Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt Juni 2021

Page 1

Sognenyt Herrested - Kullerup - Refsvindinge

JUNI · JULI · AUGUST 2021


Orientering om... Fødsel: Fødsler anmeldes automatisk af jordemode­ ren. Er I ikke gift og ønsker fælles forældre­ myndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs- og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk. Navngivning: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning foretages på www.borger.dk. Dødsfald: Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.bor­ ger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Al­ mindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henven­ delse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendel­ se til sognets kirkeværge. Navneændring: Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt. Det er en god idé at søge vejledning ved sog­ nepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse ­ er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester: Attester udskrives kun automatisk ved dåb ­eller ­vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil der­ efter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage. Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten. Dåb: Aftales med præsten. Et barn, der ikke i for­ vejen er navngivet, får navn ved dåben. Vielse: Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig til­ knytning til sognet. For at blive viet i folke­ kirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten. Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge- og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985. Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henven­ delse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Deadline næste nummer: 6. august 2

Sognenyt Juni · juli · august 2021


Den fordrukne præst? Gösta Berling er navnet på hovedpersonen i den svenske forfatter Selma Lagerlöfs debut­ roman fra 1891. Den læser jeg for tiden på to forskellige venners anbefaling. Jeg er derfor nysgerrig, både på bogen og på anbefalingen. Skal jeg mon lægge noget i, at romanen be­ gynder med, at en fordrukken præst træder op på prædikestolen og frygter, at de forsamlede vil trække præstekjolen af ham og forvise ham fra byen? Selma Lagerlöf hiver sin læser ind i en even­ tyrlig verden. Eventyret er ikke hyggeligt lykkeligt, men hævet over tid. For romanens hoverpersoner er den korte fine ungdom for længst både brugt og spildt, men dem, der gennemlevede den, bærer den med sig. De ta­ ler om deres tid på en måde, som får den næste generations unge mennesker til at længes ef­ ter den tid, som var engang, men ikke længere er. De ved endnu ikke, at de selv står midt i en tid, der for andre sidenhen vil blive en mål­ stok for fantastiske højder. Disse eventyrlige spring i tid, at man ikke al­ tid ved, hvornår man befinder sig i det gyld­ ne øjeblik, og ofte først opfatter det bagefter, kan jeg let genkende. Det tror jeg, de fleste af os kan. Jeg støder på det, når jeg møder og taler med mennesker. Jeg genkender det også i gudstjenesten. Den er jo endnu ældre end en roman fra 1891, men handler også om at bringe en fjern fortid til live og holde den frem som pejlemærke for nutiden. Gudstjene­

© offentligt domæne. Greta Garbo i filmatiseringen af Gösta Berlings Saga 1924.

sten kan vække genklang og frustration. Fru­ stration over, man ikke selv var med for flere tusinder af år siden; ikke selv fik lov at se og mærke efter, da Kristus vandrede på jorden, døde og opstod. Frustration over, at genkom­ sten stadigvæk (og gudskelov) lader vente på sig. Men også glæden over, at budskabet ikke er låst i fortiden, men stadigvæk indbyder os til at sætte spor i vores egen tid: Den tid, vi har sammen med dem, vi deler samtid, min­ der og store fortællinger med. Jeg vælger at tro, mine venners anbefaling af Lagerlöfs Gösta Berlings saga gik på dis­ se kvaliteter ved romaen (såvel som Bibelens tekster i øvrigt), frem for den falderede præsts hang til brændevin og kvinder. Det må jeg spørge dem om, næste gang, jeg ser dem. Vikarpræsten Kristian Mejrup

Billedet på forsiden Blomstrende roser – så er det sommer. Pastoratets 3 sogne er kendetegnet ved smukke og velplejede kirkegårde. I Herre­ sted og Kullerup er det henholdsvis Anne og Laila der udfører et flot arbejde. I Refsvindinge, hvor billedet er taget, er arbejdet udliciteret til Nyborg Kirkegårde med Henrik og Rene som de udøvende, der også udfører et virkelig flot arbejde og kommer med gode ideer til gennemførel­ se af den udviklingsplan for kirkegården, som vi fik udarbejdet i 2017. Det flotte rosenbed er en af ideerne, som har forskønnet vores kirkegård. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd Sognenyt Juni · juli · august 2021

3


Det vedrører ikke mig – eller gør det? Vi kender det alle. Vel placeret foran TV skærmen bliver vi gang på gang vidner til frygtelige hændelser, der sker ude i den store verden. Mørkemænd begår terrorhandlinger med uskyldige ofre til følge. Naturkatastrofer hærger. Byer sønderbombes og mennesker drives på flugt. Vi ser på med afsky og forfærdes helt natur­ ligt. Men, ikke mere end vi efterfølgende er i stand til at nyde aftenkaffen. Jeg ved ikke, hvor efterfølgende fortælling stammer fra, men jeg har hørt den, og deler den gerne med andre, for det er ofte i eventy­ ret, vi kan spejle os selv. ”Fra sit skjul kunne en lille mus observere, at konen på gården var i færd med at åbne en lille pakke. Skrækslagen kunne musen se, at pakken indeholdt en musefælde. Jeg må advare de andre dyr, tænkte musen, og løb over til hønen. Med frygt i stemmen fik musen fremstammet, at konen havde købt en modbydelig fælde, ja, så modbydelig var den, at den var ganske livsfarlig. Tror du ikke, du overdriver lidt, sagde hønen. Og for øvrigt har jeg for travlt til at beskæfti­ ge mig med den slags ting. Skuffet løb musen videre til grisen og fortalte det samme igen. Ja, det lyder da ikke så godt, sagde grisen, men jeg kommer ikke i nærheden af fælden. Men tak for oplysningen. Endnu mere skuffet løb musen over til koen. Jeg føler med dig lille ven, sagde koen, men jeg er så stor og mægtig, at jeg ingen fare ser for mig. Fortvivlet krøb musen tilbage i sit skjul.

4

Sognenyt Juni · juli · august 2021

Der gik ikke lang tid før et kraftigt smæld lød fra fælden. Da konen ville tilse fælden, opda­ gede hun, at det ikke var en mus, der var gået i fælden, men en giftsnog der havde fået halen i klemme. Desværre var hun så tæt på, at hun blev bidt i hånden. Hånden svulmede op, og det gjorde frygteligt ondt. Manden tænkte, at en god varm suppe kunne hjælpe. Rigtig suppe skal koges på en høne, så han hentede sin økse, og hønen måt­ te lade livet. Det hjalp ikke på konens helbred, og det var nu så slemt, at hun måtte blive i sengen. Det rygtedes, og snart var huset fyldt med be­ søgende, der ville trøste konen. Der var ikke mere suppe tilbage, så manden tænkte, vi slagter grisen, så vi kan bespise alle de venlige mennesker. Som tænkt så gjort, og alle fik et godt måltid. Imidlertid blev konens tilstand ikke bedre. Tværtimod, og efter et par uger døde hun. Til begravelsen kom ikke blot venner og na­ boer fra sognet, men familie og venner fra det ganske land mødte op. Som skik var, skulle de alle bespises, og med det store fremmøde var det nødvendigt, at koen måtte lade livet, for at skaffe mad til alle.” Så ulykkeligt endte dette eventyr, hvis morale er: Tag ikke trygheden for givet. Begivenheder vi ikke har indflydelse på, kan pludselig blive ramme alvor for en. Bjarne Ivan Hansen Refsvindinge Menighedsråd


Mærkelig opstart på Østfyn Midt under den hårdeste fase af corona-ned­ lukningen begyndte jeg som præstevikar for Anasia Sjøstedt-Elnef i Herrested, Kullerup og Refsvindinge. Det var en mærkelig op­ start, for selvom kirkerne officielt var åbne for gudstjenester, gjorde restriktionerne det ikke just indbydende at opfordre folk til at komme i kirke. Slet ikke konfirmanderne, som i sam­ let flok ville sprænge kirkernes forsamlings­ loft. Jeg overtog konfirmandundervisningen uden at måtte mødes med dem. Præstekonto­ ret var ovenikøbet hundekoldt. Men til trods for den mærkelige begyndelse, blev jeg taget godt imod af menighedsrådene, kirkeperso­

nalet, konfirmanderne og de andre af jer, jeg har mødt. Jeg har været på guidet rundvisning i lokal­ området, fået udpeget, hvor man køber frugt i Kullerup, øl i Refsvindinge og hvor man i Herrested har masser af plads til at spille ”ge­ nesisbold” med konfirmanderne. Jeg ser frem til blomstertiden, vi går i møde. Den bliver fuld af kirkelige handlinger, gudstjenester og konfirmandforberedelser. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis du vil snakke med en præst. Kristian Mejrup

Hjemmesiden Grundet pastoratændring var vi uden hjem­ meside i mere end et år, så det har været spændende at følge, hvor meget siden bliver brugt, eller vi helt havde vænnet menigheder­ ne til, at der ikke var en hjemmeside. Hjemmesiden har nu været online i godt 4 måneder, og vi kan se, at der ved udgangen af april var 164 brugere. Inden for de seneste to måneder er der klikket ind på siden 426 gange, hvor der bliver kigget på 1329 sider. Det er en ganske fin start, men vi ser gerne, at endnu flere benytter muligheden for at følge nyheder i sognene og annoncering af arran­ gementer, som der nu bliver flere af, når ned­ lukningen af Danmark gradvist ophæves. Hjemmesiden kan søges på følgende adresser: Herrestedkirke.dk Refsvindingekirke.dk Kullerupkirke.dk eller hrk-pastorat.dk

Det er uden betydning, hvilken adresse der anvendes. Pastoratet for Herrested – Refsvindinge – Kullerup sogne Sognenyt Juni · juli · august 2021

5


Valg af en af de nyere salmer fra 100 salmer Jeg har valgt en morgensalme/ sang af Jo­ hannes Møllehave. Den kan også findes i den danske folkehøjskolesangbog. Møllehave beskriver, at vi hver dag har en mulighed for at starte dagen på en frisk. Levende med alle sanser i brug, kan dagen startes med hænder,

øjne, ører og tunger og i brydningen mellem mørket og lyset og fuld af nåde få vi lov til at opleve kærlighedens munterhed. Sidste vers beskriver, at selv om vi har en fortid, vi måske helst vil glemme, får vi et nyt liv givet tilbage hver morgen:

Denne morgens mulighed. Vi har luft i vore lunger. Hænder, øjne, ører, tunger, levende og glade unger. //:denne morgens mulighed!://

Denne morgens munterhed. Her hvor nattens mørke brydes her hvor lysets skaber lydes, se hvor muntert alting frydes. //:denne morgens munterhed!://

Denne morgens kærlighed. Frugter af den fryd vi så’de, alt blev givet os af nåde. Her er svar på livets gåde. //:den morgens kærlighed!://

Denne morgens mulighed. Hang du fast i glemte dage, i en fortid, som kan nage, Alt bliver givet nyt tilbage. //: denne morgens mulighed!// Valgt af Kirsten Hebjørn

Endelig igen

Kirkekalenderen.dk

Det var hårdt ved juletid, da kirkerne helt lukkede ned, savnet af gudstjenester var stort. Så blev der åbnet lidt med korte gudstjenester uden altergang og salmesang. Det var en virkelig underlig måde at være til stede i kirken, selvom vores personale gjorde det fantastisk for at give gudstjenesten vær­ dighed, en stor tak for jeres måde at gøre det på! Nu er vi tilbage med hele tjenester, dog med begrænset antal kirkegængere. Hermed en lille opfordring: mød op i vore kirker og nyd fællesskabet i ord og sang.

”Kirkekalenderen” er en app, man kan down­ loade og bruge på sin smartphone. Den gør det muligt at holde sig orienteret om aktivi­ teter og gudstjenester, både i ens lokale og i en hvilken som helst af landets kirker. Appen henter informationer fra sogn.dk og opdate­ res derfor løbende. App’en hentes ned via ens App Store.

Kirsten Hebjørn

6

Sognenyt Juni · juli · august 2021

Kristian Mejrup


Sommer For glitrende bølger og sand og solskin, for chancen for at blive rigtig solbrændt. for ispinde og det at kunne sidde på en bænk i solen, for ture på en mole og farten i en båd – for alle disse ting: Tak, kære Gud! For dagens mange lange, lyse timer, for nattehimlens sarte, lette blå, for lune aftener med nabosnak ved hækken, for altaners blomsterkasser, luften fuld af dufte, for alle disse ting: Tak, kære Gud! For farveglade, muntre sommerkjoler, for feriehvile, andre, nye venner, for ubekymrethed og glade dage for friske kræfter til at vende hjem igen – for alle disse ting: Tak kære Gud! Hentet fra Nutids-bønner Kirsten Hebjørn

Sognenyt Juni · juli · august 2021

7


Nyt fra Refsvindinge Landsbyråd Refsvindinge Landsbyråd har været lammet af coronaen. Vi har fået midler til at gøre plad­ sen ved bypumpen mere attraktiv. Det agter vi at gøre noget ved. Poul Jørgensen har lavet en montre af egetræ, som er doneret af Hans Ejler Bang. I den vil vi lægge fotos, som viser da den blev lavet i Den Gamle landsby og indvielsen. Vi har søgt forskønnelsespuljen om midler til et bord-bænkesæt, som svarer lidt mere til stilen. Det er vores plan at holde en frem­ visning og indvielse af pladsen, hvor der vil være pølsevogn og drikkelse. Men vi kan ikke planlægge dagen, før forsamlingsforbuddet er ophævet. Sammen med denne meddelelse vil vi opfordre jer til at komme med i forenin­ gens arbejde, da vi trænger til nye kræfter. Landsbyen har store fordele af at være med i landsbyrådet. Refsvindinge Landsbyråd Roma Klaris

Menighedsmøde i Refsvindinge Vi måtte desværre aflyse tidligere annonceret menighedsmøde d. 15. april. Med den delvise genåbning af Danmark tror vi nu på, at mødet kan afholdes i Refsvindinge Forsamlingshus Onsdag d. 1. september 2021 kl. 19.00. Under hensyntagen til de restriktioner der måske vil være gældende på det tidspunkt vedr. forsamling og afstandskrav ved sang, er vi nødsaget til at kræve tilmelding ved ­henvendelse til: Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk eller telefon 2126 0726. 8

Sognenyt Juni · juli · august 2021

Program er som følger: – Orientering om årsregnskab 2020 – Orientering om budget 2021 – Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år – Orientering om planlagt virksomhed i det kommende år – Eventuelt Derefter bydes der på snitter ledsaget af øl og vand. Vores organist Lene vil guide os gennem festlig fællessang. Kaffe med småkager serveres enten før fællessangen, eller i en indlagt pause. Vi glæder os til at byde velkommen. Refsvindinge Menighedsråd


Konfirmationer 2021 Herrested Kirke Lørdag d. 4. september kl. 10.00 Thais Sebech Jeppesen Rasmus Nilsson Naja-Sofie Bjørnø-Thorsen Marcus Biesbjerg Offersen Lucas Overgaard Fynbo Madsen Line Eielsø Hansen Jonas Alslev Thorsen Jacob Christian Moslund Freja Andersen Fillippa Pilegaard Thinesen Andrea Astrid Christoffersen Kullerup Kirke Søndag d. 22. august kl. 10.15 Kasper Nors Petersen

Refsvindinge Kirke Lørdag d. 28. august kl. 09.00 og kl. 11.00 Viktor Svop Victoria Rydahl Tobias Stenmann Lund Thea Bursche Egholm Christensen Sofie Bøjgaard Nielsen Natasha Else Bugge Liedtke Mathilde Sanker Lindholm Mathilde Kronborg Axelsen Marius Knudsen Maja Augustinus Kock Magnus Alexander Kruse Mads Enøe Christensen Katrine Hedemann Esther Odine Juncker Pedersen Emilie Bøjgaard Nielsen Elvira Christine Teil Fyhn Christian Baun Brobyskov Jepsen Asger Navne Sørensen Amalie Trøst Hellerup Alberte Navne Sørensen

Sognenyt Juni · juli · august 2021

9


Herrested Hyggeklub Program for efteråret 2021 25. august: Udflugt til Kongernes Jelling og Vejle Ådal afgang fra Herrested Brugs kl.7.45 Turen koster 590 kr. Tilmelding senest 15.august til BETTY tlf: 65981478, TOVE tlf: 40194262 LENE tlf: 27942902, ANNA tlf: 65982746 15. september kl. 14.00 i Herrested Forsamlingshus, lille sal FINN ANDERSEN kommer på besøg med fortælling og lysbilleder fra sin arbejdstid I Ringe Statsfængsel 6. oktober kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus lille sal KAREN JACOBSEN her fra lokalområdet kommer på besøg med Fra Brugsen til Byrådet 27. oktober kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus, lille sal EBBE LARSEN med foredraget Tidsbilleder – et foredrag uden billeder Dette møde er i samarbejde med Herrested Kirke og Menighedsråd 17. november kl.14.00 i Herrested Forsamlingshus, store sal CHRISTIAN NYFJORD kommer på besøg med Drengen fra Vildmarken 8. december kl.12.00 i Herrested Forsamlingshus, store sal JULEFROKOST tilmelding senest 1. december Julestue med RYTTER`s & Co Det er meget længe siden vi har været samlet i vores gamle klub, men vi håber og tror på at I stadig er friske og har lyst til at deltage i arrangementerne. PÅ GLÆDELIGT GENSYN til både NYE og ALLE JER der så trofast støtter klubben... Hilsen BETTY, TOVE, LENE, ANNA

10

Sognenyt Juni · juli · august 2021


Kontakt og adresser Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt-Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Vikarierende sognepræst Kristian Mejrup, krm@km.dk Tlf. 27131126. Mandag er fridag.

Kullerup:

Herrested:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Else Marie Andersen, 24821581, else.andersen@bravida.dk

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Refsvindinge:

Fælles personale: Kirkesanger: Agnete Knudsen, 65910949 Organist: Lene Dam, 51521236, ledam@km.dk

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725 Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527 Kirketjener: Dorthe Andersen, 20761907

Sognenyt Juni · juli · august 2021

11


Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

Herrested

Refsvindinge

Kullerup

06.06 09:00 10:15 1. søndag e. trin. fasten Gudstjeneste Højmesse 13.06 10:15 2. søndag e. trin. Højmesse 20.06 09:00 3. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 27.06 10:15 09:00 4. søndag e. trin. Højmesse Gudstjeneste 04.07 09:00 5. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 11.07 09:00 6. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 18.07 09:00 7. søndag e. trin. Gudstjeneste (RM) 25.07 10:15 8. søndag e. trin. Højmesse 01.08 10:15 9. søndag e. trin. Højmesse 08.08 10:15 10. søndag e. trin. Højmesse 15.08 09:00 10:15 11. søndag e. trin. Gudstjeneste Højmesse 22.08 10:15 12. søndag e. trin. Højmesse – konfirmation 28.08 Kl. 09.00 og kl. 11.00 Lørdag Konfirmation 29.08 10:15 09:00 13. søndag e. trin. Højmesse Gudstjeneste

* RM = Rasmus Markussen, Ørbæk kirke Kirkebil: Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S

04.09 Kl. 10.00 Lørdag Konfirmation


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.