Page 1

Schoolgids 2012-2013

PCBS De Kim Roerdompstraat 5 3334 AG Zwijndrecht Telefoon: (078) 612 70 85 Website: www.kim-zwijndrecht.nl


P.C. Basisschool “De Kim” Roerdompstraat 5 3334 AG Zwijndrecht 078 - 6127085 Schooltijden: Maandag t/m vrijdag: 08.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur Woensdag: 08.30 – 12.15 uur Woensdagmiddag vrij: groep 1 t/m 8 Vrijdagmiddag vrij: groep 1 t/m 4 Gymzaal: Develhal Bestuur: De Kim is één van de basisscholen van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam- Zwijndrecht. Website: www.pcoaz.nl

E-mail : info@kim-zwijndrecht.nl Website : www.kim-zwijndrecht.nl

De schoolgids bestaat uit 2 delen : - een algemeen gedeelte. - een jaargids, met daarin alle belangrijke informatie voor het betreffende schooljaar.

1


INHOUDSOPGAVE - Voorwoord

blz. 5

1.WAAR STAAN WIJ VOOR - Identiteit - Visie - Missie - Heden en verleden - Schoolorganisatie - Brede School “De Roerdomp” - Schoolomgeving

blz. blz. blz. blz. blz. blz. blz.

6 6 6 7 8 8 8

2. DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL - Basisschool “De Kim”...... een kwaliteitsschool ? - Schoolontwikkeling en schoolbeleid - Teamontwikkeling - Trendanalyses / opbrengstgericht werken

blz. 10 blz. 10 blz. 11 blz. 11

3. DE ZORG VOOR KINDEREN. - Kinderen volgen in hun ontwikkeling - Passend onderwijs - Afstemmen op de onderwijsbehoeften van het kind - Hoogbegaafdheid / Plusklas - Dyslexie - Stappenplan zorg - Rapportage - Verlengde periode - Doorgaande lijn 0 – 12 jaar - Naar het Voortgezet onderwijs - Aannamebeleid leerlingen met een LGF - Speciale scholen voor basisonderwijs - Invoering Wet op Passend Onderwijs - Zorgteam op schoolniveau en CJG-CA - Pedagogisch spreekuur in Zwijndrecht - Grenzen aan de zorg - Jeugdgezondheidszorg - Schoolmaatschappelijk werk - Vertrekkende en instromende leerlingen - Extern onderzoek of begeleiding op initiatief van ouders

blz. 12 blz. 12 blz. 12 blz. 13 blz. 14 blz. 14 blz. 15 blz. 15 blz. 16 blz. 16 blz. 18 blz. 19 blz. 19 blz. 19 blz. 20 blz. 20 blz. 20 blz. 21 blz. 21 blz. 21

4. HET ONDERWIJS - Basisschool “De Kim”....Wat leert mijn kind daar eigenlijk allemaal? - groep 1 en 2 - aanvangsgroep - groep 3 t/m 8 - Godsdienstige vorming - Maandvieringen - Rekenen

2

blz. 22 blz. 23 blz. 24 blz. 24 blz. 25 blz. 25 blz. 25


- Nederlandse taal - Leesonderwijs in groep 3 - Lezen in groep 4 t/m 8 - Leesonderwijs - Schrijven - Engels - Wereldoriëntatie - Werkstukken / Spreekbeurten / Boekbespreking - Creatieve vakken - Techniek - Bewegingsonderwijs - Cultuur educatie - Sociaal emotionele vorming - Meervoudige intelligentie - Onderwijstijd - Huiswerk - Typecursus - Tutor op school - Planbord en weektaak - ICT in de basisschool - Burgerschapsvorming - De leerlingenraad - De plusklas - Resultaten van het onderwijs - Klassenbezoeken - Kijkwijzers - Gebruik van een filmcamera - Nascholing team - Zelfstandig werken

blz. 25 blz. 26 blz. 26 blz. 27 blz. 27 blz. 27 blz. 27 blz. 28 blz. 28 blz. 28 blz. 29 blz. 29 blz. 29 blz. 29 blz. 30 blz. 30 blz. 30 blz. 30 blz. 31 blz. 31 blz. 32 blz. 32 blz. 33 blz. 33 blz. 33 blz. 34 blz. 34 blz. 34 blz. 34

5. OUDERS EN SCHOOL. - Basisschool “De Kim” ....... voor kinderen én hun ouders - Ouderbetrokkenheid - Verkeer rondom de school - Ouderbijdrage - Open dag - Informatieavond - Klachtenregeling - Contactpersoon klachtenregeling - Veiligheidsbeleid - Vragen over het onderwijs - Jaarverslag en jaarplan - Spreekuur

blz. 35 blz. 35 blz. 37 blz. 38 blz. 38 blz. 38 blz. 38 blz. 39 blz. 39 blz. 40 blz. 40 blz. 40

6. ACTIVITEITEN. - Ouderhulp noodzakelijk - Sporttoernooien - Avondvierdaagse - Schoolreis - Sportdag

blz. 41 blz. 41 blz. 41 blz. 41 blz. 42

3


- Schoolkamp - Sinterklaasfeest - Kerstfeest - Paasmaaltijd - Project - Acties / Adoptiekind - Feesten - Brede School activiteiten

blz. 42 blz. 42 blz. 42 blz. 42 blz. 42 blz. 42 blz. 43 blz. 43

7. PRAKTISCHE ZAKEN. - Ongevallenverzekering - Vervoer en veiligheid - Wet op schooltijden - Dagarrangement (buitenschoolse opvang en overblijf) - Stagiaires - Ziekte van kinderen - Ziekte van een leerkracht - Leerplicht / vakantieverlof / verlofaanvragen - Jeugdbladen - Reclamemateriaal - Sponsoring in het onderwijs - Continurooster - Leerling aanmelden - Leerling verwijderen - Bereikbaarheid - Melk drinken - Gezonde school - Verjaardagen - Schoolbenodigdheden - Schoolregels / Gouden Regels - Schoolplein - Fietsen - Mobiele telefoons/ mp3 spelers en spelcomputers - Schoolfotograaf - Zending - Logopedie op school - Huiswerkbegeleiding - Hoofdluis - Gevonden voorwerpen - Praktische zaken groep 1/2 - Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Instroom vierjarigen - Protocollen - Gedragscode

blz. 44 blz. 44 blz. 44 blz. 44 blz. 44 blz. 44 blz. 45 blz. 45 blz. 46 blz. 46 blz. 46 blz. 46 blz. 46 blz. 47 blz. 47 blz. 47 blz. 47 blz. 47 blz. 48 blz. 48 blz. 49 blz. 49 blz. 49 blz. 50 blz. 50 blz. 50 blz. 50 blz. 50 blz. 50 blz. 50 blz. 51 blz. 51 blz. 52 blz. 52

- Tot slot

blz. 52

- Aantekeningen

blz. 53

Bijlage: Brede School De Roerdomp

blz. 54

4


VOORWOORD De basisschooltijd is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u. Gedurende de basisschooltijd vertrouwt u uw kind zo’n 8000 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Scholen verschillen onderling, waardoor het kiezen soms moeilijk kan zijn. Daarom heeft de overheid de basisscholen verplicht een schoolgids te maken. Deze gids kan u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. In deze schoolgids hebben we geprobeerd een zo goed mogelijk beeld van de school te geven door onze uitgangspunten, werkwijzen en sfeer te beschrijven. In de schoolgids kunt u alle belangrijke informatie van onze school vinden. We hopen dat u de schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting. (wanneer in deze schoolgids wordt gesproken over “ouders”, dan bedoelen we steeds “ouders / verzorgers”) Namens het team van PCBS De Kim Conny Valk (directeur)

5


1. WAAR STAAN WIJ VOOR In deze schoolgids schrijven we uitgebreid over het onderwijs op De Kim. Wij willen graag, dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Wij werken aan een veilige sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan, om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in het leerproces. Daarbij speelt u als ouder een belangrijke, stimulerende rol. IDENTITEIT De Kim is een protestants-christelijke school, uitgaande van de Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam - Zwijndrecht. Deze stichting heeft als grondslag de Bijbel als Gods woord. Vanuit dit uitgangspunt brengen wij de kinderen in aanraking met verhalen uit de Bijbel. In deze verhalen vertellen we, hoe God met de mensen omgaat en hoe mensen onderling met elkaar om zouden moeten gaan. VISIE De Kim, een veelzijdige school, waar openheid, veiligheid, geborgenheid, respect (pedagogisch klimaat, sfeer) en aandacht voor ieders niveau, tempo en leerstijl (afstemming op behoeften) belangrijk zijn bij het herkennen en ontwikkelen van de talenten van ieder kind. MISSIE De Kim is een school waar "het kind in ontwikkeling" zoveel mogelijk centraal staat; een kind moet zich veilig, geborgen en gerespecteerd weten. Naast de school als vormingsinstituut vinden wij het belangrijk, dat we kennis overdragen. Wij zien de school als een christelijke leefgemeenschap, waarbij we de zorg voor elkaar belangrijk vinden, dichtbij of ver weg. Concreet betekent dit o.a.: elkaar troosten bij verdriet, respect hebben voor de mening van een ander, inzet voor goede doelen. Dit klinkt door in het onderwijs, omdat wij er van overtuigd zijn, dat het christelijk geloof het hele leven omvat. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan: - het openen en sluiten van de dag met gebed. - Bijbelverhalen en godsdienstlessen. - vieringen (kerstviering, paasviering, maandvieringen). Wij proberen vanuit onze levensovertuiging kinderen te leren om zorg te hebben voor elkaar en voor de maatschappij. Zonder dat we onze identiteit als protestants-christelijke school uit het oog verliezen, zoeken we vooral naar de overeenkomsten tussen de verschillende geloofsovertuigingen en leggen we niet de nadruk op de verschillen. Verdraagzaamheid is een belangrijk begrip op onze school. We vertellen de kinderen, dat regels op school belangrijk zijn. Eigenlijk moeten we die regels zien als leefregels. Een aantal regels worden jaarlijks met de kinderen opgesteld, de zogenaamde "Gouden regels". De regels moeten ervoor zorgen, dat iedereen zich prettig

6


voelt op school: kinderen, leerkrachten en ouders. Orde en regelmaat zorgen ervoor, dat er ruimte en aandacht voor elk kind is. De nadruk ligt op het belonen van goed gedrag. Op de Kim willen we een sfeer van openheid, veiligheid en geborgenheid scheppen, waarin een kind zich thuis voelt. Dit pedagogisch klimaat motiveert een kind deel te nemen aan allerlei leer- en ontwikkelingsactiviteiten. Dit komt tot uiting in de omgang tussen de leerkracht en de kinderen, tussen de kinderen onderling en in de afspraken en regels van de school. Mensen leren op verschillende manieren. De een leert door doen, de ander moet het ‘voor zich zien' en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. Als wij kinderen in het onderwijs iets willen leren, als wij willen dat alle kinderen begrijpen en onthouden, zullen we met de verschillen tussen kinderen rekening moeten houden. Wij vinden het belangrijk om de verschillende manieren van leren te kennen, te weten welk kind op welke manier leert en we zullen, waar mogelijk en wenselijk, over manieren moeten beschikken om de leerstof op een passende manier aan te bieden. Het onderwijs is zo georganiseerd, dat we zo veel mogelijk ons best doen om elk kind op eigen niveau en tempo te laten leren, rekening houdend met de eigen leerstijl. We proberen zo goed mogelijk af te stemmen op de (leer) behoeften van ieder kind. Kinderen worden uitgedaagd om zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van een ander als waardevol wordt beschouwd. Wij proberen onze visie in onze dagelijkse lessen in de praktijk te brengen. We zijn alert op discriminatie en plagen en werken vooral aan het voorkomen ervan. Hierbij is het van groot belang, dat ouders en leerkrachten regelmatig contact hebben met elkaar.

HEDEN EN VERLEDEN Basisschool de Kim bestaat ruim veertig jaar. In al die jaren hebben vele leerlingen onze school bezocht. Op de Kim werken momenteel veertien leerkrachten, een administratief medewerkster, een conciërge, twee schoolschoonmaaksters en een vrijwilligster. Sommige leerkrachten hebben speciale taken binnen school: bouwcoördinator, computercoördinator (I-coach) of intern begeleider voor de leerlingenzorg. Voor bewegingsonderwijs is er een vakleerkracht aan de school verbonden. Het leerlingenaantal bestaat uit ongeveer 190 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De prognose voor de komende jaren is, dat het aantal leerlingen stabiel zal blijven of licht zal groeien.

7


SCHOOLORGANISATIE Onze school is georganiseerd in twee afdelingen. Zo onderscheiden we een ONDERBOUW (groep 1 t/m 4) en een BOVENBOUW (groep 5 t/m 8). Elke bouw heeft een eigen bouwcoördinator, die mede zorg draagt voor de dagelijkse gang van zaken. Het managementteam, met de directeur als eindverantwoordelijke, moet er voor zorgen dat de bouwen in alle opzichten op elkaar aansluiten. We werken met groepen, die ingedeeld zijn in jaarklassen. Wel wordt er met grote regelmaat gedifferentieerd gewerkt. De groepsleerkracht is voor kinderen en ouders het eerste aanspreekpunt. BREDE SCHOOL “DE ROERDOMP”

(zie ook bijlage)

In april 2002 zijn we als school verhuisd naar ons huidige onderkomen, waar we samen met drie andere “bewoners” Brede School “De Roerdomp” zijn gaan vormen. In de Brede School zijn naast De Kim ook gehuisvest: openbare basisschool De Twee Wieken en Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (locatie Dribbel). Er is géén sprake geweest van een fusie: alle “bewoners” zijn zelfstandig gebleven en behouden op die manier hun eigen identiteit en cultuur. We werken wel op allerlei gebieden met elkaar samen. Bij samenwerking op onderwijskundig gebied tussen de twee scholen kunt u denken aan uitwisseling van bepaalde kennis en materialen. Immers….het wiel hoeft niet steeds weer opnieuw uitgevonden te worden! Tegenwoordig wordt er steeds meer samengewerkt tussen peuterspeelzalen en scholen om de kinderen zo goed mogelijk te volgen in hun ontwikkeling. Daarnaast is er ook samenwerking over de doorgaande lijn van de taalontwikkeling en het onderwijs dat daarbij gegeven wordt. Zo wordt er op de peuterspeelzaal gewerkt met Puk en Ko en in de groepen 1 en 2 van de Kim met Ik en Ko. Het is natuurlijk heel prettig, als kinderen binnen één gebouw kunnen overstappen van de peuterspeelzaal naar de basisschool. Voor kinderen van het regulier onderwijs en voor kinderen met een verstandelijke handicap is het belangrijk om met elkaar te kunnen spelen. Door samenwerking en afstemming van activiteiten tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal ontstaan er betere ontwikkelingskansen voor de kinderen. Die samenwerking is de grote meerwaarde van Brede School “De Roerdomp”. Van Stichting Kinderopvang Zwijndrecht “bewoont” Dribbel met een aantal groepen dagopvang en een peuterspeelzaal de Brede School. Daarnaast verzorgt deze stichting ook de vóór- en naschoolse opvang en het overblijven tussen de middag. Voor ouders die gebruik willen maken van buitenschoolse opvang is dit natuurlijk een ideale situatie: alles onder één dak! We vinden het een prachtige uitdaging om met elkaar vorm te geven aan onze Brede School! SCHOOLOMGEVING De school is gelegen in een wijk met veel gezinswoningen waar tot voor kort sprake was van vergrijzing. De laatste jaren zien wij een ontwikkeling dat er veel jonge gezinnen in de wijk komen wonen, mede als gevolg van een klein nieuwbouwproject. Rondom de school staan ook enkele flats waar een deel van de schoolbevolking woont. De populatie van De Kim kenmerkt zich als zijnde een goede afspiegeling van onze maatschappij.

8


Er worden ook regelmatig leerlingen aangemeld die niet in de directe omgeving van de school wonen, maar al gebruikmaken van het brede schoolconcept in de vorm van kinderopvang. De Kim is onderdeel van brede school De Roerdomp. De Roerdomp heeft als uitgangspunt: Samen doen wat samen kan. Andere participanten zijn: • Kinderopvang Dribbel (SKZ) • Openbare Basisschool De Twee Wieken (dependance).

9


2. DE KIM ......... KWALITEITSSCHOOL BASISSCHOOL DE KIM ..... EEN KWALITEITSSCHOOL Ouders, kinderen en de inspectie van het onderwijs kunnen het beste beoordelen of een school een “kwaliteitsschool” is. Wij werken er in ieder geval hard aan, om kwaliteit te bieden! Het werken met goede, moderne methoden is één manier om kwaliteit na te streven. Nog belangrijker dan de methoden die een school gebruikt, zijn de mensen die er werken. Aan hen vertrouwt u uw kind toe. Zij zorgen ervoor, dat de materialen en de lesboeken zinvol gebruikt worden. De leerkrachten besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Regelmatig wordt er na schooltijd vergaderd. Omdat het onderwijs voortdurend in beweging is, wordt er jaarlijks veel aandacht besteed aan scholing. Zo blijven we als team goed op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. De kwaliteit van een school hangt dus vooral af van de mensen die er werken. Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen is het belangrijk, dat er met toetsen gewerkt wordt. Toetsen geven ons een inzicht in de prestaties en de vorderingen van de kinderen. Elders in deze gids leest u hier meer over.

SCHOOLONTWIKKELING EN SCHOOLBELEID Om een goede lijn te krijgen in ons beleid, heeft het bestuur PCO-AZ een programma ontwikkeld waar de uitgangspunten en de planning van het beleid van de Stichting en onze basisscholen staan omschreven. Een richtinggever en houvast aan beleid om onze scholen en de Stichting op koers te zetten en, wat minstens zo belangrijk is, te houden. Op inzichtelijke wijze krijgt u inzicht in wat ons beweegt, waar wij rekening mee houden en hoe wij daar vorm en inhoud aan zullen geven. Dit kunt u vinden op www.transparantbeleid.nl Een aantal factoren bepalen of een school een kwaliteitsschool genoemd mag worden. Een belangrijk aspect daarbij is, dat er goed samengewerkt wordt tussen leerkrachten, kinderen, ouders en bestuur. Je zou het zo kunnen zien, dat we met elkaar de bouwstenen vormen voor een goede school. Het leermateriaal is een belangrijk hulpmiddel.

10


In de eerste plaats moet er natuurlijk een stevige basis aanwezig zijn, waarop de school gebouwd kan worden. Een basis, waarbij de kinderen veiligheid en warmte krijgen. Zó krijgt een kind zelfvertrouwen en dúrft het te leren, ook als dat bij bepaalde onderdelen misschien wat minder gemakkelijk gaat. We benaderen de kinderen positief en benadrukken vooral dátgene, wat ze goed doen. Natuurlijk is het daarbij belangrijk, dat we elk kind zoveel mogelijk op eigen niveau en tempo laten werken. Bij dit alles is een duidelijke structuur binnen de school essentieel. Regels zijn noodzakelijk om deze structuur te bewerkstelligen. We willen een goede sfeer binnen school creëren: een sfeer van openheid, veiligheid en warmte. Daarbij is het noodzakelijk, dat ouders en leerkrachten regelmatig contact hebben met elkaar. Als team vergaderen we vaak met elkaar over allerlei onderwijszaken, om op die manier op één lijn met elkaar te blijven. Nieuwe methoden en werkvormen worden zo uitgebreid met elkaar besproken. TEAMONTWIKKELING Onderwijs is dynamisch, d.w.z. in beweging en natuurlijk aan verandering onderhevig. Veranderingen moeten wel verbeteringen zijn, anders moet je er niet aan beginnen. We proberen steeds, stapje voor stapje, ons onderwijs te verbeteren. Dit houdt in, dat we vergaderingen houden over onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken. De vergaderingen zijn regelmatig met het hele team, maar ook op bouwniveau of in specifieke projectgroepen. TRENDANALYSES / OPBRENGSTGERICHT WERKEN Basisonderwijs op onze school wordt gegeven om (leer)resultaten te behalen; natuurlijk ieder kind op zijn / haar niveau. Elk kind moet daarin gevolgd worden. Is er ontwikkeling of is er stagnatie? Dit “meten” we met onze methodegebonden en de methode-onafhankelijke toetsen. Dit kunnen we het microniveau noemen. Voor de schoolleiding is het zgn. mesoniveau ook belangrijk. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld: hoe ontwikkelen de kinderen zich in groep 3 op het gebied van lezen; waarom is er in groep 4 een afwijkende ontwikkeling (indien dat het geval is); hoe ontwikkelen de kinderen van groep 6 zich op het gebied van spelling. Je kunt hierin trends ontdekken en daarop in gesprek gaan met leerkrachten om de trend om te buigen dan wel te versterken. Ook kunnen conclusies op macroniveau (voor de hele school) getrokken worden, bv: hoe komt ‟t dat de scores van begrijpend lezen achterblijven op onze school t.o.v. andere scholen van de stichting en …. wat kunnen we er aan doen? Dergelijke conclusies kun je trekken met behulp van een leerlingenadministratiesysteem, dat niet alleen toetsresultaten opslaat, maar ook dwarsverbanden kan leggen en trends signaleert. Het geeft stof voor gesprekken op individueel niveau, parallelniveau (b.v. alle groepen 4), bouwniveau, schoolniveau of zelfs stichtingsniveau. Een uitstekend hulpmiddel daarbij is ons systeem voor leerlingadministratie Parnassys. Dit programma kan deze analyses grafisch uit de ingevoerde toetsgegevens genereren. Dit schooljaar gaan we verder inzetten op die trendanalyses om de opbrengsten van ons onderwijs te verbeteren.

11


3. DE ZORG VOOR KINDEREN KINDEREN VOLGEN IN HUN ONTWIKKELING We vinden het heel belangrijk de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Dit doen we vanaf groep 1 door middel van observaties en een aantal genormeerde toetsen van CITO. Vanaf groep 3 volgen we de kinderen ook d.m.v. methodegebonden toetsen. De toetsen helpen ons om vroegtijdig te signaleren zodat we de behoeften van een kind in kaart kunnen brengen en we de aanpak daar op af kunnen stemmen. Deze resultaten worden bijgehouden in (observatie) lijsten en de CITO toetsen worden ingevoerd in het leerling administratie programma. De methodegebonden toetsen worden op het rapport vermeld en de CITO toetsen op de CITO kaart. De resultaten hiervan worden met de ouders besproken. De zorg voor de kinderen wordt gecoรถrdineerd door de Intern Begeleider. De Intern Begeleider ondersteunt en adviseert de leerkrachten bij de begeleiding van de kinderen. De leerkracht en Intern Begeleider houden regelmatig groeps- en leerlingbesprekingen. We willen de leesontwikkeling in groep 3 nauwlettend volgen. Daarom hanteren we in groep 3 een viertal toetsmomenten (herfst- winter- voorjaars- en zomersignalering) om kinderen met leesproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren. We volgen hiermee de adviezen uit het protocol dyslexie van het ministerie van onderwijs. We vinden het daarnaast heel belangrijk de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen goed te volgen en aan te sturen. Dit doen we door middel van een signaleringsinstrument ZIEN. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de ontwikkeling van het kind. We zijn van mening dat als kinderen lekker in hun vel zitten en zich veilig voelen ze beter in staat zijn zich op cognitief gebied te ontwikkelen. PASSEND ONDERWIJS In de universele rechten van het kind staat dat ieder kind recht heeft op onderwijs. In Nederland is dat inmiddels vanzelfsprekend. Met het vierde jaar beginnen kinderen in Nederland onderwijs te volgen, hoewel ze daarvoor al veel geleerd hebben. Toch krijgt, in het algemeen, niet ieder kind het onderwijs dat bij hem of haar past. Gelukkig onderkennen we dat in Nederland. Daarom hebben we als team een traject gevolgd om zo goed mogelijk te kijken, luisteren en te onderzoeken wat uw kind kan en kent.. AFSTEMMEN OP DE ONDERWIJSBEHOEFTEN VAN HET KIND Wanneer kinderen extra begeleiding nodig hebben, streven we ernaar om hen zoveel mogelijk in de klas door de eigen leerkracht te begeleiden. Op onze school werken we volgens de principes van afstemming. Dat wil zeggen dat we zo veel mogelijk de onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart brengen en daar ons onderwijs op afstemmen om het maximale uit het kind te halen; dit uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden van het kind, de school en de individuele leerkracht. In overleg met het kind, de ouders en eventueel andere betrokkenen van het kind proberen we tot een optimale afstemming van het onderwijsaanbod te komen.

12


Echter we moeten reĂŤel blijven. Wij kunnen niet alles. Soms lopen we tegen de grenzen van ons kunnen aan. Als dat zo is, hoort u dat vroegtijdig van ons en samen gaan we op zoek naar andere mogelijkheden. Het is een intensief traject, maar toch zetten we doelbewust door, omdat het past bij onze opdracht: Uw kind goed onderwijs en goede zorg bieden, het ontwikkelen van talenten. De leerkrachten brengen de hele groep in kaart en maken hiervan een groepsoverzicht. Vanuit het groepsoverzicht wordt een groepsplan gemaakt. Hierin wordt beschreven welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben worden er clustergroepen gevormd. Zo kan de zorg in de groep door de leerkracht goed georganiseerd worden. Sommige kinderen krijgen daarnaast een individueel begeleidingsplan. Hiervan worden de ouders op de hoogte gebracht. De groepsplannen worden 3 keer per jaar met de leerkracht en Intern Begeleider besproken. Bij het maken van een groepsplan kijken we goed naar de leerstof die in de periode daaropvolgend aangeboden wordt vanuit de methode. Er wordt gekeken welke behoeften de kinderen hebben. Daarbij houden we rekening met wat we van het kind weten uit eerdere observaties, toetsen en informatie van de ouders. We willen zoveel mogelijk preventief werken. Kinderen die extra hulp nodig hebben krijgen begeleiding van de leerkracht. Dit kan bijvoorbeeld tweede instructie zijn en er wordt ook gebruik gemaakt van pre-teaching. Ook kan het zijn dat er aanpassingen in de leerstof gemaakt worden als kinderen behoefte hebben aan andere leerstof, een andere manier van aanbieden of juist meer aankunnen dan de stof die aangeboden wordt in groep. Wanneer kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben proberen wij deze kinderen een ander lesprogramma aan te bieden. Door een goede samenwerking tussen ouders en het team van de school kan worden gewerkt aan een goede ontwikkeling van de kinderen. Ontwikkelingsperspectief(OPP) Indien het niveau van de groep te moeilijk is voor een kind kan besloten worden dat een kind met een eigen leerlijn gaat werken en niet meer op het niveau van de groep. Dit wordt in overleg met de leerkracht, intern begeleider, ouders en evt. de orthopedagoog besloten. Er wordt dan een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. In het OPP zijn de onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding vastgesteld, zodanig dat er sprake is van een vastgesteld eindperspectief (verwachte einddoel van de basisschool). Het OPP wordt met ouders besproken. De onderwijsdoelen, het leerstofaanbod en de wijze van begeleiding worden twee maal per jaar opnieuw vastgesteld op basis van de nieuwe gegevens (didactische vorderingen, onderzoek en/of observaties en verandering in onderwijsbehoeften van de leerling). De evaluatie wordt 2 keer per jaar met ouders besproken. We vinden het belangrijk dat het kind zelf ook betrokken wordt bij de doelen en evaluatie van het OPP. HOOGBEGAAFDHEID / PLUSKLAS Wanneer er bij kinderen sprake is van een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafdheid, wordt de leerstof aangepast. We volgen hierbij de stappen uit ons plan van aanpak Hoogbegaafdheid. We kijken naar de behoeften van het individuele kind om zo de leerstof te compacten en verrijken. Compacten wil zeggen dat de basisleerstof ingekort wordt met daarin alleen het aanbod wat nodig is voor het kind. Verrijken wil zeggen dat het kind na het basisaanbod gaat verdiepen of verbreden. Dit gebeurt in overleg met ouders en kind.

13


We organiseren voor deze kinderen ook een Plusklas. 1 keer per week worden de kinderen uit de klas gehaald om onder begeleiding meer verdiepende en verrijkende activiteiten te doen. We hebben hiervoor de Pittige Plustorens en de Slimme Kleuterkist aangeschaft. Wij doen ook mee aan een project voor (hoog) begaafde kinderen in groep 8 i.s.m. het Develsteincollege. Na januari kunnen (hoog) begaafde kinderen een aantal dagdelen lessen volgen op het Develsteincollege. Hierbij is ruimte voor meer uitdaging en verdieping zijn er mogelijkheden voor onderzoek. De lessen waaruit gekozen kan worden zijn Science of Latijn/Grieks. De kinderen krijgen ook huiswerk, waaraan ook in de klas op de basisschool gewerkt kan worden. De ouders van de kinderen waarvan de basisschool denkt dat zij voor deze lessen in aanmerking komen, worden door de leerkracht van groep 8 benaderd. DYSLEXIE Op de Kim werken we volgens het protocol voor leesproblemen en dyslexie van het ministerie van onderwijs. Ook is er op school een protocol Dyslexie aanwezig waarin beschreven staat hoe de aanpak voor kinderen met leesproblemen of dyslexie eruit ziet. De kinderen worden al vanaf groep 1 goed gevolgd in hun leesontwikkeling. Wanneer er sprake is van leesproblemen of dyslexie worden de adviezen uit het protocol gevolgd. We vinden het belangrijk om preventief te werken. Al bij de kleuters wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding op het lezen. In groep 3 wordt gewerkt met de methode Veilig Leren Lezen, waarbij een aantal keren per jaar een signalering afgenomen wordt om het om het leesniveau van de kinderen goed te volgen en begeleiden. Vanaf groep 4 t/m 8 werken met de vernieuwde methode Estafette voor voortgezet technisch lezen. We maken voor kinderen met leesproblemen of dyslexie naar behoefte van het kind soms ook aanpassingen in de leerstof en/of in aanpak. Kinderen met een dyslexieverklaring werken soms ook met auditieve ondersteuning die door ouders aangevraagd moet worden. Daarnaast vinden we het heel belangrijk om het lezen in de klas en thuis te stimuleren. Plezier in lezen vinden we heel belangrijk. STAPPENPLAN ZORG Bij het afstemmen op de behoeften van kinderen werken we volgens het volgende stappenplan. - Stap 1: observeren en signaleren. In deze fase observeert de leerkracht in de groep of de ouders signaleren thuis belemmeringen. In deze fase wordt het groepsoverzicht en groepsplan gemaakt. Eventueel wordt ook een individueel begeleidingsplan opgesteld en uitgevoerd. - Stap 2: collegiale consultatie. De leerkracht deelt eventuele vermoedens van zorg met een collega of intern begeleider. Hierna kan het handelen voortgang krijgen of aangepast worden. Indien blijkt dat de gewenste hulp te weinig effect heeft kan besloten worden om het kind te bespreken in het zorgteam of ZAT of CJG-Ca (zie kopje verderop voor toelichting) - Stap 3: Bespreking in zorgteam - Stap 4: Bespreking in het CJG-Ca (voormalig ZAT) - Stap 5: Bieden van passende speciale zorg; hulpverlening aan kind en/of ouders door lokale zorginstellingen of jeugdzorg. Ondersteuning /aanpassingen in de reguliere school of aangepast onderwijs.

14


RAPPORTAGE Elk schooljaar worden 3 rapportbesprekingen gepland en natuurlijk is het altijd mogelijk tussendoor een afspraak met de leerkracht te maken. Na het laatste rapport worden er alleen gesprekken gehouden met de ouders indien gewenst. Op de rapportenavond wordt het rapport van de kinderen besproken. Ook kunt u dan de resultaten van de CITO toetsen bekijken evenals het werk van de kinderen. Indien er extra begeleiding plaatsvindt, worden hiervan de vorderingen besproken. Soms is het nodig dat ouders en leerkrachten tussen door een afspraak maken om de ontwikkeling of de resultaten met elkaar te bespreken. VERLENGDE PERIODE Elke school moet streven naar een “ononderbroken leerweg” voor de kinderen. Dat betekent, dat een leerling 8 aaneengesloten jaren op de basisschool verblijft. De kinderen gaan gewoonlijk aan het eind van het schooljaar naar een andere groep. Soms doet een kind een klas nog een keer. Dit gebeurt voornamelijk in de onder- en middenbouw. Als een kind niet overgaat naar een volgende groep spreken we van een verlengde periode. Verlengde kleuterperiode (gr 1 t/m 2) De overgang van een kleuter van groep 2 naar groep 3 wordt bepaald door zijn ontwikkeling. U moet dan denken aan werkhouding (motivatie, zelfstandigheid, taakgerichtheid, concentratie, spanningsboog), sociaal emotionele ontwikkeling (zelfvertrouwen, sociale vaardigheden), cognitieve ontwikkeling en motoriek. Voor kinderen die geboren zijn in de maanden juni t/m november geldt dat we per kind de afweging maken of deze leerlingen door kunnen naar groep 3 of niet. Deze afweging staat los van de geboortedatum; de ontwikkeling van het kind bepaalt de overgang. Het kan dus zijn, dat het voor kinderen die in september 6 jaar worden, beter is om nog in groep 2 te blijven. Het kan ook, dat er kinderen zijn die in november 6 jaar worden, maar qua ontwikkeling er aan toe zijn om naar groep 3 te gaan. Hoe de ontwikkeling van kinderen verloopt en de argumentatie voor de keuze wel of niet naar groep 3 is af te leiden uit ons leerlingvolgsysteem en uit de CITO-toetsen die worden afgenomen. Mocht er in de loop van het schooljaar sprake zijn van twijfel, dan gaat de groepsleerkracht, samen met de intern begeleider, vroegtijdig in gesprek met de ouders. Er kan dan nog “bijgestuurd” worden in de ontwikkeling van een kind. Uiteindelijk moet er een besluit worden genomen. Uiteraard streven we naar overeenstemming met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de directeur. Groep 3 t/m 8 Bij de hierboven genoemde twijfel gaat de groepsleerkracht en de intern begeleider ook met ouders van groep 3 t/m 8 vroegtijdig in gesprek. Welke onderwijsbehoefte heeft het kind en hoe kunnen wij – in overleg met de ouders - daaraan tegemoet komen. Op grond van toetsgegevens, observaties, onderzoek, gesprekken met ouders en kind kan er besloten worden, dat het kind een verlengde periode moet hebben. Uiteraard streven we naar overeenstemming met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing hierover ligt bij de directeur. Als een kind een verlengde periode heeft, wordt er een plan opgesteld waarin staat wat het ontwikkelperspectief is. Er is beschreven hoe dat schooljaar met verlenging wordt ingevuld en er wordt expliciet vermeld welke tussen- en einddoelen worden gesteld. Dit wordt uiteraard met de ouders besproken.

15


DOORGAANDE LIJN 0 – 12 JAAR De meeste kinderen die naar de basisschool gaan, hebben al op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gezeten. Zodra een kind naar school gaat, is het van belang dat op de basisschool informatie beschikbaar is over de ontwikkeling van het kind. Op de meeste kinderdagverblijven en peuterspeelzalen wordt in de gemeente Zwijndrecht gewerkt met een overdrachtsformulier. Hierop wordt aangegeven op welke wijze een kind zich tot die tijd heeft ontwikkeld. De ouders van het kind ontvangen het overdrachtsformulier. Het is de bedoeling dat dit in het belang van het kind overhandigd wordt aan de leerkracht van de basisschool. Zo kan worden aangesloten bij de verdere ontwikkeling van het kind. Als het kind op school komt vindt er na een aantal weken een intakegesprek plaats. De Kim is onderdeel van Brede School De Roerdomp. In de Brede School hebben wij een zorgplan opgesteld om de doorgaande lijn te waarborgen. Ook is er regelmatig overleg met pedagogisch medewerkers van Dribbel (SKZ). Als er extra zorg nodig is, bijv. op het gebied van gedrag, proberen we dit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit betreft uiteraard alleen de kinderen die gebruik maken van de kinderopvang. NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Het kiezen van een school voor voortgezet onderwijs is elk jaar voor leerlingen van groep 8 en hun ouders een spannende aangelegenheid. Deze keuze moet zorgvuldig en in goed onderling overleg plaatsvinden. Bij de bepaling van de schoolkeuze wordt gekeken naar: - de aanleg en capaciteiten van de leerling - de schoolvorderingen - de score van de drempeltoets - de werkhouding van de leerling - de visie en de verwachtingen van de groepsleerkracht. Het is ons doel om de overstap van PO naar VO zo soepel mogelijk te laten verlopen en kinderen en ouders hierin optimaal te begeleiden. Hieronder worden de stappen in dit proces beschreven. A. Informatieavond ouders/verzorgers leerlingen groep 8 (september) Er wordt tijdens deze avond niet ingegaan op kinderen individueel, maar er wordt een schets gegeven van het gehele traject. Bespreekpunten zijn: Het traject: •

oktober

Afname Drempelonderzoek bij alle kinderen groep 8.

november

november

• •

januari eind januari

Op de rapportavond wordt een voorlopig advies uitgebracht omtrent de brugklas die mogelijk voor een kind geschikt is. De basis hiervoor is het LVS systeem. Voorlichtingsavond op het Develsteincollege voor ouders. Informatiemarkt op het Walburgcollege voor ouders en kinderen. Scholenmarkt Alblasserdam (alle VO scholen vanuit de regio) Proeflessen op het Develsteincollege en het Walburgcollege. Open huis op het Develsteincollege en het Walburgcollege, LOC@ Zwijndrechtse Waard en voor Alblasserdam De Lage Waard.

16


februari/maart

• • •

april eind mei juni

Ouders/verzorgers kunnen met de kinderen de gebouwen bekijken. Tevens vinden er allerlei activiteiten plaats. Uitnodiging adviesgesprek. Besluit schoolkeuze en type brugklas. De basisschool vult een onderwijskundig rapport in (OKR) en verzorgt de aanmelding. De ouders/verzorgers kunnen op het aanmeldingsformulier eventuele opmerkingen plaatsen. Op 1 april moet de aanmelding bij het VO binnen zijn. Ouders krijgen een definitief plaatsingsbericht van het VO. Kennismakingsmiddag voor de nieuwe brugklassers.

Opbouw schooladvies: • Resultaten van acht jaar onderwijs, vastgelegd in een leerlingvolgsysteem (LVS). • Overleg met leerkrachten van groep 6, 7, 8, directie, bouwleider, intern begeleider. • De uitslag van het Drempelonderzoek. • Wens van leerling en ouders. B. Drempelonderzoek (oktober/november) Binnen PCOAZ is het volgende afgesproken: • Alle leerlingen van groep 8 maken het Drempelonderzoek. • Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over de afname van het Drempelonderzoek. • De uitslag van het Drempelonderzoek wordt eerst besproken tussen de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, directie, bouwcoördinator en de intern begeleider. • De uitslag wordt schriftelijk (evt. in een persoonlijk gesprek) aan de ouders medegedeeld. C. Rapportbespreking met voorlopig advies (november) Het gesprek wordt gevoerd door de leerkracht van groep 8. Daarbij kan de bouwleider of directeur aanwezig zijn. D. Schoolkeuzegesprek met ouders/verzorgers ( Februari / maart) Het gesprek met de ouders/verzorgers wordt gevoerd door (minimaal) twee personen: de leerkracht(en) van groep 8 en de directeur of bouwleider. De school adviseert; de ouders maken de keuze. De ouders vullen vervolgens het aanmeldingsformulier in; de basisschool verzorgt een onderwijskundig rapport (OKR). Relevante informatie uit het LVS wordt toegevoegd aan het OKR. Dit wordt uiterlijk op 1 april bij het VO aangeleverd. In bijzondere gevallen neemt de basisschool vooraf contact op met het VO, zeker wanneer het om kinderen gaat met een speciale zorgbehoefte. E. Vervolg traject op scholen VO (april – juni) Een plaatsingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. Evt. wordt contact opgenomen met het PO. Bij discrepantie tussen de aanmelding van de ouders en het advies van het PO, volgt het VO het advies van het PO. Als het VO de plaatsing rond heeft, wordt een plaatsingslijst naar de scholen voor PO gestuurd. Het PO heeft enkele dagen de tijd om e.e.a. te controleren en evt. te reageren. Daarna gaan de plaatsingsberichten naar de ouders/verzorgers. De leerlingen krijgen een uitnodiging van het VO voor een kennismakingsmiddag in juni. Zij maken dan kennis met hun klasgenoten en hun mentor. De administratieve handelingen (uit- en inschrijven) vinden plaats per 1 augustus.

17


F. Terugkoppeling • •

In oktober is er een contactmiddag tussen VO en PO. Dan worden de ervaringen van de docenten met de eerstejaars leerlingen in het VO besproken met de leerkrachten in het PO. Het VO verzorgt tussenrapportages van de resultaten van de leerlingen t.b.v. de afleverende scholen voor PO. Het VO rapporteert eveneens de examenresultaten en doorstroomgegevens.

AANNAMEBELEID FINANCIERING)

LEERLINGEN

MET

EEN

LGF

(LEERLING

GEBONDEN

Ouders van kinderen met een beperking, ziekte of stoornis willen een bewuste keuze maken voor een school die het meest geschikt is voor hun kind: de school in de buurt of een speciale school. We spreken hier dan over kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperkingen, kinderen met psychiatrische problemen of kinderen met ernstige leer- en of gedragsproblemen. De leerlinggebonden financiering (LGF), ook wel bekend als “de rugzak” speelt hierop in. De middelen die een kind met een beperking of stoornis nodig heeft, gaan als het ware in een rugzakje mee naar een reguliere school. Die middelen zijn bestemd om in te zetten door de school: b.v. voor extra ondersteuning van de leerkracht of om extra hulp of materiaal in te kopen. De ouders worden betrokken bij de beslissing over de inzet van “de rugzak”. Vroeger gingen de kinderen – vrijwel zonder uitzondering - naar een speciale school. Ook nu nog kunnen de kinderen met een beperking of stoornis naar zo’n school, maar er gaan ook kinderen naar reguliere basisscholen. De speciale school zal dan zijn deskundigheid ter beschikking stellen aan de reguliere basisschool d.m.v. ambulante begeleiding. Ouders die na overleg met de school denken voor LGF in aanmerking te komen, kunnen een verzoek indienen bij een regionaal expertise centrum (REC). U wordt bij dit proces begeleid door ons. Deze commissie van indicatiestelling (CvI) zal aan de hand van de beschikbare dossiers en landelijk vastgestelde criteria een beoordeling geven of het kind wel of niet in aanmerking komt voor “een rugzakje”. Met een indicatie (dat is een toewijzing van een leerlinggebonden budget) kunnen de ouders een kind aanmelden bij een speciale school of bij een reguliere basisschool. In het geval dat u overweegt om voor onze school te kiezen, gaan wij met u in gesprek over wat uw verwachtingen en wat onze mogelijkheden zijn. Als deze overeenkomen, gaan wij verder met u in gesprek om de verwachtingen en mogelijkheden concreet vorm te geven in een handelingsplan. Als deze niet overeenkomen kunnen we met geldige redenen een kind weigeren. We zullen alle kansen en beperkingen met elkaar moeten bespreken. De plaatsing dient in het belang van het kind zelf te zijn, maar ook het belang van de groep waarin het betreffende kind wordt geplaatst, dient te worden meegewogen in de overweging een kind in te schrijven op onze school. Ieder verzoek tot plaatsing zal van geval tot geval bekeken worden. Het aannameprotocol ligt op school ter inzage. Als u meer informatie over dit onderwerp wilt, verwijzen we u naar de website van het REC in onze regio (www.reczhz.nl). Ook is er informatie te vinden op de website van het ministerie: www.minocw.nl/rugzakje.

18


Let op: De regeling van de leerling gebonden financiering wijzigt op het moment dat de nieuwe Wet op Passend onderwijs in werking treedt. De financiering zal vanaf dat moment niet meer rechtstreeks naar de school stromen maar via het samenwerkingsverband worden verdeeld over de scholen met kinderen die extra zorg nodig hebben. SPECIALE SCHOLEN VOOR BASISONDERWIJS Vanaf 1 augustus 1998 vallen basisscholen, de toenmalige scholen voor kinderen met leeren opvoedingsmoeilijkheden (LOM) en scholen voor moeilijk lerende kinderen (MLK) onder één onderwijswet: de Wet op het Primair Onderwijs. Vanaf dat moment spreken we over “speciale scholen voor basisonderwijs.” Primair onderwijs staat dus voor onderwijs aan de grootste groep vier- tot twaalfjarige kinderen in Nederland. Alle andere scholen voor speciaal onderwijs vallen buiten deze wet. Dit zijn de scholen voor lichamelijk, zintuiglijk en verstandelijk gehandicapte kinderen. Deze scholen vormen de zogenaamde expertisecentra. In deze centra is de deskundigheid op een bepaald terrein van speciale zorg gebundeld. Die deskundigheid is beschikbaar voor de kinderen die in zo’n centrum worden opgevangen, maar ook voor de kinderen die, ondanks hun problemen of handicap, naar het reguliere primair onderwijs gaan. Er wordt op die manier naar gestreefd, zoveel mogelijk kinderen op te vangen op een “gewone” basisschool. Zo zal er “onderwijs op maat” geboden moeten worden. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuid-HollandZuid. Als een kind verwezen moet worden naar een speciale school voor basisonderwijs, is daar al een heel proces aan vooraf gegaan, waarbij de ouders nauw betrokken zijn. INVOERING WET OP PASSEND ONDERWIJS In de komende jaren zal er v.w.b. bovenstaande regelgeving veel gaan veranderen. Momenteel is de wet nog een jaar uitgesteld. T.z.t. zult u hierover worden geïnformeerd. ZORGTEAM OP SCHOOLNIVEAU EN CJG-CA Het Zorgteam op schoolniveau is een multidisciplinair team dat hulpvragen beantwoordt bij het bieden van de juiste begeleiding voor de kinderen. Kinderen worden met toestemming van ouders besproken in het Zorgteam. De hulp van het Zorgteam wordt ingeroepen wanneer het het kind, de ouders of de school niet lukt om de problemen op te lossen of niet goed weten hoe een kind het beste verder begeleid kan worden. In het Zorgteam hebben de volgende personen zitting: de Intern Begeleider van de basisschool (evt. samen met de leerkracht), een orthopedagoog, een jeugdarts/jeugdverpleegkundige (GGD), een schoolmaatschappelijk werker. Afhankelijk van de (te verwachten) problemen kan het Zorgteam worden aangevuld met andere specialisten. Het zorgteam kan dan: • Advies geven aan kind, ouders en school • Verder onderzoek doen • Verwijzen naar iemand of een instantie die nog meer expertise hebben in de problematiek • Beslissen aan te melden bij de PCL voor een beschikking speciaal (basis)onderwijs De PCL heeft de wettelijke taak om te besluiten of voor een leerling het volgen van Speciaal basisonderwijs (SBO) voor het kind noodzakelijk is. De taken van het voormalig Zorg Advies Team (ZAT) zijn dit jaar overgedragen aan het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Er zijn mogelijkheden voor CJG casusoverleg (CJG-CA). Hierin worden kinderen besproken waarover ernstige zorgen bestaan. Voor deze zorgen

19


schieten de mogelijkheden van de primaire leefverbanden ieder afzonderlijk te kort. Daarom zitten uit verschillende organisaties en disciplines deskundigen bij elkaar in dit team. De CJG casusregie heeft drie opdrachten; • regievoering op de individuele casus (casusoverleg) • regievoering op de keten (monitorend overleg) • advies en consultatie De vaste deelnemers aan het CJG casusoverleg zijn; een JGZ verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, pedagogisch ondersteuner MEE, de straatcoach en een medewerker Toegang BJZ. Indien de aanvraag van een overleg door school gedaan wordt, sluit de directeur en/of intern begeleider bij dit overleg aan. Ook kunnen deze opgeroepen worden bij een overleg. PEDAGOGISCH SPREEKUUR IN ZWIJNDRECHT Het CJG is vorig jaar op drie locaties een pedagogisch spreekuur gestart. Dit spreekuur wordt in onze wijk gehouden op dinsdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur in Gezondheidscentrum Nederhoven aan de Buizerdstraat 4a. Het is te bereiken via 06-4663524 en per e-mail v.meijer@careyn.nl. Voor informatie over opvoeden en opgroeien van kinderen kunt u ook terecht op de website www.opgroeieninzwijndrecht.nl. U vindt hier nieuws, cursusaanbod en andere informatie. GRENZEN AAN DE ZORG Indien we het noodzakelijk achten over te gaan tot het aanmelden bij het Zorgteam of CJGCa blijkt dat er in onze visie een grens aan de zorg zit. Als ouders weigeren om toestemming te geven voor externe consultatie, hulpverlening of verwijzing hebben wij niet de mogelijkheid om het kind de juiste zorg te bieden. Het welzijn en de ontwikkeling van het kind komt dan naar onze mening in gevaar. De voortgang, de ontwikkeling en het welbevinden is een verantwoordelijkheid van de school, maar in deze specifieke gevallen vinden wij dat de ouders een goede voortgang belemmeren. Uiteraard proberen we in eerste instantie d.m.v. gesprekken in goede harmonie tot een oplossing te komen. Als ouders bij een weigering blijven, zal het kind de normale hulp in de klas krijgen, maar de hulp buiten de klas zal niet plaats vinden. Bovendien zullen we - in het geval van aanhoudende weigering - bij externe instanties een melding doen van onze handelingsverlegenheid. JEUGDGEZONDHEIDSZORG Voorheen werd de jeugdgezondheidszorg uitgevoerd door de GGD. M.i.v. 1 juli 2012 valt de gehele jeugdgezondheidszorg onder Rivas Zorggroep. De onderzoeken bij de leerlingen blijven conform de wettelijke eisen. Dit betekent dat de kinderen uit groep 2 en groep 7 een Preventief Gezondheids Onderzoek wordt afgenomen door de schoolarts of jeugdverpleegkundige. In groep 2 wordt gekeken naar groei, gehoor, gezichtsvermogen en motorische ontwikkeling en in groep 7 wordt de groei gecontroleerd. Wanneer uw kind bij de schoolarts of jeugdverpleegkundige moet komen, wordt u hierover van te voren geïnformeerd..

20


SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK U kunt als ouder(s) gebruik maken van de diensten van het schoolmaatschappelijk werk als het gaat om informatie, advies en begeleiding. Misschien is één gesprek met haar al voldoende voor u om tot een oplossing te komen, maar het kan ook zijn dat er meer gesprekken gewenst zijn. Voor advies kunt u contact opnemen met de intern begeleider van de school. VERTREKKENDE EN INSTROMENDE LEERLINGEN Het is een wettelijke verplichting voor scholen om voor vertrekkende leerlingen een onderwijskundig rapport te maken. Dit rapport geeft de ontvangende school informatie over de instromende leerling: hoe functioneert de leerling m.b.t. de leerstof en de sociaalemotionele ontwikkeling. Ook wordt vermeld met welke methodes de leerling heeft gewerkt. Ook wordt er aangegeven of de leerling extra zorg kreeg op school. Al deze gegevens helpen mee om de overgang van de ene naar de andere zo soepel mogelijk te laten verlopen. De ouders die bij ons van school gaan, kunnen ervan verzekerd zijn dat er een onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de ontvangende school. EXTERN ONDERZOEK OF BEGELEIDING OP INITIATIEF VAN OUDERS Het komt voor dat ouders zelf onderzoek laten doen en een privé remedial teacher inzetten. In zo’n geval staan we open voor de adviezen en uitkomsten van het onderzoek. Het kan van betekenis zijn voor ons handelen. Tegelijkertijd willen we daarbij aantekenen dat de mogelijkheden van begeleiding binnen het reguliere basisonderwijs ook beperkingen kent. Concreet kan dat betekenen dat we niet alle adviezen en vragen van deze instanties kunnen opvolgen en beantwoorden. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden doen we wat haalbaar is. Op basis van privé-onderzoek kan geen aanspraak gemaakt worden op speciale regelingen binnen onze school. Het volgen van remedial teaching onder schooltijd is in principe niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen, na overleg met de intern begeleider, kan bij het bestuur toestemming worden gevraagd.

21


4. HET ONDERWIJS BASISSCHOOL “ DE KIM “ WAT LEERT MIJN KIND DAAR EIGENLIJK ALLEMAAL ? In dit hoofdstuk van de schoolgids kunt u lezen wat een kind bij ons op school leert. Vóórdat we echter over het onderwijs in de verschillende groepen vertellen, volgt hierbij eerst enige informatie over de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool: De meeste kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan, hebben al op een peuterspeelzaal gezeten. In die voorschoolse periode hebben de kinderen geleerd met andere kinderen te spelen en samen te werken. De leidsters van de peuterspeelzalen hebben daarbij een indruk gekregen van de ontwikkeling van de kinderen. Zodra een kind naar de basisschool gaat, is het van belang dat de basisschool informatie ontvangen heeft over deze voorschoolse periode. In de gemeente Zwijndrecht wordt door de peuterspeelzalen, de kinderopvang en de basisscholen gewerkt met een overdrachtsformulier. Op het overdrachtsformulier wordt aangegeven, op welke wijze een kind zich in de voorschoolse periode heeft ontwikkeld. De ouders van het kind ontvangen het overdrachtsformulier van de leidster van de peuterspeelzaal en zij overhandigen dit formulier weer aan de leerkracht van de basisschool. Met deze informatie kan op de basisschool worden aangesloten bij de verdere ontwikkeling van het kind. Na enige tijd heeft de leerkracht van de basisschool een goede indruk gekregen over de ontwikkeling van het kind. Vervolgens wordt er een terugkoppelingsformulier ingevuld door de leerkracht van de basisschool, waarna er contact wordt opgenomen met de leidster van de peuterspeelzaal. Er wordt dan gesproken over de verdere ontwikkeling van het kind. Door middel van dit protocol kunnen de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling gevolgd en begeleid worden. Op onze school proberen we met de leerstof zo goed mogelijk aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Bij sommige onderdelen wordt groepsdoorbrekend gewerkt: bijvoorbeeld bij Estafette-lezen en tutoring en rekenen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Tijdens het werken neemt de leerkracht een begeleidende rol in. Op alle vakgebieden wordt gewerkt met aspecten van: zelfontdekkend leren “echte” leersituaties variatie in werkvormen groepsdoorbrekende lessen uitdagend onderwijs een leerrijke omgeving zelf ervaren hoekenwerk projecten

22


GROEP 1/2 Kinderen komen op hun vierde jaar in de eerste groep van de basisschool. Vanaf het begin is het natuurlijk van groot belang, dat de kinderen gevolgd worden in hun ontwikkeling en waar nodig bijgestuurd worden. Om een volledig beeld van het kind te krijgen, vindt er na enkele weken, wanneer de leerkracht het kind een beetje beter heeft leren kennen, een intake gesprek met de ouders plaats. In de eerste twee jaar van de basisschool wordt een stevige basis gelegd voor de rest van de basisschooltijd. Het signaleren, observeren en diagnosticeren is ook in deze periode heel belangrijk. Vanuit een uitdagende leeromgeving wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de verschillen tussen de leerlingen: leerlingen die moeite hebben met het onderwijsproces krijgen extra aandacht, maar ook kinderen die sneller zijn in hun ontwikkeling. Zij mogen natuurlijk niet afgeremd worden. De leerkrachten spelen hierbij een belangrijke rol. In de groepen 1 en 2 wordt altijd vanuit de kring gewerkt. De volgende activiteiten vinden daar o.a. plaats: • Dagopening met Bijbelverhaal en zingen. • Kringgesprekken over diverse onderwerpen. • Instructie over de werkles. • Zingen. • Voorlezen. De opdrachten worden over het algemeen aan de tafels uitgevoerd. Daar volgt ook een eventuele 2e instructie. Voor het vrij spelen en tijdens werkmomenten, wordt gebruik gemaakt van een planbord. Hierop kunnen de kinderen een kaartje met hun eigen naam hangen. Tevens hangen hierop kaartjes met de verschillende activiteiten: poppenhoek, bouwhoek, computer enz. De kinderen mogen zelf een keuze maken, welke activiteit ze willen doen. In een lijst wordt bijgehouden welke activiteit de kinderen gekozen hebben. Zo mogelijk wordt er ’s morgens en ’s middags buiten gespeeld met de buitenspeelmaterialen. Bij slecht weer wordt er in het speellokaal gespeeld. Sinds een aantal jaren wordt in de groepen 1 en 2 het programma “Ik en Ko” gebruikt. De Twee Wieken, de andere basisschool die deel uit maakt van Brede School “De Roerdomp”, gebruikt dit programma ook en de peuterspeelzaal gebruikt het programma “Puk en Ko”. “Ik en Ko” is een methode, die bestaat uit achttien thema’s: zowel in groep 1 als in groep 2 worden negen thema’s aan de orde gesteld. Elk thema heeft dezelfde activiteiten: • Grote kringactiviteiten • Kleine kringactiviteiten • Creatieve opdrachten • Taalactiviteiten • Reken- en wiskundige activiteiten Bij de thema’s horen ook schooltv-programma’s. Door het uitdiepen van een bepaald thema worden de kinderen gestimuleerd, om bezig te zijn met allerlei taalactiviteiten. De woordenschat en taalvaardigheid worden hierdoor uitgebreid. Bij de methode wordt gebruik gemaakt van observatielijsten. Net zoals bij “Ik en Ko” wordt er binnen de Brede School ook samengewerkt met Boekenpret.

23


Boekenpret is een leesbevorderingproject voor de allerjongsten. Het project streeft ernaar, de leescultuur bij de kinderen in de leeftijd van nul tot en met zes jaar te bevorderen, waardoor uiteindelijk het leesgedrag van de kinderen gestimuleerd wordt. De achterliggende gedachte hierbij is, dat (voor)lezen een positief effect heeft op de taalontwikkeling van kinderen en hun latere schoolprestaties en beroepskansen. Een aantal keer per jaar ontvangen de ouders een uitnodiging voor Boekenpret. Ouders wordt gevraagd om aanwezig te zijn wanneer er een nieuw prentenboek wordt voorgelezen in de groep. Na afloop krijgen de aanwezige ouders het boek voor een bepaalde tijd mee naar huis. Bij het boek krijgen de ouders het advies, om het boek een aantal keer voor te lezen. Daarnaast worden er allerlei tips gegeven over activiteiten omtrent de inhoud van het boek. Doel is om de taalontwikkeling van het kind zoveel mogelijk te stimuleren door met het kind, zowel thuis als op school uit hetzelfde boek te lezen. De boeken sluiten aan bij het thema waar in die periode aan gewerkt wordt. Naast bovengenoemde methoden gebruiken we ook een methode voor de visuele taalontwikkeling “Wat zie ik”. Deze methode is er vooral op gericht om de leerlingen, die functioneren op gemiddeld niveau of daarboven extra te stimuleren. Twee keer per jaar worden de kinderen getoetst m.b.v. de Citotoetsen “Ordenen” en “Taal voor kleuters”. Aan de hand van de uitkomst wordt per kind bekeken of er al dan niet een begeleidingsplan gemaakt moet worden. Er wordt zoveel mogelijk binnen de klas extra hulp geboden. Ook wordt er gebruik gemaakt van de kleuterobservatielijst van Cito en een observatielijst voor de sociale en emotionele ontwikkeling. AANVANGSGROEP Leerlingen die vier jaar worden in de tweede helft van het cursusjaar, komen in de zogenaamde aanvangsgroep. Deze kinderen gaan in het volgend cursusjaar naar groep 1. Alle kinderen die vier jaar zijn geworden in de eerste helft van het cursusjaar (voor 1 januari) gaan in principe door naar groep 2. Wanneer aan het eind van de kleuterperiode blijkt dat een kind nog niet toe is aan de leerstof van groep 3 kan er aan de hand van observatie- en toetsgegevens besloten worden om een leerling nog een jaar in de kleutergroep te plaatsen. De aanvangsgroep stroomt in bij de gemengde groepen 1 en 2. GROEP 3 TOT EN MET 8 In de onderstaande lessentabel wordt globaal weergegeven, hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins kunnen variëren per leerjaar en per periode. Godsdienst Rekenen Taal Lezen Schrijven Engels Wereldverkenning Creatieve vakken Bewegingsonderwijs

2 uur 5 uur 5 uur 3 uur 1 uur 1 uur 3 ½ uur 3 uur 1 uur

’s Ochtends krijgen de kinderen na de opening van de methode Trefwoord en het zingen instructie. Meestal van rekenen en taal. Instructie wordt als volgt gegeven: eerst krijgt de

24


gehele groep een korte instructie, waarna kinderen die meer uitleg nodig hebben een tweede instructie krijgen. Eventueel worden kinderen daarna nog individueel begeleid. De ochtend wordt onderbroken door een pauze van een kwartier. Alle activiteiten zijn gepland volgens een rooster. Bij allerlei vakken wordt gebruik gemaakt van de computer. Ook worden regelmatig schooltelevisieprogramma’s bekeken. GODSDIENSTIGE VORMING De Kim staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij het christelijk onderwijs. Daarbij vragen we wederzijds respect voor elkaars godsdienstige overtuiging. Ons onderwijs is betrokken op mens en wereld. Dit komt tot uiting in de respectvolle omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in de taal die gesproken wordt en in de sfeer die er heerst op school. Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met een gebed of met een lied. Er worden Bijbelverhalen verteld, waarbij zoveel mogelijk relaties worden gelegd naar de actualiteit. De methode “Trefwoord” wordt gebruikt. In de weekbrief wordt vermeld, welke Bijbelverhalen die week verteld zijn. MAANDVIERINGEN We vinden het belangrijk om ook activiteiten met alle kinderen samen te doen. Daarom houden we elke maand een viering in het speellokaal. Het thema is meestal gebaseerd op het onderwerp dat we in die maand behandelen uit de methode Trefwoord. De maandviering wordt voorbereid door een van de groepen. We zingen met elkaar liedjes en kijken en luisteren naar toneelstukjes, gedichten, zang en dans. Meestal sluiten we af met een gebed. REKENEN Rekenen saai? Niet met de vernieuwde Pluspunt! Oefenvormen zijn speels en gevarieerd, de vormgeving is leuk en eigentijds. Dat motiveert kinderen. Tegelijkertijd is Pluspunt een heel duidelijke methode die kinderen leert rekenen via een zorgvuldige, stapsgewijze opbouw van de lesstof met veel oefening en herhaling. De methode bestaat uit leerkrachtgebonden lessen en zelfstandig werk lessen. In de leerkrachtgebonden lessen worden nieuwe doelen aangeboden. In de zelfstandig werk lessen worden deze doelen dan verder geoefend. Er wordt veel gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en speelse oefeningen. Voor de groepen 3 en 4 is de methode: “Met sprongen vooruit” geïntegreerd. Deze methode heeft extra oefenmateriaal voor kinderen die rekenzwak zijn, maar heeft daarentegen ook extra verdieping voor de rekensterke kinderen. NEDERLANDSE TAAL Als taalmethode wordt in de groepen 4 t/m 8 de methode “Taaljournaal” gebruikt. Deze methode sluit goed aan bij onze visie met betrekking tot de verschillen in leerstijl, de meervoudige intelligentie. Ook is er aandacht voor de verschillen op het gebied van niveau en tempo. Het taalonderwijs is veelomvattend. De woordenschat wordt uitgebreid en de spelling wordt gestructureerd aangeboden in de vorm van woordpakketten. Ook de woordenschat en het luisteren naar elkaar is een belangrijk onderdeel. Behalve schriftelijk taalwerk, leren de

25


kinderen ook verhalen te bedenken en spreekbeurten te houden. In blokken wordt de leerstof aangeboden, verwerkt en getoetst. LEESONDERWIJS IN GROEP 3 In groep 3 gebruiken wij bij ons leesonderwijs de methode Veilig Leren Lezen. Deze methode gebruikt verschillende verhalen om de kinderen woorden en letters aan te bieden. De verhalen zijn bovendien bedoeld om de woordenschat van de kinderen te vergroten. Na de eerste kern kennen de kinderen al verschillende letters en kunnen zo al nieuwe woorden maken. Na de instructie kunnen de kinderen zelfstandig met de materialen van de methode gaan werken. Heel belangrijk is, dat de methode het werken op verschillende niveaus mogelijk maakt. Kinderen die al kunnen lezen kunnen met moeilijker boekjes aan de slag en kinderen die wat extra hulp nodig hebben, krijgen die tijdens het zelfstandig werken. Werken met het planbord vormt ook een onderdeel van de leesles. De kinderen kunnen dan kiezen welke leesopdracht ze gaan doen. Dit zijn de kinderen al gewend in groep 1 en 2 en zo ontstaat er een doorgaande lijn. De aantrekkelijke materialen van Veilig Leren Lezen bezorgen de kinderen veel plezier bij het leren lezen.

LEZEN IN GROEP 4 T/M 8 Om het technisch lezen zo goed mogelijk aan te leren, gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 de methode “Estafette�. De kinderen worden een paar keer per jaar getoetst om het leesniveau te bepalen. We vinden het belangrijk, dat de kinderen plezier in het lezen hebben. Daarom wordt er ook regelmatig voorgelezen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen en later ook op het studerend lezen te liggen. Kinderen moeten leren onderscheid te maken tussen hoofdzaken en bijzaken. Vragen over een tekst beantwoorden en een samenvatting maken zijn ook onderdelen die bij het begrijpend lezen geoefend worden. Voor begrijpend lezen werken we met de methode: Nieuwsbegrip. In oktober wordt er veel aandacht besteed aan de kinderboekenweek en er wordt samengewerkt met de Zwijndrechtse bibliotheken.

26


LEESONDERWIJS Om het onderwijs zoveel mogelijk aan te passen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen hebben wij besloten om voor het leesonderwijs meer tijd in te roosteren. Lezen is met uitstek het vakgebied dat als onderlegger kan worden gezien voor de andere vakken. Bij rekenen moet je bv de opdrachten goed kunnen lezen interpreteren en voor het volgen van de zaakvakken is het goed kunnen lezen(technisch en begrijpend) een voorwaarde. Door meer tijd in te zetten voor het leesonderwijs denken wij de algemene opbrengsten van de leerlingen structureel te kunnen verhogen. Daarmee is en blijft het van groot belang dat kinderen thuis ook veel lezen. Hieraan zullen wij komend schooljaar regelmatig aandacht vragen bij de ouders. Op deze wijze kunnen we ons samen sterk maken om het beste resultaat voor ieder kind te bewerkstelligen. SCHRIJVEN We vinden het bij ons schrijfonderwijs heel belangrijk dat er een doorgaande lijn aanwezig is. Om dit vorm te kunnen geven maken we voor de hele school gebruik van de methode Pennenstreken. Op deze manier kunnen we in de kleutergroepen naast het spelenderwijs bezig zijn met de ontwikkeling van de fijne motoriek, ook gericht aan dacht geven aan een goede pengreep en zithouding. In groep 3 en 4 waar het `echte schrijven` begint, wordt de schrijfmotoriek verder ontwikkeld. Omdat het heel belangrijk is dat de kinderen geen verkeerde pengreep aanleren vermelde we hier graag hoe de kinderen het best een potlood vast kunnen houden. Pen of potlood tussen duim en wijsvinger houden en late rusten op het laatste kootje van de middelvinger. ENGELS Dit jaar gaan we voor het eerste werken met onze nieuwe methode voor Engels: Take it easy. Dit is een digibord methode. Er wordt gebruik gemaakt van werkschriften en een native speaker (iemand met als moedertaal Engels) die via het digibord de klas binnenkomt. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende filmpjes en foto’s die de lessen ondersteunen. De methode wordt vanaf groep 5 aangeboden. In groep 5 en 6 krijgen de kinderen een uur Engels in de twee weken. Groep 7 en 8 krijgen elke week een uur les. Tijdens de lessen wordt er alleen Engels gesproken. De kinderen leren zo luisteren naar Engels en begrijpen, maar ook zelf spreken. WERELDORIËNTATIE Op veel momenten wordt met de kinderen gesproken over de wereld om ons heen en brengen we de kinderen kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Meestal gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van moderne methoden, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, werkstukjes en projecten wordt de wereld verkend. Komend jaar gaan we in de groepen met een nieuwe methode starten in de groepen 3 t/m 8: - Aardrijkskunde: Meander - Geschiedenis: Brandaan

27


- Natuur en techniek: - Verkeer:

Naut Materiaal van 3VO

Elk jaar doet groep 7 mee met het landelijke schoolverkeersexamen. WERKSTUKKEN / SPREEKBEURTEN / BOEKBESPREKING We vinden het belangrijk, dat de kinderen in de midden- en bovenbouw een aantal werkstukken maken, een spreekbeurt en een boekbespreking houden. Zelfstandig gaan zij dan thuis of in de bibliotheek of op internet informatie verzamelen rondom een bepaald onderwerp. CREATIEVE VAKKEN Tekenen, handvaardigheid en muziek zijn heel belangrijk. Ze brengen evenwicht aan tussen de intellectuele en creatieve vorming. Het onderwijs in creatieve vormgeving is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee zij hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven, op het gebied van: Muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid. Daarnaast leren ze creatieve uitingen van anderen te begrijpen en te waarderen. We maken gebruik van de methode “Moet je doen�. In deze methode komen de volgende onderdelen aan bod: - Beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) - Muziek - Kunst en cultuur TECHNIEK Overal om ons heen vind je techniek. De wereld om ons heen is meer en meer afhankelijk van techniek. Ook kinderen komen dus in aanraking met technische principes. Om kinderen zo goed mogelijk klaar te maken voor de maatschappij, moeten we op school aandacht hebben voor techniek. We willen dit vooral doen door dit vak in samenhang met andere vormingsgebieden aan bod te laten komen. Vanzelfsprekend speelt de methode voor natuur en techniek een belangrijke rol in deze vorming. Om een breed beeld van techniek te krijgen, is er in elke klas een techniekhoek aanwezig. Hierin kunnen kinderen zelf ontdekken, maken en technische principes uitproberen. Er worden projecten in het teken van techniek georganiseerd. Ook worden er contacten gelegd met het bedrijfsleven en scholen voor voorgezet onderwijs. Er wordt naar gestreefd dat leerlingen: -

Een breed beeld van techniek en wetenschap krijgen. Belangstelling krijgen voor techniek en wetenschap Inzicht verwerven in technische principes en het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk. Leren allerlei technische problemen op te lossen door middel van het proces van ontwerpen, maken en gebruiken. Relaties kunnen leggen tussen andere vakgebieden en wetenschap en techniek. Een kritische houding tegenover techniek ontwikkelen

28


BEWEGINGSONDERWIJS Bij de kleuters staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt in de klas, op het schoolplein en in het speellokaal gespeeld. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen een keer per week bewegingsonderwijs in de Develhal. De lessen worden vanaf groep 4 gegeven door een vakleerkracht. Voor alle kinderen geldt dat ze gymschoenen moeten dragen en in de groepen 3 t/m 8 ook gymkleding.

CULTUUR EDUCATIE Wij willen cultuureducatie vorm geven vanuit het uitgangspunt dat we leven in een multiculturele wereld. Vanuit onze eigen cultuur gaan we ontdekken dat er verschillende culturele uitingen zijn. Dat kinderen beseffen dat ze niet alleen zijn op de wereld. Dat het belangrijk is dat we zorg hebben voor anderen, respect hebben en leren van anderen. Verdraagzaamheid en respect zijn kernwoorden. Jaarlijks wordt er een programma gemaakt voor bezoeken aan musea e.d. In elke groep vindt er een activiteit of excursie plaats. SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING We streven ernaar dat kinderen zich op school veilig voelen, dat ze vertrouwen hebben in zichzelf en in de ander. Elk kind moet optimaal tot zijn recht komen met daarbij aandacht voor persoonlijke vreugde en problemen met elkaar. Om alle kinderen goed in kaart te brengen gebruiken we het signaleringsprogramma ZIEN. Daarnaast stellen we in elke groep de Gouden Regels op. Dit zijn regels waarin we samen met de groep omschrijven hoe we ons moeten gedragen. Hierop kunnen we elkaar aanspreken. Op deze manier proberen we de medeverantwoordelijkheid van de kinderen t.o.v. gedrag en de sfeer in de groep te verhogen. MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE Kinderen zijn leergierig en gemotiveerd om de wereld om zich heen te ontdekken. Echter: op hun eigen manier! De één wil voelen, bewegen of uitproberen. Een ander moet het voor zich zien, weer een ander heeft iets met muziek. Het ene kind wil graag alleen leren, terwijl een ander graag samen leert. Howard Gardner onderscheidt zo acht manieren van leren, acht intelligenties. Ieder mens heeft alle acht de intelligenties. Sommige intelligenties zijn echter sterker, of juist minder ontwikkeld. Dit bepaalt ieders manier van informatie verwerken. De acht intelligenties zijn: • Verbaal-linguïstisch: het kind is “talig”, kan al vroeg praten, vindt taal en lezen leuk en heeft een grote woordenschat. • Muzikaal-ritmisch: het kind houdt van muziek, hoort in zinnen en woorden ritmes, leert goed m.b.v. muziek en ritmes. • Interpersoonlijk: het kind wil vaak dingen samen doen, is gevoelig voor stemmingen en sfeer, leert door feedback. • Visueel-ruimtelijk: het kind ziet alles voor zich, leert door zien, leert doordat een ander het voordoet. • Lichamelijk-kinesthetisch: het kind houdt van bewegen, wil voelen hoe iets werkt, leert door doen en experimenteren.

29


• • •

Naturalistisch: het kind houdt van de natuur, heeft oog voor details, leert door en met de natuur. Logisch-mathematisch: het kind ordent de wereld op zijn manier, leert door te ordenen en is vaak een goed rekenaar. Intrapersoonlijk: het kind is de denker, de filosoof, wordt soms als te serieus gezien, leert door kritische vragen te stellen en te overwegen.

Om in ons onderwijs zoveel mogelijk tegemoet te komen aan deze verschillenden leerstijlen van kinderen proberen we rekening te houden met een gevarieerd aanbod. Bijvoorbeeld tijdens de keuze van methoden en rondom projecten en de kinderboekenweek. ONDERWIJSTIJD De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor, hoeveel lesuren er aan de kinderen moeten worden gegeven. De wetgever hanteert hierbij het uitgangspunt dat kinderen tijdens hun basisschoolperiode minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen. In onze stichting wordt de minimale onderwijstijd per groep als volgt vastgesteld: Groep 1 t/m 4: 920 lesuren (3680 uur) Groep 5 t/m 8: 990 lesuren (3860 uur) Totaal (7640 uur) Hierdoor is er voor alle scholen binnen de stichting eenduidigheid en structuur ontstaan t.a.v. het personeelbeleid. Tevens ontstaan er mogelijkheden voor het creëren van ruimte voor teamgerichte deskundigheidsbevordering ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. HUISWERK Bij het geven van huiswerk gaat het niet zozeer om de hoeveelheid leerstof die gemaakt moet worden. Wij willen de kinderen de regelmaat bijbrengen, dat er thuis opdrachten voor school gemaakt moeten worden. Kinderen die gewend zijn aan huiswerk vinden vaak gemakkelijker hun draai in het voortgezet onderwijs. Vanaf midden groep 5 krijgen de kinderen regelmatig huiswerk mee. Het is belangrijk, dat u uw kind goed begeleidt bij het maken van het huiswerk. TYPECURSUS In groep 6 worden de kinderen in de gelegenheid gesteld om te leren typen. Deels gebeurt dit onder schooltijd, deels thuis. De kosten die hieraan verbonden zijn, bedragen ongeveer €26,50. TUTOR OP SCHOOL Op onze school vinden we het erg belangrijk, dat de leerlingen zoveel mogelijk gestimuleerd worden op hun eigen niveau. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast vinden we het ook belangrijk, dat leerlingen elkaar helpen en stimuleren waar nodig, omdat dit het vertrouwen in elkaar en in zichzelf verhoogt. In de groepen doen we dit al met het de regels tijdens het zelfstandig werken. Leerlingen die extra aandacht of een tweede instructie krijgen, worden natuurlijk zoveel mogelijk door de leerkracht geholpen. Tijdens de les kunnen ze echter ook hulp vragen aan een medeleerling, bijvoorbeeld bij moeilijke rekensommen of bij lezen.

30


Voor snelle leerlingen, of leerlingen die de stof goed beheersen, kan het geven van extra hulp een leuke uitdaging zijn. Door zelf uit te leggen, ontstaat meer beheersing over de leerstof. Maar ook leerlingen, die zelf moeite hebben gehad met bepaalde sommen, zijn juist heel goed in staat om het later zelf weer aan een ander kind uit te leggen. Voor het kind dat de uitleg krijgt is dat erg prettig, maar het is ook een opsteker voor het kind, dat de som uitlegt. Een situatie waar kinderen zelfvertrouwen mee kunnen opbouwen. Deze samenwerking tussen de leerlingen wordt bevorderd door middel van het project “Tutoring”. Tutoring wil zeggen, dat leerlingen elkaar niet alleen in de eigen groep helpen, maar ook in andere groepen. Leerlingen uit groep 7 en 8 worden ingezet voor uitleg van sommen of leesbegeleiding bij leerlingen uit de groepen 1 t/m 6. Elk cursusjaar doen we het project Tutoring gedurende twee of drie perioden. Elke periode neemt zes weken in beslag. De leerlingen uit de bovenbouw (tutor) geven twee keer per week ongeveer 15 minuten extra begeleiding aan een leerling (tutee) uit groep 1 t/m 6. Daarvoor krijgen de leerlingen die tutor zijn eerst een uitleg en aan het einde van de zes weken ontvangen ze een certificaat voor de begeleiding, die ze hebben gegeven. We hopen op deze manier dat leerlingen elkaar zoveel mogelijk gaan stimuleren en ondersteunen waar nodig. PLANBORD EN WEEKTAAK In alle groepen wordt er gewerkt met het planbord en de weektaak. De doelstelling hiervan is, dat de leerlingen leren hun werk te plannen en het zelfstandig werken te bevorderen. De leerlingen leren prioriteiten te stellen. Dit bevordert de aansluiting bij het voortgezet onderwijs. Er kan bij het planbord gebruik gemaakt worden van “hoeken”. Een voorbeeld hiervan is de Engelse hoek of een bouwhoek met techniekmateriaal. Bij het aanbod kan rekening gehouden worden met ieders manier van informatieverwerking. De individuele ontwikkeling van de leerlingen krijgt op die manier meer kansen. Leerlingen kunnen zich beter op hun eigen niveau en tempo ontwikkelen, aansluitend bij hun interesse en sterke/zwakke kanten. Leerlingen kunnen zo altijd zinvol bezig zijn. Bovendien ontstaat er voor de leerkracht meer ruimte, die ingezet kan worden voor individuele leerlingbegeleiding. ICT IN DE BASISSCHOOL Computers spelen een belangrijke rol binnen het onderwijs. Elke groep heeft computers in de klas, die gebruikt worden als ondersteuning bij de lessen. Ook wordt de computer gebruikt bij het maken van werkstukken en spreekbeurten.

31


We hechten er veel waarde aan, dat de kinderen op een veilige manier op internet zoeken. Vandaar, dat we per groep een aantal veilige internetsites geselecteerd hebben, waar de kinderen gebruik van mogen maken. Ook zijn er, om een veilig internetgebruik en e-mailverkeer te garanderen, binnen de Stichting voor P.C.O. Alblasserdam-Zwijndrecht afspraken (internet-protocol) gemaakt, waaraan alle kinderen, leerkrachten en stagiaires zich moeten houden. Dit protocol hangt bij de computers die in de school zijn opgesteld. Sinds 2008 zijn we op school ook in het bezit van een smartboard met in 2009 uitbreiding van 3 exemplaren. Deze smartboards vervangen de traditionele krijtborden en bieden vele mogelijkheden voor leerkrachten en kinderen. De instructie en uitleg vinden nu plaats op het smartboard en de computer kan hierbij als extra ondersteuning met aanvullend materiaal worden ingezet. Ook kunnen kinderen gebruik maken van het smartboard tijdens presentaties met bijvoorbeeld PowerPoint. Ook de lessen van School tv zijn te bekijken via het smartboard. Kortom: Het smartboard is een welkome vernieuwing in onze basisschool BURGERSCHAPSVORMING Op onze school vinden wij het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de burgerschapsvorming van onze leerlingen. Naast het leveren van een bijdrage aan de samenleving vanuit onze christelijke grondbeginselen waarin we de taak hebben om te zien naar anderen die het minder goed hebben of in nood verkeren, willen wij onze kinderen ook vormen in het kader van burgerschap in een democratische samenleving. We willen dat onze toekomstige burgers in staat zijn om informatie van gezagsdragers of media kritisch te analyseren, of om en mening of standpunt te onderbouwen met argumenten. Kortom: dat ze kunnen luisteren naar en zich verplaatsen in de mening van een ander. Bovendien kenmerkt onze samenleving zich door veel verschillen (religieus, politiek, cultureel, etnisch)en vinden wij het van belang dat onze kinderen een open houding ontwikkelen tegenover mensen die anders zijn. Wij geven dit vorm tijdens verschillende lesgebieden o.a. godsdienst, zaakvakken, taallessen, tv weekjournaal en begrijpend lezen waarbij de kinderen leren hun mening te vormen en te verwoorden. Daarnaast komt het omgaan met verantwoordelijkheid aan de orde bij het samenstellen van de gouden regels(gedachtengoed van Janusz Korczak) en willen we gaan werken met een leerlingenraad. Het omgaan met conflicten speelt een belangrijke rol op de momenten waarin we werken aan een goed sociaal en pedagogisch klimaat. In het schoolplan (www.transparantbeleid.nl) kunt u meer lezen over het beleidsplan Burgerschapsvorming . DE LEERLINGENRAAD Een speciale vorm van overleg is de leerlingenraad. Dit is een overleg tussen de schoolleiding en een gekozen vertegenwoordiging van de leerlingen uit de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Het doel van de leerlingenraad is de kinderen een eigen stem te geven binnen de schoolorganisatie. Op deze manier verhoog je de betrokkenheid van de kinderen en bevorder je verantwoordelijkheid. In onze visie verhoogt dit de kwaliteit van de schoolorganisatie. De vertegenwoordigers nemen ideeĂŤn mee uit hun klas. Anonieme ideeĂŤn worden niet in behandeling genomen. Er wordt gesproken over regels in de school, klachten en wensen vanuit de leerlingen, (nieuw) spelmateriaal op het plein, organiseren van festiviteiten, hygiĂŤne etc. etc.

32


De leerlingenraad komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar, onder leiding van een leerkracht. PLUSKLAS Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben wij een plusklas gecreëerd. Dit houdt in dat de leerlingen ongeveer eenmaal per week apart leskrijgen in groepsverband. De lessen vinden onder schooltijd plaats. Voor deze lessen is speciaal hiervoor bestemd materiaal aangeschaft. Het is gebleken uit ervaringen van voorgaande jaren dat kinderen die hiervoor in aanmerking komen het als zeer leerzaam en stimulerend ervaren. Doel van de plusklas is om de meer- en hoogbegaafde leerlingen te prikkelen op hun denkniveau en uit te dagen in hun ontwikkeling. Wanneer kinderen de plusklas bezoeken is dit altijd in overleg met de ouders. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS Vanaf schooljaar 2011-2012 hebben we actief beleid ontwikkeld om de resultaten van het lees- en rekenonderwijs te verhogen. Door de invoer van de vernieuwde leesmethode Estafette zien we een duidelijke groei in de leesresultaten. Vooral de resultaten van de leerlingen op niveau A en B zijn vanaf groep 6 aanzienlijk verbeterd. Ook in de resultaten van het rekenen zien we een positieve trend. Zeker in de bovenbouw zien we de resultaten stijgen. Bij spelling en begrijpend lezen zien we dat de resultaten gelijk zijn gebleven. Voor deze vakgebieden worden de komende jaren naast het normale beleid specifieke activiteiten gepland. Komend schooljaar pakken we het vak spelling op. De eindopbrengsten na acht jaar basisonderwijs zijn in de lijn der verwachting passend bij het niveau van onze leerlingen/leerlingpopulatie. De kinderen van groep 8 die voor de zomervakantie (juli 2012) afscheid hebben genomen van onze school zijn naar de volgende typen voorgezet onderwijs verwezen: Gymnasium Vwo Havo Vmbo-tl Vmbo-bk Vmbo-bk met LWOO

2 5 10 6 1 6

KLASSENBEZOEKEN ‟t Is de leerkracht, die het doet is een uitspraak die helemaal waar is. Het primaire proces in de klas (het lesgeven en de begeleiding van kinderen) wordt vorm gegeven door de leerkracht voor de klas. We willen er fors op inzetten om dit zo goed als mogelijk te laten verlopen en de collega’s voor de klas een betere leraar te laten zijn. Directie en de intern begeleider leggen regelmatig klassenbezoeken af. Dit gebeurt vaak aan de hand van kijkwijzers. Dit heeft meerdere doelen: • Bewaken van de rode draad die we hebben uitgestippeld. Binnen onze grote school moeten we binnen kaders wel op dezelfde manier lesgeven. • Het in gesprek raken met de individuele leerkracht over zijn competenties. Met andere woorden wat gaat er bij die leerkracht goed en wat kan / moet beter. Dit kan leiden tot een plan waarin de leerkracht beschrijft aan welke verbeterpunten hij planmatig gaat werken door b.v. nascholing, interne coaching.

33


Het verzamelen van gegevens voor een functioneringsgesprek of een beoordeling van de leerkracht. Het is belangrijk dat we in onze benadering en in onze lessen vanuit dezelfde visie werken. Hiervoor worden verschillende instrumenten ingezet: een specifiek intern begeleidingstraject voor alle nieuwe leerkrachten (beginnend en met ervaring), klassenbezoeken èn uiteraard nadrukkelijk ruimte maken voor onderwijsinhoudelijke bouwvergaderingen. KIJKWIJZERS Binnen onze school hebben we een aantal kijkwijzers ontwikkeld, die het onderwijs binnen de groepen moet stroomlijnen. Dat wil zeggen dat er - binnen de individuele accenten van de leerkracht - in elke groep een zelfde aanpak en dezelfde regels zijn voor b.v. het zelfstandig werken, instructietafel, klassenmanagement etc. Door klassenbezoeken waarbij kijkwijzers worden gebruikt, raken we met de leerkrachten in gesprek over hun werk in de klas met de kinderen. Op die manier stroomlijnen we het onderwijs en bewaken we de kwaliteit. De kijkwijzers gaan over klassenmanagement, didactische vaardigheden, zelfstandig werken, afstemming en smartboard. GEBRUIK VAN EEN FILMCAMERA In dit verband gebruiken we soms ook een filmcamera. Filmpjes die voor begeleidingsdoeleinden worden gemaakt, zijn alleen bestemd voor intern gebruik. NASCHOLING TEAM Een leerkracht is natuurlijk niet klaar met leren als het diploma is gehaald. Je leert constant; in de praktijk, maar ook door het volgen van interne of externe nascholing. De nascholing kan individueel gebeuren, maar ook met andere groepen of het hele team. Daarnaast houden intern begeleider en management hun kennis en vaardigheden bij. Een belangrijk uitgangspunt is, dat naast de individuele ontplooiing de nascholing moet passen in de visie van de school. Er is dit schooljaar een intensieve teamnascholing rond de Kanjertraining, een programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Binnen de stichting hebben we ons eigen nascholingsaanbod “De Kenniskringen”. Hierin worden veel praktische cursussen, trainingen en themabijeenkomsten aangeboden. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt door de leerkrachten. Naast de scholing is de ontmoeting met collega’s van andere scholen ook belangrijk. Je kunt elkaar inspireren en ondersteunen. ZELFSTANDIG WERKEN Dit onderwerp is een constante aandachtsfactor. We zijn er van overtuigd, dat kinderen vaak meer kunnen dan we denken. Ze moeten daarvoor de ruimte krijgen. Zelfstandig werken is daarvoor een mogelijkheid. Problemen oplossen, alleen of met hulp van anderen. Je moet dan wel een aantal dingen leren: hoe los je problemen op, hoe kun je iemand om hulp vragen, hoe kun je hulp geven.

34


5. OUDERS EN SCHOOL BASISSCHOOL DE KIM ...........VOOR KINDEREN ÉN HUN OUDERS In dit hoofdstuk van de schoolgids schrijven we over het contact tussen school en thuis en over de rol die u kunt spelen op school. Een goed contact tussen school en thuis vinden wij heel belangrijk, om op die manier de kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Wij informeren u over de ontwikkeling van uw kind, maar ook over alle gebeurtenissen op school en over algemene schoolzaken. Elke vrijdag wordt per e-mail de weekbrief verstuurd, waarin allerlei mededelingen, data en activiteiten vermeld worden. De jaarkalender in de jaargids geeft een overzicht van alle activiteiten die in de loop van het schooljaar plaatsvinden. Daarnaast verwijzen we u graag naar onze website: www.kim-zwijndrecht.nl. Hier kunt u de weekbrief, de jaargids en de schoolgids ook vinden, evenals allerlei informatie uit de groepen, foto’s e.d. Op www.transparantbeleid.nl kunt u meer lezen over het beleid van de school als onderdeel van de stichting PCOAZ te Zwijndrecht. De Stichting verzorgt onderwijs uit overtuiging, vertouwen en optimisme. Dat betekent nogal wat en we zijn ons daarvan bewust. We willen dit graag zo transparant en zo open mogelijk doen. Aan het begin van elk cursusjaar ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond, waarop u meer te weten kunt komen over het werk in de groep. Tijdens de rapportenavonden wordt u in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht over de resultaten van uw kind te spreken. Driemaal per jaar krijgen de kinderen een rapport. Mocht er tussentijds aanleiding zijn om met elkaar een afspraak te maken, dan wordt dit zo snel mogelijk gedaan. U kunt erop vertrouwen, dat we als school ook snel contact met u opnemen, indien er bijzonderheden te melden zijn. OUDERBETROKKENHEID Uw kind brengt dagelijks 5,5 uur per dag op school door. Dat is bijna de helft van het aantal uren dat uw kind gemiddeld wakker is. Wij zien uw kind dus heel veel en maken ook veel met uw kind mee. Sterker, wij geven voor een belangrijk deel mede vorm aan de opvoeding en de ontwikkeling van uw kind. Logisch dat u belang hecht aan datgene wat op school gebeurt en dat u zich in wil zitten en zich medeverantwoordelijk voelt bij wat er op school gebeurt. Logisch dat u tijd investeert in goed onderwijs en een prettig en rijk schoolklimaat voor uw kind. De acht schooljaren basisonderwijs zijn de belangrijkste uit de schoolloopbaan van elk kind. Dit is veel verantwoordelijkheid voor een schoolteam, zeker in deze tijd.

35


De afgelopen en komende jaren staan in het teken van kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Meer zorg op maat en het afstemmen op de leerbehoefte van de kinderen vergt veel inspanning en tijd van de leerkrachten. Goed onderwijs omvat echter meer dan ‘de lessen draaien’. Zaken als excursies, schoolreizen, voorleesontbijt, sporttoernooien en andere activiteiten zijn ook belangrijk voor de sfeer en de ontwikkeling van uw kind. Als school hebben we met name bij die ‘extra’ activiteiten de kennis, hulp en ondersteuning van de ouders hard nodig. Wie één en één bij elkaar optelt, zal merken dat samenwerking tussen ouders en school onontbeerlijk is. Sterker nog, als we met elkaar goed en gedegen onderwijs willen, waarbij de leerkrachten zich allereerst richten op deze taak is ouderbetrokkenheid een vereiste om de activiteiten rondom het onderwijs te kunnen aanbieden. Als ouders kunt u op een aantal manieren actief betrokken zijn in de school: Medezeggenschapsraad De Medezeggenschapsraad geeft adviezen en heeft in bepaalde gevallen instemmingsrecht bij besluiten over onderwerpen, die met het beleid van de school of van onze stichting (de Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam - Zwijndrecht) te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de besteding van de ouderbijdrage, de inzet van het personeel, sollicitatieprocedures, e.d. Ouders kunnen bij de Medezeggenschapsraad aankloppen, indien zij iets willen bespreken m.b.t. het schoolbeleid. Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad kunnen, indien gewenst, door ouders bijgewoond worden. In de MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Zodra een stichting meerdere scholen onder haar beheer heeft en dus te maken heeft met meerdere medezeggenschapsraden, biedt de wet de mogelijkheid tot oprichting van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (G.M.R.). Dit is een overkoepelende M.R., die bestaat uit vertegenwoordigers van elke afzonderlijke M.R. zaken die van gemeenschappelijk belang zijn, personeelsbeleid bijvoorbeeld, worden binnen de G.M.R. besproken. Vanuit onze MR wordt er een lid naar de GMR afgevaardigd. Klassenouders Een of twee ouders per klas die helpen bij allerlei klas gebonden activiteiten. Bv een uitstapje naar theater. Ophalen van leskisten. Crea lessen of andere lessen waarbij ouderhulp gewenst is. Ook de schoolreis is een activiteit voor de klassenouder. De klassenouder kan ook fungeren als aanspreekpunt voor de andere ouders. Er is een taakomschrijving aanwezig. Activiteitencommissies Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders een formulier invullen met daarop de activiteiten van het komend jaar. Zij kunnen aankruisen bij welke activiteiten zij willen helpen. Alle ouders die zich opgeven moeten worden ingezet of bericht krijgen of hun hulp gewenst is. Wanneer er te weinig ouders zijn die zich hebben opgegeven voor een commissie waarbij ouderbetrokkenheid noodzakelijk is, kan het zijn dat de activiteit niet doorgaat. Wanneer teveel ouders zich opgeven voor een activiteit zullen de ouders benaderd worden om voor een andere activiteit te kiezen.

36


Ouderraad De ouderraad (O.R.) bestaat uit ouders, die assistentie verlenen bij allerlei activiteiten in de school. De O.R. houdt zich bezig met de volgende zaken: • assisteren bij een aantal activiteiten. • organiseren en aansturen van activiteiten. • de boodschappen regelen bij bepaalde activiteiten. • zorgen dat er koffie en thee wordt geschonken bij informatieavonden • toezicht houden op de sportkleding. • toezicht houden op de vrijwillige ouderbijdrage. • het actief betrekken van de andere ouders bij het schoolgebeuren. De O.R. bestaat uit ongeveer 10 leden. Penningmeester De penningmeester beheert de gelden van de ouderbijdrage. en maakt de begroting. De penningmeester is lid van de O.R. Verkeersouder De verkeersouder komt op voor de belangen van de kinderen en de ouders als het gaat om de verkeersveiligheid rondom de school. De verkeersouder bezoekt bijeenkomsten die georganiseerd zijn door de gemeente of 3VO. De verkeersouder heeft hierover overleg met de schoolleiding. De verkeersouders is betrokken bij het verkeersexamen. Hoe kunt u zich opgeven voor een activiteit, als klassenouder of als lid van de OR, MR en GMR: • Voor de MR, GMR en de OR kunt u in de maand maart een uitvraag verwachten. daarna volgen indien nodig de verkiezingen. • Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een formulier, waarin u zich kunt opgeven voor deelname aan een of meerdere activiteiten. Tevens doen we op hetzelfde formulier ook een uitvraag om klassenouder of verkeersouder te worden. Bij meerdere aanmeldingen maakt de schoolleiding in overleg een keuze. Als ouders bij bepaalde activiteiten binnen de school helpen, gebeurt dit op vrijwillige basis. Er is geen sprake van een arbeidsverhouding. De leerkrachten en de directie blijven verantwoordelijk voor de onderwijskundige gang van zaken in de school. VERKEER RONDOM DE SCHOOL Het is van groot belang, dat de omgeving rondom de school veilig is. Natuurlijk moeten alle weggebruikers erop letten, dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Afgelopen jaar zijn er door de gemeente aanpassingen gemaakt voor het veilig oversteken van uw kind. Wij verzoeken u om op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren, waardoor de leerlingen met voldoende zicht en ruimte over kunnen steken. Tevens hopen we dat u zoveel mogelijk gebruik maakt van de Kiss en Ride strook. Parkeren op de Kiss en Ride strook is uiteraard verboden en dat geldt ook buiten de schooltijden.

37


OUDERBIJDRAGE Het Ministerie van Onderwijs geeft elke school een budget voor het onderhouden van het schoolgebouw en de aanschaf van de leermiddelen. Feestelijke activiteiten subsidieert het ministerie echter niet en deze activiteiten moeten dus bekostigd worden uit de ouderbijdrage. Om deel te kunnen nemen aan deze activiteiten wordt er aan u een vrijwillige bijdrage gevraagd. Hiermee kunnen we de activiteiten zoals Sint, Kerst, Pasen, zomerfeest, de aanschaf van T-shirts en schooltenue ’s enz. realiseren. De hoogte van de ouderbijdrage is: Leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 € 50,00 (incl. de schoolreis) Leerlingen uit groep 8 € 75,00 (incl. het schoolkamp) Wij verzoeken u vriendelijk de ouderbijdrage uiterlijk 31 oktober te voldoen. Wanneer een kind in de loop van een cursusjaar op school komt, zal een evenredig deel van de bijdrage worden gevraagd, m.u.v. het bedrag van de schoolreis. Als u de ouderbijdrage voor de genoemde datum betaalt, kan uw kind aan alle activiteiten deelnemen. Anders zijn wij genoodzaakt om bepaalde activiteiten voor uw kind niet te laten doorgaan. Als het betalen van de bijdrage voor u financiële problemen oplevert, kunt u hierover natuurlijk contact met ons opnemen.

Rekeningnummer van de ouderraad: 2731488 t.n.v.: pcbs De Kim

OPEN DAG Elk jaar wordt in februari een Open Dag gehouden voor ouders die kennis willen maken met de scholen van de Stichting voor P.C.O. Alblasserdam - Zwijndrecht. Deze dag wordt ruim van tevoren aangekondigd in de plaatselijke kranten. Iedereen die buiten de Open Dag de school wenst te bezoeken, kan vanzelfsprekend een andere afspraak maken. INFORMATIEAVOND Aan het begin van elk cursusjaar wordt er een informatieavond gehouden in de groepen. Tijdens die avond kunnen de ouders nader kennismaken met de leerkracht van hun kind en kunnen zij allerlei vragen stellen. De leerkrachten vertellen wat er in het komende jaar op het programma staat en er worden een aantal praktische zaken uitgelegd. Ook kunnen de ouders de gebruikte materialen bekijken. KLACHTENREGELING Binnen onze stichting streven alle scholen naar een open, prettige samenwerking met ouders gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Toch kan het voorkomen dat u als ouder ernstig van mening verschilt met de leerkracht van uw kind of de schoolleiding. Het is dan goed te weten waar u met uw klacht terecht kunt. Bij klachten dient de volgende procedure doorlopen te worden

38


1.

Neem contact op met de leerkracht van uw kind en probeer de zaak uit te spreken. 2. Indien dit gesprek niet tot de gewenste oplossing leidt, kunt u met uw klacht bij de schoolleiding terecht. 3. Ook wanneer uw klacht de schoolleiding betreft, dient u eerst in gesprek te gaan met de schoolleiding alvorens u verder gaat. Wanneer bovenstaande stappen niet tot de gewenste oplossing hebben geleid, verwijzen wij u naar de klachtenregeling van de stichting PCOAZ. Zie hiervoor de website: www.pcoaz.nl >voor ouders>klachtenregeling Voor de behandeling van zeer ernstige klachten (zoals ongewenste intimiteiten) kunt u zich richten tot de contactpersoon van de school. Het is haar of zijn taak uw klacht op vertrouwelijke wijze aan te horen en u eventueel door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon van de stichting. U kunt zich met uw klacht ook rechtstreeks richten tot één van de vertrouwenspersonen van de stichting. Wij hopen uiteraard van harte dat u nooit van deze regeling gebruik hoeft te maken. CONTACT- EN VERTROUWENSPERSOON KLACHTENREGELING Voor de Kim kunt u ook terecht bij de volgende vertrouwenspersonen: Mevr. J. van Manen (juffrouw José) Erasmuslaan 17 2984 XH Ridderkerk 0180 – 434107 Voor de stichting verwijzen wij u naar de website van de stichting PCOAZ: www.pcoaz.nl >voor ouders>klachtenregeling U kunt contact opnemen met het bestuurscentrum, E: info@pcoaz.nl , T: 078-6124178 of ... U kunt contact opnemen met een van de twee vertrouwenspersonen over hoe te handelen. - Johan Reijenga, M: 06-18609676 - Arjan Zwaan, M: 06-29595772 VEILIGHEIDSBELEID We willen graag een veilig leerklimaat creëren voor kinderen, ouders en leerkrachten. Vandaar, dat er protocollen opgesteld zijn, die duidelijkheid geven over gedragsregels binnen de school: een pestprotocol (we gaan met de kinderen uit van “gouden regels”), een internetprotocol en een gedragsprotocol. En aantal protocollen staan ook op onze website vermeld, waaronder het Protocol medicijnverstrekking. Ook is er een ontruimingsplan en een calamiteitenplan opgesteld. Elk schooljaar wordt er twee keer een ontruimingsoefening gehouden. Een aantal leerkrachten is in het bezit van een certificaat Bedrijfs Hulp Verlening (BHV). Jaarlijks wordt er bijscholing gevolgd.

39


VRAGEN OVER ONDERWIJS? Ouders met vragen over onderwijs (zoals overgaan en zittenblijven, het schoolreisje, schoolkamp, groepsgrootte, pesten, de ouderbijdrage, leerplicht, medezeggenschap en alle overige onderwijsvragen) kunnen terecht bij de landelijke informatie- en adviesdienst 08005010, voor ouders over onderwijs. De 5010-medewerkers van OUDERS & COO zijn in het telefonisch keuzemenu bereikbaar via keuzetoets 1, en dan 3 (gratis nummer). Ouders kunnen hun vraag tevens per mail stellen, en ontvangen binnen drie schooldagen antwoord. Ga naar www.ouders-5010.nl en stel uw vraag over onderwijs. OUDERS & COO is de landelijke ouderorganisatie voor christelijk en oecumenisch onderwijs Of: Inspectie van het onderwijs: - E-mail adres: info@owinsp.nl; - Website: www.onderwijsinspectie.nl; - Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900 – 1113111 (lokaal tarief) JAARVERSLAG EN JAARPLAN Elk jaar wordt er een jaarverslag en het jaarplan geschreven. Deze worden op de website geplaatst. In de weekbrief wordt aangekondigd wanneer de update van het nieuwe jaar heeft plaatsgevonden. SPREEKUUR De directie, bouwcoÜrdinatoren, intern begeleiders en de leerkrachten hanteren geen specifieke tijden waarop zij voor de ouders die hen willen spreken beschikbaar zijn. De school staat altijd open. U kunt na schooltijd te allen tijde binnen lopen om werk te bekijken van uw kind of om met de leerkracht te spreken. U moet er wel begrip voor hebben, dat het dan - zonder afspraak - niet altijd uit komt. Als u in alle rust van gedachten wilt wisselen, kunt u beter een afspraak maken. Daarnaast zijn er natuurlijk nog de rapportagegesprekken.

40


6. ACTIVITEITEN OUDERHULP NOODZAKELIJK Zoals u weet zijn zaken als excursies, schoolreizen, voorleesontbijt, sporttoernooien en andere activiteiten heel belangrijk voor de sfeer en de ontwikkeling van uw kind. Als school hebben we met name bij die “extra” activiteiten de kennis, hulp en ondersteuning van de ouders hard nodig. Een goede samenwerking tussen ouders en school is daarbij onontbeerlijk. Wij als leerkrachten willen graag goed en gedegen onderwijs bieden. Om deze taak goed te kunnen vervullen is ouderbetrokkenheid een vereiste om de activiteiten rondom het onderwijs te kunnen aanbieden. We hebben dat het afgelopen jaar ook weer ervaren. Elk jaar willen we daarom een beroep op u doen om u in te zetten als hulpouder. U kunt zich opgeven voor een activiteit door het invullen van een lijst die elk jaar aan het begin van het schooljaar aan de kinderen wordt uitgereikt. SPORTTOERNOOIEN Onze school neemt deel aan diverse Zwijndrechtse sporttoernooien, die op woensdagmiddag, op zaterdag of in de vakanties georganiseerd worden. We doen als school mee aan het voetbaltoernooi, het korfbaltoernooi, het tafeltennistoernooi en aan de Verkerkloop. Ouders zijn actief als begeleiders van de teams. AVONDVIERDAAGSE In de maand mei of juni nemen we deel aan de Zwijndrechtse avondvierdaagse. Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 kunnen in schoolverband de 5 kilometer lopen. De groepen 1 en 2 lopen op dezelfde dagen onder schooltijd een “kleutervierdaagse” door de straten rondom de school.

SCHOOLREIS Elk jaar gaan we met de groepen 1 t/m 7 op schoolreis (groep 8 gaat op schoolkamp). De groepen 1, 2 en gaan meestal sámen op schoolreis, evenals de groepen 4 t/m 7. Wij reizen met een touringcar naar onze bestemming. De kinderen zijn verdeeld in groepjes, die begeleid worden door leerkrachten en ouders.

41


SPORTDAG Aan het einde van elk schooljaar wordt er onder leiding van de vakleerkrachten bewegingsonderwijs voor de groepen 7 en 8 een sportdag georganiseerd. Soms organiseren de gymleerkrachten ook een sportdag voor de kinderen van de andere groepen in de Develhal. SCHOOLKAMP Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar altijd op schoolkamp. We gaan op de fiets naar onze bestemming. SINTERKLAASFEEST Net zoals elk schooljaar heeft de Sint ook n煤 weer toegezegd, dat hij onze school zal bezoeken. We zijn benieuwd op welke manier de Sint met zijn Pieten dit schooljaar zal aankomen. KERSTFEEST Het Kerstfeest vieren we het ene jaar op school in de klas voor de kinderen met een diner dat door ouders en kinderen is samengesteld en het andere jaar in de kerk met de ouders.

PAASMAALTIJD De laatste schooldag v贸贸r de paasvakantie beginnen we altijd met een paasmaaltijd. Tijdens het ochtendprogramma houden we met de kinderen een viering in het speellokaal. PROJECT Drie keer per jaar wordt met alle groepen gedurende een aantal weken aan een project gewerkt. We werken dan volgens de principes van meervoudige Intelligenties. Een project wordt afgesloten met een inloopavond. Tijdens deze avond kan iedereen zien hoe de leerlingen bezig geweest zijn met het onderwerp. In oktober werken we over het thema van de kinderboekenweek. En iedere groep werkt daarnaast nog een keer per jaar aan een eigen project. ACTIES / ADOPTIEKIND Regelmatig doen we met alle groepen mee aan een actie voor een goed doel. Tevens doen de groepen 7 en 8 elk jaar mee met de kinderpostzegelactie. Ook sponsoren we met de hele school een adoptiekind via Plan. Haar naam is Catherine. In de klas van uw kind staat een spaarpot waarin iedere week wat geld kan worden gedaan. We vinden het belangrijk om vanuit onze identiteit zorg te dragen voor anderen die het minder hebben dan wij.

42


FEESTEN Regelmatig worden er feesten gevierd op school: we hebben al twee keer een kerstmarkt georganiseerd en een keer een voorjaarsmarkt. Ook hebben we een aantal keren een zomerfeest gehouden. BREDE SCHOOL ACTIVITEITEN Gedurende het schooljaar worden er door de brede school verlengde schooldagactiviteiten georganiseerd, waar de kinderen zich voor kunnen opgeven. Activiteiten zijn dan bijvoorbeeld: dansen, drama, koken , schilderen, timmeren, fotograferen enz. Daarnaast hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals bv een voorjaarsmarkt, een kerstmarkt of een rommelmarkt.

43


7. PRAKTISCHE ZAKEN ONGEVALLENVERZEKERING Het bestuur van de Vereniging voor P.C.O. Alblasserdam-Zwijndrecht heeft voor de kinderen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico tijdens: - het verblijf op school. - sportbeoefening, schoolreisje, schoolkamp, excursies. De ongevallenverzekering dekt geen materiële schade aan fietsen, brillen en kleding, enz. Bij schade kunt u op school een aangifteformulier krijgen. VERVOER EN VEILIGHEID Wanneer we een beroep doen op ouders om te rijden tijdens excursies en uitstapjes is het de taak van de school om erop toe te zien dat de veiligheid van de leerlingen zo goed mogelijk gewaarborgd wordt. Wanneer een leerkracht gebruik maakt van ouders met auto’s om leerlingen te vervoeren tijdens een excursie, dan worden de ouders, eventueel d.m.v. een brief op de hoogte gesteld van de geldende afspraken. WET OP SCHOOLTIJDEN In Nederland is bij wet vastgesteld dat kinderen tijdens hun basisschoolperiode minimaal 7520 uur onderwijs moeten ontvangen. De inspectie ziet toe op naleving van deze regel. Bij extreem warm weer hanteert de stichting een tropenrooster. De aanpassing van de schooltijden wordt dan ruim van te voren aangekondigd. (regelgeving omtrent tropenrooster is op school na te vragen) DAGARRANGEMENT (buitenschoolse opvang en overblijf) Elke Nederlandse basisschool is wettelijk verplicht om voor hun leerlingen een dagarrangement aan te bieden. Het dagarrangement op onze school wordt geregeld door Dribbel van Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ). Ziij verzorgen overblijfmogelijkheden en opvang van ’s morgens 07.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. Informatie over de opvang kunt u op school verkrijgen of via de website van SKZ. Website: www.kinderopvangzwijndrecht.nl STAGIAIRES Onze school biedt elk jaar diverse stageplaatsen aan voor studenten die de opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent/klassenassistent volgen. Van tijd tot tijd zullen zij ook onderwijstaken vervullen. De groepsleerkracht is en blijft verantwoordelijk voor de groep. ZIEKTE VAN KINDEREN Als de kinderen niet naar school kunnen door ziekte, wilt u dit dan a.u.b. vóór schooltijd doorgeven. Dit kan telefonisch, maar bij voorkeur per mail naar de leerkracht die op die dag werkt en een cc naar info@kim-zwijndrecht.nl Een briefje meegeven aan broer of zus kan natuurlijk ook.

44


Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen, kan voor de kinderen in de hogere groepen voor huiswerk gezorgd worden. ZIEKTE VAN EEN LEERKRACHT Zelfs leerkrachten zijn wel eens ziek ..... Het vinden van een vervanger bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs valt niet altijd mee. Toch wordt er alles in het werk gesteld om een vervanger te zoeken. Wanneer er geen invalleerkracht beschikbaar is, wordt er naar een andere oplossing gezocht, bijvoorbeeld door de groep van de zieke leerkracht over de andere groepen te verdelen. Dit is slechts een tijdelijke oplossing voor een beperkte tijd. Bieden voorafgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan laten we de groep van de zieke leerkracht thuis blijven. Bij deze laatste maatregel volgen we de onderstaande huisregels: • de groep wordt nooit op de eerste ziektedag naar huis gestuurd; • we laten alleen in het uiterste geval een groep thuis blijven; • de ouders worden minimaal een dag van tevoren digitaal of schriftelijk op de hoogte gesteld; • opvang voor kinderen van ouders die niet voor opvang kunnen zorgen, wordt door de school geregeld. We verwachten wel dat de ouders ons daarover inlichten. LEERPLICHT / VAKANTIEVERLOF / VERLOFAANVRAGEN Leerplicht Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school, verplicht is dat nog niet. Als uw kind 5 jaar is, moet het naar school. Voor een 5-jarig kind geldt, dat het ten hoogste 5 uur per week thuis mag blijven als een volledige schoolweek nog wat te vermoeiend is. Wij verwachten wel dat u hierover met de groepsleerkracht overlegt. Vanaf 6 jaar is een volledige leerplicht van kracht. Op grond van de leerplichtwet kan in principe buiten de schoolvakanties geen vrij worden verleend. Het kan toch gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties van school wilt houden. We rekenen erop, dat u met ons daarover overlegt. Ook kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zwijndrecht door ons worden ingeschakeld om het verzuim te toetsen. Vakantieverlof De leerplichtwet bepaalt over vakantieverlof het volgende: Vakantieverlof kan uitsluitend worden verleend indien de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders / verzorgers slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij een aanvraag voor meer dan 10 schooldagen is de directeur verplicht de aanvraag aan de leerplichtambtenaar ter goedkeuring voor te leggen. Vakantieverlof mag nooit betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Verlof aanvragen Aanvragen voor verlof dienen vroegtijdig (minimaal 4 weken ervoor) en schriftelijk ingediend te worden. Formulieren kunt u downloaden van onze website. Voor vakantieverlof dient ook een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om binnen de officiële schoolvakantie het verlof te plannen.

45


JEUGDBLADEN Via school kunnen de kinderen zich abonneren op de jeugdbladen Bobo, Okki, Taptoe en Hello You.

RECLAMEMATERIAAL Steeds vaker gebeurt het, dat wij als school benaderd worden, om folders uit te delen aan de kinderen. Ook worden we regelmatig gevraagd, om posters op te hangen of om mee te doen aan allerlei acties. Het gevaar zit er in, dat de school gezien wordt als een plaats, waar gemakkelijk allerlei materialen verspreid kunnen worden. Wij willen daar heel zorgvuldig mee omgaan. Als we folders meegeven met de kinderen wil dit dus niet zeggen, dat wij u daarmee willen aansporen om bijvoorbeeld iets aan te schaffen. U kunt de folders ook in het folderrek bij de ingang vinden. SPONSORING IN HET ONDERWIJS Op school moeten we met een beperkt budget rondkomen. De verleiding kan dan aanwezig zijn, om met sponsorgelden een ruimer budget te krijgen. Als school willen we op een zorgvuldige manier omgaan met sponsoring. De Medezeggenschapsraad moet instemmen met beslissingen over sponsoring. Vormen van sponsoring, die op onze school kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld: het sponsoren van het schoolkamp, de advertenties in de schoolkrant. Wij willen als school niet, dat er bij sponsoring een tegenprestatie verlangd wordt en dat de inhoud van het onderwijs beïnvloed wordt. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. CONTINUROOSTER De laatste vrijdag vóór elke vakantie hebben de groepen 5 t/m 8 een continurooster. De schooldag duurt dan van 8.30 uur tot 14.00 uur. De kinderen uit deze groepen blijven op zo’n dag op school eten. LEERLING AANMELDEN Het aanmelden van leerlingen kan het gehele jaar door plaatsvinden. Tijdige aanmelding stellen wij wel op prijs in verband met het maken van de groepsindelingen. Wanneer uw kind is ingeschreven, neemt de leerkracht, waarbij uw kind in de groep komt, ongeveer een maand voordat hij/zij 4 jaar wordt contact met u op. Er worden een aantal momenten afgesproken dat uw kind mag komen wennen. Vanaf de vierjarige leeftijd wordt uw kind dan op school verwacht. Na enkele weken nodigt de leerkracht u uit voor een intake gesprek. De leerkracht heeft uw kind ondertussen leren kennen en zal met u praten over het functioneren van uw kind en informatie van u voor de school, die van belang zou kunnen zijn voor de ontwikkeling van uw kind op school.

46


LEERLING VERWIJDEREN Regels en afspraken zijn heel belangrijk binnen de school om alles goed te laten verlopen. Het kán voorkomen, dat een leerling ernstige gedragsproblemen vertoont en daardoor een zeer storende factor in de klas is. Eerst wordt natuurlijk op alle mogelijke manieren geprobeerd, door overleg met de betrokken leerling en de ouders, de problemen op te lossen. Als er geen enkel zicht op verbetering is, kan overgegaan worden tot verwijdering van de leerling. De bevoegdheid tot verwijderen berust bij het bevoegd gezag van de school. Verwijdering van een leerling kan alleen plaatsvinden indien het bevoegd gezag een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. De scholen dienen een zogenaamde inspanningsverplichting van 8 weken in acht te nemen. Dit houdt in dat, indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een school waarnaar kan worden verwezen, tot definitieve verwijdering kan worden overgegaan. BEREIKBAARHEID Wij verzoeken u vriendelijk bij verhuizing een berichtje te sturen naar school. Dan kunnen wij de administratie “up-to-date” houden. Indien er telefoonnummers wijzigen, dan willen we dat ook graag weten. Het is voor ons heel belangrijk, dat we een juist nummer hebben van uw werk of van een opvangadres. Een geheim nummer wordt niet aan derden verstrekt. Via het Ouderportal van ons administratieprogramma Parnassys kunt u uw gegevens inzien en indien nodig wijzigen. MELKDRINKEN Ouders die hun kinderen schoolmelk willen laten drinken, kunnen hiervoor op school een formulier krijgen. Dit jaar kunnen kinderen ook bakjes met fruit via De Melkunie krijgen. De Melkunie stuurt u eenmaal per kwartaal of eenmaal per jaar een acceptgiro. U betaalt rechtstreeks aan de zuivelfabriek. Als u niet langer van de schoolmelkregeling gebruik wilt maken, kunt u op school een wijzigingsformulier vragen. Nog makkelijker is om het abonnement via de website zelf te regelen. www.campinaopschool.nl Het is ook mogelijk om fruit te bestellen voor de pauze. GEZONDE SCHOOL Het gebeurt regelmatig, dat kinderen voor de pauze snoep (met kleurstof) en koolzuurhoudende frisdrank (met suiker) meenemen. Kleurstof en suiker kunnen de gezondheid en het gedrag van kinderen negatief beïnvloeden. Om die reden pleiten wij er voor, dat u de kinderen een gezonde pauze hap en / of -slok meegeeft. Gezond kan zeker ook lekker zijn! Op woensdag, donderdag en vrijdag houden wij onze gezonde dagen. Op die dagen mogen de kinderen alleen een stukje fruit, groente of iets dergelijks meenemen. VERJAARDAGEN Een jarige leerling trakteert meestal zijn klasgenootjes. Het trakteren gebeurt alleen in de eigen klas. De kinderen mogen met hun verjaardagskaart "de klassen rond gaan". De leerkrachten schrijven dan een felicitatie op de kaart. Het komt voor, dat kinderen bepaalde traktaties niet mogen vanwege allergieën. Het is raadzaam even bij de groepsleerkracht te 47


informeren. We stellen het zeer op prijs als de kinderen gezonde traktaties uitdelen. Gezond kan namelijk ook lekker zijn. Het uitdelen van uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes is niet gewenst in de groep. Kinderen, die niet uitgenodigd worden, kunnen zich buitengesloten voelen en wij vinden dat niet passend binnen het pedagogisch klimaat in de school. Kleuters mogen op school iets maken als papa, mama, oma of opa jarig is. Ook mogen ze iets maken voor een bruiloft of voor iemand die in het ziekenhuis ligt. U moet dit in alle gevallen wel even op een briefje schrijven (voor wie, waarom en wanneer). U kunt het briefje af (laten) geven bij de groepsleerkracht. We hebben de briefjes graag enkele dagen van tevoren, zodat uw kind voldoende tijd heeft om iets te maken. SCHOOLBENODIGDHEDEN Het is niet nodig, dat de kinderen potloden, kleurpotloden en pennen mee naar school nemen. Deze worden door de school verstrekt. Wél is het prettig, als de kinderen een etui hebben, waarin het één en ander kan worden opgeborgen. In groep 6, 7 en 8 wordt huiswerk gegeven. Vooral voor de kinderen van de groepen 7 en 8 is het belangrijk, dat dit in een agenda opgeschreven kan worden. Op die manier wennen ze al een beetje aan het voortgezet onderwijs. De kinderen van de groepen 7 en 8 ontvagen een agenda van school. SCHOOLREGELS / GOUDEN REGELS In het verkeer zijn er regels. Die regels zijn er om alles goed te laten verlopen en botsingen te voorkomen. Regels zijn dus nodig, ook op school. Voor de kinderen hebben we van de gedragscode een vertaalslag gemaakt naar onze drie kapstokregels. Ons inziens dragen deze regels ertoe bij om het in de klas en op het plein goed te laten verlopen. De regels worden "op niveau" aan het begin van het schooljaar met de kinderen besproken. Leerlingen en leerkrachten proberen zich aan deze regels te houden; ze kunnen er in ieder geval op worden aangesproken. We hanteren de onderstaande drie regels: Voor groot en klein zullen we aardig zijn. De school is binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Als iedereen zich hieraan zou houden, hadden we een modelschool waar nooit ruzie is en niet gepest wordt. Dat is dus niet zo! Toch hebben we met deze regels een handvat om positief en negatief gedrag bespreekbaar te maken. En daar gaat het vooral om. Naast een aantal vaste schoolregels maakt elke groep ieder cursusjaar opnieuw een lijstje met “Gouden Regels”. Door middel van deze regels spreken we met elkaar af, hoe we het in de groep met elkaar willen regelen. Uitgangspunt voor deze manier van “leef”regels stellen is het gedachtegoed van Janusz Korczak: Samen regels maken, maakt samen verantwoordelijk. Hiermee proberen we de betrokkenheid van de kinderen ten aanzien van de “leef”regels te vergroten. De allerbelangrijkste regel op De Kim is: iedere leerkracht, leerling en ouder/verzorger gaat op een respectvolle manier met anderen om.

48


SCHOOLPLEIN Om 8.15 uur en 13.00 uur zijn de leerkrachten op het schoolplein aanwezig. Tien minuten voor de aanvang van de les gaat de deur open en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur en 13.15 uur starten de lessen. Schoolpleinregels: • Tijdens de pauze houden de leerkrachten toezicht op het plein. • Op het schoolplein mag je niet fietsen. • Honden zijn op het schoolplein verboden. • In verband met onze voorbeeldfunctie (leerkrachten en ouders) mag er op het schoolplein niet worden gerookt. • Zand blijft in de zandbak. Bij nat weer spelen de kinderen niet in de zandbak. • Afval hoort in de afvalbakken op het plein. • Spelen in de fietsenstalling en de groenvoorziening is verboden. • Voetballen op het schoolplein mag alleen na 15.45 uur. De kinderen mogen geen voetbal meenemen naar school. • In de pauze zijn skateboards en stepjes verboden. • In de pauze speelt groep 3 op het kleine plein. (behalve met knikkeren en tijdens een balspel) • Na het speelkwartier vormen de kinderen een rij bij hun eigen leerkracht en gaan we in rijen naar boven. • Tussen de middag is het schoolplein alleen ter beschikking voor de tussen schoolse opvang. Het hek gaat om 13.00 uur weer open voor de andere kinderen.

Schoolpleinregels voor groep 1 en 2 • Niet in het klimrek • We spelen op het kleine plein (tot de paaltjes) • We gebruiken geen eigen fietsen.

FIETSEN Alleen de kinderen die van ver komen mogen op de fiets komen. In uitzonderingsgevallen kunnen kinderen die vlak bij de school wonen ook op de fiets komen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan fietsen. MOBIELE TELEFOONS/MP3-SPELERS/SPELCOMPUTERS Voornamelijk in de bovenbouw wordt regelmatig geconstateerd, dat leerlingen mobiele telefoons, mp3-spelers en spelcomputers mee naar school nemen. Het meenemen is niet verboden, maar het gebruik op school wel. Alleen mogen leerlingen indien noodzakelijk met toestemming van de leerkracht bellen. Het meenemen van een mobiele telefoon, mp3-speler en/of spelcomputer gebeurt op eigen risico. De mobiele telefoon, mp3-speler en/of spelcomputer moeten in de jaszak van de kinderen blijven of op een afgesproken plek in de klas op eigen risico. De school stelt zich niet aansprakelijk inzake diefstal of beschadiging.

49


SCHOOLFOTOGRAAF Elk jaar komt de schoolfotograaf bij ons op school. Er is dan ook gelegenheid om met broertjes/zusjes die nog niet op school zitten op de foto te gaan. ZENDING Het zendingsgeld dat wekelijks opgehaald wordt is bestemd voor Plan Nederland. Met het geld wordt getracht de leefomstandigheden van ons adoptiekind te verbeteren. LOGOPEDIE OP SCHOOL De school heeft in het gebouw een ruimte beschikbaar gesteld, waarin Logopediepraktijk Punt logopedie kan geven aan kinderen van onze school. De logopedielessen vallen buiten de verantwoordelijkheid van de school. Door logopedie op onze locatie te kunnen aanbieden (ook onder schooltijd) is zo min mogelijk verlies van lestijden. HUISWERKBEGELEIDING Dit jaar voeren we een pilot uit met het bedrijf Erudio dat huiswerkbegeleiding organiseert. Via de school bent u in de gelegenheid om uw kind op te geven tegen vergoeding voor huiswerkbegeleiding. Huiswerkbegeleiding kan thuis of op school gegeven worden. Deze begeleiding valt echter buiten de verantwoordelijkheid van de school. HOOFDLUIS Natuurlijk is het vervelend als uw kind last heeft van hoofdluis. Iedereen kan er last van krijgen. Gelukkig zijn er voldoende middelen om hoofdluis goed te behandelen. Wanneer u hoofdluis constateert, laat het dan a.u.b. direct aan de school weten. Behandel het haar van uw kind voordat het weer naar school gaat. Bij tijdig bericht kunnen we snel een brief aan de kinderen meegeven. We gebruiken voor alle leerlingen een luizenzak. Deze zakken kunt u op school kopen voor €1,50. In de week na elke vakantie worden alle leerlingen op luizen gecontroleerd. Op school hanteren wij een luizenbeleid. Hierin staat b.v. dat alle kinderen in de week na de vakantie worden gecontroleerd op luizen. GEVONDEN VOORWERPEN Regelmatig blijft er iets achter in de school, bijvoorbeeld handschoenen, sjaals, maar soms ook jassen of gymschoenen. In het geval van belangrijke zaken zoals sleutels of sieraden gaan kinderen wel eens de klassen rond. In de meeste gevallen worden de gevonden voorwerpen verzameld door de conciërge. Het verdient aanbeveling om, als uw kind iets mist, het even na te vragen bij de conciërge. Na verloop van tijd worden de gevonden voorwerpen weggegooid. PRAKTISCHE ZAKEN GROEP 1/2 Feest in de familie Voor belangrijke gebeurtenissen in de familie mag natuurlijk een kleurplaat of tekening gemaakt worden. Wilt u dit dan een paar dagen van te voren aan de leerkracht doorgeven?

50


In de klassen ligt een schrift, waarin u kunt schrijven op welke datum er een kleurplaat klaar moet zijn en voor wie de kleurplaat bestemd is. Speellokaal In het speellokaal wordt gymnastiek gegeven. Het is noodzakelijk dat de kinderen gymschoenen op school hebben. Wilt u deze schoenen voorzien van een naam? Wij willen u verzoeken uw kind schoenen te laten gebruiken die heel gemakkelijk aan en uit kunnen: bijvoorbeeld instapschoenen of schoenen met klittenband. Melkdrinken ’s Morgens om ongeveer 10.05 uur wordt er iets met elkaar gedronken. U kunt eventueel een schoolmelkabonnement nemen (melk, chocolademelk of drinkyoghurt). U mag natuurlijk ook in een eigen beker drinken meegeven, of een pakje drinken. Er mag ook iets te eten meegenomen worden zoals bijvoorbeeld een koek of schoongemaakt fruit. Op woensdag en vrijdagmorgen mogen de leerlingen alleen fruit of groente meenemen. Zindelijkheid Wilt u uw kind thuis leren, om alleen naar het toilet te gaan? De leerkracht kan namelijk niet altijd even gemakkelijk de klas uit om te helpen. In verband met de hygiëne op de kleutertoiletten (drooghouden van w.c.-bril en vloer) plassen de jongens zittend. CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN (CJG) Het CJG is dé plek voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. Daarnaast ook voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. Ook voor vragen tijdens de zwangerschap kunt u bij het CJG terecht. Het CJG ziet de kinderen vanaf de geboorte en komt hen tegen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs. En zelfs na de middelbare school geven we advies, ondersteuning en hulp aan jongeren. Daar heeft het CJG taken overgenomen van het Consultatiebureau Ouder & Kind en de jeugdgezondheidszorg van de GGD RotterdamRijnmond. In het CJG werken jeugdartsen, verpleegkundigen, gezinscoaches, pedagogen en andere hulpverleners samen. Tijdens de basisschool komen u en uw kind een aantal malen in contact met het CJGJeugdgezondheidsteam. In groep 2 van de basisschool nodigen wij u uit voor een gezondheidssonderzoek van uw kind. Na een onderzoek en een gesprek met uw kind bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van uw kind met u. Ook in groep 7 is er een gezondheidsonderzoek. U krijgt hierover vroegtijdig bericht, zodat één van de ouders bij het onderzoek aanwezig kan zijn. Naast de onderzoeken krijgt u in het jaar dat uw kind negen jaar wordt een oproep van het CJG om uw kind te laten vaccineren. INSTROOM VIERJARIGEN Voor de instroom van jongste kleuters hebben we de onderstaande regeling: De "4-jarigen" kunnen op hun verjaardag of de dag daarna bij ons op school komen. De keuze daarvoor is aan de ouders. In de maand december kunnen er geen nieuwe 4-jarigekinderen instromen. Dit geldt ook voor de periode vanaf 3 weken voor de zomervakantie. Kennismakingsregeling

Zodra uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool; kinderen van 5 jaar moeten naar school. Als uw zoon / dochter is ingeschreven, mag uw kind vier dagdelen kennis komen

51


maken om alvast wat te wennen. Wij nemen hierover contact met u op uiterlijk 4 weken voor uw kind op school komt. Uiteraard is een vrijblijvende kennismaking ook mogelijk. Ook andere (oudere) kinderen die door een verhuizing nieuw bij ons op school komen, mogen natuurlijk een keertje vooraf in de groep meedraaien om zo vast te wennen aan de nieuwe school, kinderen en leerkracht. Bij de kleuters die direct na de zomervakantie bij ons op school komen, nemen de leerkrachten voor de zomervakantie contact op met de ouders voor een informele kennismaking na schooltijd. Zindelijkheid

Wij gaan er van uit, dat kinderen die bij ons op school komen zindelijk zijn. Het is voor een leerkracht van een groep ondoenlijk en onverantwoord om de groep alleen te laten om een kind te verschonen of te helpen. Een “ongelukje” kan natuurlijk altijd gebeuren. PROTOCOLLEN Binnen onze school hebben we een aantal protocollen, die ons helpen goed te handelen bij bijzondere omstandigheden: Luizenprotocol (hoofdstuk 10) Protocol het zieke kind (hoofdstuk 10) Pestprotocol Dit is een stappenplan voor de aanpak van ernstig pestgedrag als dat onverhoopt voor zou komen. Pesten kan ernstige emotionele schade bij de slachtoffers veroorzaken. We hebben een protocol opgesteld om hier correct op te kunnen treden èn duidelijkheid te scheppen over de aanpak op onze school. Ook (de aanpak van) het digitaal pesten is hierin opgenomen! Bij gebruik van het pestprotocol worden te allen tijde de ouders ingeschakeld. Internetprotocol voor kinderen en leerkrachten Dit zijn afspraken waaraan men zich moet houden bij het gebruik van internet. Deze “huisregels” worden met de kinderen besproken. Overlijdensprotocol Dit is een draaiboek, dat ons en u helpt om de goede dingen te doen en niets te vergeten bij een onverhoopte dramatische gebeurtenis, zoals het overlijden van een collega, ouder of leerling. Deze protocollen zijn op school ter inzage aanwezig. Een aantal kunt u vinden op de website.

GEDRAGSCODE Op de website kunt u de gedragscode van onze school downloaden. Het zijn regels waarop een kind, een ouder en een leerkracht kunnen worden aangesproken. De regels zorgen ervoor, dat de samenleving die school heet een veilige schoolomgeving kan zijn. En we bedoelen dan veilig in de dubbele betekenis van het woord: “fysieke” veiligheid, maar ook “geestelijke” veiligheid. Beide zijn in onze ogen de basis waarop een kind zich kan ontplooien. En dat laatste is waar u als ouder en wij als school naar streven. TOT SLOT Wij hebben in deze schoolgids geprobeerd u zo goed mogelijk te informeren over onze school. Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.

52


AANTEKENINGEN

53


BREDE SCHOOL DE ROERDOMP: Christelijke basisschool de Kim SKZ kinderdagverblijf / peuterspeelzaal Dribbel Openbare basisschool De Twee Wieken

SAMEN DOEN, WAT SAMEN KAN! “De Roerdomp” is een Brede School waar openbaar en protestants-christelijk onderwijs, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, en de voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang samenkomen. Voor ons is “de Brede School” een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen in een vertrouwde omgeving, ook na schooltijd. Het gaat niet alleen om het leren maar ook om invulling van vrije tijd. U hoeft zich niet van de ene naar de andere plek te haasten om uw kind(eren) op tijd op school of op de opvang te krijgen. Door samenwerking en afstemming van activiteiten tussen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal ontstaan er betere ontwikkelingskansen voor kinderen. Wat doen wij samen, waardoor wij een Brede School zijn: Samenwerking is er op het gebied van: Veiligheid, gezamenlijke afspraken over o.a. ontruimingsoefeningen! Feesten zoals Sinterklaas, een jaarlijks terugkerende activiteit voor de kinderen en ouders zoals, rommelmarkt, kerstmarkt, (gezamenlijke) voorjaarsmarkt. Verlengde schooldagactiviteiten zoals dans, sport, spel, crea en cognitieve activiteiten voor kinderen van alle vier de organisaties. De programma’s “Puk en Ko en Ik en Ko” voor de kinderen van 2 tot 6 jaar zorgt voor een goede begeleiding in de taal en denkontwikkeling van uw kind en goede afstemming tussen de scholen en voorschoolse opvang. Ook dit jaar wordt er door het gezamenlijke personeel studie gevolgd en kennis uitgewisseld in het kader van deze totaalprogramma’s, Ik en Ko / Puk en Ko. Doordat de communicatie tussen de organisaties goed verloopt maken we gebruik van elkaars kwaliteiten. Op deze manier is Brede School de Roerdomp een ontmoetingsplaats voor kinderen, ouders en het personeel! Meer informatie over de partners binnen Brede School de Roerdomp kunt u vinden op de websites: www.kim-zwijndrecht.nl www.kinderopvangzwijndrecht.nl www.detweewieken.nl

54

PCBS De Kim Schoolgids 2012-2013  

De schoolgids van PCBS De Kim 2012-2013

PCBS De Kim Schoolgids 2012-2013  

De schoolgids van PCBS De Kim 2012-2013

Advertisement