liturgier de møter i kirken. Dette legger vi spesiell vekt på når vi har LYS VÅKEN og TÅRNAGENTENE. Vi kan ikke drive barne- og ungdomsaktiviteter uten hjelp fra foreldrene, så i Marnardal er det god kultur for å stille opp og hjelpe til praktisk og åndelig når tiltak arrangeres. Forts. nederst s 8


KYRKJELYDEN

8

Velkommen til møter og gudstjenester!

Bjelland kyrkje

Laudal kyrkje

J uli: 8. Felles gudstjeneste kl.11 med Laudal nb i Laudal kyrkje! Avreise frå Bjelland kyrkje kl 10.30. 22. Felles gudstjeneste kl.11 i Grindheim kyrkje. NB! Avreise fra Bjelland kyrkje kl.10.30. August : 12. Tur til Eptevann sammen med Idrettslaget og Grindheim menighet. Frammøte kl 11 på Roland. 26. Konf.gudstjeneste kl.11 Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal. Sept ember : 9. Barnas Gudstjeneste kl.11 med høsttakkefest og kirkebøker til 4-og 6-åringer. Offer til menighetsarbeidet 30. Gudstjeneste kl.11. 50- og 51årskonfirmanter. Offer til Bjelland Yngres.

J uli: 8. Gudstjeneste kl.11 – felles med Bjelland Offer til Kyrkjelydsarbeidet. 29. Tur til Bjørnhom, felles med Konsmo. Gudstjeneste kl 12. August : 19. Gudstjeneste kl.11 Offer til Vest-agder søndagsskolekrets. Sept ember : 2. Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11 Offer til ungdomsarbeidet i Marnardal. 16. Barnas Gudstjeneste med høsttakkefest kl.11. Utdeling av bøker til 4 og 6- åringene. Offer til Kyrkjelydsarbeidet

Øyslebø kirke J uni: Søndag 24: Gudstjeneste kl.11. Offer til Israelsmisjonen, sørl.krets J uli: Søndag 15: Gudstjeneste kl.11. Offer til menighetsarbeidet. August : Søndag 5: Gudstjeneste kl.11. Offer til Haydom Hospital. Sept ember : Lørdag 8: Konfirmasjonsgudstjeneste kl.11. Offer til Ungdomsarbeidet i Marnardal. Søndag 23: Barnas Gudstjeneste kl.11. Høsttakkefest, kirkebøker til 4- og 6-åringer

Forts. fra s 7

Frivillig medarbeiderskap. Trosopplæringsutvalget har besluttet at den viktigste jobben menighetspedagogen skal gjøre er å hjelpe de frivillige. Det gjelder både de kontinuerlige tiltakene og de mer spesielle trosopplæringstiltakene. Det er det overordnede målet. I tillegg skal hun/han rekruttere nye frivillige. Vi arrangerer medarbeiderfest hver vår der vi prøver å ivareta og bekrefte hvor viktige de er. Det arrangeres også kvelder for for eksempel voksenledere i ”Take a break” med tanke på å oppmuntre og samtale om det viktige arbeidet vi står i. Felles for disse tilstelningene er at de frivillige ikke skal stille opp med mat, underholdning, andakt eller lignende men at det skal være en kveld de bare kan komme og motta. Arrangementene har hatt stor tilslutning og er viktig å opprettholde for å beholde de frivillige vi så sårt trenger. Det er satt av tid nå i vår til å utforme et skriv til alle husstander i kommunen. Der opplyser vi om trosopplæringsarbeidet og ber om tilbakemeldinger på om noen ønsker å stille opp som frivillige til ett eller flere tiltak. Dette følges opp med telefonsamtaler til de som melder seg. Del I, Forts. neste nr.


KYRKJELYDEN BJELLAND

Gravlagte: Ingrid Foss, Jan Tjelland.

Slekters gang LAUDAL

Døpte: Even Vigemyr Monstad, Gabriel Asbjørnsen Birkeland

Gravlagte: Arne Tisland (urnenedsettelse), Frank Hermann Hermansson (gravlagt v/Mandal kirkegård), Valborg Egelandsaa.

9

ØYSLEBØ

Døpte: Sara Angeline Skaug Walther, Dina Lillesund Rønning (døpt i Langenes arbeidskirke), Erik Wanner.

Gravlagte: Else Marie Bratteberg, Tora Nord, Gyro Fidjestøl.

KYRKJELYDEN for Laudal - Øyslebø - Bjelland

TRENGER DU KIRKESKYSS? da kan du ringe:

UTGJEVE AV SOKNERÅDA I MARNARDAL

ØYSLEBØ KIRKE: Reidun og Knut Flystveit tlf. 38 28 76 40 LAUDAL KYRKJE: Mabel Lauvdal tlf. 38 28 71 11 Gerd Bruskeland tlf. 38 28 68 12

Redaksjonen ønsker alle leserne en god sommer!

REDAKSJON:

Kari Bue, Arild Knutsen, Ragnhild Rønningen og Signy S. Øyslebø. Red.sekr. Kari June Greibesland Kasserer: Kari June Greibesland, Bjelland Gåver til bladet vert motteke med takk! Kontonummer: 0540 08 11 336 Trykk: Setesdalstrykk a.s 4735 Evje


KYRKJELYDEN

10

Landes Begravelsesbyrå as MARNARDAL KOMMUNE

Mandal Døgnvakt: 38 26 52 87

Kommunens administrasjon finner du i rådhuset, tlf. 38 28 90 00

Evje og Vennesla Begravelsesbyrå as Vi ordner alt vedrørende begravelser og kremasjoner.

Ordfører treffes mandag - fredag (9 - 15) tlf. 38 28 90 01 Rådmannen tlf. 38 28 90 02

DØGNVAKT: Magne Kjetså: Snefrid og Einar Dale: Faks: 4735 EVJE

Helsesenteret ved rådhuset tlf. 38 28 82 20 Helse og omsorgsavdelingen på Marnarheimen tlf 38 28 94 00

379 30 151 952 19 191 909 79 667 379 30 107

Marnardal folkebibliotek

Vi har bøker og musikk

Åpningstider: Øyslebø: Tirs. 11.00-20.00 Tlf: 38 60 30 12 Ons. 10.00-20.00 Tors. 10.00-20.00 Laudal: Man. 09.00-14.00 Tlf. 48 99 10 12 Ons. 14.00-18.00 Bjelland: (betjent) Ons. 10.00-13.00 Tlf: 48 99 10 12 (Bok i butikk, åpent som Joker Bjelland).

NOMI Bok & media

Store Elvegate 14 - 4500 Mandal Telefon 38 26 33 99

A.G. VIGEMYR A/S

4532 Øyslebø Tlf. 38 28 75 11 - Fax 38 28 75 22 Hverdager Lørdager

Mettes Blomst og Gaver Mandager stengt (ring) Tirsdag - fredag 10.00 - 17.00 Lørdag 10.00 - 15.00

4532 Øyslebø Tlf. 90 40 70 17

kl 08.30 - 18.00 kl 09.00 - 15.00 Byggeavdeling kl 09.00 - 13.00

kan tilby selskapslokaler for inntil 45 pers. – brylluper, konfirmasjoner, bursdager, blåturer m/aktiviteter.

UTKJØRING AV KOLDTBORD, SNITTER OG KAKER Har også overnatting. Tlf: 38 28 69 75 Mobil: 975 69 121. Fax: 38 28 69 77. www.hogetveitsnaturcamp.no e-post:information@hogetveitsnaturcamp.no

MARNARDAL HELSESENTER ÅPNINGSTIDER: Legekontor, Marnardal - tlf 38 28 82 20 Mandag - fredag kl 0800 - 1500 Helsesøster, Marnardal - tlf 38 28 90 51

MARNARDAL FYSIKALSKE INSTITUTT Terapiriding - fysikalsk behandling 4534 Marnardal Tlf 38 28 76 78 - 952 08 052


KYRKJELYDEN

LEDIG ANNONSE PLASS

HVORDAN HAR DU DET egentlig? ØVREBYEN. TLF.: 38 27 90 80 www.damman.no

ET MENNESKE Å SNAKKE MED NÅR LIVET ER SOM VERST

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

LAUDAL, 4534 MARNARDAL Tlf.: 38 28 72 12 OPPRETTING DEKK REKVISITA

ØYSLEBØ OG LAUDAL Tlf. 38 28 78 50 Kontortid: Øyslebø: Man., tirsd., ons,. fre. kl. 09.00 - 15.30 Tors. kl. 09.00 - 17.00

NÅR HJERTET BANKER FOR SØRLANDET

BJELLAND OG GRINDHEIM Tlf. 38 28 02 90

Kontortid Grindheim: Man., tirsd., ons., fre., kl. 09.00-15.30. Torsd. 09.00-17.00 Kontortid Bjelland (butikken): Torsdag: kl. 12.30-16.30

Hva folk snakket om har de lest i LOKALAVISEN følg med du også!

Gravmonumenter og skifer fra Evje Steinindustri Oppussing av gamle monumenter

TORGNY SANDLAND Bjelland, tlf: 38 28 69 72 / 95 16 85 79

BUA LANDHANDEL

en «sterk fyr» i sør

4534 Marnardal - Post i butikk - Tipping Åpningstider: Mandag – Fredag 09.00 - 18.00 Lørdag 09.00 - 16.00 Tlf: 38 28 84 23

11


B-blad

Returadr: Marnardal kirkekontor 4534 Marnardal

Kirkeklokker.

Kirk ever hjør gens ne

Hei!

Mitt navn er Terje de Groot og er kunsthistoriestudent ved Universitetet i Oslo. Fra tidligere er jeg utdannet campanolog (dvs. klokkekonsulent) fra Den Skandinaviske Klokkenistskole i Danmark, en utdannelse som fokuserer på alle aspekter ved kirkeklokker og klokkespill. Høsten 2010 ga jeg ut boka "Oslos kirkeklokker og ringeskikker gjennom 800 år". Grunnen til at jeg skriver til dere er fordi jeg arbeider med planer for et nytt bokprosjekt: en landsdekkende registrering av kirkeklokker fra middelalderen. I Kirkebyggdatabasen ser jeg at det finnes to gamle klokker, en i Øyslebø kirke og en i Laudal kyrkje. Hittil har jeg registrert middelalderklokkene i Finnmark, Troms, Nordland og Aust-Agder, og nå står altså VestAgder for tur. En eventuell registrering av klokka innebærer: * en klanganalyse, som inkluderer tre minutters lydopptak mens klokka ringer * generell oppmåling * avfotografering * registrering av utsmykning og inskripsjoner Terje de Groot Campanolog/klokkekonsulent

Bilde av den lille kirkeklokka i Øyslebø kirke. Denne klokken er for så vidt også en klokke med sukkertoppform, men jeg oppdaget at den er datert til 1557. Dermed faller den utenfor prosjektet mitt. Uansett, en anselig alder er det.

Bilde av gammel klokke i Laudal kyrkje. Denne klokken er en såkalt "sukkertoppklokke" (benevnelsen kommer rett og slett av at fasongen minner om sukkertopper), og ifølge tradisjonelle dateringsmetoder kan vi plassere den i annen halvdel av 1200-tallet. Jeg kan ikke utelukke at forskningsprosjektet mitt vil kunne justere denne dateringen noe, men jeg anser det som lite trolig. Det vil vi uansett først få vite om noen år når alle de norske middelalderklokkene er registrert.

G

! r e m od s om

Kyrkjelyden 2012 nr. 3  
Kyrkjelyden 2012 nr. 3  

Kyrkjelyden 2012 nr. 3

Advertisement