Page 1

Årsmöte den 22 februari 2001 på Mollbergs

Årsredovisning för 2000 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Valberedningens förslag


Årsmöte med Marknadsföreningen i Helsingborg 22 febrauri 2001 på Hotell Mollberg

Dagordning

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13.

Val av ordförande att leda förhandlingarna. och val av sekreterare. Val av två justeringsmän. Frågan om mötets behöriga utlysande. Fastställande av dagordningen. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse för 2000. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Val av styrelsens ordförande samt ledaledamöter. Valet gäller 1 år för ordförande och två år för nya ledamöter. Val av ledamöter i valberedningen. Val av revisor(er). Styrelsens förslag till hedersledamot. Frågor som har direkt samband med ovanstående eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet. Övriga frågor. Mötets avslutande.


Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2000 Aktiviteter De aktiviteter som genomförts under året har lockat ungefär lika många medlemmar som förra året. Höjdpunkten under året var avslutningen på näringslivsdagarna, då Marknadsföreningens olika priser utdelades till duktiga och framgångsrika företagare. Marknadsföreningen stod för organisation av festligheterna i samband med prisutdelningen på Marina Plaza liksom förra året.

Medlemmar Under året har medlemsantalet minskat med 33 st, 82 medlemmar avgick, 49 nya tillkom och antalet medlemmar var vid årets slut 397. Vi kan däremot med glädje konstatera att antalet aktiva medlemmar har ökat och att våra programpunkter lockar lika många medlemmar som tidigare och dessutom har under året många gäster besökt oss.

tat är mycket positivtpositivt för första gången på fem år. Att föreningen kan visa vinst, trots att bidraget från EFL minskat betydligt jämfört med föregående år, är mycket glädjande. Avsättning till den tidigare utnyttjade stipendiefonden förslås ske med 10 000 kr vid detta bokslut.

Medlemskommunikation Under året har informationen till våra medlemmar huvudsakligen gått via mail. Detta enkla och snabba sätt att kommunicera används av ca 80% av våra medlemmar. Övriga får information via fax och post. Föreningens hemsida som togs i bruk under förra året har vidareutvecklats och utökats med en mängd olika funktioner. Detta är ett led i styrelsens strävan att på sikt göra föreningen helt Internetbaserad.

Ekonomi

Årets resultat

Styrelsen har under året arbetat aktivt med att konsolidera föreningens ekonomi och årets resul-

Styrelsen föreslår att årets vinst på 10 699 kronor balanseras i ny räkning till nästa år.

Styrelse under 2000 Valda t o m 2000

Olle Lilliér Ordf

Thorbjörn Falk Avgick på egen begäran 2000-06-20

Torkel Brunstorp

Cäthe Green

Gunilla Grühb

Leif Wennerberg (fyllnadsval)

Valda t o m 2001

Christer Paulsson

Christina Richter

Adjungerad under 2000

Mats Böllner


21 programpunkter under 2000 Vi har behållit samma besöksstatistik som förra året trots ett något minskat antal medlemmar. Medlemmarna gjorde under året 685 besök mot 782 besök förra året, i båda fallen 33 medlemsbesök per programpunkt. Dessutom gjordes 314 besök av gäster, varav givetvis merparten var på Näringslivsfesten den 14 september, då Guldkärnan delades ut i fem kategorier. Detta tar styrelsen som ett bevis på uppskattning för de 21 programpunkter, som arrangerats under året. Av dessa var sju frukostmöten, nio After Work, två företagsbesök, en fisketur, en föreläsningsserie med EFL, Näringslivsdagarnas avslutning. Den traditionella våravslutningen på Fredriksdal med Eva Rydberg & co, som spelade "Arnbergs Korsettfabrik" ingår inte i statistiken, men alla beställda 150 biljetter såldes i år också. Liksom de senaste åren är After Work de deltagarmässigt populäraste mötena. Vi kan också konstatera ett mera diciplinerat deltagande av medlemmarna, förhoppningsvis beroende på det nya emailbaserade anmälnings- och avanmälningssystem som togs i bruk under våren. De under året genomförda frukostmötena var: 14 januari, då 19 personer lyssnade på Kenth Lindgren från Viktväktarna - undrar om de gått ner i vikt under året? Den 11 februari samlades 39 stycken för att höra Anders Williamsson från HemoCue berätta om företagets utveckling. Den 10 mars samlades hela 49 fans för att med HIF:s Lars Olsson & Co utbyta synpunkter om hur HIF borde spela och värva. 14 april presenterades Postens lokala Torget.se-satsning inför 27 besökare. EFL lockade i vårvärmen 14 åhörare den 12 maj. Hösten inleddes med ett besök den 8 september av vår tidigare ordförande Henrik von Porat, som berättade om Rent a Coolers marknadsföringsinsatser. Oktober månads frukostmöte med förra årets största succé Adera fick tyvärr flyttas till i januari p g a sjukdom. Vid årets sista frukostmöte den 10 november samlades 21 st för att höra Stefan Mårtensson berätta om Bauhaus satsning i Sverige och Hyllinge i synnerhet. En av förra årets mest uppskattade programpunkter var utan tvekan fisketuren med Ellinor och "storfiskaren" Per Weimann skulle den 23 augusti försöka försvara sin vandringspokal från förra året, men han fick överlämna den till Christer Paulsson. Årets Näringslivsdagar avslutades den 14 september med en stor fest på Marina Plaza, som Näringslivskontoret även i år övertalat oss att arrangera. Ca 200 personer åt, drack och dansade till australiska förtecken eftersom OS i Sydney invigdes dagen efter. Marknadsföreningen delade ut priser inom

fem olika kategorier till Hilanders, Anders Edström med Kampanjen Via Helsingborg, Gregor Adlercreutz med Små Möbler, Magnus Lindqvist med Tropikariet och Eldsjälen Olle Larsson. Den sista torsdagen i varje månad utom juni-juli hade vi After Work på Mollbergs. Den 27 januari visade Ulf Strömqvist - tillika tidigare ordförande i vår förening - hur man bygger varumärken inför 58 imponerade åskådare och åhörare. Den 24 februari genomfördes årsmötet med 38 medlemmar. Ottsjökocken Lars-Göran Larsson inbjöd den 30 mars till en av årets höjdpunkter, då han tillsammans med kockarna på Mollbergs bjöd på egna "nyttiga" recept, som praktiskt taget ingen av den 60-talet närvarande tidigare smakat, samtidigt som han berättade om sin krokiga yrkesbana. Vår f d ordförande Marie Abild gästade After Work den 27 april, då hon berättade om sina visioner som marknadschef för Helsingborgs Stad. Vårens After Work avslutades liksom förra året på S/S Swea med nästan 60 personer, som fick information från Visit Helsingborg, Olle Larsson och Leif Wennerberg om sommarens händelser i Helsignborg och Svalöv. Den 23 augusti förflyttade vi oss tillbaka till år 1940, då 46 nostalgiker med tidsenliga bussar förpassades till Beredskapsmuséet i Djuramossa, där Marie Andrén tog oss med till beredskapstiden och en härlig ärtsoppa med punsch. Per-Fredrik von Platen, Helsingborgs stadsarkitekt, presenterade den 29 september planerna för en ansiktslyftning i framförallt södra delarna av staden inför 41 intresserade ansikten. Den sista november samlades drygt 60 personer på Marina Plaza för att höra Jesper Aspegren berätta bl a om sina 11 år med antikrundan. Året avslutades med en JulAfterWork på Mollbergs med sång och musik samt öl och ett lagom stort julbord med mer än 39 tomtar på plats. Dessutom genomfördes en föreläsningsserie med EFL med tre avsnitt om industriell marknadsföring inför totalt 98 besökare och två företagsbesök. Det första var den 16 oktober på Campus Helsingborg, där Sven-Ove Johansson presenterade planerna inför 30-talet intresserade och det andra var Kunskapspartner i Lund, som av praktiska skäl skickade Jörgen Andersson till Mollbergs för att inför 20-talet nyfikna berätta om "den nya ekonomin".

Mats Böllner


Balansräkning 2000-12-31 Tillgångar 2000 12 31

99 12 31

98 12 31

97 12 31

83 172 -

7 -

21 673 -

83 480 -

-

16 470

6 916

3 761

1 875

723

-

12 300

Summa omsättningstillgångar

85 047

17 200

28 589

99 541

Inventarier o lager. not 3

14 000

20 000

24 209

28 139

Summa tillgångar

99 047

37 200

52 798

127 680

Leverantörsskulder

10 000

14 085

30 000

29 000

Mervärdesskatteskuld

20 985

-

-

-

Förubetalda medlemsavgifter

24 250

-

4 200

-

Summa kortfristiga skulder

55 235

14 085

-

29 000

Jubileums- och stipendiefond, not 2

14 500

4 500

-

50 000

Vinst 2000 Eget kapital 2000-12-31

10 699 18 613

17 18 615

-30 082 18 598

48 680

Summa skulder och eget kapital

99 047

37 200

52 798

127 680

Summa kassa, bank och postgiro not 1 Interimsfordringar Mervärdesskattefordran Övriga kortfristiga fordringar

Skulder

Helsingborg i februari 2001

Mats Böllner Kanslist

Olle Lilliér Ordf

Revisionsberättesle har avgivits i Helsingborg i februari 2001:

Ulf Rystadius


Resultaträkning 2000-12-31 2000 12 31 98 12 31 Intäkter 99 12 31 Medlemsavgifter varav betalt för 2001

97 12 31

220 410 -24 250

240 001

173 448

186 016

Programverksamhet + reklam

80 130

53 992

50 792

60 166

Guldkärnanfesten

81 208

115 232

-

-

MEU (adm bidrag + vinstdelning)

37 299

30 690

55 440

168 056

394 797

439 915

279 680

414 238

64 321

57 188

44 266

68 146

Guldkärnanfesten

103 215

145 414

-

-

Administr kostnader

113 572

122 553

233 412

236 843

5 000

5 000

4 800

3 300

Tendenser o Sälj&Marknad

54 815

74 687

55 494

55 600

Styrelsens kostnader

15 048

14 226

12 026

22 333

7 905

3 151

-

25 209

Summa kostnader

363 876

422 219

349 998

411 431

Avskrivningar

-11 592

-8 859

-6 000

-5 700

Stipendiefond

-10 000

-9 000

-45 000

-

Ränteintäkter

+1 488

+180

+2 688

+1 073

-

-

+17

-28 630

-1 820

-

1 452

-

+17

-30 082

-1 820

Summa intäkter

Kostnader Programverksamhet och medlemskostn

Sveriges Marknadsförbund medl avg

Kostnader för ordförandeträffar

-118

Räntekostnader

Resultat före skatt

+10 699

Årets skatt

Årets resultat

+10 699

Helsingborg i februari 2001 Olle Lilliér Ordf

Mats Böllner Kanslist

*)Medlemsavgifter (genomsnitt) 1995: 390 fullt betalande a 500 kr, 1996: 461 fullt betalande a 500 kr, 1997: 465 fullt betalande a 400 kr, 1998: 434 fullt betalande a 400 kr, 1999: 400 fullt betalande a 600 kr, 2000: 367 fullt betalande a 600:-.


Noter till balansräkning: Not 1

Kassa Postgiro enligt postgirobesked Konto på Provinsbanken enligt kontobesked Konto på Provinsbanken för Stipendiefond Summa

Not 2

Not 3

Jubileums-och stipendiefonden har under året ej utnyttjats Fonden föreslås nu att utökas med 10 000 till Nya investeringar har gjorts under året med 5 592 för en digitalkameraoch avskrivningar har gjorts med 11 592 kr, vilket motsvarar de avskrivningar som inte kunnat ske de fyra senaste åren.

25.30 43 600.25 35 037.25 4 509.00 83 171.80

14 500.00

11 592.00


Valberedningens rapport Valberedningen har bestått av Stephan Malmborg och Johan Börjesson och båda har vid flera tillfällen deltagit i styrelsens möten.

Valberedningens förslag på styrelse för 2000: Ordförande

Omval på ett år:

Olle Lilliér

Ledamöter

Omval på två år: Nyval på två år:

Leif Wennerberg Andreas Berner, Linda Borgström, Katharina Håkansson, Mark Wilcox

Ett år kvar:

Christina Richter, Christer Paulsson

Avgår:

Torkel Brunstorp, Thorbjörn Falk, Cäthe Green, Gunilla Grühb

Ordinarie:

Christin Petersson (Egentligen ej valnämndens förslag.

Revisorer Nyval på ett år

Av styrelsen anlitad extern resurs, ersätter Ulf Rystadius)

Suppleant:

Mona Hansson (Medlemmarnas representant, ersätter Willard Möller)

Helsingborg 01 02 12

Stephan Malmborg

Johan Börjesson

2000  

Årsmöte den 22 februari 2001 på Mollbergs Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Valberedningens förslag Da...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you