Page 2

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SVENSKA STADSKÄRNOR

Svenska Stadskärnor  Svenska Stadskärnor är en icke

vinstdrivande medlemsorganisation med ett branschöverskridande nätverk som har kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör stadskärnans utveckling. Vår verksamhet kan sammanfattas med orden: inspirera, utbilda, stödja och påverka. Som medlem får man även tillgång till olika processverktyg och ett forskningsråd. Utmärkande är att allt vi gör bygger på samverkan mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv. En gemensam satsning på stadskärnan ökar tillväxten och minskar utarmning. Det leder till hållbara resultat som vi varje år uppmärksammar med utmärkelsen Årets Stadskärna. Det är ett arbete som förenar, förbättrar och förverkligar uppsatta mål. Västerås, Kristianstad, Örebro, Varberg, Västervik och Linköping är de senaste årens vinnare som aktivt arbetat med sin samverkan för att skapa en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen delades ut 1995 för första gången och då till Jönköping. Våra medlemmar är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita och över 200 medlemmar från kommuner, organisationer, företag samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.

Forskningsråd  Svenska Stadskärnor har instiftat

ett särskilt forskningsråd, som ska bidra till ökad kunskap om utveckling av städer och deras stadskärnor. Rådet ska också sprida sin kunskap till allmänhet och beslutsfattare, samt fungera som plattform mellan näringsliv och universitet och högskolor. I rådet ingår forskare, professorer, företagsledare och universitetslektorer.

Boka en talare  Svenska Stadskärnor sam-

arbetar med några av landets främsta experter inom akademi och näringsliv. Vill du boka en kunnig och entusiastisk föreläsare inom till exempel stadsutveckling, hållbarhet, arkitektur, kultur eller handel och trender, kontakta oss!

Stadens själ är skälet LEDARE Vi bär alla en stad eller en plats i våra hjärtan. Oavsett vad andra tycker om den kan vår kärlek vara för evigt. Kärleken till platsen har ingen egen ruta i excel-arket för investeringskalkyler, men kan ha stor betydelse för viljan och engagemanget för förbättring. Utvecklingen av stadskärnan kräver samverkan och vilja från alla parter. Vi skapar platsen tillsammans och alla har både ansvar och rättigheter. Våra gemensamma ansträngningar resulterar i att platsen får en själ, som berör alla och påverkar våra liv och beslut, helst på ett positivt sätt.

Våra stadskärnor har genomgått många skiftningar genom åren, men de flesta har överlevt och anpassat sig. Byggnader har tillkommit och försvunnit, platser har ändrat karaktär, verksamheter har bytts ut, men det är fortfarande här vi möts, firar, lever, minns och upplever saker tillsammans. Stadskärnan är genuin och äkta, den väcker känslor hos alla besökare, boende och verksamma där. Detta är grunden för stadskärnans renässans i den nya digitala verkligheten när våra beteendemönster förändras. För att säkra ett samhälle som kan möta människors behov av välfärd, inkludering och trygghet, krävs omsorg om det som skapar förutsättningarna. Det omöjliga är möjligt! I den omvandling som samhället genomgår blir centrums betydelse allt viktigare. Det kan vara svårt att se sambandet mellan attraktiva städer och välfärd, men forskningen visar att de hänger samman. Politiken måste prioritera arbetet med att ge rätt förutsättningar för en stark och levande stadskärna. Det behövs engagemang, investeringar och resurser, och framförallt nära samverkan med fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer som är av stor betydelse för en attraktiv stadskärna. Allt för att skapa en stadsmiljö med

Årskonferens 22–23 maj Stadskärnors stora Årskonferens i Linköping, som blev årets stadskärna 2018. Välkommen redan till minglet på kvällen den 21 maj. Läs mer och anmäl dig till konferensen på vår webbplats!

2

Vad är själen i din stad? Vilken känsla vill vi att stadskärnan förmedlar och hur ska de som vistas där må? Varför ska människor längta hit och vilja vara här? Hur ska vi få alla att känna sig hemma och trygga här? Vem ska ta ansvar för att det blir så och hur ska det gå till? I den här tidningen möter du många engagerade och passionerade människor som redan har bestämt sig för att påverka och utveckla stadskärnan för alla. Läs och bli inspirerad! Här finns goda exempel och förebilder. Stadens själ är skälet till vårt engegemang! Svenska Stadskärnor har samlat kunskap om, utbildat i och stöttat centrumutveckling i 25 år. Här finns hjälp om du behöver det! Vi drömmer om att hela Sverige är fyllt av levande orter och livfulla städer!

Björn Bergman VD Svenska Stadskärnor

Paul Lindvall Ordförande Svenska Stadskärnor

Bilagan ges ut av Svenska Stadskärnor i samverkan med Key City Group. Medföljer som bilaga i Dagens Industri, januari 2019. Frågor om innehållet besvaras av: Erika Braun, kommunikatör, 0733-30 70 00, erika.braun@svenskastadskarnor.se

 22–23 maj hålls Svenska

Läs mer på svenskastadskarnor.se

ett utbud och folkliv som attraherar alla. Den positiva självkänslan hos invånarna och företagarna är en kraft som kan göra det omöjliga möjligt!

svenskastadskarnor.se | Svenska Stadskärnor, Södra Vallgatan 5, 211 40 Malmö

Projektledare: Peter Rosvall Redaktör: Nella Bergström Art Director: Annika Magnusson Omslagsbild: Fredrik Malmlund Tryck: Mittmedia crossmediagroup.se

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Peter Rosvall på 0700-84 00 62 eller peter.rosvall@crossmediagroup.se

Profile for Crossmedia Communication

Levande Städer  

En bilaga från Svenska Stadskärnor i Dagens Samhälle och Dagens Industri, januari 2019.

Levande Städer  

En bilaga från Svenska Stadskärnor i Dagens Samhälle och Dagens Industri, januari 2019.

Advertisement