Page 1

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

Bygg & Miljö Gävle

Strömvallen – en kulturmiljö som tar steget in i framtiden

utvecklar staden hållbart

Whiskyn som ska placera Gävle på världskartan

MEDFÖLJER SOM BILAGA I GEFLE DAGBLAD OCH ARBETARBLADET, SEPTEMBER 2010.


2

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

Strömvallen, en kulturmiljö som tar steget in i framtiden Publikmagnet eller kulturminne? Åsikterna om Strömvallens framtid har varit många och dryftats länge. – Jag ser det som Gävles viktigaste stadsbyggnadsfråga, säger Lars Skogsberg, arkitekt på Bygg & Miljö Gävle. arenans läge i ett känsligt parti av Gävle, säger Lars Skogsberg. Strömvallen ligger centralt i staden och hänsyn måste tas till övrig bebyggelse och infrastruktur. – Arenan och den gamla läktaren har kulturmiljövärden och är en viktig del av ett riksintresse, fortsätter Lars Skogsberg. Att utveckla en befintlig plats med stora kulturmiljövärden till en modern anläggning som klarar framtidens behov och krav är

DET OMBYGGNADSFÖRSLAG som finns framtaget för Strömvallen kommer att bearbetas och förfinas i många steg. Bygg & Miljö Gävle leder kommande detaljplane- och bygglovsprocesser och i dessa ingår en lagstyrd dialog med berörda grannar och myndigheter. Eftersom den gamla läktaren ingår i ett riksintresse, är även Länsstyrelsen en viktig aktör i arbetet. Med utgångsläget i denna vackra kulturmiljö finns alla förutsättningar att skapa en unik arena med tydlig Gävleidentitet. Ett tillskott som stärker hela staden. Foto: Johanna Stenius

IDROTTSARENAN STRÖMVALLEN stod klar redan 1903, fick ny läktarbyggnad 1923 och räknades under en period till Sveriges främsta idrottsplats efter Stockholm Stadion. Här sprang Gunder Hägg på 1940-talet och hans staty står fortfarande utanför fasaden. Arenan har byggts om ett flertal gånger genom åren, senast var 2005 då åskådarkapaciteten byggdes ut till 7 200 och fotbollsplanen fick konstgräs. Men det räcker inte. En ombyggnad av Strömvallen behövs för att den ska uppfylla 2014 års krav på en allsvensk arena. Fotboll är även en ”industri” med ekono-

en utmaning. Bygg & Miljö Gävles roll är att medverka till att helheten blir den bästa ur både arkitektonisk och stadsbyggnadsmässig synvinkel.

Att utveckla en befintlig plats med stora kulturmiljövärden till en modern anläggning som klarar framtidens behov och krav är en utmaning.

Gävle – en stad i utveckling! GÄVLE HAR FANTASTISKA KVALITETER med Gavleån, sina parker och paradbyggnader. Gävle Strand fortsätter att växa med ny bebyggelse, Mackmyra Whisky har valt Gävle för sin framtida utbyggnad och Gävle Hamn expanderar kraftigt. Nya idrottsanläggningar planeras, som en ny ridsportanläggning och utveckling av Strömvallen till en nya arena. Stortorget har fått en modern utformning värdig denna mötesplats. Miljöinsatser görs för renare vatten i våra vattendrag.

miska intressen och därför måste arenan vara tilltalande för exempelvis sponsorer. – Gefle IF vill ha en modern fotbollsarena i samspel med kommersiella inslag som restaurang, konferens och hotell. Det är en knivig uppgift att kombinera med

Med den här bilagan vill vi ge Er möjlighet att ta del av en del av utvecklingen som pågår i vår stad just nu! BYGG & MILJÖ GÄVLE har som uppdrag att utveckla Gävle hållbart, ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Vår verksamhet innebär att möta önskemål om byggnation och utveckling från olika aktörer på ett professionellt och förtroendeskapande sätt. Det innebär även att låta de som påverkas av byggnationen få insyn och lämna synpunkter. Att finna lämpliga lösningar anpassade till en plats förutsättningar och allas önskemål är ett viktigt och komplicerat arbete. Gävle byggdes inte på en dag. Varje ny pusselbit i vårt stadspussel ska göra att vår stad blir ännu bättre. TILLSAMMANS MED ER VILL VI utveckla Gävle till en ännu bättre stad att leva och bo i! Lena Lundgren (S) Byggnads & Miljönämndens ordförande

Elisabet Jonsson Bygg & Miljöchef Gävle

Strömvallen En ombyggnad av Strömvallen behövs för att den ska uppfylla 2014 års krav på en allsvensk arena. Första etappen i ombyggnaden innebär att den befintliga läktaren längs Kungsbäcksvägen bevaras och en ny läktare byggs på den norra långsidan av planen mot Gavleån. Förslaget är framtaget av SWECO och det är det kommunala bolaget Gavlefastigheter som kommer att leda bygget av den nya arenan. Den nya läktaren är tänkt att byggas i huvudsak av trä och glas för att smälta in i den omgivande miljön. Förutom cirka 3 000 sittplatser rymmer den också omklädningsrum med tillhörande ytor samt plats för försäljning och toaletter. Efterföljande etapper innebär en utveckling av områdena öster och väster om Strömvallen, som även innefattar kortsidesläktarna. Gävles Kommunfullmäktige beslutade i juni att bevilja resurser till genomförandet av den första etappen och inledande planering av efterföljande etapper. Springer in i framtiden. Statyn av Gunder Hägg präglar utsidan av Strömvallens vackra fasad.

BILAGAN GES UT AV BYGG & MILJÖ GÄVLE I GEFLE DAGBLAD OCH ARBETARBLADET, SEPTEMBER 2010. FRÅGOR OM INNEHÅLLET BESVARAS AV:

Elisabeth Jonsson Bygg & Miljöchef Tel 026-17 83 20 elisabet.jonsson@gavle.se

-makes you visible

Projektledare:

Annonser:

vxl 018 - 490 11 00 Stålg. 20 | 754 50 Uppsala www.marknadsmedia.se

Anders Söderberg 0736-99 11 89 anders.soderberg@marknadsmedia.se Magnus Andersson, Rickard Moritz, Jeanette Zetterberg

Redaktör: Grafisk form: Omslagsfoto: Repro: Tryck:

Johanna Stenius Anna Hammarbäck Johanna Stenius JMS Mittmedia Print


Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

Foto: Johanna Stenius

ANNONS

ANNONS

FULLRIGGAREN Om du promenerar vid vattnet ut mot Gävle Strand ser du hur Fullriggaren växer fram. Här kan du snart arbeta och bo med utsikt över både stad och hav. På gården kommer det att finnas en uteservering och i entréplanet en restaurang med fönster ut mot vattnet. Längst upp i det tolv våningar höga huset byggs det en skybar. Sommaren 2011 beräknas Fullriggaren att stå färdig. Kontakta

Hemma vid havet

oss på Gavlegårdarna om du är intresserad av lägenheter eller kontorslokaler i Fullriggaren.

När den gamla hamnen vid havets inlopp förvandlas till bostadsområde kommer Gävle ännu närmare havet. Etapp två av bygget vid Gävle strand är i full gång och i höst börjar inflyttningen. Totalt omfattar etappen cirka 500 lägenheter. TVÅ KANALHUS, UPPFÖRDA av Skanska, finns redan på plats och bygget av huset Fullriggaren går framåt i snabbt tempo. – Kanalhusen är inspirerade av Venedig, där man har byggt speciella hus längs kanalerna. Här har vi inte byggt direkt på vattnet men man kan se likheten, säger Petter Jonegård, planchef på Bygg & Miljö Gävle. DETALJPLANEN ÖVER GÄVLE STRAND innehåller i huvudsak bostäder men den nya stadsdelen får även inslag av handel, kontor och restauranger. Fullriggaren är ett tolvvåningshus som ligger precis intill vattnet och det sista huset i etapp ett. Med sin ståtliga höjd blir Fullriggaren Gävles nya landmärke mot havet. Huset ska innehålla lägenheter, kontor och en restaurang i bottenvåningen. På taket byggs en terrass och en bar med utsikt ut över havet. Det finns ett stort tryck på bostäderna i den gamla hamnen och de som flyttade in i första etappen under 2007-2008, upplever en prisstegring på bostäderna. När etapp ett och två står färdigbyggda kommer området att innehålla cirka 800 bostäder. – En stor fördel med området är att det är så blandat. Här finns såväl hyresrätter som bostadsrätter och äganderätter, säger Petter Jonegård. I ETAPP ETT SKAPADES attraktivitet i området genom att belysa helheten: havet, Gavleån, kanalen och parken som knyter ihop den nya stadsdelen med de gamla hamnmagasinen och centrala staden. Stadsdelen som växer fram är mycket dynamisk. Varje kvarter kommer att ha sitt egna särdrag och varje lägenhet

sin unika siktlinje mot andra byggnader, staden och havet. Den offentliga miljön kommer att fyllas med både lekplats och konstverk. – Det skapas också nya rum och upplevelser av staden när man kommer med båt, säger Petter Jonegård. Och med båt ska man komma. Gävle strand präglas av småbåtslivet med en kanal som går genom området in mot centrala Gävle. Ett flertal båtplatser och bryggor har tillkommit och längs kajkanten finns ställen för avkoppling på de stora ”trappstegen” ner mot vattnet eller i den nya parken. INOM FEM ÅR SKA SAMTLIGA etapper i projektet Gävle strand vara påbörjade och staden får ett centralt hamnområde som sjuder av liv precis som det gjorde på slutet av 1800-talet.

Gävle strand Gävle Strand är Gävles nya bostadsområde som ligger på Alderholmen vid havets inlopp. Bostäderna är en blandning av hyresrätter, bostadsrätter och friköpta boenden. Rakt genom området löper en kanal med bryggor och båtplatser som, tillsammans med hamninloppet, kajen och välbevarade magasin, skapar Gävle strands speciella marina karaktär. På platsen låg tidigare den gamla hamnen som på 1800-talet var en av Sveriges viktigaste handelshamnar där det byggdes snabba segelfartyg och transporterades kolonialvaror.

En historisk namnvandring längs Gävle Strand Namnen på kvarter, gator och parker i nybyggda stadsdelen Gävle Strand speglar områdets historia. De boende och besökande kan vandra bland sockertoppar, fartyg och bråbänkar. För 150 år sedan släpade många gävlebor här sina koffertar fyllda med packning och framtidstro mot fartygen som skulle ta dem från Sverige till Amerika. För hundra år sedan lastades här kaffe och andra kolonialvaror i hamnen som var en av Sveriges viktiga handelshamnar. Det ska förstås avspeglas i namnen på dagens gator och torg. – När det dyker upp behov av nya namn så tar man gärna sådant som har historisk eller kulturhistorisk anknytning. Ibland använder man sig också av kategorinamn, berättar Kjell Blomberg som är lantmäterichef på Bygg & Miljö Gävle, och sammankallande i Gävle kommuns namnberedning.

Namnberedningen tar fram förslag åt Bygg- och miljönämnden som sedan beslutar i namnärenden. I beredningen sitter också representanter från bland annat Kultur & Fritid, stadsarkivet och Lantmäteriet. – Vi har tur som har Lantmäteriet här i Gävle och att vi har förmånen att ha med Annette Torensjö i namnberedningen. Annette är en av landets främsta experter på namnfrågor, säger Kjell Blomberg. Han hoppas att namnsättningen på nya Gävle strand ska väcka minnen och intresse även för sådant man inte känner till. – Folk kommer förstås att fråga ”vad är toppsocker för något?” och det är ju bra att ett namn väcker frågor. Då vill man ta reda på svaren och så hamnar man där, i hamnen för 100 år sedan bland varorna som lastades av fartygen. Toppsocker var för övrigt socker som användes till sockertoppar, vilka användes innan sockerbitar.

Välkommen ombord! www.gavlegardarna.se/fullriggaren

3


4

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS Foto: Mackmyra whisky

Whiskyn som ska placera Gävle på världskartan Med hjälp av kvalitetswhisky och gott samarbete ska Gävle placeras på den internationella turistkartan. Mackmyra Whisky expanderar och bygger en whiskyby – ett exotiskt besöksmål för finsmakare. DE FÖRSTA SPADTAGEN till ett nytt besöksdestilleri har tagits och inom ett år ska det stå klart i Kungsbäck. Efter det kommer efter hand resten av Mackmyra Whiskyby att byggas, ett helhetskoncept med såväl whiskytillverkning som lager, restaurang och hotell i form av en stugby. – Mackmyra vill skapa ett besöksmål för internationella turister. Folk åker från Dallas och Tokyo till Sydafrika för att gå på safari, nu ska de åka till Sverige och Gävle för att göra whisky. Så exotiskt kommer det att bli, säger Petter Jonegård som är planchef på Bygg & Miljö Gävle. HAN HAR VARIT DJUPT ENGAGERAD i utformningen av Mackmyra Whiskyby, en process som har varit lekfull och mycket kreativ. Tillsammans med personer från Mackmyra Whisky har han suttit och planerat området. – Det är speciellt med ett företag som marknadsanpassar sin verksamhet och samtidigt är ödmjukt mot platsen, säger Petter Jonegård. Whiskybyn ska integreras med den omkringliggande skogen i största möjliga utsträckning. Till exempel ska skogslagren grävas ner helt och se ut som mossklädda kullar där bara takfönstren sticker upp. – Man kommer att låta det fredade landskapet vara fredat. I jorden finns också helt rätt

temperaturförhållanden för whiskylagring, säger Petter Jonegård. VARFÖR SKA MAN ÅKA TILL SVERIGE för en whiskyupplevelse när man kan åka till Skottland eller Irland? Mackmyras grundare och delägare Jonas Berg vänder på steken. – Varför ska man inte åka hit? I Sverige kan vi erbjuda en helt unik whiskyupplevelse med våra ekfat. De stora skogarna och vildmarkskänslan är också något som kommer att bidra till whiskybyns dragningskraft, liksom närheten till Stockholm och Arlanda. Det är också två av anledningarna till att det blev just Gävle som valdes ut av Mackmyra. – Vi har gjort en noggrann kartläggning av cirka tio platser i Sverige och den här passade bäst. Dessutom har vi ett så bra samarbete med kommunen, säger Jonas Berg som tycker att Bygg & Miljö Gävle har skött sin del av jobbet extremt bra. – Detaljplan och bygglov, allt har fungerat. Det som är så bra med Gävle kommun är att ansvaret är så tydligt på varje handläggare. Vi har båda haft inställningen att vi ska ha ett bra samarbete, då är det lätt att föra fram sina åsikter. ETT SKOGSLAGER MED PLATS för runt 2 000

fat håller på att byggas, och nu blir alltså ett besöksdestilleri nästa steg. Det kommer att bli en 32 meter hög signaturbyggnad som syns lång väg. Tanken med utformningen är att tyngdkraften ska användas i tillverkningsprocessen. Det ska även vara pedagogiskt utformat så att besökare kan få guidade turer uppifrån och ned. Ett lågt hus med bland annat utställningslokal ska också byggas intill. Hela bygget präglas av en klimatsmart vision där man försöker göra varje process så energisnål som möjligt. – Man måste alltid försöka att se nyttan av det man gör, så att processerna resulterar i något vettigt. Till exempel ska vi använda oss av en biobränslepanna. Värmen från destilleriet kommer att kunna återvinnas till att värma upp andra byggnader och vi kommer att kunna tillverka biogas av biprodukterna från tillverkningen, säger Jonas Berg. BESÖKSDESTILLERIET BERÄKNAS vara klart 2012. Hela whiskybyn ska förhoppningsvis stå färdig inom en tioårsperiod, hoppas Jonas Berg som ser en ljus framtid för Mackmyra Whiskyby. – Allt beror på hur populär whiskyn blir utanför Sverige. Men vi har för avsikt att stanna här i 200 år. Det här kommer att betyda mycket för Gävle och hjälper till att sätta orten på kartan som besöksmål. DEN SOM VILL ENGAGERA sig i Mackmyra Whiskyby kommer att kunna reservera sitt eget fat som sedan lagras i skogslagret. Något som förhoppningsvis många gävlebor kommer att vara intresserade av.

Mackmyra whisky Mackmyra Svensk Whisky grundades 1999. Tillverkningen bedrivs vid destilleriet på Mackmyra bruk mellan Gävle och Sandviken. Lagringen sker i Bodås gruva, Häckeberga Slott, Smögen samt på Fjäderholmarna. Buteljering och maltrökning äger rum i Rommehed utanför Borlänge. Mackmyra har även ett marknadskontor i Stockholm. Snart kommer alltså alla dessa processer att kunna beskådas i Mackmyra Whiskyby, som bland annat bidrar till att öka exportandelen från dagens dryga 10 procent till över 50 procent år 2019.

Klart godkänt av kunderna Aktiv dialog, tydlig ansvarsfördelning och lättillgänglig information. Det är några av fördelarna som Bygg & Miljö Gävles nöjda kunder lyfter fram. – Vi har en väldigt nära dialog med våra kunder, säger Tuija Otterstam som är administrativ chef. Hon lyfter fram vikten av att ha tydlig ansvarsfördelning och bra kommunikation mellan kunder och sina egna medarbetare. – Samarbetet har fungerat extremt bra, säger Jonas Berg på Mackmyra Whisky, ett företag som just nu expanderar stort i Gävle och som därför har haft många anledningar till kontakt med kommunen. – Det handlar om tillgänglighet och lättillgänglig information. Genom dialog och samverkan deltar alla aktörer aktivt för att kunden ska tas om hand på ett bra sätt. Det är ett helhetstänkande där man

inte bara tittar på sin egen del, säger Tuija Otterstam. En nyhet för tillgängligheten är att Bygg & Miljö Gävle emellanåt sitter på Medborgarkontoret för att svara på gävlebornas frågor om bygglov. Kommunen har lanserat en gemensam värdegrund för samarbete, bemötande och kvalitet vilket betyder att medarbetare vet hur de ska arbeta. Arbetssättet leder i sin tur till ökad tillgänglighet och rättssäkerhet. – Vi brukar säga att kunden har ”en dörr in”, berättar Tuija Otterstam. Kunden hjälps tillrätta med nödvändiga kontakter inom den egna förvaltningen och kommunen. Den informeras även om andra berörda myndigheter som behöver kontaktas i ärendet. Gävle ligger bra till, jämfört med andra kommuner, när det gäller service för bygg och miljöfrågor. Förra året gjordes en serviceutredning i 47 kommuner, som rörde allt från tillgänglighet

och information till kompetens och effektivitet. Flera hundra företag tillfrågades och Gävle kommun fick betyget klart godkänt med ett index på 70 av 100, vilket är i den övre halvan av kommu-

nerna. Bäst resultat fick områdena kompetens, tillgänglighet och rättssäkerhet. – Det är roligt med en bekräftelse på att vårt arbete fungerar bra, säger Tuija Otterstam.

Servicedeklaration För att förvaltningens kunder ska få bra service och bemötande har Bygg & Miljö Gävle utarbetat en servicedeklaration. Deklarationen omfattar: - En aktiv dialog med kunden som innebär tillgänglighet, engagemang och god service - Bekräftelser till kunden under ärendets gång - Uppsatta mål för handläggningstider och ambition att minimera dem - Förväntningar på kunden att ha komplett ansökan och bidra till en bra dialog - Förväntningar på medarbetare att vara serviceinriktade, lyhörda och pedagogiska - Uppföljning av servicedeklarationen, vilken är en viktig faktor för utformningen av förvaltningens framtida verksamhet.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

5

Sätra, en ABC-stad av riksintresse Sätra är starkt präglat av sin tid, början av 1970-talet. Så starkt att området, speciellt Sicksackvägens vita höghus, nu är föremål för att bli klassat som riksintresse. kända arkitekter och har varit med om att rita Fittja, Johannelund och Kista. Kända områden under miljonprogramsåren. Och så Sätra. Jon Höjer minns hur det var att planlägga för så många boende på en gång.

Foto: Johanna Stenius

– Det här är ett av de finaste jobben jag har varit med om att göra, säger Jon Höjer när han håller ett föredrag mitt i ”Den vita staden”, Sätra, som han en gång var med om att uppföra. Han är en av Sveriges mest

– Det var speciellt att planera för de som ännu inte fanns där, de som fortfarande bodde någon annanstans, ute i landet. SÄTRA UPPFYLLER KRITERIERNA för att vara en klassisk ABC-stad som växte fram tidigt i miljonprogramseran med start under 1960-talet. Det var en viktig tid i Sverige och Gävle med mycket god tillväxt och ekonomiskt uppsving. Många nya storskaliga bostadsområden byggdes på kort tid för att snabbt skapa nya bostäder. Tyvärr blev flera av dessa områden för stora och upplevs i dag som otrivsamma i sin utformning. Sätra utgör ett undantag. Här byggdes det med hänsyn och tillvaratagande av området och dess växtlighet, och med god arkitektur. I Sätra har även trafikseparering med ringled runt området, återvändsgator in till bostadsområdena, bilfria gårdar och ett väl utbyggt gång- och cykelbanenät tillämpats. Länsstyrelsen och kommunen bedömer att Sätra har så höga värden att det kan klassas som riksintresse. Ett riksintresse är ett område, plats eller objekt som anses viktiga ur en nationell synvinkel. – Sätra är ett avtryck i den svenska bebyggelsehistorien, säger kommunantikvarien Lena Boox som jobbar mycket med att Sätras goda och speciella kvaliteter tas till vara för framtiden. GAVLEGÅRDARNA HAR EN omfattande plan för välbehövlig upprustning av sin del av Sätra som väntar på att sättas i verket. De

kommer att bjuda in berörda till samtal och information om hur stadsförnyelsen i Sätra ska utföras. Bygg & Miljö Gävles uppgift är att se till att Sätras särdrag bevaras eller att så lite åverkan som möjligt görs vid till exempel kommande renoveringar. Det kan innebära att underlag behöver tas fram som beskriver i text och foto de viktiga särdragen på byggnader och i miljön som är till hjälp vid kommande detaljplanering och bygglovhantering. Kulturmiljöarbetet syftar till att bevara vår historia i en bebyggd miljö så att kommande generationer kan ta del av den.

ABC-stad ABC står för Arbete, Bostad och Centrum, ett begrepp inom stadsplaneringen med vilket menades att folk ska kunna bo, arbeta och ha tillgång till viktiga sociala och kulturella inrättningar inom korta avstånd. Konceptet med ABC-stad fick stort genomslag under bostadsbyggandet och stadsbyggnadsplaneringen i Sverige på 1950-talet. Man lät köpa obebyggd mark utanför stadskärnorna, bebyggde dessa efter sträng planering som anpassades efter det planerade antalet invånare och som slutligen försågs med en kollektivtrafiklinje in till den centrala staden. (källa: Wikipedia)

Lena Boox tycker att Sicksackvägens vita höghus är ett avtryck i den svenska bebyggelsehistorien.

Ny ridsportanläggning för ponnyklubben Efter många diskussioner, samråd och utredningar börjar det lossna. Kommunen har utrett om Ponnyklubbens nya ridanläggning ska ligga i Järvsta eller Skogmur. Bygget beräknas kunna starta om ett par år men det är mycket att ta med i beräkningen när en ridanläggning ska byggas. Gävle Ponnyklubb har för länge sedan växt ur sina gamla lokaler i Valbo och deras nya ska passa in i såväl naturen som i lagar och bestämmelser. – Det är ett komplext pussel, säger Sten Hammar, planarkitekt på Bygg & Miljö Gävle. Gävle är en stor ridsportstad med flera ekipage på SM-nivå men kvaliteten på anläggningarna har inte riktigt hängt med. När nu en ny ska byggas är det många parametrar att ta med i beräkningen. – För oss kommuntjänstemän är det en riktig utmaning att lära sig allt om en verksamhet som den här. Det har verkligen krävts bra samarbete mellan alla kommunala förvaltningar och Ponnyklubben för att komma dit vi är i dag, säger Sten Hammar. – Dialogen mellan oss och kommunen har fungerat otroligt bra. Det är viktigt. Att bygga en ponnyklubb är inte riktigt som att bygga till exempel en ishall och det som är självklart för oss behöver inte alls vara självklart för kommunen, säger Anita Engholm som är ridskolechef. Markbehovet för denna typ av anläggning är stort, det måste finnas tillräckligt med yta för byggnader, hagar samt ridvägar för både långa turer och ridskolepass. Marken får inte heller vara för blöt. Det krävs ett skyddsavstånd på 200 meter till eventuella närliggande bostäder samt närhet till busshållplats och möjlighet att ansluta till en cykelväg. Rent geografiskt bör anläggningen läggas så att det blir bra spridning

mellan de tre ridklubbarna i staden. Åby Gård var ett tidigare alternativt läge som visade sig inte vara möjligt då platsen innehöll för stora kulturvärden. Nya stora byggnader skulle påverka kulturmiljön alltför mycket. Hänsyn måste också tas till naturvärden, landskapsbild, påverkan på grundvattnet och eventuella vattendrag, markägande och närhet till vatten och avlopp. Andra aspekter gäller säkerheten och Räddningstjänstens krav på den. Vilket läge av Järvsta och Skogmur som ska utredas vidare är det upp till politikerna i kommunstyrelsen att besluta om. – Det är en stor möjlighet för ridsporten och en viktig utvecklingsfråga för kommunen, säger Sten Hammar.

Tag chansen! 4:or och 5:or återstår!

Bästa havsläge vid Gävle Strand Suveränt arkitektritade lägenheter i Brf Linjeskeppet – det nya sexvåningshuset vid kanalens utlopp mot havet. Njut av öppna planlösningar som ger rymd och ljus. Försäkra Dig om just Din lägenhet nu. Samtliga 2 rok är sålda, men 4:or och 5:or återstår. Kontakta Jonas Östblom för mer information. Jonas Östblom, Fastighetsmäklare Svensk Fastighetsförmedling Telefon 026-10 52 80 Mobil 070-601 94 34

Nygatan 29 (Box 1084) 801 35 Gävle jonas.ostblom@svenskfast.se www.svenskfast.se


6

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons frün Bygg & MiljÜ Gävle

GIS tar Gävle runt jorden

ANNONS

Källmärkt el ch o gÜr büde dig d. la naturen g l Teckna avta redan idag.

Geografiska informationssystem har satt Gävle pĂĽ kartan, bokstavligt talat. Kommunen ligger i framkant i världen inom omrĂĽdet. GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM, GIS, har tagit Eddie Larsson, chef fĂśr den geograďŹ ska informationsavdelningen pĂĽ Bygg & MiljĂś Gävle, runt världen. Han har fĂśreläst och tagit emot priser fĂśr Gävles räkning i bland annat Sydafrika, Sydamerika, USA och Kina. Gävle ligger lĂĽngt fram när det gäller GIS och stora delar av kommunens verksamhet är sedan lĂĽng tid tillbaka baserad pĂĽ avancerade datoriserade system. I det kommunala GIS:et ďŹ nns till exempel alla fĂśretag, fastigheter, personal, befolkningsstatistik och -information, adresser och kartor. Ett av världens stĂśrsta GIS-fĂśretag, ESRI, har sitt huvudkontor i Gävle och kanske ligger en del av framgĂĽngen där. Gävle kommun använder sig nästan uteslutande av ESRI:s olika system. – Vi kĂśpte vĂĽrt fĂśrsta system 1987 och har jobbat intensivt sedan dess. FĂśr nĂĽgot ĂĽr sedan bĂśrjade vi se vinsten av vĂĽrt arbete, säger Eddie Larsson. VINSTEN Ă„R I FORM AV att tusentals användare har tillgĂĽng till strukturerad och aktuell geograďŹ sk information. Den kan kombineras med Ăśvrig information och därmed ge mĂśjligheter att utveckla GIS-lĂśsningar inom olika verksamheter. – Det är som ett spindelnät av information som används till allt frĂĽn stadsplanering till skolskjutsar. Jag tror inte vi själva vet hur väl använda vĂĽra system är. Vid strĂśmavbrott och andra driftstĂśrningar är det mĂĽnga i vĂĽr organisation som har svĂĽrt

att utfĂśra sitt arbete, berättar Eddie Larsson. INOM KOMMUNEN FINNS ett bra uppbyggt samarbete gällande GIS. Eller inom hela Gävleborgs län egentligen, den gemensamma databasen sträcker sig frĂĽn Nordanstig och Ljusdal till Gävle och Hofors. – Gävle är värdkommun och hjälper de mindre kommunerna att komma igĂĽng. Intäkterna frĂĽn arbetet täcker hela driften, vilket innebär att det är gratis fĂśr deltagande kommuner. Det viktiga i sammanhanget är en organisation runt informationen, har man inte det spelar det ingen roll hur fĂśrďŹ nade system man har, säger Eddie Larsson. I FRAMTIDEN KOMMER GIS att vara ett välkänt och vardagligt begrepp som folk känner till och dess användningsomrĂĽde breddas ständigt.

Vad är GIS? GIS, geograďŹ skt informationssystem, hanterar och presenterar geograďŹ skt relaterad information -information om allt som gĂĽr att lokalisera till en plats. Det kan vara information om vattenledningar, vägar, adresser, hĂĽllplatser, brottsstatistik, daghem m.m. GIS handlar om att visualisera geograďŹ skt data och sätta in dem i ett sammanhang. Inom oentlig verksamhet är GIS ett viktigt verktyg fĂśr att kunna fatta de rätta besluten.

Källmärkt el är 100 procent fÜrnybar och kommer frün vatten, vind och biobränsle. 2008, 2009 och 2010 utsüg Greenpeace oss till Sveriges miljÜvänligaste elbolag. Ring vür kundtjänst 026-17 85 75 eller gü in pü www.gavleenergi.se och välj Källmärkt el du ocksü.

REN ENERGI FRĂ…N GĂ„VLE ENERGI www.gavleenergi.se

Foto: BjĂśrn Svensson / Bildarkivet.se

Vi tror pü en framtid i Gävle!

6QQMBOETHBUBO (éWMFt5FM Hitta rätt. GIS presenterar information om allt som går att lokalisera till en plats.


ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

Elinstallationer inom industri och förvaltning

Tel: 026-644575 | Fax: 026-644576 | Adress: Förrådsgatan 10, 803 09 Gävle WWW.WH-EL.SE

ANNONS

7


8

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

Vägen till ett centralt strandbad kantas av vattenprover Ett centralt strandbad i Gävle är en dröm för många boende i staden. Och Bygg & Miljö Gävle jobbar hårt för att den drömmen ska bli verklighet. Men vägen till ett badbart vatten är både slingrig och bakteriefylld.

BADPLATSER MED GLADA sommarsvenskar är en idyll som ligger nära till hands för de boende i Sandviken. Där i Storsjön vid Gavleåns mynning är vattnet rent och i Hagaström kan man fortfarande bada i ån utan problem. Annat är det i Gävle – provtagningar visar dåliga resultat och icke tjänligt vatten att bada i. Vad är det som händer längs vattnets slingriga väg till Gävle? Det har Bygg & Miljö Gävle beslutat sig för att ta reda på, genom upprepade provtagningar och analyser i hela Gavleån. – Jag tycker att det är bra att vi undersöker ån hela vägen, nu kan vi inte skylla på att vattnet blir smutsigt utanför kommungränsen. Gavleån har ett stort avrinningsområde och Gävle kommun är bara en liten del av detta, säger Maria Höjer som är miljöutredare på Bygg & Miljö Gävle. – Projektet har varit i gång sedan 2008. Då sammanställdes alla tidigare gjorda utredningar och projekt kring vattnet i Gavleån, berättar Maria Höjer. Efter sammanställningen kom man fram till tio åtgärder som prioriterades och behövdes göras först. Dessa fördelades på tre förvaltningar och ett kommunalt bolag, förutom Bygg & Miljö även Kultur & Fritid, Tekniska kontoret och Gästrike vatten. DE ÅTGÄRDER SOM BEHÖVER vidtas i Gavleån rör såväl kommunen själv som industrier, företag och – enskilda personer. Ett av de stora problemen är enligt Maria Höjer och Fredrik Hedlund, vikarierande miljöchef på Bygg & Miljö Gävle, utsläppet av dagvatten till Gavleån. – När vi besökte olika miljöfarliga verksamheter längs med Gavleån kunde vi se att det inte fanns några akuta risker för utsläpp. Däremot hade de flesta ett utsläpp som de inte tänkte på, nämligen en personalparkering med en eller flera dagvattenbrunnar varifrån vattnet går utan rening rakt ner i ån, säger Fredrik Hedlund.

Maria Höjer visar hur man tar ett bakteriologiskt vattenprov. Här i centrala Gävle är vattnet otjänligt för bad. Foto: Johanna Stenius

RESTER FRÅN BENSIN, gummi och andra kemikalier som bilar släpper ifrån sig åker alltså ner i ån varje gång det regnar. Även privatpersoner som tvättar sina bilar på gatan så att sköljvattnet rinner ner i någon av

Vi håller Gävle rent Gävle Alltransport är ett familjeföretag med ett 30tal anställda och har funnits sedan 1966. Idag erbjuder vi entreprenadtjänster samt tjänster för alla typer av transporter: tunga, breda, långa eller höga. En av våra stora kunder är Gävle och Sandvikens kommun. I Gävle ansvarar vi för städning och tömning av papperskorgar runt om i kommunen och på våren sköter vi all sandupptagning. Vi investerar kontinuerligt i miljöcertifierade maskiner och har en modern maskinpark.

Vi är en också anslutna till Maserfrakt och kan därmed erbjuda effektiva transportlösningar för hela landet. Utrustning och verksamhetsområden: Sopmaskiner Maskintransporter Kranbilar Lastmaskiner Lastväxlare Liftdumper

En av våra senaste investeringar är en gasbil som används vid tömning av papperskorgar.

www.gavlealltransport.se

dagvattenbrunnarna bidrar till utsläppen. Andra problem längs Gavleån är lantbruk som bland annat brister i lagring av gödsel och kemikalier samt gamla bristfälliga enskilda avlopp och bräddning vid häftiga regn från kommunala pumpstationer. – Nästa steg blir att fortsätta inventeringen och följa upp de grövsta bristerna vi hittade under förra året. Vi ska göra ingående analyser av de större parkeringarna och inventera de enskilda avlopp som finns längs Gavleån, säger Fredrik Hedlund. Under 2010 kommer flera prover på bakterier att tas i de bäckar som mynnar i Gavleån. Provtagningen förra året visade att bäckarna tillför stora mängder bakterier. MÅLET ÄR ATT VATTNET i centrala Gävle ska vara badbart, när det blir är däremot oklart. Det finns mängder med källor till utsläpp att utreda först. – Det vore ett nederlag att anlägga ett bad som man sedan får stänga igen, säger Fredrik Hedlund.

Ett centralt strandbad 2008 beviljades projektet ”Ett centralt strandbad” 750 000 kronor för arbete under 2008 och 2009. En konsultfirma sammanställde de utredningar som fanns om Gavleån med tillflöden och visade de åtgärder som borde vidtas för att en bättre vattenkvalitet ska kunna uppnås. Under 2009 började arbetet med flera åtgärder, varav några är avslutade. Större åtgärder, som till exempel sanering av förorenad mark, har inte påbörjats. Medel finns för provtagning 2010, inventering av enskilda avlopp och för att ta fram en informationsbroschyr om Gavleån, dess värden, känslighet och vad enskilda personer kan göra för att förbättra kvaliteten på åns vatten. Arbetet med att få badbart vatten i centrala Gävle kommer att pågå lång tid framöver.


Hela denna bilaga är en annons frün Bygg & MiljÜ Gävle

ANNONS

Foto: Johanna Stenius

ANNONS

Enkelt avhjälpta hinder berÜr münga

!RRIVALž žTHEžMUSICžOFž!""A

SmĂĽ saker vissa inte tänker pĂĽ kan vara det som avgĂśr fĂśr nĂĽgon annan. â€?Enkelt avhjälpa hinderâ€? syftar till att gĂśra samhället mer tillgängligt fĂśr funktionshindrade. TRAPPA, TRAPPA, TRAPPA. Ingen ledstĂĽng, ingen dĂśrrklocka. Blicken far längs Drottninggatans butiksentrĂŠer. Hur skulle man egentligen gĂśra som funktionshindrad shoppare i Gäve centrum? – Som du ser ďŹ nns det en hel del att gĂśra, säger HĂĽkan Brodin, projektledare fĂśr â€?Enkelt avhjälpta hinderâ€? pĂĽ Bygg & MiljĂś Gävle. Enkelt avhjälpta hinder är ett riksomfattande ĂĽtgärdsarbete som innebär att publika lokaler och allmänna platser ska gĂśras mer tillgängliga och användbara fĂśr personer med nedsatt rĂśrelse- eller orienteringsfĂśrmĂĽga. – Det berĂśr fastighetsägare som har fastigheter med publika lokaler, till exempel butiker, restauranger, konferenslokaler och terminaler, säger Ă…sa Larsson, chef fĂśr bygglov och bygganmälan. BOVERKETS FĂ–RESKRIFTER, som kom 2003, säger att alla enkelt avhjälpta hinder ska ĂĽtgärdas direkt dĂĽ de upptäcks och regeringen har satt ett mĂĽl att ĂĽtgärderna ska vara genomfĂśrda senast vid utgĂĽngen av 2010. Det bĂśrjar bli brĂĽttom, med andra ord. MĂĽnga fastighetsägare jobbar intensivt med att avhjälpa sina hinder just nu, även om det kanske inte syns utĂĽt. – De allra esta tycker att det är viktigt, inte minst fĂśr att avhjälpta hinder Ăśppnar fĂśr en stĂśrre kundkrets, säger HĂĽkan Brodin. EXEMPEL PĂ… ENKELT avhjälpta hinder kan vara

att kontrastmarkera en trappa eller att fÜrlänga en ledstüng. Avvägningarna om vad som är enkelt avhjälpta hinder kan ibland vara otydliga. Är ett hinder fÜr kostsamt att avhjälpa – dü är det inte enkelt avhjälpt. – Strävan är att allt ska vara tillgängligt fÜr alla men just det här handlar om enkelhet, relativt smü insatser som gÜr skillnad, säger Hükan Brodin, som själv informerat fastighetsägare runt om i kommunen kring detta. ETT KOMMUNALT BOLAG som kommit lüngt med arbetet med enkelt avhjälpta hinder är Gavlefastigheter. – Vi har inventerat alla vüra lokaler med stÜd av Handisams inventeringsformulär, vilket omfattar alla hinder, inte bara de enkelt avhjälpta. Men de sistnämnda är de vi prioriterar nu. Vi har ocksü tagit fram en �lathund� fÜr att kunna uppskatta varje hinders kostnad och fü fram en totalkostnad vilket handlar om stora summor, säger Christian Ödgren fastighetsfÜrvaltare pü Gavlefastigheter. I OFFENTLIGA BYGGNADER har Gavlefastigheter som mül att ütgärda alla enkelt avhjälpta hinder enligt fÜreskrifterna. – Vi har slutit avtal med tvü entreprenÜrer fÜr att ütgärda hindren. Tillsammans med dem ska vi ha erfarenhetsüterfÜring och diskutera bra exempel samt hinder som var svüra att ütgärda av olika skäl, säger Christian Ödgren.

Ett av norra Europas stĂśrsta privata cisternlagringsfĂśretag

#OTTONž#LUB *ULBORDžMEDž+LASSEž-–LLBERGž ž#O "OKAžJULBORDžOCHžSHOWž žžžKLž  ž  žELLERžE POSTžRESTAURANG BRYNASSE "OKAž%NDASTžSHOWENž!RRIVALž ž#OTTONž#LUB žP†žWWWTICNETSEžžALTžTELž žž LÂ…SžMERžP†žWWWLAKEROLARENASECHRISTMASPARTY

Dewatech AB är fĂśretaget som tar emot, behandlar och ĂĽtervinner farligt avfall som oljeavfall, tvättvätskor m.m. Dewatech AB är lämpligt beläget i Gävle Hamn. Vi är i ständig utveckling fĂśr att kunna använda den bästa tekniken. Mer information om fĂśretaget ďŹ nns pĂĽ www.dewatech.se.

;gZYg^`hh`Vch!<~kaZ=VbcÂ&#x2122;IZa/026-128760Â&#x2122;;Vm/026-128794Â&#x2122;:"edhi/info@dewatech.se

KOMMUNICERA SVENSKT BILDARKIVET.se är en etablerad bildbyrĂĽ som säljer kvalitetsbilder med huvudinriktning pĂĽ svenska genremotiv och miljĂśer, bilder vi i Sverige kan identiďŹ era oss med.

Hanterar och LagerhĂĽller Petroleum och Kemikalieprodukter â&#x20AC;&#x201C; Ert behov är vĂĽr kapacitet DepĂĽer: Landskrona â&#x20AC;˘ Oskarshamn â&#x20AC;˘ Varberg â&#x20AC;˘ KĂśping â&#x20AC;˘ NorrkĂśping â&#x20AC;˘ Gävle â&#x20AC;˘ Sundsvall â&#x20AC;˘ HärnĂśsand â&#x20AC;˘ Skelleftehamn Huvudkontor: Cisternvägen, 805 95 Gävle. Tfn: +46 (0) 26 66 56 50 Driftkontor: DepĂĽvägen, 805 95 Gävle. Tfn: +46 (0) 26 12 03 32 WWW.ALMEROIL.SE â&#x20AC;˘ INFO@ALMEROIL.SE

svensk bildbyrü ¡ bildbankslÜsningar ¡ uppdragsfotografering

9


10

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

Också små industrier ska kontrollera sina utsläpp Nyligen miljöinspekterades en stor mängd småföretag på Fjällbacken och Näringen. Även mindre industrier ska miljöanpassa sina verksamheter och det kan vara de små detaljerna som gör skillnaden. DE MEST FARLIGA KEMIKALIERNA ska hela tiden bytas ut mot mindre farliga, det ska finnas en plan för egenkontroll och det räcker inte att bara ha en oljeavskiljare. Det är några av de saker som småföretagare med potentiellt miljöfarliga verksamheter inte alltid tänker på. Därför har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen på Bygg & Miljö Gävle de senaste åren drivit två projekt där man fokuserat på områden med många små företag: Fjällbacken och Näringen i Gävle.

Man ska skaffa kunskap om sin verksamhet och värdera riskerna.

Strax intill industrierna vid Fjällbacken och Näringen finns ett känsligt natura 2000-område. Foto: Henrik Mattsson

– Normalt sett spänner våra inspektioner över olika branscher men nu har vi fokuserat på ett helt industriområde, säger Henrik Mattson som är miljöinspektör på Bygg & Miljö Gävle och projektledare för Fjällbackenprojektet. Speciellt med de två områdena, där det sammanlagt finns cirka 120 företag med potentiella utsläpp, är att de gränsar till ett natura 2000-område som kan skadas allvarligt vid kemikalieutsläpp. Näringen är också ett vattenskyddsområde

Sopor inte sexigt – men hett! Sopor, matrester, gamla tidningar, förpackningar, glas, skrot … Avfall av alla slag. Låter inte trevligt. Inte sexigt precis. Men alla har vi en relation till det. Varje människa. Varje dag. Här i Gävle och överallt i världen. En global tillväxtbransch på alla sätt och vis. Att ta hand om avfallet är en viktig del i samhällets funktion. En del av den nödvändiga infrastrukturen. Av vital betydelse för miljön, för klimatet. Kina nästa? Här i Sverige, i Gästrikeregionen, i Gävle har vi lyckats skapa en mycket väl fungerande avfallshantering. Till nytta för medborgarna, för miljön och samhället. Vi återvinner det mesta av avfallet. Som råvara till nya produkter eller som energikälla. Bara 3 % av de drygt 500 kilo avfall vi genererar per person och år hamnar på ”tippen”. Vår kunskap efterfrågas internationellt. Kontakter ¿QQVHWDEOHUDGHPHGEOD.LQDRFKDIULNDQVNDVWDter som varit här på studiebesök. De närmaste åren kommer vi säkert att se dessa kontakter fördjupas i mer aktivt utbyte och kunskapsexport i olika former. Till nytta för miljön och klimatet - globalt. Forskning och utbildning *RGDI|UXWVlWWQLQJDU¿QQVDWWVlWWDGHQKlU regionen på kartan som ett föredömligt exempel på hur man kan bygga ett hållbart samhälle som på ett miljöriktigt sätt hanterar sitt avfall. Mellan Gästrike Återvinnare, Högskolan i Gävle och DYIDOOVRFKnWHUYLQQLQJVI|UHWDJHW6,7$¿QQVHQ

väl fungerande samverkan i form av en gemensam forskningsstiftelse. På gång är en rad olika forsknings- och utvecklingsinsatser som t ex möjligheterna att producera biogas av avfallet. Inom högskolan planeras också för en ny unik utbildning inom avfalls-, miljö-, vatten- och energiområdet, med start 2011. Stora planer – hand i hand Från Gästrike Återvinnares sida har vi precis presenterat ett förslag till en ny regional avfallsplan med sikte mot år 2020. Framför oss ser vi en utvecklad samverkan mellan den offentliga och privata sektorn samt andra organisationer. Detta för att skapa ett system som gör det lätt för medborgaren – kunden att göra rätt med sitt avfall. En utveckling av en service- och miljönäring till nytta inte bara för invånarna i Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby utan även för folk i andra länder.

Thomas Nylund Förbundsdirektör Gästrike Återvinnare VD GÅ Utveckling AB Styrelseledamot i Gästrike Avfallshantering AB Styrelseledamot i Forskningsstiftelsen Gästrikeregionens Miljö

och ett utsläpp där skulle kunna påverka dricksvattnet. – Under projekten hade vi särskilt fokus på dagvattnet, om de hade koll på var det rann ut. Alla vet inte att dagvattnet rinner rätt ut i åar och vattendrag, säger Claes-Göran Nilsson, miljöinspektör på Bygg & Miljö Gävle och projektledare för Näringen. HAN FÖRKLARAR ATT PROBLEMEN i grunden bottnar i att vi lever i ett kemikaliesamhälle där många människor inte vet vad som händer när kemikalier kommer ut och blandas med varandra. Därför kom nyligen ny EUlagstiftning gällande just kemikalier, Reach. Där är egenkontrollen en mycket stor och viktig del. Företagen ansvarar själva för de ämnen de hanterar och tillverkar, både i tillverkningsledet och i förbrukarledet. – Vi har tryckt hårt på det. Man ska skaffa kunskap om sin verksamhet och värdera riskerna. Det kan handla om så enkla saker som att inte ha kemikalier förvarade så att någon kan råka välta eller köra på dem, säger Henrik Mattsson. Vid inspektionerna har de också sett till att noggrant informera om att företagen ska ha en rutin vid olyckor och att de ska ha en oljeavskiljare som kontrolleras och sköts om regelbundet.


Hela denna bilaga är en annons från Bygg & Miljö Gävle

ANNONS

11

circuscom.se

Foto: Johanna Stenius

ANNONS

– Man kanske har en oljeavskiljare och tror att det räcker men den kanske är gammal eller inte fungerar. Det handlar helt enkelt om kunskapsluckor, många företag har upplevt det som mycket positivt att vi har kunnat hjälpa dem att se sin verksamhet med nya ögon, säger Henrik Mattsson som vill poängtera att de under sina inspektioner ändå inte hittade några riktigt alarmerande brister. ETT FÖRETAG I OMRÅDET som enligt miljöinspektörerna sköter sig mycket bra är det världsomspännande jätteföretaget Bombardiers Gävleenhet, som gör förebyggande underhåll på järnvägsfordon (bland annat X-trafik). Här finns ett omfattande program för egenkontroll och man har full koll på vart alla kemikalier tar vägen. – Tågbranschen tänker ju generellt mycket på miljön, vi vill gärna vara bäst på det vi gör, säger Walter Neureiter på Bombardier. Han säger att det ger mycket att göra saker rätt och företaget vill självklart undvika olyckor där personal kommer till skada. – Järnvägsbiten är hårt reglerad uppifrån också, vi är vana att leva efter det som sägs. BOMBARDIER HAR TAGIT HJÄLP av en lokal entreprenör för att upprätta ett egenkontrollprogram som är anpassat efter vad som gäller i just Gävle. Programmet uppdateras minst en gång per år eller vid behov. – Det känns som att vissa köper en oljeavskiljare och tror att det räcker med det. Men vi vet att det krävs underhåll för att det ska fungera, säger Walter Neureiter.

Kemikalieanvändning i företag Gävle kommun har tillsyn över företag som hanterar kemikalier. Vid tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur företagen hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier. För att kemikalier ska hanteras och förvaras på ett sådant sätt att riskerna för skador på människors hälsa och på miljön minimeras finns många detaljerade regler i bland annat Kemikalieinspektionens föreskrifter. Kemikalier ska exempelvis vara märkta på svenska och de kemikalier som klassats enligt en farokod ska vara märkta med en farosymbol. Läs gärna mer på kemikalieinspektionens hemsida: www.kemi.se

Sött, salt, syrligt, fruktigt, uppfriskande, välgörande ...

Vi vill sätta rätt färg på ditt nästa bygge Det finns redan mycket kunskap och framgångsrika exempel som kan användas för att Sverige ska komma längre med ett grönt och mer hållbart samhällsbyggande. För dig som planerar eller köper byggnader och infrastruktur har vi tagit fram Skanskas lilla gröna – 21 råd om grönt byggande. Ladda ner den på www.skanska.se/miljo

www.skanska.se


Vi lyfter hela regionen.

ExportRegionen

Med containerfrakt transporteras gods över hela världen i obrutna flöden. Omlastning mellan transportslagen sker på strategiska platser för bästa effektivitet. Gävle Containerterminal (GCT) finns i Sveriges mest intensiva import- och exportregion. Här finns tung, exportberoende basindustri, här finns världsledande teknikföretag, här finns närheten till Stor-Stockholm och Mälardalen. Sedan starten 2006 har GCT bevisat sin förmåga att hantera gods på ett modernt och rationellt sätt. Med byggandet av kombiterminalen Stockholm Nord tar vi nästa steg. Importen av varor till Sveriges befolkningstätaste områden får en ny miljövänlig och effektiv knutpunkt som kommer att betyda mycket för den hårt belastade trafiksituationen genom Stockholm. Med ostkustens största containerhamn och effektiva logistiklösningar lyfter vi hela regionen. Läs mer på www.gct.se och www.stockholmnord.se

Gävle - En stad i utveckling  

En tidning från Bygg & Miljö Gävle. Gick som bilaga i Gefle Dagblad och Arbetarbladet, September 2010.

Gävle - En stad i utveckling  

En tidning från Bygg & Miljö Gävle. Gick som bilaga i Gefle Dagblad och Arbetarbladet, September 2010.

Advertisement