Page 1

Poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa i rezultata lečenja u Srbiji Menjamo dijabetes barometar


Dijabetes je rastući problem globalno

kako u smislu kvaliteta i očekivane dužine života ljudi sa dijabetesom, tako i u smislu troškova

Broj obolelih raste Procenjen porast broja obolelih od dijabetesa na svetskom nivou (odrasli od 20 do 79 godina)1

600 552 miliona ljudi

500

Stopa mortaliteta u porastu 13.3%

porast broja smrtnih slučajeva (2010 – 2011)3

400 366 miliona ljudi

300

Troškovi u porastu

200

465 milijardi $

100

u 20111 u poređenju sa

0 2011

2030

376 milijardi $ u 20102

1. 2. 3.

International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 4th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2009. http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/mortality International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 5th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2011. http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the-global-burden International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 4th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2009. http://archive.diabetesatlas.org/content/economic-impacts-diabetes


Dijabetes je rastući problem i u Srbiji Prevalenca u porastu Srbija Procenjena prevalenca dijabetesa (odrasli od 20 do 79 godina)1

800 750

752 hiljada ljudi

700 671 hiljada ljudi

650 600

Mortalitet 8.441

osoba starosti od 20-79 godina umrlo je zbog dijabetesa tokom 2011. godine1

550 2011

1.

2030

International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 5th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2011. http:// www.idf.org/diabetesatlas/


Osobe sa dijabetesom

imaju veliki rizik za nastanak komplikacija i ozbiljnih pratećih bolesti

Dijabetes je vodeći uzročnik1: Slepila Kardiovaskularnih bolesti Otkazivanja rada bubrega Amputacija donjih ekstremiteta

Regulacijom nivoa šećera u krvi, krvnog pritiska, i vrednosti holesterola mogu se odložiti ili čak sprečiti pojava dijabetesnih komplikacija

75%

sredstava utrošenih za lečenje osoba sa dijabetesom ode na hospitalizacije zbog dijabetesnih komplikacija

1.

Jonsson B. Revealing the costs of type 2 diabetes in EU. Diabetologia 2002;45:S5-S12 and findings from 8 EU countries.

2.

Williams et al. Assessing the impact of complications on the costs of Type II diabetes. Diabetologia 2002; 45(7):S13-7.

2


Moguće je sprečiti ili odložiti dijabetesne komplikacije

Insert patient pic

HbA1c

Insert patient pic

-1% Infarkt1

Mikrovaskularne komplikacije1

smrtnost od dijabetesa

-37%

-21%

(oštećenje nerava, bubrega, vida)

-14%

1.

Stratton et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. Available at: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC27454/pdf/405.pdf


Povećanje očekivane dužine životnog veka Studija rađena pomoću COREDijabetes modela, koja se bazirala na podacima za SAD1, analizirani su dugoročni efekti smanjenja svih faktora rizika za 10%. Faktori rizika: Godine

• • • •

HbA1c –10% Sistolni krvni pritisak -10% Ukupni holesterol -10% HDL lipoprotein +10%

Dobijeni podaci su pokazali da redukcijom svih faktora rizika za 10% dolazi do produžetka očekivane dužine životnog veka i značajnog smanjenja troškova lečenja komplikacija.

1.

Palmer et al. Impact of Changes in HbA1c, Lipids and Blood Pressure on Long-Term Outcomes in Type 2 Diabetes Patients: An Analysis Using the CORE Diabetes Model. Librapharm Current Medical Research and Opinion; 2004; 20(Suppl. 1):53-58


Praćenje i razmena podataka o kvalitetu lečenja dovodi do poboljšanja zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa i može sprečiti ili odložiti pojavu dijabetesnih komplikacija

Menjamo dijabetes barometar ima za cilj da: • pruži uvid u kvalitet zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa • omogući razmenu znanja i dobre kliničke prakse iz oblasti lečenja dijabetesa • omogući poboljšanja u kvalitetu zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa i pruži bolje rezultate lečenja


Pratimo, delimo iskustva, poboljšajmo Krug kvaliteta

1 Pratimo kvalitet zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa pomoću prikupljenih podataka o postignutim rezultatima lečenja

2

3

Delimo iskustva o kvalitetu zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa sa svima i identifikujmo dobru praksu koja daje najbolje rezultate

Poboljšajmo kvalitet zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa identifikujući i aktivno primenjujući dobru praksu koja daje najbolje rezultate


Postoje brojni dokazi da ovakav pristup daje rezultate‌

Our study documented a close relationship between quality of diabetes care and long-term outcomes.

Better metabolic control is associated with a better QOL for adolescents and with a lesser perceived burden by parents and health professionals‌ Diabetes Care 24 (11),Nov, 2011

A close relationship between quality of diabetes care and long-term outcomes. A simple score can be used to monitor quality of care and compare the performance of different centers /physicians. Diabetes Care 34:347-352,2011


Daje rezultate u Italiji1,2

Sistematsko prikupljanje i registracija podataka poboljšava ishod lečenja Italija: AMD

Rezultat

• U Italiji je dijagnostikovano preko 2,2 miliona obolelih3 • Više od 19% (439,748) ljudi sa dijabetesom bilo je obuhvaćeno AMD inicijativom

Pokazano je da aktivnosti na unapređenju kvaliteta lečenja koje sprovode lekari i baziraju se na sistematskom praćenju i proceni podataka imaju pozitivan efekat na rad klinika koje se bave lečenjem dijabetesa. Diabet. Med 27,1041-1048 (2010)

Pogledaj AMD izvešataj 1. 2. 3.

Poboljšanje od preko 9%

u broju pacijenata koji postižu ciljne vrednosti HbA1c ≤7% (sa 39.4% na 43.0%)

Ukoliko bi se obuhvatio veliki broj pacijenata, došlo bi do značajnih poboljšanje u sistemu javnog zdravlja. . Diabet Med. 2010 Sep;27(9):1041-8

Pogledaj članak u celini

Associazione Medici Diabetologi. Annali AMD 2011 – Livelli di controllo metabolico, pressorio e lipidico dei farmaci nel diabete di tipo 2. Gli anni 2005-2009 a confronto. November 2011. http://www.infodiabetes.it/files/Annali%202011%20def.pdf Gruppo di studio ANNALI AMD. AMD Annals: a model of continuous monitoring and improvement of the quality of diabetes care. Epidemiol Prev. Jan-Feb 2011:35(1):1826. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21436491 International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 5th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2011.


Daje rezultate u Švedskoj1,2 Sistematsko prikupljanje i registracija podataka poboljšava ishod lečenja Rezultat

Švedska: NDR • U Švedskoj je dijagnostikovano preko 386.4003 obolelih • Više od 85% (333,150)1 ljudi sa dijabetesom bilo je obuhvaćeno NDR inicijativom

Nacionalni dijabetes registar (NDR) u Švedskoj je napravljen kako bi se omogućio sistematičan i kvalitetan rad zdravstvenih stanica. Godišnja unakrsna analiza podataka omogućava praćenje razvoja različitih faktora rizika za nastanak dijabetesnih komplikacija i poboljšava rezultate lečenja.

Više od 40% više pacijenata postiže ciljne vrednosti HbA1c ≤7%* 2008 u poređenju sa 1999 godinom (sa 37% na 52%)

Vrednosti HbA1c i lipida su poboljšane kod svih pacijenata koji su bili obuhvaćeni registrom. Takođe, kod pacijenata sa dijabetesom tip 1 postignuta su poboljšanja u vrednosti krvnog pritiska Läkertidningen 2009:42(106) *švedska ciljna vrednost od 6% preračunata u međunarodni standard.

Pogledaj NDR izveštaj

1.

Gudbjörnsdóttir et al. Nationella Diabetesregistret. Årsrapport – 2011 resultat. https://www.ndr.nu/pdf/NDR_rapport2011_LR.pdf

2.

Cederhom et al. Samband melan risk-faktorer och komplikationer vid diabetes – Rapport efter 13 år med Nationella diabetesregistret (NDR). Läkertidningen 2009:42(106).

3.

International Diabetes Federation. The IDF Diabetes Atlas. 5th Edition. Brussels: International Diabetes Federation; 2011.


6 jakih razloga

da počnemo da PRATIMO, DELIMO ISKUSTVA i POBOLJŠAVAMO i u Srbiji Gde god se primeni postižu se bolji rezultati lečenja svih ljudi koji žive sa dijabetesom

Transparentnost podataka umanjuje razlike u postignutim rezultatima i saznanja čine lako dostupnim svima

Omogućava primenu nacionalnih standarda na lokalnom nivou i omogućava poređenje sa nacionalnim ili regionalnim podacima

Omogućava stalno praćenje kvaliteta dijabetološke zaštite i poboljšava rad zdravstvenih službi što rezultira boljim kvalitetom lečenja osoba sa dijabetesom

Razmena podataka i poređenje sa institucijama koje postižu bolje rezultate motiviše da se usklade dobre prakse u lečenju i postignu bolji rezultati lečenja

Razmena informacija i dobre prakse podiže ukupan kvalitet lečenja osoba sa dijabetesom


Menjamo dijabetes® barometar može doprineti unapređenju zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa i poboljšanju kvaliteta lečenja i u NAŠOJ zemlji! Posetite www.changingdiabetesbarometer.com

Changing Diabetes® Barometer: Patient kit


Menjamo dijabetes速 barometar

Changing Diabetes速 Barometer: Payer kit


Promenimo svet

Ubrzajmo usvajanje dobre prakse koja daje najbolje rezultate

Dobre ideje i praksa koja se primenjuje u pojedinim zdravstvenim sistemima može mogu biti od velike pomoći i ljudima na drugom kraju sveta.

POGLEDAJ kratak film o Menjamo dijabetes® barometru

Menjamo dijabetes® barometar olakšava sprovođenje promena i unapređenje sistema zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa kroz razmenu informacija, širenju znanja i iskustava i usvajanju dobre prakse koja daje najbolje rezultate.

Changing Diabetes® Barometer: Patient kit


19 indikatora

Ne možemo upravljati onim što ne poznajemo

Rezultati lečenja Dobra regulacija šećera u krvi (HbA1C<7%) Loša regulacija šećera u krvi (HbA1C 7-9) Veoma loša regulacija šećera u krvi (HbA1C >9)

…praćenje indikatora kvaliteta zdravstvene zaštite i identifikacija stvari koje u sistemu treba promeniti prvi je korak ka poboljšanju.

ITM <=18.5 (pothranjen) ITM 18.5 - 24.9 (normalan) ITM 25 - 29.9 (uhranjen) ITM >= 30 (gojazan) Krvni pritisak (do 130/80) Lipidi, % testiranih pacijenata sa ukupnim holesterolom >4,9 mmol/L (190 mg/dl)

Komplikacije dijabetesa Infarkt, % osoba sa dijabetesom i ovom komplikacijom Amputacije, % osoba sa dijabetesom i ovom komplikacijom Srčana oboljenja, % osoba sa dijabetesom i ovom komplikacijom Bubrežna bolest, % osoba sa dijabetesom i ovom komplikacijom Oštećenje vida, % osoba sa dijabetesom i ovom komplikacijom

Kvalitet lečenja HbA1C, % testiranih pacijenata u poslednjih 12 meseci ITM, % testiranih pacijenata u poslednjih 12 meseci Krvni pritisak, % testiranih pacijenata u poslednjih 12 meseci Lipidi, % testiranih pacijenata u poslednjih 12 meseci Broj lekarskih pregleda tokom godine

Changing Diabetes® Barometer: Patient kit


Prednosti praćenja indikatora na nacionalnom, međunarodnom nivou i tokom vremena Praćenje indikatora na nacionalnom nivou omogućava poređenje kvaliteta lečenja i zdravstvene zaštite sa drugim zemljama, razmenu iskustava i dobre prakse

Praćenje indikatora na regionalnom nivou omogućava razmenu dobrih iskustava između zemalja, standardizaciju i harmonizaciju kvaliteta lečenja

Na nacionalnom nivou, vremenom, praćenje indikatora omogućava:

Na regionalnom nivou, vremenom, praćenje indikatora omogućava:

1. identifikaciju procesa koji produžavaju očekivani životni vek osoba sa dijabetesom i povećavaju kvalitet života 2. praćenje brzine promena

1. procenu razlika u kvalitetu lečenja 2. poređenje brzine promena između regiona Na ovaj način olakšavaju se i ubrzavaju procesi u velikom broju zemalja i regiona.

Changing Diabetes® Barometer: Patient kit


Menjamo dijabetes®

Menjamo dijabetes® predstavlja posvećenost da se izađe u susret potrebama osoba sa dijabetesom kroz donošenje pravih odluka i preduzimanje konkretnih akcija. To znači odabir prave terapije koja se zasniva na razumevanju individualnih potreba uz finansijsku, društvenu i odgovornost prema životnoj sredini. Kroz saradnju pojedinaca, organizacija i vlada na prevenciji i sistematičnom pristupu lečenja, promenićemo procene o dramatičnom porastu broja obolelih od dijabetesa i omogućićemo ljudima da žive zdravijim i boljim životom, sve dok se ne pronađe lek za dijabetes.

Menajmo dijabetes barometar  

Razlozi da počnemo da PRATIMO, DELIMO ISKUSTVA i POBOLJŠAVAMO lečenje osoba sa dijabetesom i u Srbiji

Menajmo dijabetes barometar  

Razlozi da počnemo da PRATIMO, DELIMO ISKUSTVA i POBOLJŠAVAMO lečenje osoba sa dijabetesom i u Srbiji

Advertisement