Page 1

2013 | 2014 hbo-bacheloropleiding Vormgeving

Academy for Art, Communication and Design

Tilburg fontys.nl/kunsten


“Ik heb gekozen voor de opleiding Vormgeving

om mij als individu ging, dat er gekeken werd

aan de Academy for Art, Communication and

naar mijn persoonlijke kwaliteiten en hoe die

Design, omdat ik me hier kan verdiepen in

het beste tot uiting komen, je bent hier geen

verschillende kunstrichtingen zoals Fotografie,

“nummer”.

Concept en Grafisch Ontwerp. Er is ruimte voor

In de toekomst wil ik me verder ontwikkelingen

verdieping in een specifieke richting zonder

in Fotografie & Concept. Ik ben klaar om het

andere richtingen te laten vallen. Ook het

werkveld in te gaan en om te laten zien wie

multidisciplinaire aspect van Fontys Hogeschool

Coco is. Ik heb een duidelijke eigen visie en

voor de Kunsten sprak mij aan. Je kunt nog

kom daar voor uit in het werk wat ik maak.

zoveel meer leren van kunstdisciplines waar je

Ook vind ik het belangrijk om in te spelen op

niets van weet.

actuele maatschappelijke thema’s. Sociale in- en

De begeleiding vanuit de opleiding is erg

uitsluiting is zo’n thema waar ik fotografisch

belangrijk voor mij geweest. Docenten die hun

onderzoek naar doe bij verschillende lagen van

studenten goed kennen, zijn in staat het maximale uit de student te

de bevolking. Ik wil mezelf blijven uitdagen door in Nederland onderzoek te doen,

halen en geen genoegen te

maar ook in het buitenland. We leven

nemen met goed is goed. Ik

namelijk in een tijd dat we kunnen

ben continu in ontwikkeling

kijken hoe groen het gras bij de

geweest omdat mijn docenten

buren is, in deze tijd vind ik ook dat

mij kritisch volgden. Zonder

we daar lering uit moeten trekken.

de juiste begeleiding zou ik nu

Onderzoeken

hoe

niet zoveel hebben geleerd. Ik

verhalen mondiaal kan inzetten

had altijd het gevoel dat het

is daar een onderdeel van.”

Coco Broeken

ik

artcode Art, Communication & Design

kleine

vierdejaarsstudent Academy for Art, Communication and Design

In ons dagelijks leven worden we omringd door

betrokkenheid. Ontwerpers die de omgeving als een

beelden, soms merken we ze op, soms doen we dat

‘platform’ zien en in staat zijn de regie in handen te

niet. Al deze beelden hebben invloed, ze raken ons,

nemen. Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) in

vaak onbewust. Ze ontroeren, prikkelen, irriteren,

Tilburg biedt hiervoor een unieke omgeving door haar

provoceren, verleiden, overtuigen, ze vertellen een

oriëntatie op ruimte en op podiumkunsten en doordat

verhaal, ze communiceren. De taal van het beeld is

alle (podium) kunstopleidingen zijn gesitueerd in één

altijd aanwezig en geeft onze omgeving betekenis

gebouw.

en vorm. De makers van deze beelden houden zich dan ook met meer bezig dan met het creëren van geven de communicatie die daarbinnen plaatsvindt vorm. Dit vraagt om een groot engagement, een betrokkenheid bij en reflectie op wat er in de

2

Art, Communication & Design

beelden alleen, ze ontwerpen onze omgeving en

ART: eigenzinnigheid, maatschappelijke betrokkenheid en passie

wereld gebeurt. Daarnaast is hiervoor inzicht in

Tijdens de opleiding wordt eigenzinnigheid gestimu-

communicatieprocessen en de werking van media

leerd vanuit de visie dat je een goede ontwerper wordt

nodig en gevoel voor vormgeving en beeld.

door je eigen autonome kwaliteiten te ontwikkelen.

De Academy for Art, Communication & Design (afgekort

Maatschappelijke betrokkenheid en een kritisch onder-

ArtCoDe) leidt deze ontwerpers op. Zij leidt studenten op

zoekende houding zijn hier een essentieel onderdeel

tot conceptueel ingestelde, zelfstandige, eigenzinnige

van. Dit wordt mede ondersteund en ontwikkeld vanuit

en gepassioneerde ontwerpers met een onderzoekende

onze lectoraten Kunstpraktijk in de Samenleving en

en kritische houding en een grote maatschappelijke

Media/Interactie & Narratie. 3


COMMUNICATION: de taal van het beeld

complexere ontwerpvraagstukken aan te pakken. Het

ontwikkel je een eigen autonome beeldende visie en

ontwikkelen van nieuwe concepten waarin ruimte

je leert concepten te vertalen in visueel sprekende

Dagelijks worden we overspoeld door een niet te

centraal staat, speelt in de projecten altijd een grote

beelden. Het beeldend kunstvak dient als basis om een

stoppen hoeveelheid beelden en een even zo grote

rol. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van

eigen beeldtaal te ontwikkelen waarbij eigenzinnige

hoeveelheid boodschappen. Wat betekenen deze

concepten voor musea van de toekomst.

en unieke vormgeving het doel is. Vanzelfsprekend leer

beelden? Hoe komen die betekenissen tot stand?

In alle ontwerpopdrachten wordt ruimte als platform

je werken met alle relevante media en technieken.

Wat is de werking van beelden? Wat is de invloed van

genomen

gecombineerd:

Daarnaast ontwikkel je competenties en vaardigheden

interactie op deze werking? Hoe kunnen ontwerpers

interactieve video’s als decor voor dans of theater,

waarmee je grondig voorbereid bent op het beroep

invloed uitoefenen op die werking en betekenissen

VJ in combinatie met muziek, vodcasts voor een

van allround ontwerper en art director. Na je opleiding

en waarom is het ene beeld in dat opzicht beter dan

museumruimte, big screens voor de stad en natuurlijk

functioneer je als een spin in het web: je hebt

het andere? Binnen de opleiding leer je tijdens de

ook internet als virtuele ruimte.

geëxperimenteerd als maker, je hebt interdisciplinaire

Cross-overs en interdisciplinariteit worden ook gestimu-

kennis vergaard en je weet hoe je naar beelden kunt

theoretische vakken (communicatie, media, psychologie en semiotiek) beelden en de werking van beelden in allerlei contexten kritisch te analyseren. Daarnaast leer je tijdens de ontwerpvakken (grafisch, illustratie, fotografie,

3D,

bewegend

beeld,

2D,

interactie

ontwerpen, ontwerp en beeld en geluidsontwerp) zelf

en

worden

disciplines

leerd vanuit FHK door het aanbod van een aantal minoren gericht op ruimte en media voor de toekomst. Een voorbeeld hiervan is het Fontys FutureMediaLab dat vanuit het lectoraat Media een interdisciplinaire

en moet kijken. Hierdoor kun je als ontwerper en als opdrachtgever optreden. Tijdens de opleiding kun je je, afhankelijk van je talent en passie, specialiseren in ontwerp en vormgeving, ontwerp en redactie en

minor aanbiedt aan studenten van de opleidingen

ontwerp en concept.

Journalistiek, Communicatie, Kunsten en ICT. Verder

De opleiding duurt vier jaar en er worden maximaal

wordt dit gestimuleerd door themaweken en projecten

30 studenten per studiejaar toegelaten waardoor de

waarin je samenwerkt met studenten van andere

opleiding een exclusief karakter heeft.

opleidingen van FHK.

Het onderwijs wordt grotendeels gegeven door middel

in de breedste zin van het woord tot je platform te

ArtCoDe is een brede ontwerpopleiding, een multi-

van projecten, ondersteund door afzonderlijke vakken.

maken. Hiervoor vindt er een kruisbestuiving plaats

disciplinaire en interdisciplinaire opleiding met als kern

De docenten zijn allen afkomstig uit het werkveld. De

tussen verschillende ontwerpdisciplines en leer je met

de balans tussen kennis en het zelf maken van beelden.

projecten zijn zeer divers en beroepsgericht en worden

welke middelen je het beste je verhaal kunt vertellen en

Het ontwerpproces is daarbij het uitgangspunt. Als

gevoed vanuit het werkveld. In de projecten wordt

je idee kunt uitdrukken. Tijdens projecten leer je steeds

student van ArtCoDe leer je conceptueel denken,

samenwerking gezocht met andere academies van

beelden en betekenissen te creëren.

DESIGN: platform als rode draad Tijdens de opleiding leer je als ontwerper om ‘ruimte’

FHK, het lectoraat Media, het Fontys FutureMediaLab en andere opleidingen zoals Economie en Wiskunde. In latere jaren worden projecten met culturele partners in o.a. Tilburg ontwikkeld, zoals het Textielmuseum of Paradox.

Oriëntatiecursus Je hebt de brochure bekeken en gelezen en het lijkt je wel wat? Dan kun je eventueel deelnemen aan onze oriëntatiecursus om te onderzoeken of deze richting ècht iets voor je is en of je talent hebt. Met het behaalde certificaat van deze cursus heb je (mits voldoende vooropleiding) recht op toegang tot het propedeutische jaar van ArtCoDe. De oriëntatiecursus staat voor je open wanneer je in het laatste of één-na-laatste jaar zit van havo, vwo of mbo (4-jarig). Ook wanneer je het voortgezet onderwijs al enige tijd achter je hebt gelaten, blijft de cursus een goede keus. De cursus vindt op 14 hele zaterdagen plaats, zodat je deze naast school of werk kunt volgen.

4

5


Studiekosten (onder voorbehoud) gesprek. Je hoort zo snel mogelijk of je toegelaten

De hoogte van het collegegeld is afhankelijk van je

bent. De bijdrage voor het intake-assessment is € 50.

persoonlijke situatie. Je kunt het bedrag eenvoudig

Meer informatie over de toelatingsprocedure vind je op

berekenen met onze collegegeldmeter:

www.fontys.nl/artcode

www.fontys.nl/collegegeldmeter

Wanneer je als kandidaat geslaagd bent voor het

Daarnaast moet je rekening houden met een eenmalige

assessment ontvang je een bewijs van toelating met

Fontysbijdrage (€ 47) en de kosten voor studieboeken,

een nulmeting. Dit bewijs moet je bewaren, omdat het

leermiddelen en activiteiten.

gebruikt zal worden bij de start van je opleiding.

De studiekosten op basis van de bedragen van studiejaar 2012/2013:

Niet de juiste vooropleiding? De cursus kost ₠ 380 inclusief materiaalkosten (excl.

checken. Neem hiervoor contact op met het

afdrukken van foto’s). Restitutie van het cursusgeld is

Bureau Studentenadministratie of kijk op de site

bij onderbreking of voortijdige beëindiging in principe

www.fontys.nl/kunsten. Een persoonlijk gesprek

niet mogelijk.

maakt deel uit van de toelatingsprocedure.

Meer informatie vind je in de brochure Voortrajecten van Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Voor een studie in het kunstvakonderwijs moet je

Toelating en inschrijving Je bent toelaatbaar tot de opleiding als je beschikt over één van de volgende diploma’s: havo/vwo of mbo (diploma met niveau 4).

Als je niet de juiste vooropleiding hebt, maar je bent

bedrag wordt in de loop van 2012 vastgesteld door

wel 21 jaar of ouder, dan is het mogelijk een “21+”

de minister van OCW)

toelatingsonderzoek te doen. Dit toelatingsonderzoek bestaat uit een testdag met capaciteitenonderzoek, waarbij wordt onderzocht of een hbo studie binnen je bereik ligt.

Aanvullende eisen talent hebben om te verbeelden. Daarom is er een selectie aan de poort. Bij ArtCoDe betekent dat een intake-assessment gebaseerd op je praktijkwerk en affiniteit met de kunsttheorie. Het assessment

• Wettelijk voorgeschreven collegegeld € 1.771 (exact

• Instellingscollegegeld voor niet EER studenten € 9.000 • Indien je al een bachelor opleiding hebt afgerond, betaal je het hogere instellingscollegegeld (€ 9.000 per jaar voor Kunstenopleidingen). Volg je voor de

Deze test vindt altijd voorafgaand aan de toelating

eerste maal een bacheloropleiding op het gebied

plaats. Voor informatie over het toelatingsonderzoek

van onderwijs (bijvoorbeeld Docent Dans, Docent

kun je kijken op de site www fontys.nl/kunsten

Muziek, Docent Theater, Docent Beeldende Kunst en Vormgeving) of gezondheidszorg dan betaal je het

Aanmelden en studiefinanciering

wettelijk voorgeschreven collegegeld (€ 1.771)

duurt ongeveer een dag (meestal een zaterdag) en

Voor al onze opleidingen geldt dat je inschrijving

• Jaarlijkse opleidingsbijdrage

Buitenlandse studenten die toelaatbaar zijn op grond

bestaat uit een thuisopdracht en een praktische

begint met je aanmelding via www.studielink.nl en

van hun vooropleiding, moeten het Staatsexamen

• Excursies / museumbezoek / theatervoorstellingen

opdracht waaraan

de toelatingsdag

je aanmelding voor toelating via www.fontys.nl/

NT2-niveau 2 met succes hebben afgerond. Als je in

€ 120*

gewerkt kan worden. De aanwezige docenten

kunsten. Je aanmelding bestaat dus uit twee stappen.

het bezit bent van een buitenlands diploma, dan geldt

zullen korte gesprekken met je voeren naar

Op de website vind je meer info over aanmelding en

als voorwaarde dat dit diploma aan de Nederlandse

aanleiding van je beeldende werk, je motivatie

inschrijving.

normen moet voldoen. Je kunt dit door ons laten

en je portfolio. Indien nodig volgt er een extra

6

tijdens

€ 50

• Boeken en readers

€ 400*

• Materialen en gereedschappen

€ 250*

* geschat op basis van ervaring 7


Ook na het eerste studiejaar zijn er onkosten m.b.t. bovengenoemde posten. De kosten zijn afhankelijk van studiefase, -programma en individuele behoefte.

Fotocamera en laptop Een (eventueel digitale) fotocamera en een laptop

artcode Art, Communication & Design

zijn belangrijke instrumenten tijdens je studie. Fontys Hogeschool voor de Kunsten beschikt over vaste computers en een aantal uit te lenen laptops en camera’s. Ga er vanuit dat je tijdens je studie een laptop en camera aan moet schaffen. In de toegezonden informatie na je toelating en gedurende de eerste lesweek krijg je meer voorlichting over technische specificaties. Meer informatie www.fontys.nl/artcode

Introductieweek Als eerstejaarsstudent ontvang je een uitnodiging tot deelname aan de introductieweek, welke wordt gehouden in de week voorafgaand aan de start van het studiejaar. Deze week vol activiteiten wordt georganiseerd door ‘zittende’ studenten en heeft een ontspannen karakter. Deelname aan deze week vormt een goede gelegenheid om je toekomstige klasgenoten op informele wijze te leren kennen. We kunnen deelname dan ook van harte aanbevelen.

In everyday life we are surrounded by images –

are able to act as director. With its focus on space

sometimes we notice them, sometimes we don’t. All

and on performing arts, Fontys Hogeschool voor de

these images affect us, often unconsciously. They

Kunsten (FHK – Fontys School of Fine and Performing

move, provoke, irritate, seduce, convince, they tell a

Arts) in Tilburg offers a unique environment for this,

story, they communicate. The language of the image

also because all the study programmes in arts are

is always present and gives meaning and shape to our

located in one building.

environment. The makers of these images do not just create these images, they also design our environment and give shape to the communication that takes place within that environment. This requires a great sense of commitment and reflection on what is happening in the world. In addition, it requires an insight into

8

Art, Communication & Design ART: individuality, social commitment and passion

communication processes and the working of media, as

During the study programme, individuality is encou-

well as a feeling for design and conceptualization.

raged, based on the idea that you will be a good

The Academy for Art, Communication & Design (ArtCoDe)

designer by developing your personal autonomous

trains students to be conceptual, independent, individual

qualities. Social commitment and a critical, inquisitive

and passionate designers, with an inquisitive and critical

attitude form an essential part of this. This is also

attitude and a great sense of social commitment.

supported and developed from our lectorates Arts in

Designers who see the environment as a ‘platform’ and

Society and Media/Interaction & Narration. 9


Coco Broeken

fourth-year student Academy for Art, Communication and Design “I have chosen the degree programme Design at the Academy for Art, Communication and Design, because it allows me to gain more in-depth knowledge of various forms of art, such as Photography, Concept and Graphic Design. There is room for going more deeply into one specific subject without neglecting other subjects. The multidisciplinary aspect of Fontys School of Fine and Performing Arts also appealed to me. You can learn so much more from art disciplines that you don’t know anything about. The coaching by the department has been very important to me. Teachers who know their students well can get the most out of them and don’t settle for less. I continuously developed because my teachers followed me critically. Without the right coaching

COMMUNICATION: the language of the image Every day we are swamped with an unstoppable number of images and an equally large number of messages. What do these images mean? How do these meanings come about? How do images work? What is the influence of interaction on the working of images? How can designers influence this working and these meanings, and why is one image better than another? The

theoretical

subjects

(communication,

media,

psychology and semiotics) of the study programme teach you how to critically analyse images and the working of images in all kinds of contexts. In addition, the design subjects (graphic, illustration, photography, 3D, moving image, 2D, interaction design, design and image and sound design) teach you how to create your own images and meanings.

DESIGN: platform as a leitmotiv

I would not have learned so much. I always had the

During your study you learn – as a designer – to make

feeling that I was important as an individual. They

‘space’, in the broadest sense of the word, into your

looked at my personal qualities and how I could best

platform. There are cross-overs between different

use them. They don’t treat you as a ‘number’.

design disciplines and you learn what tools to use to

In the future I would like to develop my skills in Photo-

tell your story and express your ideas. During projects

graphy & Concept. I am ready for the professional field, and to show who I am. I have a clear personal vision, which is reflected in my work. I also find it important to go along with current social themes. Within

you learn how to deal with increasingly more complex design problems. The development of new concepts where space is central always plays an important role in the projects. Think, for instance, of the development of

the framework of the theme ‘Social inclusion and

concepts for museums of the future.

exclusion’ I am doing photographic research among

In all design assignments space is taken as a platform

different strata of the population. I

and disciplines are combined: interactive videos as

want to keep challenging myself by

a décor for dance or theatre, VJ in combination with

doing research in the Netherlands,

music, vodcasts for a museum space, big screens for in

but also abroad. After all, we

cities and of course also internet as a virtual space.

live in a time when it is possible

Cross-overs and interdisciplinarity are also encouraged

to see how green the grass is at

by FHK with the minor courses on offer aimed at space

the neighbour’s, and we should

and media for the future. An example of this is the

learn from that. Part of this is to

Fontys FutureMediaLab, which offers an interdisciplinary

find out how I can deploy small

minor, from the lectorate Media, to students of the study

stories in a worldwide context.”

10

programmes Journalism, Communication, Arts and ICT.

The design process forms the point of departure. As

gives the study programme a very exclusive character.

a student of ArtCoDe you learn to think in concepts,

The course is mainly project-based, supported by sepa-

to develop your personal autonomous vision and

rate subjects. All teachers are, or have been, active in

to translate concepts into visually striking images.

the professional field. The projects are very diverse and

The subject of visual arts serves as a basis for the

professionally-oriented and are fed from the professional

development of a personal visual language. The

field. The projects seek co-operation with other academies

objective is an individual and unique design. It goes

of FHK, the lectorate Media, the Fontys FutureMediaLab

without saying that you learn to work with all relevant

and other study programmes, such as Economics and

media and techniques.

Mathematics. In later years, projects with cultural

In addition, you develop those competences and skills

partners are developed in different cities. In Tilburg, for

that prepare you thoroughly for the profession of all-

example, with the Textiles museum or Paradox.

round designer and art director. After your study, you function as a spider in the web: you have experimented as

Introductory course

a maker, you have amassed interdisciplinary knowledge,

Are you interested after reading the brochure? Then

and you know how you can and should look at images.

you can enroll for our introductory course to find out

Furthermore it is stimulated by theme weeks and

This enables you to act as designer and commissioning

if this is really what you want and if you have the

projects in which you work with students from other

party. During your study, you can – depending on your

talent required. The certificate of this course gives

study programs of FHK.

talent and passion – specialise in design and style, design

you admission (provided that you have sufficient prior

ArtCoDe is a broad design course, a multidisciplinary

and editing, or design and concept.

education) to the propaedeutic year of ArtCoDe.

and interdisciplinary study program with a core balance

The study programme takes four years and only a

You can enroll for this course when you are in the last,

between knowledge and making own images.

maximum of 30 students are admitted each year. This

or last but one, year of havo/vwo or mbo (level 4). Also, 11


Simone BREUKINK

if you left school some time ago, the course remains a good choice. The course takes place on fourteen

Additional requirements A study in professional art education requires a talent

If you do not have the right prior education, but you are

school or work.

for visualisation. We therefore have a pre-selection. For

aged 21 or older, it is possible to do a “21+” admission test.

ArtCoDe this means that an intake assessment is based

During the test day your capacities will be tested in order

on your practical work and your affinity with the theory

to find out if a study at hbo-level is within your reach.

of art.

This test always takes place prior to admission. For

You can find more information on our website. For a

The assessment takes about a day (usually a Saturday)

information about the admission test go to the site

separate brochure about the introductory course and

and consists of a home assignment and a practical

www fontys.nl/kunsten

enrollment, you can contact us by telephone or email:

assignment on which you can work during the day of

+31(0)8850 81055 / FHKartcode@fontys.nl

assessment.

Enrollment and student grants and loans

The teachers present will have brief talks with you about

Your registration for all our study programmes starts

your visual work, your motivation and your portfolio.

with a digital enrollment via www.studielink.nl and

If necessary, there will be a follow-up talk. We will let

a digital enrollment for admission via www.fontys.nl/

you know as soon as possible if you are admitted. The

kunsten. So your enrollment consists of two steps. For

contribution for the intake assessment is € 50.

further information on enrollment and registration, see

For further information about the admission procedure

the website.

printing of pictures). Refunding of the costs, in the case of interruption or early termination, is not possible.

Admission and enrollment You can be admitted to the study programme if you are in the possession of one of the following diplomas: havo/vwo or mbo (diploma with level 4). Foreign students who are admissible on the basis of their prior education, must have passed the State examination NT2-level 2. If you have a foreign diploma, this diploma must meet the Dutch norms. We can check this for you. Just contact the Bureau for student administration or look on the site www.fontys.nl/kunsten. A personal talk is part of the admission procedure.

12

Els & Gerhard BREUKINK

Ariste ALOSERY

Evelien KEESMAAT

Not the right prior education?

Saturdays, so that you can attend it besides your regular

The costs are € 380, including materials (not including

Ton SIEBEN

On Omkeerbaar

--------------------- Een film van Eline de Jong --------------------------

you can go to the site of ArtCoDe via www.fontys.nl/ kunsten. When you have passed the assessment you will

Cost of study (with reservation)

receive a confirmation of admission with a zero test.

The amount of the tuition fee depends on your personal

You have to keep this because it will be used at the start

situation. You can calculate the amount simply by using

of your study.

our tuition fee indicator: www.fontys.edu/tuitionfeeindicator

AFSTUDEERPRESENTATIE ELINE DE JONG ACADEMY FOR ART COMMUNICATION & DESIGN FONTYS HOGESCHOOL VOOR DE KUNSTEN samenstelling & regie ELINE DE JONG pleun SIMONE BREUKINK met TON SIEBEN ARISTE ALOSERY GERHARD & ELS BREUKINK en EVELIEN KEESMAAT camera JOCHEM DE VET teksten RINSKE FORMER geluid IVO VAN ERP opnameleiding SANDER VERHOEVEN fotografie poster ELINE DE JONG met dank aan COCO BROEKEN THOMAS DRISSEN

WWW.ON-OMKEERBAAR.NL

13


Furthermore you must take into account a one-off

After the first year, too, there are expenses with respect

Fontys contribution (€ 47) and the costs for study books,

to the above-mentioned items. The costs depend on

educational tools and activities.

study phase, programme and individual need.

Cost of study based on the fees for the academic year 2012/2013: • Tuition fees laid down by law: € 1.771 (exact amount is fixed in the course of 2012 by the minister of Education, Culture and Science) • Institutional tuition fees for non-EER students: € 9.000

Photo camera and laptop A photo camera (possibly digital) and a laptop are important tools during your study. Fontys School of Fine and Performing Arts has fixed computers and a number of laptops and cameras on loan. You must expect to have to buy a laptop and camera during your study. The

• If you already have a Dutch bachelor degree, you

information that you will receive after admission and

will pay the high institution tuition fee (€ 9.000 per

during the first week of your study will tell you more

year for art programmes). For a first application for a

about technical specifications. For further information,

bachelor programme in the field of Teacher training

see www.fontys.nl/artcode

(for example Teacher training in Dance or Music or Theatre or Fine and Visual Art) or Health Care, you pay the legal tuition fee (€ 1.771) • Yearly department contribution

As a first-year student you will receive an invitation to € 50

take part in the introduction week, which will be held

• Excursions / visits to museums / theatre performances

in the week prior to the start of the academic year.

€ 120*

This week, with many activities, is organised by senior

• Books and reader

€ 400*

• Materials and tools

€ 250*

* estimated on the basis of experience

14

Introduction week

students and is a very informal event. Participation will give you a good opportunity to get to know your future fellow-students in an informal way. We can therefore warmly recommend it to you.

15


Open Dagen Za 10 november 2012 09.30-15.00 uur Zo 27 januari 2013 11.00-16.00 uur

VOORLICHTINGSAVONDEN Wo 17 april 2013 Wo 5 juni 2013

18.00-21.00 uur 18.00-21.00 uur

FHK Pleisterplaats voor talentontwikkeling Band-aid carpet 2011 www.wemakecarpets.nl

Academy for Art, Communication and Design Zwijsenplein 1 Postbus 90907

5038 TZ Tilburg 5000 GJ TIlburg

Telefoon 08850 81055 e-mail FHKartcode@fontys.nl website www.fontys.nl/kunsten e-mail Bureau Studentenadministratie FHKSA@fontys.nl

Fontys Hogeschool voor de Kunsten (FHK) bestaat uit de Academie voor Beeldende Vorming, Academy for Art, Communication and Design, Academie voor Architectuur en Stedenbouw, Master Kunsteducatie, Academie voor Danseducatie, Dansacademie, Master Choreography, Academie voor Muziekeducatie, Conservatorium, Rockacademie, Master of Music, Academie voor Theater, Academy for Circus and Performance Art en de Academie voor Muziek- en Musicaltheater.

34.22

Grafisch ontwerp: Blend & Blink (www.blendblink.nl). Drukwerk: Verhagen Grafische Media. Foto voorzijde: Eline de Jong. Foto’s binnenwerk: Alan Boom, Marlies van Boxtel, Samantha Gonzalez, Leontien Jacobs, Jobien Kleingeld, Gitta Pardoel Martin Stoop, Hilde Tholens, Gitta Pardoel, Ulrich Wanga, Lotte van de Wijgert. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Fhk artcode web definitief  
Fhk artcode web definitief  
Advertisement