Trä i tiden

Page 1

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Annons

TRÄ I TIDEN Tillsammans för ett modernt träbyggande

”Det är klokt att bygga i trä”

Så ska Malmö bli klimatneutralt

Träkunskap ger konkurrensfördelar

Trä på taket sparar miljö och pengar

Sidan 2

Sidan 8

Sidan 10

Sidan 12

Växjö satsar stort på trähus Välle Broar – en ny stadsdel helt byggd i trä Sidan 18


2

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Hallå där

Annons

Foto: Patrick Trägårdh

Föreningen Trästad Sverige vill vara en medspelare, aktör, medhjälpare och inspiratör för att öka träbyggandet från dagens låga tio procent. magdalena andersson, trästad sverige

JESSICA BECKER Arkitekt SAR/MSA och projektkoordinator på Trästad Sverige

Vad är det viktigaste arbetet Trästad gör just nu? – Våra kunskapshöjande insatser som seminarier och studieresor är alltid viktiga. Nu har vi precis sjösatt ett projekt som heter Wood First som är ett processtöd för kommuner och regioner att öka träbyggandet av klimatskäl. Det ska hjälpa dem att ta fram en strategi för klimatneutralt byggande. Just nu har vi dragit igång en serie arbetsseminarier tillsammans med ett antal pilotkommuner, till exempel Vänersborg, Varberg och Skövde. Intresset är stort och vi tror att det kommer att bli många fler som hakar på. Här gör vi väldigt konkret nytta i att öka träbyggandet. Läs mer om Wood first på sidan 4! Vad är nyckeln till att öka träbyggandet? Vilka är trösklarna och utmaningarna? – Nyckeln är engagemang och samverkan mellan flera olika parter. Viktigt är att både politiker och tjänstemän är drivna i frågan och att det finns ett samarbete med näringsliv och institutionerna. Då har man bäst förutsättningar att lyckas. Beställarna behöver även rätt kompetens för upphandling och kravställning. En utmaning är att höja kunskapsnivån, inom till exempel konkurrenskraften. Frågan om pris kommer ofta upp där man tror att trähus är dyrare men nu finns det som faktiskt visar motsatsen. Vad har kommunerna för roll och hur ser det kommunala träbyggandet egentligen ut? – Kommunerna har en superviktig roll. De har stora möjligheter att påverka på olika sätt. Planmonopolet ger dem möjligheter att sätta ribban och bestämma vad som ska byggas. Dessutom finns de kommunala bolagen som ska föregå med gott exempel. Det finns flera goda exempel, som Växjö, Skellefteå och Malmö.

WOOD FIRST STRATEGISTÖD

Att bygga för en ny tid

För kommuner/regioner som vill bygga i trä.

Sverige är i en situation när vi ska klara av ökat byggande av bostäder, förskolor, skolor, vårdcentraler och mycket annat. Det ska dessutom göras med största möjliga hänsyn till klimatet och i linje med vårt mål om ett fossilfritt Sverige. Då behövs trä. Men framförallt behövs det framsynta, modiga och kloka beslutsfattare som ser träets möjligheter och fördelar.

kommelsen har alla samma grundbudskap: utsläppen av växthusgaser måste minska. Träbyggande är en bra pusselbit för att nå dit. Träd tar upp koldioxid från luften när de växer och binder den i sin biomassa. Hus som byggs av trä lagrar kolet i sin massa under hela sin livstid. Restprodukter från skog och trämaterial som tjänat ut kan användas för andra ändamål, till exempel för att ersätta fossila bränslen. Kulturhuset Sara i Skellefteå beräknas stå klart sommaren 2021. Bild: White arkitekter.

Vi har aldrig i modern tid haft så mycket skog som i dag i vårt land. Mer än 70 procent av Sveriges yta består av skog – Sverige är därmed världens skogstätaste land. Och med så stor tillgång till råvaran, är det väl inte konstigt om vi i Sverige också är duktiga att använda den! Ett mycket smart sätt är att bygga hus av trä.

Var inte enögd. Föreningen Trästad Sverige vill förstås se ett ökat träbyggande. Det är därför vi finns! För att informera, inspirera till nya tankar. Men det handlar inte om att därmed utesluta andra material. I dag står träbyggandet för tio procent av bostadsproduktionen, och var och en förstår att det inte handlar om att allting framöver ska byggas i trä, utan att andelen mycket väl både kan och borde bli större!

Tre dagar som hjälper dig att ta fram en plan för hållbart byggande

Det är klokt att bygga i trä. Klokt av många anledningar. En är att det går fort. En annan är att det är ett behagligt mateDet är dags för Sveriges regioner och kommuner att gå från passiv till proaktiv styrning Det handlar i stället om nya industriella metoder med framför rial att arbeta i, tyst och lätt. En tredje att det är ett inhemskt där En trähusbyggande systematiskt främjas Ett sättkortare är attbyggtider ta framoch en väl strategi eller alltled. exceptionellt utvecklad klimatmaterial. fjärde att det är förnybart (träd kan avverkas ochi alla styrmodell för offentliga aktörer attdetöka träbyggandet. Trästad Sverige kan bidra anpassning redan från början. Och framför allt; till med lägre nyplanterat och växa upp igen). En femte är att för det är kostnader och mindre resursslöseri. allra kunskap bästa sättetför att göra påbyggnader på redan befintliga hållbara strategier, styrmodeller och beslutsunderlag. hus. Och en sjätte är att trä är något så bra som en kolsänka Föreningen Trästad Sverige vill vara en medspelare, aktör, eftersom trä binder koldioxid. Att det dessutom är så vist ordByggstår för en stor är delbara av samhällets utsläpp medhjälpare erbjuds stöd föroch att inspiratör ta fram, uppdatera eller träbyggandet följa upp en träbyggför att öka från nat att det och ger fastighetssektorn många fina arbetstillfällen extra bonus. av växthusgaser.Till följd av det har hållbart byggande, med ett nadsstrategi eller färdplan för hållbart byggande. Erbjudandet är dagens låga tio procent. Men för att nå dit räcker det inte fokus på klimatpåverkan under byggprocessen, idag flyttat högt upp uppdelat på tre heldagarsworkshops med övningar mellan träffarna med det arbete vi gör – det kräver framför allt bestämda och Det handlar förstås till stor del om klimatet. Ökad användpå den klimatpolitiska agendan. Boverkets miljöindikatorer visar att och omfattar processtöd inom följande områden: Strategi och handlingskraftiga beslutfattare. ning av trä i byggandet är ett utmärkt och genomtänkt sätt cirka 70 procent av utsläppen av växthusgaser från bygg och fastigstyrning; Stadsbyggnadsprocessen samt Offentlig upphandling. att bidra till attkommer minskafrån Sveriges utsläpp av koldioxid hetssektorn nybyggnad och ombyggnader ochoch cirka därmed lättarefrån nåuppvärmning målet om koldioxidneutralitet. Mer information och kontaktuppgifter finns på 30 procent av byggnader. Trä ett bättre val Parisavtalet, FN:s globala miljömål, EU:s utsläppskrav, Sveriges Genom förbättrad energiprestanda ochoch en allt större del förnybar klimatpolitiska ramverk och miljömål Energiöverens-

trastad.se/samverkansprojekt.

MAGDALENA ANDERSSON Ordförande Trästad Sverige, landshövding Västerbotten

energi står själva byggandet snarare än driften för en stor andel av en byggnads klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Samtidigt vi”Framtidens hållbara städer kommer sar forskning på byggandets klimatpåverkan att konstruktioner med trästomme är ett bättre val med hänsyn till klimatavtryck jämfört att byggas i trä. Är ni redo?”  Omslaget: Kvarter Ekologen i Växjö, byggt av Midroc, är ett fint exempel på modernt trähusbyggande. med en likvärdig konstruktion i betong. Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige

Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad, WSP, Linköpings universitet, RISE och SKL, där regioner och kommuner

Tidningen är producerad av Crossmedia Communication i samarbete med Trästad Sverige. Medföljer som bilaga i Dagens Industri, november 2019. PROJEKTLEDARE: David Lornér REDAKTÖR: Nella Bergström ART DIRECTOR: Annika Magnusson OMSLAG: Midroc TRYCK: Bold Printing

FÖR BILAGOR & KUNDTIDNINGAR, KONTAKTA: Crossmedia Communication David Lornér, Tel:www.trastad.se 0700-84 00 55 david.lorner@crossmediagroup.se

FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV: Jessica Becker, Projektkoordinator 072-534 59 49 / jessica.becker@trastad.se Läs mer om Trästad på trastad.se

läs mer om oss på crossmediagroup.se


63 lägenheter i massivträ, Visby.

Lång erfarenhet vår styrka Att bygga bostäder och andra hus i trä blir allt populärare. På Murman Arkitekter i Stockholm gläds man åt dagens fokus på trähusbyggnationer. Materialet är traditionellt, sinnligt och dessutom klimatsmart.

Nytt kontorshus åt Fabege i Stockholm.

Företaget startades 1985 och har en lång tradition av träbyggnation. Ett av kontorets första stora träprojekt var Ramundbergets Fjällby. Sedan har det fortsatt med allt från uttrycksfulla och prisbelönta småhus i fjällmiljö till stora träbyggnationer i stadsmiljö. Det gedigna träkunnandet tar de med sig från projekt till projekt: – Vår styrka är att vi har lång erfarenhet av träbyggnader, säger Ulla Alberts, arkitekt och VD. – Vi har byggt hotell, restauranger, flerbostadshus och kontorshus med trästommar. Vi utvecklar detaljer och arkitektoniskt uttryck utifrån träets egenskaper och speciella förutsättningar. Nyss har inflyttning skett i 63 nya lägenheter i kvarteret Sergeanten i Visby, och i kvarteret Eken i Mariestad har 31 hyresrätter uppförts. I båda fallen har det byggts med trästomme och träbjälklag. – Eken är uppbyggd med ett pelar/balksystem och Sergeanten med massiv KL-trästomme i bjälklag och väggar, berättar Ulla Alberts. – Det nya är att stommen är konstruerad i massivt trä, säger Erik Hovlin, arkitekt och delägare. – Träet, som är ett traditionellt material, är tillbaka som konstruktion. Den klassiska timrade stugan är ju faktiskt också en träkonstruktion. I dag har nya möjligheter öppnats, man tänker i nya kontexter och skalor. Nu bygger vi flerbostadshus i trä mitt inne i stan.

Restaurang Geschwornergården vid Falu gruva.

u

murman.se

Ett stort träbyggnadsprojekt i innerstadsmiljö är på gång: – Ett nio våningars kontorshus med trästomme och tegelfasad i Stockholms innerstad, berättar Erik Hovlin. – Beställare är Fabege. Det är ett spännande hus med synliga träbalkar och stora, sköna volymer. För att passa in i stadsmiljön jobbar vi med en tegelfasad som anpassats för att fungera med trästommen. De här moderna materialblandningarna är intressanta och något vi gärna utvecklar vidare. Om vi kan byta ut traditionella betongstommar i fler projekt har vi kommit ytterligare en bit på väg mot ett koldioxidneutralt byggande. På Åland har Murman ritat ett kontorshus för 200 anställda – ett koldioxidneutralt passivhus med solcellsfasad och trästomme. Byggnaden är en förebild för hur man kan utforma ett kontor med inriktning på långsiktig hushållning med energi och bra arbetsmiljö. – Klimataspekten är viktig och självklar, säger Erik Hovlin. Dessutom blir luftmiljön bättre, trä absorberar fukt bättre och binder koldioxid. På bygget finns också stora fördelar: – Det blir tystare och enklare, inte rått och fuktigt som kan vara fallet då man arbetar med stål och betong, säger Ulla Alberts. De byggare som arbetat med trä vill fortsätta att göra det. Trä väger också mindre, vilket innebär färre leveranser och snabbare montage. – Upplevelsekvaliteterna är enormt viktiga. Det går att mäta att människor mår bra av det exponerade träet. Det är sinnligt och genuint. Själva materialet har värme, doft och färg. Vi ser bara fördelar med trä, det skapar hållbara lösningar där människor trivs och mår bra. n


4

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Vid sidan av hållbarheten ska man inte heller glömma att vackra och miljövänliga trähus kan göra våra städer mer attraktiva. iréne malmberg, grön tillväxt

Kallbadhuset i Varberg byggdes 1903 och är en fin representant för svenskt trähusbyggande under förra seklet.

Tydligare träsatsningar i kommunerna

H el

e

Växjö, Falun och Skellefteå hör till de Viljan att bygga mer i trä finns kommuner som kan tituleras föregångare inom trähussatsningar. Här finns tydliga strategier i många svenska kommuner. och mål för det framtida byggandet. På andra Steget till strategier och han- håll i Sverige är situationen annorlunda och dling är däremot oftast långt. riktningen inte lika tydlig. För att stödja strategiska trähussatsningar sjösattes Wood First Projektet Wood First ska ge – ett samverkansprojekt mellan Trästad, WSP, Linköpings universitet, RISE och SKL. En av pidet stöd som behövs för att lotkommunerna i projektet är Varberg, som nu sätta fart på utvecklingen. ska dra nytta av bland annat kunskapsunderlag Text: Erik Skördåker och processtöd. Bild: Adde/Region Halland, Okidoki Arkitekter, – Vi har ingen strategi eller några mätverktyg Deromegruppen, Natalie Greppi över hur vi bygger i trä. Men Wood First rimmar med de hållbarhetsmål som kommunen har antagit och det finns mycket kompetens hos producenterna i Varberg, säger Helena Kylin, fastighetsstrateg i Varbergs kommun. Kommunen ser stora vinster med samverkansprojektet. – Det är en stor fördel att få en neutral plattform där kommunen, akademin och n i l y K na näringslivet kan mötas. När kunskap och begrepp paketeras med expertis i bakgrunden legitimeras också alla fördelar med träbyggande. – Social hållbarhet i hela framställningskedjan är viktiga mjuka delar som

Visionsskiss över Mariesjö i Skövde.

behöver synliggöras, fortsätter Helena Kylin. – Ekonomi och LCA är hårdare delar som behöver stötas och blötas under arbetsseminarier. Hur påverkas produktionskostnader, pågående budgetarbete och antagna investeringsprojekt av en träinriktning? Och hur kan alla delar tillsammans med det gröna perspektivet analyseras utifrån begrepp som cirkulär ekonomi? Vi bör förbereda oss på nya tolknin-

gar av begrepp som hushållning av resurser utifrån cirkulärt tänk, och inte linjära processer som vi är vana vid. Förhoppningar i Skövde Skövde kommun deltog i projektet Trästad 2012, som syftade till att öka kunskaperna kring träbyggande. Nu vill man växla upp ytterligare med Wood First.


Annons

Flervåningshus med trästomme.

Cla

es

WOOD FIRST OMFATTAR PROCESSTÖD INOM: • Strategi och styrning • Fysisk planering • Mark- och exploatering • Offentlig upphandling • Samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi

Osäkert ska bli säkert I Vänersborgs kommun har Wood First genomfört det första arbetsseminariet som ska lägga grunden till ökat träbyggande. Där deltog representanter från Fyrbodals kommunalförbund, Svinesundskommittén

lm berg

e

och norska Østfold Fylkeskommune. – Tidigare har vi hämtat mycket inspiration och kunskap från Norge, där man ligger före oss inom träbyggande. Men vi märker att intresset ökar stadigt även i Sverige, säger Iréne Malmberg, projektledare för Svinesundskommitténs projekt Grön Tillväxt. – Vi har gjort insatser på området i många år, men det finns osäkerhet kring att bygga i trä på höjden med modern teknik. Jag är säker på att kunskapen som byggs upp i projektet kommer att göra politiker och tjänstemän mer trygga i sina beslut. I förlängningen innebär det att varje kommun kan bli en bra beställare och gå i täten när det gäller hållbara nybyggnationer. Vid sidan av hållbarheten ska man inte heller glömma att vackra och miljövänliga trähus kan göra våra städer mer attraktiva. Och, som en av deltagarna på ett arbetsseminarium sade, man ska inte glömma att vackra och miljövänliga trähus kan göra våra städer mer attraktiva. a

Ir e n

– Vi har stora förhoppningar om en ökad andel hållbart byggande inom kommunen genom projektet Wood First. Att hela organisationen bjuds in att delta i arbetet med dessa frågor tror vi är nyckeln för att landa i ett resultat för ökat träbyggande, säger Sanna Andersson, Planarkitekt i Skövde kommun. Claes Clausen är stadsarkitekt och bygglovschef i Skövde och han ser att processtödet kan appliceras på den situation som kommunen står inför. – I Skövde behöver vi bygga usen Cla mycket framöver. Det innebär bland annat förtätning av centrala områden som Mariesjö och där kan smarta trähussystem bli aktuellt. Kunskapen som samlas i Wood First är något vi verkligen behöver för att jobba vidare med de här frågorna.

Ma


6

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Trähusen i Södra Karlgård byggs på fabrik och monteras under väderskydd, för att minska risken för fuktproblem.

Trähus som ger svar på tal

Text: Erik Skördåker / Foto: Block Arkitekter

s M a t ti a

ljudnivån. Grönbos system ger en mycket styv konstruktion med färre svängningar i trämaterialet och som isoleringsmaterial används termoträ. Sammantaget har det gjort att man uppfyller ljudklass A, som är en mycket svår klassning att nå. – Styvheten i kombination med träfiberisoleringen resulterar i högre densitet jämfört med traditionella trähus. Därmed blir ljudegenskaperna riktigt, riktigt bra, säger Mattias Henriksson. Begränsning blir fördel M a ri a Bl oc Bakom den behagliga inomhusmiljön och den trygga byggtekniken finns även viktiga hållbarhetsaspekter. Resurseffektivitet är en röd tråd i projektet. – Konstruktionen är nätt, man tar verkligen vara på träråvaran och mycket av materialet går att återanvända. Isoleringen ger också energieffektiva och värmetröga hus som är svala på sommaren och håller värmen på vintern, säger Maria Block på Block Arkitektkontor. Hon är ansvarig arkitekt för Södra Karlgård och konstaterar att den låga andelen kemikalier i husen ger både miljömässiga och trivsamma effekter. – Förutom ljudnivån slipper man all lukt från lim eller plaster. Det blir god inomhusmiljö från start. Inflyttningen i lägenheterna har påbörjats och det sista av de fem husen ska stå klart 2020. Samtliga hus består då av fem våningar som har uppförts på ett systematiskt sätt. – Slutmonteringen på plats liknar mer en fabrik. Väderskyddet är en begränsning som blir till en fördel, eftersom vi tvingas till effektiva transporter och flöden, säger Mattias Henriksson. a

k

Ett nytt bostadsområde växer fram vid Skellefteälven, med ett resurssnålt byggsystem i trä som är bäst i klassen när det gäller invändig ljudmiljö. – Det frågas mer och mer efter ljud på marknaden och vi har ett bra svar, säger Mattias Henriksson, vd på Grönbo.

Trähusbyggare kan behöva försvara sig mot negativa argument kring brandrisker, fukt och ljudnivåer. I Skellefteå byggs ett nytt bostadsområde – Södra Karlgård – med 57 bostadsrätter i fem träbyggnader. Byggsystemet som används är ett stomsystem som resulterar i hus med en trävolym på upp till 90 procent. Men det är också ett svar på de nämnda argumenten. De prefabricerade husdelarna färdigställs inomhus i fabrik och monteras på plats under väderskydd för att undvika fukt och nederbörd. – Brandsäkerheten behöver vi inte heller försvara. De s s o n brandprover som vi har gjort har gett ett n rik He mycket bra resultat, säger Mattias Henriksson, vd på Grönbo. Den vanligaste frågorna som Mattias får kring flerfamiljshus med trästomme rör dock inomhusmiljön och i synnerhet

Trä leder till bättre inomhusmiljö och minskad energiåtgång.


VALUTEC GÖR TRÄ TILL VINNARE PÅ MARKNADEN Det finns två nyckelfaktorer för att öka användandet av hållbara träprodukter. Dels ska varje produkt hålla rätt kvalitet för sitt ändamål, dels behövs utveckling och innovation som öppnar nya marknader. Genom att leda utvecklingen inom virkestorkningen bidrar Valutec till precis den förbättringen. – Ur kvalitetssynpunkt är virkestorkningen en absolut nyckelprocess på sågverken, säger Valutecs vd, Robert Larsson. Men det finns också andra aspekter som handlar om att ta vara på råvaran på bästa sätt och att använda energin och kapaciteten klokt. Att bidra till att stärka sågverkens marginaler är oerhört viktigt för oss. Det långsiktiga målet är att produkter av trä ska vinna marknadsandelar av andra material. – Vi ser allt fler användningsområden för träprodukter. Inte minst är trä som stommaterial i stora byggnader intressant och där ligger svenska företag långt framme. Men det finns många fler områden där vi kan använda betydligt mer trä än vi gör i dag. Och samtidigt tränga undan fossila material. Världsledare inom teknisk utveckling Valutecs kunder finns idag över hela det norra halvklotet och företaget är världsledande inom utvecklingen av såväl virkestorkanläggningar som de system som styr torkprocessen. – Det handlar om att hela tiden vilja bli bättre. Potentialen hos trä är enorm

Robert Larsson

FAKTA: Valutec har sitt huvudkontor i Skellefteå i Västerbotten, men har också bolag med kontor i Finland, Ryssland och Kanada. Totalt har företaget ett 50-tal medarbetare. Under 2018 omsatte företaget cirka 450 miljoner kronor. 2019 utsågs man av DI till Gasellföretag.

och vi vill att varje del av råvaran används i precis rätt syfte. För det behövs en torkprocess som optimerar energianvändning och kapacitet utifrån sågverkens behov, samtidigt som kostsamma kvalitetsbrister i form av sprickbildning eller stora variationer i slutfuktkvoter minimeras. – I år har vi lanserat vårt nya styrsystem Valmatics 4.0 som kan automatisera och optimera processen för alla typer av virkestorkanläggningar. Det skapar möjligheter för nya kliv där mer fokus kan läggas på kvalitetskontroller och provtagning. Nära vardagen Styrsystemet är ett av många resultat av Valutecs fokuserade arbete med forskning och utveckling. I nära samarbete med både akademi och sågverk har Valutec också tagit en roll i många projekt där de arbetat för att identifiera tillämpningar som kan förbättra vardagen ute på sågverken. – Vi har valt att fokusera på tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt, där resultaten kan göra skillnad i vardagen på sågverket. Vi blir ofta torkoperatörernas röst, inte minst när det handlar om att identifiera rätt frågeställningar. Det är en roll vi tar på stort allvar, avslutar Robert Larsson.


8

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Malmö ska bli en klimatförebild

När Josephine Nellerup frågade byggaktörer aktiva i Malmö hur de skulle kunna bidra till att Agenda 2030 blir verklighet, var engagemanget stort och tidigare i år lanserade branschaktörerna LFM30, den första lokala klimatfärdplanen i Sverige. Färdplanen innehåller sex stycken fokusområden som bland annat handlar om affärsmodeller, process, design och klimatneutrala byggarbetsplatser och byggmaterial. – Det handlar om rätt material i rätt mängd

ephine N e

Vanligt virke, fast smartare

Med skogens kraft ger vi dig smarta virkesprodukter

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. SCA tillverkar förädlade trävaror för den europeiska byggvaruhandeln och träindustrier över hela världen. Konceptet SCA SmartTimber ger dig smarta träprodukter med innovation i trä och tanke. Med produkter som kärnfurutrall och målad ytterpanel är en planka inte längre bara en planka. Våra senaste innovationer förenklar vardagen för byggare och hemmasnickare. Våra produktidéer sparar tid, förenklar ditt arbete och förbättrar totalekonomin när du bygger. smarttimber.com

ru p

Malmö stad har ambitiösa miljö- och klimatmål.

Jo s

på rätt plats i rätt tid. Till exempel kommer användandet av trä som byggmaterial att öka, säger hon. De anslutna aktörerna är allt från byggherrar, fastighetsägare och entreprenörer till materialleverantörer, arkitekter och tekniska konsulter samt banker och forskningsinstitut. – Det handlar om goda samarbeten mellan de olika aktörerna, och framför allt förbinder sig alla som ansluter sig till initiativet att vidta konkreta åtgärder för att minska sina egna utsläpp, och att redovisa resultaten. Bland annat ska varje aktör ha halverat sina utsläpp till 2025. Förhoppningen är att Malmös klimatarbete kan visa vägen och bli en förebild på nationellt plan. – Genom att samla byggsektorn kring en gemensam färdplan skapar branschen en testbädd för klimatomställningen lokalt som sedan kan skalas upp och vara ett stöd för den nationella omställningen, säger Josephine Nellerup och fortsätter: – Det är otroligt häftigt att det finns ett så starkt driv och engagemang från byggaktörerna för hållbart byggande i Malmö. Det är många aktörer som satsar och visar att det är möjligt och dessutom kostnadseffektivt att bygga klimatneutralt. a

ll e

Om tio år ska bygg- och anläggningssektorn i Malmö vara klimatneutral. Det är målet för Malmös lokala klimatfärdplan, LFM 30. Text: Sara Steinholtz Sparby

Över 100 byggaktörer i Malmö har samlats och gemensamt tagit fram strategier och lösningar för hur det ska jobba för att nå klimatneutralitet redan 2030. LFM30 är ett aktörsdrivet initiativ och den lokala färdplanen stöttas bland annat av Sveriges byggindustrier, Malmö stad och Fossilfritt Sverige. – Bygg- och anläggningsindustrin står i dag för mer än en femtedel av Sveriges klimatpåverkan men troligtvis handlar det om ännu mer utsläpp här i Malmö, där byggtakten länge varit hög, säger Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg, och fortsätter: – Malmö stad har ambitiösa miljö- och klimatmål kopplade till nationella Agenda 2030. Även Region Skåne har en ambitiös klimatstrategi. Utifrån det behöver vi som stad och region fundera på hur vi ska nå framgång i målen.


FÖRKLARINGAR

DENNA HANDLING SKA SES SOM ILLUSTRATION OCH UPPDATERAS INTE ALLTID OM REVIDERINGAR UPPKOMM UNDER PROJEKTET.

Vård- och omsorgsboendet Slottet. Stora delar av byggnaden uppförs i trä. Byggår: Under uppförande.

Förskolan Slättaskogen. Såväl bjälklag som fasad är av trä och taket är täckt med solceller. Byggår: 2016

Hållbar trähuskultur i Falun

3D VY FASAD 1

När Falu kommun bygger nytt vårdboende är det trä som gäller. – Träbyggnation är ett av de främsta medlen i en aktiv klimatomställning, säger Mats Dahlström, fullmäktigeledamot i Falu kommun. – Trä innebär hälften av koldioxidemissionen jämfört med betong och halverar byggtiden. En trähuskultur känns dessutom naturlig för oss, då de över 300 år gamla trähusstadsdelarna i Falun utgör viktiga delar av Världsarvet Falun. Efter Faluns första egna träbyggnadsstrategi 2011 har allt som byggts för egna verksamheter

byggts i trä, med något undantag. Två skolor, tre förskolor, fyra gruppbostäder har det blivit, och nu är det tredje vård- och omsorgsboendet Slottet, med ca 60 lägenheter, under uppförande. – Vi har successivt utvecklat vår kompetens som beställare, säger Mats Dahlström. – Tidigare har det varit en viss utmaning att hitta leverantörer som både kan och vill bygga i trä. Nu har vi dock hittat ett företag med vilka vi har ett gott samarbete. Bland annat har vi tillsammans kunnat identifiera vem som har ansvar för varje del i byggprocessen.

– Vi har ett gemensamt intresse av att det ska bli så bra som möjligt, säger Mats Dahlström. ByggPartner i Dalarna AB, med 440 anställda och omsättning på 1,9 miljarder, har sedan starten 1992 vuxit från ett mindre byggserviceföretag till ett fullskaligt byggentreprenadsföretag. De tar klimatfrågorna på stort allvar: – Vi bygger med hållbara material och bygger sunt ur ett energiperspektiv, säger Kristian Haglund, projekteringsledare. – Vi tittar också på cirkulär ekonomi. Vad händer när ett hus gjort sitt? Vad gör vi av alla dörrar? Vilken miljöpåverkan från bygge till rivning har en specifik byggnad? Vi gör livscykelanalyser av varje bygge.

När det gäller byggandet av det nya vård- och omsorgsboendet har också personalen fått ge synpunkter i ett tidigt skede. Utformningen av rummen har varit viktig, exempelvis hur stort utrymme det behöver vara runt sängarna. Arbetsplatsen ska bli så attraktiv som möjligt och de BYGGHANDLING boende ska trivas. – Det är viktigt att förankra beslut i alla VÅR led.D OCH OMSORGSBOEND Om de som sedan ska arbeta i huset är med och SLOTTET tycker till från början går allt så mycket smidigare, säger Kristian Haglund. 

En modell har använts, där kommun och entreprenör delar på merkostnader och besparingar.

BET

ÄNDRINGEN AVSER

A Sweco Archit ect s AB E WSP Sverige AB K Ramböll Sverige AB M Mavacon AB SK Cedervall arkit ekt er AB SPRK- TEK VE ÅF Inf rast ruct ure AB VS WSP Sverige AB

UPPDRAG.NR

RITAD/ KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

11003454

L ERIKSSON

DATUM

t el. 023- 4640

t el. 010- 72500

t el. 010- 61560

t el. 070- 21627

t el. 08- 616832

t el. 072- 8570

t el. 010- 50500

t el. 010- 72500

HANDLÄGGARE

A ANDER

2019- 09- 17 A ANDERSSON VÅRD OCH OMSORGSBOENDE, SLOTTET

3D VY FASAD 2

FASADER, 3D- VYER OBJEKTNUMMER

FASTIGHETSBETECKNING

PROJEKTNUMMER

RITNINGSNUMMER

Trä är det nya normala i framtidens samhällsbyggande.

92986

HÄR BYGGER VI STORT, SMART OCH HÅLLBART.

Det enda som behövs för att bygga både smart och hållbart är att lyfta blicken. Till exempel mot Skellefteås kulturhus, en nästan 75 meter hög byggnad om 20 våningar som vi på Martinsons just nu är med och bygger. För visst är det så här: När vi kan bygga en sådan byggnad på ett smart sätt, varför skulle vi inte bygga ännu fler idrottshallar, skolor och flerbostadshus med stommar i KL-trä och limträ? Framtidens samhällsbyggande kräver god hand om både människa, miljö och totalekonomi. Våra stomsystem uppfyller alla tre.

Lär dig mer om hur vi är en naturlig del av framtiden på www.martinsons.se

S

BRITSARVSSKOLAN 7

A-40.3-003


10

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Träkompetens leder till konkurrensfördelar inom byggbranschen Teknikkonsultbolaget WSP är ett av de företag som har varit snabba på bollen och specialiserat sig inom träbyggande. Jens Erneholt, arkitekt och träbyggnadsspecialist på WSP, påvisar konkurrensfördelarna med att vara duktig på trä.

Jen

s

Text: Sara Schedin

Fram till mitten av 90-talet fick man inte använda trästommar i hus högre än två våningar på grund av brandsäkerheten, men trots att förbudet upphävdes för snart 30 år sedan har intresset för träbyggande varit lågt till relativt nyligen. – Nu har kunskapen och byggtekniken äntligen o lt h ne Er utvecklats så pass mycket att det inte finns några hinder för att bygga i trä längre – det enda hindret är egentligen att det fortfarande finns en viss ovilja att tänka nytt kring material inom byggbranschen, säger arkitekten och träbyggnadsspecialisten Jens Erneholt och tillägger: – Trä har många fördelar som byggmaterial, bland annat är det starkt för sin vikt och går snabbt att bygga med. Det miljövänliga valet Enligt Jens Erneholt har WSP satt som mål att bli den naturliga partnern i träprojekt – och man har redan kommit en bra bit på vägen. I dag är bolaget involverade i bygget av det nya kulturhuset i Skellefteå, och projekterar även Sveriges första fossilfria förskola i Göteborg – för att bara nämna två av många exempel. – Miljöaspekten är den största anledningen varför allt fler väljer att bygga i trä. Tittar man på exempelvis CO2-utsläpp och energiförbrukning under tillverkning är de mycket lägre när man hanterar trä, jämfört med betong eller stål. Det blir också en bättre arbetsmiljö både för den som tillverkar produkten och den som sedan mon-

WSP projekterar bland annat bygget av Sveriges första fossilfria förskola.

terar den. Samtidigt blir inomhusklimatet behagligare för dem som ska vistas i byggnaden när man bygger med ett naturligt material, säger han och fortsätter: – Eftersom regeringen har sagt att man inom kort ska visa en miljövarudeklaration på alla material, och då även under produktion, blir det svårt att bygga med något annat än trä för dem som vill välja det mest miljövänliga valet. Kompetens som brinner för trä Jens Erneholt anställdes av WSP tidigare i år som en del av den satsning bolaget gör på trä, och han berättar att de – tack vare det ökande intresset för träbyggande – hela tiden är på jakt efter mer kompetens på området. – Eftersom det inte är lätt att hitta träkompetens i Sverige idag letar vi inte bara efter folk med erfarenhet, utan också efter dem som har hungern att skapa något i trä. a

Nu har kunskapen och byggtekniken äntligen utvecklats så pass mycket att det inte finns några hinder för att bygga i trä längre. jens erneholt, wsp


Innovativ ytbehandling med kunden i fokus Sherwin-Williams – Your Coating Solutions Partner På Sherwin-Williams vet vi att det är lika viktigt med hög kvalitet på service som det är på våra produkter. Det är därför som våra experter ständigt arbetar för att du ska få bästa möjliga service. Detta innefattar allt från att ta fram skräddarsydda lösningar utifrån dina unika behov, att ge råd om hur du bäst kan nyttja de senaste innovationerna till att säkerställa att du får dina varor i tid. Läs mer på www.sherwin-williams.se

Sherwin-Williams Sweden AB Industrigatan 5 | SE-195 60 Arlandastad Tel +46 (0)381 261 00 | Fax +46 (0)381 261 99 www.sherwin-williams.se

Your Coating Solutions Partner


12

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

ANNONS


Annons

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

En mäktig ljusgård ger karaktär och binder ihop det nya med det gamla på Trikåfabriken i Hammarby, Stockholm.

Timber on Top:

Bygg inte från grunden Utgå från befintliga byggnader. Bygg med trä upptill med hjälp av prefabricerade byggsystem. I korta drag är det grundreceptet bakom samverkansprojektet Timber on Top.

E ri k

S

Text: Erik Skördåker / Bild: BIG, Bjarke Ingels Group, Fabege

Hur möter man efterfrågan på bostäder när det saknas byggbar mark? Vilken är den bästa strategin för att minska resursslöseriet i byggsektorn? Ett enkelt svar på båda frågorna är påbyggnader med biobaserade material. Svårare är att använda den byggmetoden på ett sätt som är bra ur alla aspekter – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I slutet av 2018 startade samverkansprojektet Timber on Top för att öka kunskapen och hitta optimala metoder för påbyggnader i trä. – Bygger man från grunden finns redan kunskapen, men kring påbyggnader i trä är branschens osäkerhet större. Målet med Timber on Top är att systematisera processen och ta fram en guide som alla kan använda, säger Erik Söderholm, projektledare för Timber on Top. Projektets första etapp, med fokus på hinder, möjligheter och utformning av ramverk, är avslutad. I etapp två ska metoder och verktyg utvecklas och testas i olika projekt. Deltagare är bland annat fastighetsägare, kommuner, arkitekter, konsulter och entreprenörer. – I dag finns det många befintliga byggnader som h r e olm öd skulle kunna utökas och intresset har varit stort. Det unika är att projektet har samlat alla typer av aktörer och samtliga strävar efter det bästa sättet att jobba med påbyggnationer. Vinster och risker Med ökad kunskap om byggmetoden kan drivkrafterna och fördelarna bli flera, enligt Erik Söderholm. Kommunikationer och detaljplaner finns redan på plats för de befintliga byggnaderna och man behöver inte bygga bort grönytor eller andra sociala ytor. En påbyggnad kan också bli ett sätt att få ekonomi till andra projekt. – Har man redan planerat att exempelvis byta fasad, kan faktiskt påbyggnaden vara ett sätt att finansiera renoveringen. Det ekonomiska risktagandet är en puckel som Timber on Top lägger stor vikt vid. Bättre kostnadsberäkningar och tydliga avtal om hur risker hanteras mellan olika parter är två av inslagen som behandlas i projektet. – Trenden för träpåbyggnader pekar uppåt, men riskfaktorn måste bort. Vilket värde ger byggnaden? Går den verkligen att bygga på och vilka andra risker finns det?

Glitne ligger ovanpå Utopiagallerian i Umeå.

Har man redan planerat att exempelvis byta fasad, kan faktiskt påbyggnaden vara ett sätt att finansiera renoveringen. erik söderholm, timber on top

kontor byggs på toppen av en anrik industrifastighet. Under hösten 2019 ska Timber on Top bestämma vilka nystartade projekt som ska bli föremål för utvärdering inför framtiden. – Trikåfabriken och Glitne startade före Timber on Top, men vi har haft tät kontakt med båda projekten. Det är väldigt goda exempel, men en manual som utformas av samtliga aktörsled kan ge ännu bättre förutsättningar för den typen av byggnationer. Det ligger i allas intresse att hitta den gyllene vägen i framtiden. a

Den typen av frågor måste man ha svar på. Det är också starkt kopplat till den tekniska delen som vi utvecklar. Goda trämodeller I Sverige börjar flera exempel på uppmärksammade träpåbyggnader träda fram. BRF Glitne som har byggts ovanpå Utopiagallerian i centrala Umeå är ett av dem. Ett annat är Trikåfabriken i Hammarby, där moderna

TIMBER ON TOP Projektledning: Sveriges Träbyggnadskansli, Arbio AB Kommunikation: Trästad Forskningsutförare: Linköpings universitet, RISE, Luleå tekniska universitet

13


Kontor med bästa läge i Skellefteå Det nya kontorshuset Svalan byggs i centrala Skellefteå och inflyttning beräknas till sommaren år 2021. Svalan blir ett modernt kontorshus med tydlig hållbarhetsprofil där bland annat stommen byggs i trä. Vi erbjuder moderna kontorslokaler med stora glasfönster för att optimera ljusinsläppet och ta vara på den fantastiska älvsutsikten. Dessutom får du här ett bra skyltläge utmed E4:an. Trevliga faciliteter såsom takterass och uteplats mot älven finns också att tillgå.

Intresserad av kontorsplats med bästa läget i Skellefteå? Maila oss på sih@skellefteaindustrihus.se så får du veta mer.

Grönt byggande kräver uthållig produktion USNR är en världsomspännande teknikleverantör till träbearbetningsindustrin. Vår långsiktiga strävan att tillhandahålla maskiner och systemlösningar för maximalt tillvaratagande av träråvara har tagit oss till den topposition vi har idag.

USNRs press för korslimmat trä (KL-trä eller CLT) är robust och extremt kostnadseffektiv. Den genomarbetade och beprövade konstruktionen gör den till ett utmärkt val för den som vill leverera byggelement till den globala marknaden.

Med djupa rötter i såväl Sveriges som Nordamerikas skogsbygder har vi djupgående förståelse för trä- och byggindustrins behov. Vår ständiga utveckling av elektronik, mjukvara och maskiner gör att produktionslinjer från USNR levererar hög lönsamhet under lång tid.

Den patenterade moduluppbyggnaden gör att den kan utökas i längd­ riktningen vartefter dina och marknadens behov växer. Pressen finns i såväl pneumatiskt som hydrauliskt utförande. Kontakta oss så berättar vi mer!

Millwide. Worldwide.

|

0270-746 00

|

www.usnr.com


Brandklass utan bruksklass är inte ett hållbart beslut

- Brandklass är en sak, bruksklass en helt annan. Brandklassen är inte beroende av bruksklassen, men bruksklassen har en direkt koppling till brandklassens långtidsbeständighet. Denna artikel klargör vad bruksklass innebär och hur du som användare kan ta rätt beslut i valet av brandimpregnerad träpanel. vid upphandling, men också i jakten på lägsta pris så blundas det för kravet på bruksklass då Boverkets byggregler inte nämner bruksklass i allmänna råd.

” Euroklass B i exteriör miljö med godkänd EXT-bruksklass” Byggandet av träfastigheter i helträ och fastigheter med träfasad växer stadigt och trenden är densamma över hela Europa. I takt med ökad användning av träpanel som fasadbeklädnad kommer frågor som monteringsförhållande, brandklass och beständighet upp på bordet. Det senare d.v.s. beständighet är en frågeställning som skapar stor förvirring med bakrund av att standarden är relativt ny i Skandinavien även om begreppet varit känt i Storbritannien och USA i årtionden, detta är inte förvånande när amerikansk ASTM standard speglas till nordisk provningsmetod för att sedan övergå till teknisk specifikation inför antagande till Europastandard, allt har skett på ett fåtal år. Beständighet har en direkt koppling till produktens brandklass sett över tid, men tvärtom är prestandakravet för att uppnå en brandklass inte kopplad mot bruksklass, det går således att uppnå en brandklass med urlakande egenskaper. I backspegeln av ökad användning av brandimpregnerat trä och bristfällig kunskap i beständighetsfrågan ner till produktegenskaps nivå ser vi en ökad risk för felaktiga beslut vid upphandling och användande av brandskyddat trä, menar Thomas Bengtsson, teknisk rådgivare på Woodsafe Timber Protection. Bruksklass Bruksklass eller Durability of reaction to fire performance som är den officiella benämningen tidsbestämmer inte brandteknisk prestanda i antal år eller brandklass. Standarden verifierar försämring av brandskyddsmedlets utgående parametrar i relation till ingående parametrar.

Bild visar principen för ISO 5660-1 provning.

Det finns ett par olika alternativ till provningsmetod EN16755, där den vanligaste är 927:6 med efterföljande provning enligt ISO 5660-1. I korthet handlar provningen om att fastställa parametrar vid inledande konkaloriprovning, därefter åldras materialet enligt cykler i klimatkammare för att slutligen acklimatiseras inför en slutgiltig provning i konkalorimetern. Försämringen avgör godkänd eller inte Den skillnad från utgående data i relation till ingående data som är avgörande för godkännande eller inte, och den parameter som gäller är försämringen, inte det enskilda värdet vid slutprovningen. Det är inte möjligt att ta ett utgående värde t.ex. THR 7,2 och ställa värdet i relation till kraven enligt Reaction to Fire där gränsvärdet för euroklass B är THR är 7,5. - Låt mig förklara, säger Bengtsson. Om produktegenskapen har ett ingående värde på THR 4,5 och ett utgående värde på THR 7,2 så är försämringen 60%, alltså 40% mer än den maximala tillåtna försämring som är 20% för att få godkännande enligt bruksklass EXT. Problematiken är inte att tolka resultat När aktörer som konsulter och forskare tar sig friheten att omvärdera resultatet till en annan standard. I ovanstående exempel skulle tekniskt sett THR värdet ge ett godkännande enligt euroklass B, men denna omvärdering är inte möjlig att göra då euroklass provning handlar om så mycket mer än bara THR. Dessutom handlar EN16755 om brandskyddsmedlets egenskap att försämras, inte mot specifik brandklass. Låt mig förklara varför bruksklass är viktigt När en beställare önskar använda trä som brandskyddats så förväntar sig beställaren att träet fortsatt skall vara funktionellt och att brandklassen har egenskaper som består över tid. I valet av två brandskyddade träprodukter där bägge har samma brandklass men den ena produkten inte har bruksklass EXT så kommer den icke bruksklassade träpanelen absorbera fukt från atmosfären på grund av hygroskopiska egenskaper. Detta leder till ökad fuktupptagning i träet som i förlängningen kan leda till förruttnelse, mögelpåväxt och urlakning. När urlakningen börjar försvagas brandskyddet och beställaren får då ett problem som måste lösas. Allt orsakat av ett felaktigt beslut som oftast baseras på okunskap

Misströsta inte, godkända produkter finns Utbudet av brandimpregnerat trä med godkända egenskaper enligt bruksklass och brandklass finns. Men det finns också produkter som påstås godkända med stöd av utlåtanden från konsulter, vilket självklart inte är rätt. Denna väg att vandra i användandet av brandskyddat trä är inte hållbart vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

” Euroklass B i exteriör miljö utan bruksklass som tydligt visar tendens på urlakning” Checklista och råd inför upphandling Det är egentligen väldigt enkelt att kontrollera om produkten har godkänd bruksklass eller inte. Om produkten är godkänd så har tillverkaren inga problem att visa beställaren dokumentation från anmält ackrediterat organ t.ex. RISE där det i klartext framgår godkännande enligt CEN/TS 15912 EXT eller EN16755 EXT. - vill du göra det lätt för dig, fråga efter typgodkännandebevis. Där framgår det om produktegenskaper är godkänd enligt bruksklass kravet, dessutom är ett typgodkännande för t.ex. SP-Fire 105 inte möjligt att utfärda om EXT-klassen inte är godkänd.

” om tillverkaren inte kan presentera godkän-

nande från anmält organ, då bör du som ansvarig inköpare eller beställare tänka om. Varför saknas sådan dokumentation, varför anlitas konsulter att uttala sig ” 1. Begär alltid dokumentation som klart och tydligt bekräftar godkända egenskaper från anmält organ t.ex. RISE. 2. Acceptera inte enskilda utlåtanden. 3. CEN/TS 15912, och eller EN16755 skall vara godkänd enligt INT 1, INT 2, EXT. 4. Omfattar godkännandet egenskap där träet måste täckmålas med färg, eller omfattar godkännandet utan krav på målning t.ex. panel som lämnas utan ytbehandling för en naturlig åldring.

Mer information finns på: www.forumbrandskyddattra.se Denna artikel är skriven av Thomas Bengtsson, grundare av Woodsafe Timber Protection och Forum Brandskyddat Trä, en digital plattform för dig som vill veta mer.


16

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Nya krav vid bygglovsansökan Ett nytt krav på att lämna klimatdeklaration vid bygglovsansökan kan gynna träbyggande.

På regeringens bord ligger nu ett lagoch förordningsförslag från Boverket, som handlar om att alla nya byggnader ska klimatdeklareras från och med 2022. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs och bidra till att det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 uppnås. Kristina Einarsson, Boverkets n sso expert på miljö och klimat, ar förklarar att förslaget i ett första steg ska medvetandegöra byggnaders klimatpåverkan, medan gränsvärden som byggföretagen måste hålla sig till kan komma i nästa steg. – Det är viktigt att slå fast hur utsläppen ska redovisas. Nu när regeringen går vidare med Boverkets förslag, införs ett golv som aktörerna kan utgå från. Eftersom byggbranschen själv har tagit

Från och med 2022 ska nya byggnader klimatdeklareras.

initiativ till en färdplan för hur vi ska nå klimatmålen tror vi att det räcker långt att utsläppen redovisas öppet. Räcker det inte får vi ta till gränsvärden i nästa steg. Enligt förslaget från Boverket ska alla flerbostadshus och lokaler som lämnar en bygglovsansökan omfattas av kravet på att lämna en klimatdeklaration från

Foto: Linus Talltjärn

K ri s t i n a E i n

Text: Nella Bergström / Bild: Charlotte Nilsson

år 2022, medan småhusen omfattas från 2024. – Trähus belastar klimatet mindre än stål- och betongbyggnader, så det finns goda chanser att träbyggandet gynnas av kravet på klimatdeklaration, säger Jessica Becker på Trästad Sverige. a

på högre bebyggelse och byggnader för andra ändamål än bostäder. Eksjö kommuns Träbyggnadsstrategi pekar på fördelarna med trä ur ett hållbarhetsperspektiv, det vill säga de positiva egenskaperna för både klimat, miljö, ekonomi, social hållbarhet och hälsa.

Kvarteret Ciselören får nytt liv

ä tr å p r a ts sa EKSJÖ Träbyggnadsstrategi I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä som sträcker sig ända till 1500-talet. Gamla stan i Eksjö är en av Sveriges bäst bevarade sammanhållna träbebyggelse och blev av den anledningen byggnadsminnesförklarad 1993. Trähusen i Gamla stan är ett tydligt bevis på materialets hållbarhet. Eksjö, som ofta benämns ”Eksjö – den unika trästaden”, stärks och sätts i ett modernt sammanhang genom att öka användningen av trä vid nya byggnationer.

Eksjö kommun vill öka användningen av trä i byggprojekt inom den kommunala koncernen, men även genom att stimulera marknaden och näringslivet till att utveckla och använda mer trä i byggandet. Skogsbruk och träförädling har stor betydelse för kommunen. För att lyckas med detta har kommunen tagit fram en Träbyggnadsstrategi med handlingsplan eftersom det är viktigt att satsa på ökad kunskap. Villabebyggelse och byggnader under tre våningar byggs nästan uteslutande alltid i trä. Strategin fokuserar därför

För fyra år sedan brann ett av de anrika trähusen i Gamla stan i Eksjö ner till grunden. I dess ställe reser sig nu ett nytt hus enligt konstens alla regler för byggnadsminnen.

Det är viktigt att slå fast hur utsläppen ska redovisas. kristina einarsson, boverket

Att huset ska vara brandsäkert har varit viktigt i byggnadsprocessen. Även energikraven är höga. Kraven på en låg energianvändning bedöms komma att uppfyllas med råge. Tanken är att huset ska vara klart våren 2020. Det blir 15 lägenheter och en verksamhetslokal. Utvändigt passar byggnaden väl in bland de andra trähusen, men inuti är lägenheterna som vilka moderna lägenheter som helst fast med finare detaljer. Här kommer hyresgästerna att få en hög livskvalitet. Det är unikt att få bo i ett nytt byggnadsminne mitt i gamla Eksjö.

Med precision, tålamod och stor yrkeskunnighet tar det nya huset i kvarteret Ciselören sakta form. Det är en modern träbyggnad som ska smälta in i den historiska miljön. Illustration över hur gården i kv. Cicelören ska se ut när byggnaden är klar. Illustration: Okidoki Arkitekter

Byggnadsfirma Stridh & Son AB Eksjö kommun samverkar i nätverken ”Den nordiska trästaden” och ”Tre trästäder”


VI BYGGER TRYGGHETSBOENDE PÅ TJÖRN. HÅLLBART, ENERGIEFFEKTIVT OCH GIVETVIS I TRÄ. Snart är det byggstart för ett unikt projekt i Höviksnäs på Tjörn i Bohuslän. Där skapar vi ett boende där personer över 65 år kan leva tryggare, enklare och mer hållbart, i hyresrätter med utökad service, gemensamhetslokaler, elbilspool, odlingslotter och mer. Allt inom ramen för det koncept för trygghetsboende vi erbjuder kommuner, vårdgivare och samverkanspartners. Vi skapar Sveriges mest hållbara bostäder, energineutrala med passivhusteknik, solpaneler, energilagring och annat. Smarta lösningar som gör det enkelt att leva gott och hållbart. Och vi bygger givetvis i trä, framtidens material. Med en direktanvisning av mark kan vi ta vårt koncept till din kommun, med en dramatisk höjning av er hållbarhetsprofil som följd. Välkommen till jemmett.se för mer information och kontakt.


18

Hela denna bilaga är en annons från Trästad Sverige

Annons

Växjö i framkant inom trähusbyggande De senaste tio åren har Växjö kommun gjort Sveriges största trähussatsning. Projektet Välle Broar är en ny stadsdel helt i trä som utvecklats i samarbete mellan kommun, näringsliv och akademi.

Jo h

an

Text: Sara Schedin / Bild: Lars-Åke Rapp, Emelie Helldén

I Sverige sticker Växjö ut som en av få kommuner som har satsat på träbyggande sedan lång tid tillbaka. Redan 2005 tog kommunen fram sin första policy om mer trä i byggandet och ett år senare beslutade man att sätta av ett helt geografiskt område – mellan Växjö innerstad och Linnéuniversitet – för enbart träbyggande. I dag är Välle Broar, som området heter, nästintill komplett och består av drygt 1 100 bostäder. – Förutom att bestämma att alla husen skulle o r s e ll Th byggas med trästommar, sade vi även redan från början att vi skulle låta Linnéuniversitet vara med så mycket som möjlig i utvecklingen av varje delprojekt, både de privata och kommunala. Det har i sin tur lett till att vårt universitet har skapat spjutspetskompetens kring byggnation i trä, förklarar Johan Thorsell, verksamhetsutvecklare inom trä/byggnation i Växjö kommun. Eftersom träbyggande fortfarande är relativt nytt i Sverige beskriver Johan Thorsell Välle Broar som ett fullskaligt utvecklingsprojekt – som samtidigt använder sig av konventionella metoder. – Byggnadstekniken vi har använt oss av är inte gripen ur luften, utan vi har tagit mycket lärdom av bland annat Österrike och södra Tyskland, där man länge byggt i trä. Men det är självklart att vi experimenterar mycket och testar nya byggsystem, tekniker och byggprocesser. Det pågår utveckling hela tiden på det här området. Fokus på forskning Även på Torparängen, som är ett nytt träbyggnadsområde i Växjö, är forskningen i fokus och kommunen har ställt som krav att de byggherrar som vill utveckla området måste skriva under ett samarbetsavtal med Linnéuniversitet. I nuläget pågår elva stora forskningsprojekt parallellt med utvecklingen av området. – Vi tror mycket på samarbete mellan kommun, näringsliv och universitet, och av att lära av varandra. Linnéuniversitetet ligger långt fram inom träbyggande och den forskning man bedriver är företagsnära.

Förutom att en trästomme kostar mindre än en betongstomme, går det snabbare att bygga ett trähus.

Precis vid sjön Trummen har GBJ Bygg byggt ett modernt stadskvarter med stomme i massivträ och fasad av ceder.

Vartannat hus ska vara byggt i trä För att driva på trähusbyggandet ytterligare skrev Växjö kommun en träbyggnadsstrategi för sex år sedan, där man ställde kravet att fram till 2020 ska 50 procent av all nybyggnation inom kommunkoncernen vara träbyggnation. Förra året låg siffran på 46,1 procent och Johan Thorsell hoppas att den kommer att ligga ännu något högre i år. – Efter 2020 kommer vi att fortsätta att hålla på att vartannat hus ska vara ett trähus, men vi kommer också att ställa som krav att man ska göra beräkningar av klimatpåverkan till sin byggnad. Det ligger helt i linje med regeringens beslut att vi ska ha en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader från och med 2022, vilket kommer att ge trä många fördelar eftersom det ger mindre fossila utsläpp än andra material. Fördelarna med trä Vill man bygga miljövänligt finns det få alternativ som slår träbyggande. Men det finns även andra fördelar med att bygga i trä. – Tittar man rent kostnadsmässigt borde trähusbyggande bli billigare än andra alternativ. Förutom att en trästomme kostar mindre än en betongstomme, går det snabbare att bygga ett trähus, vilket innebär att man börjar tjäna pengar snabbare. Det i sin tur betyder att man påverkar omgivningen mindre i form av buller och störningar, säger han och fortsätter: – Industriell produktion av trähus är på väg att slå igenom med full kraft. Det är en ytterligare fördel ur ett kostnadsperspektiv, samt för att få in mer kvinnlig arbetskraft i byggsektorn. Detta eftersom det är fler kvinnor som väljer att jobba i fabrik, än på en byggarbetsplats. Johan Thorsell tar även upp träets vikt som en stor för-

Byggnadstekniken vi har använt oss av är inte gripen ur luften, utan vi har tagit mycket lärdom av bland annat Österrike och södra Tyskland, där man länge byggt i trä. johan thorsell, växjö kommun

del. Eftersom det är ett lätt material går det till exempel att bygga på våningar på ett befintligt hus. – I Växjö tittar vi bland annat på om vi skulle kunna bygga på befintliga byggnader, exempelvis köpcentrum, och hur vi kan bygga tätare utan att ta mer landanspråk. Vill man bygga på mark som inte har så bra bärkraft är det också trä man ska satsa på. De kan man till exempel se i Stockholm där det byggs höga bostäder i trä ovanför tunnelbanor och över tunnlar. Framtidens fasader När man pratar trähus i dag syftar man oftast på en byggnad med en trästomme, men Johan Thorsell ser gärna att det även blir fler fasader i trä i framtiden. – Rent tekniskt är vi inte riktigt där än i Sverige, men det pågår mycket forskningen på området. När det är dags att göra klimatberäkningar om några år blir det tydligt att även fasaden har stor påverkan rent miljömässigt, så min gissning är att vi ser allt fler träfasader i framtiden. a


Att bygga i trä är framtiden Familjeföretaget Wallnäs AB grundades redan 1896. Fyra generationer senare ligger det moderna sågverksbolaget i framkant och producerar bredare dimensioner i större volymer än någon annan i Sverige. Wallnäs Timber AB är sedan 1 januari 2019 dotterbolag till Wallnäs AB och det producerande bolaget i Wallnäskoncernen. De är specialiserade på konstruktionsvirke i bredare dimensioner. Trumfkortet är 50 x 300 som hyvlas till 45 x 295 i kvalitet C 24. Den nyinvesterade fingerskarven gör också att Wallnäs Timber AB kan erbjuda exaktkapade längder på upp till 14,5 meter. – Det är konstigt att man inte bygger med bredare dimensioner här i Sverige. I våra grannländer Danmark och Norge är bredder upp till 300 mm standarddimensioner som oftast används till takstolar. Till och med nere i Centraleuropa är bredare dimensioner vanliga i huskonstruktionerna, säger Kent Johansson, marknadschef på Wallnäs Timber AB. Bredare dimensioner på konstruktionen ger mer plats till isolering, vilket i sin tur leder till sänkt energiförbrukning. Dessutom är träet i sig klimatsmart, vilket ligger i linje med dagens klimatmedvetenhet. – Trä binder kol under mycket lång tid. Först binder trädet koldioxid så länge det växer, om det sedan byggs hus av trädet binds kolet under husets hela livslängd.

Wallnäs ligger strax utanför Mariannelund i Eksjö kommun. Här finns gott om råvara, både furu och gran, av mycket god kvalitet. – Styrkan i bolaget förutom våra breda produkter, är att vi har korta beslutsvägar. Bägge bolagen styrs av varsin vd och en gemensam ledningsgrupp. Ägarna är måna om att följa utvecklingen vilket gör Wallnäs Timber AB till ett effektivt och modernt företag, säger Kent Johansson. Trä är en alltigenom förnybar råvara och enligt Kent Johansson är skogen en outtömlig resurs – om den sköts på rätt sätt och återplantering sker efter avverkning. Wallnäskoncernen är därför certifierade inom hållbart skogsbruk och ser till att arbeta efter sin miljöpolicy. – Att bygga i trä är framtiden, det är ett lättarbetat material och det klimatsmartaste alternativet som finns i dag, säger Kent Johansson. 

kontakta oss: kent.johansson@wallnas.se / 0496-50803 • joakim.olausson@wallnas.se / 0496-50807

Kent Johansson, marknadschef och Joakim Olausson, säljare visar upp en färdighyvlad 45x295 C24.

www.wallnas.se

TÖ REBO DA LIMTRÄ

Vi bygger en hållbar framtid i trä Frostaliden i Skövde är en av Sveriges största stadsdelar i trä och vi på Moelven Töreboda är stolta över att vara en del av det sammanhanget. Här har Peab byggt sex hus med vårt klimatsmarta egenutvecklade byggsystem Trä8. Det är ett effektivt sätt att bygga som ger stor frihet åt arkitekten och bra inomhusmiljö åt de boende, samtidigt som vi bidrar till att rädda planeten. Vilken framtid bygger du?

Moelven Töreboda AB Box 49, 54521 Töreboda 010 - 12262 00 info.toreboda@moelven.se www.moelven.se


För hållbara, brandsäkra och tysta flervåningshus i trä! REI 90 vägg, 20 cm Masonite LCA i tillverkningen per m2

Termoträ

3,11 kg -8,89 kg -5,78 kg

4,43 kg -17,30 kg -12,87 kg

13,09 kg

148 MJ

154 MJ

137 MJ

CO2

genererar binder netto

Energi

Fermacell

Träregel

120x45 mm

Plywood

Totalt

15 mm

13,09 kg

0 kg 20,63 kg -10,54 kg -36,73 kg -10,54 kg -16,10 kg 103 MJ

542 MJ

Källor: Jegrelius Rapport 2011-05-17, EPD ISO 14025 och EN 15804, NEPD-311-186-NO, För trä: CPM: Spine LCI dataset: Saw construction timber production och NPCR015 rev1 wood and wood-based products for use in construction (08/2013).

Karlgård, flervåningshus i Skellefteå. Grönbos referensprojekt.

Väggstomme upp t.o.m. 9 våningar, REI 120!


Woodsafes brandskyddade träytskikt möjliggör kreativt träbyggande Woodsafe Timber Protection är ledande tillverkare av brandsäkra träytskikt med långtidsbeständiga egenskaper. - Vi ger arkitektet, byggherrar och hela byggindustrin större möjligheter till kreativt och hållbart skapande när de bygger träfastigheter, säger Thomas Bengtsson, grundare av Woodsafe.

Woodsafe Timber Protection AB har sin produktionsanläggning strax utanför Västerås. Där har företaget i mer än 20 år utvecklat en verksamhet som gett en position som vägledande tillverkare av brandimpregnerade träprodukter.

Förädlar optimalt

All tillverkning hos Woodsafe styrs utifrån svenska värderingar av kvalitet och arbetsförhållanden. Personalen följer noggranna instruktioner för mätning, kalibrering, fuktmätning, upptagning, koncentrationskontroll m.m. Ingenting är lämnat åt slumpen. Hela processen övervakas på plats, via distans och via extern anlitad backup. - Vi har en spetskompetens som innebär att vi förädla träets egenskaper optimalt, med hänsyn taget till densitet, kapillära egenskaper, cellstruktur samt naturliga egenskaper som innehåll av hartser, kåda med mera, säger Bengtsson.

Inte bara i Sverige

Nyligen blev Woodsafe som första företag i Skandinavien certifierat av brittiska Wood Protection Association, marknadsledande i Europa i fråga om att kvalitetssäkra brandskyddsmedels egenskaper och tillverkarens kvalitetssystem. Ett WPA-certifikat är en kvalitetsstämpel som sticker ut i kedjan av produktegenskap och kvalitet. - WPA certifieringen är bekräftelse på att vårt brandskyddsarbete är av högsta kvalitet och utan motsvarighet i Skandinavien. Det sporrar oss att fortsätta utveckla nya produkter som ger hållbart brandskydd till träbyggandet runt om hela Europa, säger Thomas Bengtsson.

Woodsafe skapar trygghet att använda trä

Med mångårigt, målmedvetet arbete har Woodsafe byggt upp ett allmänt respekterat anseende i branschen. Företagets förädlingstjänster ger trygghet för hyresgäster samt företagets imponerande portfolio av godkännanden och certifikat, bland annat typgodkännandebevis, vilket ger trygghet för ansvariga byggherrar och minimalt underhåll för beställaren. Varje år medverkar Woodsafe och företagets premiumpartners med brandskyddade produkter i hundratals projekt runt om i Skandinavien och delar av Europa - flervåningshus, skolor, sjukhus, sportarenor, andra offentliga byggnader, samt inom hustillverkningsindustrin och transportsektorn. I Woodsafe portfolio kan nämnas världens största exteriöra ektak vid Gardermoens Pir-Nord, världens högsta trähus Mjöstornet i Brummendal, norra Europas största galleria, Mall of Scandinavia. Tele2 Arena, Waterfront, Turning Torso, Arkitekthögskolan, konserthusen i Luleå, Uppsala, Piteå, Västerås med flera.

Fasadbeklädnad Woodsafe PRO, Raketskolan, Kiruna. Foto: Michael Perlmutter.

Woodsafe Exterior WFX möjliggör träfasaden att åldras naturligt. Foto: Woodsafe, Daniel Pesic.

Tillverkningskontrollerat brandskydd

All produktion sker i Woodsafes egen fabrik som har helt och hållet byggts upp och anpassats för brandskyddsimpregnering och torkning av såväl stora som små torksatser oavsett träslag. Woodsafes teknologi att förädla träets egenskaper och få det att stå emot eld baseras på en process med vakuumtryckimpregnering - en vedertagen och accepterad teknik för att skydda trä inte bara mot brand. - Det är den enda teknik som garanterar kvalitativ långvarig prestanda och som går att kvalitetssäkra. Metoden är utvecklad sedan 1960-talet, säger Bengtsson.

”Woodsafes brandskydd är certifierad för

långtidsbeständiga egenskaper i exteriör miljö såväl med ytbehandlad träpanel som neutral panel utan målning för naturlig åldring”

Både interiör- och exteriör miljö

Woodsafe anläggningens unika tekniska resurser domineras av två industriellt styrda vakuumtryckautoklaver. Woodsafe använder två olika brandskyddsmedel från USA som impregneras i träet eller träpanelerna med hjälp av vakuum/tryck. Det ger träprodukterna ett djupgående effektivt brandskydd på alla fyra sidor och kanter – och kan användas i både inne- och utemiljöer.

Woodsafe impregneringsanläggning PRO och WFX i Västerås.

Unikt ALLT-I-ETT koncept

Att förädla och ta fram långsiktigt brandsäkra träprodukter innebär att skapa ökad trygghet för enskilda, ekonomiska värden och samhället i stort. Woodsafes ALLT-I-ETT koncept är en fantastisk kombination av kunskap på alla nivåer och är en servicetjänst till byggindustrin. Den ger maximala möjligheter för arkitekter och byggherrar – kort sagt alla engagerade i byggandet av träfastigheter. - Vi blir en dörröppnare. För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas högt ställda krav på leveranssäkerhet, prestanda, kvalitet, sakkunnig rådgivning och service för produkten, säger Bengtsson.

Woodsafe PRO används med fördel i interiöra miljöer som korridorer, sporthall, hotel, tak och väggbeklädnad men också i exteriör miljö som fasadbeklädnad när träpanelen ska täckmålas med fasadfärg. Woodsafe Exterior WFX är ett unikt brandskydd som i fixeringsprocessen härdas till en vattenfast polymer. Den lämpar sig mycket bra för träpaneler i exteriör miljö för en naturlig åldring utan krav på skyddande färg. Godkända träslag är bland annat Accoya, Thermowood Gran och Furu, Cederträ och cederspån, Nobelwood, Frake, Gran, Kärnfuru, Douglas Fir med flera träslag.

Världens högsta trähus Mjöstornet valde Woodsafe Exterior WFX. Foto: Woodsafe, Daniel Pesic.

Mer information om Woodsafes tjänster presenteras på www.woodsafe.se


TA I TRÄ Opposite Reklambyrå 2019

Vi är byggare. Trä har alltid varit en viktig del av vår vardag och glädjande nog börjar materialet ta allt större plats i våra projekt. Sommaren 2018 färdigställde vi det runda huset Valla Berså – Linköpings första fler­ familjshus med stomme av korslimmat massivträ. Ett stort trähusprojekt som verkligen gav mersmak. För visst känns det bra ända in i själen att bygga med ett naturligt material som binder koldioxid ge­ nom hela sin livscykel och som dessutom ger en renare och trevligare arbetsmiljö med mindre buller och färre transporter.

Därför är vi väldigt glada att allt fler av våra beställare tar i hand på att de vill ha trä som bärande material i sina byggna­ tioner. Precis som vi har de insett att en något högre materialkostnad betalar sig i längden i form av rejäla miljövinster.

Äntligen byggs det stort med trä igen I september i år slutbesiktades vår total­ entreprenad av en faluröd träkyrka på Furulid utanför Motala. Just nu bygger vi klimatsmarta HSB brf Björkalund med KL­trästomme i Norrköping. Snart föräd­ lar vi en gammal industrilokal i Tannefors

Lokalproducerat från länets byggare i Östergötland Helsidesannons_DI_trä.indd 1

till toppmoderna kontor med bjälklag och ytterväggar av massivträ. Samtidigt pågår jätteprojektet Ebbepark mitt i Linköping där en sågtandad takkonstruktion och en läktare av trä redan tagit form. Dessut­ om medverkar vi i det stora forsknings­ projektet Timber on Top som handlar om förtätning genom på­/tillbyggnader med biobaserade prefabricerade byggsystem. Den spännande utvecklingen av trä som ett modernt byggmaterial har bara börjat. Vi som kan trä och älskar att jobba med stora träbyggen håller alla tummar att trenden håller i sig. Peppar, peppar, ta i trä!

www.ahlin-ekeroth.se 2019-10-17 11:17


WOOD FIRST STRATEGISTÖD För kommuner/regioner som vill bygga i trä.

Kulturhuset Sara i Skellefteå beräknas stå klart sommaren 2021. Bild: White arkitekter.

Tre dagar som hjälper dig att ta fram en plan för hållbart byggande Det är dags för Sveriges regioner och kommuner att gå från passiv till proaktiv styrning där trähusbyggande systematiskt främjas i alla led. Ett sätt är att ta fram en strategi eller styrmodell för offentliga aktörer för att öka träbyggandet. Trästad Sverige kan bidra med kunskap för hållbara strategier, styrmodeller och beslutsunderlag. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av samhällets utsläpp av växthusgaser.Till följd av det har hållbart byggande, med ett fokus på klimatpåverkan under byggprocessen, idag flyttat högt upp på den klimatpolitiska agendan. Boverkets miljöindikatorer visar att cirka 70 procent av utsläppen av växthusgaser från bygg och fastighetssektorn kommer från nybyggnad och ombyggnader och cirka 30 procent från uppvärmning av byggnader. Trä ett bättre val Genom förbättrad energiprestanda och en allt större del förnybar energi står själva byggandet snarare än driften för en stor andel av en byggnads klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Samtidigt visar forskning på byggandets klimatpåverkan att konstruktioner med trästomme är ett bättre val med hänsyn till klimatavtryck jämfört med en likvärdig konstruktion i betong. Wood First är ett samverkansprojekt mellan Trästad, WSP, Linköpings universitet, RISE och SKL, där regioner och kommuner

www.trastad.se

erbjuds stöd för att ta fram, uppdatera eller följa upp en träbyggnadsstrategi eller färdplan för hållbart byggande. Erbjudandet är uppdelat på tre heldagarsworkshops med övningar mellan träffarna och omfattar processtöd inom följande områden: Strategi och styrning; Stadsbyggnadsprocessen samt Offentlig upphandling. Mer information och kontaktuppgifter finns på trastad.se/samverkansprojekt.

”Framtidens hållbara städer kommer att byggas i trä. Är ni redo?” Jessica Becker, projektkoordinator Trästad Sverige


BE SAFE OUT THERE. Oavsett vilket material du väljer att bygga i, så har vi skyddsskorna och skyddshandskarna för dig. Ha en säker dag på jobbet med JALAS® och TEGERA®.

Kundtjänst: 0247-79 22 63 eller info@ejendals.com