Page 1

K . B. S.

D E W ES T H OEK

Schoolgids

2013 2014

Groei en ontwikkel in een veilige en prettige omgeving


Hoofdlocatie Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout Tel. : 0162 45 43 52 Nevenlocatie Locatie Ridderstraat Tel.: 0162 45 43 52 Voorschool Tel.: 06 27 31 51 04 website: www.kbsdewesthoek.nl e-mail: directie@kbsdewesthoek.nl


Inhoud 1.

ALGEMEEN 1.1 Voorwoord 1.2 Onderwijs en identiteit 1.3 Praktische informatie

2 2 2 3

2

ORGANISATIE, REGELGEVING en BESTUURSSTRUCTUUR 2.1 Bestuursstructuur 2.2 Schoolmanagement 2.3 Personele bezetting 2.4 De klachtenprocedure/vertrouwenspersonen 2.5 De ouders 2.6 Buitenschoolse opvang 2.7 Medezeggenschapsraad 2.8 Oudervereniging 2.9 Verkeersouders

8 8 8 8 10 10 11 11 12 12

3

ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 De groepen 3.2 Hoe gaat het in de klas?

13 13 13

4

LEER- EN VORMINGSGEBIEDEN EN METHODEN 4.1 Nederlandse taal 4.2 Lezen 4.3 Schrijven 4.4 Rekenen 4.5 WereldoriĂŤntatie 4.6 Aardrijkskunde 4.7 Geschiedenis 4.8 Natuurkennis 4.9 Verkeer 4.10 Tekenen en handvaardigheid 4.11 Muziek 4.12 Spel, beweging (drama en dans) en gymnastiek 4.13 Catechese 4.14 Sociaal-emotionele ontwikkeling 4.15 Engels 4.16 Morele talenten 4.17 De computer in het onderwijs 4.18 Techniek

17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20

5

DE LEERLINGEN 5.1 Aanmelding en de eerste stappen in het basisonderwijs 5.2 De zorg voor onze leerlingen en het leerlingvolgsysteem 5.3 Rugzakkinderen 5.4 Verwijderingsprocedure 5.5 De overgang naar het voortgezet onderwijs

21 21 21 22 22 23

6.

ADRESSEN, TELEFOONNUMMERS

24

1


Algemeen

1.1 Voorwoord Graag bieden wij u de schoolgids voor het schooljaar 2012-2013 aan. Deze gids is ook bestemd voor de ouders van de voorschool. Voor verdere informatie m.b.t. de voorschool verwijzen wij u naar de directie van onze school en een speciale informatiegids. Wij hopen dat ouders, die via de schoolgids voor het eerst kennismaken met de school, een duidelijk beeld krijgen van onze vorm van onderwijs, onze methoden en onze school. Mocht het lezen van deze gids bij u vragen oproepen, wendt u zich dan tot de directie. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden. 1.2 Onderwijs en identiteit De opdracht vanuit de overheid is dat iedere school goed onderwijs dient te verzorgen. Naast het aanbieden van goede leermethoden, rekening houdend met de leeftijd, het niveau en de beleving vinden wij het van essentieel belang dat onze school een plaats is waar de kinderen zich thuis voelen. Onze school wil ook een plaats zijn, waar het kind zich veilig voelt, serieus genomen wordt en als individu benaderd wordt. Als uw kind met plezier naar school gaat, zal het met enthousiasme aan de slag gaan en werken aan gezonde, haalbare resultaten. De sfeer waarin uw kind opgroeit, is immers van groot belang bij het uitgroeien tot een volwaardige volwassene. Wij streven daarom naar een vriendelijk en veilig klimaat, orde, rust en de nodige structuur. Zo zullen wij er steeds op toezien dat de kinderen en volwassenen op onze school op een prettige manier met elkaar omgaan. Wij willen onze leerlingen helpen in de ontwikkeling tot volwassenen die goed met anderen kunnen samenwerken, die op een zelfstandige manier hun weg in de samenleving kunnen vinden, die kunnen omgaan met hun eigen emoties én de emoties van anderen en die op een eerlijke manier en met een gezonde kritische houding ten opzichte van zichzelf en anderen in het leven kunnen staan en ervan kunnen genieten. Om deze doelen te bereiken heeft onze school gekozen voor een jaarklassensysteem; kinderen leren van én met leeftijdsgenoten. Toch wordt er in dit systeem rekening gehouden met de individuele verschillen tussen onze leerlingen. Op cognitief-, sociaal-emotioneel-, creatief- en gedragsgebied is elk kind uniek en zal daarop worden aangesproken en beoordeeld. Wij leggen op een positieve manier de basis voor de ontwikkeling van de kinderen. Dit alles geven wij gestalte vanuit onze katholieke identiteit. Wij gebruiken hierbij projecten van “Hemel en Aarde”. De katholieke normen en waarden vormen mede de basis van onze visie op ons onderwijs in een zich snel ontwikkelende, multiculturele samenleving. Wij zijn ervan overtuigd dat de ontwikkeling van onze leerlingen een proces is, waarin de samenwerking tussen ouders en school van groot belang is. Vanuit deze visie nodigen wij u uit de ontwikkeling van uw kind zo actief mogelijk te volgen en te ondersteunen.

2


1.3

Praktische informatie

Schooltijden ochtend

middag

Voorschool

Maandag t/m vrijdag

08.45 u. - 11.15 u.

Groep 1 t/m 4

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.45 - 12.15 uur 08.45 - 12.15 uur 08.45 - 12.00 uur 08.45 - 12.15 uur 08.45 - 12.15 uur

13.30 - 15.30 uur 13.30 - 15.30 uur

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.45 - 12.15 uur 08.45 - 12.15 uur 08.45 – 12.30 uur 08.45 - 12.15 uur 08.45 - 12.15 uur

13.30 - 15.30 uur 13.30 - 15.30 uur

Groep 5 t/m 8

13.30 - 15.30 uur 13.30 - 15.30 uur

13.30 - 15.30 uur 13.30 - 15.30 uur

Voor de ouders van de leerlingen uit de groepen 1/2 bestaat de mogelijkheid hun kind in de klas te brengen. We willen u vragen dit samen met uw kind af te bouwen in de loop van het eerste schooljaar, zodat er buiten afscheid genomen kan worden. In verband met de grote drukte verzoeken wij u vriendelijk niet met kinderwagens in de gangen te komen. Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 bestaat er een vrije inloop vanaf 10 minuten voor aanvang van de lessen. De groepsleerkrachten zijn dan in hun lokaal aanwezig, waardoor er voor schooltijd niet gesurveilleerd wordt op de speelplaats. Let op: op de speelplaats en in de school zijn honden niet welkom! Speciale kosten Het is wettelijk geregeld dat er voor leerlingen in het basisonderwijs geen lesgeld betaald hoeft te worden. Scholen mogen aan ouders wel een financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten. Bij De Westhoek is dat geregeld via de oudervereniging, die contributie heft om allerlei activiteiten te organiseren. Dit jaar is de vrijwillige bijdrage € 37,50 per kind. U ontvangt automatisch bericht hierover.

3


Algemeen

Aanvragen van extra vrije dagen en/of vakantie. Voor het aanvragen van extra verlof wegens bijzondere omstandigheden kunt u bij de locatiedirecteur terecht. U kunt het verlof schriftelijk aanvragen. Vervolgens hoort u zo snel mogelijk of het verlof kan worden toegekend. Voor afwijking van het vakantierooster wordt in principe zonder zwaarwegende reden geen toestemming gegeven, zeker niet in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Extra verlof dient u ruim op tijd aan te vragen bij de locatiedirecteur. Wanneer het verlof volgens de officiële regeling niet toegekend mag worden is de directie bij verzuim verplicht dit bij de leerplichtambtenaar te melden. Houdt u met de planning van vakantie(s) en extra vrije weekenden a.u.b. rekening met het vakantierooster; u kunt dit vinden op de kalender en de website van de school. Afmelden van leerlingen Wilt u de afwezigheid van uw kind door ziekte of doktersbezoek vóór schooltijd telefonisch doorgeven aan de conciërge? Het is niet noodzakelijk dit bij de leerkracht van uw kind te doen. Binnengekomen ziektemeldingen worden rond negen uur doorgegeven aan de betreffende leerkracht. Overblijven In het schooljaar 2008 – 2009 heeft De Westhoek de organisatie en uitvoering van het overblijven ( t.s.o. = tussen schoolse opvang) uit handen gegeven aan SKO. Zij staan garant voor kwaliteit en aandacht. Wij zijn als school al jaren bekend met SKO voor de naschoolse opvang, dit tot grote tevredenheid. U kunt uw kind(eren) op vaste dagen over laten blijven, maar ook incidenteel gebruik is mogelijk. Als u wenst, is er tot een kwartier vóór aanvang ( 12.00 uur) de mogelijkheid uw kind op te geven voor het overblijven. Zo bent u altijd verzekerd van opvang. Voor meer informatie betreffende de tussen schoolse opvang verwijzen wij u naar Murlen dienstverlening, telefoon 076-5935684, of e-mail naar murlen@murlendienstverlening.com (dagelijks bereikbaar van 8.00 u. tot 22.00 u). Aanmelding voor overblijven graag bellen naar voicemailnummer 06-20339398. Informatie Via op de website van onze school (www.kbsdewesthoek.nl) houden directie, leerkrachten, leerlingen en ouders u op de hoogte van alle activiteiten die er op school plaatsvinden. Hierop vindt u ook informatie over de activiteiten van de oudervereniging en de Medezeggenschapsraad. Informatieverstrekking aan gescheiden ouders. Als ouders gescheiden van elkaar wonen, blijven beide ouders recht hebben op de informatievoorziening over hun kind(eren). Bij voorkeur spreken wij gelijktijdig met beide ouders op de ouderavonden over de ontwikkeling van hun kind(eren). Indien er in de communicatie tussen de ouders storingen zijn ontstaan, kan er eventueel een dubbele afspraak worden gemaakt. Het initiatief hiertoe ligt bij de ouders.

4


Gymnastieklessen In de groepen 1/2 dragen de kinderen gymschoentjes, het liefst niet met gladde zolen of veters. De kleuters gymmen in hemd en onderbroek, bij koud weer in een T-shirt. In de groepen 3 t/m 8 dragen de leerlingen eigen gymkleding en sportschoenen (voor in de zaal). Kinderen douchen niet na de gymles. Mocht een leerling niet kunnen deelnemen aan de gymles, dan verzoeken wij u de leerkracht hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Laarzen, rollerskates en skeelers Als leerlingen bij slecht weer laarzen dragen, wilt u ze dan -voor in de klas- schoenen meegeven. Rollerskates en skeelers moeten buiten uitgedaan worden. Skateboards zijn i.v.m. de veiligheid niet toegestaan. Fietsen en fietsenstalling We vragen u, i.v.m. de beperkte ruimte in de fietsenstalling, uw kind(eren), alleen wanneer het echt nodig is, op de fiets naar school te laten gaan. De fietsenstalling is openbaar en mag daarom niet afgesloten worden. Voor de kinderen van de bovenbouw is aan de voorzijde van de school een fietsenstalling gecreĂŤerd. Voor schade, vernieling en diefstal is de school niet aansprakelijk. Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering Alle leerlingen worden door de oudervereniging collectief verzekerd voor ongevallen. Deze verzekering is geldig vanaf 1 uur voor tot en met 1 uur na schooltijd en tevens tijdens de schoolreis en het schoolkamp. Het schoolbestuur heeft een WA-verzekering afgesloten voor de leerkrachten. Het is wenselijk dat u in het bezit bent van een WA-verzekering tegen materiĂŤle schade, toegebracht door uw kind aan anderen. Excursies Faciliteiten en activiteiten buiten het schoolgebouw worden benut, wanneer deze aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen en passen in het leerprogramma. Enkele voorbeelden hiervan zijn: bezoek aan de kinderboerderij, het stadspark, de bibliotheek en de Bussel. Ochtendversnapering In alle groepen mag voor de ochtendspeeltijd iets gezonds gegeten of gedronken worden. Geeft u het drinken en/of fruit mee in een goed afsluitende beker, voorzien van de naam van uw kind. Schoolreis en schoolkamp De groepen 1 t/m 7 gaan jaarlijks op schoolreis. Een werkgroep, die bestaat uit enkele leerkrachten en ouders uit de oudervereniging, kiest de bestemming. Voor groep 8 organiseert een aantal leerkrachten samen met een aantal ouders het schoolkamp.

5


Algemeen

Trakteren Als een kind jarig is, mag er getrakteerd worden op school. Uw kind trakteert haar/zijn klasgenootjes en de eigen leerkracht. Mobiele telefoons Ook bij onze leerlingen wordt het bezit van een mobiele telefoon steeds populairder. Toch is het gebruik ervan door kinderen zowel in de school, als op de speelplaats niet toegestaan. De school is onder meerdere lijnen telefonisch bereikbaar. Mobieltjes worden in bewaring gegeven bij de leerkracht. Huiswerk Als team hebben wij besloten om de leerlingen vanaf groep 6 structureel wat huiswerk mee te geven, om onder andere een zelfstandige werkhouding, taakbesef en verantwoor-delijkheid voor eigen werk te ontwikkelen. We denken zo een soepele overgang te maken naar de grotere hoeveelheid huiswerk in het voortgezet onderwijs. Het huiswerk kan bestaan uit: regelmatig een boek lezen. het wekelijks aanleren van spellingwoorden (woordpakket). het voorbereiden van een spreekbeurt. het maken van een taal- of rekentaak. met behulp van werkschriften leren van proefwerken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. regelmatig de krantenkoppen lezen. regelmatig het tv-jeugdjournaal volgen. regelmatig informatie verzamelen. Rapportage Onze school heeft bij rapportage van schoolvorderingen gekozen voor zowel woord- als cijferbeoordeling. Een week vóór het uitdelen van de rapporten is er een inloopuur voor de ouders om de schriften in te kijken. In de week volgend op de uitreiking van de rapporten, wordt u uitgenodigd voor een 10-minutengesprek over uw zoon/dochter. Medisch onderzoek De zorg voor de gezondheid van de jeugd wordt door de GGD uitgevoerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Op deze afdeling werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, voorlichtings- en gedragsdeskundigen. Aan elke school is een JGZ-team verbonden. De logopediste onderzoekt stem, spraak, taal en gehoor van de kinderen. De leerlingen van groep 2 zullen door de jeugdarts en de kinderen van groep 7 door de jeugdverpleegkundige onderzocht worden. Dit onderzoek gebeurt in het bijzijn van (een) ouder(s) indien mogelijk op de basisschool en anders op de “dienst” zelf. U wordt tijdig ingelicht, wanneer een onderzoek gaat plaatsvinden. De GGD zorgt vooraf voor informatiemateriaal. Ook als u als ouder bezorgd bent over de gezondheid of ontwikkeling van uw kind, kunt u een gesprek of onderzoek aanvragen. Ter voorkoming van hoofdluis worden de kinderen na elke schoolvakantie gecontroleerd door een groep ouders, die daarvoor speciaal opgeleid zijn. Via de oudervereniging zijn de speciale luizencapes (bugbags) te koop à € 10,- per stuk.

6


Vakantierooster 2013-2014 eerste schooldag

12 augustus

2013

herfstvakantie

14 t/m 18 oktober

2013

kerstvakantie

23 december t/m 3 januari

2013-2014

carnavalsvakantie

3 t/m 7 maart

2014

paasvakantie

21 april

2014

meivakantie

28 april t/m 9 mei

2014

Hemelvaart

29 mei

2014

Pinksteren

9 juni

2014

Laatste schooldag

11 juli

2014

vrije middagen

20 december (Kerstmis) 28 februari (Carnaval) 18 april (Goede Vrijdag) 11 juli (begin zomervakantie)

2013 2014 2014 2014

vrije dagen

27 november 28 mei 25 juni (studiedag team)

2013 2014 2014

7


Organisatie, regelgeving & bestuursstructuur 2.1 Bestuursstructuur De Westhoek valt onder het bestuur van de stichting Delta-onderwijs. Delta-onderwijs staat voor goed onderwijs in de gemeente Oosterhout. Het bestuur zet op hoofdlijnen de kaders neer waarbinnen elke school de vrijheid heeft om op eigen wijze zijn school te zijn. Deltaonderwijs zorgt ervoor dat alle voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen goed onderwijs te geven. De identiteit en onderwijsvisie van de school worden op schoolniveau bepaald. Daarnaast draagt Delta-onderwijs medeverantwoordelijkheid voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en voorzieningen voor kinderen in Oosterhout en de kerkdorpen. Hiervoor werkt de stichting onder andere samen met de gemeente Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen, wooncorporatie Cires en andere verenigingen en instellingen in Oosterhout en daarbuiten. 2.2 Schoolmanagement De directie van de school bestaat uit een clusterdirecteur; de heer Adri Op de Beek en een locatiedirecteur: Mireille Daanen. De clusterdirecteur is eindverantwoordelijk voor het strategisch beleid op personeels-, onderwijskundig en financieel gebied. De Westhoek vormt samen met De Marcoen en De Ontdekking een cluster. Het directe aanspreekpunt voor het team, de leerlingen en de ouders is de locatiedirecteur. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 2.3 Personele bezetting Het team van leraren is verdeeld over 13 groepen. Na 1 januari 2014 zal er een 14e groep opgestart worden. In de meeste groepen wordt er les gegeven door meer dan één leerkracht. Voor dit schooljaar zijn de leerkrachten als volgt verdeeld:

8

Voorschool

Marina van Beek / Sherida Molenaar

Groep 1/2a

Marja van Mook

Groep 1/2b

Kim Muller-de Peijper / Ineke van Tiel-Pechaczek

Groep 1/2c

Ingrid van Diemen de Jel-Berkeveld

Groep 1 d

Vacature, start per januari 2014

Groep 3a/4a

Marjon Haest / Nanna Struijk

Groep 3b

Noor Lippens / Carla Bernhart

Groep 4b

Renée van den Nieuwenhuyzen-van Riel / Miranda Dekker

Groep 5a

Martin Puffer / Daphne Coenen

Groep 5b

Anne-Marie Peeters / Nanna Struijk

Groep 6b

Janneke van Dam-de Bruin / Wout Kalkman

Groep 7a

Inge van Dorp / Steffy Geerts

Groep 7b

Wil Muskens / Peggy Willart

Groep 6A-8A

Karin Riemslag Baas

Groep 8b

Annika Thijssen en Wout van Boesschoten


De leerlingen worden, indien nodig, begeleid door onze interne begeleiders (IB-er) Inge van Dorp en Nanna Struijk, Ineke van Tiel en/of Carla Bernhart. Onze conciërges zijn Monique de Jongh, aanwezig van maandag t/m donderdag en Hans Solter, werkzaam op vrijdag. Ter ondersteuning van het onderwijs gebruiken wij computers. Alle leerkrachten hebben een interne basiscursus gevolgd. Voor vragen kunnen zij terecht bij de specialisten op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie. De ICT-ers zijn de heren Martin Puffer en Wil Muskens; zij verzorgen de harden software op onze school. Ouderhulp Voor incidentele ondersteuning doen wij graag een beroep op u als ouder, bijvoorbeeld voor vervoer bij excursies, hulp bij knutselactiviteiten, en dergelijke. Stagiaires Ieder jaar ontvangen wij enkele stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs), zodat zij zich in de praktijk, onder begeleiding van een leerkracht (hun mentor), kunnen voorbereiden op hun toekomstige beroep. De LIO-stage (Leraar-In-Opleiding) is een lange stageperiode. Het is een onderdeel van het laatste jaar van de PABO. Het doel van deze stage is dat de stagiaire gedurende een langere periode geheel zelfstandig voor de groep staat. Uiteraard wordt de LIO-stagiaire hierbij goed begeleid. Scholing Ter ondersteuning van het steeds veranderende onderwijs en gelet op onze onderwijsvisie, stellen wij ieder jaar een scholingsplan op. Wij maken hierbij o.a. gebruik van externe expertise. De afgelopen jaren is het team geschoold in het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Op school is een specialist aanwezig. Gedragsprotocol In voorgaande jaren spraken wij over het pestprotocol. Omdat wij de kinderen positief willen benaderen kiezen we in het vervolg voor de term gedragsprotocol. In samenwerking met de medezeggenschapsraad is een gedragsprotocol ontwikkeld. Dit protocol vormt een onderdeel van het programma op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit protocol staat beschreven op welke wijze wij de kinderen bewust willen maken van hun gedrag. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen hopen we dat alle kinderen met plezier naar school kunnen komen. Het protocol ligt op school ter inzage. We hebben gekozen voor de methode: “Kinderen en hun sociale talenten” om dit protocol te concretiseren in ons lesaanbod. Team jeugdgezondheidszorg Voor het schoolgezondheidsbeleid kunnen we een beroep doen op het jeugdteam van de G.G.D.

9


Organisatie, regelgeving & bestuursstructuur Lesuitval Om lesuitval binnen de school te voorkomen hebben wij bij ziekte van de groepsleerkracht de volgende maatregelen genomen: • Allereerst wordt er contact opgenomen met vaste invallers. • Leraren die in deeltijd werken worden gevraagd. • Leraren met een andere dan een groepstaak worden gevraagd; zij moeten wel de • mogelijkheid krijgen om hun eigen werk op een ander tijdstip uit te voeren. • De groep wordt verdeeld over andere groepen. • De locatiedirecteur neemt de groepstaak over. • In laatste instantie wordt een groep, na overleg met de algemeen directeur van Stichting Delta-Onderwijs en bericht aan de ouders, voor een dag naar huis gestuurd. • In eventuele volgende dagen komen andere groepen aan de beurt. 2.4 De klachtenprocedure/vertrouwenspersonen Ondanks alle zorg die door ons aan uw kind en u wordt besteed, kan het zijn dat u het niet eens bent met de gang van zaken op onze school of dat uw kind zich niet veilig voelt. Wij gaan ervan uit dat u eerst probeert om in overleg met de leerkracht tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is de directie van de school graag bereid om te bemiddelen. Op het moment dat er iets ernstigs aan de hand is of wanneer u er ook met de directie niet uitkomt, kunt u een beroep doen op onze klachtenregeling. Onze school heeft een vertrouwenspersoon die u daarbij kan helpen. Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van het bestuur. Voor de namen en telefoonnummers van de vertrouwenspersonen verwijzen wij u naar bladzijde 27. 2.5 De ouders Samen met alle ouders delen wij de zorg voor onze leerlingen. Aan het begin van het schooljaar wordt per groep een informatieavond gehouden. Deze avond is bedoeld om met elkaar en met de leerstof van het desbetreffende leerjaar kennis te maken. Minimaal twee keer per jaar organiseren wij ouderavonden. Op deze avonden bespreken wij met u, in een 10-minutengesprek, de totale ontwikkeling van uw kind. Een goed contact tussen ouders en school is van groot belang voor uw kind. Naast deze vaste momenten is er altijd gelegenheid om met de leerkracht een afspraak te maken om over uw kind te praten. Voor alle voorkomende vragen kunt u, na het maken van een afspraak, zowel bij de leerkracht als bij de locatiedirecteur terecht.

10


2.6 Buitenschoolse opvang Het bestuur Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de “Stichting Kinderopvang Oosterhout” (SKO) om voor onze basisscholen de buitenschoolse– en vakantieopvang aan te bieden. Het aanbod betreft opvang buiten de school. Opvang in een gastoudergezin is ook mogelijk. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met SKO. Met deze organisatie sluit u een overeenkomst af waarin de afspraken met betrekking tot uw kind worden vastgelegd. De kosten van de opvang zijn inkomensafhankelijk. SKO kan u hierover nader informeren. U kunt zich op de volgende manieren laten informeren over de opvang: • per telefoon: 0162-450322 • per email: info@kinderopvangoosterhout.nl • via de website: www.kinderopvangoosterhout.nl • per post: SKO, Postbus 4008 4900 CA Oosterhout. SKO zal proberen zo spoedig mogelijk de aanvragen te behandelen en de kinderen te plaatsen. Het kan voorkomen dat ondanks de inspanning van SKO en Delta-onderwijs alle plaatsen bezet zijn. Uw dochter of zoon wordt dan op de wachtlijst geplaatst. 2.7 Medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad is een officieel overlegorgaan waarin zowel ouders als leerkrachten zitting hebben. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn volgens de “Wet Medezeggenschap Onderwijs” geregeld. In het medezeggenschapsreglement zijn algemene en bijzondere bevoegdheden betreffende een aantal aangelegenheden van de school vastgelegd. De MR behartigt de belangen van school, personeel, kinderen en ouders. Op een constructieve manier toont de MR zijn betrokkenheid en denkt mee met de directie over schoolse zaken. Dit gebeurt door 4 gekozen leden uit het team en 4 gekozen ouders, die in overleg treden met de schoolleiding. In de vergadering worden onderwerpen van de schoolleiding ter toetsing voorgelegd, maar de MR brengt ook eigen onderwerpen naar voren. Elke ouder of personeelslid is van harte welkom om een vergadering bij te wonen. De vergaderdata staan vermeld op de website. Wilt u uw komst vooraf kenbaar maken aan de voorzitter? De zittingsduur van een MR-lid is maximaal 3 jaar, waarna herverkiezing mogelijk is. De oudergeleding bestaat momenteel uit: Mara Rivièra, Martine Verhulst-Langer (voozitter), Marcel Bakkers en Harald Johan. De personeelsgeleding bestaat uit: Carla Bernhart, Anne-Marie Peeters, Nanna Struijk en Inge van Dorp. Naast de MR heeft Stichting Delta-Onderwijs ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In het algemeen staan hier schooloverstijgende beleidszaken op de agenda.

11


Organisatie, regelgeving & bestuursstructuur 2.8 Oudervereniging Aan onze school is een oudervereniging (OV) verbonden, waarvan alle ouders, die kinderen op onze school hebben, automatisch lid zijn. De OV heeft tot doel de betrokkenheid van de ouders op school te bevorderen en te begeleiden. Aan het begin van het schooljaar houdt de OV een algemene jaarvergadering, waarin het jaarverslag wordt besproken en financiële verantwoording wordt afgelegd. Om haar plannen te realiseren en de activiteiten voor uw kinderen te bekostigen, vraagt de OV aan alle ouders een financiële bijdrage. De hoogte daarvan wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene jaarvergadering. Voor dit schooljaar is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op € 37,50. Het bestuur van de OV bestaat uit vertegenwoordigers (klassenouders) van elke groep van de school. De klassenouders worden gekozen door de ouders van de desbetreffende groep voor een periode van 4 jaar. De voorzitter is Danielle van Buitenen. De OV stelt werkgroepen samen, die met teamleden diverse activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld de Sinterklaasviering, de kerstviering, carnavalsviering, sportdag, schooltoernooien en de jaarlijkse schoolreis. Ook heeft de OV een werkgroep samengesteld die de kinderen regelmatig controleert op hoofdluis. De OV komt één keer per maand bij elkaar om de stand van zaken binnen de werkgroepen, maar ook andere onderwerpen, te bespreken. 2.9 Verkeersouders/ Verkeerseducatie VVN De verkeersouder is een initiatief van 3VO en vier landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. In 1995 hebben zij gezamenlijk afgesproken zich te zullen inzetten om de veiligheid in het verkeer voor schoolgaande kinderen te vergroten. De school is in het trotste bezit van het BVL-label. Het Brabants Veiligheids Label. In dit kader worden verschillende activiteiten uitgezet. Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de ouders, de school, de gemeente, de politie, 3VO en vele anderen. De verkeersouder probeert in samenspraak met al deze instanties meer aandacht te krijgen voor de veiligheid van onze kinderen. Ook is de verkeersouder betrokken bij het fietsexamen, bestaande uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. De verkeersouder is:

* Miranda den Boer

0162 425 990

Dit schooljaar hebben we een 2e verkeersouder erbij: Rebecca van Loon. Miranda is het eerste aanspreekpunt.

12


Organisatie van ons onderwijs 3.1 De groepen Onze school bestaat uit een voorschool met 2 groepen, 13 groepen basisonderwijs en in januari vindt een uitbreiding met een opstartgroep (4-jarigen) plaats. De leerlingen zitten in jaargroepen, behalve in de groepen 1 en 2. Onze leerlingen zijn verdeeld over 3 kleutergroepen, 7 enkele groepen en 3 combinatiegroepen. We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk in dezelfde groep bij elkaar te houden. Soms zijn wij echter genoodzaakt de samenstelling van de groepen te wijzigen. We streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen tijdens het doorlopen van de opeenvolgende leerjaren. In de praktijk betekent dit, dat er zoveel mogelijk aandacht gegeven zal worden aan de individuele leerling. Het komt af en toe toch voor dat een leerling, in overleg met de ouders, een jaar doubleert. Soms blijven kinderen een jaar langer in groep 1 of 2, we spreken dan over verlengd kleuteronderwijs. Incidenteel wordt er besloten om een leerling een leerjaar over te laten slaan of eerder door te laten stromen naar groep 3; ook deze weloverwogen beslissing wordt in samenspraak met de ouders genomen. 3.2

1 2

Hoe gaat het in de klas?

Voorschool: De voorschool streeft ernaar een plaats te zijn waar peuters van 2,5 tot 4 jaar zich door middel van spel kunnen ontwikkelen en leren in hun eigen tempo. Het uitgangspunt van de voorschool is het bieden van veiligheid, gezelligheid en geborgenheid. Uw peuter wordt zo goed mogelijk gevolgd en geobserveerd in zijn/haar ontwikkeling. Groep 1-2: Op de Westhoek zitten de kleuters in heterogene groepen d.w.z. dat de kleuters van 4, 5 en 6 jaar samen in een groep zitten. Vooral op sociaal vlak heeft dit vele voordelen. We streven ernaar een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich “vrij” kan voelen en zich op alle gebieden kan ontwikkelen. Onze kleuterklas is een veilige plek voor uw kind, waarin hij/zij zich geborgen voelt. In de kleuterklas werken we aan de hand van de geïntegreerde methode “Schatkist”. Voorbeelden van activiteiten die aan de orde komen zijn: • Spelactiviteiten • Kringgesprekken • Taalactiviteiten • Reken- en telspelletjes • Bewegingslessen • Muzieklessen • Creatieve activiteiten • Dans en drama • Rollenspel

13


Organisatie van ons onderwijs De projecten worden zo gekozen dat ze aansluiten bij de interesse en belevingswereld van de kleuters. Ook gaan we soms in op actuele gebeurtenissen. Op deze manier zijn de kinderen betrokken en staan ze open om te “leren”. De taak van de leerkracht is begeleiden, sturen, stimuleren en het creëren van een uitnodigende omgeving. Elke dag komen de volgende onderdelen aan de orde: • Kringactiviteit • Werken met ontwikkelingsmateriaal • Taalactiviteit • Spel (binnen of buiten) • Samen fruit eten Om de ontwikkeling van uw kleuter te volgen, nemen we een aantal keer in groep 1 en 2 een toets voor kleuters af. Deze toets wordt door de leerkracht met u besproken tijdens de 10-minutengesprekken. Intern worden deze toetsen met de interne begeleider besproken en worden de gegevens opgeslagen in ons leerlingvolgsysteem,zodat wij de ontwikkeling van onze leerlingen ook op deze manier kunnen volgen.

3

14

Groep 3: Het aanvankelijk leesonderwijs typeert dit jaar. We werken met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. Aan de hand van een verhaal worden nieuwe woorden en letters aangeleerd. Op heel gevarieerde wijze worden de letters en woorden ingeoefend met behulp van verschillende materialen, zoals: het digibord, een letterdoos, woordkaartjes, taalspelletjes, stempels, het klik-klakboekje etc. Aan de leesmethode is een schrijfmethode gekoppeld. De kinderen leren direct de schrijfletter schrijven bij de nieuwe letters en woorden. Bij het rekenen staat het splitsen van getallen centraal. Ook sommetjes “erbij” en “eraf” tot 20 worden ingeoefend met materiaal en werkschriften.


4 5 6

Groep 4: De hoofdmoot is rekenen, taal/spelling, lezen en schrijven. De sommen gaan al tot 100. Er komen meerdere tafels aan bod, alsmede de klok en omgaan met de euromunten. Naast de getallenlijn is er speciaal rekenmateriaal en vinden wij het toepassen van eigen strategieën in eigen tempo belangrijk. De eerste 3 genoemde vakken hebben naast de toetsen van het Leerling Volg Systeem (LVS), ook methodegebonden toetsen, die ons handreikingen geven tot differentiatie. Voor voortgezet technisch– en begrijpend lezen werken we vanaf groep 4 met de methode “Goed Gelezen”. Bij schrijven komt het aanleren van de hoofdletters aan de orde; de toepassing vindt pas na de Kerst plaats. Onze leesboeken bieden ons een veelheid van teksten, die zowel geschikt zijn voor technisch als begrijpend lezen. Dat laatste gaat aan de hand van een kaartje met vragen en symbolen. Vrij lezen doen we in het biebboek, dat op school blijft. De Aardrijkskundemethode “Meander” start in groep 4. Groep 5: Een belangrijke leeftijd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het voelen gaat zich objectiveren, het kind stelt zich kritischer op, onafhankelijker, met een eigen mening. Lezen krijgt dit jaar veel aandacht; met name het begrijpend lezen. Er is ook aandacht voor technisch lezen, informatie verwerven en leesbevordering. De taalvaardigheid wordt dit jaar verder uitgebreid met onder andere: tegenstellingen, uitdrukkingen en gezegdes en de vergrotende trap. In de lessen spelling wordt dit jaar veel aandacht geschonken aan het beheersen van de spellingsregels open– en gesloten lettergreep, meervoud- en verkleiningsvormen en speciale uitgangen. Met rekenen gaan we dit jaar tot 1000. Alle bewerkingen komen aan de orde en er wordt een start gemaakt met cijferen. Ook komen klokkijken (analoog en digitaal), tafels, deelsommen en sommen in contextvorm aan bod. In de teken- en handvaardigheidlessen worden verschillende technieken aangeboden en wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind. Vanaf dit jaar wordt methodisch gestart met de vakken geschiedenis en biologie. Groep 6 : Het rekenonderwijs blijft grote aandacht schenken aan de basisvaardigheden. De stof wordt uitgebreid met onder andere breuken en de begrippen omtrek en oppervlakte. Het taal-, leesen spellingonderwijs wordt verder uitgediept. Bij de spelling doet ook de werkwoordspelling zijn intrede. Aardrijkskunde staat in het teken van Nederland. Geschiedenis brengt ons van de vroegste tijden steeds meer naar het heden. Voor het vak biologie maken we gebruik van de methode “Natuurlijk”. Hierin komt een groot scala van onderwerpen aan de orde. De kinderen worden begeleid om in verschillende situaties zelfstandig te kunnen werken.

15


Organisatie van ons onderwijs

7 8

16

Groep 7 : In groep 7 start voor veel kinderen de overgang van kind naar puber. In samenhang daarmee wordt in dit leerjaar de eindfase van het basisonderwijs ingezet. Naast het al bekende aanbod van vakken krijgen de kinderen dit jaar voor het eerst Engels. Bij het vak geschiedenis komt de periode Middeleeuwen tot 1900 aan de orde. Aardrijkskunde richt zich op Europa. Bij biologie komen diverse onderwerpen aan de orde. Verkeer staat dit jaar in het teken van de voorbereiding op het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Deze examens vinden in april en mei plaats. Aan het einde van het schooljaar doen wij mee aan de entreetoets van Cito; deze toets is bedoeld om hiaten, bij de individuele leerling of eventueel in de hele groep, ruim voor de overgang naar het vervolgonderwijs te signaleren. Groep 8 : Als je aan leerlingen vraagt wat ze in groep 8 verwachten, zullen ze ongetwijfeld zeggen, dat je leuke dingen doet en weinig hoeft te leren. Dit is niet helemaal juist, er wordt hard gewerkt. De leerlingen worden voorbereid en begeleid om samen met hun ouders een juiste keuze voor het voortgezet onderwijs te maken. In de periode na de Cito-toets wordt er gewoon doorgewerkt, proefwerken geleerd, verslagen gemaakt en spreekbeurten gehouden. Daarnaast wordt veel tijd besteed aan het organiseren van de schoolverlatersdagen en de musical. In deze laatst genoemde activiteiten kruipt veel energie, niet alleen van de desbetreffende leerkrachten en begeleiders, maar ook van de leerlingen. Deze energie is echter anders dan de energie die je bij het ‘echte’ leren gebruikt. Als alle activiteiten een goede afloop hebben, kijken de leerlingen terug op een bijzonder en gezellig jaar. Dat moet ook zo zijn, want groep 8 sluit een heel belangrijke fase in het leven af.


Leer- en vormingsgebieden en methoden De overheid heeft voor het basisonderwijs kerndoelen geformuleerd om er zorg voor te dragen, dat er eenheid komt in wat kinderen kennen en kunnen, wanneer zij de basisschool verlaten. Veel vakken staan niet op zichzelf, we proberen onze leerlingen de onderlinge verbanden zoveel mogelijk duidelijk te maken. Ons onderwijs is niet bedoeld om alleen feitenkennis bij te brengen, wij willen ook de sociale, culturele en lichamelijke mogelijkheden van uw kinderen aanspreken en verder ontwikkelen. 4.1 Nederlandse taal Ons taalonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • mondelinge en schriftelijke vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig kunnen gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen; • kennis en inzicht verwerven over de betekenis, gebruik en de vorm van de Nederlandse taal; • plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal. Voor de 4-6jarigen maken we gebruik van verschillende bronnenboeken, zoals: “Taalactivering, Beginnende geletterdheid” en de methode “Schatkist”. In groep 3 wordt de methode “Veilig Leren Lezen” gebruikt en in de groepen 4 t/m 8 de methode “Taal Actief” (nieuwste versie). Voor de (hoog)begaafde leerlingen hebben we de methode “Slimme Taal”. 4.2 Lezen Ons leesonderwijs is erop gericht,dat de leerlingen kennis en vaardigheden ontwikkelen om verschillende soorten teksten te kunnen lezen en begrijpen. Hiervoor gebruiken wij in de groepen 1 en 2 de methode “Schatkist”. Voor groep 3 gebruiken we de methode “Veilig leren lezen”, nieuwe versie 2006. Voor de groepen 4 t/m 8 gebruiken we de nieuwe methode “Goed Gelezen”. 4.3 Schrijven Ons technisch schrijfonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen op methodische wijze de letter- en cijfertekens schrijven om op deze manier een goed leesbaar handschrift te ontwikkelen. Hiervoor gebruiken wij voor het voorbereidend schrijven in de groepen 1 en 2 en voor het voortgezet schrijven in de groepen 3 t/m 6 de methode “Pennenstreken”.

17


Leer- en vormingsgebieden en methoden 4.4 Rekenen Ons rekenonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • verbanden kunnen leggen tussen het onderwijs in rekenen/wiskunde enerzijds en hun dagelijkse leven anderzijds; • rekenbasisvaardigheden verwerven, eenvoudige wiskundetaal begrijpen en toepassen in praktische situaties;• reflecteren op eigen activiteiten en resultaten op juistheid controleren; • eenvoudige verbanden, regels en patronen opsporen; • onderzoek- en redeneerstrategieën in eigen woorden beschrijven en gebruiken. In de groepen 1 en 2 maken we hiervoor gebruik van de methode “Schatkist”en het bronnenboek “Idee”. Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij met ingang van augustus 2012 de methode de Wereld in Getallen. Voor de (hoog)begaafde leerlingen hebben we de methodes Somplex(tra), Wisschriften en Rekentijger. 4.5 Wereldoriëntatie Uitgangspunt van deze vakken is de belevingswereld van de kinderen. In de groepen 1 en 2 wordt uitgegaan van wereldoriënterende thema’s. Hiervoor gebruiken we de methode “Schatkist”. In groep 3 maken we gebruik van de methode “Veilig de wereld in”, die aansluit op de leesmethode “Veilig Leren Lezen”. Verder proberen we aan te sluiten bij de actualiteit van de dag. Vanaf groep 4 maken we gebruik van methodes verdeeld over de verschillende kennisgebieden, waarbij we de onderlinge samenhang niet uit het oog verliezen. 4.6 Aardrijkskunde Het aardrijkskundeonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • zich een beeld vormen van de eigen omgeving, Nederland, Europa en belangrijke regio’s daarbuiten; • de leerlingen kaart en atlas kunnen gebruiken. Hiervoor gebruiken wij de nieuwe methode: “Meander”. 4.7 Geschiedenis Het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • enige historische kennis hebben van belangrijke verschijnselen, ontwikkelingen en personen in verschillende perioden van de geschiedenis; • besef krijgen van continuïteit en verandering in het eigen leven en in de geschiedenis van de samenleving. Hiervoor gebruiken wij de nieuwe versie van de methode “Bij de tijd”.

18

4.8 Natuurkennis Ons natuuronderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • plezier beleven aan de verkenning van de natuur vanuit een kritische vragende houding en zorg hebben voor een gezond leefmilieu; • kennis, inzicht en vaardigheden verwerven, die de mensen nodig hebben om op de juiste wijze met de natuur om te gaan. Hiervoor gebruiken wij de nieuwe versie van de methode “Natuurlijk”.


4.9 Verkeer Ons verkeersonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: kennis, inzicht en vaardigheden verwerven, zodat zij inzicht hebben in verkeerssituaties. Ook kunnen ze de verkeersregels en –borden toepassen als ze deelnemen aan het verkeer. Hiervoor gebruiken wij de methode “Klaar…over”. Tevens nemen de leerlingen van groep 7 deel aan het landelijk schriftelijk en praktisch verkeersexamen. 4.10 Tekenen en handvaardigheid Ons teken- en handvaardigheidonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen: • kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen waarmee ze hun gedachten en gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke manier kunnen vormgeven in beeldende werk stukken, • leren reflecteren op beeldende producten en inzicht verwerven in de wereld om ons heen; de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst. Hiervoor gebruiken wij de nieuwe methode “Uit de kunst”. 4.11 Muziek Ons muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden ontwikkelen om muziek te beluisteren, te maken en met elkaar over muziek te praten. Hiervoor maken wij gebruik van verschillende methodes. 4.12 Spel, beweging (drama en dans) en gymnastiek Tijdens deze lessen willen wij bereiken, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten. Voor de gymlessen gebruiken we een door OiB (Oosterhout in Beweging) samengestelde lesmap. Voor de lessen drama/dans maken wij ook gebruik van projecten van H19; tevens werken we met de methode “Moet je doen”, die bestaat uit lessen voor muziek, beeldende vorming en kunst & cultuur. 4.13 Catechese Ons catecheseonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen zich bewust worden van bepaalde waarden, zoals verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en oprechtheid, uitgaande van de leefwereld van de kinderen. Ze maken kennis met gebruiken en feesten uit de katholieke kerk, met verhalen uit de Bijbel en met de verschillende geestelijke stromingen in onze samenleving. Hiervoor gebruiken wij levensbeschouwelijke projecten van “Hemel en Aarde”. 4.14 Sociaal-emotionele ontwikkeling Op de Westhoek werken we met de methode “Sociale Talenten” om kinderen op sociaalemotioneel gebied te helpen in hun ontwikkeling tot volwassenen.

19


Leer- en vormingsgebieden en methoden 4.15 Engels Wij willen de leerlingen van de groepen 7 en 8 kennis laten maken met de Engelse taal. We werken met de methode “Real English”. 4.16 Morele talenten In het kader van actief burgerschap werken de groepen 7 en 8 met het bronnenboek “Morele Talenten “. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Vrijheid, Tolerantie en Solidariteit. 4.17 De computer in het onderwijs In elke klas zijn 2 of 3 computers aanwezig waarop door de leerlingen gewerkt kan worden met speciaal voor het onderwijs geschikte software, al dan niet methode gebonden. Momenteel beschikken alle groepen 3 t/m 8 over een digitaal schoolbord. De kleutergroepen kunnen gebruik maken van het digitale bord in de aula. 4.18 Techniek In het schooljaar 2009-2010 hebben we een start gemaakt met techniekonderwijs. Voor iedere groep is een leerlijn ontwikkeld waarin allerlei onderwerpen, materialen en werkvormen aan bod komen.

20


De leerlingen

5.1 Aanmelding en de eerste stappen in het basisonderwijs Voordat uw kind wordt aangemeld vindt er een kennismakingsgesprek met de locatiedirecteur plaats en een rondleiding door de school. Bij voorkeur doen wij dit onder schooltijd zodat u, eventueel samen met uw kind, de school in vol bedrijf kunt zien. Uw kind is officieel aangemeld, wanneer u het inschrijfformulier hebt ingeleverd. Uw kind wordt 1 dag na zijn/haar 4e verjaardag bij ons verwacht. De toekomstige leerkracht van uw kind neemt van tevoren contact met u op om al eerder 2 ochtenden kennis te komen maken met de leerkracht en de klasgenootjes. In overleg met de ouders en in het geval van de opstartgroep kan van bovenstaande afgeweken worden. Kinderen die in hogere leerjaren instromen, door bijvoorbeeld verhuizing, worden in overleg met de ouders opgevangen op hun eerste schooldag. 5.2 De zorg voor onze leerlingen en het leerlingvolgsysteem. Ieder kind krijgt bij ons zoveel mogelijk de zorg die het nodig heeft. Om een duidelijk beeld te krijgen van de ontwikkelingen van uw kind, worden vanaf het begin zoveel mogelijk gegevens verzameld in het leerlingvolgsysteem (lvs). Deze gegevens bestaan uit observaties, verslagen van leerling-besprekingen, rapporten en toetsuitslagen. De groepsleerkracht wordt bij het verzamelen van deze gegevens ondersteund door de intern begeleiders (IB-er). Zij leggen regelmatig klassenbezoeken af en aan de hand van de observaties en de door de leerkracht aangereikte informatie spreekt hij met de groepsleerkracht de vorderingen van uw kind door. De leerkracht maakt, indien nodig, in overleg met de IB-er een handelingsplan om uw kind gerichte hulp te verlenen. Mocht deze hulp niet voldoende zijn dan kan na overleg met u en de IB-er besloten worden, uw kind te laten helpen door bijvoorbeeld een externe remedial teacher. Helaas biedt de formatie onvoldoende ruimte om te voorzien in remedial teaching op school. Wanneer mocht blijken dat bovengenoemde hulp niet tot voldoende resultaat leidt, wordt uw kind besproken in het zorgteam van de school. Zij proberen, in overleg met u, een strategie te ontwikkelen om uw kind te helpen binnen de school. Als, ondanks deze zorg, een leerling een structureel probleem blijft houden om het reguliere onderwijs te kunnen volgen, wordt in overleg en met schriftelijke toestemming van de ouders een vervolgonderzoek verricht. Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden: - een onderzoek bij de O.O.C.-groep (expertise centrum van Delta-onderwijs) - een onderzoek door een particulier onderzoeksbureau De uitslag van dit onderzoek en de gegevens uit het onderwijskundig rapport kunnen er toe leiden dat de leerling wordt aangemeld bij de permanente commissie leerlingenzorg (PCL). Tijdens deze hele procedure kunnen de ouders rekenen op de steun van de groepsleerkracht, de IB-er en de locatiedirecteur.

21


De leerlingen

Naast de zorg voor de zwakkere leerling vinden wij het ook belangrijk dat er voldoende mogelijkheden worden aangeboden om de (hoog)begaafde leerlingen in hun ontwikkeling te stimuleren. De stof uit de reguliere reken– en/of taalmethodes wordt gecompact, dat wil zeggen dat de leerling de klassikale instructielessen volgt, geen herhalingsopdrachten uitvoert, ongeveer de helft van de oefenstof maakt en aan de methodegebonden toetsen meedoet. In de hierdoor vrijgekomen tijd, krijgt de leerling onder andere verrijkingsstof aangeboden. 5.3 Rugzakkinderen Sinds 1 augustus 2003 (Weer Samen Naar School) bezoeken steeds vaker leerlingen de reguliere basisschool die alleen met extra ondersteuning of extra faciliteiten het onderwijs kunnen volgen. Deze leerlingen hebben veelal een “rugzak”. Het kind komt in aanmerking voor een rugzak wanneer het niet of onvoldoende in staat is vanwege gedragsstoornissen of fysieke beperkingen het reguliere onderwijs te volgen. De beslissing om een kind wel of niet te plaatsen, wordt na zorgvuldige afwegingen door het bestuur van de school genomen. Extra overwegingen bij deze beslissing kunnen zijn: • • • •

heeft het team voldoende kennis in huis om het kind de zorg te bieden die het nodig heeft? vraagt de begeleiding van het kind niet onevenredig veel aandacht van de groepsleerkracht? Hierbij kan de mogelijkheid van zorg door derden (mantelzorg) een rol spelen; vindt de begeleidende instantie het verantwoord, het kind op onze school te plaatsen? Moet er nader onderzoek worden gedaan? Is het kind gelukkig op onze school? Het welbevinden van het kind is een belangrijke factor.

Indien een rugzakleerling op onze school wordt geplaatst, zullen er met de ouders/verzorgers afspraken worden gemaakt om de ontwikkeling van het kind regelmatig te evalueren en zo nodig aanvullende maatregelen te nemen. Voor de te volgen procedures en de te zetten stappen verwijzen we naar de tekst zoals die is opgenomen in het schoolplan. Daarover is overleg gevoerd met de medezeggenschapsraad. 5.4 Verwijderingsprocedure Naast een aanmeldingsprocedure, moet iedere school in de schoolgids ook melding maken van een wettelijk vastgestelde verwijderingsprocedure. Het zou kunnen voorkomen dat een leerling (tijdelijk) verwijderd wordt op grond van een (te verwachten) ernstige verstoring van de rust of veiligheid op school. De beslissing over verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag (ons bestuur), nadat de betrokken groepsleerkracht is gehoord. Verwijdering vindt pas plaats als een andere basisschool bereid is de leerling toe te laten. Als het bevoegd gezag aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes heeft gezocht naar een school waar naar verwezen kan worden, kan toch nog tot definitieve verwijdering worden overgegaan.

22


5.5 De overgang naar het voortgezet onderwijs Samen met u en uw kind, maken wij een keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Zowel de kinderen als de ouders worden vanaf het begin van groep 8 ge誰nformeerd over de mogelijkheden die het voortgezet onderwijs biedt. In het begin van het achtste leerjaar worden er speciale voorlichtingsavonden gehouden. Aan het eind van groep 7 wordt door alle leerlingen de entreetoets van het CITO gemaakt. Deze toets is alleen bedoeld om een duidelijk inzicht te geven in de individuele vorderingen van uw kind, zodat de groepsleerkracht kan concluderen of bepaalde leerstofonderdelen in groep 8 nog extra aandacht moeten krijgen. In groep 8 wordt door de school het schooladvies uitgebracht. Dat advies wordt gebaseerd op een aantal gegevens: -

schoolvorderingen, doorzettingsvermogen, huiswerkdiscipline, zelfvertrouwen, motivatie, inzicht, geheugen, weerbaarheid, zelfwerkzaamheid, concentratie, inzet, werkverzorging.

In de periode waarin u uw kind aanmeldt bij een school voor voortgezet onderwijs, wordt de eindtoets-basisonderwijs van het CITO afgenomen. Het aannamebeleid van het voortgezet onderwijs berust op wettelijk vastgestelde eisen; het advies van de basisschool en een onafhankelijk onderzoek (b.v. CITO eindtoets-basisonderwijs). Het besluit tot aanname of afwijzing berust bij de toelatingscommissie van het voortgezet onderwijs.

23


Adressen & telefoonnummers Contactpersoon bestuur Bestuurders van Stichting Delta Onderwijs Dhr. L. Oomen en Dhr. T. Louwens Abdis van Thornstraat 76 4901 ZB Oosterhout Tel. 0162 42 45 51 Vertrouwenspersoon klachtencommissie van Stichting Delta Onderwijs Drs. L. Ligthart Giethuiserf 15C 4901 NC Oosterhout Tel. 06 51 30 99 09 Vertrouwenscontactpersoon De Westhoek Carla Bernhart Tel. 0162 454352 Landelijke klachtencommissie Katholiek onderwijs Raamweg 2 Postbus 82324 2508 EH Den Haag Tel. (070) 392 55 08 Fax (070) 302 08 36 info@geschillencies-klachtencies.nl www.geschillencies-klachtencies.nl Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Tel. 0800 80 51 Team Jeugdgezondheidszorg Dillehof 3 4907 BG Oosterhout Tel. 0162 49 20 80 Oudervereniging Danielle van Buitenen (voorzitter) danielle.van.buitenen@gmail.com Verkeersouders Miranda de Boer en Rebecca van Loon Tel. 0162 42 59 90 (Miranda)

24


Directie Adri op de Beek clusterdirecteur Tel. 06 55 38 40 84 Mireille Daanen locatiedirecteur el. 06 47 47 63 37 Teamleden Noor Bajic Marina van Beek Carla Bernhart-Trommelen Daphne Coenen Janneke van Dam-de Bruin Miranda Dekker Ingrid van Diemen de Jel-Berkeveld Inge van Dorp Marjon Haest Wout Kalkman Sherida Molenaar Marja van Mook Frans Melsen (ziekteverlof ) Wil Muskens RenĂŠe v.d. Nieuwenhuyzen-v. Riel Anne-Marie Peeters Kim Muller - de Peijper Martin Puffer Karin Riemslag Baas Nanna Struyk Ineke van Tiel-Pechaczek Peggy Willart Steffy Geerts Peggy Willart Annika Thijsen Wout van Boesschoten ConciĂŤrges Monique de Jongh-Kuypers Hans Solter

25


Hoofdlocatie Nieuwe Bouwlingstraat 33 4901 KJ Oosterhout Tel. : 0162 45 43 52 Nevenlocatie Locatie Ridderstraat Tel.: 0162 45 43 52 Voorschool Tel.: 06 27 31 51 04 website: www.kbsdewesthoek.nl e-mail: directie@kbsdewesthoek.nl

Groei en ontwikkel in een veilige en prettige omgeving

Schoolgids kbs De Westhoek  

2013-2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you