Refsvindinge-Herrested-Kullerup - Sognenyt Marts 2022

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

MARTS · APRIL · MAJ 2022


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 4. maj 2022 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk 2

Sognenyt Marts · April · Maj 2022


Når et hjerte fryser til is Det nye år var ikke mange dage gammelt, da jeg drog til Nordsjælland for at deltage i en bisættelse. En gammel ven var afgået ved dø­ den efter et 90 år langt liv. De sidste 5 år blev tilbragt på et plejehjem, da ægtefællen, grundet egen sygdom, ikke mag­ tede at passe ham i eget hjem. Min kontakt til vennen var på grund af afstan­ den udelukkende gennem telefonsamtaler. Jeg mindes ikke en samtale, hvor han ikke nævnte hans sognepræst, som var en hyppig gæst på plejehjemmet. Det er en yngre sognepræst, som gør et stort arbejde for at kende sine sognebørn og være nærværende og lyttende ved besøg. Præstens tale ved bisættelsen var derfor et re­ sume af alt det, som afdøde selv havde fortalt om sit liv. Alt det som virkelig havde betydet noget for min ven. Ungdomsårene, en god uddannelse med adgang til karriere i en af landets store virksomheder, ægteskab gennem mere end 62 år med sin elskede livsledsager samt ikke mindst lykken ved at blive far til en datter. Det var en imponerende og flot tale om et langt og godt liv, hvor præsten dog ikke und­ lod at fortælle, at afdøde gennem de sidste par år havde udtrykt ønske om at falde i søvn og ikke vågne igen. Mæt af dage som præsten udtrykte det. Men såvel præsten som jeg og andre kendte den virkelige årsag til hans ønske om at dø. Gennem de sidste 4 år havde han ikke set el­ ler hørt fra sin datter, som havde besluttet at afbryde al forbindelse til sin far. Jeg skal ikke forsøge at finde årsag til en så tragisk beslutning eller på nogen måde pla­ cere skyld. Jeg kan blot med bedrøvelse konstatere, at ve­ jen mellem to hjerter var brudt.

Min oplevelse er desværre ikke et eneståen­ de eksempel. Andre har oplevet eller hørt om lignende tilfælde. Det giver anledning til nærmere eftertanke. Er vi i vores møde med andre, uanset hvem det er, altid bevidste om, hvad vi siger og gør? Tænker vi på, hvilken indflydelse vi har på andre? Teologen og filosoffen K. E. Løgstrup, der le­ vede fra 1905 – 1981, har beskrevet det, gan­ ske kort, men værd at erindre. ”Den enkelte har aldrig med et andet menne­ ske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Forsidebilledet Selv i vintermånederne januar og februar stikker denne ydmyge blomst Erantis sit gule hoved frem, og minder os om, at for­ året venter os inden længe. På en måde leder billedet også tankerne hen på påsken. Jeg ser langfredag i den sorte jord med ef­ terårets nedfaldne blade. Men, dette syn fortrænges hurtigt af et mylder af erantis­ ser, der bryder den frosne jord og minder os om Jesus opstandelse påskedag. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt Marts · April · Maj 2022

3


Et nyt år i taknemmelighedens tegn - en hilsen fra sognepræsten på barsel Da min mand og jeg i år fejrede nytår, havde vi besluttet, at vi ikke ville lave nytårsforsæt. I stedet ville vi begynde året med at fortælle hinanden om, hvad det bedste ved 2021 havde været. Og selvfølgelig stod det højest på listen, at vi var blevet forældre igen. Men vi var også enige om, at efter det, var vi mest taknemmelige over, at 2021 var det år, hvor vi for alvor begyndte at føle os hjemme her i pastoratet. Det blev tydeligt for os, da vi skulle til jule­ træstænding foran Brugsen i Herrested. Vi fulgtes med vores naboer derned, vores søn Niels fandt hurtigt en masse kammerater fra børnehaven dernede, og vi oplevede selv at kende de fleste ansigter. Vi hilste, småsludre­ de og hyggede os med æbleskiver, og lige så stille gik det op for os, at vi ikke længere var usikre på, hvordan tingene mon foregik her. Vi var ikke længere på udebane – vi boede her ikke kun, nu følte vi os også hjemme. Vi har fået den enorme gave, at jeg er kom­ met hertil som præst. Det ikke at være ano­ nym, men at have et embede med tilknytning til pastoratet, giver også et tilhørsforhold for præsten selv. Også når hun er sygemeldt, eller på barsel. For man er ikke kun sogne­

præst om søndagen. Man er præst i Brugsen, i børnehaven og på gåtur i skoven. Man er præst på gågaden i Nyborg, når der pludselig er en 3. klasses elev fra Refsvindinge Frisko­ le, der råber ”Hej præst!”. Så er man ikke længere en ny, en fremmed, som skal finde sine ben – men på magisk vis, lige med det samme, en tilhørende del af pastoratet. Min familie og jeg glæder os over at have fundet det tilhørsforhold. Vi glæder os over at have fundet vores plads, og over at begyn­ de at kunne genkende så mange af jer. Jeg nyder at lære min datter Ellinor at kende, og at kunne passe hende indtil sommer, hvor jeg ser frem til igen at kunne støve præste­ kjolen af, og ikke kun være præst af navn, men også af gavn. Jeg ønsker min tidligere vikar Kristian Mejrup al muligt held og lykke i sit nye em­ bede, og vil byde vores nye barselsvikar Maj Havemann varmt velkommen. Jeg håber, at I vil tage lige så godt imod hende, som I tog imod mig. Kærlig hilsen Jeres sognepræst Anasia Sjøstedt-Elnef

Smuk musik på guitar til gudstjenesterne i Refsvindinge og Kullerup Traditionen tro skal der også i år være ekstra musikindslag til gudstjenesterne påskedag d. 17. april. I år er vi så heldige, at vores kirkesanger Mathias Mor­ tensen tager sin guitar med. Mathias er uddannet guitarist fra Syddansk Musik­ konservatorium, og han vil til gudstjenesterne spille musik for klassisk guitar.

4

Sognenyt Marts · April · Maj 2022


Præsentation af vores nye præstevikar fra 1. februar 2022 Kære alle Hermed en lille præsentation af mig, med tak for at give mig muligheden for, at være præst hos jer de næste 5 måneder. Mit navn er Maj Havemann. Jeg er nyuddan­ net præst, og det er med stor forventning og spænding, at jeg ser frem til mit vikariat som præst i Refsvindinge, Herrested og Kullerup kirke. Endnu har jeg kun mødt ganske få af jer, men det indtryk jeg har fået, er meget imødekommende, og jeg glæder mig til at give mig i kast med det hele, og håber, at jeg vil være til nytte og glæde. Jeg er 53 år gammel, og har arbejdet i 25 år som sygeplejerske. Den røde tråd undervejs, og som jeg mener fortsætter ubrudt i mit nye virke, er interessen for livet og menneskers livstag med eksistensen. Jeg har primært arbejdet med alvorligt syge mennesker (hjer­ tesygdom, skizofreni og kræft), og derfor fulgt med i en meget lang kæde af menne­ skers stød og puf og ofte overraskende store mod til at se deres liv i øjnene. Det har fra jeg var ganske ung givet dybde til mit eget liv og fyldt mig med undren over livet, døden, Gud og verden. Privat er jeg mor til to voksne drenge på 22 og 24 år. Den ene bor i England, hvor han studerer psykologi, den anden bor i Køben­ havn, og arbejder, mens han spekulerer over, hvad han vil studere. Jeg blev skilt fra min mand for en lang række år siden, men det er lykkedes at bevare en form for familie fordelt på flere adresser. Der hører også en hund til familien. Jeg har ønsket at blive præst fra jeg var temmelig ung, men muligheden var ikke til

stede. For 7 år siden besluttede jeg derfor at tage en mastergrad i sjælesorg, og meldte mig til et indledende kursus i filosofi på Kø­ benhavns Universitet. Det blev springbrættet. Muligheden åbnede sig, mine børn var på vej hjemmefra, og jeg har dagligt prist mig meget lykkelig for det skifte. Jeg håber nu, at det må komme menigheden til gode. Det er mit håb, at alle vil føle sig velkomne hos mig med hvad, der end måtte røre sig. Bedste hilsner Maj Havemann

Nyt fra kirkekoret Efter en kort coronanedlukning er kirke­ koret nu i gang med at synge igen, og d. 6. februar medvirkede koret ved Kyndel­ missegudstjenesten i Refsvindinge Kirke, hvor koret bar lys ind og optrådte med en fin lille vinterkoncert. Koret øver på Refsvindinge Friskole hver tirsdag fra kl. 14.45-15.45. Det er ganske gratis at være med, og koret er for alle børn i de tre sogne, som går i 3. kl. eller derover. Koret optager løbende nye san­ gere, så man møder bare op, hvis man vil prøve at synge i kor. Man kan også kon­ takte undertegnede, hvis man gerne vil høre mere. Organist Lene Dam

Sognenyt Marts · April · Maj 2022

5


Ny kirkesanger i pastoratet

Arrangementer i Refsvindinge

Agnete Knudsen har ønsket at finde nye ud­ fordringer i arbejdslivet, hvorfor hun opsagde sin stilling som kirkesanger ved udgangen af 2021. Agnete har været ansat ved Herrested Kirke i 12 år, og 2 år og 4 måneder ved kirkerne i Refsvindinge og Kullerup. Hvad enten vi har nydt godt af Agnetes sang i kortere eller længere tid, så har vi sat stor pris på samarbejdet. Vi ønsker Agnete held og lykke fremover samt stor arbejdsglæde i det nye job.

Menighedsmøde torsdag d. 21. april 2022 kl. 18.00. Mødet afholdes i Refsvindinge Forsam­ lingshus. Vi starter aftenen med et trak­ tement, hvor der bydes på lækkert smør­ rebrød ledsaget af øl og vand. Derefter beretter menighedsrådet om kirkekassens økonomi og rådets virksom­ hed såvel i det forgangne år som i det kommende år.

Med virkning fra 3. januar 2022 er Mathias Kofod Mortensen ansat som kirkesanger ved pastoratets 3 kirker. Mathias har netop afsluttet musikkonservato­ riets uddannelse som klassisk guitarist. Mathias har stor erfaring med sang i kirker, dels som medlem af kirkekor og tillige som kirkesanger i forskellige kirker. Vi ser frem til samarbejdet til glæde for me­ nighederne i pastoratet, og byder Mathias hjertelig velkommen.

Musikalsk underholdning ved Nikolajsen og Nikolajsen. Torben med harmonika og datter Maj-Britt med sang, guitar og cajon. De er kendte navne, specielt på de fynske musikscener, og har begge en forkærlighed for det folkelige. De elsker højskolesangbogen med respekt for de gamle melodier.

! Det

bliver festligt, og selvfølgelig er der også plads til fællessange. Underholdningen bliver afbrudt af en pause, hvor der serveres kaffe/te og små­ kager. Vel mødt til en dejlig aften.

Kirkekaffe Efter højmessen d. 20. marts, d. 24. april og d. 29. maj serveres der kaffe og kage i våbenhuset. 6

Sognenyt Marts · April · Maj 2022


Pastoratets hjemmeside Sognenyt udkommer 4 gange årligt. Marts, juni, september og december måneder. I denne udgave af Sognenyt er der præsenta­ tioner af vores nye kirkesanger Mathias Ko­ fod Mortensen og vores nye vikarpræst Maj Havemann. Mathias og Maj er tiltrådt i pastoratet hen­ holdsvis primo januar og primo februar 2022.

Er der behov for hjælp til brug af hjemmesi­ den, så kontakt undertegnede, som vil sørge for velvillig hjælp fra et af menighedsrådenes medlemmer. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd

Det kan siges at være gamle nyheder, hvor­ for vi kan anbefale at bruge vores hjem­ meside. Der har præsentationerne været annonceret allerede i starten af januar og februar måneder. Man vil også løbende kunne holde sig orienteret om nyheder, arrangementer mv ved at klikke ind på hjemmesiden hrk-pastorat.dk Søgning på de enkelte kirker vil også føre til den fælles hjemmeside.

Sognenyt Marts · April · Maj 2022

7


Fra 100 salmer er der valgt denne af Jens Rosendal /1987) 1. Troen er ikke en klippe 2. Troen er ikke det sikre midt i et stormpisket hav, midt i en verden af fald, tro er at sejle trods bølger tro er at være til stede, over en truende grav. høre, når nogen har kaldt. 3. Troen er aldrig artikler 4. Troen er det, som kan svigte trykt i en indbunden bog, i en forfærdelig stund, tro er at vove sig udad troen er det, der kan gribes varsom og kærlig og klog. midt på den gyngende grund. 5. Tro er det levende, nære 6. Tro er at løfte din stemme, som gi´r mig kræfter og mod der, hvor din fjende har magt, så jeg går med dig på vejen, tro er at satse på håbet selv om jeg ikke forstod. udsat for verdens foragt. 7. Tro er utrolige kræfter, som vil forandre alt. Vove sig dybt ind i mørket, hvis der for alvor er kaldt. I bogen: ”Du kom med alt det der var dig”, en samtale med digteren Jens Rosendal og Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt har jeg valgt disse oplysninger: Denne salme er skrevet efter et sygehusop­ hold, hvor Jens Rosendal delte stue med en person, der tog Biblens ord bogstavelig og var meget sikker på, hvad der var rigtig og for­ kert. Han ville hver morgen give Jens Rosendal en teologisk opgave som for eksempel at udlæg­ ge en bibeltekst. Svaret skulle komme hver

8

Sognenyt Marts · April · Maj 2022

dag efter stuegangen. Svarene blev aldrig godkendt og Jens Rosendal valgte derfor at skrive denne salme om tro. ”Troen er ikke en klippe”, som handler om, at der ikke findes anvisninger på, hvordan man skal leve sit liv. At tro er at vove sig ud i det, selvom der ikke er noget sikkerhedsnet, og at have fast tillid til det, som man håber på, uanset om man er på gyngende grund. Troen kan være svær for os alle. Holder det nu, det, jeg er i gang med? Kirsten Hebjørn


og fordi du forblev tro mod den vej, der går gennem spot og angst og død. Lad din hellige Ånd lede os ad den vej, Vi ikke forstår, I troen på, at den fører os ind i opstandelsens lys, hvor vi skal lovsynge dig, een sand, treenig Gud, Skærtorsdag den 14. april er der fra evighed El Kirke evighed. gudstjeneste I Herrested Amen. klokken 17.00

Arrangementer i Herrested

Efter gudstjenesten går vi over i Herrested For­ samlingshus og spiser og synger sammen. Af hensyn til madbestilling skal man tilmelde sig hos Kirsten Hebjørn, (25322862) senest fredag Arrangementer Herrested den 8. april. Det er gratis at være med.

`

Konfirmationer i 2022 1. maj 10.15 i Kullerup Kirke: Emma Caroline Knudsen 8. maj 10.15 i Refsvindinge Kirke: Patrick Madsen Mie Lindegaard Magnus Emil Skovsen Mathias Birk Larsen Lasse Wendel Milling Kirstine Damkjær Lyder Kathrine Juul Skøtt Emil Simon Vilhelmsen Caroline Bjørnø Kruse

maj14. 1015april i Herrested Kirke: Skærtorsdag 15. den er der gudstjeneste Rasmus Alslev Thorsen I Herrested Kirke Klokken 17.00. Olivia Marie Rosholm

EMer gudstjenesten går vi overMalou i Herrested Forsamlingshus og spiser Hjære Johansen og synger sammen. Lykke Diederichsen Jürgensen Fra nutidsbønner har Kirsten Af hensyn El madbesElling skal manHolm Elmelde sig hos Kirsten Hebjørn, Julie Larsen Hebjørn valgt denne bøn: (25322862) senest fredag den Isabella 8. april.Jordt Det er graEs at være med. Tak, himmelske far, fordi du lod din kære søn gå på alle ledendes og vildfarnes vej for at føre dem til dig.

Ida Sofie Meier Fridah Laustrup Bygballe Persson Ester Vemgård Toft

Tak, vor broder Kristus, fordi du i dåben tog menneskelivets byrde på dig og sådan opfyldte, hvad ret er, og fordi du forblev tro mod den vej, der går gennem spot og angst og død. Lad din hellige Ånd lede os ad den vej, Vi ikke forstår, I troen på, at den fører os ind i opstandelsens lys, hvor vi skal lovsynge dig, een sand, treenig Gud, fra evighed til evighed. Amen. Sognenyt Marts · April · Maj 2022

9


Herrested Hyggeklub Program forår 2022 TELEFONNUMRE TIL KLUBBEN BETTY tlf: 65981478 TOVE tlf: 40194262 LENE tlf: 27942902 ANNA tlf: 65982746 Så må vi mødes igen – og det uden restriktioner. 16. marts 2022 kl.14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal ANNE JØRGENSEN vil fortælle om LIVET PÅ EN LILLE ø LYØ 6. april 2022 kl.14.00 i Herrested forsamlingshus, lille sal ANNE-LISE ARNSTRUP har endnu engang sagt ja til at komme på besøg med Foredraget om ”Den evigt kæmpende Thit” om mennesket Thit Jensen 27. april 2022 kl.17.00 i Herrested forsamlingshus, store sal FORÅRSFEST med underholdning, tilmelding senest 19.april Vi har lige haft vort første møde her 2. februar, kyndelmissedagen, hvor lyset nu ven­ der tilbage og dagene er blevet mærkbart længere. Vejret var faktisk fint, men blæsen­ de og vi var da heldigvis en fin lille flok til at høre om 3 generationers liv i søværnet med Mogens Højstrup. En god eftermiddag. Vi glæder os til at se jer

10

Sognenyt Marts · April · Maj 2022


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Vikarierende sognepræst Maj Havemann, mahav@km.dk Tlf. 65981985. Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042. Organist: Lene Dam, 51521236, ledam@km.dk

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725 Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt Marts · April · Maj 2022

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat Herrested

06.03 1. søndag i fasten

Refsvindinge

10.15 Højmesse med dåb 9.00 Gudstjeneste

9.00 Gudstjeneste 10.15 Højmesse med dåb 10.15 Højmesse

13.03 2. søndag i fasten 20.03 3. søndag i fasten

9.00 Gudstjeneste med dåb

10.15 Højmesse Kirkekaffe

27.03 Midfaste søndag

9.00 Gudstjeneste

10.15 Højmesse med dåb 9.00 Gudstjeneste *

03.04 Maria bebudelse 10.04 Palmesøndag

9.00 Gudstjeneste

14.04 Skærtorsdag

17.00 Gudstjeneste

15.04 Langfredag

10.15 Højmesse 10.15 Højmesse 9.00 Gudstjeneste *

17.04 Påskedag 18.04 2. Påskedag

10.15 Højmesse med dåb

10.15 Højmesse Kirkekaffe

01.05 2. s. efter Påske

10.15 Konfirmation 10.15 Konfirmation

08.05 3. s. efter Påske 13.05 Bededag

9.00 Gudstjeneste

15.05 4. s. efter Påske

10:15 Konfirmation

10:15 Højmesse

22.05 5. s. efter Påske

29.05 6. s. efter Påske

9.00 Gudstjeneste

10.15 Gudstjeneste

24.04 1. s. efter Påske

26.05 Kristi Himmelfart

Kullerup

09:00 Gudstjeneste * 10.15 Højmesse

9.00 Gudstjeneste 10.15 Højmesse Kirkekaffe

* Rasmus Markussen, Ørbæk Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

27.02 Fastelavn