Nyborg Marineforening Nr. 3 - 2022.

Page 1

NYBORG MARINEFORENING EST. 1913 NR. 3 2022 MEDLEMSBLAD Sådan startede detSide 26 MindearrangementSide 32 Koret tager imod krydstogtsskibSide 13 Nedslag i historienSide 16

VESTERHAVNEN 70 A · 5800 NYBORG · TLF.: 5185 8525

Formand: kurtverner@yahoo.dk

Kurt Verner Tlf.: 6531 7560

Næstformand: annbranderup@gmail.com Ann Branderup Tlf.: 2341 0564

Kasserer: kasserer.marineforening.nyborg@gmail.com

Søren Junker Tlf.: 2928 2920

Sekretær: erikdyrskov@gmail.com

Erik Dyrskov Rasmussen Tlf.: 2196 3726

Best. medlem: snedkerboet@gmail.com

Charlotte Jørgensen Tlf.: 4126 1121

Best. medlem: rasmus49@live.dk

Jørgen Frank Rasmussen Tlf.: 4080 2625

Best. medlem: deresbager@gmail.com

1. suppleant: erikgrubak@hotmail.com

Erik Grubak Schmalfeldt Tlf.: 4084 0845

2. suppleant: ingridoguffe@mail.dk Uffe Ringsmose Tlf.: 2320 0577

3. suppleant: mail@jklinck.dk Jørn Klinck Tlf.: 2272 2529

Banjemester: Knud Geisler Tlf.: 6049 2747 Kvartermester gretheove@gmail.com Ove Nielsen Tlf.: 4027 5496

SKYTTELAVET

På bestyrelsesmødet den 7. december 2020 blev det besluttet, efter indstilling fra skyttelavets bestyrelse at Skyttelavet fra 1.01.2021 ikke har en selvstæn dig bestyrelse, men bliver en afdeling af Nyborg Marineforening på samme måde som Sangkoret. Årsagen er få aktive medlemmer.

Per Petersen Tlf.: 2532 8311 indlevering af stof 1. marts

Leder af Skyttelavets aktiviteter Bent Larsen. Mail adr.: ravnekaerlund102@gmail.com. Tlf. nr.: 40 16 39 26.

Alle medlemmer af Marineforeningen er herefter også medlem af Skyttelavet, og der skal ikke betales kontingent til skyttelavet.

Men for at skyde skal man være medlem af Nyborg Skytteforening. Kontingent til denne for ening er kr. 500,-.

På bestyrelsens vegne - Kurt Verner.

Blad nr. 2 udgivelse ultimo juni Deadline for indlevering af stof 1. juni

Blad nr. 3 udgivelse ultimo sept. for indlevering af stof 1. sept.

Blad nr. 4 udgivelse ultimo dec. for indlevering af stof 1. dec.

Produktion/tryk: Mark & Storm Grafisk Oplag: 460 Eksemplarer

2 www.marineforeningennyborg.dk
NYBORG MARINEFORENING
BESÆTNING BLADREDAKTION Ansvarshavende red. kurtverner@yahoo.dk Kurt Verner Tlf.: 6531 7560 Blad red. annbranderup@gmail.com Ann Branderup Tlf. 2341 0564 Web red. annbranderup@gmail.com Ann Branderup Tlf. 2341 0564 Blad nr. 1 udgivelse ultimo marts Deadline for
Deadline
Deadline

»Kære medlemmer«

Sommeren er gået på hæld og efteråret har holdt sit indtog, og dermed også tiden for indendørs aktiviteter.

Der er planlagt mange aktiviteter i årets sidste kvartal. Find en eller flere, der pas ser dig, og støt derved aktivitetsudvalgets indsats. De arbejder for dig. Vi afsluttede sommeren med et 29 august arrangement på Gl. Lystbådehavn. En tradition der er kommet for at blive. Jeg vil gerne takke for den store deltagelse og rette en særlig tak til det hold, der håndterede den praktiske gennemførelse og forplejning med bravur.

Sædvanen tro arrangerede vi, for Nyborg Kommune, igen i år den 5. september på Den Nationale Flagdag, et arrangement for veteraner og tidligere udsendte. Deltager antallet blev mere end 100.

Tak til kommunen for tilliden og til det fan tastiske hold, der på trods af store udfor dringer leverede et flot arrangement, skal der lyde en helt speciel tak.Vi har i Nyborg et helt specielt forhold til søværnet. Chefen for Patruljefartøjet FREJA, KL Mads Jørgen sen sagde i sin tale den 5. september, ” At i Nyborg følte de sig meget velkomne og fik en rigtig god behandling. En invitation til et besøg i Nyborg var meget velset blandt be sætningerne”. Han inviterede deltagerne til et besøg ombord, hvilket mange tog imod.

I sidste blad, skrev jeg at vi manglede medhjælpere. En del har meldt sig og er allerede i gang. Tak for det. Barvagter mangler vi stadigvæk. Hvis du har tid og lyst til denne opgave så tag en snak med vores Kvartermester Ove Nielsen. Han er i stuen om mandagen.

3
Formanden har ordet – September 2022

fremtiden så kontakt formanden for inve stering i støtteaktier. Udvidelses-/renove ringsprojektet er rettidig omhu.

Vi leder også fortsat efter en afløser for Ann Branderup som redaktør af vores blad. Hvis du har mod på opgaven, så kon takt Ann eller undertegnede.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke Nyborg Kommune, Østfyns Museer, Lokalhistorisk Arkiv, Visit Nyborg, annoncører, sponsorer og sidst men ikke mindst medlemmer og ledsagere for støtten og engagementet i 2021. Uden denne massive støtte og enga gement ingen Marineforening.

Vores hovmester Per ”Bager” har beslut tet at stoppe sit virke som hovmester og som en del af forplejningsholdet. En be slutning bestyrelsen naturligvis har taget til efterretning. Per ønsker nu at være en del af det ”nydende” hold, hvilket er vel fortjent efter mange års flittigt arbejde og en stor indsats.

Glædelig Jul og godt Nytår til jer alle og på gensyn i 2022

Rigtig mange tak Per for alle årene. Det efterlader naturligvis et behov for flere til at lave mad. Har du lyst, så kontakt kvar termesteren.

Jeg tror på, at et godt socialt samvær og en ens behandling af alle medlemmer samt en god og sober tone i stuen også i fremtiden vil være et af de bærende ele menter i Nyborg Marineforening.

Vi ses i stuen. Kurt Verner

Kurt Verner - Formand Camilla Munch Cand.theol.

Vi ses i marinestuen!

Rosilde Højgård ApS

4 4 GÅRDBUTIKKEN
TLF. 40 37 41 78
18 36 18 36
6 Kom og oplev den italienske stemning..... al Ponte byder altid på et stort udvalg af fantastiske vine, lækre specialiteter og flot keramik fra Vietri (Amalfi). Vi står også klar til at lave flotte gavekurve, værtindegaver og firmagaver præcis som I ønsker det. Håber vi ses i al Ponte... Din italienske specialforretning. Helle al Ponte v/Helle Svansø Mellemgade 15 5800 Nyborg Tlf. 2887 6770 Din butik med italienske specialiteter, vin og keramik helle@alponte.dk Ÿ www.alponte.dk

Efter nogle måneders tilløb er jeg, pr. 11. september 2022, startet i funktionen som Kvartermester ved Nyborg Marineforening. Det er lidt overvældende at få nyt arbejde i en alder af 81 år og jeg ser derfor kun mig selv i funktionen, indtil et yngre medlem på sigt kan/vil varetage denne. I mellemtiden vil jeg gøre mit bedste for at bestride funkti onen til glæde for alle.

Om mig selv kan jeg oplyse, at jeg er uddan ne maskinarbejder hos Grenå Havns Motor fabrik. Jeg har været teknisk officer i hæren i 40 år. I 10 af disse og i 8 år herefter var jeg assurandør i et forsikringsselskab.

Forudsætningerne for at bestride funkti onen kan være, at jeg i en del år, var med i ledelsen af officersmessen ved Jydske Dragonregiment, og de seneste 5 år har jeg været fast barvagt i Marineforeningen.

Jeg går ind for ordnede forhold, ting på de res rette plads, godt samarbejde og godt humør. Jeg kan ikke lide rygter, bagtalelser samt manglende initiativ. Livet er en kon stant bevægelse og jeg er ikke bange for noget nyt. Marineforeningen mangler ofte hjælpere til bar og kabys. Jeg er klar med oplysninger om de enkelte funktioner. Meld ind vi finder også en opgave til dig.

Jeg kan oplyse, at jeg har fast barvagt hver mandag. Slopkisten vil, på disse dage, være åben for køb og bestilling af effekter. Leje af Marinestuen, efter gældende regler, er også mit ansvarsområde. Hvis jeg ikke træffes i stuen, kan jeg træffes på telefonen. Num meret findes på hjemmesiden og i bladet. Herudover vil jeg være til stede i stuen efter behov.

Ove Nielsen alt vel og på gensyn i Marinestuen
7
»Kvartermester Ove Nielsen« Jeg ønsker

Hjertelig tillykke med Jeres ”runde halvrunde” fødselsdage. håber, at I må få en god og hyg gelig dag, som kan give et godt minde for fremtiden. I ønsker at markere mariti former i vores flotte så kon takt kvartermester, har ansvaret udlejning stuen. bedste

8 RUNDE FØDSELSDAGE 2. KVARTAL 2022 FØDSELSDAG ÅR NAVN ALDER
og
Bestyrelsen
Hvis
dagen under
me
marinestue,
vores
der
for
af
De
fødselsdags hilsner Kurt Verner KÆRE FØDSELARER 2. KVARTAL 2022 NYE MEDLEMMER Hardy Benzenberg Harridslev Holm Karsten Laursen Birgit Larsen Bente Rasmussen Hans Jørn Møller Hanne Voesgaard Nielsen Ruth Benthe Lykke Jensen Birgit Stampe Velkommen ombord 11. oktober 1942 Jens Henriksen 80 20. oktober 1952 Frede Andreasen 70 27. oktober 1942 Jørgen Skov 80 29. oktober 1942 Willy Petersen 80 3. oktober 1942 Preben Frederiksen 80 31. oktober 1947 Hans Kristian Petersen 75 5. november 1962 Uffe Malling 60 13. november 1942 Kaj Ejvind Bonde 80 14. november 1942 Kurt Klein Taanquist 80 21. november 1942 Hanne Andersen 80 25. november 1942 Stig Arentoft 70 26. november 1952 Günter Rolf Much 80 17. december 1942 Erhardt Hedegaard 80 2. december 1947 Ib Kruse 75
9 GÅET FRA BORDE Erik Horn Poul Kildelund Poulsen Flemmert Demant Danielsen Eske Frank Morthensen Keld Klint - Æret være deres minde HALVEJ 2 5800 NYBOR G TLF. 65 31 77 35
10 9 34 Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com 5 KRONSBJERG – NYBORG Lyøvej 2 · 5800 Nyb org · T lf: 65 31 34 22 Mail: nyborg@kronsbjerg.dk D IN CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD …
11 7 Mandag: 8:00-20:00 Tirsdag: 8:00-20:00 Onsdag: 8:00-20:00 Torsdag: 8:00-20:00 Fredag: 8:00-20:00 Lørdag: 8:00-17:00 Søndag: 8:00-17:00 Bøjdenvej 3-5 5800 Nyborg Tlf.: 63316600 HALVEJ 2 5800 NYBOR G TLF. 65 31 77 35 BESÆTNINGEN Forrest fra venstre: Suppleant Jørn Klinck og Formand Kurt Verner I midten bestyrelsesmedlemmer fra venstre: Per Petersen, Charlotte S. Jørgensen, Jørgen Rasmussen og Erik Dyrskov Rasmussen. Søren Junker var fraværende på dagen. Bagerst: Kvartermester Jørgen Leif Rasmussen og suppleanterne Uffe Ringsmose, Erik Grubak Schmalfeldt og Næstformand Ann Branderup
12 12 23

»En varm velkomst«

- Koret tager imod krydstogtsskib

Marineforeningen var blevet kontaktet af Visit Nyborg, da krydstogtsskibet MS Hebridean Sky 1. september 2022 skulle besøge Nyborg.

Krydstogtsskibet var også på besøg i juni, hvor de måtte opgive at lægge til ved Kon gens Skibsbro og i stedet anløbe på Lind holm. Denne gang ville man ikke forsøge og derfor gik skibet direkte til Lindholm Havn.

Nu er Lindholm Havn jo ikke den mest ”festlige” havn, men det blev den da vores kor, iført busseronner, stod klar kl. 8.00 og gav passagererne en flot velkomst med et længere potpourri af sømandssange. Passagererne kvitterede med klapsalver ligesom de havde godt gang i fotografiap paraterne.

Vores fotograf Carlo var på plettet og har taget nogle fine billeder fra anløbet.

13 Foto: Carlo Pedersen

Som mange af jer allerede har opdaget, har Nyborg Marineforening fået sin egen "hoffotograf".

Vores medlem Carlo Pedersen har en lang karriere som fotograf og det nyder vi nu godt af. Da vores hjemmeside ikke kan håndtere mange fotos, så har Carlo tilbudt at billeder ne må ligge på hans hjemmeside og han har oprettet et punkt på siden kun til billeder fra vores arrangementer.

Du finder hjemmesiden her: cpfoto.dk - i øverste linje vælges FOTOS og herefter er det muligt at vælge NMF hvor der ligger billeder fra flere af de seneste års ar rangementer.

Foto: Carlo Pedersen
14
»Flotte billeder« - fra vores arrangementer Se alle billederne på Carlo Pedersens hjemmeside www.cpfoto.dk
15 13 Hovedgaden 21 · 5853 Ørbæk Tlf. 65 33 13 35 ØRBÆK

»Nedslag i historien«

juni 1931- maj 1945

Det fremgår ikke af protokollen, hvem der bliver afløser i formandsposten efter Ba ron Haxthausen, men på bestyrelsesmø det den 23. juni 1931 er referatet under skrevet af speditør M. Møller, købmand H. Chr. Jensen, Harhorn, politiet og grosserer kaffehandler A. M. Pedersen.

Der var i 1932 besøg af engelske krigsski be, hvor Marineforeningen bevilgede 80 kr. til hjælp til festlighederne. Det blev også i disse år besluttet flere møder, hvor ægte-fællerne skulle deltage for nogle medlemmer mente, der blev danset for lidt. Således blev der den 8. november 1932 afholdt andespil for ca. 70 medlem mer med damer, efter lotteriet og kaffen blev der spillet op til dans.

Pilketurene afholdtes i 30’erne med større og mindre held, opbakningen til bankospil med efterfølgende dans var populært. I årenes løb blev det på flere generalfor samlinger drøftet muligheden for et egnet lokale til Marineforeningen, men det mis lykkedes.

Foreningens møder blev afholdt på Hotel Nyborg, Hotel Royal, Turisthotellet, Fær gegården og Lokalstationen. Bestyrelses møder og sammenkomster fortsattes efter besættelsen nogle med deltagere af mari nere fra de her stationerede skibe.

1943 startede 18. januar, hvor Marinefor eningen, Roklubben og Forsvarsbrødrene afholdt en sammenkomst på Hotel Ny borg Strand med deltagere fra 3. regiment og Marinens herværende skibe var ind budt. Roklubben havde iscenesat en revy, som gjorde stormende lykke. Udgifterne deltes mellem Marineforeningen og For svarsbrødrene. På generalforsamlingen den 9. februar 1943 optræder købmand Hans Ove Petersen som formand.

Møderne i 1943 og 1944 blev præget af mindeord om medlemmer, der havde mi stet livet og møder, der blev vanskelige at gennemføre på grund af luftalarmer. Dog blev enkelte udflugter gennemført med deltagelse af medlemmer og deres hus stand og medbragt mad.

Nedslag i MARINEFORENINGENs historie juni 1931- maj 1945
16

Marinebøssen bliver jævnlig omtalt med beholdning og udbetaling til trængende. Bl.a. ved generalforsamlingen 24. februar 1945 var beholdningen 2.128,04 kr. og ud betalt 25 kr. til en enke.

Den 5. marts 1945 besluttes det at flytte Marineforeningen til bedre lokaler på Ho tel Nyborg og skaffe udsmykning.

Den 30. maj 1945 Bestyrelsesmøde på Tu risthotellet. Det blev nok mere en fest, for der var engelsk flådebesøg og den danske Marine havde igen overtaget Slipshavn, så der var en dobbelt anledning. Tilslut ningen var stor, så det kneb med at skaffe plads.

Pressen skrev: Det blev en meget vellykket fest. Som gæster og delvis værter deltog Hav neudvalget med borgmester Chr. S. Ander sen i spidsen. Forinden man gik til bords, hejstes flaget på flagmasten, hvor danske marinere paraderede. Formanden køb mand Hans Ove Petersen gav i hjertelige ord udtryk for glæden over, at Dannebrog atter vajer over et frit Danmark og udbrag te et leve for Majestæt Kongen efterfulgt af ”Kong Christian” og God save the King.

Ved bordet bød formanden velkommen specielt til de engelske og danske marine re og udbragte et leve for kong George. Ltn. Harvey takkede i en elegant speech. Borgmesteren hyldede den engelske Ma rine. Vi er glade og stolte over at være blandt de byer, der nu har kunnet byde repræsentanter for den berømmelige en gelske marine velkommen. De har været ventet med længsel, og vi bringer Dem vor Tak for alt, hvad De i krigens hårde tid har gjort for vort land.

Ltn. Bruce erklærede, hilst med stormen de bifald, at vi er blevet modtaget på en så hjertelig måde, at vi slet ikke har travlt med at komme af sted igen. Marine kvartermester Eisen takkede på de danske marineres vegne. Det havde været et af de stolteste øjeblikke i hans liv, da man igen kunne hejse Dannebrog på den danske Marinestation på Slipshavn.

Vognmand Kaj R. Albertsen overbragte Modstandsbevægelsens tak til englæn derne – Uden Jer kunne vi ikke have stillet ret meget op. Havnefoged Thiesen funge rede som tolk, et hverv han klarede med megen bravour.

Salen blev ryddet og dansen gik med liv og lyst til den alt for tidlige lukketid.

En vellykket aften sluttede med flagets nedhaling og sidste vers af Kong Christian og den engelske Kongesang.

17

Traditionen tro blev der i august afviklet fregatskydning og sidste års fregatkaptajn Børge Andersen gav de andre kamp til stregen og efter 1 t og 28 min kunne Børge lade sig hylde som fregatkaptajn for andet år i træk.

Nok det hurtigste avancement nogensinde, da Børge gik fra Lanterne gast til Fregatkap tajn på bare 1 time og 28 min. Per Kreutz feldt som mestrer bådsmandspiben når vi sætter flaget i stuen, kan det kommende år også smykke sig med titlen som Bådsmand.

18
NR. POST SKYTTE 1 Lanterne gast Børge Andersen 2 Bådsmand Per Kreutzfeldt 3 Jolleroer Hans Neuhaus 4 Kanoner Bent Larsen 5 Tømmermand Knud Geisler 6 Signalgast Stig Arentoft 7 Krudtlanger Erik Lundstrøm 8 Kuglestøber Arne Vestergaard 9 Kanonkommandør Stig Arentoft 10 Straffegast Hanne Thrane 11 Fregatkaptajn Børge Andersen FRIGATSKYDNING 2022 Titlerne til årets fregatskydning fordelte sig som følger: »Fregatskydning«

Måske det var meget godt at fregatskyd ningen var vel overstået og geværerne af ladt, for på vej tilbage til marinestuen for præmieoverrækkelse og frokost fotogra ferede Erik Lundstrøm dette flotte fartøj ”Lisa aus Lübeck” i havnen.

Et stort tillykke til alle og mange tak til vores dygtige Skyttelav for en fornem af vikling samt til kabyssen som sørgede for både morgenmand og frokost. 65 31 65 31

Mester Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf.
77 45 Fax.
66 25 www.ytting.dk OPSLAGSTAVLEN !! Tilmelding og betaling for deltagelse i aktiviteter Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage 10.00 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen Betaling af kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på nedenstående konto. Skyttelavets bank konto: 3216- 252764
20
21 ADRESSE ÆNDRING Når du flytter, så skal dit medlemsblad og Under Dannebrog jo gerne flytte med, så husk at melde adresseændring til sekretæren, gerne på mail erikdyrskov@gmail.com NYBORG MARINEFORENING AKTIVITETSPLAN 2. HALVÅR 2022 TILMELDINGSLISTER FREMLAGT I STUEN. HUSK TILMELDING TIL LØRDAGSFROKOST SENEST TORSDAG KL. 12.00. TIL ØVRIGE ARRANGEMENTER SENEST MANDAG KL. 12.00.
22 BANKOSPIL ONSDAG DEN 16. NOVEMBER KL. 19.00 Der serveres ostemad. Banko-plader 20 kr pr. stk. 6 for 100 kr. Pris 60 kr. ANDERLEDES LØRDAG DEN KOLDE KRIG/UKRAINE/2.VERDENSKRIG LØRDAG DEN 29. OKTOBER KL 10.30 Foredrag med tidligere leder af Center for Koldkrigsforskning historiker Bent Jensen herefter frokost. Pris 150 kr. AKTIVITETSPLAN 4. KVARTAL 2022 OKTOBERFEST LØRDAG DEN 15. OKTOBER KL. 11.00 Levende musik 11.30-12.30 hvorefter der serveres frokost. Orkesteret spiller igen efter frokost. Påklædning uniform eller lign. Pris 150 kr. ANDERLEDES LØRDAG MARTHA-FROKOST LØRDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 10.30 Vi ser film og spiser ”Martha-frokost” Pris 150 kr.
23 JULEFROKOST LØRDAG DEN 3. DECEMBER KL. 11.30 Pris 150 kr. SYNG JULEN IND MED KORET FREDAG DEN 16. DECEMBER KL. 19.00 Gløgg og æbleskiver Pris 60 kr. JULEFEST FOR BØRN SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 14.00 Gløgg og æbleskiver. Slikposer til børnene Pris 60 kr. pr. barn ANDERLEDES LØRDAG FISKEBUFFET LØRDAG DEN 19. NOVEMBER KL. 11.30 Pris 150 kr. NYTÅRSPAROLE LØRDAG DEN 7. JANUAR 2023 KL. 10.00 PÅKLÆDNING UNIFORM ELLER LIGN. Der serveres kaffe og kransekage – gratis Deltagelse i efterfølgende spisning. Pris 100 kr. Hvor intet er nævnt om påklædning: Almindelig til lejligheden passende påklædning. KUN FOR MEDLEMMER LØRDAGSFROKOST 1. oktober, 8. oktober, 12. november, 26. november - Mødetid kl. 11.30
24 GRATIS NOGET DU IKKE KAN KLARE, SÅ RINGER DU BARE! CJ MONTAGE Tlf. 22 59 68 20 www.cjmontage.com ALT I TØMRERARBEJDE NOGET DU IKKE KAN KLARE, SÅ RINGER DU BARE! 25 26 SYDES PC og TV HJÆLP Computer og TV support hjemme ved dig selv. Driller din computer eller tv dig, eller vil du have et godt råd, så er det lige mig du skal have fat i. Jeg kommer hjem til dig og ordner det. Jeg yder support til alt der får din computer og dit tv til at virke optimalt. -Trådløst netværk -Printer opsætning -Netbank -Kontakt til det offentlige og din kommune -Kom i gang med netbank -Sundheds check af din pc -Opdatering, oprydning -Yderst rimelige priser SE MIN HJEMMESIDE FOR MERE INFO KONTAKT Søren Yde Sørensen Rådyrvænget 52 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 11 64 Mobil.: 40 43 51 14 Mail: sydespchjaelp@gmail.com Hjemmeside: www.sydespchjaelp.dk MØBLERTil ethvert hjem igennem 3 generationer
25 Poul Nielsen fortæller at der er meget frisk fisk på havnen i øjeblikket og anbefaler: »Friske fisk på havnen« Af Poul Nielsen Rødspætte med persillesauce og nye kartofler eller stegt rødtunge med flødestuvede asparges og nye kartofler. 2 dejlige retter som kan tilberedes på under 1 time. AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR 73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR 73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR 73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR 73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 96 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk Ringe: Odensevej 9 | 5750 Ringe Email: ringe@mark-storm.dk Telefon: +45 6262 2277 Ærø: Møllevejen 33A | 5960 Marstal Email: info@aeroeugeavis.dk Telefon: +45 6253 1153 WEB · DESIGN · TRYK www.mark-storm.dk

»Sådan startede det hele«

Af Else Kjeldsen

På mødet den 24. februar 1922 kom der et forslag op om oprettelse af et skytte lav. Bestyrelsen anså tanken for unik og tiltalende, men bestyrelsen mente dog, at tilslutningen til et skyttelav ikke ville være interessant før foreningen, havde fået flere medlemmer.

I 20’erne blev indledt et selskabeligt be søgssamarbejde med Marineforeninger ne i Faaborg, Odense og Svendborg. Li geledes er der flere generalforsamlinger, der sluttes med, at damerne deltager i spisningen og aftenen slutter ofte med et bal. 15 års stiftelsesfest blev holdt på Hotel Royal med damer den 13. decem ber 1928. 2 bestyrelsesmedlemmer hav de forhandlet med værten om en pris på 3,50 kr. max. for mad.

Man forventede at få fisk, steg og dessert samt kaffe. Referatet fra festen tyder på en vellykket aften og sluttede med ”dans på dækket”.

Den 8. september 1929 var der flådefest. Det var et samarbejde med Marinefor eningen, De danske forsvarsbrødre for Nyborg og Omegn og Nyborg Borger- og Håndværkerforening.

Der var indbudt 200 af Marinens offi cerer, befalingsmænd og mandskab. Festen blev afholdt i teatersalen i Bor ger- og Håndværkerforeningen. Der var dækket kaffebord. Alt foregik ceremoni elt med at Marineforeningens flag blev hejst. Efter de mange taler og sange blev gulvet ryddet, og festen varede til de tid lige morgentimer.

Andespil, fisketure, Sct. Hans Aften var arrangementer, man afholdt med andre foreninger. Overskuddet fra sådanne ar rangementer gik til Fregatten Jylland.

Den 1. maj 1931 blev Marineforeningens første formand Baron Fr. von Haxthau sen begravet.

De fleste bestyrelsesmøder blev holdt på formandens bopæl. Villa Roligheden på Dronningensvej hvor Baronen boede i 1931 står her i 2022 stadig flot
26
Del 2.

Nekrologen i Nyborg Avis den 27. og 28. april 1931 var meget detaljeret.

”Da et par Nyborgensere, der den 25. april 1931 om Aftenen kl. godt 11 ½-ti den passerede Slotsgade, lagde de Mær ke til en Byldt, der flød i Vandet nogle få Meter fra Stensætningen.

Det var så mørkt, at de ikke kunne se, hvad det var, men de blev enige om, for alle Tilfældes Skyld at søge Sagen op klaret. De tilkaldte den patruillerende Betjent i Adelgade, og ved Skæret fra sin Lommelygte konstaterede Betjenten, at der uden Tvivl var Tale om et Lig.

Falcks Redningskorps blev tilkaldt og Liget blev bjerget. Den forulykkede gen kendtes straks som Baron Haxthausen.

Livet syntes udslukt, og paa Sygehuset, hvortil den Forulykkede blev ført, konstaterede Læge Koefoed at Døden for længst var indtraadt.

Det blev overdraget Overbetjent Christen sen at overbringe Ba ronessen det sørgelige budskab.

I Villa ”Roligheden” svarede imidlertid ingen på hans kraftige Ringen og Ban ken. Baronessen havde forladt Villaen antagelig ved 11½-Tiden. Hun havde ved 11-Tiden haft en Samtale med sin mand, der på dette Tidspunkt opholdt sig på Hotel Postsgaarden, og Baronen havde herunder sagt, at han vilde begive sig hjem.

Da han udeblev, indfandt hun sig på Hotellet, hvor der imidlertid var lukket. Derfra tog hun til Hotel Royal; idet Ho tellets Personale meddelte, at der var mulighed for, at Baronen opholdt sig på denne Restaurant, hvor der i anledning af en Forenings-Festlighed var åbent over lukketid. Af en bekendt fik Barones sen her ved 1-Tiden overbragt Ulykkes budskabet.

Hotel Postgaarden

Søndag Formiddag foretog Læge Kirke bjerg og Politimester Harhorn det lega le Ligsyn. Det konstateredes, at Døden skyldtes Drukning. Ved Næseroden fand tes ganske vist et 3 cm langt og ret dybt Sår, men hele dettes Karakter tydede på, at såret er bibragt den Forulykkede i Fal det mod Voldgravens Stensætning.

Resultatet af de videre Undersøgelser Politiet lod foretage i Løbet af Dagen i går, peger da også alle i Retning af, at der kun kan være tale om et Ulykkestil fælde. Det oplystes, at den Forulykkede hele Lørdag Eftermiddag og Aften har opholdt sig på Hotel Postgården i Sel skab med en tidligere Repræsentant for Firmaet og en tidligere Driftsleder.

Hotellets Overtjener har til Rapporten forklaret, at Baron Haxthausen efter den omtalte Telefonsamtale med sin Hustru forlod Hotellet ved 11-Tiden. Overtjeneren fulgte Baronen til Porten, og herfra iagttog han, at Baronen, på hvem i øvrigt intet usædvanligt var at mærke, fulgte det højre Fortoug op gennem Kongegade.

Overtjeneren er, så vidt det er opklaret, den sidste, der har set Baronen i live. Hvad der derefter er foregået i Slotsgade, er indhyllet i den stormfulde Nats Mørke.

Et knækket Cigar-Rør mærket ”Postgaar den”, tillige med en knækket Cigar, der fandtes ved Tjørnehækken langs Vold graven omtrent udfor Gasværksgade, synes med deres tavse Sprog at udpege Ulykkesstedet.

I Hækken udfor dette Sted er ydermere fundet flere friskknækkede Grene. Hæk ken er i øvrigt så høj på dette Sted, at det synes udelukket, at et Menneske ved en almindelig Snubling på Fortovet kan fal de ud over den. Forklaringen synes da at være den, at det er en Kastevind, der har medvirket til at føre Baronen ud i døden.

Baronen blev 53 år. Han efterlader sig enke af tredje Ægteskab, men ingen Børn. Af Folkene i hans Virksomhed C. Schønemann (bogtrykkeri), var Baron Haxthausen trods hans impulsive Tem perament, meget afholdt.”

28
2918 Nørregade 9 5800 Nyborg Tlf. 6531 0261 20 Kaj Bonde ved mikrofonen Per Pedersen, tlf. 2532 8311

Boganmeldelse

”Martsvioler” af Philip Kerr

Historien begynder lige før de Olympiske lege i Berlin 1936.

ter med ekstrem viden om tyske forhold især i mellemkrigsårene, men også med re lationer til nutiden.

NY annpnce.Støt vore annoncører de støtter os !

Preben 1993

Man bliver fanget af historien og det per songalleri, som Kerr beskriver. Samtidig er den særdeles humoristisk og kynisk i sit ordvalg – den er herlig at læse, så enkelt er det!

”Martsvioler” er første bind i trilo gien BERLIN NOIR.

Fornavn

Knud Ernst 1978

Kurt

Privatopdager Bernhard Gunther hyres til at opklare en tilsyneladende banal sag om et indbrud, men føres af sin efterforskning længere og længere ned i gruopvækkende udskejelser bedrevet af den nazistiske un dergrund og videre til en langt større sammenhæng, hvor rollerne spilles af nogle af Na zitysklands politiske ledere og mellemledere, en stålmagnat med lig i lasten og en bund korrupt fagforeningsboss.

Arne

Willy 1978

Philip Kerr er en skotsk forfat

BOGANMELDELSE en skotsk forfatter med e kstrem viden om tyske forhold især i mellemkrigsårene, men også med relationer til nutiden.

(Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede hold ning fra den ene dag til den an den i.f.t. nazismens filosofi. Red.)

Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” – en ufuldstændig samling af anekdoter og andre beretninger fra Søværnet.

GB/redaktør

Man bliver fanget af historien og det persongalleri, som Kerr beskriver.

Samtidig er den særdeles humoristisk og kynisk i sit ordvalg den er herlig at læse, så enkelt er det!

”Martsvioler” er første bind i trilogien BERLIN NOIR. (Martsvioler er betegnelsen for de mennesker der skiftede holdning fra den ene dag til den anden i.f.t. nazismens filosofi. Red.)

Næste boganmeldelse: ”Klar ved flag og gøs” en ufuldstændig samling af anekdoter og andre beretninger fra Søværne t.

33
Madsen
Efternavn ind år
Holmgaard
Verner 1978
Rosenvold 1978
Petersen
33 33
26 30
”Martsvioler” af Philip Kerr Historien begynder lige før de Olympiske lege i Berlin 1936. Privatopdager Bernhard Gunther hyres til at opklare en tilsyneladende banal sag om et indbrud, men føres af sin efterforskning længere og længere ned i gruopvækkende udskejelser bedrevet af den nazistiske undergrund og videre til en langt større sammenhæng, hvor rollerne spilles af nogle af Nazitysklands politiske ledere og mellemledere, en stålmagnat med lig i lasten og en bundkorrupt fagfo reningsboss. Philip Kerr er
GB/redaktør

FILMANMELDELSE

”MICHAEL CLAYTON” Sydney Pollack:

”MICHAEL CLAYTON” med George Cloo ney,Tom Wilkinson, Tilda Swinton og Sydney Pollack.

Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Mi chael Clinton som er en in-house ”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York.

er bundet til sit firma. Intriger, korruption, svindel og mord, indgår i en noget speget sag som sætter Michaels evner i højeste

Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende Derudover har filmen en særdeles over ”Sandheden er hvad han gør den til”……. GB/redaktør

Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in ”fixer” hos et af de største advokatfirmaer i New York.

Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af job bet. En skilsmisse, et mislykket forretning seventyr og stigende gæld gør at Michael

Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af jobbet. En skilsmisse, et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael er bundet til sit firma. Intriger, korruption, svindel og mord , indgår i en noget speget sag som sætter Michaels evner i højeste gear og som sætter hans eget liv på spil.

Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil.

Hvis du som medlem skifter adresse, er det meget vigtigt at der gives besked til sekretæren, da det ellers ikke kan påregnes at blade og anden information tilgår medlemmet.

Derudover har filmen en særdeles overraskende slutning. ”Sandheden er hvad han gør den til”…………………… GB/redaktør

Filmen fik 7 Oscar nomineringer I 2008 og handler om Michael Clinton som er en in house Han tager sig af de beskidte sager, men er også ved at være udbrændt og træt af jobbet. En skilsmisse, et mislykket forretningseventyr og stigende gæld gør at Michael er bundet til sag som sætter Det hele krydres med George Clooneys og især af Tom Wilkinsons fremragende skuespil. 37
31 33 39
28
Opslagstavlen 5

»Mindearrangement«

"Den 29. august 2022"

Foto: Carlo Pedersen

Det er en god tradition er skabt i Nyborg Ma rineforening hvor vi 29. august mindes de danske soldater som mistede livet ved ty skernes angreb på Danmark den 29. august 1943. Igen i år deltog forsvaret med patrulje fartøjet P521 FREJA og en gruppe fra Jydske Dragonregiment.

Flag fra marineforeningerne i Kerteminde, Assens og Svendborg og Garderforeningen med fane.

Et flot arrangement hvor borgmester Ken neth Muhs holdt tale og herefter blev der lagt blomster ved mindepladen for orlogs gast Niels Bøje Olsen.

Marineforeningens kor sang og Nyborg Fæstnings saluteringslaug afgav ”Det dan ske Løsen”

I forbindelse med arrangementet overrakte formand Kurt Verner 70 års tegn for indkal delse til Søværnet til Jens Peter Nielsen.

32
Foto: Carlo Pedersen
33
AUNSLEV TØMRERFIRMA Tlf.: 61 65 90 Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk Tlf.: 61 65 90 43 Mobil.: 26 85 17 Mail.: aunslevtoemrerfirma@hotmail.com Jørgen Thomsen Nyborg ApS Bredahlsgade 19 . 5800 Nyborg Tlf. 65 31 01 48 CVR-73863813 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk 28 19 Mail.: vvs.thomsen@c.dk Hjemmeside.: www.thomsensvvs.dk 19 19 Foto: Carlo Pedersen
35 32 39 32 39

»Endnu en god tur«

Den. 4 september 2022

Denne gang var det Ærøs tur til at få besøg af medlemmer + familie fra Nyborg Mari neforening. Nyborg rejser med chefen selv ved rattet kørte os til færgen i Rudkøbing, som sejlede os til Marstal.

Her ventede Jesper ”Bus” på os, og med ham var vi gode og vidende hænder. Jeg tror ikke, der var noget om Ærø og Ærøs historie og befolkning, han ikke vidste. Et besøg på Marstal Søfartsmuseum blev der også tid til.

Den store viden delte han godt ud af, og der var vist ingen, der blev træt af at høre på ham. Vi oplevede utroligt meget! Man forstår næsten ikke, at der kan være så meget interessant og varieret at opleve på sådan en lille ø.

Ærø har jo spillet en stor rolle i Danmarks historie førhen. Det skyldes jo til dels de res skibsfart, men de nordtyske hertuger har også haft deres indflydelse. Desværre er mine noter fra turen blevet væk, så jeg kan ikke berette om alt det interessante, vi hørte både på skibsmuseet, og det vi fik fortalt af Jesper ”Bus”.

Vi blev kørt godt og grundigt rundt på øen, og vi fik endda en prøve på, hvordan de enkelte små sogne havde forskellige dia lekter. Igen var Jesper ”Bus” manden, der kunne tale de forskellige ”sprog”. Det kulinariske var der selvfølgelig også taget højde for. Marstal Marineforening var vært for en god frokostbuffet, og da vi nå ede Ærøskøbing, besøgte vi Ærøskøbing Marineforening, hvor vi havde mulighed for at købe drikkevarer.

Jeg synes, det er interessant at komme rundt og se de andre marineforeningers faciliteter. På færgen hjem fra Ærøskøbing til Svendborg fik vi dejlig smørrebrød. Det var dejligt med tid til at ”fordøje” dagens mange oplevelser sammen med andre deltagere. Inde på land ventede Nyborg Rejser på os, og godt hjemme igen, kunne vi rig på gode oplevelser og godt mætte sige, at endnu en dejlig tur var forbi.

Til slut vil jeg sige, at hvis man ikke har væ ret på Ærø, er det virkelig en tur værd at tage dertil!

36
37 209845 - Når du betaler lørdagsfrokoster eller arrangementer i kabyssen 895776 - Når du køber i stuen 553031 - Når du køber i Slopkisten 720248 - Når du køber rejser og udflugter 357777 - Når du betaler kontingent eller andet til foreningen BEMÆRK BEMÆRK
38 37 14 27
køkkenfunktionen, serve Nytårsparoler, påskefrokoster, som vores fabelagtige kok, Per, bespisninger i topklasse. vi vil ikke risikere at Per ”går med hjælpere fremover, der ham. tjeneste foreningens fremragende kok og ved at I For ca. syv år siden jeg til Ørbæk. Vi på Sjælland i nærheden jeg havde mit arbejde. 22 år, men blev læste på Syddansk Det har vi aldrig - Og slet ikke at Nyborg. Vi kendte ankomsten fra færgen på tværs af det Vi så intet og havde me syd på til varmere Gud fader bevares Det er vi ved at forståelsen og alt hvad den by En historie der mark og som er Det er der jo heldigvis Nyborg Slot gennemgår, staurering, men 19 19 forsikring - kom ind og hør nærmere. www.bilhuset-nyborg.dk værksted FORSIKRINGSSKADER 4-HJULSUDMÅLING ALT TIL Bent Jørgensen Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax. 65 31 66 25 www.ytting.dk OPSLAGSTAVLEN !! På foreningens hjemmeside kan du se de aktiviteter der er opslået uden for den faste aktivitetskalender under menupunktet: Opslagstavlen. Tilmelding kan ske ved at skrive sig på den ønskede aktivitet i den fremlagte mappe i stuen, hvor alle aktiviteter for perioden er opført, eller på telefon 65 30 15 76 alle ugens dage 10.00 12.00 Betaling skal ske senest 8 dage før den dato aktiviteten afholdes. Hvis der resterer pladser efter betalingsfristens udløb af programsatte aktiviteter kan gæster medtages i det omfang de fysiske forhold tillader det. Betaling af almindelig lørdagsfrokost sker på dagen . Betaling af kontingent m.v. til skyttelavet skal indbetales på nedenstående konto. Skyttelavets bank konto: 3216- 252764 26 Regnskaber Tlf.: 23 29 52 53 på tværs af det Vi så intet og havde me syd på til varmere Gud fader bevares Det er vi ved at forståelsen og alt hvad den by En historie der mark og som er Det er der jo heldigvis på. Nyborg Slot gennemgår, staurering, men respekt for det betydning slottet håbentlig får igen. fra Nyborg Kommune/østfyns næste blad give og slottet og det Nyborg kommer den hører til og ening bidraget det nye monument synlighed foreningen 34 D IN CHEF VIL GODT INVITERE DIG UD … Bent Jørgensen Grævlingevænget 60 * 5800 Nyborg * Telefon 65 31 42 57 Mobil 20 23 49 73 * Fynsiso@hotmail.com Rådgivning-Bogføring Skat-Regnskaber Tlf. 65 31 77 45 Fax. 65 31 66 25 Tlf 65 31 77 45 · www.ytting.dk 28 19 19 19

»Flagdagen«

- Den nationale flagdag

I samarbejde med Nyborg Kommune af holder Nyborg Marineforening ”Den nationale Flagdag” hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats de har ydet og hvor de faldne mindes.

Dagen omfatter alle der er eller har væ ret udsendt af Forsvaret, Redningsbered skabet, Politiet, Udenrigsministeriet og Sundhedsvæsenet. Flagdagen er også en anerkendelse af og tak til de udsendtes pårørende, som også bærer en del af byr den ved Danmarks internationale engage ment.

Vores formand Kurt Verner stillede para den hvorefter Borgmester Kenneth Muhs bød velkommen til alle fremmødte. Der er tradition for, at det er en veteran der hol der talen til veteranerne. I år var det Major Jan Werner Mathiasen, der er tjenstgøren de ved Institut for Strategi og Krigsstudier som militæranalytiker.

Traditionen tro var Søværnet også præ senteret med patruljefartøjet FREJA. Det var 2 af besætningsmedlemmerne der va retog opgaven som flaggaster.

Efter paraden var der fælles frokost for deltagerne og deres ledsagere, hvor der blev givet en sikkerhedspolitisk oriente ring og vores eget kor underholdt.

40
41 Alle billeder er taget af: Carlo Pedersen - Se mere på cpfoto.dk

Kontingentbetaling 2023

Nyborg Marineforening udsender ikke girokort.

Sidste år måtte bestyrelsen desværre konstatere, at en stor del af medlem merne ikke havde betalt – det er skidt for foreningen og Kurt Verner lagde et stort stykke arbejde i at kontakte alle restanter. Vi opfordrer derfor til, at du i år betaler 345 kr. rettidigt på en af følgende måder:

1. Du opretter en fast betaling med betalingsfrist den 10. januar – fra 2023 og hvert år - så længe du vil være medlem. Indbetalingen skal altid indeholde medlemmets navn og adresse, fx: Peter Petersen, Petersensvej 20 1.tv. 5800 Nyborg.

Indbetalingen skal ske til Danske Bank, registreringsnummer 3574 konto 4696053405.

2. Du kan også gå i banken og få dem til at foretage betalingen til konto en ovenfor – husk navn og adresse på medlemmet. Afhængigt af din bank skal de muligvis have penge for overførslen

3. Du betaler via MobilePay på betalingsnummeret 35 77 77. Hvis du bruger en anden telefon end den telefon, der har medlem mets oplysninger, skal du oplyse navn og adresse på medlemmet i kommentarfeltet til betalingen INDEN du ”swiper”.

4. Du kan undtagelsesvis betale kontant i stuen. Her skal du også aflevere en seddel med navn og adresse, så vi kan spore indbetaleren.

Søren Junker - Kasserer Nyborg Marineforeningen

42 SÅDAN BETALER DU DIT KONTINGENT
14 23
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.