Page 1

Årsmöte den 24 februari 2005 på Hotel Mollberg

Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg

Org nr 843002-3559

får härmed avge

Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2004 1


Årsmöte med Marknadsföreningen i Helsingborg 24 februari 2005 på Hotell Mollberg

Dagordning

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13.

14.

Val av ordförande att leda förhandlingarna. Val av sekreterare. Val av två justeringsmän. Frågan om mötets behöriga utlysande. Fastställande av dagordningen. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelsen. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Av styrelsen uppsatt på föredragningslistan; Förslag till stadgeändring: Antalet styrelseledamöter Antalet revisorssuppleanter Hedersledamöter Extern kommitté Val av styrelsens ordförande och ledamöter jämte ersättare. Valet gäller 1 år för ordförande och två år för nya ledamöter. Val av revisor och revisorssuppleant. Val av ledamöter i valberedningen. Fastställande av medlemsavgifter för 2006. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet. Mötets avslutande.

2


Ordfรถrande (t o m 25 nov)

Ordfรถrande (fr o m 25 nov)


20 programpunkter under 2004... ... samlade nästan lika många besökare som 23 programpunkter året innan. Under det gångna året hade vi tre succéer, som höjer sig över allt annat; Guldkärnanfesten med Wallmans Salonger på Parapeten den 7 oktober lockade hela 316 helnöjda deltagare. Det totala deltagarantalet vid årets programpunkter minskade från 1.319 under 2003 till 1.280 st (1.149 år 2001 och 1.529 2002). Medeltalet besökare 64 under detta året mot 57 året innan, 52 år 2001 och 69 2002. Besöksfrekvensen är alltså ganska stabil under de senaste åren. Detta tar styrelsen som ett bevis på medlemmarnas uppskattning av de programpunkter, som vi arrangerar. Av de 20 mötena var nio frukostmöten, nio After Work samt Näringslivsdagarnas avslutning med Guldkärnanutdelningen och genrepet på Fredriksdalsteatern. Liksom de senaste åren har After Work den sista torsdagen i varje månad varit de deltagarmässigt populäraste mötena med ett snitt på 49 deltagare; Bertil och Annika Hagberg om bildbyråverksamhet och Peruresa den 29 januari (43 medlemmar och gäster), Årsmötet 26 februari drog 49 medlemmar, Interactive Institute om digitala medier 25 mars (29), Sydsvenskan fick lämna återbud den 29 april och istället hade vi en improviserad mediedebatt (25), "Sommaren i NV Skåne" på S/S Swea den 22 maj (85), EFL och Mats Urde om de 5 viktigaste trenderna inom varumärken den 26 augusti drog 55 st och Pointexpress den 30 september 64 st, KPMG om hållbar affärsutveckling den 28 oktober (39), Bjäre Hembygds marknadssatsning 25 november, där vi också hade ett Extra Föreningsmöte och valde Hans Nelson som ordförande till nästa årsmöte med 53 deltagande medlemmar och gäster. Frukostmötena den andra fredagen i varje månad lockade också oväntat många, ett snitt på 40. Mötet med Svensk Mjölk och Årets Kock drog 22 personer den 16 januari, stadens nye näringslivsdirektör Sten-Åke Tjärnlund den 13 februari lockade 60 st och Tillbergs Designs beskrivning av inredningsarbete med ElizabethII den 12 mars drog 50 st. EFL höll ett möte under rubriken "Har du en kund - även i morgon?" den 16 april inför 39 och Leif Berntsens "Vikten av en interna-

4

tionell skola i Helsingborg" den 7 maj drog årets minsta deltagarantal, 16 st. Per Fredrik von Platens "Helsingborg inför 2010" den 10 september fick 35 st att gå upp i ottan och Johan Wissman/Kent Olsson fick upp 21 st den 15 oktober. Den 12 november kom årets största deltagarantal på frukostmöte, 75 st som lyssnade på Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv, som talade under rubriken "Den stora utmaningen - så kan framtidens näringsliv se ut!" Året avslutades med att 40 personer orkade upp den 10 december för att möta Helsingborgs Lucia och Thomas Ungewitter, som läste en julberättelse. Årets Näringslivsdagar avslutades den 7 oktober med en stor fest på Parapeten, som arrangerades i samarbete med Näringslivsenheten, Sydsvenska Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Marknadsföreningen delade ut Guldkärnan till Tillberg Design, Henrik Larsson, Koenigsegg och Kullaflyg. 316 pesoner trivdes till underhållning av Wallmans Salonger Den traditionella våravslutningen på Fredriksdalsteaterns samlade som vanligt fullt hus, i år 164 deltagare från Marknadsföreningen.

Mats Böllner Kanslist


Resultaträkning Belopp i kr

2004

2003

185.360 208.732

166.280 273.994

184 670 236 733

394.092

440.274

421 403

-392.323 -14.356

-444.354 -16.033

-400 244 -14 961

-3.000

- 3.000

-4 200

-15.587

-23.113

1 998

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader

760 -15

777 -

1 359 -98

Resultat efter finansiella poster

-14.842

-22.336

3 259

-

-

-1 397

Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter

Not

5

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Styrelsens kostnader 1 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 Rörelseresultat

Skatt på årets resultat

Årets resultat

-14.842

5

Antecknngar

- 22.336

1 862


Balansräkning Belopp i kr

Not

2004-12-31

2003-12-31

Anteckningar

7.436

10.436

9 800

7.436

10.436

9 800

54.490 54.490

9.890 9.890

9 600 9 600

17.669 17.669

16.826 16.826

5.650 5 650

12.164

53.167

61 070

Summa omsättningstillgångar

84.323

79.883

76 320

SUMMA TILLGÅNGAR

91.759

90.319

86 120

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier

3

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Handelsvaror Kortfristiga fordringar Skattefordringar Övriga fordringar

Kassa och bank

4

Balansräkning Belopp i kr

Not

2004-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserad vinst Årets resultat

2003-12-31

Anteckningar

10.213 -14.842

32.549 -22.336

Ansamlad förlust

- 4.629

10.213

Kortfristiga skulder Leverantörskulder Övriga skulder

37.788 20.000

8.510 20.246

4 133 14 500

38.600

51.350

34 000

96.388

80.106

53 571

91.759

90.319

86 120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6

30 687 1 862


Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Belopp i kr

2004-12-31

Ställda säkerheter Övriga

Ansvarsförbindelser

-

2003-12-31

2002-12-31

-

-

10.000

10.000

-

Inga

Inga

Inga

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Varulager Varulagret är upptaget till anskaffningsvärdet. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och skattemässigt lägsta tillåtna värde.

Not 1 Uppgifter om personal samt ersättning till styrelse och revisorer Föreningen har inte haft några anställda under året och ersättning till styrelse har ej utgått. Arvode revisorer Arvode till revisorer uppgår till 2 500 kr för revision.

7


Not 2

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Inventarier

Not 3

2004

2003

2002

- 3.000

-3.000

-4 200

-3.000

-3.000

-4 200

Inventarier 2004-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar

14.000 3.636 17.636

14 000 14.000

-7.200 -3000

-4.200 -3.000

-4.200 -4.200

-10.200

-7.200

7.436

10.436

2004-12-31

2003-12-31

Summa Planenligt restvärde vid årets slut

9.800

Övriga skulder

Jubileums och stipendiefond har under året utnyttjats till jubileumsboken

Not 5

2002-12-31

17.636 17.636

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivning enligt plan

Not 4

2003-12-31

325

14.500

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2004-12-31 2003-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter för nästkommande år * Övriga poster, revisionsarvode

* Nya medlemmar inväljs löpande under året och deras avgifter till en allt större del gäller för nästkommande år. Den totalt inbetalda medlemsavgiften under 2004 var alltså kr.223.960

8

2002-12-31

14.500

2002-12-31

36.100 2.500

48.850 2.500

34.000 2.500

38.600

51.350

36.500


(fr o m 25 nov)

(t o m 25 nov)


Valberedningens rapport Valberedningen har bestått av Torkel Brunstorp, Hans Eriksson, Christer Paulsson, Christina Richter och Tommy Lindqvist med Torkel Brunstorp som sammankallande.

Valberedningens förslag på styrelse för 2005: Person

Anmärkning

Hans Nelson Andreas Berner Andreas Eriksson Linda Borgström Petra Edvinsson Jerker Jacobsson Anneli Ödén Sölve Dahlgren Thorbjörn Falk Noushin Nadjafi Rickard Nilsson Ulrika Nordström Monica Oldsberg Annika Rosenqvist Magnus Ramberg Joachim Samuelsson

Ordförande 1 år Ledamot Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år Ledamot 2 år

Kristin Petersson Jörgen Laurell Gunilla Grühb

Extern revisor 1 år Extern revisor 1 år Revisorssuppl. 1 år

Avgående

Nyval

Omval X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Helsingborg 2005-02-24

Torkel Brunstorp Sammankallande i valberedningen 10

Fyllnadsval

2004  

ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte den 24 februari 2005den24februari2005den24februari2005den24februari2005den24februari2005 på Hotel Mollbe...