Page 1

APTEL/2012/48595

Publishing in : Telugu, English, Hindi, Urdu, Tamil and kannada

ôV’≤<äsêu≤<é 27`10`2013 Ä~yês¡+

dü+|ü⁄{Ï:2 dü+∫ø£:179 ` yÓ\:s¡÷.2/ ù|J\T:8

&Ûç©¢øÏ $ì|æ+∫q

düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 26: sêÅcÕºìï m{Ϻ |ü]dæú‘·T˝À¢q÷ $uÛÑõ+#·sê<äì, düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\H˚ yÓTC≤]{° Á|ü»\ ã©j·TyÓTÆq Äø±+ø£åqT #ê{Ï#Ó|üŒ&ÜìøÏ yÓ’mkÕ‡sY ø±+Á¬>dt bÕغ ìs¡«Væ≤düTÔqï düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêyêìøÏ ô|<ä› m‘·TÔq düyÓTÆø£´yê<äT\T ‘·s¡* e#êÃs¡T. >∑‘· Hê\T>∑T s√E\T>± sêh+˝À m&É‘Ós¡|æ ˝Ò≈£î+&Ü esê¸\T ≈£îs¡TdüTÔHêï... @ e÷Á‘·+ ˝…ø£ÿ #˚j·Tì yês¡T ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡T≈£îHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ ¬s+&ÉT >∑+≥\ qT+∫ düuÛÑ »s¡>∑qTHêï... düyÓTÆø£´yê<äT\T e÷Á‘·+ ñ<äj·T+ qT+#˚ m©“ ùdº&çj·T+≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. düyÓTÆø£´yê<äT\‘√ düuÛ≤ ÁbÕ+>∑D+ dü+<ä&ç>± e÷]+~. sêh $uÛÑ»q‘√ ñ‘·ŒqïeTj˚T´ XÊX¯«‘· qcÕºìï ìs√~Û+#˚ \ø£å´+‘√ ‘ê‘êÿ*ø£ Çã“+<äT\qT n~Û>∑$T+∫ $$<Ûä õ˝≤¢\ qT+∫ »q+ ô|<ä› m‘·TÔq ‘·s¡* e#êÃs¡T. $uÛÑ»q »]–‘˚ sêh+ XÊX¯«‘·+>± qwüºb˛e\dæq |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï+<äTq.. uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä\‘√ ‘ê‘êÿ*ø£+>± ø£cÕº\T m<äT¬s’Hê qcÕº˝§∫ÃHê ˝…ø£ÿ#˚j·T≈£î+&Ü düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêyêìøÏ ‘·s¡* e∫Ãq≥T¢ düyÓTÆø£´yê<äT\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ sêh+ uÛÑ>∑ïyÓTÆ‘˚ sêuÀj˚T ‘·sê\ uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î uÛÑs√kÕ @B? d”e÷+Á<Ûä ‘ê>∑T˙s¡T, kÕ>∑T˙{ÏøÏ uÛÑÁ<ä‘· @B? n+≥÷ m˝…¢&É˝≤ e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï Äy˚<äqqT &Ûç©¢øÏ $ì|æ+∫ rs¡T‘êeTì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤Ø esê¸\÷ es¡<ä˝À¢q÷ #Ó<äs¡ì dü+ø£\Œ+‘√.. @ ø£wüºyÓTT∫ÃHê, qwüºyÓTT∫ÃHê düyÓTÆø£´ \ø£å´+ kÕ~Û+#ê*‡+<˚qì

n≈£î+]ƒ‘· Bø£å‘√ ‘·s¡* e#êÃs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêh $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·TqT y˚>∑e+‘·+ #˚dæq H˚|ü<∏ä´+˝À düyÓTÆø£´ yêDÏì &Ûç©¢øÏ $ì|æ+#·&ÜìøÏ Ç<=ø£ÿfÒ dü¬s’q y˚~ø£ nì Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. X¯ìyês¡+ eT<Ûë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î düC≤e⁄>±, XÊ+‹j·TT‘·+>± düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ bÕغ H˚‘·\T Ç|üŒ{Ïπø nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT yÓ’.mdt.»>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ düuÛÑ ìs¡«Vü≤D≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü\Te÷s¡T¢ eTTK´ H˚‘·\‘√ düe÷y˚X¯yÓTÆ |ü]dæú‹ì dü$÷øÏå+#ês¡T. düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ ìs¡«Væ≤düTÔqï m˝Ÿ; ùdº&çj·÷ìøÏ ôV’≤<äsêu≤<é sêÅcÕºìøÏ >∑‘·+˝À eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚dæq ~e+>∑‘· ã÷s¡TZ\ sêeTø£ècÕísêe⁄ ÁbÕ+>∑D+>± HêeTø£s¡D+ #˚XÊs¡T. bÕغ n<Ûä´≈£åî&ç‘√ bÕ≥T Ç‘·s¡ eTTK´ H˚‘·\T Äd”qT\j˚T´ y˚~ø£≈£î ‘Ó\T>∑Tyê]øÏ ˇø£ sêh+ ø±yê\+≥÷ ÁbÕD≤\]Œ+∫q neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T ù|s¡TqT ô|{≤ºs¡T.

mquÛ…’ n&ÉT>∑T\ y˚~ø£ bÕغ eTTK´ H˚‘·\T Äd”qT\T ø±e&ÜìøÏ 80 n&ÉT>∑T\ yÓ&É\TŒ, 44 n&ÉT>∑T\ bı&ÉyÓ’q y˚~ø£qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. á y˚~ø£ô|’ |ü<äVü‰s¡T n&ÉT>∑T\ m‘Ó’Ôq ˇø£ uÛ≤Ø ô|ò¢ø°‡ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. Ç+<äT˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü≥+, ‘Ó\T>∑T‘·*¢ $Á>∑Vü≤+, ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’.mdt.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶, bÕغ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑HéyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶\ ∫Á‘ê\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑqT <ä>∑Z] qT+∫ ‹\øÏ+#·&ÜìøÏ M\T>± ÁbÕ+>∑D+˝À Hê\T>∑T

n‹ ô|<ä› m˝Ÿd”&û\qT @sêŒ≥T #˚j·T≥+ »]–+~. ‘Ó\+>±D ìjÓ÷»ø£es¡Z+ qT+∫ düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêyêìøÏ nX‚wü dü+K´˝À »q+ ÁbÕ+‘·+˝À ‘=* sê»ø°j·T düyÓTÆø£´ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ Ç<˚ ø±e&É+‘√, ‘·s¡* edüTÔHêïs¡T. nsTT‘˚ q˝§Z+&É õ˝≤¢ dü÷sê´ù|≥˝À uÛ≤Ø esê¸\ b˛©düT\T ø£≥Tº~≥ºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘ê @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. ø±s¡D+>± .. yês¡T es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢ es¡úqïù|≥ qT+∫ edüTÔ+&É>± düyÓTÆø£´yê<äT*ï n&ÉT¶≈£îqï Ä+<√fi¯qø±s¡T\T Ä+<√fi¯qø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. n˝≤π> düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêyêìøÏ sêÅcÕºìï düyÓTÆø£´+>± ñ+#ê\+≥÷ yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt bÕغ #˚|ü&ÉT ‘·s¡* edüTÔqï düyÓTÆø£´yê<äT\ 50 yêVü≤Hê\qT »q>±eT e<ä› ≈£L&Ü ‘·Tqï düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêyêìøÏ edüTÔqï düyÓTÆø£´yê<äT\qT.... Ä+<√fi¯q Ä+<√fi¯qø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îì Hê\T>∑T ãdüT‡\ n<ë›\qT <Ûä«+dü+ ø±s¡T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. |ü•ÃeT >√<ëe] õ˝≤¢ <Ó+<äT\÷s¡T #˚XÊs¡T. Çø£ >∑&ç|æø=+&É e<ä› 150 ãdüT‡\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T.

ø±|ü⁄\qT _dæ\˝À #˚sêÃ* ø√kÕÔ+Á<Ûä≈£î yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£ πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ ≈£L&Ü yê]øÏ eT<䛑·T ‘Ó*|æ #ê˝≤ø±\+>± Ç~ ô|+&ç+>∑T˝À ñ+<äì nHêïs¡T. Ç˝≤+{Ï &çe÷+&ÉT¢ eT]ø=ìï ≈£L&Ü ñHêïj·Tì, yê≥ìï{Ïì ≈£L&Ü |ü]wüÿ]+#ê\ì Äj·Tq n_ÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ø±ì á n+X¯+ eTq sêh+˝À ˇø£ $yê<ëdüŒ<ä n+X¯+>± ñ+~. ø±|ü⁄\qT _dæ\˝À #˚s¡Ã&Üìï _dæ dü+|òü÷\T rÁe+>± e´‹πsøÏdüTÔHêïsTT.

∫s¡+J$ n+‘·s¡à<Ûäq+.?

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 26: yÓqTø£ã&çq esêZ\˝À ø±|ü⁄\qT #˚sêÃ\ì m|üŒ{Ï qT+#√ &çe÷+&é ñ+<äì πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$ nHêïs¡T. á ø√]ø£ düeTT∫‘·+, Hê´j·TyÓTÆq<äì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. ø±|ü⁄Hê&ÉT Ä<Ûä«s¡´+˝À &Ûç©¢˝À <Ûäsêï »]–q dü+< äs¡“¤+>± yês¡T ∫s¡+J$ì ≈£L&Ü ø£*XÊs¡T. ∫s¡+J$

πø+Á<ä eT+Á‹ ∫s¡+J$˝À n+‘·s¡à<Ûäq+ yÓTT<ä\ sTT´+~. sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À ‘·q‘√ ndü‡˝Ò e÷Á‘·+ dü+Á|ü~+|ü⁄\T »s¡|ü≈£î+&Ü ø±+Á¬>dt n~Û cÕºq+ ìs¡íj·T+ rdüTø√e&Üìï ∫s¡+J$ J]í+#·T ø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. πø+Á<äeT+Á‹>±, ø±+Á¬>dt H˚‘·>±, bÕغ n~ÛcÕºq+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷ìï e´‹πsøÏ+ #·˝Òø£.. d”e÷+Á<Ûä˝À ‘·q |ü≥¢ ô|s¡T>∑T‘·Tqï e´‹πs ø£‘·qT ‘·≥Tºø√˝Òø£.. ∫s¡+J$ |ü&ÉTÔqï bÕ≥T¢ n˙ï Ç˙ï ø±e⁄. Á|üC≤sê»´+ bÕغì ø±+Á¬>dt bÕغ˝À m˝≤+{Ï wüs¡‘·T\÷ ˝Ò≈£î+&Ü $©q+ #˚XÊeTì >∑‘·+˝À #Ó|ü⁄Œ≈£îqï ∫s¡+J$, wüs¡‘·T˝Ò$÷ ˝Ò≈£î+ &ÜH˚ ‘·q≈£î πø+Á<ä eT+Á‹ |ü<ä$˙, ‘·q düìïVæ≤ ‘·T˝…’q Ç<ä›]øÏ sêh eT+Á‹ |ü<äe⁄©ï dü+bÕ~+#·T ø√>∑*>±sê.? nqï Á|üX¯ï n|üŒ{À¢H˚ ñ‘·Œqï eT sTT´+~.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 26: ø√kÕÔ+Á<Ûä≈£î uÛ≤s¡‘· yê‘êes¡DXÊK yÓTT<ä{Ï Á|üe÷<ä ôV≤#·Ã]ø£qT C≤Ø #˚dæ+~. ‘Ó\+>±D˝À eTs√ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñ+<äì, ø√kÕ+Á<Ûä˝À |ü\T#√≥¢ uÛ≤Ø qT+∫ n‹ uÛ≤Ø esê¸\T, ø=ìï #√≥¢ ≈£î+&Éb˛‘· esê¸\T ≈£î]ùd neø±X¯+ ñqï≥T¢ yê‘êes¡D XÊK yÓ\¢&ç+∫+~. düVü‰j·Tø£ #·s¡´\T y˚>∑+‘·+ #˚j·÷\ì n~Ûø±s¡T\qT yê‘êes¡DXÊK nÁ|üeT‘·Ô+ #˚dæ+~.

C≤rj·T s¡Vü≤<ë] ã+<é

ô|<ä› m‘·TÔq ãdt \˝À n_Ûe÷qT\T ‘·s¡*edüTÔHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é `$»j·Tyê&É C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ e+<ä\ ø=~› edüTÔqï ãdt \qT ≈£L&Ü <ë] eT∞¢+∫ ø£≥º+>∑÷sY e<ä› ô|<ä› #Ós¡Te⁄ ì+&ç s¡Vü≤<ë]ô|’ ˙s¡T ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î |ü+|ü⁄‘·THêïs¡T.ø±>± ∫‘·÷Ôs¡T, ˇ+>√\T Á|üeVæ≤düTÔ+&É&É+‘√ yêVü≤Hê\T ì*∫b˛j·÷sTT. qT+∫ Á|ü‘˚´ø£ ¬s’fi¯ó¢ ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î #˚s¡T≈£îHêïsTT. øÏ˝À$÷≥s¡¢ ø=~› yêVü≤Hê\T Ä–b˛e&É+‘√ uÛ≤Ø es¡¸+‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ãd”Ô\T n‘·˝≤≈£î‘·\+ Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+~|ü&ÉT‘·THêïs¡T. eT] ø=ìï uÛ≤Ø esê¸\‘√ ôV’≤<äsêu≤<é ãd”Ô\T n‘·˝≤≈£î‘·\+ >∑+≥\˝À ˙{Ï Á|üyêVü≤+ ‘·–Z‘˚ yêVü≤Hê\T ne⁄‘·THêïsTT. q>∑s¡+˝Àì <ë<ë|ü⁄ 468 ãd”Ô\T sêe#·TÃ.Bì‘√ dü÷sê´ù|≥ qT+#˚ ãdt \qT y˚πs eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡j·÷´sTT. m>∑Te ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ e÷sêZ\ >∑T+&Ü ôV’≤<äsêu≤<é ≈£î s¡|æŒdüTÔHêïs¡T. edüTÔqï es¡<ä ‘êøÏ&ç‘√ VüQùd‡HékÕ>∑sY, düs¡÷sYq>∑sY yÓ’.mdt.ÄsY.ø±+Á¬>dt düyÓTÆø£´ X¯+U≤sêe+ düuÛÑ≈£î ≈£L&Ü #Ós¡Te⁄\T ì+&ÉT≈£î+&É˝≤ e÷sêsTT.

{Ï.ô|’ ø±+Á¬>dt ôV’≤ ø£e÷+&é

s¡#·Ãã+&É ôw&É÷´˝Ÿ≈£î,

eT]+‘· düŒwüº‘·

øÏs¡DY uÛÑ$wü´‘·TÔ≈£î *+≈£î

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ &Ûç©¢, nø√ºãsY 26: ø=‘·Ô sêh+ @sêŒ≥T≈£î eT]+‘· düŒwüºyÓTÆq dü+πø‘ê\qT ø±+Á¬>dt n~ cÕºq+ |ü+|ü⁄‘√+~. Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ ô|’‘·+ ‘Ó\+ >±D Á|üÁøÏj·T Ä>∑T‘·T +<äì #Ó|üŒ≈£î+&Ü øÏ¢wüºyÓTÆq düeTdü´ \qT eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ |ü]wüÿ]düTÔ+<äì $X¯«dædüTÔHêïqì yê´U≤´ì+#·&É+ >∑eTì+#·<ä–q n+X¯+>± ñ+~. Bì Á|üø±s¡+ n+‘ê düC≤e⁄>± »]–‘˚ e#˚à @&Ü~ »qe]˝À ø=‘·Ô sêÅcÕº\≈£î ø=‘·Ô eTTK´eT+Á‘·T\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì ø£<ÛäHê\T $kÕÔs¡+>± edüTÔHêïsTT.<ëìøÏ ‘·–q≥T¢>±H˚ &çôd+ãs¡T ‘=$Tà~q k˛ìj·÷>±+BÛ |ü⁄{Ϻq s√E nsTTq &çôd+ãs¡T ‘=$Tà~ ˝Ò<ë ˇø£{Ï,¬s+&ÉT s√E\T n≥T,Ç≥T>± bÕs¡¢yÓT+≥T˝À _\T¢ ô|&É‘ês¡T. ñuÛÑj·T düuÛÑ\˝À ÄyÓ÷<ä+ rdüT≈£îì Ä ‘·sê«‘· sêh|ü‹øÏ |ü+|æ ˝≤+#·q+>± eTTÁ<äy˚kÕÔs¡T.

Ç+&çj·÷ q÷´dt ≥T&˚ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 26: eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ qe+ãsY Çs¡yÓ’◊<√ ‘˚Bq @<Ó’Hê ø°\ø£ ìs¡íj·T+ rdüT ≈£î+{≤sê? ˝Òø£ Ä s√E≈£î ‘Ó\+ >±D _\T¢ XÊdüqdüuÛÑ≈£î edüTÔ+<äì uÛ≤$düTÔHêïsê? Á|üuÛÑT ‘·«|üs¡+>± s¡#·Ãã+&É ø±s¡´Áø£ e÷ìï ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏ Äj·Tq m+|æø£ #˚düT≈£îqï ‘˚B\T ì>∑÷&Üsê∆ìï ÇdüTÔHêïj·÷ nqTe÷q+ ø£\T>∑T‘·T+~. dü]>±Z e#˚à HÓ\ ◊<√ ‘˚B‘√ eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ Á|ü»\ qT+∫ n_ÁbÕj·÷\ ùdø£s¡D |üP]Ô #˚düTÔ+~. @&√ ‘˚Bq düe÷y˚X¯+ »s¡T|ü⁄‘·T+~. Äs√ ‘˚B qT+∫ øÏs¡DY »q+˝À s¡#·Ãã+&É ù|s¡T‘√ |üs¡´ {ÏkÕÔs¡T. Ä dü+<äs¡“¤+>± Á|ü»\‘√ eTTU≤eTTF e÷{≤¢& É‘ês¡T. sêh+ düyÓTÆø£´+>± ñ+&Ée\dæq nedüs¡+ >∑T]+∫, n+<äTø√dü+ ‘êqT #˚düTÔqï Á|üj·T‘êï\ >∑T]+∫ $e]kÕÔs¡T. ø±+Á¬>dt rdüT ≈£îqï ‘Ó\+>±D ìs¡íj·÷ìøÏ e´‹πsø£+>± øÏs¡DY Á|ü#ês¡+ #˚j·TuÀ‘·THêïs¡qïe÷≥.

27page01  

27page01

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you