Page 1

Makedonski Znanstveno istraživačka mreža MARNET PRC&LH&K Organizacija i upravljanje vrh Makedonski domene GB interneta i korištenje poddomene u njemu Skopje, veljača 2011 Na temelju članka 10., stavak 1., redak 8. i 9. Zakona o osnivanju akademske i istraživačke mreže MARNet MARNet odbora usvojen PRC&LH&K Organizacija i upravljanje vrh Makedonski domene GB interneta i korištenje poddomene u njemu A. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ova pravila određuju organizaciju i upravljanje pitanjima s vrh makedonske domene MK na internetu, korištenje pod-domena u domeni vrh makedonske MK, imena pod-domena u gornjem makedonskog domene MK, vrh Makedonski domene upravljanja GB, registracija i brisanje poddomena vrh Makedonski domene GB, prava i obveze korisnika sub-domene domene vrh makedonske MK rješavanja sporova. Članak 2. Najbolje Makedonski domena MC domena je državljanin Republike Makedonije u području Interneta i dalje će biti određen kao MK-domeni. MK-domena poddomena koji su organizirani u daljnjem tekstu će biti označena kao sekundarnih domena. Sekundarni domene u MK - registar domena poddomene koje daljnjem tekstu će biti označene kao tercijarne domene. Članak 3. Domena umjetnosti. 2. ovih Pravila upravljaju makedonski akademska i istraživačka mreža MARNet, koji je također administrator vrh MK-domene i poddomene u top MK-domena, u skladu s odredbama ove Uredbe. II. VRSTE sporedni u MK plićaku Članak 4. MK - domena 7 sekundarne domene organizirane su kako slijedi: Prvi gov.mk dva. COM. mk 3. org.mk 4. edu.mk 5. net.mk šest. name.mk 7. inf.mk Broj i vrsta sekundarnih poddomena u Milton - domene mogu promijeniti u postupku za izmjenu i doppolnuvanje ove uredbe, te u skladu s razvojem Internet mreže i potrebama korisnika Interneta u zemlji. Članak 5. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "gov.mk" imaju: tijela Republike Makedonije i drugim tijelima, ustanovama i sl., osnovana Ustavom Republike Makedonije, a zatim javne i državne ustanove osnovane zakonom, javnim poduzećima, lokalnoj. Vlada, Grad i sl. Tijela državne vlasti u Republici Makedoniji, na njihov zahtjev, biti u mogućnosti da se registrirate naziv domene i domena izravno pod gornjem makedonskog MK. Članak 6. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "com.mk" imaju: tvrtke, ogranci domaćih i stranih tvrtki u Makedoniji, predstavništva stranih osoba u RM, pojedinci registrirane za obavljanje djelatnosti, javne bilježnike, gospodarskih tih pojedinaca, zadruge, financijske institucije i tako dalje. uspostavljena u skladu s propisima Republike Makedonije. Članak 7. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "org.mk" imaju: neprofitnim


organizacijama i udruženjima, političke stranke, zaklade, sindikate, javne zdravstvene ustanove, fondovi, itd., osnovana u skladu s propisima Republike Hrvatske, stranim veleposlanstvima u Makedoniji, neprofitna međunarodna organizacija. koji, prema međunarodnom ugovoru ili zakonu, smiju obavljati neprofitne aktivnosti u RM, itd.. Članak 8. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarnu domenu "edu.mk" su: obrazovne i istraživačke institucije osnovane u skladu s propisima Republike Hrvatske, strani obrazovne organizacije u skladu s propisima u Republici Makedoniji će se vršiti obrazovne i istraživačke aktivnosti u RM, itd. Državna obrazovne i istraživačke institucije trebaju prethodno odobrenje upravnog tijela nadležnog za obrazovanje i znanost. Članak 9. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "net.mk" su: organizacije registrirane u Republici Makedoniji koje pružaju usluge mreže trećim osobama. Članak 10. Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "name.mk" imaju: fizičke osobe, državljani Republike i strane fizičke osobe, ako su dodijeljeni identifikacijski broj za strance. Članak 11. Tercijarne domena je sekundarna domena "inf.mk" područja od posebnog značaja za Republiku Makedoniju. Svrha ovih domena je prezentiranja informacija iz predmetnog područja za koje je domena je registriran. Domene prethodnog stavka ovog članka domena čije ime je jednaka ili sadrže ime ili skraćeni naziv:  geografskih objekata na području Republike Hrvatske, regije, područja i gradova (npr. Makedonija, Zapadna Makedonija, Skoplje, Pelagonija itd.).  aktivnosti za koje postoje upravna tijela, profesionalnih ili profesionalna tijela na državnoj razini (npr., kultura, sport, kazališta, muzeji, itd.).  prirodne, povijesne, kulturne, obrazovne, intelektualni ili drugi. bogatstva, resurse, postignuća, proizvodi i usluge, koje Republika Makedonija je međunarodno priznata, i za koje postoje tijela, tijela ili organizacije na državnoj razini (npr., jezero, Šar Planina, Blaze Koneski Tikveš vino ajver itd.. )  nacionalnih i međunarodnih događaja ili događanja od posebnog značaja za RM (npr. sportska događanja, izložbe, kongresi i sl.). Pravo na registraciju domene tercijarno sekundarne domene "inf.mk" imaju: ispitanici koji imaju pravo na registraciju domene tercijarno "gov.mk" domene organ uprave, lokalne samouprave authority odgovoran za područje gdje su registrirane domene savez stručne udruge za državnog područja (npr. Makedonski savez, savez Makedonije, itd..), i drugi, ako oni imaju odobrenje tih tijela ili organizacija. Nadležnost tijela ili organizacije određuje se prema članstvu u području za koje se registrirati domenu. Sindikati i udruge iz prethodnog članka može registrirati domenu samo uz prethodno odobrenje upravnog tijela nadležnog za predmetno područje. Članak 12. Broj tercijarnih domena koje možete registrirati korisnik je neograničen. Tercijarne domena registrirati na neodređeno vrijeme, osim ako nije drugačije predviđeno ovim Pravilnikom, ili ako se, na zahtjev budućeg korisnika, domena registrirana za neko vrijeme. Članak 13. Registrirani tercijarne domene registrirane u Jedinstvenom registru registriranih poddomena MKdomena. Registrirajte iz prethodnog stavka ovog članka moraju se održavati u elektroničkom obliku i stalno objavljena na internetskoj stranici MK-DNS službe. III. IME domene tercijarne Članak 14.


Puni naziv tercijarnih domene (u daljnjem tekstu: domene) koji su registrirani prema ovom zakonu su:  specifičan naziv dijela (u daljnjem tekstu: naziv domene), koji je izabran od strane podnositelja zahtjeva za registraciju domene i  fiksni dio imena (na primjer: "MR" je naziv domene, i "gov.mk" je fiksni dio domene) Članak 15. Naziv domene mora ispunjavati sljedeće uvjete:  se sastoji od slova engleske abecede (i ne razlikuje donji i gornji slučaj), brojeve 0-9 i znak "-"  sastoji od najmanje jednog, a do 40 znakova (kumulativni brojevi i slova, tj. znakova)  prvi i zadnji znak ne smije biti "-" znak Naziv domene ne mora sadržavati sve elemente sv. 1 al. 1. ovoga članka, osim ako nije drugačije propisano ovim Pravilnikom. Članak 16. Naziv domene u sekundarnoj "name.mk" - domene mora sadržavati puni naziv korisnika domene i Izborni bilo kojem sustavu brojeva ili znakova koji se smiju biti sadržana u nazivu domene određeno ovom Uredbom Članak 17. Domena imena u srednjoj domene "com.mk", koji registriraju pojedince registrirane za obavljanje djelatnosti, preporučuje se da se sastoji od tri obveznih elemenata:  naziv ili skraćeni naziv registrirane djelatnosti, na primjer, "zlatar" ili "odvjetnik" (ili prijevod tih riječi bilo koja od svjetskih jezika)  ime Odos ime ili prezime osobe za koju djelatnost je registrirana  tag regija, grad, mjesto ili područje u kojem se djelatnost obavlja, na primjer, "Prilep" Naziv domene iz stavka 1. ne smiju sadržavati znak "-" ili sadrže brojeve. Članak 18. Za imena domena koje su registrirane u sekundarnih domena "com.mk" (za pravne osobe), "org.mk" i "net.mk" je preporučio da biste odabrali naziv koji je jednak tvrtki, odnosno naziv tvrtke tvrtke ili skraćeni naziv tvrtke ili prijevod naslova jedne od svjetskih jezika. Odredbe stavaka. 1. ovoga članka primjenjivat će se za domene u "gov.mk". Članak 19. Tercijarne imena domena u srednjoj domene "inf.mk" su registrirani u skladu s člankom 11. stavka 2. ove Uredbe. Domena imena iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu, sastojati od jedne ili više riječi engleskom jeziku ili na jednom od svjetskih jezika i opcijski može sadržavati i brojeve i znak "-", sukladno članku 15. ove Uredbe . Članak 20. Naziv domene mora biti u skladu s postojećim pozitivnim zakonskim propisima, kao i općim etičkim moralnim načelima, tj. ne smije biti uvredliv treća stranka. Naziv domene omogućuje korisniku da ne false lažno od treće strane. Naziv domene ne smije biti identičan sa žiga, naziv i sl., osim ako podnositelj zahtjeva za registraciju -. Korisnik domene je vlasnik žiga, ime i tako dalje Niti sadržavati imena koja, prema važećim propisima u Republici Makedoniji. potrebno odobrenje nadležnog tijela za korištenje tih imena, osim ako je ime sadržano u registriranoj ime tvrtke koja podnosi zahtjev za registraciju domene ili korisnika. U slučaju prigovora prema trećim stranama ili u slučaju spora između Korisnika i treće strane naziv domene koja proizlazi iz zloupotrebe domena opisanih u prethodnim stavcima ovoga članka, MARNet ne snosi nikakvu odgovornost prema strankama, ali se odnosi na rješavanje spora u skladu s odredbama ove Uredbe. Odredba stavka. 3. ovoga članka ne primjenjuju se na imena domena registrirana entiteta "gov.mk", "inf.mk" i državne institucije "edu.mk" IV. MK UPRAVLJANJE - DOMENE Članak 21.


Za obavljanje stručnih, administrativnih i stručnih i tehničkih pitanja koja se odnose na funkcioniranje MK - i pitanja vezanih za registraciju domene, domene aktivacija i deaktivacija od MK-domene obliku MK-nepouzdanog (HR domena svrha Sdzstem) usluga. Administrativni poslovi u smislu MK-nepouzdani obavljaju službenici u Ministarstvu informacijskog društva i uprave. MK-DNS služba redatelj MARNet upravljanje. Članak 22. MK-DNS služba radi:  obavljanje tehničkih aktivnosti povezane s kontinuiranom i stabilnom radu osnovnih namespace poslužiteljima MK-domena  provedba i odlučivanja postupak za registraciju imena domena u skladu s ovim Poslovnikom  vođenja jedinstvenog registra registriranoj domeni poddomenu MK podnijeti izvješće o svom radu Povjerenstva iz članka 23 MARNet i odbor, najmanje jednom godišnje  prijedloge Komisiji na temelju članka 23. izmjena i dopuna ovog Pravilnika  obavlja i druge poslove određene ovom Uredbom Članak 23. Izvršenje umjetnosti. 24. ove Uredbe osniva Odbor za MK-domene (u daljnjem tekstu: Komisija). Povjerenici Predsjednik MARNet odbor, MARNet član uprave i jednog člana iz Ministarstva informacijskog društva i uprave završio Pravnom fakultetu. Predsjednik Komisije je predsjednik uprave MARNet koji su potpisali odluke Komisije. Članak 24. Glavni zadaci Povjerenstva su:  nadzor nad radom MK-DNS službe i nadzor nad provedbom ove Uredbe  daje prethodnu suglasnost odluka, MK-nepouzdane usluge u vezi s registracijom zahtjevi inf.mk domena  rješavanje žalbe na odluke HR-nepouzdanih usluge  pokretanje arbitražnog postupka na temelju zahtjeva pravnih i fizičkih osoba  prijedlozi za izmjene ovih pravila  druge poslove utvrđene ovom Uredbom Članak 25. Komisija će usvojiti poslovnik o svom radu. Ut. Registracija domene Članak 26. Pravo na korištenje određene domene po subjektima koji su osnovani ove Uredbe stječe se na dan donošenja odluke iz članka 32. ovoga Pravilik. Članak 27. Postupak registracije počinje uz zahtjev za registraciju imena domene (u daljnjem tekstu: Zahtjev). Zahtjev se podnosi na obrascu koji propisuje MK-DNS služba i objavit će se na internetskoj stranici MK-DNS službe. Članak 28. Ne mogu podnijeti zahtjev za registraciju istog imena domene s domene koja je već registrirana ili za koje je u tijeku postupak registracije. Članak 29. Zahtjev se podnosi i odgovarajuću dokumentaciju, ovisno o vrsti domene je registrirana, odnosno vrsti subjekata koji imaju pravo da se registrirate odgovarajuće ime domene:  ovjerena preslika akta koji je napravio ulazak u odgovarajući registar utvrđene zakonom ili drugim dokazima navedenim u zakonu za prava poslovanja, ovjerenu presliku osobne poreznog broja  odobrenje nadležnog tijela u skladu s odredbama ove Uredbe  ovjerena kopija rodnog lista i ovjerenu presliku osobne iskaznice. Podnositelj zahtjeva mora, prije primjene, kako bi osigurao barem dva pravilno postaviti servere


namespace za pojedine domene, vidljive online. Ispravno postavljene namespace poslužitelji su ti poslužitelji koji imaju odgovarajuću programsku podršku za rukovanje prostoru imena i tako:  imaju točno jedan SOA-e (Krenuti ADRESA autorizaciju) ulaz za domenu u pitanju  imati NS (svrha poslužitelja) ulaz za svaki namespace poslužiteljima da podnositelj zahtjeva navedenih u zahtjevu za određenu domenu  imaju A (adresa) rekord za svaki namespace poslužiteljima da podnositelj zahtjeva je naveo u prijavi, i čije je ime u predmetnom području  Svi namespace poslužitelji da podnositelj zahtjeva navodi u svom zahtjevu dati identičan odgovor na upite u vezi s prethodne tri boda. Članak 30. MK-DNS služba obrađuje zahtjeve i odlučiti prema redoslijedu njihovog prijema u arhivi Ministarstva informacijskog društva i uprave. MK-DNS služba obrađuje i odlučiti samo za dovršetak zahtjeve u smislu članka 29. ove Uredbe. Članak 31. MK-DNS služba zatražiti odluku, tako da donosi:  rješenje za registraciju domene i upis u jedinstveni registar registriranih poddomena GB domene (u daljnjem tekstu: Odluka o registraciji) ili  Odluka o odbijanju zahtjeva za registraciju domene (u daljnjem tekstu: Odluka o odbijanju) Odluke iz stavka 1. ovoga članka mora biti potpisana od strane direktora MARNet. U slučajevima gdje je zahtjev nepotpun ili ne sadrži elemente propisane u propisanom obliku, ako zahtjev ne podnosi dokumentaciju dobivenu prema ovim Pravilima, ako ona ne ispunjava uvjete iz članka 29. stavka 2. i 3., MK-DNS služba zaključuje da To zahtijeva podnositelj zahtjeva za dovršetak zahtjev u određenom roku, ili da ispunjava propisane tehničke zahtjeve ovih pravila. Zaključak koji se može poslati e-mailom. Članak 32. Registracija se donese odluka kada podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za registraciju tražene domene definirane ovim Pravilima. Podnositelj zahtjeva, odluka iz stavka 1. ovoga članka postavlja u arhivi Ministarstva informacijskog društva i uprave s priloženim dokazom o uplati ugovorenog iznosa, na temelju navedenog registracije domene cjeniku objavljenom na web stranicama MK-DNS usluga. Potvrda o registraciji mora sadržavati:  naziv domene  domena korisničkih podataka  Podaci duljina domene, ako je domena registrirana za neko vrijeme. Uz odluke, podnositelj zahtjeva je osnovana pravo na korištenje određene domene u skladu s odredbama ovog Pravilnika, kao i prava stečena na datum naznačen u odluci, koja je jednaka datuma upisa u Jedinstveni registar registriranoj domeni poddomenama GB . Uz stjecanje prava iz stavka 2. ovoga članka, korisnik je stečena i obveze propisane ovim Pravilnikom. Članak 33. Drugi zainteresirane osobe dužne su tražiti potvrdu iz MK-nepouzdanih usluge koje su promjene koje su napravljene, da registracija domene u pitanju nije otkazana, ili postojanje registriranu domenu i njegovu korisnika kako bi se utvrdilo s uvidom u jedinstveni registar registriranih poddomena GB - domena, objavljen na odgovarajućem stanice MK-nepouzdan servis. Prijem i pregled iz stavka 1. ovoga članka predstavlja dokaz da u određenom trenutku je domena registrirana od strane korisnika. Članak 34. Odluka o odbijanju je napravio kada: podnositelj zahtjeva ne ispunjava uvjete za registraciju tražene domene definirane ovim Pravilnikom, nije postupio po zaključku iz članka 31. stavka 2. ove Uredbe, podaci u zahtjevu netočni ili dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev je nepouzdana, kao iu drugim slučajevima utvrđenim ovim zakonom.


Odluka o odbijanju uključuju:  naziv tražene domene  podaci o podnositelju zahtjeva  objašnjenje  savjet o lijeku Članak 35. Potvrda o registraciji domene, ili odluku da odbaci zahtjev, MK-DNS služba izdaje u roku od 10 dana od dana primitka potpunog zahtjeva i dostaviti ga na arhivi Ministarstva informacijskog društva. Podnositelj zahtjeva može podići rješenje registracije domene, ako ona predstavlja dokaz članka 32. stavka 2. ovog pravilnika. Ako je odluka da se odbije, pri pokretanju ne podliježe obvezi iz članka 32. stavka 2. ovog pravilnika. Odluka iz prethodnog stavka ovog članka mora biti u pisanom obliku. Članak 36. Protiv odbijanja, podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Upravnom odboru MARNet. Žalba se podnosi u pisanom obliku, poštom ili u arhivi Ministarstva informacijskog društva i uprave u Skopju. Rok za podnošenje žalbe je 8 dana od dana pokretanja odluke o odbijanju. Članak 37. Upravni odbor će, u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe, da odluči o žalbi i odluka da ga podvrgne žalbe. Žalba podnesena nakon roka iz članka 36. stavka 3. smatra se nepravodobno i odbor donosi odluku o odbijanju žalbe. Odbora odluka podnosi se arhivu Ministarstva za informaciono društvo i uprave, koji prosljeđuje MK-DNS službi i podnositelju prigovora, na način propisan u prethodnom stavku ove Uredbe. Odluka Odbora je konačna i izvršna. Uz roka za podnošenje žalbe ili datum odluke iz prethodnog stavka završava postupak registracije. Članak 38. MK-DNS služba vodi jedinstveni registar poddomena registrirane u GB - domene (u daljnjem tekstu: Registar). Registar je javan i objavljuje se na internetskoj stranici MK-nepouzdanim usluge Registracija sadrži:  puni naziv domene  ime ili korisnik domene je naziv i adresu, porezni identifikacijski i broj socijalnog osiguranja  imena osoba ovlaštenih za administrativne i tehničke kontaktu sa svojim telefonima i e-mail adrese  registracija domena datum  datum do kojeg podmiruju financijske obveze vezane uz registraciju domene  namespace poslužitelja koji domene postavljen VI. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA domene Članak 39. Korisnik je dužan koristiti jednu domenu u svrhu za koju su registriraj. Korisnik je dužan domenu koristiti na uobičajeni način, tj. kao što je uobičajeno u globalni Internet zajednice. Zakupac će redovito i promptno podmiruju financijske obveze se odnose na korištenje domene, određuje MARNet. Članak 40. Korisnik je dužan MK-DNS službe dostaviti svaku promjenu bilo kojeg od podataka u Jedinstvenom registru registriranih domena u MK-domeni. Promjena podaci su poslali na obrascu koji utvrdi MK-nepouzdanih uslugu koja će biti objavljena na internetskoj stranici MK-DNS službe.


Članak 41. Odnos korisnika domena i MK-DNS služba treba biti dobronamjerni i konstruktivni, koji je u skladu s pravilima internet zajednice. Korisnik domene dužan poštovati i provoditi preporuke MK-DNS službe. Korisnik domene, a osobe koje su ovlaštene po njemu, surađivat će s MK-DNS službe, ili s osobom ona će ovlastiti korisnik pitanja domenskiot prostor. Suradnja znači poduzimanje mjera za ograničavanje i sprečavanje aktivnosti koje predstavljaju domene zloporabe i štetne korisnici domena. Članak 42. Službeni kontakti između MK-DNS službe korisnika i ostvaruje se putem elektroničke pošte, na adresu navedenu od strane korisnika u zahtjevu za registraciju, ili promjene u tim podacima. Pisana komunikacija, uključujući dostavkata rješenja, odluke i tako dalje. Ostvaruje samo u slučajevima u kojima je takav način komunikacije, odnosno dostavka je koje ovih pravila. Članak 43. Svi službeni podaci se odnose na MK-domeni javno objavljena na internetskoj stranici MK-DNS službe. Ako neka pitanja trebaju komunicirati istovremeno s više korisnika na domenama, komunikacija se obavlja na način kao u prethodnom stavku ovog članka. Članak 44. Komunikacija shvatili načine navedene u čl. 42. stavak 1. i članka 43. ove Uredbe imaju isti pravni učinak kao da su ostvareni u pisanom obliku. Članak 45. Korisnik domene je odgovoran za svaki oblik zlouporabe domeni. Zlostavljanje znači svaki registracije domene koji nije u skladu s ciljnom području i odredbama ovih Pravila. Korisnik domene (ili podnositelj zahtjeva za registraciju domene) u potpunosti odgovoran za bilo koju povredu prava intelektualnog vlasništva (npr. autorsko pravo, prava industrijskog vlasništva i drugih zaštite u skladu s propisima koji reguliraju ovu materiju), te za bilo kakvu štetu nastali kao posljedica takvog kršenja, koja proizlazi iz pokretanju postupka za registracija domene, registracija domena ili uporabe. MARNet ne snosi i ne može snositi nikakvu odgovornost u vezi s time. U slučaju spora, korisnik domene (ili podnositelj zahtjeva), a treća strana koje proizlaze iz eksploatacije domene MARNet ne preuzima odgovornost za stranke, ali usmjerava stranke za rješavanje spora u skladu s odredbama članaka 53 do 60 ove Uredbe . Članak 46. Korisnik domene ne mogu daje opseg koristiti i druge osobe, osim ako je drugačije navedeno u ovoj Uredbi, a on ne smije napustiti područje u korist trećih osoba i poduzeti sve vezane za posao domena, ako je to čini stjecanja financijske, materijalne ili druge koristi neki drugi entitet. Ako korisnik domene postupi suprotno prethodnom stavku, MK-DNS služba će predložiti ravnatelju da preokrenu odluku. MK-domene DNS služba će deaktivirati i izbrisati iz registra deaktivirati domenu i brisanje iz Registra. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na ovaoj pokretanje odluke, te odluke, kao i zakona i postupak o žalbi. Članak 47. Korisnik domene je odgovoran za točnost podataka u zahtjevu i za vjerodostojnost priložene dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev. Ako dodatno utvrdi da su podaci navedeni u zahtjevu netočni ili da je dokumentacija dostavljena uz zahtjev je nepouzdan, MK-DNS služba može otkazati odluku za deaktiviranje domene i brisanje iz Registra. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, odredbe ove Uredbe koje se odnose na podnošenje rezolucije ili odluke, kao i zakona i postupak o žalbi. VII. OTKAZIVANJE REGISTRACIJE Članak 48. Registracija domena može biti otkazana, domene deaktivirati i izbrisati iz registra, ako je jedan od


sljedećih uvjeta:  korisnik domene u pisanom obliku zatražio poništenje registracije domene i njegova brisanja iz Registra  MK-DNS služba utvrdi da pravna osoba - područje je prestala postojati, ili u slučaju smrti pojedinca na svakom korisniku, te je proveo tri godine  korisnik postupi suprotno ovim pravilima,  istekao rok za podmirenje financijskih obveza utvrđenih u potvrdi o registraciji,  Korisnik domene ne podmiruju financijske obveze utvrđene aktima MARNet  korisnik domene nije u stanju zadovoljiti tehničke uvjete za rad domeni, a to dovodi do problema u funkcioniranju sustava prostoru imena MK-domene  korisnik postupak registracije dao lažne ili nepouzdane podatke i dokumentaciju  korisnički poslali promijeniti obvezujući informacije za sebe i za korištenje od domene,  Korisnik domene ne postupi u skladu sa svojim obvezama i odgovornostima prema ovom Pravilniku,  Korisnik domene ne preuzima odgovornost ili ne surađuje s MK-nepouzdanog uslugu, odnose između osoba ili agencija odobrila MK-DNS službe pitanjima utvrđenim ovim Pravilnikom, te u drugim slučajevima u kojima je to potrebno poduzimanje određenih aktivnosti,  Korisnik domene domena zloupotrebljava na način suprotno svrsi za koju je registriran,  Korisnik domene zloporabe domena na način da se, korištenjem ili ne-korištenje, krši intelektualno vlasništvo, autorska prava, zaštitni znakovi, itd.. u skladu s važećim propisima u RM  u drugim slučajevima utvrđenim ovim zakonom. Otkazivanje registarcijata i brisanje iz registra direktora će donijeti odluku o otkazu registracije i brisanje iz registra (u daljnjem tekstu: ponishtuvnje registracija). Otkazivanje registracije, deaktiviranje i brisanje domene registar u slučajevima iz rangu. 1 al. 1, 4 i 5 su provedena prije odluke o otkazu registracije korisnika. U slučaju sv. 1 al. MK-6 DNS služba obavještava korisnika elektronski terećen roku to će utvrditi, osigurati potrebne tehničke uvjete. Ako rok korisnik ne postupi implicitno MK-nepouzdanog usluge, stavak primjenjuje. 3. ovoga članka. U drugim slučajevima sv. 1. ovoga članka, primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na izradu i isporuku rješenje ili odluku, kao i prava i postupka u žalbenom postupku. Domene za koje je registracija otkazani onesposobili je postupak hitne. VIII. Stjecanje pomoću nasljedstva Domene i domena odstupanja Članak 49. Ako korisnik domene prestala postojati, pravni sljednici pravne osobe mogu zahtijevati stjecanje prava na korištenje domene, tj. preregistraciju postojeće domene u njihovu korist i upisati svoje ime u Registar. Uz zahtjev, osim uspostavljenog dokumentacije mora biti popraćeno i prazan pravni dokument baštine entiteta. Od navedenog dokumenta treba jasno proizlazi i stjecanje prava na korištenje domene. Članak 50. Ako pojedine umre, nasljednici osobe može zahtijevati stjecanje prava na korištenje domene, tj. preregistraciju postojeće domene u svoju korist i registrirati svoje ime u Registar. Uz zahtjev, osim uspostavljenog dokumentacije mora biti popraćen učinkovit i provediv rješenje za nasljedstvo. Iz navedenog rješenja treba nedvojbeno proizlazi i stjecanje prava na korištenje domene Članak 51. Korisnik domene ne može odreći prava na korištenje domene u korist drugog podnositelja zahtjeva, ako je podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za upis u skladu s odredbama ove Uredbe. U ovom slučaju, posebice redoviti postupak registracije. Odricanje od prava korištenja u korist drugog subjekta ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za promjenu korisnika domene koji je potpisan od strane sadašnje i buduće korisnike. Odricanje od prava na uporabu je konačna i ne može se opozvati. Članak 52. Ako su zahtjevi iz ovog Pravilnika, MK-DNS služba će donijeti odluku o promjeni korisnikovu


postojeće domene. Ako su ispunjeni uvjeti iz ove Uredbe, MK-DNS služba će donijeti odluku o odbijanju zahtjeva. U slučaju sv. 2. ovoga članka, primjenjuju se odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na izradu i isporuku rješenje ili odluku, kao i prava i postupka u žalbenom postupku. IX. Rješavanje sporova Članak 53. Treća stranka koja je nezadovoljna registraciju određenim područjima ima sljedeće značajke:  postići sporazum s trenutnom korisniku domene  pokretanje arbitražnog postupka u skladu s odredbama ovog Poslovnika Stranke su usmjereni prvi spor riješiti mirnim putem. U slučaju postizanja dogovora, korisnik domene je dužan dostaviti MK-tekst DNS službe ugovora koji nedvosmisleno i jasno moći utvrditi promjene u vezi s domenom. Tekst sporazuma mora biti potpisan i ovjeren od obje strane i kod javnog bilježnika, te je u skladu s odredbama ove Uredbe. MK-DNS služba nije prihvatila sporazum, ako to nije u suprotnosti s odredbama ove Uredbe. U slučaju spora, zainteresirana stranka postigla neke promjene treba dostaviti na MK-DNS službe pravomoćna presuda nadležnog suda (ovjerena fotokopija), koji sadrži trebao izraziti оредби o temi domenu i promjene koje je potrebno provesti. Članak 54. Za rješavanje sporova putem arbitraže obrasca Arbitražnog odbora GB - domene. Svaki slučaj imenovala posebnog arbitražnog vijeća od tri člana, jednog od članova arbitražnog vijeća za MK-domeni. Članovi arbitražnog vijeća imenuju se na temelju njihove prethodne suglasnosti, odbor Marne-et iz redova nezavisnih stručnjaka, posebice u području informacijske tehnologije zakona, zaštite intelektualnog vlasništva, itd.. Popis članova arbitražnog vijeća je javan i objavljuje se na internetskoj stranici MK-nepouzdanim usluge Mandat članova arbitražnog vijeća je neograničen. Članak 55. Arbitražni postupak pokreće se na temelju pisanog zahtjeva pravne ili fizičke osobe, odnosile su se na MK-DNS službe (u daljnjem tekstu arbitražnog zahtjev). Samovoljno podnositelj zahtjeva mora imati: Prvi Očito je izjavio:  osnovne informacije o sebi ili tvrtku, odnosno naziv fizičke osobe, adresa, broj telefona i broj faksa,  da domena registrirana u skladu s odredbama ove Uredbe, zahtjev  bilo posebno promjene u statusu registracije domene predlaže  objašnjenje prijedloga, uključujući i odredbama ovog Pravilnika i odredbama drugih važećih propisa koji opravdavaju traženu promjenu; Drugi dostaviti izjavu da predlaže i da pristaje na arbitražu za pojedine domene u skladu s odredbama ove Uredbe; izjavi se također treba navesti da je podnositelj zahtjeva priznaje odluku arbitražnog vijeća kao konačna; Treći odrediti jednog člana arbitražnog vijeća; 4. Poziv MK-DNS služba, a prije radu Arbitražnog vijeća platiti troškove arbitraže Članak 56. Na temelju primljenog zahtjeva arbitraže, MK-DNS služba odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana, pružit će domenu trenutnog korisnika za pristup arbitražni postupak i podnosi proizvoljnog zahtjev. Ovaj korisnik najkasnije 10 radnih dana od dana primitka ponude MK-DNS službe moraju:  podnijeti optužbe o proizvoljnom primjenom  ako ugovorenog arbitražnog postupka, podnijeti izjavu o suglasnosti i odrediti jednog člana arbitražnog vijeća Ako trenutni korisnik ne dostavi pismeni odgovor na ponudu u propisanom roku, smatrat će se da


nisu prihvaćeni sporazum o arbitraži u skladu s odredbama ove Uredbe. Ako trenutni korisnik ne precizira član arbitražnog izbranog odbora Uprave imenuje člana Arbitražnog vijeća koje će se smatrati da bude izabran od strane korisnika domene. Članak 57. Arbitraža odbor određuje treći član arbitražnog vijeća iz reda svojih članova, koji u isto vrijeme je i predsjednik arbitražnog vijeća. Nakon utvrđivanja tročlano arbitražno vijeće, a najkasnije u roku od 20 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva proizvoljnim, arbitražni Odluka Vijeća za pokretanje arbitražnog postupka. Rješenje će sadržavati: naziv domene, korisnik domene podataka i podnositelja zahtjeva proizvoljnim, sastav arbitražnog vijeća. Članak 58. Arbitraža vijeće, u roku od 30 dana od donošenja odluke do arbitražnog postupka, odlučiti o zahtjevu proizvoljnom. Zahtjev arbitražno vijeće, MK-nepouzdan servis tražitelj proizvoljna i trenutni korisnik domene, u roku od dva radna dana, dužan dostaviti sve materijale vezane uz temu domeni. Članak 59. Tijekom arbitražnog postupka, MK-DNS služba može odbiti provesti bilo kakve promjene, administrativne ili tehničke domene povrzni o proizvoljnog zahtjev. Članak 60. Arbitražno vijeće odluke su konačne i izvrshni.Odlukata u pisanom obliku dostaviti na MKnepouzdanih službi žalbe proizvoljne primjene domeni i trenutnog korisnika. J.. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 61. Ova Uredba stupa na snagu dan nakon objave u Narodnim novinama. Članak 62. Tijela osnovanih ovim Pravilnikom utvrđuje se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Do osnivanje tijela osnovanih ovom Uredbom ne može provoditi postupke povezane s tim tijelima. Članak 63. Unutar šest mjeseci odbor MARNet će obavijestiti nadležne organe uprave i lokalne samouprave s odredbama ove Uredbe, u cilju ostvarivanja prava u vezi s "inf.mk" domene, kao i drugih organizacija i tijela u okviru ovog Pravilnika imaju pravo registrirati domene "inf.mk" domenu. Članak 64. Domena korisnici registrirane prije stupanja na snagu ove Uredbe uskladiti postojeće domene s odredbama ovog Pravilnika u rokovima za ispunjavanje odredi MK-DNS službe i objavio na svojoj internetskoj stranici. Usklađivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno oderedbite tim pravilima. Domene koje ne udovoljavaju odredbama ove Uredbe prestaje postojati, te će biti isključen nakon isteka propisanog razdoblja sv. 1. ovoga članka u skladu s odredbama ove Uredbe. Članak 65. Korisnici domena registrirana u skladu s odredbama Uredbe o organizaciji i upravljanju gornjem makedonskog domene GB na području interneta i korištenje pod-domena istih (Službeni glasnik RM br. 35/2004), mogu podnijeti zahtjev za njihovu ponovnu registraciju izravno pod vrh Makedonski domene MK (u daljnjem tekstu: HR). Re-registracija se izvodi tako da se određeni dio domene ostaje nepromijenjena, a fiksni dio naslova zamjenjuje se MK (npr. "MR" je poseban dio imena, "gov.mk" je fiksni dio imena). Članak 66. Domena korisnici koji su registrirani domena s istim imenom posebnom dijelu, te različite fiksni dio imena, preregistracija izravno pod MK može izvesti međusobnim dogovorom između svih postojećih korisnika zasebnom dijelu imena, koji propisuje da korisnik i dalje koristiti određeni dio domene izravno pod MK. Ostali korisnici mogu nastaviti koristiti već registrirane domene ili traže svoje poništenje i


deaktivaciju. Ako se ne postigne sporazum, korisnici i dalje koristiti imena domena su registrirani u skladu s odredbama Pravilnika o чл.1 ovih pravila (osobito fiksni dio imena, npr.. Mnr.gov.mk). Članak 67. Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, na zahtjev potencijalnog korisnika, registracija domena se može obaviti izravno pod gornjem domene makedonskog MK. Ne mogu podnijeti zahtjev za registraciju istog imena domene s domene koja je već registrirana ili za koje je u tijeku postupak registracije. Za isti naziv domene smatra domena koja sadrži istu poseban dio imena, bez obzira na fiksni dio imena ili registrirani izravno pod MK. Iznimno, ako postoji dogovor između korisnika domene koji sadrži određenu i fiksni dio imena (Tercijarne domene) i registracija domena podnositelj zahtjeva može zatražiti ime domene da se registrirate. Članak 68. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se po istom postupku kao u svojoj odluci Odbor MARNet Predsjednik Prof Dr. Margita Kon-Popovska

hgh  

gjhgh dff df sdffd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you