Page 1

Partnerschap in leefbaarheid en welvaart De provincie als schakel tussen idee en uitvoering


Waar het allemaal samenkomt Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat haar inwoners een baan hebben. Maar ook dat steden en dorpen bereikbaar zijn, het landschap mooi blijft en er voldoende voorzieningen zijn. Kortom, dat het er goed leven is. Samen met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties werkt de provincie hard aan deze doelen. Met geld en mensen helpt de provincie partijen in het realiseren van kansrijke plannen. Bovendien zoekt de provincie naar extra geld. Bijvoorbeeld door bij de Europese Unie op zoek te gaan naar subsidieprogramma’s voor onder andere werk, bereikbaarheid, culturele voorzieningen en verbeteringen van het landschap.

2


3

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart


De Overijsselse aanpak is zeer succesvol. In de periode 2000-2009 heeft Overijssel geput uit vier Europese programma’s voor de uitvoering van plannen op het gebied van: - innovatie, duurzaamheid en de verbinding tussen kennis en onder­ nemerschap; - mogelijkheden om op het platteland naast het boerenbedrijf andere manieren te vinden om geld te verdienen; - verbetering van het landschap; - het in stand houden van goede voorzieningen in kleine dorpen en in de stad; - het behoud en verbeteren van de toegankelijkheid van waardevolle cultuurhistorische gebouwen. Ondernemers, organisaties, gemeenten, de provincie en de Europese Unie hebben gezamenlijk ruim 510 miljoen euro geïnvesteerd in de uitvoering van meer dan 1.000 projecten en uitvoerders. Daarmee zijn er in de provincie Overijssel alleen al ruim 14.000 arbeidsplaatsen bij gekomen of behouden.

4

Provincie Overijssel gaat hiermee door. Als spil in het regionale netwerk zoekt de provincie de komende jaren naar nieuwe samenwerkingsverbanden, verbindt mensen, ideeën en geld en sluit met nieuwe plannen aan bij de Europese Agenda 2020. Provincie Overijssel wil dat er ook in de toekomst extra geld beschikbaar komt voor vernieuwing van bedrijven, nieuwe vormen van energie en allerlei andere plannen om de gevolgen van een steeds ouder wordende bevolking op te vangen. Provincie Overijssel is samen met haar partners klaar voor deze nieuwe uitdaging. Samen blijven we ons inzetten voor een mooi en leefbaar Overijssel, waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren.


kunnen verplaatsen. Een goede bereikbaarheid van zowel dorp als stad is daarom van belang. Op deze manier houden we de Overijsselaars mobiel en zorgen we voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat. Dit houdt de steden en dorpen aantrekkelijk. In Overijssel weten we de balans tussen bereikbaarheid en leefbaarheid elke keer weer op een goede manier te realiseren.� Gedeputeerde Job Klaasen

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

“Iedereen in Overijssel moet zich makkelijk, vlot en veilig

5


De provincie als verbindende schakel tussen idee en uitvoering Enthousiaste ondernemers en inwoners in de provincie Overijssel hebben een beroep gedaan op het Europaloket van de provincie. Dit loket is in het leven geroepen om hulp te bieden bij het vertalen van plannen en ideeĂŤn naar concrete projecten, waarvoor Europees geld beschikbaar is. Met de inzet

van menskracht, organisatie en geld is een bijdrage geleverd aan innovatie, nieuw ondernemerschap, de verbetering van het landschap, werken aan goede voorzieningen in de stad en op het platteland en het behoud en verbeteren van waardevolle cultuurhistorische gebouwen.

Innovatie, duurzaamheid en de verbinding tussen kennis en ondernemerschap Innovatie en vernieuwing gaan niet vanzelf. Er is geld en menskracht nodig om ondernemers en onderzoekers bij elkaar te

6

brengen. Of er zijn investeringen nodig in bijvoorbeeld digitale verbindingen en nieuwe mogelijkheden voor het opwekken van energie. Daarmee ontstaan nieuwe mogelijkheden voor ondernemers met ideeĂŤn voor nieuwe diensten of producten. Verschillende projecten zoals de Internet Xchange en de Biogascentrale in Goor leveren met hulp van provinciale en Europese middelen een bijdrage aan meer innovatie, nieuwe producten en het stimuleren duurzame energie.


Energie van de toekomst

Voor nieuwe producten en diensten op het internet is capaciteit en snelheid van groot belang. Vanuit die gedachte is in Enschede een internet exchange opgezet. Een directe toegang tot het wereldwijde web zorgt voor nieuwe mogelijkheden voor onder足 nemers. Volledige en onbeperkte toegang, gekoppeld aan onbeperkte beschikbaarheid van opslag en verzending van digitale gegevens geeft de ondernemer ruimte om onbeperkt na te denken over mogelijke nieuwe diensten en producten die veel ruimte en snelheid vragen. Daarnaast zorgt de internet exchange er ook voor dat huizen aangesloten kunnen worden op glasvezelkabels. Daarmee komt snel internet binnen handbereik voor inwoners van Enschede en de wijde omgeving. Het succes in Twente heeft een vervolg gekregen door de koppeling met M端nster. Op die manier zijn twee directe toegangen tot het wereldwijde web gekoppeld en ontstaat een knooppunt waarmee ondernemers aan beide kanten van de grens nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Op het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor is in april 2005 de eerste paal geslagen voor de bouw van een biomassacentrale. Energiebedrijf Cogas wil met deze centrale op een duurzame manier energie opwekken. Door de verbranding van resthout (B-hout) wordt op een innovatieve manier gewerkt aan het opwekken van energie zonder het gebruik van de steeds schaarser en duurder wordende fossiele brandstoffen als olie en kolen. De centrale wordt ook gebruikt om onderzoek te doen naar meer mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. De biomassacentrale is de eerste in Nederland.

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

Grensoverschrijdend breedband

7


Mogelijkheden om op het platteland naast het boerenbedrijf ook andere manieren te vinden om geld te verdienen. Het klassieke agrarische bedrijf staat onder druk. Grootschaligheid is voorwaarde voor het mee kunnen doen met de internationale concurrentie. Daarom wordt gezocht naar nieuwe activiteiten om met vernieuwende manieren van dienstverlening geld te verdienen naast een kleinschalig agrarisch bedrijf. De projecten die bijdragen aan het verbeteren van de economische mogelijk足 heden op het platteland zijn veelzijdig. Het

8

kan gaan over het ombouwen van een individuele boerderij tot zorgboerderij of juist investeren in het vergroten van de toeristische mogelijkheden in een dorpskern. De projecten dragen er toe bij dat er meer mogelijkheden zijn om geld te verdienen in het landelijke gebied. Hierdoor blijft het platteland van Overijssel leefbaar voor de inwoners en wordt het aantrekkelijk voor nieuwe bezoekers.


‘De agrarische ondernemer staat voor een grote uitdaging om het hoofd boven water te houden in een steeds sterkere concurrentie van de wereldeconomie. Dat is in onze vrij kleinschalige provincie niet voor iedereen weggelegd. Nieuwe mogelijkheden om naast het boerenbedrijf ook andere inkomsten te krijgen kunnen ervoor zorgen dat agrarische ondernemers kunnen blijven bestaan en daarmee een waardevolle bijdrage kunnen blijven leveren aan het behoud van het mooie Overijsselse landschap en het vitale platteland.’

Zorgboerderijen

Kronkelproject Slagharen

De maatschap Van der Meulen in Zwolle heeft haar melkveebedrijf verbreed met de opvang van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Met een investering in de aanleg van gelijkvloerse toegang, een invalidentoilet en een ontvangstruimte is het bedrijf nu in staat om elke dag groepen mensen met een beperking te ontvangen en ze in staat te stellen mee te werken in het agrarische bedrijf. Daarmee biedt de boerderij een goede dagbesteding voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en maakt het relatief kleinschalige agrarische bedrijf nu deel uit van de keten van Overijsselse zorgboerderijen.

In de plattelandskern Slagharen was een te klein aanbod van culturele, maatschappelijke en sportieve activiteiten, waardoor inwoners vaak naar de omringende grotere plaatsen moesten reizen. Plaatselijke verenigingen kampten daarnaast met ruimtegebrek en gebrek aan middelen en materialen. Met behulp van Europa is het bestaande dorpshuis “het Kronkelhonk” geheel gerenoveerd. Het nabijgelegen Kronkelbos is ingericht met wandelpaden en sporttoestellen. Maar ook spelen in en leren van de natuur staat centraal. Daarnaast is een lokaal activiteitenprogramma ontwikkeld dat is afgestemd op de wensen van alle inwoners van Slagharen, zoals een kinderkookcafé, internetcafé, meidenwerk en tieneropvang. Met deze activiteiten wordt de leefbaarheid en onderlinge samenhang in Slagharen bevorderd.

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

Gedeputeerde Piet Jansen

9


Verbetering van het landschap Overijssel heeft een mooi en divers landschap. Rust, ruimte en groen zorgen ervoor dat mensen er graag komen. Verschillende lokale organisaties die het Overijssels landschap een warm hart toedragen, hebben samen met inwoners, gemeenten en met steun van de provincie en de Europese Unie gezorgd dat de kwaliteit van het landschap verder

verbeterd is. Door bijvoorbeeld verdwenen elementen weer terug te brengen in het landschap of het aanzien van het dorp te verbeteren door doorgaand verkeer uit de dorpskern te halen. Hierdoor worden het landschap van Overijssel en de toeristische activiteiten in het landschap nog beter toegankelijk voor de bezoekers en natuurlijk voor de eigen inwoners.

Lint Molenbeek Ootmarsum De Molenbeek was ooit een natuurlijke bronbeek, maar is door de jaren heen veranderd in een grotendeels overgroeid en ondergronds lopend stroompje. Mede dankzij Europa is de Molenbeek binnen de bebouwde kom van Ootmarsum weer bovengronds gebracht. De beek meandert weer en mensen kunnen langs de beek wandelen via een nieuw aangelegd voetpad. Bij hoog water stroomt het voetpad over om zo overtollig water te kunnen opvangen. Bij de keuze van materialen en ontwerpen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omringende omgeving en de cultuurhistorie van Ootmarsum. Het project draagt hiermee bij aan de dorpsvernieuwing van Ootmarsum en vergroot de toeristische aantrekkelijkheid van het dorp.

10


Heeten ligt op de doorgaande route van de provinciale weg N332. Inwoners uit diverse kernen en buurtschappen gebruiken deze weg om naar de A1 te rijden. Het verkeer moest echter altijd door het centrum van het dorp. Dit betekende een forse inbreuk op de veiligheid en leefbaarheid van het dorp. Met het aanleggen van de rondweg behoort dit probleem tot het verleden. Naast de verbeterende uitstraling van de dorpskern Heeten zorgt de rondweg tevens voor een goede doorstroming van

het verkeer in Salland. Ook bedrijventerrein ‘De Telgen’ en het buitengebied van Heeten zijn nu een stuk beter ontsloten. Met het aanleggen van een fietstunnel kunnen fietsers op een veilige manier van het dorp naar het buitengebied. De rondweg is ongeveer 1,2 kilometer lang en door middel van rotondes aangesloten op de bestaande provinciale weg. De weg is gerealiseerd door samenwerking tussen de provincie, de gemeente Raalte, het Rijk en de Europese Unie.

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

Rondweg Heeten

11


‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Overijssel werkt aan een toekomst waarin jongeren een baan vinden, genieten van culturele activiteiten en zichzelf ontplooien in een veilig, leefbaar Overijssel.’ Gedeputeerde Gert Ranter

In stand houden van goede voorzieningen in kleine dorpen en in de stad. Door verschillende voorzieningen slim met elkaar te verbinden, wordt het voor bezoekers interessanter om ze te bezoeken. Daardoor blijven voorzieningen levensvatbaar en bieden ze meerwaarde voor de toerist die een paar dagen op

12

bezoek is in Overijssel. Dat heeft ook voordelen voor de inwoners. De basisvoorzieningen zoals winkels blijven voorhanden in een dorp en soms komen er zelfs nieuwe voorzieningen bij.


Toeristisch offensief Euregio

Veel jongeren kiezen voor en toekomst in het stedelijk gebied en verlaten daarom de dorpen. Voorzieningen verliezen daardoor draagvlak. In Bentelo hebben inwoners gezamenlijk allerlei initiatieven gebundeld om ervoor te zorgen dat niet iedereen afzonderlijk, maar samen werkt aan het behoud en de uitbouw van voorzieningen. Met hulp van Europa zijn verschillende individuele projecten in Bentelo gebundeld. Daardoor is het overkoepelende project ‘een Better Beantel’ ontstaan. Niet ieder voor zich, maar juist gezamenlijk werken aan bewegwijzering van verschillende bezienswaardigheden, gezamenlijk organiseren en afstemmen van evenementen, overzichtelijk gepresenteerd op een website en in een brochure. Al deze acties dragen bij aan een betere presentatie van een aantrekkelijk Bentelo.

Een grens betekent voor toeristen vaak extra mogelijkheden. Duitse en Nederlandse toeristen willen juist genieten van de mogelijkheden die het oorspronkelijke landschap in de grensstreek biedt. Het aanbieden van tweetalige fiets-, wandel- en skeelerroutes helpt hierbij. Maar toeristen willen zich bij het boeken van een overnachting ook niet laten hinderen door grenzen van weleer. Een grensoverschrijdend boekingssysteem voor landgoederen en campings laat toeristen zorgeloos genieten van overnachtingsmogelijkheden in Duitsland en Overijssel. Meer dan 100 bedrijven zijn betrokken bij het project Grenzeloos Groen. Hierdoor is er een toename van het verblijf van toeristen uit Nederland en Duitsland in de grensstreek.

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

De problematiek van de kleine kernen

13


Cultuuraanbod is sterk bepalend voor vestigingsklimaat en de leefbaarheidskwaliteit. Cultuur verbindt en zorgt voor sociale cohesie. Wij proberen het aanbod beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Gedeputeerde Dick Buursink

14


De geschiedenis van Overijssel leeft voort in verhalen, maar is ook nog steeds zichtbaar in verschillende gebouwen die door de eeuwen heen gebouwd zijn. De gebouwen hebben inmiddels hun oorspronkelijke functie verloren. Daarnaast heeft de tand des tijds haar sporen achtergelaten. Door

deze gebouwen weer in hun oorspronkelijke staat te herstellen en er nieuwe functies aan toe te voegen blijft dit erfgoed bewaard voor de hedendaagse bezoeker en blijft de rijke geschiedenis van Overijssel zichtbaar in het landschap en toegankelijk voor jong en oud.

Nieuwe functie voor oude windzaagmolen

Brandweerkazerne wordt cultuurhistorisch Centrum

De achtkantige Bolwerksmolen in Deventer is de laatste nog functionerende windhoutzaagmolen in Overijssel. De molen is

Duizend jaar cultureel erfgoed en moderne innovatie smelten, dankzij een bijdrage van Europa, samen in het cultuurhistorisch

gezichtsbepalend voor het Deventerse stadszicht. In de loop van de jaren is de molen scheef gaan staan. Restauratie was noodzakelijk. De gemeente Deventer, de molenaar, de beherende stichting en de Rijksdienst voor Monumentenzorg hebben gezamenlijk de molen in oude glorie hersteld. Tegelijkertijd heeft deze Bolwerksmolen een educatieve ruimte gekregen. Hierin kunnen scholieren en toeristen meer te weten komen over de geschiedenis van de molen en haar omgeving.

centrum Land van Vollenhove (CHC). Het multimediale centrum in de voormalige brandweerkazerne is op initiatief en met medewerking van de lokale bevolking gerealiseerd. Op een interactieve manier wordt de rijke historie van het Land van Vollenhove verteld aan jong en oud. Vanuit het centrum kunnen bezoekers uitstapjes maken. De verschillende themaroutes vertellen de cultuurhistorie van bijvoorbeeld de rietsnijders die jaren lang beeldbepalend waren in het land rondom Vollenhove. Het cultuurhistorisch centrum werkt samen met de VVV’s in de regio, ’t Venose Skutien, de horeca en Natuurmonumenten. Deze samenwerking is ook door Europa nadrukkelijk gestimuleerd.

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

Behouden en verbeteren van de toegankelijkheid van waardevolle cultuurhistorische gebouwen.

15


De resultaten Door een combinatie van lokale partijen, gemeenten, de provincie en Europa is er ruim 510 miljoen euro geïnvesteerd. De beschreven projecten zijn slechts een greep uit de ruim 1.000 projecten die met inzet van de Europese programma’s hebben bijgedragen aan: - innovatie, duurzaamheid en de verbinding tussen kennis en ondernemerschap; - mogelijkheden om op het platteland naast het boerenbedrijf ook andere manieren te vinden om geld te verdienen; - verbetering van het landschap; - het in stand houden van goede voorzieningen in kleine dorpen en in de stad.

Programma / Investering Totaal*

EU

Provincie

Overheid

Privaat

Interreg

44

17

3

9

16

POP

112

36,8

8,8

29,2

37,2

LEADER+

33,7

10,0

5,2

17,3

10,8

EPD

322

61,8

30,4

120,3

109,5

Totaal

511,7

125,6

47,4

175,8

173,5

*Alle bedragen in miljoen euro

16


voor ondernemers aan de kansen die ondernemers kunnen grijpen om duurzaam met hun productie om te gaan. Dat betekent dat bedrijven een toekomst hebben, maar ook dat er ruimte is om aan de toekomst te werken in de vorm van nieuwe manieren voor het winnen van energie. Gedeputeerde Theo Rietkerk

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

Overijssel combineert de mogelijkheden van ruimte

17


De programma’s De projecten zijn tot stand gekomen door inzet van enthousiaste ondernemers, inwoners, overheden en organisaties. Deze samenwerkende partijen zijn begonnen met een idee, het verzamelen van middelen en het organiseren van menskracht. De provincie Overijssel heeft er voor gezorgd dat de samenwerking verstevigd werd, plannen verder zijn uitgewerkt en er investeringsmiddelen beschikbaar kwamen. Enerzijds uit eigen middelen, anderzijds door middel van de koppeling van projecten aan verschillende Europese programma’s. In de afgelopen jaren hebben vier Europese programma’s een belangrijke rol gespeeld in het verbeteren van de leefbaarheid en welvaart van de provincie Overijssel.

18


LEADER+

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) ondersteunt (nieuwe) ontwikkelingen in het landelijk gebied. Daarbij gaat het om het stimuleren van duurzame landbouw, duurzaam waterbeheer en het verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap. Maar ook om het bevorderen van verbreding van activiteiten op de boerderij, leefbaarheid van kleine dorpskernen en recreatie. Dankzij vele projecten is het platteland van Overijssel een stukje leefbaarder, vitaler en aantrekkelijker geworden. Het POP is uitgevoerd samen met het Rijk, gemeenten, waterschappen, agrarische bedrijven, stichtingen, particulieren en natuur- en landschapsinstellingen. In het totaal zijn in een periode van zeven jaar 233 projecten uitgevoerd met een totale investering van 112 miljoen euro.

Leader+ richt zich op de ontwikkeling van een duurzaam en multifunctioneel platteland. Niet alleen met geld, maar ook met inzet van mensen. Initiatiefnemers van projecten krijgen advies over de manier waarop problemen van het platteland aangepakt kunnen worden. Breed draagvlak voor projecten is een van de belangrijkste voorwaarden voor ondersteuning. Deze aanpak sluit perfect aan bij de manier waarop de provincie Overijssel met partners werkt aan de verbetering van de kwaliteit van het platteland. In drie gebieden, Noordwest Overijssel, Noordoost Overijssel en Zuid Twente hebben mensen vanuit verschillende gezichtspunten (landbouw, toerisme, welzijn, cultuur en natuur) samen met de medewerkers van de provincie en gemeenten gewerkt aan ontwikkelingsplannen en projecten gericht op de versterking van dorpskernen en het omliggende platteland. Dit heeft geleid tot 224 projecten en een investering van ruim 33 miljoen euro.

Programma

Resultaten

EHS

972,5 ha

Recreatieve ontsluiting

58,5 km

Wegennet

114,2 km

Behoud landschapswaarde

128 ha

Agrarisch/recreatief

493 ha

Gewijzigde agrarische bedrijven

349 ha

Programma

Resultaten

Nieuw oppervlak openbare ruimte

13.278 m2

Verbeterde openbare of commerciĂŤle voorzieningen

72

Samenwerkingsverbanden

17

GecreĂŤerde werkgelegenheid

69

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

POP

19


20

EPD OOST

INTERREG IIIA

Het EPD Oost Nederland richt zich op projecten die duurzame werkgelegenheid scheppen door het herstructureren van het platteland, het versterken van het bedrijfsleven en het stimuleren van recreatie en toerisme. Daarnaast houdt het programma rekening met de impuls die voor sommige gebieden nodig is om de economische en werkgelegenheidsontwikkeling meer in de pas te laten lopen met het gemiddelde in Overijssel. Het programma ondersteunt projecten die gericht zijn op ruimtelijke ontwikkeling, economische stimulering en de verbetering van de sociale samenhang. Concreet komt dit neer op projecten die de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied vergroten, het draagvlak verbreden voor voorzieningen op het platteland en de uitstraling van bedrijventerreinen verbeteren. De 240 projecten die ondersteund zijn vanuit het EPD programma zorgen gezamenlijk voor een totale investeringsimpuls van ruim 320 miljoen euro.

Bij projecten gericht op het verbeteren van de kennisinfrastructuur, de vernieuwing van het platteland of de investering in nieuwe toeristische producten in de grensstreek zorgt de grens voor hetzij een barrière hetzij een extra dimensie. Het Interreg IIIA programma biedt ondersteuning om de barrières te slechten of de extra dimensie om te zetten in een kans. Door over de grens heen te kijken komt de samenwerking met nieuwe netwerken binnen handbereik, ontsluit zich een nieuwe markt voor producten en diensten en kunnen nieuwe mogelijkheden ontdekt worden om gebruik te maken van expertise die bij anderen door de buitenlandse partijen is opgebouwd. Het programma kent vijf thema’s: - ruimtelijke ordening - economie, technologie, innovatie en toerisme - milieu, natuur en landschap - menselijk potentieel - sociaal-culturele integratie De resultaten spreken voor zich. Ruim 1400 partners hebben deelgenomen aan verschillende projecten. Dit heeft geleid tot het behoud en het tot stand komen van ruim 435 arbeidsplaatsen, met een investering van bijna 44 miljoen euro.

Programma

Resultaten

Gewijzigd of verbeterd gebied

4.468 ha

Gerenoveerd bedrijfsterrein

18.729 m2

Nieuw oppervlak openbare ruimte

932.501 m2

Startende ondernemers

130

Programma

Resultaten

Deelnemers samenwerkingsprojecten

992

Arbeidsplaatsen behouden en gecreëerd

435

Gecreëerde werkgelegenheid

10.745

Gecreëerde netwerken

200

Partners in netwerken

1.400


21

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart


De toekomst Samen met alle deelnemers en partners in de verschillende projecten kijkt de provincie Overijssel terug op het succesvol uitvoeren van ruim 1.000 projecten. Projecten die allemaal een bijdrage hebben geleverd aan nieuwe banen, een aantrekkelijk landelijk gebied waar toeristen graag willen komen, verbetering van de leefbaarheid in dorpen en steden en het in stand houden van voorzieningen. Daarmee zorgen de partijen gezamenlijk voor een aantrekkelijke provincie. Bij elkaar opgeteld staan de projecten voor grote getallen. Een gezamenlijke impuls van ruim 510 miljoen euro, waarvan 75% afkomstig van de provincie en haar samenwerkingspartners. Ruim 14.000 banen die door de projecten tot stand zijn gekomen of behouden zijn, geven het belang aan voor de economie van Overijssel. Maar uiteindelijk begint het allemaal met dat ene idee van een of meerdere inwoners of ondernemers uit Overijssel die enthousiast een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de economische en sociaal maatschappelijke omstandigheden in hun gebied.

22


Overijssel werkt en het zijn de ondernemers die daar vorm en inhoud aan geven. Door de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en overheid te stimuleren ontstaan nieuwe producten en diensten en dus banen voor de inwoners van Overijssel. Gedeputeerde Carry Abbenhues

Deze succesformule wil de provincie ook in de toekomst toepassen. Als spil in de netwerken binnen een regio is de provincie de eerste partij met goed zicht op goede plannen van enthousiaste inwoners. Mensen die op zoek zijn naar mogelijkheden om hun steentje bij te dragen aan een duurzaam, welvarend en aantrekkelijk woon-,

Europaloket Overijssel Partnerschap in leefbaarheid en welvaart

werk- en leefgebied in de provincie Overijssel.

23


Europaloket www.overijssel.nl www.europaloket.nl Contact: 038 4997522

Europaloket  

Partnerschap in leefbaarheid en welvaart