Page 2

HELA HELA DENNA DENNA TIDNING TIDNING ÄR ÄR EN EN ANNONS ANNONS FRÅN FRÅN SVENSKA SVENSKA STADSKÄRNOR STADSKÄRNOR

LEVANDE STÄDER ÄR FRAMTIDEN Miljöminister Karolina Skog (MP) om statens roll, hållbara städer och ett nytt ekonomiskt stöd till städer.

Foto David Einar

Ditt departement arbetar nu med att formulera en ny stadsutvecklingspolitik. Kan du berätta något om innehållet? – Det pågår enormt mycket arbete med stadsutveckling på lokal nivå i Sverige i dag, men staten har varit ganska passiv och otydlig. Jag vill ha en tydlig vision och reda ut vad som är statens roll. Hur kan vi bistå kommunerna i deras arbete? Vilken väg ska vi slå in på framåt? Hur ska vi samordna arbetet mellan myndigheter, kommuner och privata aktörer? – En nyhet redan nu är att kommunerna kan ansöka om ett ekonomiskt stöd, Grön stad, på 100 miljoner i år och 500 miljoner 2019, för att utveckla ekosystemtjänster i staden. Det ska främst gå till större projekt som att bygga gröna bullerskydd, anlägga dagvattendammar eller göra om sterila gräsmattor till humlevänliga blomsterängar. På så vis får man en trivsammare stad och kan lättare nå miljömålen.

CITY GILLAR DIG OCH VÄLKOMNAR ALLA!

Kan kommuner söka finansiellt stöd också för centrumutveckling? – I nuläget satsar vi på att ge ekonomiskt stöd inom två områden: Grön stad och något vi kallar stadsmiljöavtal, som berör kollektivtrafik och cykelinfrastruktur. Men tanken är förstås att projekt inom de ramarna gynnar städernas centrum. Hur ser du på begreppet stadsutvecklingspolitik? – Det är viktigt att komma ihåg att stadsutveckling inte bara handlar om nya miljöer, vilket man kan tro av namnet, utan minst lika mycket om de äldre miljöerna. Programmet jag lägger fram nu heter Levande städer och handlar om just de befintliga miljöerna.

VI SKAPAR VÅR STADSMILJÖ TILLSAMMANS Städernas samverkansarbete leds ofta av en cityledare med allas bästa för ögonen. Men ingen ensam person eller organisation har förmåga att styra utvecklingen. I stället måste alla ta ansvar – allas insatser skapar helheten. Fastighetsägarna bygger och förvaltar husen vi vistas i. Handel och restauratörer försörjer oss med varor och tjänster. Kulturinstitutioner ger oss en anledning att leva och vår vardag en mening.

Hur ställer regeringen sig till att införa lagstiftning kring BID, Business Improvement District, vilket till exempel Holland och USA har infört för att alla ska ta sitt ansvar? – Jag har nyligen besökt Göteborg och blev väldigt imponerad av deras arbete med BID, och det är en mycket intressant metod. Samtidigt är svenska städers förutsättningar ganska olika de länder där BID är som störst, och jag tror man ska akta sig för att binda sig vid en speciell modell. Jag ser fram emot spännande diskussioner med alla inblandade aktörer! Regeringen har nyligen instiftat ett råd för hållbara städer. Hur kan det privata näringslivet och den ideella sektorn involveras i rådet? – Rådet består av olika myndigheter, och syftet är just att statens roll ska bli mindre otydlig och spretig. Till rådet ska sedan kopplas ett nätverk av experter, och här blir kunskapen och erfarenheten hos Svenska Stadskärnor samt olika centrumorganisationer oerhört värdefull. Rådet blir ett ställe dit städerna kan vända sig, och tvärtom. Samverkan är vägen framåt!

Foto Christina Wallin

DET FINNS EN GOD anledning till att städer ofta beskrivs som levande organismer, där stadskärnan är stadens puls, själ och hjärta som behöver engagemang och omtanke för att blomstra. En levande stadskärna har förmågan att locka människor att besöka staden, bosätta sig där, flytta sin verksamhet dit och investera i dess framtid. Stadskärnan är stadens ansikte utåt och därmed en avgörande del i stadens varumärke. Den är nyckeln till framgång.

Kommunen planerar och förbereder stadens utveckling och sköter den dagliga driften. Polis och räddningstjänst ska hålla oss trygga och säkra. Invånare och besökare skapar folklivet. Alla bidrar till att skapa en attraktiv stadskärna. Alla behövs för att skapa levande orter och livfulla städer. Tillsammans skapar vi en stad som vi gillar och som gillar dig.

VISIONER FÖR FRAMTIDEN Utvecklingen har gått mot ökad urbanisering med nya spelregler som vi behöver förhålla oss till. Det ser vi dagligen exempel på i vår verksamhet där vi inspirerar, handleder och utbildar samhällsbyggare runt om i landet. Sverige behöver ökat fokus på att skapa hållbara städer och orter i denna stora omställning. Vi behöver vara steget före, vilket kräver mer resurser och kompetens. Den nya nationella stadspolitiken är efterfrågad och snart är den också formulerad. Vi syftar på den rapport som ska presenteras inom kort av Karolina Skog, miljöminister med ansvar även för stadsutvecklingsfrågor. BLI INSPIRERAD AV GODA EXEMPEL I denna tidning har vi samlat ett axplock av goda exempel på hur samverkan och engagemang i kombination med kompetens och många års erfarenhet, ger resultat! björn bergman vd svenska stadskärnor

OM SVENSKA STADSKÄRNOR  Svenska Stadskärnor, som fyller 25 år i år, är en icke

vinstdrivande medlemsorganisation med ett branschöverskridande nätverk som har kunskap, kompetens och erfarenheter i frågor som rör stadskärnans utveckling. Vår verksamhet kan sammanfattas med orden: inspirera, utbilda, stödja och påverka. Som medlem får man även tillgång till olika processverktyg och ett forskningsråd. Utmärkande är att allt vi gör bygger på samverkan mellan kommun, fastighetsägare, handel och övrigt näringsliv.

Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

En gemensam satsning på stadskärnan ökar tillväxten och minskar utarmning. Det leder till hållbara resultat

som vi varje år uppmärksammar med utmärkelsen Årets Stadskärna. Det är ett arbete som förenar, förbättrar och förverkligar uppsatta mål. Västervik, Varberg, Örebro, Kristianstad och Västerås är de senaste årens vinnare som aktivt arbetat med sin samverkan för att skapa en attraktiv stadskärna. Utmärkelsen delades 1995 för första gången och då till Jönköping. Våra medlemmar är Sveriges kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Trafikverket, Boverket plus omkring 190 kommuner, organisationer, företag samt nätverket Sveriges Centrumutvecklare.

Bilagan ges ut av Svenska Stadskärnor. Medföljer som bilaga i Dagens Industri, januari 2018. Frågor om innehållet besvaras av: Erika Braun, kommunikatör, 0733-30 70 00, erika.braun@svenskastadskarnor.se för levande orter och livfulla städer

svenskastadskarnor.se | Svenska Stadskärnor, Södra Vallgatan 5, 211 40 Malmö

Projektledare: Peter Rosvall Redaktör: Nella Bergström Art Director: Annika Magnusson Omslagsbild: Niklas Lundengård Tryck: Mittmedia

Karolina Skog.

2

crossmediagroup.se

För information om bilagor och kundtidningar, kontakta Peter Rosvall på 0700-84 00 62 eller peter.rosvall@crossmediagroup.se

Profile for Crossmedia Communication

Levande städer  

En tidning för levande orter och livfulla städer

Levande städer  

En tidning för levande orter och livfulla städer

Advertisement