EcoDesign Habitare 2022

Page 1

EcoDesign exhibition 2022

Järjestäjä ja tuottaja / organizer and producer

Jari Pirhonen / Mainostoimisto Valo Oy

Näyttelykatalogi / Exhibition catalog

Suunnittelu ja tuotanto / design and production

Nellia Honkanen, Jari Pirhonen / Mainostoimisto Valo Oy

EcoDesign 2022 -näyttelyn kuratointi / Curatation of the Ecodesign exhibition 2022

EcoDesign team, Elina Helenius, Hannu Kähönen, Mikko Paakanen ja Jari Pirhonen

© Mainostoimisto Valo Oy

EcoDesign -näyttely 2022

EcoDesign exhibition 2022

Ensimmäinen EcoDesign-näyttely järjestettiin Habitaressa 2009, ja silloin tapahtuman nimeä sunnitellessani en voinut kuvitella, että se tulisi myöhemmin olemaan EU:n ekosuunnittelun direktiivin nimenä.

2022 näyttely koostuu 2020 suunniteltuun näyttelyyn valituista töistä, jotka eivät olleet esillä pandemian vuoksi järjestämättä jääneistä 2020 ja 2021 Habitare tapahtumista.

2020 tehtävänä oli suunnitella kotiolosuhteissa tapahtuvalle etätyöskentelylle sopiva ergonominen työtaso ja tuoli tai kokonaisuus, joka ottaa huomioon tilan ja mahdollisen tilapäisyyden ( helposti koottava / purettava ), mahtuen pienempäänkin asuntoon. Ehdotus sai olla myös jokin muu asumiseen, sisustamiseen liittyvä kodin tai julkisen tilan kaluste esim. monitoimi- ja säilytyskaluste tai valaisin. Ehdotuksen materiaaleina on valittavissa kierrätettävä ja vastuullisesti tuotettu sertifioitu puu, vaneri ja jokin muu pienen hiilijalanjäljen omaava kierrätysmateriaali.

The first EcoDesign exhibition was organized at Habitare 2009, and when I was thinking about the name of the event, I couldn’t imagine that it would later be the name of the EU ecodesign directive.

The 2022 exhibition consists of works selected for the planned 2020 and 2021 Habitare exhibitions, that couldn’t be exhibited due to the pandemic.

In 2020, the task was to design an ergonomic table and chair suitable for remote working at home, or an ensemble that takes into account the space and possible temporary nature (easily assembled/dismantled) and can fit even in a smaller apartment. The proposal could also be any other home or public space furniture related to living, decorating, e.g. multifunctional and storage furniture or lighting.

The proposal’s materials include recycled and responsibly produced certified wood, plywood, and some other recycled material with a small carbon footprint.

4
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Tekstiiliä sisältävässä ratkaisussa tuli olla puuvillan korvaava tulevaisuuden sellupohjainen tai kierrätysmateriaalista valmistettu tekstiili.

Valittujen töiden lisäksi näyttelykokonaisuutta on täydennetty uusilla näkemyksillä ”kodin monitoimikalusteista” joiden materiaaleina on fossiilivapaa lastulevy. Esimerkin ratkaisuja aiheesta on kodin sisutukseen liittyvä kaluste, johon voidaan kerätä kierrätykseen tarkoitettua paperia, kartonkia, muovia, lasia sekä biojätettä ym. Kaluste, jota voidaan käyttää pöytänä, istuimena, hyllynä, tms, se on muunneltavissa liikuteltavaksi kokonaisuudeksi.

Ehdotuksissa käytettävänä materiaalina on Koskisen Oy:n uusi ekologinen Zero lastulevy. Se on täysin uudenlainen sisustuslevy, jossa ensimmäisenä maailmassa on korvattu fossiilinen komponentti uusiutuvalla puuperäisellä sidosaineella, NeoLignolla. Lisäksi osaksi ehdotusta voi sisältyä sertifioitua puuta tai muuta kierrätykseen sopivaa ekologista raaka-ainetta tai kierrätysmateriaalia. Lähtökohtana suunnittelulle on huippumuotoilun lisäksi mahdollisimman ekologinen

The solution containing textiles had to replace cotton with future pulp-based textiles or textiles made from recycled materials.

In addition to the selected works, the exhibition has been supplemented with new views on ”multifunctional home furniture” whose materials are fossil-free chipboard. An example of solutions on the topic is furniture related to home interior design, which can be used to collect recycled paper, cardboard, plastic, glass, as well as biowaste, etc. Furniture that can be used as a table, seat, shelf, etc., can be converted into a mobile unit.

The material used in the proposals is Koskisen Oy’s new ecological Zero chipboard. It is a completely new type of interior panel, where the fossil component has been replaced by a renewable wood-based binder, NeoLigno, for the first time in the world. In addition, part of the proposal may include certified wood or other ecological raw material or recycled material suitable for recycling.

In addition to good design, the starting point for design should be ecological manufacturing, material choices, packaging and

5ECODESIGN -NÄYTTELY,
7.-11.9.2022
AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
HELSINGIN MESSUKESKUS
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO

valmistus, materiaalivalinnat, pakkaus ja logistiikka, käyttö, kestävyys ja huollettavuus sekä kierrätettävyys – otetaan huomioon tuotteen elinkaari kokonaisuudessaan. Raaka-aineet ja materiaalit tuli olla eettisesti tuotettuja sekä mahdollisesti sertifioitua tai että ne vastaavat kaikilta osin ekologisia tavoitteita.

11 näyttelyyn valittiin 33 työtä niin kokeneiden kuin uraansa aloittaneiden suunnittelijoiden näkemyksiä teemojen mukaisista aiheista, edustaen esimerkillään hyvää ekologista ja edistyksellistä suunnittelua sekä muotoilua. Suuret kiitokset kaikille alkukarsintaan ja näyttelyyn osallistuneille suunnittelijoille sekä

logistics, use, durability and maintainability, and recyclability - taking into account the product’s entire life cycle. The materials had to be ethically produced and possibly certified or they correspond to ecological goals.

For the 11 exhibitions, 33 views of experienced designers, as well as designers who had just started their careers, were selected on the topics corresponding to the themes, representing good ecological and progressive planning and design.

Many thanks to all the designers who participated in the preliminary round and the exhibition, as well as to the supporters and

6 ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
7.-11.9.2022

näyttelyn järjestämisen mahdollistaneille tukijoille sekä yhteistyökumppaneille!

EcoDesign-näyttelyn tukijat Suomen Kulttuurirahasto, Askon Säätiö, Huonekalusäätiö, Messusäätiö. Yhteistyökumppanit Koskisen Oy, PEFC- Suomi / Fiskarsin Laatupuu Oy.

EcoDesign-näyttelyn järjestäjä ja tuottaja, Jari Pirhonen

Peace & Love & Save the Planet www.ecodesign.fi

partners who made it possible to organize the exhibition!

Supporters of the EcoDesign 2022 exhibition: Suomen Kulttuurirahasto, Askon Säätiö, Huonekalusäätiö, Messusäätiö Partners: Koskisen Oy, PEFC- Suomi / Fiskarsin Laatupuu Oy.

The organizer and producer of EcoDesign exhibition, Jari Pirhonen

Peace & Love & Save the Planet www.ecodesign.fi

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

7

Ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu

EKOSUUNNITTELUSSA ympäristönäkökohdat otetaan huomioon tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sen tavoitteena on pienentää tuotteen valmistuksen ja käytön haitallisia ympäristövaikutuksia. Tutkijat, tuotekehittäjät, suunnittelijat ja muotoilijat ovat kaikki tärkeässä roolissa, kun etsitään toimivia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja.

Suunnittelutyön merkitys

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN huomioiminen on otettava mukaan jo heti suunnittelutyön käynnistyessä. Ekosuunnittelun käytännön toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä tuoteketjun erilaisten toimijoiden kesken koko suunnitteluprosessin ajan. Raaka-aineiden ja materiaalien valinta on keskeistä, kun tarkastellaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.Ympäristönäkökohdat voidaan yhdistää osaksi tuotteen suunnitteluja kehittämisprosessia eri keinoin. Valitun suunnitteluratkaisun tulee aina luoda tasapaino eri näkökohtien välille; käyttötarkoitus, tekniset vaatimukset, laatu, suorituskyky, liiketoiminnan riskit, taloudelliset ja ympäristölliset näkökohdat.

Ekosuunnittelun hyödyt

Kun uutta tuotetta lanseerataan markkinoille, sen koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat paremmin tiedossa kuin suunnittelutyön käynnistyessä. Tuotteet, joilla on vain vähän haitallisia vaikutuksia ympäristöönsä edistävät yrityksen kilpailukykyä. Samanaikaisesti, kun huomioidaan ympäristönäkökohdat, on mahdollista myös pienentää tuotannon valmistuskustannuksia. Yrityksen julkisuuskuva kohenee, kun tieto ja ymmärrys tuotteiden valmistuksesta ja niihin käytetyistä raaka-aineista ja materiaaleista lisääntyy. Yrityksen parantunut kilpailukyky lisää myös rahoittajien ja sijoittajien kiinnostusta yritykseen.

8 ECODESIGN -NÄYTTELY,
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Design that takes environmental aspects into account

IN ECODESIGN, environmental aspects are taken into account in all stages of a product’s life cycle. Ecodesign aims to reduce the harmful environmental impacts of the product’s manufacture and use. Researchers, product developers and designers play a key role in discovering functioning, eco-friendly solutions.

The significance of design work

ENVIRONMENTAL IMPACTS must be taken into account from the very start of the design work. The practical implementation of ecodesign requires close co-operation between various actors in the product chain throughout the design process. The selection of raw and other materials is crucial when examining the product’s environmental impacts over its life cycle. Environmental impacts can also be combined as part of the product’s design and development process by various means. The selected design solution must always create a balance between various aspects: purpose of use, technical requirements, quality, performance, business risks, and the economic and environmental aspects.

Benefits of ecodesign

When launching a new product on the market, the environmental impacts throughout its life cycle are better known than at the start of the design work. Products that have only few harmful impacts on their environment enhance the company’s competitiveness. It is also possible to reduce manufacturing costs while taking environmental aspects into account. The company’s public image improves with increased knowledge and understanding of the manufacturing process of the products and

the raw and other materials used on them. Enhanced competitiveness also increases the interest of financiers and investors in the company.

The effort to reduce the product’s harmful environmental impacts challenges researchers and designers to seek new solutions in order to gain the best possible end result in terms of the environment. However, often the benefits of taking environmental aspects into account in product design will not be revealed until in longterm reviews.

Taking environmental aspects into account in manufacturing

The choices made during the design stage have a big influence on the environmental impacts of the product. Therefore, in many companies, environmentally sound design has been included in the company’s environmental management system. When product design is launched, the product’s purpose of use and its functional and performance-related requirements are defined, and the laws and regulations that apply to the product are also established. The international ISO 14006 standard presents a systemic and structured operating model for carrying out and applying ecodesign in an organisation.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

9

Pyrkimys tuotteen haitallisten ympäristövaikutusten pienentämiseen haastaa tutkijat ja suunnittelijat etsimään uusia ratkaisuja, jotta ympäristön kannalta saavutettaisiin paras mahdollinen lopputulos. Hyödyt ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta tuotesuunnittelussa tulevat kuitenkin usein esille vasta pitkän aikavälin tarkasteluissa.

Ympäristönäkökohtien huomioiminen valmistuksessa

Suunnitteluvaiheen valinnoilla on suuri merkitys tuotteen ympäristövaikutuksiin. Monissa yrityksissä ympäristönäkökohdat huomioon ottava suunnittelu onkin sisällytetty yrityksen ympäristöjärjestelmään. Tuotesuunnittelun käynnistyessä määritellään tuotteelle sen käyttötarkoitus sekä toiminnalliset ja suorituskykyä koskevat vaatimukset, lisäksi selvitetään tuotetta koskevat lait ja viranomaismääräykset. Kansainvälisessä ISO 14006 standardissa esitetään organisaatioille järjestelmällinen ja jäsentynyt toimintamalli ekosuunnittelun toteuttamiseen ja soveltamiseen.

EU

edistää resurssitehokkaita

ratkaisuja

Keväällä 2013 komissio julkaisi tiedonannon tavoitteena edistää Vihreitä Tuotteita (Single Market for Green products, SMGP). Komission tiedonannon mukaan Vihreillä Tuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joiden tuotannossa käytetään resursseja muita samaan luokkaan kuuluvia tuotteita tehokkaammin ja jotka aiheuttavat vähemmän ympäristöhaittoja koko elinkaarensa aikana aina raaka-aineiden hankkimisesta tuotteiden valmistukseen, jakeluun, käyttöön sekä käytöstä poistamiseen.

Elinkaariajattelun edistäminen Suomessa

Suomessa on käynnistynyt vuonna 2011 yhteistyöverkosto edistämään käytännön elinkaariajattelun toteutuksia tuotteiden ja toimintojen suunnittelussa. TUORE osaamisverkosto on tarkoitettu yrityksille ja asiantuntijaorganisaatioille, jotka haluavat lisätä tuoteketjujen hallintaan liittyvää osaamista. Tuotteen elinkaaren arviointi sisältää koko tuoteketjun materia- ja energiavirtojen vaikutusten selvittämisen. www.tuoreverkosto.fi

10
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

EU promotes resource-efficient solutions

In spring 2013, the European Commission published a Communication with an objective of promoting Green Products (Single Market for Green products, SMGP). According to the Commission’s Communication, Green Products can be defined as those that use resources more efficiently and cause less environmental damage along their life cycle, from the extraction of raw materials, to their production, distribution, use, up to the end of life, compared to other similar products of the same category.

Promoting life cycle thinking in Finland

In 2011, a co-operation network to promote the implementation of practical life cycle thinking in the design of products and operations was launched in Finland. The TUORE Expert Network is meant for companies and expert organisations that want to increase their competence related to the management of product chains. The life cycle survey of the product includes an assessment of the impacts of material and energy flows throughout the product’s life cycle. www.tuoreverkosto.fi

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

11
Ekosuunnitteelussa ympäristölähtökohdat otetaan huomioon tuotteen elikaaren kaikissa vaiheissa. In ecodesign, thee environment aspeects are considereed in very phase of product’s life cycle

Kumpi näistä on vastuullista puuta?

Vastuullisuus ei näy tuotteessa päälle päin. Miten tunnistaa puumateriaali, joka tulee kestävästi hoidetuista metsistä?

Valitsemalla PEFC-merkittyä puuta varmistat, että puumateriaali on kestävästi hoidetuista metsistä.

PEFC edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

PEFC-sertifioinnissa asetetaan metsien hoidolle lukuisia vaatimuksia, jotka kohdistuvat muun muassa metsien monimuotoisuuden turvaamiseen, metsien terveyden ja kasvun ylläpitoon sekä virkistyskäyttöön.

PEFC:n alkuperän seurantajärjestelmällä osoitetaan puumateriaalin kulku metsästä lopputuotteeksi, kuten huonekaluksi. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että metsiä hoidetaan PEFC:n vaatimusten mukaisesti.

12 ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
7.-11.9.2022

Which one of these is sustainable wood?

Sustainability can’t be seen on the surface of a product. So how can we identify wooden materials which come from sustainably managed forests? By choosing PEFC-labeled wood you ensure that the material is from a sustainably managed forest.

PEFC promotes ecologically, socially and economically sustainable forestry all around the world. For a PEFC certificate the forest management has to fill a variety of requirements, which are aimed, for example, securing the diversity of forests, maintaining the health and growth of forests, and recreational use.

With PEFC certification and label you can demonstrate responsible sourcing and promote certified products. Independent auditors ensure that forest management and wood raw material sources meet PEFC standards.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

13

Suunnittelijoiden Ekoanalyysi Designer’s Eco analysis

SEURAAVILTA SIVUILTA löydät suunnittelijoi den omat ekoanalyysit. Suunnittelijat ovat itse saaneet antaa tuotteilleen ekoarvosanat koskien seuraavia suunnittelun ja valmistuksen vaiheita:

ON THE FOLLOWING PAGES there is the design er’s own eco analysis. The designers have been asked to grade the eco friendliness of their product as regards to the following aspects in the design and production stages:

Ennakointi ja suunnittelu Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistusprosessi Production process

Suunnittelijan Ekoanalyysi

Designer’s Eco Analysis

Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat Production process

Valmistuspro sessi

Pakkaus ja logistiikka Package and logistics

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Use, durability and maintainability

Pakkaus ja logistiikka

Package and logistics

Kierrätettävyys Recyclability

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability

Use, durability and maintai nability

Kierrätettävyys

Muotoilijat Designers

Tapio Anttila Jatko

Sari Anttonen FoldTable

Imola Balogh BILLIE

Henrik Enbom Iso Puna-Multa Jäteasema

Pekka Harni Cubo -rullavaunu

Pekka Harni Salomon Tail

Simo Heikkilä H-Y-L-L-Y

Elina Helenius Ilmatar, Kuutar ja Aallotar

Kaarle Holmberg Apukamu

Nellia Honkanen Kiikku

Hemmo Honkonen Embossed Chair

Marianne Huotari & Inni Pärnäinen Piilo-kori

Marianne Huotari & Inni Pärnäinen Piilo-tilanjakaja

Juulia Jämsä Leather Forever Harri Kalliomäki Työpöytä

Juri Karinen Polo-työtuoli

Yrjö Kukkapuro Jokapaikan-tuoli

Hannu Kähönen Kapeneva

Sami Lahtinen Kurki-valaisimet

Tomi Laukkanen Flip-vuodesohva

Helmi Liikanen Aukeama

Waltter Mahlberg Takanoja

Jussi Manni HOO

Max Meclin Stix

Rudi Merz Ruokapöydän tuoli

George Michelin Taso

Mikko Paakkanen Pause Saara Renvall Uurna

Maiju P. Räty Alvari-vanerivalaisin

Yuka Takahashi U&A-tuoli

Ahti Taskinen Rento-hylly

Ahti Taskinen Rento-etätyöpiste Esa Vesmanen Pussel

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76

Tapio Anttila

JAT-KO etätyöpisteen on saanut inspiraationsa vanhasta suomalaisesta talonpoikais piirongista. Kansien ollessa auki, se toimii työtasona istuma työhön. Laitettaessa kannet kiinni työpiste muuntautuu nopeasti ergonomiseksi seisoma työpisteeksi. Työvälineet saa myös nopeasti piiloon kansien taakse tai sivuilla oleviin säilytys laatikoihin. Työpiste muuntautuu helposti esimerkiksi kodin pientavaroiden säilytys lipastoksi tai jopa ruokailutilan saarekkeeksi. JAT-KO etätyöpiste ei näytä toimistokalusteelta, vaan sisustus elementiltä, joka kuuluu kodinsisustukseen.

JAT-KO on tehty sertifioidusta tammesta. Monikäyttöisyys ja ajaton muotoilu pidentävät sen käyttöikää ja tekevät siitä vastuullisen. Kalusteen hiilijalanjälki on laskettu ja se on 30,3 kg CO2-e, joka kompensoidaan puiden istutuksilla paikallisesti. Rakenne on suunniteltu siten, että pakkaus on pieni ja optimaalinen kuljetettava.

Functionality of the JAT-KO remote workstation is inspired by an old Finnish country style chest of drawers. When the doors are open, it acts as a table for sitting work. When the doors are closed, the workstation quickly transforms into an ergonomically standing workstation. Equipments can also be quickly hidden behind doors or in storage boxes on the sides. The workstation can easily be transformed into, for example, the storage of small household items or even an island in the dining area. JAT-KO remote workstation does not look like office furniture, but the interior element that belongs to the home interior.

JAT-KO is made of certified oak. Multifunctionality and timeless design extend its life cycle and make it environmentally friendly. Ecological footprint is 30,3 kg CO2-e and it will be offset by planting trees to the local forests. The structure is designed in such a way that the package is small and optimally transportable.

16
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
materials
and logistics
durability
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 17
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of
Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package
Pakkaus ja logistiikka Use,
and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan
SEPTEMBER 2022
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Sari Anttonen

FoldTable on ratkaisu tilanteeseen, jossa kotiin tarvitaan toisinaan lisää työpisteitä etätöitä tekeville ja etäkoulua käyville perheenjäsenille. Kevyt aaltopahvista valmistettu kaluste on kompakti, mutta riittävä rajaamaan käyttäjälleen oman tilan. FoldTable mahdollistaa työskentelyn istuen tai seisten. Työtason korkeudensäätö tapahtuu yksinkertaisesti pyörökeppien paikkaa vaihtamalla. Se sopii eri-ikäisille käyttäjille ja sen ulkonäköä on helppo personoida. Pieni ja kevyt kaluste mahtuu pieneen tilaan ja se on vaivatonta taittaa säilytystä varten kasaan. Jäädessään lopulta tarpeettomaksi, se voidaan toimittaa pahvinkeräykseen kierrätettäväksi.

Materiaalit: aaltopahvi, pyörökepit mäntyä, kumirenkaat Kiitos: Stora Enso Packaging

FoldTable is a solution for a situation where more workstations are occasionally needed at home for family members who work remotely and attend distance school. The light furniture made of corrugated cardboard is compact, but sufficient to provide own space for its user. FoldTable enables working while sitting or standing. The height adjustment of the table top is done simply by changing the position of the round wooden sticks. It is suitable for users of different ages and its appearance is easy to personalize. The small and light piece of furniture fits into a small space and it is easy to fold up for storage. When it eventually becomes unnecessary, it can be delivered to the cardboard collection for recycling.

Materials: corrugated cardboard, pine round sticks, rubber rings

Thanks: Stora Enso Packaging

18
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 19ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Imola Balogh

BILLE - säädettävä työpöytä soveltuu kotitoimistokäyttöön. Voit levittää pöydän isoksi työtasoksi ja voit myös purkaa sen vapauttaaksesi enemmän huonetilaa. Säädettävine tasoineen se sopii myös seisomatyöskentelyyn.

Vaikka pöydässä on mekaaninen koneisto, suunnittelussa on noudatettu matalan teknologian mallia, jotta sen valmistus olisi yksinkertaista ja ekoystävällistä.Kaikki pöydän osat ovat suomalaista koivua eikä liitoksissa ole käytetty liimaa. Pöytä on mahdollista purkaa ja koota uudestaan. Litteäksi pakattuna varastointi tai kuljetus onnistuvat helposti

Tämä työpöytä edustaa vanhan, funktionaalisen ja mekaanisen piirustuspöydän yksinkertaista perusajatusta, vastaten samalla nykypäivän tarpeisiin ja haasteisiin.

BILLE is a customizable working desk for home-based office work. It can be opened when a big working surface is needed, and it is simple to close to have more space in the room. It is also applicable for standing work positions in different levels.

Although it is a mechanical system it has been designed in a low-tech concept so that it can be produced simply and eco-friendly. All the pieces are made of Finnish birch and no glue is needed for any joint. It is possible to dissemble and assemble again, when flat-packed it is easy to store or move.

This desk represents the simple and basic idea of an old, functional and mechanical drafting table, responding to the challenges of today’s needs.

20
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Ennakointi ja suunnittelu

Foresight, planning and design

kestävyys ja luotettavuus Recyclability

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö,
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 21
KierrätettävyysSuunnittelijan
2022
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER

Henrik Enbom

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

ISO PUNA-MULTA JÄTEASEMA

Puna-multa jäteasema on suunniteltu tarpeeseen. Jätteitä syntyy, kaikenlaisia ja paljon. Tämän päivän keittiöt on suunniteltu tehokkaiksi, mutta työtasoja niukanlaisesti. Puna-multa, jäteasema johon voi lajitella kaikki kotitaloudessa syntyvät jätteet, toimii myös ylimääräisenä työtasona. Lajitteluvaiheessa aukikäännetyn kannen sisäpinta on ylimääräinen työtaso johon voi laskea lajiteltavat jätteet. Tarpeen tullen jäteasema on helppo siirtää, isot pyörät liikkuvat esteiden yli. Koskisen ECO lastulevy, liimaton ja työstöominaisuuksiltaan hyvä, toimii mainiosti tässä projektissa. Kansi on bambuliimalevyä, aseptinen ja helppohoitoinen materiaali joka kestää rasitusta, toimii leikkuulautana tai leivontatasona. Sangot ovat Lanka- ja muovin valikoimista. Tulevaisuudessa tulen tarkistamaan mitoituksen jotta saan optimoitua jäteastioiden ja lajikkeiden määrää. Nyt eri jätejakeita on 10: bio, lasi, muovi, metalli, paperi, pahvi, tölkit, elektroniikka, paristot ja muut.

Punamultamaali on Falu Vapenin punamaali, joka on mukana ruotsalaisessa BASTA järjestelmässä. BASTASSA arvoidaan rakennusmateriaalien myrkyttömyyttä, niin koostumukseltaan kun päästöiltään. Maali on hengittävä, myrkytön ja päästötön. Nimen alkuperä: Puna-multa, kompostoimalla kotitalouden biologiset jätteet hyvin, lopputulos on multa. ISO viittaa kansainväliseen standardijärjestöön joka määrittelee myös jätteiden käsittelyyn ja lajittelun eri jakeisiin.

THE ISO PUNA-MULTA WASTE STATION can be used to sort all household waste, and it serves as an extra surface. During the sorting phase, the inner surface of the opened lid works as an extra surface on which the waste to be sorted can be placed. When necessary, the waste station is easy to move, the big wheels move easily over obstacles.

Koskinen’s ZERO chipboard, non-glued and with good machining properties, works perfectly in this project. The lid is a bamboo glue board, an aseptic and easy-care material that withstands stress, works as a cutting board or a baking surface.

22 ECODESIGN
ECODESIGN
-NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022
EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design
Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability
luotettavuus Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 23
EXHIBITION, HELSINKI
AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Ennakointi ja suunnittelu
Käyttö, kestävyys ja
Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN
EXPO

Pekka Harni

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

CUBO RULLAVAUNU on monikäyttöinen kodin tai toimiston kaluste. Se voi toimia olohuoneen pöytänä tai tarjoilu- ja keräilyvaununa. Toimistokäytössä se voidaan sijoittaa esim. työpöydän alle. Tarvittaessa siitä voidaan valmistaa eri versioita. Se toimii samanaikaisesti lehtitelineenä, keräily- ja kierrätyspisteenä sekä pientavaran säilytyskalusteena, pienkoneiden, kännyköiden ja tablettien latauspisteenä tai baarikaappina.

Tarjoiluvaunun pöytäpinta ja ulkoseinät ovat sertifioitua liimapuulevyä, muut levymäiset 16 mm runko-osat ovat Koskisen ja Stora Enson ekologista zero - lastulevyä. Vetolaatikot ovat 9 mm ohutta Koskisen Oy:n vaneria. Kierrätystä varten pyörät voidaan irroittaa ja käyttää uudelleen. Vaunu voidaan purkaa levyiksi ja hävittää lopuksi polttamalla.

CUBO TROLLEY is a multifunctional home or office furniture. It can be used as a living room side table or it can be located under the table in the office. This design can easily be transformed for different functions. It can work simultaneously as a magazine rack, collector point for recycling as well as storage for stationary, small objects, and domestic appliances, a charging point for mobile phones and tablets, and also a bar wagon for wine and drinks.

The tabletop and the outside walls of the trolley are made out of certified glue-laminated wood. 16 mm thick inner walls and shelves are made out of ecological Zero - chipboard which is produced by Koskisen Oy and Stora Enso. Drawers are 9 mm plywood produced by Koskisen Oy. For recycling, the wheel castors can be removed and reused. The trolley wagon body can be disassembled and finally destroyed by burning.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

24

Ennakointi ja suunnittelu

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistuspro sessi Package and

Production process

Pakkaus ja logistiikka Use,

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability

and maintai nability

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

logistics
durability
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 25
KierrätettävyysSuunnittelijan
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Pekka Harni

SALMON TAIL

Perinteisistä tuvan pöydästä inspiraationsa saanut puupenkki ja pöytämallisto, joka soveltuu hyvin esim. ruokailuryhmäksi kesämökkeihin ja muihin vapaa-ajan asuntoihin, saunatiloihin tai hiihtokeskuksiin.Tämä tukeva pöytä ja penkki soveltuu hyvin myös etätyöskentelyyn. Koska sahat eivät Suomessa pysty hyödyntämään ylijäreää havupuuta, menee se joko sellun raaka-aineeksi tai hakkeena poltettavaksi. Tämän ylijäreän tukkipuun toimittaja on Kuhmolainen Luottopuu Oy. Nämä tuotteet valmistetaan tiukkasyisestä kainuulaisesta männystä tai kuusesta. Pöydän kansi voidaan valmistaa tarvittaessa vain yhdestä puusta.

Tämä rakenne pitää pöydän kannen suorana ja sallii puun luonnollisen elämisen eri suunissa kosteus olosuhteiden mukaisesti. Kaikki jalkaosat voidaan irroittaa kansiosista kuljetusta ja varastointia varten ja koota kotona kuusiokoloavaimen avulla. Tämän pöydän prototyypin on valmistanut Kajaanilainen puuseppämestari Jari Manninen ja sen on kustantanut Kuhmolainen Luottopuu Oy, joka on myös sen materiaalin toimittaja.

SALMON TAIL

Inspired from a traditional Finnish farmhouse wooden table and bench this design is a modernized version of it. This multifuctional dining table can be an ideal workingplace for remote ofiice works too. It is suitable for summerhouses, countriside residences and sauna houses or ski centers. It is made from oversized pinewood logs, which are nowadays not anymore used in Finland for furniture industries.

The Finnish sawmills can not saw this big logs. So this beatifull old logwood will be used for sellulosa making or it will be cut in small pieces and burnt for heating. The Finnish company Luottopuu Oy, based in Kuhmo, Finland; who is one of the few companies capabile to saw this oversized log-wood and can deliver the raw material for this products. This products are made from very old, tight, slowgrowing East Finnish pinewood or fir.

This structure will keep the tabletop straight but allows same time the natural expansion of the wood. All the leg parts can be separated from the tabletop for storage or transportation and be assemled simply at home with one hex wrench. This first prototype is made in colloboration with Luottopuu Oy, by cabinet maker Jari Manninen in Kajaani.

26
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu
logistics
Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and
Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 27
KierrätettävyysSuunnittelijan
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Simo Heikkilä

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

H-Y-L-L-Y

ZERO lastulevystä valmistettu koottava hylly on ensimmäinen lastulevystä suunnittelemani kaluste. Olen kehitellyt hyllyn rakennekonseptia erilaisin versioin jo 25 vuoden ajan. Uutta levymateriaalia käyttäessäni olen myös halunnut korostaa levyn luonnetta jättämällä sen kaikki reunat sahauksen jäljiltä hiomatta.

Sivulevyt puristuvat hyllylevyjen väliin neljän teräspuikon ja siipimutterin avulla. Näin syntyvä rakenne on erittäin jäykkä ja yksikköä on helppo siirtää koottuna.

Huomiona Zero-lastulevyä työstettäessä verstaaseen levisi miellyttävä puupölyn tuoksu aivan kuten massiivia puuta käytettäessä. Levyjen pinnoituksessa on käytetty puuvahaa ja petsiä.

H-Y-L-L-Y

I have studied this shelf construction over 25 years with several variations. Now I have used chipboard the first time in my furniture design. I will underline the character of ZERO chipboard by leaving all edges of the board after sawing without sanding.

The side panels are pressed between shelf boards by using four steel rods and wing nuts. This kind of construction makes the shelf very stiff and it can be moved after assembling as one peace.

One nice observation by working with ZERO in the workshop was the pleasant aroma of air like using normal solid wood. Wood wax and stain have been used for coloring the boards.

28
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Ennakointi ja suunnittelu

Foresight, planning and design

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 29
KierrätettävyysSuunnittelijan
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Elina Helenius

ILMATAR, KUUTAR ja AALLOTAR kankaissa on tutkittu Spinnova®-kuidun ja pellavan yhdistelmää ja toimivuutta kudotun kankaan sidoksellisissa rakenteissa.

Kankaat on kudottu Lapuan Kankureiden kutomolla moderneilla ja tehokkailla kutomakoneilla, tuulienergialla.

Suunnittelussa on hyödynnetty perusloimia ja kuteina on käytetty värjäämättömiä lankoja. Kankaille ei ole tehty jälkiviimeistyksiä. Materiaalin kulutus on minimoitu kudontatiheyden optimoinnilla. Kaikki edellä mainitut seikat vahvistavat kankaiden ekologisuutta ja pienentävät tuotannon hiilijalanjälkeä.

Kankaiden materiaalit, Spinnova®-kuitu ja Master of Linen pellava, ovat ekologisia, kierrä tettäviä ja biohajoavia.

ILMATAR, KUUTAR and AALLOTAR

Woven interior fabrics from Spinnova® fibre and certified European Master of Linen linen. Fabrics are woven by Lapuan Kankurit.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

30
SISUSTUSKANKAIDEN PROTOTYYPPEJÄ KOTIMAISESTA SPINNOVA®-KUIDUSTA JA SERTIFIOIDUSTA EUROOPPALAISESTA MASTER OF LINEN PELLAVASTA.
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 31ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Kaarle Holmberg

APUKAMU on kotimaisesta koivusta valmistettu etätyöskentelyyn sopiva ergonomisen työasennon mahdollistava kaluste.

Kamu-tuolin selkänojan viilupuristeesta valmistettu työtasovaunu on kevyt ja helposti vedettävissä istuinkalusteen eteen työtasoksi, jonka alapinta toimii säilytystasona. Puristeosan valmistuksessa ei tarvita uutta muottia, sorvatut tukiosat on valmistettu tuolin jalka-aihioista, joten tuotteen valmistus on ekologista ja helppoa. Puuosien pintakäsittelynä on suomalainen ekologinen Osmo-vaha ja verhoilumateriaali on ekologinen kierrätysmateriaalista valmistettu tekstiili. Kaikki osat voidaan kierrättää energiaksi ympäristöystävällisesti.

The APUKAMU remote work station helps you maintain an ergonomic posture while working from home. Apukamu is made of finnish birch wood in an ecological focus. The desk-wagon unit and the chair are made of the same mold components and supporting elements, so this is a very efficient and energy saving manufacturing process.

All the wooden parts are treated with the Finnish ecological Osmo wax and the Kamu chair`s upholstery is made of recycled textile.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

32
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 33ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Nellia Honkanen

KIIKKU on uudenlainen kokoontaitettava keinutuoli, joka on suunniteltu lähinnä ulkokäyttöön. Istuin muotoutuu istujalle sopivaksi ja jalakset keinuttavat miellyttävästi ilman kaatumisen tunnetta. Protossa materiaaleina on käytetty massiivimäntyä ja -koivua, mutta lopullinen tuote on massiivisaarnea. Kiikun jalakset, kehät ja istuin on irrotettavissa ja lisäksi istuimen palikat voidaan tarvittaessa vaihtaa.

Keinuminen tutkitusti rauhoittaa, ja tuolin istuimen riippumattomaisuus tekee siitä erittäin rentouttavan lepopaikan, missä voi esimerkiksi nauttia tauoista etätyön lomassa.

Materiaalit: Sertifioitu koivu ja mänty

KIIKKU is a new type of folding rocking chair, designed mainly for outdoor use. The seat is shaped to suit the sitter and the legs swing pleasantly without the feeling of falling over. The prototype is made of solid pine and birch, but the final product would be made of ash. The legs, frames and seat are removable, and the seat blocks can also be replaced if necessary.

The rocking movement has been studied to have calming effects, and the hammock resembling features of the seat makes it a very relaxing place where you can enjoy breaks while working remotely.

Materials: Certified birch and pine

34
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 35ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Hemmo Honkonen

EMBOSSED CHAIR -tuolin teksturoidut istuin- ja selkänojapinnat on saatu aikaan patentoitua kohokuviointimenetelmää käyttäen. Menetelmä perustuu vanhaan puusepän kikkaan, jonka avulla kolhiintuneita puupintoja voidaan korjata paisuttamalla kasaan painuneet puun syyt takaisin alkuperäiseen muotoonsa lämmön ja kosteuden avulla. Tuolissa käytetty tekniikka, kuvio ja materiaalivalinta ovat pitkän ja kokeellisen tutkimustyön tulosta. Tuolin lisäksi projektista syntyi kaappi sekä seinän pätkä jotka ovat myös tuolin tapaan kohokuvioituja ja esittelevät kukin teksturoidun pinnan eri ominaisuuksia. Tuoli havainnollistaa pinnan haptisia ominaisuuksia, kaappi puolestaan esittelee suurine pintoineen kohokuvioinnin koristeellisia piirteitä. Seinän eri kuviolla painetut verhouslaudat taasen viestivät menetelmän skaalautuvuudesta. Vaikka kalusteiden pinnat ovat suhteellisen pieniä, soveltuu menetelmä myös suurten pintojen ja metritavaran teksturointiin. Menetelmä mahdollistaa puisten pintojen helpon ja kustannustehokkaan teksturoinnin joka puolestaan avaa uusia sovellutuksia ja käyttömahdollisuuksia puulle materiaalina.

Materiaali: Tervaleppä, puuöljy

The textured seat and backrest surfaces of the EMBOSSED CHAIR are created with a patented solid wood embossing method. The method is based on an old carpenters trick used to repair indents in wooden surfaces by swelling them back up using moisture and heat. The pattern used on the chair is the result of a long and experimental research process. In addition to the chair, an embossed cabinet and a wall segment were also born from the same project. The furniture serve as demo-pieces showcasing different qualities of the embossed surface. The chair presents the tactile qualities while the cabinet, with its large unified surfaces, demonstrates the visual and decorative character of the surface. The wall segment, covered in a different pattern, communicates the versatility and scalability of the surface. Despite of the relatively small surfaces of the furniture, the embossing method is also well suited for larger surfaces. The method offers an easy and cost-efficient way to cover wooden surfaces with embossments, which in its turn opens up new applications for wood as a material.

Materials: Alder, wood oil

36
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
planning and design
Selection of materials
Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability
Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 37ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight,
Ennakointi ja suunnittelu
Materiaalivalinnat
Käyttö, kestävyys ja luotettavuus
Kierrätettävyys

Marianne Huotari & Inni Pärnänen

PIILO – KORI

Piilo-kori on moderni versio perinteisestä suomalaisesta punotusta koivukorista. Kori kasataan neliön muotoisista paloista. Ohuesta ympäristöystävällisestä vanerista valmistettu Piilo-kori piilottaa pienet tavarat ja toimii sivupöytänä. Kantta voidaan käyttää myös tarjottimena.

Piilo on ihanteellinen tuote verkkomyyntiin. Korin kansi ja pohja muodostaa rasian johon korin osat pakataan. Yksinkertaista ohjetta noudattamalla asiakas voi koota korin itse.

PIILO – A WOODEN CONTAINER

The Piilo wooden container is a modern version of the traditional Finnish woven birch basket assembled from square pieces. The Piilo container made of thin, environmentally friendly plywood hides small items and serves as a side table and the lid can be used also as a tray.

Piilo is an ideal product for online sales. The lid and bottom of the basket form a box in which the square parts are packed. By following simple instructions, the customer can assemble the basket.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

38
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 39ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Marianne Huotari & Inni Pärnänen

PIILO - TILANJAKAJA

Piilo-tilanjakaja on kooltaan ja muodoltaan muunneltavissa oleva tilanjakaja. Perusajatuksena on luoda yksityinen rauhallinen tila, julkisille alueille, työpaikoille tai kotiin.

Tilanjakaja koostuu loputtomasti yhdistettävistä skaalattavista osista, jotka muodostavat geometrisen kuvion. Käytetty materiaali on ohut kotimainen koivuvaneri. Pinta-alaltaan suuri kokonaisuus on purettavissa ja mahtuu pieneen laatikkoon.

PIILO – SHELTER

Piilo-shelter Private Space is a convertible space divider. The basic idea is to create private calmful shelter like spaces for public areas, working spaces or homes. The material used is domestic ecofriendly thin plywood.

The space divider consists of endlessly combinable square parts that creates a pattern, which reminds of herringbone and looks as beautiful on both sides. Piilo can be packed in small box which is oneunit size pile of pieces.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

40
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 41ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Juulia Jämsä

LEATHER FOREVER on ryijy, joka on valmistettu täysin huonekalujen valmistuksen yhteydessä syntyvästä ylijäämänahasta.Työhön käytetyt nahkapalat ovat niin kapeita ja hankalan mallisia, että niitä ei oltaisi muuten lähdetty hyödyntämään ollenkaan. Nahkaa ei voida kierrättää, ja on hurjaa kuinka näin ainutlaatuista materiaalia päätyy niin suuria määriä jätteeksi. Nahka kestää aikaa, kulutusta ja elämää, ja sitä tulisi vaalia sen mukaisesti. Ryijy on tehty kangaspuilla kutoen. Loimilankana on puuvillainen kalalanka.

Koko: 1300×1300 mm

LEATHER FOREVER is a rug that is made entirely from leftover leather that occurs during the furniture production. The used pieces of leather are so narrow and inconvenient that they would not have been used. Leather cannot be recycled, and it’s crazy how such a unique material ends up in such large quantities as waste. Leather endures time, wear, and life, and should be cared for accordingly. This rug is made by weaving on a loom. The warp thread is cotton fish thread.

Size: 1300×1300 mm

42
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 43ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Harri Kalliomäki

KORKEUS SÄÄDETTÄVÄ TYÖPÖYTÄ KOTIYMPÄRISTÖÖN

Työpöydän suunnittelun lähtökohtina ovat olleet kestävyys, helppo säädettävyys, helppo huollettavuus, käyttötarkoitukseen soveltuvuus ja osien vaihdettavuus. Työpiste on suunniteltu kotiympäristöön yhdelle käyttäjälle, lähinnä kannettavalla tietokoneella tapahtuvaan työskentelyyn. Työpistettä voidaan säätää korkeussuunnassa normaalista istumatyöskentelykorkeudesta seisomatyökorkeuteen ilman erillisiä mekanismeja. Säädettävyys perustuu tuotteen rakenneratkaisuun, joka on selkeä ja yksinkertainen. Tuotteessa on ainoastaan viisi toisistaan poikkeavaa osaa ja osat liitetään toisiinsa ruuveja käyttämällä. Näin ollen tuotteessa ei ole yhtään liimattuja rakenteita, mikä helpottaa osien huoltamista ja vaihtamista sekä uudelleen kasausta. Kalusteen osat valmistetaan pääsääntöisesti massiivikoivusta, työtaso on massiivimännyn ja koivuviilun yhdistelmä. Työtaso on osa suunniteltua laajempaa tuoteperhettä, jonka suunnittelu on huomioitu tuotteiden osien keskinäinen soveltuvuus. Työpöydän vaakatasossa olevat osat käyvät sellaisenaan tuoteperheen säilytyskalusteiden rakenneosina.

HEIGHT ADJUSTABLE DESK FOR HOME ENVIRONMENT

The design of the desk is based on durability, easy adjustability, easy maintenance, suitability for the purpose and interchangeability of parts. The desk is designed for a single-user home environment, mainly for working with a laptop . The workstation can be adjusted in height from a normal sitting to a standing working height without the need for separate mechanisms. This adjustability is based on the design of the product, which is clear and simple. The product has only five divergent parts and the parts are joined together by means of screws. As a result, there are no glued structures, which facilitates maintenance, replacement and reassembly. The furniture is made mainly of solid birch, the worktop is a combination of solid pine and birch veneer. The worktop is part of a wider family of products, designed to be compatible with each other. The horizontal parts of the worktop can be used as such as structural components of the storage furniture in the product family.

44
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design
of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus
logistiikka Use, durability and maintai nability
Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 45
SEPTEMBER 2022
Ennakointi ja suunnittelu Selection
ja
Käyttö, kestävyys ja luotettavuus
Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Juri Karinen

”POLO” TYÖTUOLI

”Istuminen tappaa” slogan lienee tarkoituksellinen ylilyönti, mutta työympäristössä on herätty passiivisen istumisen haittoihin. Viime vuosina onkin ilmestynyt paljon uusia tuoleja tukemaan aktiivista istumista. Nämä tuolit, tai ”seisomisavut” ovat kuitenkin usein toimistokaluste- tai apuvälinehenkisiä. Muotoilijana koen, että terveellinen istuminen ei saa olla työympäristöön tai tuolin ulkonäköön sidottu. Meillä on suuri tarve aktiiviselle istuinergonomialle myös työpaikan ulkopuolella. Kotitoimisto on päivän sana. Polo on kokonaan puusta valmistettu työtuoli, joka on saatavana sekä kiinteänä että korkeussäädettävänä mallina. Sen keinuva liike tukee aktiivista istumista. Istuinpehmuste sekä jalkakiekon alapuoli ovat puristettua kierrätyshuopaa. Tuolin jokainen komponentti on helposti vaihdettavissa mikäli se rikkoutuisi ja se on elinkaarensa lopussa myös helppo lajitella. Esimerkiksi istuimen pehmuste voidaan tarvittaessa vaihtaa yksinkertaisesti napsauttamalla tilalle uusi. Tuoli valmistetaan kokonaan Suomessa ja se tullaan toimittamaan ekoloogisesti litteässä paketissa aina asiakkaalle asti (flatpack).

“POLO” TASK CHAIR

” Sitting kills” might be a deliberate exaggeration, but at the workplace we have become more aware of the harms from passive sitting. In recent years there have emerged many new chairs supporting active sitting. However, the style of these chairs, or “sit-stand aids”, is often office or tool-like.

As a designer I feel that healthy sitting should not be restricted to the workplace or by the style of chair. We have a great demand for active sitting ergonomics outside the office environment. “Home office” is the buzzword of the day.

Polo is a fully wooden task chair, available as a fixed and hight adjustable model. It’s rocking movement supports active sitting. The seat cushion and underside of the pedestal disc is made from recycled felt. Every component of the chair can easily be replaced, should it be damaged and the different materials are simply sorted and recycled at the end of their life span. The seat cushion can be replaced if needed just by snapping in a new one. The chair is manufactured in Finland. It is going to be delivered as an ecologic flatpack all the way to the customer.

46
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Ennakointi ja suunnittelu

Foresight, planning and design

Materiaalivalinnat

Selection of materials

Valmistuspro sessi Package and

Production process

Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability

Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability

KierrätettävyysSuunnittelijan

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

logistics
Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 47
ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Yrjö Kukkapuro

JOKAPAIKAN-TUOLI 2021

Pinottava tuoli yleiskäyttöön, sopii myös työskentelyyn pöydän ääressä. Materiaalit: Koivurima ja koivuvaneri Pehmuste kierrätetyistä PET-pulloista valmistettu vaahtomuovi Kangas Spinnova-kuitua

Malli on suunniteltu puusepän verstaalle soveltuvaksi, se ei tarvitse taivutuskoneita tai muuta erikoisteknologiaa.

JOKAPAIKAN-TUOLI 2021

Stackable chair for general use, also suitable for working at the table. Materials: Birch strip and birch plywood Padding foam made from recycled PET bottles Fabric made of Spinnova fiber

The model is designed to be suitable for a carpenter’s workshop, it does not need bending machines or other special technology.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

48
planning and design
of materials
Production process
Package and logistics
Use, durability and maintai nability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 49
SEPTEMBER 2022
Foresight,
Ennakointi ja suunnittelu Selection
Materiaalivalinnat
Valmistuspro sessi
Pakkaus ja logistiikka
Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Hannu Kähönen

KAPENEVA on monikäyttökaluste, joka toimii vaakatasossa istuimena ja pystyyn käännettynä apupöytänä esim kannettavalle tietokoneelle tai tarjoilutasona sängynsivussa. Yhdistämällä useampia rinnakkain tai peräkkäin Kapenevasta saadaan laajempia istuin- tai pöytäkokonaisuuksia kodin eri tiloihin.

Kapenevan geometrinen muoto mahdollistaa mielenkiintoisten kokonaisuuksien toteuttamisen myös julkisiin ympäristöihin kuten näyttely- ja aulatiloihin. Puun materiaaliset ominaisuudet korostuvat yksinkertaisen ja selkeän muodon ansiosta ja massiivipuun paino tekee kalusteista tukevia ja pitää ne paikoillaan ilman mitään lisäkiinnikkeitä.

Kapeneva on valmistettu kokopuusta, vaihtoehtoina ovat luonnonvärinen saarni tai kuultovärjätty koivu. Myös ekologisesti tuotettu koivuvaneri on mahdollinen. Pintakäsittelynä on lakkaus tai vahaus. Valmistuksessa käytetty puu on FSC-sertifioitua.

KAPENEVA is a multi-purpose furniture that functions horizontally as a seat, and when turned upright, as a side table for e.g. a laptop or as a serving tray on the side of the bed. By connecting several it is possible to get different seating or table sets.

Kapeneva’s geometric shape enables the realization of interesting entities also in public environments such as exhibition and lobby spaces. The material properties of the wood are emphasized thanks to the simple and clear shape, and the weight of the solid wood makes the furniture sturdy and keeps it in place without any additional fasteners.

Kapeneva is made of whole wood, the options are natural colored ash or light-colored birch. Ecologically produced birch plywood is also possible. The surface treatment is lacquering or waxing. The wood used in production is FSC certified.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

50
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 51ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Sami Lahtinen

KURKI-VALAISIMET ovat säädettäviä/suunnattavia. Niiden kaikki osat voidaan helposti vaihtaa ja kierrättää. Valaisimien puuosat ovat CNC-jyrsittyjä.

Design driverit: hyvä valaistus, energiatehokkuus (LED), minimaalinen materiaalien käyttö, digitaalinen valmistettavuus, minimalismi, leikkimielisyys ja kierrätettävyys.

KURKI | large | säädettävä puinen led-valaisin (550x782x190 mm)

KURKI | medium | säädettävä puinen led-valaisin (445x470x162 mm)

KURKI | small | säädettävä puinen led-valaisin (315x358x142 mm)

KURKI LIGHTS are adjustable. They are made out of CNC-milled wooden slats. All parts can be easily taken apart and be recycled.

Design drivers: good lighting, energy efficient (LED), minimal use of materials, digital manufacturing, minimalism, playfulness and recyclability,

KURKI | large | adjustable wooden led light (550x782x190 mm)

KURKI | medium | adjustable wooden led light (445x470x162 mm)

KURKI | small | adjustable wooden led light (315x358x142 mm)

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

52
materials
and logistics
durability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 53
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of
Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package
Pakkaus ja logistiikka Use,
and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability Kierrätettävyys
SEPTEMBER 2022
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Tomi Laukkanen

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

FILIP-VUODESOHVA

Helposti sohvasta vuoteeksi muuntuva Filip on ilmeeltään minimalistinen joka kodin huonekalu. Vuodesohvan lähtökohtana on ollut mahdollisimman yksinkertainen ja helposti aukaistava mekanismi. Vuodesohvan laveri ja muut levyosat on valmistettu lastulevystä, joiden reunoihin on liimattu tukevoittava puulista joka vahvistaa rakennetta. Laverin osat kiinnittyvät toisiinsa saranoilla ja jalusta rakentuu lapaliitosten varaan, joten mitään erillisiä kiinnikkeitä tai heloja ei kokoamiseen tarvita. Filip vuodesohva menee litteiden osiensa ansiosta hyvin pieneen pakkaukseen ja on näin ollen helppo kuljettaa. Kankaana on käytetty Annalalle suunnittelemaani Annala x Young Finnish Design -malliston Puisto-kangasta.

FILIP-SOFA BED

Filip is a minimalistic piece of furniture for all kinds of homes, that can be easily transformed from a sofa to a bed and back. The starting point for the design has been the goal for creating a simple and easy to use opening mechanism. The base of the sofa bed and other board parts are made of chipboard, the edges of which are glued with a wooden strip that strengthens the structure. The parts made of boards are attached to each other with hinges and the base is built on shoulder joints; no separate fasteners or hinges are needed for assembly. Due to its flat parts, the Filip sofa bed fits into a very small package and is therefore easy to transport. The sofa is upholstered fabric called Puisto that I have designed for the Annala x Young Finnish Design -collection.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

54
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 55ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Helmi Liikanen

Helmi Liikasen tekstiiliteos AUKEAMA muodostuu väripinnoista, joiden maalatuissa päällemenokohdissa syntyy uusia värisävyjä. Teoksen abstrakti muotokieli mukailee kirjan aukeamaa, tai taitekohtaa. Teos visualisoi ajatusta uuden sivun kääntämisestä kohti puhtaampaa tulevaisuutta. Tekstiilimaalaus on toteutettu Ioncell-kuidusta valmistetulle kankaalle hyödyntäen ylijäämävärejä.

Materiaalit: 100% Ioncell-kangas, ylijäämäreaktiivivärit

In Helmi Liikanen’s painted textile AUKEAMA big painted shapes overlap forming new hues. The painting’s abstract shapes look a bit like a book spread - perhaps hinting about turning a page towards more sustainable future. The artwork is painted on Ioncell fabric using surplus dyes.

Material: 100% Ioncell-fabric, surplus reactive dyes

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

56
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 57ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Waltter Mahlberg

TAKANOJA on kokoontaittuva, korkeiden työpöytien kanssa käytettävä seisontatuki, joka tauottaa staattista seisomista ja helpottaa jalkojen väsymistä seisomatyöpisteellä työskenteltäessä.

Materiaalit: Sertifioitu suomalainen koivu, paperikangas, teräs, nahka.

TAKANOJA backrest is a collapsible standing support that can be used with high desks. Takanoja helps static standing and eases leg fatigue when working at a standing workstation.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

58
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 59ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Jussi Manni

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

”HOO” on molempiin suuntiin avoin pieni hylly, jota voidaan käyttää sekä pystyssä että vaakana. Kokonsa puolesta ja avoimen rakenteensa ansiosta se soveltuu myös olohuoneen pöydäksi. Zero-lastulevyn pinta on näkyvissä reunoja myöten, mikä antaa muodolle selkeästi omanlaisensa konstailemattoman ilmeen. Pintakäsittelyssä käytetään nopeasti uusiutuviin kasviraaka-aineisiin perustuvaa öljyvahaa.

Levyt liitetään toisiinsa loveamalla, joten ne tukevat toisiaan ja kalusteen kokoaminen on helppoa. Sivusuunnan tukevuus varmistetaan koivusta tehdyillä kolmionmuotoisilla tukipaloilla, jotka vaaleampana elementtinä tuovat mukavaa kontrastia sävyihin. Hylly on helppo purkaa ja kasata uudelleen esimerkiksi muuton yhteydessä, ja se voidaan kuljettaa litteässä pakkauksessa. Kalusteen valmistuksessa käsityön määrä on minimoitu, millä on positiivinen vaikutus sekä tuotteen hintaan että hiilijalanjälkeen.

HOO” is a small shelf that has no front or back. It can be used both horizontally or vertically, and it is also suitable as a coffee table. The surface of the Zero-board is visible all over, including the edges, which gives the shape a distinctive and straightforward look. Finishing is done by using oil-wax made from rapidly renewable plant-based materials.

Boards of the structure are joined together with cross halving, so they support each other and assembling the pieces couldn’t be much easier. Sideways strength is ensured by triangular birch supports, which also gives a nice touch of contrasting lighter wood to the tones. The shelf is easy to take apart and put back together when e.g., moving, and it can be transported in a flat pack.

Manual labour is minimized in the production, which has a positive effect on both the cost of the product and its carbon footprint.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

60
planning and design
of materials
Production process Valmistuspro
Package and logistics Pakkaus
Use, durability and maintai nability
Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 61
SEPTEMBER 2022
Foresight,
Ennakointi ja suunnittelu Selection
Materiaalivalinnat
sessi
ja logistiikka
Käyttö, kestävyys ja luotettavuus
Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Max Mecklin

“STIX” on puulevyistä sekä massiivipuisista profiileista rakentuva etätyöpiste, joka sisältää työtason ja pienen hyllyn.Tuote on kevytrakenteinen ja yksinkertainen kasata ja tarvittaessa purkaa. Hyllylevyt tukeutuvat puuprofiileissa oleviin uriin ja kiristetään piilohelalla. Tuote on helppo irroittaa seinältä ja siirtää tarvittaessa toiseen paikkaan. Kiinnitys vaatii vain 2 ruuvia seinässä. Pakkaus “Flat-pack” -pakkaukseen.

Pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia työpisteenä / kotitoimistona. Tuote soveltuu myös muihin käyttötarpeisiin, niin kotona kuin julkisissa tiloissa.

Materiaalit: 21mm Koivuvanerilevy tai 19mm puukuitulevy, massiivipuu

“STIX” -is a lightweight wallmounted shelf that is made from plywood and woodprofiles. It`s easy to assemble and move to another location. Mounting to a wall requires only 2 screws. Shelfs are supported to grooves and are tighten with unvisible brackets.

Product is suitable for private home or public use and is delivered “Flat -packed”

Materials: 21mm birch -plywood or 19mm Mdf, wooden profiles

62
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja
Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 63ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
suunnittelu
Kierrätettävyys

Rudi Merz

RUOKAPÖYDÄN TUOLI KAHVILA-, RAVINTOLA- JA KOTIKÄYTTÖÖN

Huonekalujen materiaalit aiheuttavat yleensä vain pienen osan tuotteesta syntyvästä ekologisesta jalanjäljestä. Suurin jalanjälki syntyy valmistamiseen tarvittavista koneista ja laitteista, varastoinnista, kuljetuksista, markkinoinnista sekä tuotteella tavoitellusta lisäarvosta. Minun tuotteeni valmistetaan yksinkertaisella konekannalla ja tilauksesta, asiakaskuntana ovat lähiseudun asukkaat. Töilläni ei ole mallisuojaa ja ne ovat siis vapaasti kopioitavissa. Työpiirustukset saa kuvata ja niitä voi parantaa, ja näin tuotteiden elinikä myös pitenee. Markkinointi on vastuullista, työt puhuvat puolestaan, niitä tilataan tarpeeseen. Arvon tuottaminen on lisäarvoa tärkeämpää.

Kaikki yllä mainittu pätee myös tämänkertaiseen ehdotukseeni, ruokapöydän tuoliin.

DINING CHAIR FOR USE IN CAFÉS, RESTAURARANTS AND DOMESTIC HOUSEHOLDS

The raw material of furniture usually cause only a small part of the ecological footprint of the finished product. The most significant part of the ecological footprint of the product is caused by machinery used in the production, storage, shipping, marketing and the pursuit of added value of the product. My product is manufactured to order with simple machinery and the target customers are residents of the close by neighborhoods. My models do not have design protection and they can be freely copied. To prolong the lifespan of my products, all my drawings are open for anyone to improve. Marketing is done sustainably as the works speak for themselves and products are ordered out of need. Producing value is more important than added value.

All mentioned above apply also to my proposal for Habitare Ecodesign 2022, a dining chair.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

64
planning and design
of materials
Production process Valmistuspro
Package and logistics Pakkaus
logistiikka Use, durability and maintai nability
Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 65
EXHIBITION,
AND
CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight,
Ennakointi ja suunnittelu Selection
Materiaalivalinnat
sessi
ja
Käyttö, kestävyys ja luotettavuus
Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN
HELSINKI EXPO
CONVENTION

George Michelin

TASO on sisäänrakennetulla säilytyslaatikolla varusteltu liikuteltava työpöytä, joka sopii käytettäväksi moniin erilaisiin kompakteihin asuintiloihin. Kestävän tuotteen valmistusta on mietitty monista eri näkökulmista lähtien ensimmäisenä esineen käytettävyydestä. Mitä käytettävämpi esine on, sitä kestävämmäksi sen käyttö myös tulee. Taso soveltuukin monipuoliseen käyttöön esimerkiksi korkeampana työpöytänä kannettavalle tietokoneelle, työskentelytasona sänkyyn sekä hillityksi kahvipöydäksi silloin, kun työtasoa ei tarvita.

Eri komponenttien määrä on minimoitu ja käytettyjä materiaaleja on hyödynnetty mahdollisimman tehokkaasti liittämällä yhteen kiilamaisia puukomponentteja menetelmällä, joka mukailee teollista huonekaluvalmistusta edeltänyttä historiallista pöydänvalmistustekniikkaa. Massiivipuun ja puuliitosten käyttö valikoitui liimojen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käytön minimoimiseksi.

TASO is a portable home working table with an integrated storage drawer for use in a range of locations in compact living spaces. The question of how to produce a sustainable product was considered from a number of viewpoints, beginning with usability. Acknowledging that the more usable an object, the more sustainable it becomes, Taso can be used to raise a desk height for laptop use, provide a surface for working in bed or otherwise function as a discreet coffee table.

Besides reducing the number of components to a minimum, maximising the conservation of resources is achieved by joining together wedge shaped pieces of wood as was the historical method of table construction before the industrialisation of timber production. The use of massive timber and joints were chosen in order to minimise the use of glues and other substances har mful to the environment as much as possible.

66
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
materials
logistics
durability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 67
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of
Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and
Pakkaus ja logistiikka Use,
and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability Kierrätettävyys
SEPTEMBER 2022
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Mikko Paakkanen

PAUSE

Pause-yöpöytä on valmistettu kotimaisesta koivusta ja pintakäsitelty öljyvahaseoksella. Rakenne on suunniteltu siten, että jokainen komponentti on mahdollista irrottaa ja huoltaa. Valon lähteenä toimivat Led-nauhat, joiden energian kulutus on pieni ja käyttöikä pitkä. Materiaalit: koivu, öljyvaha, led-nauha

PAUSE

The Pause bedside table is made of domestic birch and surface treated with an oil wax mixture. The structure is designed in such a way that each component can be removed and serviced. Led strips serve as the light source, with low energy consumption and a long service life.

Material: birch, oil wax, led strip

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

68
planning and design
of materials
process
Package and logistics
Use, durability and
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 69
SEPTEMBER 2022
Foresight,
Ennakointi ja suunnittelu Selection
Materiaalivalinnat Production
Valmistuspro sessi
Pakkaus ja logistiikka
maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability Kierrätettävyys
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Saara Renvall

Suunnittelin kokopuisen UURNAn, jossa tavoittelin ekologisuuden ja kotimaisuuden lisäksi valmistuksellisesti ketterää vaihtoehtoa, tinkimättä esteettisestä lopputuloksesta. Halusin malliston, joka olisi eleetön sekä ajaton, ilman sukupuoleen tai vakaumukseen liittyvää vahvaa viitettä tai symboliikkaa.

Tavoitteena on käyttää mahdollisimman neitseellistä materiaalia ja välttää turhaa liimapuun käyttöä sekä puun jalostusasteen nostamista. Uurnan valmistetaan lähituotantona, yhdessä paikassa, ja kaikki ylimääräiset kuljetukset ja varastoinnit karsitaan pois. Valmistuksesta se kulkeutuu yhden välivaraston kautta loppukäyttäjälle. Uurna kaikki osat ovat ekologisia ja maatuvia. Uurnan astiaosuus on toteutettu suoraan höylätystä lankusta, CNC-koneella työstämällä. Uurnan sulkeminen tapahtuu ilman liimaa tai ruuveja vaakalinjaisen tapin avulla kiilaamalla. Tappi tiivistää uurnan kannen ja siihen kiinnittyvät myös uurnan roikutusnarut. Uurnan varastointi- ja kuljetuspakkaus on kierrätettävää pahvia. Materiaalit: pintakäsittelemätön mänty ja saarni sekä puuvillanaru.

When designing a solid wood CREMATION URN, I wanted to minimize its ecological footprint, source the materials and production processes as locally as possible, and create an agile production process without making compromises concerning the aesthetics of the urn. I hoped to achieve a product line that is rather streamlined and timeless, without symbols referring to sex or religion.

The urn is crafted from as genuine materials as possible, minimizing the use of processed wood. When manufactured as locally as possible, the logistics such as transport and storage related to the production process can be minimized. Between the production line and the end customer there is only one storage stage. All parts of the urn are ecological and compostable. The bowl section of the urn is made from planed timber with a CNC machine. The lid is closed without glue or metal joints such as screws by inserting a horizontal wooden peg through the urn structure. The peg seals the lid and the strings used to lower the urn are attached to the peg. The packaging is recyclable cardboard. Materials unprocessed pinewood and ash, cotton string.

70
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Kierrätettävyys

logistics
durability
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and
Pakkaus ja logistiikka Use,
and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 71
SEPTEMBER 2022
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11

Maiju Räty

ALVARI-VANERIVALAISIN on syntynyt 2019 halusta tutkia valoa ja varjoa sekä ohutviiluvanerin mahdollisuuksia. Ajaton muotokieli, herkkä puumateriaali sekä nykyaikaiset numeerisen työstön menetelmät yhdistyvät valaisimessa ainutlaatuisella tavalla. Valaisin sopii niin kotiympäristöön kuin julkitilaan luoden ympärilleen kauniin valon ja varjon. Valaisinprototyyppi on laserleikattu 3 mm ohutviiluvanerista sekä 0,4 mm flexohutviiluvanerista. Valaisimen johto on pellavainen kangasjohto ja valonlähteenä toimii pieni E27kantainen LED-energiansäästölamppu. Valaisimen materiaaliksi on valittu vastuullisesti tuotettua suomalaista koivuvaneria ja muotoilussa on pyritty minimoimaan materiaalihukkaa. Rakenne on suunniteltu siten, että valaisin voidaan pakata osissa pieneen tilaan (flat-pack). Valaisin tarjoaa kehittämismahdollisuuksia ja valaisimesta on mahdollista toteuttaa eri kokoisia variaatioita sekä värivaihtoehtoja.

Valokuvat / Jonne Heinonen Prototyyppi toteutettu yhteistyössä Koskisen Oy & Pinenta Oy kanssa

ALVARI is a wooden pendant light designed in 2019. The design process was about exploring the beautiful play of light and shadow. Another interesting angle in this project was to learn new possibilities to use thin plywood with CNC-techniques. The result of the process was a flat pack plywood pendant light with beautiful soft light and timeless but still unique design. The light fits in home interiors as well as public spaces.

The pendant light prototype is laser cut and made of 3mm thin birch plywood and 0,4mm thin flexible birch plywood. It can be flat packed. Cord is made of linen and light source is a samll E27 led bulb.

Alvari pendant has an aesthetic wooden design and it’s also an eco-friendly product. Ecological aspects can be seen not only considering the material, recyclability and production but within the flat pack design and timeless long-lasting appearance. The design gives a number of possibilities to vary in scale and color.

Photos / Jonne Heinonen Prototype in cooperation with Koskisen Oy & Pinenta Oy

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

72
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 73ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Yuka Takahashi

U&A -TUOLI on monikäyttöinen ja mukava puutuoli joka sopii monenlaisiin ympäristöihin. Etätyötä varten se voidaan siirtää helposti sinne missä haluat milloinkin työskennellä, esimerkiksi olohuoneeseen tai verannalle. Tämä tuoli on pinottavissa, myös luentopöydän kanssa. Pinottavuus säästää tilaa tuolin varastoinnissa ja tekee kuljetuksesta edullisempaa ja helpompaa. Tuolin istuinosa on tehty lämpömuovattavasta UPM- Grada vanerista.Vanerinen istuinosa jäykistää tuolin rakenteen. Tuolin muut osat voidaan tehdä massiivipuusta. Irroitettavan työtason kiinnike voidaan tehdä metallista. Selkänöjan säleet taivutetaan asennettaessa S-muotoon, ilman höyrykuumennusta, mikä tuottaa itsessään esijännitetyn rakenteen ja tekee konstruktiosta vahvemman. Perinteiset materiaalit, kevyt looginen rakenne tekevät tästä tuolista ympäristöystävällisen tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa: niin tuotannossa, kuljetuksessaa. käytössä, korjauksessa, kuin materiaalien kierrätyksessäkin.

THE U&A CHAIR is a comfortable and multipurpose wooden chair with a small tablet suitable for several environments. For remote work, your work station can be easily moved and placed wherever you like, such as in the living room or veranda. It is stackable with or without the tablet attachments. Stackability of chairs provides space-saving for storing and is easy to transport. The seat part is made of UPM-Grada which is heat-bending plywood. It plays an important role in the steadiness and lightness. The other parts are made of certified solid wood. The fitting of the tablet is made of metal. The backrest is S-shaped while assembling with pressure without steaming or heating, which creates a prestressed structure and makes the construction stronger. The basic materials, simple construction, and lightweight features of this chair are environmentally friendly throughout the product life cycle in the production, transportation, and waste processes.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

74
Foresight, planning and design
Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability
luotettavuus Recyclability
Suunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 75ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Ennakointi ja suunnittelu
Käyttö, kestävyys ja
Kierrätettävyys

Ahti Taskinen

RENTO-HYLLY sopii parhaiten kulmahyllyksi ja sitä voidaan jatkaa ylöspäin sekä molempiin sivusuuntiin. Etätyöpisteen osana siihen voi laittaa kaiken tarvittavan mapeista printteriin. Rento-hylly koostuu vain kolmesta erilaisesta osasta: Matala kulmapala, korkea kulmapala ja hyllytaso. Ne liittää toisiinsa metallitapit. Hylly valmistetaan, varastoidaan ja kuljetetaan osina. Hyllyn rakenne perustuu periaatteelle, että matala kulmapala ja taso ovat yhteensä yhtä korkeat kuin korkea kulmapala. Kokoaminen tapahtuu lyömällä osat metallitapeilla yhteen.

Koska kokopuu vääntyilee ilman kosteuden vaihtelujen mukaan, hyllyn osat valmistetaan MDF-levystä, viilutetaan oksattomalla mäntyviilulla ja vahataan. Kulmapalat valmistetaan kahdesta identtisestä osasta, jotka liimataan poratapeilla toisiinsa. Hylly on viimeistelty myös takaa, joten sen voi asettaa tilanjakajaksi. Kotiinkuljetus ja muutto voidaan hoitaa henkilöautolla.

Fasetti Oy:n on tarkoitus ryhtyä valmistamaan Rento-hyllyä. Suunnittelu ja tuotekuva: Ahti Taskinen.

Prototyypin valmistus: Fasetti Oy

THE RENTO SHELF is best suited as an angle shelf and can be extended upwards and in both side directions.

As part of a remote workstation, you can put everything you need from the files into the printer. The Rento shelf consists of only three different parts: a low corner piece, a high corner piece and a shelf level. They’re connected by metal sticks. The shelf is manufactured, stored and transported in parts. The structure of the shelf is based on the principle that the low corner piece and plane are in total as high as the high corner piece. Assembly is done by knocking the parts and metal sticks together.

Because the whole tree twists according to variations in air humidity, the parts of the shelf are made of MDF board, folded with a branchless pine sheet and waxed. Corner pieces are made from two identical parts, which are glued together with drill sticks. The shelf is also finished from the back, so it can be set as a space divider. Home delivery and moving can be done by car.

Fasetti Oy intends to start manufacturing the Rento shelf. Design and product images: Ahti Taskinen.

Prototype manufacturing: Fasetti Oy.

76
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 77ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Ahti Taskinen

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

RENTO-ETÄTYÖPISTE

Ecodesign-näyttelyyn suunnittelemani kalusteet on tarkoitettu annettujen kriteerien mukaisesti kotona tapahtuvaan etätyöskentelyyn. Kirjahylly, lukittava pöytä ja jakkara sisältävät kaikki tarvittavat kalusteet. Kirjahylly koostuu tasosta ja kahdesta erikokoisesta pystyosasta, joista toinen on tason vahvuuden verran toista korkeampi, jolloin siitä voidaan rakentaa myös kulmahylly. Periaatteessa pystyosien päälle asetetaan matalia ja korkeita tasoja kuin rakennuspalikoita. Metallitapit liittävät osat toisiinsa.

Hyllyssä voi säilyttää mappeja, kirjoja ja pientavaraa. Pulpettimaisen pöydän etuosa avataan ja käännetään ylätason päälle. Alataso toimii työtasona ja sen takaosa säilytystilana paperille ja tarvikkeille. Pöytä käsittää laatikon ja neljä jalkaa, jotka kuljetetaan pöytälaatikon sisällä ja kierretään jalkojen päissä olevilla kierteillä paikoilleen. Jakkara toimii samalla periaatteella ja kuljetetaan myös laatikon sisällä. Valmistusmateriaali on kotimainen oksaton mänty ja ekologinen Zero-levy päällystettynä mäntyviilulla. Kalusteet pintakäsitellään vahalla.

THE RENTO REMOTEEE WORKING STATION

The furniture I designed for the Ecodesign exhibition is intended for remote working at home according to the given criteria. A bookshelf, a lockable table and a stool contain all the necessary furniture.

The bookshelf consists of a shelf and two vertical parts of different sizes, one of which is higher than the other by the strength of the shelf, so that a corner shelf can also be built from it. Basically, low and high levels are placed on top of vertical parts like building blocks. Metal pins connect the parts to each other.

Folders, books and small items can be stored on the shelf. The front part of the pulpit-like table is opened and flipped over the upper level. The lower level serves as a work surface and its back as a storage space for paper and accessories. The table comprises a box and four legs, which are transported inside the table box and screwed into place with the screws on the ends of the legs. The stool works on the same principle and is also transported inside the box.

The manufacturing material is domestic knotless pine and ecological Zero board covered with pine veneer. The furniture is surface treated with wax.

78
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 79ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Esa Vesmanen

Työssä on käytetty Koskisen Oy valmistamaa uutta fossiilivapaata lastulevyä

PUSSEL on helppo ja monipuolinen itse koottava huonekalu. Pussel antaa käyttäjälle lukemattoman määrän mahdollisuuksia toteuttaa omaa mielikuvitusta. Pussel muuntautuu hyllyksi, tilanjakajaksi, jalustaksi tai vaikka pieneksi pöydäksi. Pussel toimii kuin kolmiulotteinen palapeli, joka innostaa toteuttamaan uusia tilaratkaisuja.

Pussel on leikattu mittatarkasti ekologisesta Zero-lastulevystä ilman hukkapaljoja. Pussel paloja voi hankkia juuri tarvittava määrä oman ratkaisun saavuttamiseksi. Pussel on helppo koota itse, eikä siihen tarvita apuvälineitä, liimoja, eikä muita kiinnitystarvikkeita. Siten se on myös kokonaan purettavissa, uudelleen asennettavissa ja kierrätettävissä.

Pussel palasia voi ostaa eri väreissä omien mieltymysten mukaan. Itse koottu kokonaisuus voi olla harmonisen yksivärinen tai iloisen monivärinen. Pussel tuotteen osat voidaan pakata tiiviisti ja siten kuljettaa ekologisesti ja helposti.

PUSSEL is an easy and versatile piece of furniture that you can assemble yourself.

Pussel gives the user countless opportunities to realize their imagination. Pussel transforms into a shelf, space divider, stand or even a small table. Pussel works like a three-dimensional puzzle that inspires you to discover and implement new spatial solutions.

Pussel is cut with precision cut from ecological Zero chipboard without waste pieces. You can get just the right Pussel parts to achieve your solution. Pussel is easy to put together yourself, and you don’t need any tools, glues, or other fixing accessories. Thus, it can also be wholly disassembled, reassembled and recycled.

You can buy Pussel pieces in different colours according to your preferences. The selfassembled whole can be harmoniously monochromatic or cheerfully multicoloured. The Pussel product parts can be efficiently packed and thus transported ecologically and easily.

80
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
Foresight, planning and design Ennakointi ja suunnittelu Selection of materials Materiaalivalinnat Production process Valmistuspro sessi Package and logistics Pakkaus ja logistiikka Use, durability and maintai nability Käyttö, kestävyys ja luotettavuus Recyclability KierrätettävyysSuunnittelijan Ekoanalyysi Designer’s Eco Analysis 81ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

Samuli Naamanka (Finland) was awarded EUR2000; Henrik Enbom (Finland), Heath Nash (South Africa) and the architect Julien De Smedt (Belgium) were awarded EUR1000 each. The prize shared among the designers was donated by the Finnish Fair Foundation.

The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted Beyond the Ordinary prize of EUR 2000 to Tapio Anttila (Finland).

Two awards were granted at the Habitare’s EcoDesign special exhibition. The Finnish Fair Foundation granted a EUR5000 recognition award, which was shared among three designers. Tapio Anttila (Finland) and Björn Dahlström (Sweden) both received EUR2000 and Eeva Lithovius (Finland) received EUR1000.

The main partner of the exhibition, Sampo Bank Private Banking, granted the Beyond the Ordinary prize of EUR2000 to the designer duo Elina and Klaus Aalto (Finland). The guest of honour, German Industrial designer Konstantin Grcic was Chair of jury.

Three designers were awarded at the 2012 EcoDesign special exhibition at the Habitare fair. James Irvine (UK/Italy), Rudi Merz (Finland) and Sebastian Sandelin (Finland) shared the EUR5000 prize donated by the Finnish Fair Foundation. The winners were chosen by curator Kristiina Lassus who acted as the Chair of jury.

82
ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
2010 2011 2012

2017

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among Ludi Architects (Russia) EUR3000, Rudi Merz (Finland) EUR1000 and Tero Kuitunen & Bros (Finland) EUR1000. The main partner of the exhibition, Lexus Finland, granted the Lexus Creating Amazing award of EUR1500 to Timo Ripatti (Finland).The winners were chosen by curator Toshiyuki Kita.

The Finnish Fair Foundation’s prize of EUR5000 was shared among five designers Mikko Paakkanen (Finland), Rudi Merz (Finland), Esa Vesmanen (Finland), Juri Karinen (Finland) and Kari Leppälä (Finland) each of the winning designers received EUR1000. Main partner Lexus Finland granted Lexus Creating Amazing award EUR2000 to Simo Serpola (Finland) and Shogo Tamura (Japan). Curator Marco Casagrande acted as chair of jury.

The EUR 5000 award granted by the Finnish Fair Foundation was divided between Jaakko Siltanen and Matti Sandberg (Finland), Samuli Naamanka (Finland) and Mika Ihanus (Finland), and Kasper Nyman (Finland). The winner was selected by the curator of the exhibition, Simo Heikkilä, and a jury of four members. In addition, PEFC Finland, the main cooperation partner of the exhibition, awarded high-quality Finnish timber worth EUR 1500 to the work of Meri-Tuuli Porras (Finland).

The designer Yuka Takahashi receives a €2,000 award for a furniture solution for small living spaces. A €500 award goes to the designer Inni Pärnänen. Another €500 award goes to Tomi Laukkanen.

A €2,000 EcoDesign-award goes to Aleksi Peltonen, for his steplessly adjustable shelf Clamp. A €1000 award was granted for Tomi Laukkanen and his Sleeps-bed, that is assemblable without any tools. Sleeps-bed also recieved €1000 worth of wood material from PEFC-Suomi and Fiskarsin Laatuppuu, as an award for exellent use of wood.

In addition, two designers were given an honorable mention: Kaarle Holmberg’s Festari-table group, for it reusability and for its easy assembly and Milja Partanen’s Polku a small furniture concept usable for compact living.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

83
2013 2014 2015 2016

Ecodesign 2022 -näyttelyssä jaettiin palkintorahaa yhteensä 11 000 €

SARI ANTTONEN sai 2 000 €. Kolmesta osasta rakentuva, kokoonmenevä aaltopahvinen FoldTable ratkaisee hienosti, nopeasti ja tehokkaasti äkillisen tarpeen lisä työpisteelle. Tuote toimii yhtä hyvin kotona kuin julkisessa tilassa. Muunneltavuudensa ansiosta muotoilullisesti selkeä FoldTable huomioi eri kokoisten ja eri-ikäisten käyttäjiensä ergonomian. Käsitte lemättömän materiaalin ulkonäköä on helppo personoida. Kaluste on kokoonmenevä, vie vähän tilaa ja se on täysin kierrätettävä. Tuote tuntuu erityisen ajankohtaiselta juuri nyt kun Euroopassa soditaan ja tuhoutuneiden kou luluokkien tilalle tarvitaan nopeita ratkaisuja.

GEORGE MICHELIN sai 1 000 €

Tunnustuspalkinto opiskelijalle monitoimika lusteesta, joka toimii kahvipöytänä, työtasona, säilytyslaatikkona ja tarjottimena. Erityisen hie noa kalusteessa on puun käsittely, puusepäntyö ja kaikkien osasten toimivuus yhteen.

palkinto, puutavaraa 1 000 €:lla:

HEMMO HONKONEN sai palkinnon. Kumpare tuoli on muodoltaan yksikertainen ja selkeä, ja siinä on hyvä istua.Tuolin tekstuurinen pintarakenne on voimakkaan aistivoimainen ja emotionaalisesti vetoava. Muotoilijan pa tentoima puupinnan kohokuviointimenetelmä on kiinnostava uusi innovaatio puumateriaalin käsittelyssä. Se avaa puulle uusia käyttömah dollisuuksia ja luo tunteita koskettavia muo toilutuotteita.

84 ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022 ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022
MESSUSÄÄTION
3 000 € palkinto:
PEFC-Suomen / Fiskarsin laatupuun

KOSKISEN OY 5 000 € palkinto:

ESA VESMANEN sai 4 000 €. Kilpailussa haettiin uusia ideoita Zero-le vyn käyttöön. Palkitussa työssä on löydetty lastulevylle muoto, jossa yh den modulaarisen osan käytöllä saadaan aikaan lähes loputon määrä yhdistelmiä, kuten hyllyköitä ja tilan jakajia. Materiaali on jätetty kilpailutyössä pantakäsittelyl tään luonnollisen väriseksi, mutta siihen voidaan yhdistellä muita värejä ja pinta käsittelytapoja. Hyllykön kokoaminen ei edellytä työkaluja ja se menee pakattaessa erittäin pieneen tilaan.

JUSSI MANNI sai 1 000 € Jyry päätti antaa opiskelijan työlle kannus tuspalkinnon ennen kaikkea Zero-levyn pintakäsittelystä, joka korostaa kauniilla tavalla lastulevyn omaa ilmettä antaen sille kuitenkin lisäarvoa vahamaisen pinnan kautta, mutta myös hyllykön toiminnalli sesta ideasta ja kokoonpanotavasta. Hyllyä voidaan käyttää vaaka- ja pysty asennossa ja se menee pakattuna pieneen tilaan.

SIMO HEIKKILÄ sai 3 000 €. Palkitussa työssä on kehitetty Zero-lastu levylle soveltuva rakenne. Simo Heikkilän rakenne periaatteella voidaan valmistaa monenlaisia kalusteko konaisuuksia. Muotoilussa on huomioitu valmistuksen sekä kuljetuskustannusten minimointi.

ECODESIGN -NÄYTTELY, HELSINGIN MESSUKESKUS 7.-11.9.2022

ECODESIGN EXHIBITION, HELSINKI EXPO AND CONVENTION CENTRE, 7-11 SEPTEMBER 2022

85
STORA ENSO 3 000 € palkinto:
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.