Page 1

www.litija.sds.si

3 zA POŠTENOST, PRAVIČNOST IN NAČELNOST


Predstavitev kandidata Slovenske demokratske stranke za župana občine Litija:

mag. Marko DOBLEKAR Spoštovane občanke in občani! Običajno ste moje članke brali v litijskem Občanu, tokrat pa se srečamo še tukaj, kjer je tudi priložnost, da se vam podrobneje predstavim. Rojen sem 22.4.1963 v Ljubljani. Osnovno šolo sem obiskoval v Šmartnem pri Litiji še v takrat enotni občini, v Ljubljani pa srednjo šolo za elektrotehniko. Po odsluženem vojaškem roku v Beogradu sem se zaposlil v obrtni delavnici Berčon Litija. Po osamosvojitveni vojni, kjer sem bil tudi aktivni udeleženec na litijski cesti v Ljubljani, sem 2 leti delal v direktni prodaji, pot pa nadaljeval v podjetju Piramida Zagorje, kjer sem bil tudi družabnik - solastnik. Moj nemirni duh je iskal nove izzive in postal sem vodja nabave ter kasneje tudi direktor veleprodaje v Cankarjevi založbi. Vmes sem svoj prosti čas in denar vlagal v znanje in doštudiral ob delu ter postal dipl. ekonomist. Po združitvi MK Trgovine, Cankarjeve založbe in MK Biroopreme sem postal programski direktor v novi Mladinski knjigi trgovini in kasneje direktor CTJ d.d.. Z vlaganjem v lastno znanje in izobrazbo sem nadaljeval na podiplomskem študiju na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju, kjer sem tudi uspešno magistriral. Ko sva z ženo zgradila hišo v Litiji, smo se s hčerko preselili septembra 2005. Istega leta me je, po povabilu takratnega ministra dr. Gregorja Viranta in uspešno prestanem zaslišanju uradniškega sveta, vlada imenovala za generalnega sekretarja takrat novega Ministrstva za javno upravo s 310 zaposlenimi. Na tem ministrstvu se je »oralo ledino« na področju bolj ekonomičnega, transparentnega in uporabnikom prijaznega delovanja celotne javne uprave. Lahko rečem, da sem bil aktiven udeleženec, pa tudi tvorec marsikatere (takrat še zgolj) ideje, danes pa samoumevnega delovanja na področju poslovanja uprave z državljani. To je bil zares velik izziv in danes lahko s ponosom pogledam nazaj, ker vem, da smo skupaj opravili veliko delo. Potem, ko je SDS volitve izgubila, sem se odločil, da postanem član stranke in poskušam po najboljših močeh pomagati, da se delo, ki ga je vlada Janeza Janše

opravila, ne bo kar tako izgubilo v teoretičnih političnih floskulah novih oblastnikov. Tudi na državnem nivoju sem v stranki član strokovnega sveta SDS in delujem v odboru za javno upravo ter v odboru za gospodarstvo. Kruh si služim (končno) v lastnem podjetju, ki se ukvarja z veleprodajo pisarniškega materiala, promocijskih izdelkov in poslovnih daril.

ZAKAJ MENIM, DA ZMOREM VEČ IN BOLJE?

Na kratko rečeno zato, ker sem že skozi celotno poklicno kariero dokazoval, da sem človek dejanj, nabral sem si tudi veliko izkušenj na vseh področjih, ki sem jih sedaj pripravljen uporabiti za skupno dobro. Odločil sem se, da z dejanji, ne besedami, dokažem in pokažem, da se da našo občino voditi veliko bolje, kot je vodena sedaj. Še vedno verjamem, da je možen napredek in razvoj s pametnim in preudarnim gospodarjenjem, z angažiranim in vztrajnim delom občinske uprave, z zdravo kmečko pametjo in transparentnim financiranjem projektov. Za nas vse pa je NAJPOMEMBNEJŠE, da končno začnemo investirati tudi z evropskim in državnim denarjem. Za tovrstno delovanje potrebujemo bodisi dober in strokoven redno zaposlen kader, bodisi kvalitetnega zunanjega pogodbenega izvajalca. Pred tem pa so pomembni natančno pripravljeni in ustrezno ovrednoteni projekti, ki lahko kandidirajo na takšnih razpisih. Po informacijah, ki jih zdajšnja lokalna oblast daje v javnost, je in še bo teh projektov veliko, vendar vsaj, kot je meni

znano, še nobeden ni prejel evropskega denarja. Kvaliteta bivanja v občini Litija vztrajno pada. To občutimo vsi in vsakodnevno, ko se vozimo po luknjastih cestah (sredi Litije imamo celo nekaj metrov betonske ceste), ko nam iz pip priteče voda pomešana z blatom, ko v 21. stoletju nimajo vsa gospodinjstva možnosti dostopa do interneta, ko nimamo varstva v vrtcu v kraju bivanja, ko otroci hodijo v razpadajoče šole...Najhujše pa je, da se to dogaja kljub velikem zadolževanju zdajšnje občinske oblasti. Kam torej gre ves naš in še denar od kreditov?! Bilo ga je dovolj za izdelavo pločevinaste ograje okrog nogometnega igrišča, ni pa ga bilo za zaščitno škarpo pred poplavami na Trgu na Stavbah. Kaj menite? Kako to, da se je ravno v tem predvolilnem mesecu začelo ograjevati parcelo za bodoči Socialno varstveni center, t.i. SVC? Da je to bilo že vseskozi planirano za ta čas, niti otroci ne verjamejo več. Podobno je z osnovno šolo Litija, kjer se je od obljub, da se bo začelo graditi že lansko leto, začelo zapletati na vseh koncih. Ko se je potrošilo več kot sto tisoč evrov samo za izbor projekta za šolo, so “strokovnjaki” ugotovili, da šola nima zaklonišča, da potrebuje še eno manjšo telovadnico za oddelek s prilagojenim programom. Na številna vprašanja, ki smo jih imeli v Svetu staršev in Svetu šole, ni bilo pravih in konkretnih odgovorov, ampak samo ustne obljube, ki pa še niso bile realizirane. Še in še bi lahko naštevali. Netransparentno delovanje, nekonsistentno reševanje problematike in zgolj obljube, ki niso nikoli “meso postale” s strani zdajšnje občinske oblasti. Toda to ne bi bilo produktivno. Ne rečem, da se župan ne trudi, vendar je to očitno njegov maksimalen domet. Gre zgolj in izključno za kvalitetnejše življenje nas vseh, prebivalcev naše lepe občine, kar mora biti naš skupen cilj in za kar si bom vseskozi in še naprej prizadeval. Če menite, da sem pravi, v nedeljo, 10. oktobra, volite zame, da gremo potem skupaj naprej v boljše čase! mag. Marko Doblekar


www.litija.sds.si

Predstavitev kandidatov Slovenske demokratske stranke za občinske svetnike:

1. VOLILNA ENOTA 1. mag. Marko DOBLEKAR

2. Boris DOBLEKAR

Občinski svet je in mora biti organ, ki županu daje koristne predloge za razvoj občine in mesta. Občinski svet glasuje o županovih predlogih, jih sprejme ali zavrne. Mesto Litija je bilo v tem mandatu pozabljeno tako od župana, kot od občinskih svetnikov. Prizadeval si bom, da v novem mandatu temu ne bo več tako in bo mesto dobilo, kar si zasluži.

Zavzemal se bom za čim hitrejšo izgradnjo OŠ Litija in SVC, urejen, varen promet z dodatnimi parkirišči, rekreativne in kolesarske poti, obrtno poslovno cono, celovito rešitev proti poplavni ogroženosti ter za podporo in pomoč občine uporabnim zamislim, idejam in projektom organizacij in posameznikov s področja razvoja športa, turizma in gospodarstva, ki bodo dvignili nivo kvalitete življenja tako v mestu, kot v celotni občini Litija.

3. Nada ŠULIGOJ

4. Primož LAMBERGAR, spec.,

Zavzemala se bom za razvoj podjetništva in povečanje delovnih mest v naši občini. Kriza nam je ponudila tudi nove možnosti in priložnosti za razvoj manjših in srednjih podjetij, kot je moje. Prepričana sem v kandidaturo z močno stranko in sposobnimi ljudi, ki vemo kaj hočemo in pozitivno ter optimistično razmišljamo o spremembah na mnogih področjih v naši občini.

Navajen sem delati projektno, prepričan sem, da bi morali tako delati tudi v lokalni skupnosti. Svoji občini želim, za to sem si tudi prizadeval zadnja dva mandata v občinskem svetu, da se znebi statusa spalnega naselja z razvojem gospodarstva, pridobitvijo delovnih mest, ter boljšimi prometnimi povezavami. Verjamem, da je moja vizija uresničljiva, zato kandidiram še tretjič.

5. Igor ŠTRUS

6. Fani VRHOVEC

V Litiji bo potrebno spremeniti mnogo stvari na gospodarskem in okoljskem področju. S podjetništvom se ukvarjam že 23 let, zato menim, da imam dovolj izkušenj, da lahko pripomorem k boljšem razvoju občine. Še posebej se bom zavzel za zelo pomembno ureditev podhoda pod železniško progo v Gradcu do trgovskih centrov.

Zaposlena sem v Predilnici Litija, doma imamo majhno podjetje, ki ga vodim. Iz izkušenj lahko rečem, da bodo le dobro premišljene - prave in pravočasne odločitve, gospodarno ter trdo delo vseh lahko izboljšali položaj v naši občini.

7. Matej ŽONTAR

8. Aleksandra JERINA

Priča smo trendu apatije mladih ljudi do politike, češ da je politika nekaj slabega, in se nas mladih sploh ne tiče. Zavzel se bom za čim večjo vključenost mladih v aktualno lokalno dogajanje, izgradnjo podjetniškega inkubatorja, ustanovitev sklada za najuspešnejše dijake in študente, izgradnjo neprofitnih stanovanj za mlade družine in ureditev sprehajalno-rekreacijske poti ob reki Savi. Moj slogan: MLADI ZA MLADE!

V celotni občini je nujno potrebna obnova cest (npr. Rozmanov trg, kjer živim tudi sama), velike potrebe so po parkiriščih (tako pred bloki, kot v samem jedru mesta). Pogrešane so tudi kolesarske proge, parki za rekreativce, tekalne steze, več bi bilo treba storiti tudi na področju animacije mladih in kulturnega dogajanja. Mladim je z našo pomočjo treba zagotoviti večjo varnost v domačem okolju.


Predstavitev kandidatov Slovenske demokratske stranke za občinske svetnike:

1. VOLILNA ENOTA 9. Jože GROBOLJŠEK

10. Igor OSREDKAR

Zavzel se bom, da se modernizacija glavne ceste Litija - Ljubljana premakne z mrtve točke. V Zgornjem logu je nujno potrebna rešitev izven nivojskega križanja z železnico, da se tako poskrbi za varnost udeležencev v prometu. Prizadeval si bom tudi, da se bodo krajani v Zgornjem Logu lahko čimprej priklopili na tako težko pričakovan javni vodovod.

Sem velik pristaš športnih aktivnosti, zato se bom zavzemal, da se bo čim več mladih ukvarjalo s športom. Z različnimi spodbudami lahko mladino iz ulic privabimo na športna igrišča, da razvijamo športni duh in zdravo življenje, v ta namen pa v Litiji, ki je športno mesto, izgradimo nogometno igrišče z atletsko stezo.

11. Natalija BORIŠEK

12. Jožef HOSTNIK

Od leta 1994 nadaljujem z delom kot samostojni podjetnik v podjetju, ki sta ga leta 1971 ustanovila moja starša. Na lokalnem nivoju želim s svojimi izkušnjami in nasveti pomagati, da skupaj naredimo več za našo občino.

V času krize, ki ji še ni videti konca, bomo morali tudi v naši občini več pozornosti nameniti tistim občankam in občanom, ki krizo zaradi različnih vzrokov občutijo še bolj. Predvsem pa moramo paziti, da te situacije, ki zagotovo razdvaja, ne bodo občutili mladi in otroci, saj je niso povzročili oni, zato tudi niso dolžni prenašati napak, za katere so odgovorni odrasli.

Podrobnejši podatki kandidatov za občinske svetnike za 1. volilno enoto m a g . M a r ko D o b l e k a r , 2 2 . 4 .19 6 3 , P a r t i z a n s ka p o t 16 E , 1 27 0 L i t i j a B o r i s D o b l e k a r , 0 4 . 7.197 0 , C e st a Ko m a n d a n t a S t a n e t a 11 , 1 27 0 L i t i j a N a d a Š u l i g o j , 2 5 .1 .19 4 8 , B r e g p r i L i t i j i 41 , 1 27 0 L i t i j a P r i m o ž L a m b e r g a r , 19 . 8 .1977 , B r e g p r i L i t i j i 24 , 1 27 0 L i t i j a I g o r Š t r u s , 2 0 . 8 .19 5 9 , To p i l n i š ka 8 , 1 27 0 L i t i j a Fa n i Vr h o v e c , 27. 8 .19 5 4 , M a r o kov a p o t 11 , 1 27 0 L i t i j a M a t e j Ž o n t a r , 17. 2 .19 87 , Fr t i c a 7 , 1 27 0 L i t i j a A l e k s a n d r a J e r i n a , 0 6 . 2 .19 8 8 , M a i st r ov a 16 , 1 27 0 L i t i j a J o ž e G r o b o l j š e k , 2 8 . 9 .19 4 9 , Z g o r n j i L o g 16 , 1 27 0 L i t i j a I g o r O s r e d k a r , 2 8 . 6 .19 8 6 , M a i st r ov a 6 , 1 27 0 L i t i j a N a t a l i j a B o r i š e k , 0 2 . 2 .197 2 , B r o d a r s ka 3 , 1 27 0 L i t i j a J o ž e f H o s t n i k , 0 9 . 3 .19 41 , C e st a Ko m a n d a n t a S t a n e t a 16 , 1 27 0 L i t i j a


www.litija.sds.si

Predstavitev kandidatov Slovenske demokratske stranke za občinske svetnike:

2. VOLILNA ENOTA 1. Matjaž GOSPETI

2. Anja VRHOVEC

V svojem mandatnem obdobju se bom zavzemal za takojšno modernizacijo ceste Ljubljana- Litija G2-108, ki je zelo pomembna za sam razvoj naše občine. Prav tako se bom zavzel za večjo tržno usmerjenost KSP z vso potrebno mehanizacijo. Močno podpiram tudi ureditev primestnega avtobusnega prometa na relaciji Hotič - Ljubljana.

Prizadevala si bom, da se v KS Vače uredi osrednji vaški trg, da se izpolni zastavljeni cilj - izgradnja mrliške vežice in da se asfaltirajo ter uredijo javne poti. Po principu Gabrovke in Kresnic je tudi na Vačah potreben bankomat. Če mi boste zaupali svoj glas, bom kot občinska svetnica tvorno sodelovala pri vseh pomembnih, političnih in drugih odločitvah v občini.

3. Denis FURMAN

4. Jožef LAJEVEC

KS Sava je bila do sedaj zelo zapostavljena, že skoraj pozabljena! Zavzel se bom, da se izpeljejo projekti cestne infrastrukture, javne razsvetljave, adaptacije mostu, športnih igrišč. V zadnjih poplavah se je spet izkazalo kako zelo je potreben protipoplavni ščit oziroma zapornice tunelov, kjer se po številnih obljubah ne zgodi nič. Na Savi poznamo rešitve za veliko manjši denar, kot pa je nastala škoda.

5. Peter OSTREŽ Kot občinski svetnik se bom zavzemal za dostopnost vseh, tudi tovornih vozil, v Jevnico, ker je to pomembno za sam razvoj kraja. Prioritete, ki bodo zame v tem mandatu na prvem mestu pa so še: - postavitev bankomata v Jevnici - vodovod Golišče - preučitev možnosti za ureditev potniške železniške postaje v Kresniških Poljanah

Kot občinski svetnik si bom še naprej prizadeval za nadaljevanje razvoja našega kraja. Ribče so vstopna točka v geometrično središče Slovenije iz smeri prestolnice. Zato se bom zavzel za vključitev naše vasi in občine v ljubljansko turistično ponudbo. Nujno potrebno je tudi asfaltiranje že zgrajenega pločnika od naselja Ribče do Kresniškega mostu.

6. Maks KOBALEJ Ne bom obljubljal nič, ker to delajo vsi, če pa bom izvoljen, se bom zavzemal za dobrobit vseh občanov občine Litija.

Podrobnejši podatki kandidatov za občinske svetnike za 2. volilno enoto M a t j a ž G o s p e t i , 21 .1 2 .19 6 9 , R i b č e 6 0 , 1 2 81 K r e s n i c e A n j a Vr h o v e c , 2 3 .10 .19 8 6 , Va č e 27 , 1 2 5 2 Va č e D e n i s Fu r m a n , 17. 6 .19 8 6 , S av a 18 a , 1 2 8 2 S av a J o ž e f L a j e v e c , 2 2 . 2 .19 3 8 , R i b č e 57 , 1 2 81 K r e s n i c e P e t e r O s t r e ž , 2 3 .11 .197 0 , K r e s n i š ke p o l j a n e 2 3 a , 1 2 81 K r e s n i c e M a k s Ko b a l e j , 14 . 5 .19 6 5 , B i t i č e 1 , 1 27 0 L i t i j a


Predstavitev kandidatov Slovenske demokratske stranke za občinske svetnike:

3. VOLILNA ENOTA 1. Gregor ZAVRL Še naprej si bom prizadeval, da se na podeželju asfaltira ceste s takšnim “tempom”, kot do sedaj in da bi bili vsi krajani priključeni na javni vodovod. V Gabrovki je tudi potrebno avtobusno postajališče pred OŠ Gabrovka za vse otroke, obvoznica skozi sam center in zagotovitev kapacitet za predšolske otroke v vrtcu. Na celotnem območju 3. volilne enote se mora zagotoviti vzdrževanje makadamskih javnih poti in cest (zimska služba, pesek za posipanje) ter opremljanje naselij z označevalnimi tablami, smerokazi in cestnimi ogledali. Ker vedno gledam bolj globalno, si želim, da Litija upraviči svojo lego in postane regijsko središče, ki bo znano po svojih turističnih znamenitostih in gospodarstvu z visoko dodano vrednostjo. Kot primarna naloga nove sestave občinskega sveta bo tudi prometna ureditev v mestu in zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest.

2. Filip FELE Za KS Polšnik si bom prizadeval za kvalitetno izvedbo že zastavljenih projektov, za asfaltiranje in ureditev makadamskih ter kritičnih odsekov cest, spodbujanje BIO kmetovanja in turizma, vzpostavitev širokopasovnih povezav. Zavzemal se bom tudi za ureditev večnamenskega objekta in vodovoda na Mamolju ter za realizacijo podjetniško razvojne vasi Velika Preska.

3. Erika MURKO Litija je občina prihodnosti, skupinskega duha in srčnosti. Resnično verjamem, da imajo v njej moji trije otroci svetlo prihodnost in toplo ognjišče, saj v litijski občini vsak posameznik pomeni veliko za njen nadaljnji razvoj.

4. Vida MERČUN

5. Domen VRTAČNIK

Moje želje so, da PRISLUHNEMO ŽELJAM OBČANOV, JIH UPOŠTEVAMO IN URESNIČUJEMO. V mojem kraju pa je nujno, da dobimo dovolj veliko parkirišče, ki bo namenjeno tudi za prireditve, varno postajališče učencev pred OŠ, varno peš pot skozi Gabrovko ter javno razvetljavo.

Kot podjetnik, vidim ključ uspeha za razvoj v občini Litija v izboljšanju prometnih povezav. Cesta med Litijo in Ljubljano postaja mestna ulica, kar je velika ovira za razvoj podjetništva. V našem delu občine smo vezani tudi na povezavo Litija-Radeče. To bi zelo dobro vplivalo na razvoj in perspektivo za visoko izobražen kader, ki ga v občini in regiji močno potrebujemo.

Podrobnejši podatki kandidatov za občinske svetnike za 3. volilno enoto G r e g o r Z a v r l , 01 . 9 .1 9 8 6 , N o v a G o r a 5 a , 1 274 G a b r o v k a F i l i p F e l e , 21 . 8 .1 971 , P o l š n i k 2 , 1 27 2 P o l š n i k E r i k a M u r k o , 10 .1 .1 97 9 , D o l e 27 , 1 27 3 D o l e p r i L i t i j i V i d a M e r č u n , 10 .1 .1 9 6 2 , G a b r o v k a 6 5 , 1 274 G a b r o v k a D o m e n V r t a č n i k , 0 2 . 2 .1 9 8 5 , D o l e 2 5 , 1 27 3 D o l e p r i L i t i j i


www.litija.sds.si


Naročnik: Slovenska demokratska stranka (SDS), Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana, www.sds.si

RIMSKO ŠTEVILO 1000

mag. Marko Doblekar, vaš kandidat za župana

ZVEZA, ZDRUŽENJE

PRIPRAVA ZA ROBLJENJE

www.sds.si

ZA POŠTENOST, PRAVIČNOST IN NAČELNOST Sestavil: JOŽE VIZLAR

STRAH DELAVEC PRED V HOTELU NASTOPOM

ŽLAHTNI PLIN (RN)

SKANDINAVSKI DROBIŽ

ZORANA ZEMLJA STRUPENA RASTLINA

KOVINA ZA LOTANJE

KAREL ERJAVEC

JEZIK ČRNCEV BANTU

UČENJE KVAR, DEFEKT

DRŽAVA V ZAHODNI AFRIKI

SLOVENSKI MADŽ.ŠAH. DELAVEC V IGRALEC VELEMOJ. CINKARNI (PRIMOŽ) (PETER) NIZOZEMSKA

OSEBA IZ ROMANA DOKTOR ŽIVAGO

OSNOVNA PRISTANIŠNARAVNA ČE V TEKOČINA JEMENU INDONEZIJSKI OTOK TRIGLAVA MIŠICA

PREROČIŠČE ARABSKI ŽREBEC SLAVKO OSTERC

NEUMEN ČLOVEK STAREJŠI FRANCOSKI NOGOMETAŠ SLOVENSKI NABOŽNI PISATELJ (GVIDO)

ROMUNSKI NADALJEGROF VANJE VAMPIR GESLA

GRAD PRI SEŽANI VELETOK V SIBIRIJI

Za Litijo. Za našo občino!

KLINIČNI CENTER

PLEME ITALIJANSKI DIRIGENT (ALBERTO) ANGLEŠKI PISATELJ (CHARLES) ZAPAD

ANTON NOVAČAN SLOVENSKI PESNIK (JANI)

RAZLOG, VPLIV NA ODLOČITEV MAKEDONSKI NARODNI HEROJ (MIRČE)

VELIKO

RT SREČE IN V ŠPANIJI VESELJA PRI REŠEVANJU

ŠVEDSKI RAZISKOVALEC (SVEN)

TINE LOGAR

VELIKI REFERAT

ŽVEPLO

DEBELA PALICA

Težje besede: AMOROS, HEDIN, OPERAT, STRELNIKOV, TRICEPS.

Pravilno izpolnjeno križanko prinesite pred Občino Litija, v petek, 8. oktobra 2010, ob 20 uri, na zaključno predvolilno prireditev Slovenske demokratske stranke. Nagradno žrebanje bo predvidoma ob 21. uri. Izdajatelj: OO SDS Litija // Naklada: 5.000 izvodov Priprava za tisk in oblikovanje: MA-AR - www.dobi.si Tisk: Tiskarna Matrica - www.tiskarna-matrica.com

OKNA

vrata, senčila

Odlična ponudba in cena

FENSTERSYSTEME

w w w. c i g l i c . c o m

Glasilo SDS Litija  

lokalne volitve 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you