Page 1

Postel No. G/RNP/VT/H/MBN-08/2005

email : vtarangalu.222208@gmail.com

Follow us on website :

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

www.vaarthatarangalu.com

.

dü + |ü ⁄ {Ï :8

◊|æmd t\T

Published from Hyderabad

dü + ∫ø£ : 27

dü + bÕ<ä ≈ £ î \T : ø√≥ø=+&É m&É ¢ $»j· T sêE

ãT<Ûäyês¡+ 06 qe+ãsY 2013

ìwüŒø£å·+>± e´eVü≤]+#ê* HzmsFs£qsÌÁV ¬sxtsQöQORPQFy»R½LigS ª«sùª«sx¤¦¦¦LjiLi¿yÖÁ ®μ¶[aRP xqsª«sVúgRi»R½, xqs\®ªsVNRPù»R½©«sV NSFy²yÖÁ bPORPQßá xmspLjiò ¿Á[xqsVNRPV©«sõ 148 ª«sVLiμj¶ HzmsFs£qsÌÁV ALiúμ³R¶úxms®μ¶[a`P NSù²R¶L`iNRPV ¿ÁLiμj¶©«s ªyLRiV 8 ª«sVLiμj¶

5\|§¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sWªRΩ©´sLigS bPORPQfl· xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı HzmsFs£qsáV Æμ∂[aPR qx s™´sV˙gRiªRΩ, qx s\Æ™sVNRP˘ªRΩ©´sV NSFyÆ≤∂[LiμR∂VNRPV ¨sLRiLiªRΩLRiLi NRPXztsQ ¬ø¡[∏∂R W á¨s À≥ÿLRiªRΩ LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·À≥fi™´sVV≈¡LÍik zmsáVxmso¨søyËLRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[¨s xqsLÙSL`i ™´sÕ˝ÿÀÿ∏∫∂V xms¤…¡[Õfi «ÿºdΩ∏R∂V F°÷d¡£qs bPORPQfl· @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ ©´sWªRΩ©´s HzmsFs£qsá 55™´s Àÿ˘ø`¡ bPORPQfl· ™´sVVgjiLixmso xqsLiμR∂LRi˜ÈLigS GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP LSxtsÌ Q˚ºΩ ™´sVV≈¡˘@ºΩ¥j∂gS •¶¶ «¡\lLi ˙xmsxqsLigjiLiøyLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ @LiªRΩLÊiR ªRΩ À≥¡œ ˙μ≥∂R ªRΩ©´sV |msLiøR¡≤R∂Li ˙xmsμ≥y©´s NRPLRi™Ú s´ ˘LigS

™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá©yıLRiV. Æμ∂[aRPLi ≠dsV\|ms FsLiª][ AaRPáV |ms»Ì¡VNRPVLiμR∂¨s, ™y…”¡¨s ™´s™´sVV¯ ¬ø¡[∏∂R VNRPW≤R∂μR∂©yıLRiV. ™´sVªRΩry™´sV LRiqx s˘Li NSFy≤R∂≤R∂LiÕ‹[ ˙NTP∏R∂WbdPá Fy˙ªRΩ F°ztsQLiøyá©yıLRiV. HzmsFs£qsáLi¤…¡[ ZNP[™s´ áLi aSLiºΩ À≥¡œ ˙μR∂ªRΩá©´sV NSFyÆ≤∂[ ™ylLi[ NSμR∂©´sV gRiVLRiVÚLiøR¡VN][™yá©yıLRiV. Æμ∂[aRPLiÕ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ≠s˙μ][§x ¶ ¶NPR øR¡LRi˘Ã¡©´sV ªRΩVLi¿¡ Æ™s[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıLiøyá©yıLRiV. ry™´sW©´sV˘≤T∂NTP ©y˘∏R∂VLi «¡Ljilgi[ ™´sLRiNRPV NRPW≤y HzmsFs£qsáV ¨s˙μR∂F°™´sμÙR∂©yıLRiV. ¨sxtsQˆQOPR QFyªRΩLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sWÚ ™´sVLi¿¡ }msLRiV ˙xmsΔÿ˘ªRΩVáV æªΩøR¡VË

N][™yá©yıLRiV. ™´sVz§¶ ¶Œ¡œ áV, Àÿ÷¡NRPá\|ms «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı @ªy˘øyLRi mx sn V»¡©´sá©´sVLi¿¡ LRiORPQfl· NRP÷¡ˆLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV gS©´sV NRPhji©´sÆ\™sV©´s øR¡…Ìÿá©´sV ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li ºdΩqx sVNRPV™´s ¿¡ËLiμR∂©yıLRiV. HzmsFs£qsáV ™´sXºΩÚ ¨s ¡μÙ∂R ªRΩ ª][ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøyá©yıLRiV. @LiNTPªRΩ À≥ÿ™´sLiª][ bPORPQfl· mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ∏R∂VV™´s HzmsFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá©´sV ªy©´sV qx sgRiLRi*LigS @’≥¡©´sLiμj∂xqsVÚ©yı©´s©yıLRiV. À≥ÿLRiª`Ω ¨sLRiLiªRΩLRiLi D˙gRi ™yμR∂Vá μy≤R∂VáNRPV gRiVLRi™´soªRΩWÆ©s[ DLiμR∂¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. @LiVVæªΩ[ À≥ÿLRiª`Ω D˙gRi™yμR∂Vá©´sV ºΩzmsˆN]»Ì¡≤R∂LiÕ‹[ ™´sVVLiμR∂VLi»¡WÆ©s[ DLiμR∂©yıLRiV. «¡zqsÌ £qs ™´sLRi¯ ¬ø¡[qz s©´s qx sWøR¡©´ sáV F°÷d¡£qsaS≈¡NRPV FsLiª][ ˙Fyflÿá©´sV

NSFyÆ≤∂[Õÿ DLiμR∂©yıLRiV. F°÷d¡£qs @Æ©s[μ∂j ˙F° ANÌTP™±s G¤«¡¨ds=gS ™´sWLS÷¡=©´s @™´sqx sLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ Õ‹[¨s qx sLÙSL`i™´sÕ˝ÿÀÿ∏∫∂V mx s¤…¡[Õfi «ÿºdΩ∏R∂V F°÷d¡£qs bPORPQflÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ gRi≤T∂¿¡©´s N]LiªRΩ NSáLigS bPORPQfl· F~LiμR∂VªRΩV©´sı ≠s≠sμ≥∂R LSuÌy˚áNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 148™´sVLiμj∂ HzmsFs£qsá FyzqsLig`i@™´so…fi xmslLi[≤`∂NSLRi˘˙NRP™´sVLi ≠s«¡∏R∂VLiªRΩLigS ™´sVVgjiqz sLiμj∂. CxmslLi[≤`∂©´sV LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·À≥fi ™´sVV≈¡LÍik q{ s*NRPLjiLiøyLRiV. ©´sWªRΩ©´sLigS HzmsFs£qsáVgS FsLizms\ZNP bPORPQfl· mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV©´sı ™yLRiV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¿¡©´s xmslLi[≤`∂ xmsáV™´soLji¨s ANRP»Ì¡VNRPVLiμj∂. ™yLji©´sVLi¿¡ g_LRi™´s™´sLiμR∂©y¨sı LSxtsÌ Q˚mx sºΩ {qs*NRPLjiLiøyLRiV. Æ™sVVªRΩÚLi 148™´sVLiμj∂

nœ\ |üøå±ìøÏ sêø£b˛e&É+

‘Ó\+>±D≈£î yÓqTïb˛fÒ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms GLSˆQ¤\…¡©´s ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLi μR∂Li ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[À‹[π∏∂[V @–¡Ã¡xmsORPQ qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂j Æ©s[ªΩR øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, Æ\™s{qs{ms @μ≥∂j Æ©s[ªΩR Æ\™sFs£qs «¡gRi©±sáV •¶¶ «¡LRiVNS™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R ¨s ™´sqx sVÚ©s´ ı ™yLRiÃÚ ¡\|ms …‘¡AL`iFs£qs FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ NRPá*NRPVLi»˝¡ ªyLRiNRP LS™´sWLS™´so ºdΩ˙™´sLigS qx sˆLiμj∂LiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR gS D©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, ™´sVL][ ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR «¡gRi©±sáV C qx s™´sWÆ™s[aS¨sNTP •¶¶ «¡LRiVNS™yá¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi ≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. INRP ˙xmsμ≥y©´s ˙xmsºΩxmsORPQ Æ©s[ªΩR gS Àÿ ¡V •¶¶ «¡LRiVNSNRPVLi¤…¡[ ˙xms«¡Õ˝‹N[ PT Æ™s[lLi[ qx sLiZNP[ªyáV Æ™sŒœ¡ªy∏R∂V¨s |§¶¶ ø¡R ËLjiLiøyLRiV. @–¡Ã¡xmsOSQ¨sNTP •¶¶¶«¡\lLi øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±sÀÿ ¡V BμÙR∂LRiV æªΩáLigSfl·\|ms IZNP[ @’≥¡˙Fy∏R∂VLi ¬ø¡FyˆÃ¡¨s A∏R∂V©´s ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. ™yŒ˝¡œ ß qx s™´sWÆ™s[aS ¨sNTP •¶¶ «¡LRiVNSNRPVLi¤…¡[ ˙xms«¡Ã¡V G™´sV©´sVN][™y÷¡? æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWá™´sV©´sV N][™yÕÿ? ¤Õ¡[NPR ™´s˘ºΩlLi[NPR ™´sV©´sVN][™yÕÿ? @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. BÕÿLi…”¡ ¨sLÒiR ∏R∂Wáª][ ≠dsLRiV æªΩáLigSfl· ˙xm-

øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V, «¡gRi©±s á\|ms ZNP[…‘¡AL`i \|mnsL`i

s«¡Ã¡©´sV Æ™sWxqsLi ¬ø¡[∏∂R Wá©´sVN][™s´ ≤R∂Li ªRΩgRiμR∂ ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y ¨s«ÿáV gRi™´sV¨sLi¿¡ gRiªRΩ ¨sLÒiR ∏R∂WáNRPV »Ì¡V ¡≤yá©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ …‘¡≤U∂m{ s @μ≥∂R ˘QOPR V≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[}qs™´s¨sı μj∂™yŒÿN]

L[ iR V LS«¡NUP∏R∂WáV @¨s ZNP[…¡‘ AL`i ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. æªΩáLigSfl· À≥¡œ ™´s©±sÕ‹[ ZNP[…¡‘ AL`i ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤yLRiV.æªΩáLigS fl·©´sV @≤Ô∂R VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[∏∂R V¨s ˙xms∏R∂VªRΩıLi ¤Õ¡[μ∂R ©yıLRiV.

‘Ó\+>±D Ä>∑<äT >±ø£ Ä>∑H˚ Ä>∑<äT ≈¡LS≈¡Li≤T∂gS æªΩ[÷¡Ë¬ø¡zmsˆ©´s FsLizms ™´sVμ≥R∂V∏R∂WztsQ‰

|\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt) :’¡¤«¡zms @≤Ô∂R VºΩLjigji©y, q{ s™´sWLi˙μ≥∂R FsLizmsáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[qz s©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· LSxtsÌ Q˚Li AgRiÆ©s[ AgRiμR∂¨s ¨s«ÿ™´sW Àÿμ`∂ FsLizms ™´sVμ≥∂R V∏R∂WztsQ‰ g_≤`∂ æªΩ[÷¡Ë ¬ø¡FyˆLRiV. zqsFsÕfizms NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s 25™´sVLiμj∂ NSLi˙lgi£qs FsLizmsáV LS“¡©y™´sW ¬ø¡[zqs©y NRPW≤y æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V AÆ™sWμR∂Li F~LiÆμ∂[ ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ @xqs=áV @≤Ô∂R LiNTP NSÆ©s[ NSμR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥∂R

FsLizmsáV ˙xmsøyLRiLi¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı»˝¡VgS ’¡¤«¡zms NRPW≤y @≤Ô∂R V ºΩLjigji©y FyL˝iR Æ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V©´sV G≠sμ≥∂R LigS AÆ™sWμj∂Lixms ¬ø¡[xqsVN][™yÕ‹[ @LiªRΩNRPV≠sVLi¬ø¡[ ¡Ã¡Li NSLi˙lgi£qsNRPV DLiμR∂©yıLRiV. qz sFsLi NTPLRifl„fi ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı ªRΩmx sˆVá©´sV |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂ ¤Õ¡NTP‰r°ÚLiμR∂¨s J˙xmsaRPıNRPV xqs™´sWμ≥y©´sLigS ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ @x§¶ ¶LiNSLRiLiª][ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij qx sVÚ©yıLRi¨s ™´sVμ≥∂R V∏R∂WztsQ‰ AL][mz sLiøyLRiV. qz sFsLi mx sμR∂≠s¨s NRP»Ì¡¤À¡…Ì¡” ©´s @μ≥∂j Æ©s[˙ºΩ r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k Æ©s[ ≠s™´sVLji+Li¬ø¡[ rÛyLiVVNTP Fsμj∂gji©´s NTPLRifl„fiNRPV ªRΩ*LRiÕ‹[Æ©s[ gRi…Ì¡” gS gRiVfl·FyhRiLi ¬ø¡}msˆLiμR∂VNRPV qz sμÙ∂R LigS NSLi˙lgi£qs DLiμR∂©yıLRiV. BLiNS LSxtsÌ Q˚Li qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi»¡VLiμR∂©´sVN][™s´ ≤R∂Li Æ\™szqszms, …”¡≤T∂mz sá @™´sgSx§¶¶¶©y LSz§¶¶¶ªy˘¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. gS˘Lig`i xqsÌ L`i ágRi≤R∂Fy…”¡, ¤\«¡Ã¡V©´sVLi¿¡ ™´s¿¡Ë©´s «¡gRi©±s©´sV ˙xms«¡Ã¡V @xqs=áV ©´s™´sV¯™´sμÙ∂R ¨s ™´sVμ≥∂R V∏R∂WztsQ‰ q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ˙xms«¡Ã¡NRPV mz sáVxmso¨søyËLRiV. …”¡AL`iFs£qs©´sV NSLi˙lgi£qsÕ‹[ ≠s÷d¡©´sLi ¬ø¡[ryÚLS¤Õ¡[μy @Æ©s[μ∂j ZNP[qz s@L`i BxtsÌ Q™s´ V©yıLRiV. øR¡LiμR∂LRiÀÿ ¡V, «¡gRi©±sáV @–¡Ã¡xmsOSQ¨sı FsLiμR∂VNRPV ™´s˘ºΩlLi[NPT qx sVÚ©yıL][ ™yLjiZNP[ æªΩ÷¡∏R∂VμR∂©yıLRiV.

bPORPQfl·©´sV xmspLjiÚ¬ø¡[xqsVN][gS BLiμR∂VÕ‹[ 22™´sVLiμj∂ ™´sVz§¶ ¶Œÿ HzmsFs£qsáV©yıLRiV. ALi˙μ≥y NS˘≤R∂L`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV 8™´sVLiμj∂ D©yıLRiV. ™´sVVgÊiR VLRiV ™´sW÷d¡Ù ™±sáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLRiV @LiVVμR∂VgRiVLRiV Æ©s[FyÕfi qx sLki*£qsNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s HzmsFs£qsáVLi≤R∂≤R∂Li ≠sZaP[tx sQLi. mx slLi[≤`∂ NRP™´sWLiÆ≤∂Li…figS ALi˙μ≥y NS˘≤R∂L`iNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s aS÷¡¨s @gjiıx§¶‹˙[ ºΩ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij Li øyLRiV. bPORPQfl· F~Liμj∂©´s ™yLjiÕ‹[ ALi˙μ≥∂R ˙xmsÆμ∂[ a`P, ZNP[LRiŒœ¡, ™´sV•¶¶¶LSxtÌsQ˚, NRPLSı»¡NRP, ªRΩ≠sVŒœ¡©y≤R∂VáNRPV ¬ø¡Liμj∂©´s HzmsFs£qs @μ≥j∂NSLRiVáV©yıLRiV. bPORPQflÿ ZNP[Li˙μR∂Li BLiøyL`Íi qx sVÀ≥ÿ£tsQ g][ry*≠sV ©´sWªRΩ©´sLigS bPORPQfl· xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı HzmsFs£qs @μ≥∂j NSLRiVá¬ø¡[ªΩR ˙xms™´sWfl·Li ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV.

ù | õ\T: 8, yÓ \ :s¡ ÷ ,1/`

dü¬ø‡dt @LigSLRiNRP ¸R¶Wú»R½NRPV »]ÖÁ @²R¶VgRiV ¬sLigjiÍÜ[NTP ¬sxmsöVÌÁV ÀÁª«sVVø»R½W μR¶WxqsVZNP×ýÁ©«s zmsFs£qsFsÍÞ−sc25 ˳ÏÁW NRPORPQ ùÍÜ[NTP ¿Á[LRiVNRPV©«sõ ª«sWª±sV 300 L][ÇÁÙÌÁ @©«sLi»R½LRiLi @LigSLRiNRP NRPORPQùÍÜ[NTP Búr¡ÍÜ[A©yLiμ][»y=x¤¦ ¦ÌÁV.. aSxqsòQû®ªs[»R½òÌÁNRPV LSxtísQûxms¼½,úxmsμ³y¬sÌÁ @Õ³Á©«sLiμR¶©«s `2˝À

j·T e‘· e´ekÕj·T+ yÓ’|ü⁄ yÓT >∑TZ #·÷bÕ* ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsμR∂xqsV=Õ‹[ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): ∏R∂VV™´sªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂VLi \Æ™sxmso Æ™sVVgÊRiV øR¡WFyá¨s ™´sVVNRP˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`i lLi≤Ô∂T mz sáVxmso¨søyËLRiV. ≠s≠sμ≥∂R LRiLigSÕ˝‹[ LSfl”·qx sVÚ©s´ ı ∏R∂VV™´sªRΩ ™´s˘™´sry∏R∂VLiÕ‹[©s´ W LSfl”·Liøyá¨s ANSLiOTPQLiøyLRiV. ™´sWμyxmspL`iÕ‹[¨s |\ §¶¶ ¤…¡N`P= Õ‹[ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V qx sμR∂qx sV=NRPV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi •¶¶¶«¡LRi∏R∂W˘LRiV. @LiVVæªΩ[ ™´s˘™´sry∏R∂VLi LRiLigRiLi\Æ™sxmso ∏R∂VV™´sªRΩ Æ™sVVgÊiR V øR¡WxmsNRPF°™´s≤R∂Liª][ À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω ALiμ][Œ¡œ ©´sNRPLRiLi gS ™´sWLRiÀ‹[ª][LiμR∂¨s ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV ™´sWL`i lLi≤Ô∂T @©yıLRiV. ™´sL<SáV, ˙xmsNRPXºΩ ≠sxmsªRΩVÚáV \lLiªRΩV©´sV Æμ∂ ¡˜ºdΩxqsVÚ©yı∏R∂V¨s AÆ™s[μ∂R ©´s ™´s˘QQNPR LÚ i ¬ø¡[aSLRiV. FsLRiV™´soáV, ≠sªRΩ©Ú yá μ≥∂R LRiáV |msLRi≤R∂gRiLi ™´sÃ˝¡ |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |msLjigS ∏R∂V©yıLRiV. l\LiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡V ¡≤T∂ LSLiVVºdΩ BxqsVÚ©yı @≠s xqsLjiF°™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ Vªy*á NRPXztsQ mx sn ÷¡ªRΩLigSÆ©s[ gRiªRΩLiÕ‹[ NRPLi¤…¡[

μj¶gji*ÇÁ¸º¶V»][ ZNP-szms ÛËÁ³ É[ ÁÔ

©´sW˘≤≥∂T ÷d¡˝ ,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt): Àÿμ≥∂R ˘ªRΩ gRiá F¢LRiV≤T∂gS, æªΩáVgRiV «ÿºΩ ˙xmsºΩ¨sμ≥∂j gS LSxtsÌ Q˚Li qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLi≤yá¨s N][LiR VNRPVLi»¡V©´sı»˝¡V NSLi˙lgi£qs LS«¡˘xqsÀ≥¡œ qx sÀ≥¡œ V˘≤R∂V ZNP[≠sd m{ s LS™´sVøR¡Li˙μR∂LS™´so æªΩ÷¡FyLRiV. A∏R∂V ©´s ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi NSLi˙lgi£qs LSxtsÌ Q˚ ™´s˘™´s•¶¶ LSá B©yËÈL`Íi μj∂gji*«¡∏∫∂V qz sLig][Ú ¤À¡≥ …[ ¡‘ c @∏R∂W˘LRiV. qx s™´sWÆ™s[aPR Li @©´sLiªRΩLRiLi ZNP[≠sd m{ s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚Li NRP÷¡zqs DLi¤…¡[Æ©s[ æªΩáVgRiV «ÿºΩ @’≥¡™´sXμÙ∂j ryμ≥∂R ˘™´sV ©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡™´sLRiNRPV D™´sV¯≤T∂gS Fs©Ø[ı ≠s«¡∏R∂WáV @LiμR∂VNRPV©yı™´sV¨s @©yıLRiV. %SxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ¨sLÒiR ∏R∂VLi qx sLjiNSμR∂¨s ZNP[≠sd m{ s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV.

\lLiªRΩVáNRPV LRiVfl·xmsLRixmsºΩ Æ™sVLRiV\lgiLi μR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂VLi LRiLigRiLiÕ‹[ NRP™´sVªyá mx sLji™´sWfl·Li ªRΩgÊij F°™´s≤R∂Li ALiμ][Œ¡œ ©´sNRP LRiLigS DLiμR∂¨s {qsFsLi NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ @©yıLRiV. l\LiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV B ¡˜Liμj∂ gS ™´sWLS∏R∂V¨s q{ sFsLi }msL]‰©yıLRiV. FsLRiV™´so áV, ≠sªRΩ©Ú yá μ≥∂R LRiáV |msLRigRi≤R∂Li ™´sÃ˝¡ l\LiªRΩVáNRPV |ms»Ì¡V ¡≤R∂VáV |msLjigS∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. l\LiªRΩV©´sV @NSá ™´sL<SáV, ˙xmsNRPXºΩ ≠sxmsªRΩVÚáV Æμ∂ ¡˜ºdΩqx sVÚ©yı ∏R∂V¨s æªΩ÷¡FyLRiV. mx sLi»¡Ã¡ ’d¡™´sW ≠sμ≥y©´sLiÕ‹[ ™´s∞÷¡NRP ™´sWLRiVˆÃ¡V LS™yá©yıLRiV. ™´s˘™´sry∏R∂V LRiLigRiLi Æ\™sxmso ∏R∂VV™´sªRΩ LSNRPF°™´s≤R∂Li À≥¡œ ≠sxtsQ˘ª`Ω qx s™yÕfigS ™´sWLjiLiμR∂¨s }msL]‰©yıLRiV. ≠sμy˘™´s˘™´sxqÛs Õ‹[©s´ W ™´s˘™´sry∏R∂VLi\|ms @™´sgSx§¶ ¶©s´ NRP÷¡ˆLi¬ø¡[ FyhS˘LiaSáV DLi≤yá¨s {qsFsLi qx sW¿¡LiøyLRiV. LRiVflÿá N][qx sLi Àÿ˘LiNRPVá\|ms ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yı∏R∂V¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ™´s˘™´sry∏R∂VaS≈¡

sêh |ü]dæΔ‘·T\ô|’ n<ë«˙‘√ #·s¡Ã : <ä‘·ÔÁ‘˚j·T

²³T¶ÖdýÁNTP ¼½Ljigji ®ªs×ýÁF¡LiVV©«s LSxtísQûxms¼½

xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡NTP©´s gRi™´sLRiıL`i, zqsFsLi |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i5(ôdÿ’ q÷´dt) :LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V mx sLRi˘»¡©´s©´sV ™´sVVgjiLiøR¡VNRPV©´sı LSxtsÌ Q˚mx sºΩ ˙xmsfl·À≥fi™´sVV≈¡LÍik ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi 1 gRiLi»¡Ã¡ qx s™´sV∏R∂VLiÕ‹[ ¤À¡[giR Li}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂VLi ©´sVLi¿¡ ©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡NTP ˙xmsæªΩ[˘NRP ≠s™´sW©´sLiÕ‹[  ¡∏R∂VáVÆμ∂[Lji Æ™s◊˝¡F°∏R∂WLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi «ÿºdΩ∏R∂V F°÷d¡£qs @NS≤R∂≠dsVÕ‹[ HzmsFs£qs 65™´s Àÿ˘ø`¡ @μ≥∂j NSLRiVá FyzqsLig`i @™´so…fi mx slLi[≤`∂Õ‹[ FyÕÊ‹©´sı A∏R∂V©´sÆ©s[LiR VgS ¤À¡[giR Li}ms»¡ ≠s™´sW©y˙aRP∏R∂W¨sNTP À≥ÿLki  ¡Liμ][ ¡xqsVÚ ™´sVμ≥∂R ˘ ¬ø¡[LiR VNRPV©yıLRiV. A∏R∂V©´sNRPV LSxtsÌ Q˚ ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´sÕ˝ÿLji NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤Ô∂T , gRi™´sLRiıL`i ©´sLRiqz sLix§¶ ¶©s± , ™´sVLi˙ªRΩVáV «ÿ©ylLi≤Ô∂T , $μ≥∂R L`iÀÿ ¡V, gkiªylLi≤Ô∂T , FsLizmsáV ≠s|§¶¶ ø`¡, ≠sÆ™s[N`P, aSxqs©´s™´sVLi≤R∂÷¡ ¬\ø¡LRi¯©±s øR¡˙NRPFyfl”· ª][Fy»¡V @μ≥∂j NSLRiVáV ≠ds≤][‰Ã¡V mx s÷¡NSLRiV.¶

xqs•¶¶¶∏R∂V™´sVLi˙ºΩ ªyLkiΔfi @©´s*L`i LSxtÌsQ˚ ™´sVLi˙ªRΩVáV NRP©yı áOUPQ ¯©yLS ∏R∂Vfl·, LS≠sVlLi≤ÔT∂, zmsªy¨s xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩμj∂ªRΩLRiVáV qx sμR∂qx sV=Õ‹[ FyÕÊ‹©yıLRiV. C ™´sVW≤R∂VL][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡LRiVgRi©´sV©´sı C xqsμR∂xqsV=Õ‹[ 400 ™´sVLiμj∂ Æμ∂[bPd ∏R∂V, ≠sÆμ∂[bPd ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV FyÕÊ‹Li»¡V©yıLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´s ry∏R∂V qx sμR∂qx sV= qx sLiμR∂LRi˜ÈLigS |\ §¶¶ ¤…¡N`P=Õ‹[ GLSˆ»¡V¬ø¡[qz s©´s @˙gji¤…¡N`P ˙¤…¡[≤`∂ |mnsLiVVL`i©´sV ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ NTPLRifl„fiNRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂, ZNP[Li˙μR∂™´sVLi˙ºΩ ™´s˘™´sry∏R∂V xqs•¶¶¶∏R∂V™´sVLi˙ºΩ ªyLkiΔfi @©´s*L`i ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV.

©´sW˘≤≥T∂÷d˝¡, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): ALiμ≥∂R ˙xmsÆμ∂[a`PÕ‹[¨s LS«¡NUP∏R∂V xmsLjizqsÛ ªRΩVá gRiVLjiLi¿¡ ’¡¤«¡zms @˙gRiÆ©s[ªΩR @μy*¨dsNTP ≠s™´sLjiLiøy™´sV¨s LSxtsÌ Q˚ Æ©s[ªRΩáV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V, NTPxtsQ©±slLi≤ÔT∂áV æªΩ÷¡FyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi C BμÙ∂R LRiV Æ©s[ªΩR áV @μy*¨ds¨s NRP÷¡aSLRiV. @μy*¨ds NRPW≤y BNRP‰≤T∂ LS«¡NUP∏R∂V ≠sxtsQ∏∂R Wá©´sV, mx sLjiflÿ™´sWá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yı LRi¨s  ¡Li≤yLRiV μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏R∂V æªΩ÷¡FyLRiV.≤≥T∂÷d˝¡Õ‹[ LS«fi©y¥`∂zqsLig`i, @μy*¨dsáª][ ≠dsLRiV qx s™´sWÆ™s[aPR ™´sV ∏R∂W˘LRiV. @©´sLiªRΩLRiLi μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW NSLi ˙lgi£qs FyLÌik LSuÌy˚¨sı ˙À≥¡œ tx sÌ v …Ì¡” Li¿¡LiμR∂¨s, @xqsLiμj∂gÙiR ªRΩNRPV NSLi˙lgi}qs= NSLRifl·™´sV¨s }msL]‰©yıLRiV. q{ s≤R∂ ˝¡W˘{qs

ºdΩLS¯©´sLi Æ™s[VLRiNRPV NSLi˙lgi£qs æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V ˙xmsÆ™s[aPR #|ms ≤R∂VªRΩVLiμ][ ¤Õ¡[μ][ Æ™s[¿¡øR¡W≤yá©yıLRiV. BLRiV˙FyLiªyá @’≥¡˙Fy∏R∂Wá©´sV ˙N][≤∂U NRPLjiLi¿¡ «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPªRΩ*Li “¡™Ø[FsLiNRPV ¨sÆ™s[μ∂j NRP BxqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. BLRiV ˙FyLiªyáNRPV ©y˘∏R∂VLi «¡LRigSá©´sıÆμ∂[ ªRΩ™´sV AaRP∏R∂V™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ NSLi˙lgi£qs ZNP[™s´ áLi LS“¡∏R∂V ˙xmsπ∏∂W«¡©yáZNP[ μk∂¨s¨s ™y≤R∂VNRPVLi»¡VLiμ][LiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. BLRiV ˙FyLiªyá ˙xms«¡Ã¡ ™´sVμ≥∂R ˘ ¿¡øR¡VË |ms¤…¡Ì Õ[ ÿ ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij r°ÚLiμR∂©yıLRiV. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ D©´sı ˙xms«¡Ã¡NRPV À≥¡œ L][ry B¿¡Ë, æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ¬ø¡[∏∂R W÷¡=Liμj∂gS qx sW¿¡LiøyLRiV. —¡™Ø[FsLiNRPV ¨sÆ™s[μ∂j NRP qx s™´sVLjiˆLi¬ø¡[™s´ VVLiμR∂V ≠dsLRiV @μy*¨dsª][ øR¡LjiËLiøyLRiV. LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s|\ ms ZNP[Li˙μR∂ ™´sVLi˙ªRΩVá ¡XLiμy¨sNTP qx s™´sVLjiˆLi¬ø¡[ ¨sÆ™s[μ∂j NRP ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ FyLÌik Õ‹[ Æ©sáN]©´sı @¨sbP輽 ª]ágjiLiμj∂. ¨sÆ™s[μ∂j NRP FsÕÿ DLi≤y÷¡? GG @LiaSá©´sV ¬ø¡[LSËá©´sı μy¨s\|ms FyLÌki LSxtÌsQ˚ rÛyLiVVÕ‹[ NTPtx sQ©s± lLi≤Ô∂T , μR∂ªyÚ˙æªΩ[∏∂R V, BLi˙μR∂}qs©ylLi≤Ô∂T , ≠sμy˘rygRiL`iLS™´so, ≠s.LS™´sWLS™´so, ©ygRiLi «¡©yLÙiR ©±slLi≤Ô∂T , π∏∂VLiÆ≤∂á áOUPQ ¯©yLS∏R∂Vfl·, π∏∂V©´sıLi $¨s™y£qslLi≤Ô∂T , ZNP.áORPQ ¯fl„fi, AøyLji, aS˘LiNTPu°L`i, ZaP[tx sQgij LjiLS™´so ªRΩμj∂ªRΩLRiVáª][ NRPW≤T∂©´s N][L`iNRP≠sV…‘¡ ¬ø¡[qz s©´s NRPqx sLRiªRΩVÚ J N]÷¡NTP‰ ™´s¿¡ËLiμj∂. q{ s™´sWLi˙μ≥∂R , æªΩáLigSfl·


2

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

|üs¡T>∑T\ es¡<ä ¤À¡LigRiVŒœ¡®LRiVÕ‹[ xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂©´sV øR¡Wzqs©´s ˙NTPZNP…fi @’≥¡™´sW©´sVªRΩáV BxmsˆV≤R∂V ™´sVL][ @LRiV\Æμ∂©´s xmnsV»Ì¡Li N][xqsLi FsμR∂VLRiV øR¡WxqsVÚ©yıLRiV. xqs¿¡©±s 199™´s ¤…¡£qÌs N][xqsLi ˙NTPZNP…fi øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ ™´sVL][ @μR∂V˜ÈªRΩLi A≠sxtsQ‰QXªRΩLi NSÀ‹[ª][Liμj∂. xqs¿¡©±s ªRΩ©´s 199™´s ¤…¡£qÌs ˙NTPZNP…fiNRPV N][ÕfiNRPªy CÆ≤∂©±s gSlLÔi©±s ™´sVVryÚ ¡™´soª][Liμj∂. A∏R∂V©´sNRPV xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ©´s™´sLi ¡L`i 6 ©´sVLi¿¡ 10 ™´sLRiNRPV Æ™szqÌsLi≤U∂£qsª][ «¡Ljilgi[ ¤…¡£qÌsÕ‹[ xqs¿¡©±s AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV Bxmsˆ…”¡ZNP[ N][ÕfiNRPªRΩ ¬ø¡[LRiVNRPV¨s ˙FyNÌUP£qsÕ‹[ FyÕÊ‹Li»¡V©yı≤R∂V. ˙xmsxmsLiøR¡ ˙NTPZNP…fi øR¡Ljiª˝][ xmsáV \Æ™sVáVLSŒœ¡˛©´sV @μ≥j∂gRi≠sVLi¿¡©´s ˙NTPZNP»¡L`igS xqs¿¡©±s Bxmsˆ…”¡ZNP[ LjiNSLÔRiVá ZNPNS‰≤R∂V. øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ Àÿ˘…”¡Lig`i ¤Õ¡¤«¡Li≤`∂ gS ¨s÷¡¿¡©´s xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`iNRPV NRP≤R∂ryLji ≠ds≤][‰Ã¡V xms÷¡ZNP[LiμR∂VNRPV øyLji˙ªRΩNRP CÆ≤∂©±s gSlLÔi©±s= \Æ™sVμy©´sLi xqs©´sıQμÙR∂™´s∞ª][Liμj∂. ¤…¡xqÌsVÕ˝‹[ @ªRΩ˘μ≥j∂NRP xmsLRiVgRiVá ≠dsLRiV¨sgS @¨sªRΩLRi ryμ≥R∂˘Q\Æ™sV©´sLiªRΩ μR∂WLRiLiÕ‹[ ¨s÷¡¿¡©´s ™´sWxqÌsL`i ©´sV Æ©s[LRiVgS øR¡W}qsLiμR∂VNRPV }qÌs≤T∂∏R∂VLi ¬ø¡[LRiVNRPVÆ©s[ Dªy=x§¶¶¶LiÕ‹[ ˙}msORPQNRPVáV D©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ ¤…¡£qÌs ™´sW˘ø`¡ …”¡ZNP‰»˝¡¨dsı @™´sVV¯≤R∂V F°∏R∂WLiVV. Æ™szqÌsLi≤U∂£qsª][ «¡Ljilgi[ lLiLi≤R∂V ¤…¡xqÌsVá zqsLki£qsª][ 200 ¤…¡xqÌsVá LjiNSLÔRiV©´sV @LiμR∂VNRPV¨s @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V ˙NTPZNP…fiNRPV ≠ds≤][‰Ã¡V xmsáNRP©´sVLi ≤R∂gS, ™´sVVLiμR∂VgS  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi≤T∂ «¡Ljilgi[ 199™´s ¤…¡xqÌsVNRPV CÆ≤∂©±s gSlLÔi©±s= AºΩμ≥R∂˘≠sV r°ÚLiμj∂. C \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ 13 ™´sÆ©Ôs[áV, 12 ¤…¡xqÌsVáV A≤T∂©´s xqs¿¡©±s ™´s˘QQNTPÚgRiªRΩLigS @ªRΩ˘μ≥j∂ NRPLigS 1,358 xmsLRiVgRiVá LjiNSLÔRiV Æ©sáN]Õÿˆ≤R∂V. lLiLi≤R∂V FnylLi[¯»˝¡Õ‹[ A≤T∂©´s ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡Õ˝‹[ @LÙRi |qsLiøR¡Lkiáª][ ªRΩ™´sV «¡»Ì¡V©´sV ≠s«¡∏R∂VLi μj∂aRPgS ©´s≤T∂zmsLiøy≤R∂V.1991Õ‹[ «¡Ljigji©´s Azqs∏R∂W NRP£ms \|mns©´sÕfi=Õ‹[ BNRP‰≤R∂ xqs¿¡©±s ª]÷¡ ™´sW˘ø`¡ A≤R∂gS, ª]÷¡ ™´sLRiÕfiÔ NRP£ms ≠s¨sıLig`i ZNP|mÌs©±s NRPzmsÕfiÆμ∂[™±s @ªRΩ¨s xqsx§¶¶¶øR¡LRiV¨sgS ™´so©yı≤R∂V. xqs¿¡©±s @μR∂V˜ÈªRΩ LjiNSLÔRiVáV @LiμR∂VN][™´s≤R∂Li, xmsLRiVgRiVá ™´sLRiμR∂ FyLjiLiøR¡≤R∂Li xms»˝¡ ªy©´sV FsLiª][ xqsLiª][ztsQxqsVÚ©yı©´s¨s, @ªRΩ©´sV ª]÷¡ryLji BNRP‰≤R∂ A≤T∂©´sxmsˆV≤R∂V xqsx§¶¶¶øR¡LRiV¨sgS ™´so©yı©´s¨s' xqs¿¡©±s 199 ™´s ¤…¡xqÌsV©´sV ˙xmsªRΩ˘QORPQLigS ≠dsOTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV BNRP‰≤T∂NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı NRPzmsÕfi }msL]‰©yı≤R∂V. C ™´sW˘ø`¡Õ‹[©´sW '™´sWxqÌsL`i' @áLjiLiøyá¨s AbPLiøy≤R∂V. 2002Õ‹[ ≠sLi≤U∂£qsª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡xqÌsVÕ‹[ 176 LRi©±s=ª][ LSfl”·Li¿¡ '˙≤y' μj∂aRPgS ©´s≤T∂zmsLiøR¡≤R∂Li, @Õÿlgi[ 1983 {§¶¶¶L][ NRP£msÕ‹[ @μR∂V˜ÈªRΩ À›÷¡Lig`iª][ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W©´sV \|mns©´sÕfi=NRPV ¬ø¡[LRiË≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmnsV»¡©´sáNRPV CÆ≤∂©±s gSlLÔiÆ©s[= ˙xmsªRΩ˘QORPQ ryOTPQgS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. μR∂OTPQflÿ˙zmnsNSª][ «¡Ljigji©´s |qs≠dsV£qsÕ‹[ ¿¡™´sLji J™´sL`i Æ™s[zqs©´s xqs¿¡©±s ZNP[™´sáLi ™´sVW≤R∂V xmsLRiVgRiV¤Õ¡[ LiVV¿¡Ë xqsLiøR¡Ã¡©´s ≠s«¡∏R∂W¨sı @Liμj∂Liøy≤R∂V. @Õÿlgi[ \|mnsÕfi=Õ‹[ NRPW≤y NUPáNRP \Æ™sV©´s ˙’¡∏R∂W©±s ÕÿLS©´sV @™´so…fi ¬ø¡[zqs xqsLiøR¡Ã¡©´sLi xqsXztÌsQLiøy≤R∂V.@Õÿlgi[ CÆ≤∂©±s gSlLÔi©±s=Õ‹[ '™´sWxqÌsL`i'NRPV N]¨sı '¬ø¡[μR∂V @©´sVÀ≥œ¡ ™yáV' NRPW≤y ™´so©yıLiVV. 1996 ™´sLRiÕfiÔ NRP£ms \|ms©´sÕfi=Õ‹[ $áLiNRPª][ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı ™´sW˘ø`¡Õ‹[ 252 LRi©±s= …ÿlLÊi…fi©´sV ¬ø≥¡[μj∂Li¬ø¡[ ˙NRP™´sVLiÕ‹[ xqs¿¡©±s LSfl”·Li¿¡©y 22 LRi©±s= ™´s˘™´sμ≥j∂Õ‹[ À≥ÿLRiªRΩ  ¡XLiμR∂Li G≤R∂V ≠sZNP»˝¡V N][Õ‹[ˆ™´s≤R∂Liª][ @xqsx§¶¶¶©´sLiª][ LRigji÷¡F°LiVV©´s ˙}msORPQNRPVáV A»¡NRPV @LiªRΩLS∏R∂VLi NRP÷¡gjiLiøR¡≤R∂Li, μk∂Liª][ áLiNRP©´sV ≠s¤«¡[ªRΩgS ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li, @Õÿlgi[ ™´sVWÆ≤∂[Œœ¡˛ @©´sLiªRΩLRiLi FyN`Pª][ «¡Ljigji©´s ¤…¡xqÌsVÕ‹[ ≠s™yμyxqsˆμR∂ LkiºΩÕ‹[ xqs¿¡©±s @™´so\¤…¡©´s @©´sLiªRΩLRiLi ˙}msORPQNRPVáV ¨sLRixqs©´s ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li, μk∂Liª][ Æ™sVVªRΩÚLi ˙}msORPQNRPVá©´sV  ¡∏R∂V»¡NRPV xmsLizms ™´sW˘ø`¡ N]©´srygjiLiøR¡≤R∂Li ™´sLi…”¡ xmnsV»¡©´sáNRPV NRPW≤y CÆ≤∂©±s ryOUPQÀ≥œ¡WªRΩLigS ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ™´sWxqÌsL`i À˝ÿxqÌsL`i xqs¿¡©±s æªΩLi≤R∂Wá‰L`iNRPV ¤À¡LigSÕfi ˙NTPZNP…fi xqsLixmnsVLi (NS˘Àfi) @LRiV\Æμ∂©´s g_LRi™y¨sı B™´s*©´sVLiμj∂. lLiLi≤R∂V ™´sW˘ø`¡Ã¡ zqsLki£qsÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Æ™szqÌsLi≤U∂£qsª][ …‘¡≠sVLi≤T∂∏R∂W Æ™sVVμR∂…”¡ ¤…¡xqÌsV©´sV N][ÕfiNRPªyÕ‹[¨s CÆ≤∂©±s gSlLÔi©±s= \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[ A≤R∂©´sVLiμj∂. xqs¿¡©±sNRPV @μj∂ ZNPLkiL`iÕ‹[ 199™´s ¤…¡xqÌsV. C ™´sW˘ø`¡NTP xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s …”¡ZNP»˝¡\|ms @ªRΩ¨s Fn~…‹[©´sV ™´sVV˙μj∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLi¿¡Liμj∂. ©´s™´sLi ¡L`i 6 ©´sVLi¿¡ 10™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPW «¡Ljilgi[ C ¤…¡xqÌsVÕ‹[ xqs¿¡©±s A≤R∂VªRΩV©yı≤R∂¨s, @ªRΩ©´sV Æμ∂[aS¨sNTP, ˙NTPZNP…fi LRiLigS¨sNTP ¬ø¡[zqs©´s }qs™´sá©´sV g_LRi≠sxqsWÚ …”¡ZNP»˝¡\|ms Fn~…‹[©´sV ™´sVV˙μj∂Liøyá¨s @©´sVNRPVLi»¡V©´sı»Ì¡V ¬ø¡FyˆLRiV. …”¡ZNP…fi N]©´sı ˙xmsºΩ INRP‰LRiW A øyLji˙ªyªRΩ¯NRP ™´sW˘ø`¡¨s øR¡WaS©´s¨s gRiLRi*LigS ¬ø¡xmsˆVN]Æ©s[Õÿ xqs¿¡©±s Fn~…‹[©´sV ™´sVV˙μj∂Liøyá¨s DLiμR∂¨s æªΩ÷¡FyLRiV. A …”¡ZNP»˝¡©´sV ˙xmsºΩ INRP‰LRiW À≥œ¡˙μR∂LigS μyøR¡VNRPVLi…ÿLRi¨s @©yıLRiV. . C ™´sW˘ø`¡¨s ºΩáNTPLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV LS™y÷¡=Liμj∂gS Æ™szqÌsLi≤U∂£qs ™´sW“¡ ZNP|mÌs©±s ˙’¡∏R∂W©±s ÕÿLS©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡©´sV©´sı»Ì¡V ™yLRiV ¬ø¡FyˆLRiV. C ™´sW˘ø`¡©´sV xqs¿¡©±sNRPV NRPáNSáLi gRiVLRiVÚLi≤T∂F°π∏∂[VÕÿ ¤À¡LigSÕfi ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi…‹[Liμj∂. C Æ™s[VLRiNRPV xqs¿¡©±s LjiNSLÔRiVáV, «ÏÿxmsNSáª][ NRPW≤T∂©´s ˙xmsøyLRiLRi¥y¨sı ªRΩ∏R∂WLRiV¬ø¡[zqsLiμj∂. N][Õfi N][ªy ˙xms«¡Ã¡ZNP[ NSμR∂V.. ©´sgRiLS¨sNTP NRPW≤y xqs¿¡©±s ¤…¡Li≤R∂Wá‰L`i {mns™´sL`i xms»Ì¡VNRPV©´sı»Ì¡V NRP¨szmsr°ÚLiμj∂. xqs¿¡©±s NRPV xmnsV©´sLigS ≠ds≤][‰Ã¡V æªΩ÷¡}msLiμR∂VNRPV N][Õfi NRPªy ˙xms«¡Ã¡V, ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @μ≥j∂NSLRiVáV, ¤À¡LigSÕfi ˙NTPZNP…fi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV ªRΩ™´sV ªRΩ™´sV xms©´sVÕ˝‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂WLRiV. C ™´sW˘ø`¡ AÆ≤∂[LiμR∂VNRPV Æ™szqÌsLi≤U∂£qs, À≥ÿLRiªRΩ «¡»˝¡V  ¡xqs ¬ø¡[∏R∂V©´sV©´sı ªy«fi ¤À¡LigSÕfi x§¶‹[»¡Õfi ™yŒ˝œ¡ß NRPW≤y xqs¿¡©±s ˙NTPZNP…fi NRPV @Liμj∂Li¿¡©´s }qs™´sáNRPV gRiVLRiVÚgS ªRΩ™´sV x§¶‹[»¡Õfi Õ‹[ J ˙xmsæªΩ[˘NRP Æ™sV©´sW¨s ªRΩ∏R∂WLRiV ¬ø¡[zqsLiμj∂.

|msLRiVgRiV»R½V©«sõ μ³R¶LRiÌÁ\|ms {qs{msFsLi ¬sLRixqs©«s

≠s«¡∏R∂V™y≤R∂,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt):@≤ÔR∂V@μR∂Vxmso ¤Õ¡[NRPVLi≤y |msLjigjiF°ªRΩV©´sı μ≥R∂LRiá\|ms {qs{msFsLi F°LRiVÀÿ»¡ xms…Ì”¡Liμj∂. μ≥R∂LRiá©´sV ¨s∏R∂VLi˙ºΩLiøR¡≤R∂LiÕ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠sxmnsá\Æ™sVLiμR∂¨s AL][zmsxqsWÚ {qs{msFsLi ©y∏R∂VNRPVáV ≠s«¡∏R∂V™y≤R∂Õ‹[ ¨sLRixqs©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. xms©´sVıá ™´s≤ÔT∂Lixmso, @μ≥j∂NRP μ≥R∂LRiáV, ©´sgRiμR∂V  ¡μj∂÷d¡ xms¥R∂NRPLi LRiμÙR∂V, xqsLiZOP[Q™´sV xms¥R∂NSáV ≠sxmnsáLi ªRΩμj∂ªRΩLSá\|ms AFyLÌki F°LRiV ˙FyLRiLi’≥¡Li¿¡Liμj∂. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* @áxqsªRΩ*LiQ\|ms ¨sáμk∂∏R∂Wá¨s, @LiμR∂VN][xqsLi ˙xms«ÿ¨dsNS¨sı zqsμÙR∂Li ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV F°LRiVÀÿ»¡Õ‹[ À≥ÿgRiLigS FyμR∂∏R∂W˙ªRΩ ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μ≥R∂LRiá À≥ÿLS¨sNTP ¨sLRixqs©´sgS ™´sVz§¶¶¶Œœ¡Ã¡V ™´sLi»¡gS˘£qs, zqs÷¡Li≤R∂L˝RiV Æ™sWzqs ªRΩ™´sV ¨sLRixqs©´s æªΩ÷¡FyLRiV.

dü¬ø‡dt $x§¶¶¶LjiN][»¡,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt): @LiªRΩLjiORPQLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ≠s«¡∏R∂VxmsªyNRP lLixmslLixmsÕÿ≤T∂Liμj∂. @LigSLRiNRP xqs©yıx§¶¶¶NRP ∏R∂W˙ªRΩNRPV ª]÷¡ @≤R∂VgRiV xms≤T∂Liμj∂. @LigSLRiNRPV≤T∂ ∏R∂W˙ªRΩÕ‹[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥∂j Li¿¡©´s Æμ∂[™yá qx sLRiqx s©´s À≥ÿLRiª`Ω NRPW≤y ¬ø¡[Lij Liμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ©yáVg][ rÛy©´sLiÕ‹[ À≥ÿLRiª`Ω ¨s÷¡¿¡Liμj∂. ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRP @LigSLRiNRP ∏R∂W˙ªRΩNRPV ª]÷¡ @≤R∂VgRiV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS mx s≤T∂Liμj∂. ª]÷¡˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[Æ©s[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV B©´sV™´sV≤T∂Lixms¬ø¡[qz sLiμj∂. Fs¨sı ≠s™´sVLRiV+á FsμR∂V\lLi©y B˙r° aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáV ˙xmsºΩuÌyªRΩ¯NRPLigS ºdΩqx sVNRPV¨s @x§¶ ¶Lij ıaRPáV ¬ø¡[zqs©´s NRPXztsQNTP xmns÷¡ªRΩLi μR∂NTP‰Liμj∂. ˙xmsπ∏∂WgRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏∂R V≤R∂Liª][ ≠s™´sVLRi+NRPVá ©Ø[á˝ NRPV ªyáLi Æ™s[™yLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡∏R∂W©±s ˙xmsπ∏∂WgRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Liª][ À≥ÿLRiª`Ω @˙gRiLS«ÿ˘Ã¡ qx sLRiqx s©´s ¬ø¡[Lij Liμj∂. m{ sFs£qsFsÕfi≠ds qz s 25 ˙xmsπ∏∂WgRiLi NUPáNRP\Æ™sV©´s ©yáVgRiV μR∂aRPáW xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sWL`i= ALji˜»¡L`i ≠sVxtsQ©s± Dxms˙gRi•¶¶ ¨sı ¨sLÒik ªRΩ NRPORPQ ˘Õ‹[NPT ¬ø¡[Lij ËLiμj∂. À≥ÿLRiªRΩ @LigSLRiNRP ∏R∂W˙ªRΩ 300 L][«¡ŸÃ¡ ˙xms∏R∂Wfl·Li ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sVLiμj∂.

™´sWL`i= ALji˜»¡L`i ≠sVxtsQ©s± @LigSLRiNRPV≤T∂|\ ms “¡™yÆ©s[*tx sQfl·, ™yªy™´sLRifl· @μ≥∂R ˘∏R∂V©´sLi ¬ø¡[∏∂R V©´sVLiμj∂. uyL`i |qsLi»¡L`i ≠sVxtsQ©s± NRPLi˙…‹[Õfi LRiWLi aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡ NRPLRiªyŒœ¡ μ≥∂R *©´sVáª][ ™´sWL][¯gjiLiμj∂. ª]÷¡μR∂aRPÕ‹[ Bμj∂ À≥¡œ W NRPORPQ ˘Õ‹[ mx sμj∂L][«¡ŸÃ¡ ©´sVLi¿¡ 25 L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V DLi»¡VLiμj∂. A ªRΩLRi™yªRΩ 300 L][«¡ŸÃ¡V ˙xms∏R∂Wfl”·Li¿¡ @LigSLRiNRP NRPORPQ ˘Õ‹[NTP ¬ø¡[LRiVNRPVLi»¡VLiμj∂. 2014 |qsxms¤…¡Li ¡L`iÕ‹[ Bμj∂ NRPORPQ ˘Õ‹[NTP ˙xmsÆ™s[≠sxqsVÚLiμj∂. A ªRΩLRi™yªRΩ @NRP‰≤R∂ ©´sVLi¿¡ ªRΩ©´sNRPV @xmsˆgjiLi¿¡©´s xms¨s¨s ˙FyLRiLi’≥¡xqsVÚLiμj∂. {msFs£qsFs÷d¡* zqs 25 ˙xmsπ∏∂WgRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS mx spLji¬Úø¡[qz s©´s À≥ÿLRiªRΩ @LiªRΩLjiORPQ xmsLjia][μ≥R∂©y xqsLixqÛs aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáNRPV À≥ÿLRiªRΩ LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍik , ˙xmsμ≥y©´s™´sVLi˙ºΩ ™´sV©Ø[¯§x ¶ ¶©s± qz sLig`i @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. ’¡¤«¡zms ˙xmsμ≥y¨s @À≥¡œ ˘LÛij , gRiV«¡LSª`Ω ™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩ ©´slLi[Li˙μR∂Æ™sW≤U∂ À≥ÿLRiªRΩ @LiªRΩLjiORPQ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV. À≥ÿLRiªRΩ Æμ∂[aRPLi ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRPLigS ¬ø¡[xms…Ì”¡©´s @LigSLRiNRP∏R∂W˙ªRΩ ª]÷¡ @≤R∂VgRiV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS mx s≤R∂≤R∂Li mx s»˝¡ mx sáV™´soLRiV ˙xms™´sVV≈¡VáV, Æ©s[ªRΩáV aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚá©´sV @’≥¡©´sLiμj∂LiøyLRiV.{msFs£qsFsÕfi≠ds zqs 25

H˚&˚ sê´© ãVæ≤s¡+>∑düuÛÑ >∑<ë«\, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Ç{Ïø±´\ e÷J m+|æ|æ s¡|òüTTq<ä¬s&ç¶ô|’ ô|{Ϻq ÄÁø£eT πødüTqT m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô <ä[‘· Á|üC≤ dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ |ü≥ºD+˝À 2 >∑+≥\≈£î sê´©, nq+‘·s¡+ C…C… |òü+ø£åHéVü≤˝Ÿ˝À¢ ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì <ä[‘· Á|üC≤ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düuÛÑ≈£î sêe÷|ü⁄s¡+ C…’sêeTT\T, düTuÛ≤Hé, Á|üuÛ≤ø£sY, ;y˚TX¯«sY¬s&ç¶, u≤\>√bÕ˝Ÿ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»sö‘ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü»\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. >∑<ë«\ e÷J my˚Tà˝Ò´ &ç.¬ø uÛÑs¡‘·dæ+Vü‰à¬s&ç¶ s¡|òüTTHê<∏é¬s&ç¶ô|’ ô|{Ϻq πødüTqT yÓ+≥H˚ m‹Ôy˚j·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

uÛÀ<äq |ü<䛑·T\ô|’ •ø£åD bÕHé>∑˝Ÿ, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì kÕúìø£ m+Ä؇ uÛÑeq+˝À n+>∑¢+, >∑DÏ‘·+, eT÷&ÉT s√»\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷ìï m+áy√ \ø£åàDYHêj·Tø˘ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÄsYm+\T »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, yÓ+ø£≥düTã“j·T´ •ø£åD Ç#êÃs¡T.

‘·ø£åDy˚T qwüº+ n+#·Hê\qT |üP]Ô #˚j·÷* M|üq>∑+&É¢ ,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝À Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\ e\¢ bÕ&Ó’q |ü+≥\ $esê\qT ‘·ø£åDy˚T |üP]Ô #˚j·÷\ì ‘·Vü≤dæ˝≤›sY XÊ+‘·≈£îe÷] $Äs√«\≈£î Ä<˚•+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ s√E ÄyÓT ‘·q #Ûê+ãsY˝À $Äs√«\ düe÷y˚X¯+ ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nø±\ esê¸\ eT÷\+>± eT+&É\+˝À ñ*¢, y˚s¡TXËq>∑, e], yÓTTø£ÿC§qï e+{Ï |ü+≥\T #ê˝≤ es¡≈£î bÕ&Ó’b˛j·÷j·Tì |üP]Ô>± n+#·Hê\T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ìy˚~ø£\T Çyê«\ì Ä<˚•+#ês¡T. Ç+‘˚ø±ø£ |ü+≥\T qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\T ≈£L&Ü $esê\qT $Äs√«\≈£î ‘Ó\bÕ\ì ÄyÓT ø√sês¡T.

ñbÕ<Ûë´j·T \≈£î n+>∑¢+ô|’ •ø£åD M|üq>∑+&É¢,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î Ä+>∑¢ uÛÀ<äqô|’ •ø£åD Çe«qqTqï≥T¢ eT+&É\ $<ë´~Ûø±] ‘Ó*bÕs¡T. m+Ä؇ uÛÑeq+˝À eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ •ø£åD˝À ìs¡+‘·s¡ düeTÁ>∑ eT÷˝≤´+ø£D+, Ä]º2009 #·≥º+ e+{Ï yê{Ïô|’ ne>±Vü≤D ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì n+<äs¡÷ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î $&É‘·\ yê]>± •ø£åD ÇdüTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À |æÄØŒ\T >√$+<äT, ≈£îs¡àj·T´, >√bÕ˝Ÿ, m+◊m+ ø√Ä]¶H˚≥sY X‚KsY bÕ˝ÀZHêïs¡T.

@LigSLRiNRP ∏R∂W˙ªRΩNRPV ª]÷¡ @≤R∂VgRiV ¨sLigjiÕ‹[NTP ¨sxmsˆVáV ¿¡™´sVV¯ªRΩW μR∂WxqsVZNP◊˝¡©´s zmsFs£qsFsÕfi≠sc25 À≥œ¡W NRPORPQ ˘Õ‹[NTP ¬ø¡[LRiVNRPV©´sı ™´sW™±sV 300 L][«¡ŸÃ¡ @©´sLiªRΩLRiLi @LigSLRiNRP NRPORPQ ˘Õ‹[NTP B˙r°Õ‹[ A©yLiμ][ªy=x§¶ ¶Ã¡V..aSxqsÚQ˚Æ™s[ªRΩÚáNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ,˙xmsμ≥y¨sá @’≥¡©´sLiμR∂©´s ªRΩ∏R∂WLki ©´sVLi¿¡ ˙xmsπ∏∂WgRiLi ™´sLRiNRPV @LiNTPªRΩÆ\™sV NRPXztsQ¬ø¡[zqs©´s aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV B˙r° ¬\ø¡≥ LRi¯©±s LSμ≥yNRPXxtsÒ Q©s± @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. B˙r°NTP Bμj∂ ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRP 25 ™´s ˙xmsπ∏∂WgRi™´sV¨s @μj∂ ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Li ªRΩ™´sVZNPLiª][ A©´sLiμR∂LigS DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV. m{ sFs£qsFs÷d¡* qz s c25 xqsLjigÊS 44 ¨s≠sVuyÕ˝‹[ Dxms˙gRi•¶¶¶¨sı NRPORPQ ˘Õ‹[NTP ¬ø¡[LjiËLiμR∂¨s A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV.™´sVVLiμR∂VgS ¨sLÒRiLiVVLi¿¡©´s |tsQ≤∂R W˘Ã¡V ˙xmsNSLRiLi 2.38 gRiLi»¡Ã¡NRPV {msFs£qsFsÕfi≠ds zqs 25 ˙xmsπ∏∂WgS¨sı ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LRiVgRiVªRΩW LSZNP…fi ¨sLigjiÕ‹[NPT μR∂WxqsVNRPVF°LiVVLiμj∂. @Li¬ø¡Ã¡Li¬ø¡Ã¡VgS ©yáVgRiV NUPáNRP μR∂aRPá©´sW μy»¡VNRPV¨s ¨sLÒik ªRΩ À≥¡œ W NRPORPQ ˘Õ‹[NPT ™´sWL`i= ALji˜»¡L`i ≠sVxtsQ©±s©´sV ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡Liμj∂

m{ sFs£qsFsÕfi≠ds qz s 25. m{ sFs£qsFsÕfi≠ds qz s 25 ˙xmsπ∏∂WgRiLi ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi NS™´s≤R∂Li mx s»˝¡ À≥ÿLRiªRΩ @LiªRΩLjiORPQZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V A©´sLiμR∂Li ™´s˘QQNPR LÚ i¬ø¡[aSLRiV. C ≠s«¡∏R∂VLi mx s»˝¡ uyL`i |qsLi»¡L`iNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ≠s≠sμ≥∂R ≠sÀ≥ÿgSá ryLRi¥R∂VáV Dμj∂*gRiıLigS xqsˆLiμj∂LiøyLRiV.Bμj∂ B˙r° aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡ qx s™´sVztsÌ Q ≠s«¡∏R∂V™´sV¨s uyL`i Æ\≤∂lLiNÌPR L`i FsLi.\Æ™s.Fs£qs. ˙xmsryμ`∂ @©yıLRiV. C ≠sVxtsQ©s± NRPV qx sx§¶ ¶NPR LjiLi¿¡©´s @LiμR∂LjiNUP B˙r° aS…”¡¤\Õ¡…fi |qsLi»¡L`i Æ\≤∂lLiNÌPR L`i bP™´sNRPV™´sWL`i @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV.™´sWL`i=≠sVxtsQ©s± ª]÷¡ @≤R∂VgRiV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s¨s ≠s˙NRP™±sV ryLSÀ≥ÿ∏∫∂V }qsˆ£qs |qsLi»¡L`i Æ\≤∂lLiNÌPR L`i Fs£qs. LS™´sVNRPXxtsÒ Q©s± @©yıLRiV. À≥ÿLRiªRΩ @LiªRΩLjiORPQ ˙xmsπ∏∂WgSÕ˝‹[ Bμj∂ NUPáNRPÆ\™sV©´sμR∂¨s ≠sVxtsQ©s± Æ\≤∂lLiNÌPR L`i NRPV¨>s

#Ós¡Te⁄≈£î ©πøJ\qT n]ø£≥º+&ç ÄeTq>∑˝Ÿ,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : #Ós¡Te⁄≈£î @s¡Œ&çq ©πøJ\qT n]ø£{≤º\ì Á>±eT ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\T>± es¡¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ eT÷\+>± ì+&Éì #Ós¡Te⁄\T Ç{Ïe\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î ˙s¡T #˚]+~. #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ #˚]q ˙s¡T #Ós¡Te⁄ ‘·TeTT\ e<ä› @s¡Œ&çq s¡+Á<Ûë\ <ë«sê ©πøJ ne⁄‘·T+<äì yê{Ïì >∑T]Ô+∫ n]ø£{≤º\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T #Ós¡Te⁄ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T #=s¡e rdüTø=ì ˙{Ï eè<ëqT n]ø£{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

|òæsê´<äT\ô|’ K∫Ñ·+>± düe÷<Ûëq+ Çyê«* {ÖHéeTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : |òæsê´<äT\ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± e#˚à Á|ü‹ |òæsê´<äT≈£î K∫Ñ·+>± düe÷<Ûëq+ Çyê«\ì õ˝≤¢ md”Œ Hêπ>+Á<ä≈£îe÷sY Ä<˚•+#ês¡T. ÄÁø£eT ø£≥º&Ü\qT ì*|ü⁄<ä\ #˚j·÷* ø£\«≈£î]Ô, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì 55 düπs« HÓ+ãsY m+_ Á|ü|üغ ÁøÏdæºj·THé yÓTÆHêغøÏ #Ó+~+<äì Ç{Ϻ düú\+˝À ø=+<äs¡T Çfi¯ó¢ ì]à+#·T≈£î+≥Tqïs¡ì yê{Ïì ≈£L*Ãy˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì m+_ Á|ü|üغ øöì‡˝Ÿ Á|üdæ&Ó+{Ÿ ˝Òã¬s+&é ø£èwüíHé ‘Ó*bÕs¡T. düπs« HÓ+. 55 yÓTH√ïHÓ’{Ÿ Áã<äs¡˝Ÿ #·]Ã∫ #Ó+~+<äì ø=+<äs¡T kÕ«s¡ú|üs¡T\T qøÏ© |üÁ‘ê\T düèwæº+∫ neTàø±\≈£î bÕ\Œ&ܶs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Ç{Ϻ $yê<ä+ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº˝À πødüT q&ÉTdüTÔqï+<äTq @es¡T Çfi¯¢ ìsêàD≤\T #˚|ü≥ºe<ä›ì Äj·Tq $»„|æÔ #˚XÊs¡T. ‘·eT≈£î nqT≈£L\+>± rs¡TŒ e∫Ãq nq+‘·s¡+ düπs« HÓ+. 55˝À ì]à+∫q Çfi¯¢qT @˝≤+{Ï H√{°düT ˝Ò≈£î+&Ü ≈£L*Ãy˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

n–ïÁ|üe÷<ä+˝À 40\ø£å\ ndæúqwüº+ e+>∑÷s¡T, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Á|ü<Ûëq s¡Vü≤<ë] |üø£ÿq ñqï md”«mdt eT+>∑fi¯yês¡+ Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. Á|üe÷<ä+˝À ø±*b˛sTTq |ü‹Ô $\Te düTe÷s¡T s¡÷. 40\ø£å\ <ëø± ñ+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç <˚es¡ø£Á<ä, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : qe+ãsY 10q eT+<äø£èwüí e÷~>∑ Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ ‘Ó\+>±D neTs¡T\ ‘·\T¢\ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘· eTVü‰düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì eT+&É\ m+ÄØŒmdt Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ádüuÛÑ≈£î õ˝≤¢˝Àì md”‡,md”º, _dæ, yÓTÆHêØ, m+mdtm|òt, m+ÄØŒmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\T n~Ûø£ dü+K´˝À ‘·s¡*yÓ[¢ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡T ø√sês¡T.

Àÿ ¡V\|ms {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá IºΩÚ≤T∂: Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ ˙FyLiªRΩ Æ©s[ªRΩá IºΩÚ≤T∂ ªRΩ™´sVNRPV À≥œ¡∏R∂VLi NRP÷¡gjir°ÚLiμR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPLRiLS™´so @©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms Àÿ ¡V Æ™s©´sNTP‰ Æ™sŒ˝œ¡LRiÆ©s[ ©´s™´sV¯NRPLi DLiμR∂¨s A∏R∂V©´s AaSÀ≥ÿ™´sLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™´sVLi»¡W {qs™´sWLi˙μ≥R∂ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRPá™´s»¡Li xqsLjiNSμR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. NSgS æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi DμR∂∏R∂VLi Fs¨dÌsAL`i À≥œ¡™´s©˝Ø[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @∏R∂W˘LRiV. \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): 2008Õ‹[ ˙xmsfl·Àfi ™´sVV≈¡LÍki NRP≠sV…‘¡NTP B¿¡Ë©´s …‘¡≤U∂{ms @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©y∏R∂VV≤R∂V\|ms ¤Õ¡[≈¡ZNP[ NRP»Ì¡V ¡≤T∂ DLi≤yá¨s Æ©s[ªRΩáV

xms»Ì¡V ¡≤R∂VªRΩV©yıLRiV. C ≠sxtsQ∏R∂V\Æ™sV LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRP÷¡}qsLiμR∂VNRPV æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ …‘¡≤U∂{ms Æ©s[ªRΩáV @FyLiVVLi¤…¡¯Li…fi N][LRigS.... LSxtÌsQ˚xmsºΩ NSLS˘Ã¡∏R∂V ™´sLÊSáV NRPVμR∂LRiμR∂¨s xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLiVV. μyLiª][ Æ©s[ªRΩáV ≤≥T∂÷d˝¡ Æ™s◊˝¡ LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRPá™yá©´sVNRPVLi»¡V ©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki xqs\Æ™sVNRP˘™yμR∂Li ºdΩxqsVN][™yáLi»¡W {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms IºΩÚ≤T∂ ºdΩxqsVN]xqsVÚ©yıLRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V FsÕÿLi…”¡IºΩÚŒ˝œ¡NRPV Õ‹LigRiLRi¨s ªy©´sV AbPxqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s æªΩ÷¡FyLRiV

NRPXxtsÒ Q©s± aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡NRPV @’≥¡©´sLiμR∂©´sáV æªΩ÷¡FyLRiV. @LiªRΩLjiORPQLiÕ‹[ À≥ÿLRiªRΩ ≠s«¡∏R∂VxmsªyNRP lLixmslLixmsÕÿ≤T∂Liμj∂. ˙xmsºΩuÓyªRΩ¯NRP @LigSLRiNRP ∏R∂W˙ªRΩNRPV ª]÷¡ @≤R∂VgRiV ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS xms≤T∂Liμj∂. ª]÷¡˙xms∏R∂VªRΩıLiÕ‹[Æ©s[ ≠s«¡∏R∂VLi ryμ≥j∂LiøR¡≤R∂Li À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsºΩxtÓsQ©´sV B©´sV™´sV≤T∂Lixms¬ø¡[qz sLiμj∂. m{ sFs£qsFsÕfi≠ds qz s 25 ˙xmsπ∏∂WgRiLi NUPáNRPÆ\™sV©´s ©yáVgRiV μR∂aRPáW mx spLjiÚ ¬ø¡[qx sVNRPV¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLigS ™´sWL`i= ALji˜»¡L`i ≠sVxtsQ©s± Dxms˙gRi•¶¶ ¨sı ¨sLÒik ªRΩ NRPORPQ ˘Õ‹[NPT ¬ø¡[Lij ËLiμj∂. uyL`i |qsLi»¡L`i ≠sVxtsQ©s± áOTPQªΩR Æ™s[giR Liª][ μR∂WxqsVZNPŒœ¡ßÚ©s´ ı m{ sFs£qsFs÷d¡* qz s 25 gRiVLjiLi¿¡ mx szqszmsn N`P qx s™´sVV˙μR∂LiÕ‹[ D©´sı ∏R∂V™´sVV©´s, ©´sáLiμR∂ ©_NRPá ©´sVLi¿¡ qx s™´sWøyLRiLi @Liμj∂©´s»˝¡V uyL`i aSxqsÚQ˚Æ™s[ªΩR ÃÚ ¡V ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.

μR¶Vª«sVVøgRiW®²¶Li\|ms zqszmsFsLi ALiμ][ÎÏÁ©«s ≈¡™´sV¯Li,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): μR∂V™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li ¤…¡LiVVÕfiFyLi≤`∂ ¨sLS¯fl·Li\|ms xqsLRi*˙ªy ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ …”¡≤T∂zms, zqszmsHáV C ˙Fy¤«¡NÌRPV©´sV ™´s˘ºΩlLi[NTPxqsVÚLi≤R∂gS BxmsˆV≤R∂V zqszmsFsLi NRPW ≤y g]LiªRΩV NRP÷¡zmsLiμj∂. ≈¡™´sV¯Li, ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿá©´sV ©yaRP©´sLi ¬ø¡[}qs μR∂V ™´sVV¯gRiWÆ≤∂Li ¤…¡LiVVÕfiFyLi≤`∂©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[∏R∂Wá¨s {qs{msFsLi ZNP[Li˙μR∂ NRP≠sV…‘¡ xqsÀ≥œ¡V˘≤R∂V ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s ≠dsLRiÀ≥œ¡˙μR∂Li ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. —¡Õ˝ÿ ˙xms«¡Ã¡©´sV ©yaRP ©´sLi ¬ø¡[}qs F°Ã¡™´sLRiLi ˙Fy¤«¡NÌRPVNRPV ¨sμ≥R∂VáV ZNP[…ÿLiVVLi¿¡ xms©´sVáV ¬ø¡[xms»Ì¡ »¡Li\|ms A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. Æ™sLi»¡Æ©s[ F°Ã¡™´sLRiLi xms©´sVáV ¨s÷¡zmsÆ™s[∏R∂Wá¨s, ¤…¡LiVVÕfiFyLi≤`∂©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[zqs LS“¡™±srygRiL`i, BLiμj∂LSrygRiL`i xms©´sVá©´sV ¬ø¡[xms…Ìÿá¨s N][LSLRiV. ¤…¡LiVVÕfiFyLi≤`∂©´sV LRiμÙR∂V ¬ø¡[ryÚ©´s¨s ¬ø¡zmsˆ©´s {qsFsLi ªRΩ©´s •¶¶¶≠dsV¨s ≠sxqs¯LjiLiøyLRi©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡V xmsLjixtsQ‰LjiLiøR¡NRPVLi≤y æªΩáLigSfl·, xqs\Æ™sVNRP˘ DμR∂˘™´sVLi @Li»¡W xmsμR∂™´soá©´sV NSFyÆ≤∂[ ∏R∂VªRΩıLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ ¨dsáLi, \¤Õ¡Õÿ ªRΩVFy©±sª][ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩVáNRPV Æ©s[…”¡NUP xmsLji•¶¶¶LRiLi @Liμj∂LiøR¡¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<Sáª][ ©´sxtÌsQF°LiVV©´s \lLiªRΩV÷¡ı AμR∂VNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Æ™sLi»¡Æ©s[ @μ≥j∂NSLRiVáV xqslLi[* ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ªRΩ≠sV¯Æ©s[¨s N][LSLRiV.©yıLRiV.

Ä<ÛësYø±s¡T¶ u≤´+ø˘\ nqTdü+<ëq düeTdü´\T ∫ø£ÿ&É|ü*¢, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Ä<ÛësYø±s¡T¶\T ñqï u≤´+ø˘\ nqTdü+<ëq+˝À kÕe÷q´ Á|ü»\T @H√ï Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì Áπ>≥sY ôV’≤Á<ëu≤<é ¬sdæ&Ó+{Ÿ ø√s¡+ n<Ûä´≈£åî\T m+. lìyêdüT\T ‘Ó*bÕs¡T. düT+<äs¡j·T´ ø£fi≤uÛÑeHé k˛j·÷uŸVü‰˝Ÿ˝À¢ ø±s¡´<ä]Ù m+. <äX¯s¡<∏é Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+>∑fi¯yês¡+ sö+&é fÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »]–+~. ádü+<äs¡“+>± lìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ u≤´+ø˘\ nqT+<ëq+ n+<ä]øÏ düÁø£eT+>± nqTdü+<ëq+ »]π>˝≤ Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. Ä<ÛësYø±s¡T¶\T ˝Òì yê]øÏ ø±s¡T¶\ |ü+|üø£+ |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à dü_‡&çô|’ yê´{ŸqT ‘=\–+#ê\ì, n<äq|ü⁄ uÛ≤s¡+>± ñqï s¡÷. 54\qT s¡<äT› #˚j·÷\ì, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Ç#˚à s¡÷. 35 dü_‡&çì ø=qkÕ–+#ê\Hêïs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\≈£î nqT≈£L\+>± Ä<ÛësY*+ø˘qT ‘=\–+∫ >∑‘·+˝À e˝Ò s¡÷. 412≈£î dæ*+&ÉsYqT |ü+|æD° #˚j·÷\Hêïs¡T. n~ø£+>± &ÉãT“\T #Ó*¢+#˚ k˛ÔeT‘· m+<ä]øÏ ñ+&É<ë nì Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ‘Ó*j·T<ë nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À πswüHén~Ûø±]DÏ dü+<Ûë´sêDÏ, u≤´+ø˘ n~Ûø±] ¬ø.$ uÛÑs¡‘Y≈£îe÷sY, &û\sY nk˛dæj˚TwüHé n<Ûä´≈£åî\T nXÀø˘≈£îe÷sY, eTVæ≤fi¯ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£îsê\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

|üs¡T>∑T\ b˛{°øÏ $<ë´]ú m+|æø£ ø=‘·÷Ôs¡T, qe+ãsY 5 (ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì y˚Tø£>∑÷&É õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´j·TT\T kÕ«eTT\T Ä<Ûä«s¡´+˝À •ø£åD bı+~q &çÁ^ $<ë´]ú dü÷s¡´ Á|üø±wt m+|æ¬ø’q≥T¢ yê´j·÷eT ñbÕ<ë´j·TT\T eT+>∑fi¯yês¡+ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. >∑‘· HÓ\˝À ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{°˝À »]–q Ç+≥sY ø±˝ÒC…dt 12øÏ˝ÀMT≥sY‡ b˛{°\˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑqT ø£qã]∫, á HÓ\ 10e ‘˚~q sê»kÕúHé sêh+˝À »]π> Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Ç+≥sY j·T÷ìe]‡{Ï Áø±dt ø£+Á{° Ä<Ûä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ 12 øÏ˝ÀMT≥sY\ |üs¡T>∑T b˛{°\≈£î m+|æ¬ø’q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤Á<ëu≤<é˝Àì dæ{° ø±˝ÒJ˝À &çÁ^ #·<äTe⁄‘·Tqï dü÷s¡´Á|üø±wte+{Ï $<ë´s¡Tú\‘√ dü+#·\Hê\T düèwæºdüTÔqï yê´j·÷eT ñbÕ<Ûë´&ÉT kÕ«eTT\T, $<ë´s¡Tú\qT $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T, Á>±eTdüTú\T Á|ü‘˚´ø£ n_Ûq+~+#ês¡T. Ä˝Ÿ Ç+&çj·÷ Ç+≥sY j·T÷ìe]‡{Ï Áø±dtø£+Á{° Ä<Ûä«s¡´+˝À $<ë´]ú m+|æø£|ü≥¢ d”ìj·TsY Áø°&Üø±s¡T&ÉT, õ˝≤¢ ˇ\+|æø˘ n<Ûä´≈£åî&ÉT, ø±s¡´<ä]Ù m|æ õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, sêCÒ+Á<äÁ|ükÕ<é\T Vü≤s¡¸+e´ø£Ô+#˚XÊs¡T.


3

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

dæ>∑TZX¯s¡+ ñ+fÒ {Ï&ç|æ H˚‘·\T bÕغì æªΩáLigSfl·NRPV ¡μÙR∂ ™´s˘ºΩlLi[NTP lLi[fl·VNRP©´sV A•¶¶¶*¨sLiøR¡Li zqsFsLi©´sV æªΩáLigSfl·Õ‹[ ryLi{mnsVNRP  ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· ¬ø¡[aSLi :FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´ dt):gRiªRΩ LS˙ºΩNRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ æªΩáV gRiVÆμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩáV xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøy áLi»¡W LS«fiÀ≥œ¡™´s©±s™´sμÙR∂ D©y¯μR∂VÕ˝ÿ ™´s˘™´s x§¶¶¶LjiLi¿¡©´s ºdΩLRiV©´sV øR¡WaSNRP NRPW≤y æªΩáLigSfl· æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi Æ©s[ªRΩ

áNRPV G™´sW˙ªRΩLi zqsgÊRiV, aRPLRiLi D©yı NRPW≤y FyLÌki¨s ™´sμj∂÷¡ ¡∏R∂V»¡NRPV LS™y á¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i FsLizms F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿ NRPL`i ≤T∂™´sWLi≤`∂ ¬ø¡[aSLRiV. zqsFsÕfizms NS LS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ A∏R∂V©´s ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW æªΩáLigSfl·NRPV  ¡μÙR∂

ÊÁxqsV=ÍÜ[ }msÌÁV²R¶V xmsμ³yLóSÌÁV ÛÍÁ[ª«so: NýRPW£qsÉÔÁLi ¡xqsV= {ÖHé ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): ˙xms™´sWμR∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ NRPV˙»¡Ã¡V ¤Õ¡[μy }msáV≤R∂V xmsμyLÛSáV ¤Õ¡[™´s¨s ¨sÆ™s[μj∂NRP æªΩ[÷¡ËLiμj∂. ˙xms™´sVμy ™´saSªRΩVÚ ≤U∂—¡Õfi …ÿ˘LiN`P }msá≤R∂Li ™´sÃ˝¡Æ©s[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ[ÕÿËLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ Fy¤Õ¡Li ™´sμÙR∂ «¡Ljigji©´s ™Ø[Õ‹[*  ¡xqsV= ˙xms™´sWμR∂ xmnsV»¡©´s\|ms N˝RPW£qs…‘¡Li μR∂LS˘xmsoÚ©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[zqsLiμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV —¡Õ˝ÿ Fs{qsˆNTP @LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂.  ¡xqsV=Õ‹[ FsÕÿLi…”¡ LRiry∏R∂V©yáV, }msáV≤R∂V xmsμ≥yLÛSáV ¤Õ¡[™´s¨s ¨sÆ™s[μj∂NRPÕ‹[ }msL]‰Liμj∂. @ºΩÆ™s[gRiLigS Æ™sŒ‹[Ú©´sı  ¡xqsV= NRPá*LÌRiV©´sV ≤≥U∂N]»Ì¡≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ ˙xms™´sWμR∂Li «¡LjigjiLiμR∂¨s æªΩ÷¡zmsLiμj∂. NRPá*LÌRiV \Æ™sxmso ≤U∂—¡Õfi …ÿ˘LiNRPV μR∂WxqsVNRPVF°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLi»¡Ã¡V ™y˘zmsLiøy∏R∂V¨s }msL]‰Liμj∂. Æ™sVVμR∂»¡  ¡xqsV= NTPLiμj∂ álgi[—¡ À≥ÿgRiLi ªRΩgRiá ¡≤R∂»¡Li ™´sá©´s ˙xms™´sWμR∂ ºdΩ˙™´sªRΩ©´sV ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVáV @LiøR¡©y Æ™s[∏R∂V¤Õ¡[NRPF°∏R∂WLRi¨s ™yLRiV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV.  ¡xqsV=NRPV©´sı A…‹[Æ™s[V…”¡N`P ÕÿN`PzqsxqÌs™±sV xmspLjiÚgS xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s N˝RPW£qs…‘¡Li ≠s™´sLjiLi¿¡Liμj∂.

™´s˘ºΩlLi[NRPLigS {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yı FyLÌki ™´sW˙ªRΩLi æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS DLiμR∂¨s ¬ø¡xmsˆVN][™´s≤R∂Li …”¡…”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩá @≠sÆ™s[NRPLi GFy…”¡μ][ B¤…Ì¡[ @LÛRiLi @™´soªRΩVLiμR∂©yıLRiV. BLiªRΩ ¬ø¡[xqsVÚ©yı NRPW≤y ™yLji\|ms F°LS…ÿáV ¬ø¡[∏R∂VNRPVLi ≤y NSLi˙lgi£qs FyLÌkiQ\|ms ¨sxmsˆVáV ¬ø¡LRiV gRiVªRΩW LS«¡NUP∏R∂VLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ ™y˘Δÿ˘¨sLiøR¡≤R∂Li a][øR¡¨ds∏R∂V ™´sV©yıLRiV. Fs£qs NSLi˙lgi£qs FyLÌki ≈¡¿¡Ë ªRΩLigS æªΩáLigSfl· BøyËNRP LS«¡NUP ∏R∂VLigS á’Ù¡F~LiÆμ∂[LiμR∂VNRPV

˙xms∏R∂VºΩıL iøR¡≤R∂Li ªRΩFyˆ @¨s ˙xmsbPıLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡NTP NRPW≤y INRP ¨sLÒRi∏R∂VLi\|ms ¨sáVøR¡V©´sı μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[¨s …”¡≤T∂zms NSLi˙lgi£qs©´sV ≠s™´sVLji+LiøR¡≤R∂Li μR∂VLS¯ LÊRi™´sV©yıLRiV. xqs\Æ™sVNRP˘™yμy¨sı ¡V«ÿ©´s Æ™s[xqsVNRPV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ¬ø¡[ªRΩ —¡JFsLiNRPV æªΩáLigSfl·NRPV @©´sV NRPWáLigS ¤Õ¡[≈¡ BzmsˆLiøyá ©yıLRiV. æªΩáLigSfl· …”¡≤T∂zms Æ©s[ªRΩáNRPV LS«¡NUP∏R∂V xqsˆQXx§¶¶¶ NRPW≤y ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°LiVVLiμR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. æªΩáLigS fl·NRPV LSORPQ zqsgS D©´sı lLi[fl·VNS ø_μR∂Lji zmszqszqs @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ xqs™´sWÆ™s[aS¨sNTP ªRΩ©´s©´sV

zmsáV™´s¤Õ¡[μR∂¨s ˙xmsNRP…”¡LiøR¡≤R∂Li AÆ™sV @≠sÆ™s[NS¨sNTP ¨sμR∂LRi+©´s™´sV©yıLRiV. À‹ªRΩ=xqsªRΩ˘©yLS∏R∂Vfl· ªRΩ©´sNRPV Fn°©±s ¬ø¡[zqs zms÷¡¿¡©´sLiμR∂VÆ©s[ Æ™sŒ˝ÿ©´s¨s, AÆ™sV ÕÿgS ªy©´sV ¨dsºΩÀÿx§¶¶¶˘Q\Æ™sV©´s ©y∏R∂V NRPV≤T∂¨s NSÆ©s[ NSμR∂©yıLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sNRPF° LiVV©y ªRΩLS*ªRΩ «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı NSLRi˘˙NRP™´sW Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[LiμR∂VNRPV ™´s¿¡Ë©y NRPW≤y A•¶¶¶*¨sxqsVÚ©yı ™´sV©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ lLi[fl·VNSø_μR∂Lji ™´sW˙ªRΩLi @™´sVLRi≠dsLRiV á©´sV BxtÌsQÆ™sVV¿¡Ë ©´s»˝¡V ºΩ»Ì¡≤R∂Æ™s[V NSNRP, xqsNRPá «¡©´sVá xqsÆ™sV¯ xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[,LS“¡©y™´sWáV ¬ø¡[zqs©´s

ø√s¡Tº rs¡TŒ e#êÃπø ˙{Ï |ü+|üø±\T ? H˚&ÉT u§‘·‡≈£î ìy˚~ø£ n+~kÕÔ+ : C≤Hê¬s&ç¶

¥¦¦ xqísÍÞ −sμyùLóRiVÌÁNRPV @©yL][gRiùLi GáWLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt) : —¡Õ˝ÿÕ‹[ xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ªRΩORPQfl·Li \Æ™sμR∂˘ xqsμR∂VFy∏R∂VLi @Liμj∂Liøyá¨s Fs£qsFs£mnsH —¡Õ˝ÿ aS≈¡ N][LjiLiμj∂. ≠s≠sμ≥R∂ @©yL][gS˘Ã¡ª][ ≠sμy˘LÛRiVáV @Õ˝ÿ≤R∂VªRΩV©yıLRi¨s ™yLjiNTP ªRΩgRiV \Æ™sμR∂˘Li @Liμj∂Liøyá¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPQ, NSLRi˘μR∂LRiV+áV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ N][LSLRiV. xqsLiZOP[Q™´sV ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Õ˝‹[ ≠sμy˘LÛRiVáV «¡*LSáª][ Fy»¡V Fs™´sVVNRPá  ¡Ã¡{§¶¶¶©´sªRΩ, LRiNRPÚ{§¶¶¶©´sªRΩ ™´sLi…”¡ ™y˘μ≥R∂Váª][ B ¡˜LiμR∂VáV xms≤R∂VªRΩVLi≤R∂gS @μ≥j∂NSLRiVáV xms…Ì”¡LiøR¡VN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV. ˙Fy¥R∂≠sVNRP AL][gRi˘ZNP[Li˙μR∂ \Æ™sμy˘μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsºΩÆ©sÕÿ 1 ©´sVLi¿¡ 3™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS ™´sxqsºΩ gRiX•¶¶¶Ã¡©´sV xqsLiμR∂Lji+Li¿¡ ≠sμy˘LÛRiVáNRPV \Æ™sμR∂˘ xmsLkiORPQáV ¨sLRi*z§¶¶¶Liøy÷¡= DLiμR∂©yıLRiV. NS¨ds C ¨s ¡Liμ≥R∂©´s©´sV Fs™´sLRiW Fy…”¡LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂¨s AL][zmsLiøyLRiV.

@úNRPª«sVLigS ¬sÌÁ* DLiÀÁ©«s ²T¶ÉÜ[®©s[ÈÁLýRiV xmsÉíÓÁ®ªs[»R½

™´sLRiLigRiÕfi,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀÿÀÿμ`∂Õ‹[ |msμÙR∂ FsªRΩVÚ©´s @˙NRP™´sVLigS ¨sá* DLi¿¡©´s —¡¤Õ¡…”¡©±s zqÌsN`P=, ≤T∂…‹[Æ©s[»¡L˝Ri©´sV F°÷d¡xqsVáV {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. ªRΩ¨s–d¡Õ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi F°÷d¡xqsVáV C }msáV≤R∂V xmsμ≥yLÛSá©´sV xms»Ì¡VNRPV©yıLRiV. INRP BLi…˝‹[ DLi¿¡©´s 4,500 ≤T∂…‹[Æ©s[»¡L˝RiV, 500 —¡¤Õ¡…”¡©±s zqÌsN`P=©´sV ry*μ≥k∂©´sLi ¬ø¡[xqsVNRPV©yı™´sV¨s F°÷d¡xqsV @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV. 40 NTPÕ‹[á @Æ™sW¯¨s∏R∂VLi \Æ©s˙¤…¡[…fi©´sV NRPW≤y xms»Ì¡VNRPV©yı™´sV¨s ™yLRiV Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. B≠s FsNRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ FsNRP‰≤T∂NTP Æ™sŒœ¡ßªRΩV©yı∏R∂V©´sıμj∂ ALS ºdΩxqsVÚ©yıLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS ©´sNRP=Õfi=NRPV ¬ø¡[LRiVªRΩV©yı∏R∂V©´sı @©´sV™´sW©yáV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV.

|\ §¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt): 503sêh $uÛÑ»q≈£î eTT+<äT ˙{Ï |ü+|üø±\T #˚jTÓ T<äì› , s¬ +&ÉT sêÅcÕº\T @s¡Œ&çq ‘·sê«‘˚ πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüTø√yê\ì, n|üŒ{Ï<ëø± yêsTT<ë y˚j÷· \ì ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ù|s=ÿHêïs¡T. $uÛ»Ñ q≈£î dü+ã+~Û+∫ øπ +Á<äÁ|üuTÑÛ ‘·«+ ìj·T$T+∫q eT+Á‘·T\ ãè+<ä+(õzm+)≈£î ìy˚~ø£ n+<äCùÒ d Áø£eT+˝À k˛eTyês¡+ &ç|Pü ´{° dæm+ <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤ ìyêdü+˝À |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘· eT+Á‘·T\T C≤Hê¬s&ç,¶ kÕs¡jT· ´, l<Ûsä uY ≤ãT, bıHêï\ \ø£Îj·T´, &çø¬ ns¡TD, düT˙‘ê \øå±à¬s&ç,¶ ñ‘·eÔ T≈£îe÷sYs¬ &ç,¶ |ü\Te⁄s¡T myÓTà˝Ò´\T, myÓTੇ\T düe÷y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± õzm+≈£î n+<äCùÒ d ìy˚~ø£ô|’ H˚‘·\T #·]Ã+#ês¡T. n_ÛÁbÕj·÷\T, dü÷#·q\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£ècÕí»˝≤\ô|’ Á_CÒw≈t î£ e÷sY Á{ÏãT´q˝Ÿ≈î£ dü+ã+~Û+∫ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À yê<äq\T »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq.. ø√s¡Tº rs¡TŒ e#˚Ã+‘·es¡≈£î |ü+|üø±\ô|’ Á|üdüTÔ‘·+ m˝≤+{Ï ìs¡j í T· + >±˙, #·sá \T >±˙

#˚jTÓ T<äì› ‘Ó\+>±D≤ H˚‘\· T ø√sês¡T. s¬ +&ÉT sêÅcÕº\ Á|üuTÑÛ ‘ê«\T @s¡Œ&çq ‘·sê«‘· ≈£Ls√Ãì |ü+|üø±\ô|’ #·]Ã+#·T≈£îì kÕeTs¡dü´+>± |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚˝≤ ìy˚~ø£˝À #˚sêÃ\ì nqT≈£îHêïs¡T. düe÷y˚X¯+ nq+‘·s¡+ |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK eT+Á‹ C≤Hê¬s&ç¶ $÷&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ø±+s¡¬>dt n~ÛcÕºq+ ‘Ó\+>±D≤ô|’ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì, n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìøÏ nqT>∑TD+>± d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt H˚‘\· T düV≤ü ø£]+#ê\ì |æddæ æ n<Û´ä ≈£îå \T u§‘·‡ dü‘´· Hêsêj·TDqT ø√sêeTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, ÄdüTÔ\ |ü+|æD,° ˙fi¯ófl, d”e÷+Á<Û≈ä î£ sê»<Ûëì ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ Á|ü»\≈£î nb˛Vü≤\T ‘=\–+#˚˝≤ |ædædæ ‘·s¡|ü⁄q ìy˚~ø£ ‘·j÷· s¡T #˚j÷· \ì dü÷∫+#êeTHêïs¡T. õzm+ dü÷∫+∫q |ü<øä =+&ÉT n+XÊ\ô|’ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó*j·TCÒXÊeTHêïs¡T. ‘Ó\+>±D≤ ø±+Á¬>dt H˚‘·\ ‘·s¡|ü⁄q n+<äCÒj·TuÀj˚T ìy˚~ø£˝À ì<ÛäT\T, ˙fi¯flô|’ #·]Ã+#êeTì, <ëìì eT+>∑fiy¯ ês¡+ u§‘·‡≈£î n+~kÕÔeTHêïs¡T. õzm+≈£L |ü+|ækÕÔeTHêïs¡T. sêC≤´+>∑|üs¡+>±

rdüT≈£îH˚ ìs¡íj·÷˝À¢ ‘êeTT CÀø£´+ #˚dTü ø√uÀeTHêïs¡T. ìy˚~ø£qT ‘·j÷· s¡T#˚ùd u≤<Ûä´‘·qT <ëyÓ÷<äs¡ sê»q]‡+Vü≤, ñ‘·eÔ T≈£îe÷sYs¬ &ç\¶ ≈£î n|üŒ–+#êeTHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é edüTÔqï sêh|ü‹ Á|üDuŸeTTKØ®ì eT+>∑fi¯yês¡+ ø£\TdüT≈£î+{≤eTì, ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T Äø±+ø£,å kÕúìø£ |ü]dæ‘ú T· \qT Äj·Tq≈£î $e]kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. õzm+≈£î n+<äCÒj·TuÀj˚T ìy˚~ø£˝À eTTU≤´+XÊ\T - $uÛ»Ñ q $wüjT· +˝À dæ&ãÉ T¢´dæ #˚dqæ rsêàq+ Ä<Ûës¡+>± πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·«+ ÄyÓ÷~+∫q $<Û+ä >± ‘Ó\+>±D≤ sêh @sêŒ≥T≈£î ø£≥Tºã&ç ñHêï+. - |ü~ õ˝≤¢\ ‘Ó\+>±D≤qT yÓ+≥H˚ @sêŒ≥T #˚j·÷*. |ü<˚fi¯fl ñeTà&ç sê»<ÛëìøÏ nuÛ´Ñ +‘·s+¡ ˝Ò<Tä . d”e÷+Á<Ûä sê»<Ûëìì yÓ+≥H˚ ì]à+#ê*. |ü<fi˚ fl¯ ‘·sê«‘· ˇø£ÿs√E ≈£L&Ü n+^ø£]+#·uÀ+. - ôV≤’ <äsêu≤<é˝À XÊ+‹uÛÁÑ <ä‘\· T, s¬ yÓq÷´, |ü+|üø±\T m+dæôV≤#Y es¡øπ |ü]$T‘·+ #˚j÷· *. Áπ>≥sY ôV≤’ <äsêu≤<éqT ˇ|ü⁄Œø√+. - b˛\es¡+ ìsêàD+ »]–Hê uÛÁÑ <ë#·\+ &ç$»HéqT KeTà+õ˝≤¢˝ÀH˚ ñ+#ê*. Ä s¡ø£+>± KeTà+ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛTä \T ˝ÒK Ç#êÃs¡T. Áf…ã’ ˝Ÿ j·T÷ìe]‡{°ì, yÓTìÆ +>¥ j·T÷ìe]‡{°ì øπ +Á<ä+ ì<ÛTä \‘√ ì]à+#ê*. - ‘Ó\+>±D≤ sêh+˝Àq÷ XÊdüqeT+&É*ì ø=qkÕ–+#ê* - >±´dt πø{≤sTT+|ü⁄\T ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·yêdüT\≈£L e]Ô+|üCÒj·÷*. dæ+>∑πsDÏ˝À ø√˝Ÿ bÕ¢+{ŸqT @sêŒ≥T #˚j÷· *. - ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\≈£î ñ|üj÷Ó >∑|&ü $˚ <Û+ä >± 371(&ç)ì ñ+#ê*.

@μ≥j∂NSLRiVáNRPV @LiμR∂¨s AÆμ∂[aSáV NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 5(ôd’ÿq÷´dt) :B…‘¡™´sá NRPVLjizqs©´s À≥ÿLki ™´sL<Sá ™´sÃ˝¡ @©´sıμyªRΩáV ºdΩ˙™´s ©´suÌy¨sNTP gRiVLRi∏R∂W˘LRiV. xqsV™´sWLRiV ™yLRiLi L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS NRPVLjizqs©´s ™´sL<Sá™´sÃ˝¡ —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 35Æ™s[á 092 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiVáV ¤Õ¡NRP‰Ã¡V æªΩ[ÕÿËLRiV. Cμy©´s˘Li @Liªy LRiLigRiV ™´sWLji©´s¤…˝¡[ ¤Õ¡NRP‰gS NRPW≤y @μ≥j∂NSLRiVáV ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. LRiLigRiV ™´sWLji©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li©´sVLi¿¡ Æ©s[…”¡™´sLRiNRPV NRPW≤y AÆμ∂[aSáVLSNRP F°™´s≤R∂Liª][ FsÕÿLi…”¡ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂V.μk∂Liª][ @©´sıμyªRΩáV @xtÌsQNRPuÌyá Fyá™´soªRΩV©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

™yLji¨s “¡L][áVgS, ¬ø¡[∏R∂V¨s ™yLji¨s {§¶¶¶L][áVgS @’≥¡™´sLÒjiLi¿¡©´s xqsL ixmnsV»¡©´sáV æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡ ¬ø¡™´soÕ˝‹[ gjiLigjiL˝RiVgS ºΩLRiVgRiVªRΩWÆ©s[ D©yı ∏R∂V©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y @™´sVLRi≠ds LRiVá ªRΩNRPV»¡VLiÀÿáNRPV ORPQ™´sWxmsfl· ¬ø¡zmsˆæªΩ[ æªΩáLigSfl· ™yμj∂gS AÆ™sV©´sV {qs*NRPLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂LigS D©yı™´sV ©yıLRiV. ≠saS≈¡xms »¡ıLiÕ‹[ xmso…Ì”¡©´s lLi[fl·VNSø_μR∂Lji INRP‰ryLji ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ™yxqsVáV FsLizmsgS lgi÷¡zmsLi ¿¡©´sLiªRΩ ™´sW˙ªy©´s ªRΩ©´s gRiVªyÚμj∂xmsªRΩ˘Li @©´sVNRPVLi…‹[LiμR∂¨s F~©´sıLi ºdΩ˙™´srÛyLiVV Õ‹[ ≠s™´sVLji+Li øyLRiV. LSxtÌsQ˚ ™´sVV≈¡˘ ™´sVLi˙ºΩ ™´sVV™´sW¯…”¡NTP {qs™´sWLi˙μ≥R∂ DμR∂˘™´sV ©y∏R∂VNRPV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V©´s ©yıLRiV. LSxtÌsQ˚™´sVV≈¡˘™´sVLi˙ºΩgS A∏R∂V©´s©´sV æªΩáLigSfl· ™yxqsVáV gRiVLjiÚLiøR¡≤R∂Li ™´sWÆ©s[aSLRi©yıLRiV. ¨s©´sı …”¡NTP ¨s©´sı «¡Ljigji©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá

áÀ‹[μj∂À‹[ ™´sVLi»¡V©´sı @©´sıμyªRΩáV LRiLigRiV™´sWLji©´s μ≥y©´s˘LiQ\|ms æªΩ[á˨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ AÆμ∂[aSáV™´s¬ø¡[Ë ™´sLRiNRPV ªy™´sVV N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂V¤Õ¡[™´sV¨s Fs£mnszqsH, ™´sWL`i‰|mns≤`∂ @μ≥j∂NSLRiVáV ≈¡LS≈¡Li≤T∂gS ¬ø¡xmsoªRΩV©yıLRiV. @ÕÿLi…”¡ μ≥y©´s˘Li ºdΩxqsVNRPVLS™´sμÙR∂¨s NRPW≤y ™´sWlLi‰…fiNRP≠sV…‘¡Ã¡ \¬ø¡LRi¯©˝´sª][ @μ≥j∂NSLRiVáV ˙xmsNRP»¡©´sáV BzmsˆxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ GLi¬ø¡[∏R∂WÕ‹[ FyáVF°¨s xmsLjizqÛsºΩÕ‹[ @©´sıμyªRΩ N]»Ì ¡ V≠sV…Ì ÿ ≤R ∂ VªR Ω V©yıLR i V.≠sx m sªR Ω ‰LR i xmsLjizqÛsªRΩVÕ˝‹[ \lLiªRΩVáNRPV Àÿxqs»¡gS DLi≤y÷¡=©´s ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V @μ≥j∂NSLRiVáNRPV ™´sªyÚxqsV xmsáVNRP≤R∂Li xms»˝¡

ºdΩ˙™´s ≠s™´sVLRi+áV ™´s˘QQNRPÚLi @™´soªRΩV©yıLiVV. \lLiªRΩVáNRPV ™y˘FyLRiVáNRPV ™´sVμR∂˘ ™yLRiμj∂gS DLi≤y÷¡=©´s ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡V @Õÿ NSNRPVLi≤y xmspLjiÚgS ™y˘FyLRiVáNRPV ª]ªRΩVÚáVgS ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li GLi»¡¨s ¨sáμk∂xqsVÚ©yıLRiV. 17©´sVLi¿¡ 20aSªRΩLi æªΩ[™´sV D©´sı μy©y˘¨sı, 14aSªRΩLi æªΩ[™´sV D©´sı ™´sVNRP‰Ã¡©´sV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ™´sWlLi‰…fiNRPV æªΩ[™yá¨s ™´sWlLi‰…fi NRP≠sV…‘¡Ã¡ ¬ø¡[ªRΩ ˙xmsNRP»¡©´sáV ¬ø¡[LiVVLiøyLRiV @μ≥j∂NSLRiVáV. BLiμR∂VNRPV ª][≤R∂VgS DÆμÙ∂[aRP˘xmspLRi*NRPLigSÆ©s[ ™´sWlLi‰…fiáNRPV |qsá™´soáV NRPW≤y

˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s \lLiªRΩVáV AL][zmsxqsVÚ©yıLRiV. ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ©´sVLi¿¡ AÆμ∂[aSáV LSNRPF°æªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi \lLiªRΩVá xmsLjizqÛsºΩ AgRi™´sV˘ g][øR¡LRiLigSÆ©s[ ≠sVgji÷¡F°ªRΩVLiμj∂. —¡Õ˝ÿ™y˘xmsÚLigS 35,092 |§¶¶¶NÌSQL˝RiÕ‹[ xmsLi»¡ ©´sxtÌsQLi «¡LjigjiLiμR∂¨s @μ≥j∂NSLRiV áV æªΩ[÷¡Ë©´sLiμR∂V©´s |§¶¶¶NÌSL`iNRPV 30 ¡ryÚá μ≥y©´s˘Li ø]xmsˆV©´s ¤Õ¡NRP‰ Æ™s[xqsVNRPV©yı NRPW≤y NRP¨dsxqsLi 10Æ™s[á Æ™sV˙…”¡N`P »¡©´sVıá μy©´s˘Li ©´sxtÌsQLi «¡Ljigji©´s»˝¡V ¤Õ¡NRP‰. @Li¤…¡[ NRP¨dsxqsLi 100N][»˝¡ LRiWFy∏R∂VáV ¨dsŒ˝œ¡Õ‹[ N]»Ì¡VNRPV F°LiVV©´s¤…˝¡[ @™´so ªRΩVLiμR∂Æ©s[μj∂ NRPW≤y ™yxqsÚ™´sLi. Bxmsˆ…”¡\ZNP©y ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li DªRΩÚLRiV*áV «ÿLki¬ø¡[zqs \lLiªRΩVá ™´sμÙR∂©´sVLi¿¡ ªRΩ≤T∂zqs©´s μ≥y©y˘¨sı N]©´sVg][áV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™y÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.”

xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NRPW≤y NRP¨dsxqsLi æªΩáLi gSfl· gRiVLjiLi¿¡ xms¤Õ˝¡ªRΩVÚ ™´sVμÙR∂ªRΩV xmsáVNRP NRP F°™´s≤R∂Li μR∂VLS¯LÊRi™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡V NTPLRifl„fiNRP™´sWL`i lLi≤ÔT∂¨s ryLi{mnsVNRP ¡z§¶¶¶xtsQ‰LRifl· ¬ø¡[aS ™´sV¨s F~©´sıLi ˙xmsÀ≥ÿNRPL`i }msL]‰ ©yıLRiV. A∏R∂V©´s ™´sμÙR∂NRPV F°™´s≤R∂LigS¨s NRP¨dsxqsLi xqs™´sVxqs˘Ã¡©´sV ¬ø¡xmsˆ≤R∂LiNRPW≤y ™´sWÆ©s[aS ™´sV©yıLRiV. æªΩáLigSfl· ˙xms«¡Ã¡©´sV, …”¡ NSLi˙lgi£qs Æ©s[ªRΩá©´sV NRP÷¡}qs Æ™sVVx§¶¶¶Li NRPW≤y NTPLRifl„fi NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂NTP ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Li ™´s¤Õ˝¡[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂Váª][Æ©s[ xqs™´sWÆ™s[aRPLi @∏R∂W˘LRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. NSLi˙lgi£qs FyLÌkiÕ‹[ A∏R∂V©´sNRPV FsLiªRΩ }qs*øR¡Ë¨s¿¡ËLiÆμ∂[ @LiªRΩNRPV ©yáVgjiLiªRΩáVgS gRiVfl·FyhRiLi NRPW≤y NSLi˙lgi£qs \|§¶¶¶NRP™´sWLi≤`∂ ¬ø¡xmsoªRΩVLiμR∂©yıLRiV. gRi≤T∂∏R∂VgRi≤T∂∏R∂VNRPV NRPW≤y A∏R∂V©´s æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ™´s˘ºΩlLi[NSá\|ms @μ≥j∂uÌy©y¨sNTP zmnsLS˘μR∂V ¬ø¡[xqsWÚÆ©s[ D©yı™´sV©yıLRiV.

¼d½LSø©«sLi úxms¼½®©s[ ËÜ»R½=NRPV @Liμj¶Li¿yLi \ZaPÌÁÇØ©y´`¶ \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyáLi»¡W gRiªRΩLiÕ‹[ ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩ¨s zmszqszqs ¿d¡£mns À‹ªRΩ=NRPV @Liμj∂Liøy™´sV¨s ™´sVLi˙ºΩ \ZaPá«ÿ©y¥`∂ æªΩ÷¡FyLRiV. ªy™´sVV ¬ø¡[zqs©´s ºdΩLS¯©´sLi ˙xmsºΩ¨s À‹ªRΩ= “¡™Ø[FsLiNRPV ¨sÆ™s[μj∂ryÚLRi¨s ™´sVLi˙ªRΩVáV \ZaPá«ÿ©y¥`∂, gRiLi…ÿ $¨s™yxqsLS™´so, GLSxqsV ˙xmsªyxmslLi≤ÔT∂ æªΩ÷¡FyLRiV. LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡≤R∂Li ≠sV©´s•¶¶¶ ™´sVL][ AÕ‹[øR¡©´s ªRΩ™´sVNRPV AÆ™sWμR∂π∏∂WgRi˘Li NSμR∂©yıLRiV. Fs…Ì”¡ xmsLjizqsÚªRΩVÕ˝‹[©´sW ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @LigkiNRPLjiLiøR¡™´sV©yıLRiV.

ª«sVLiÀÁ¬dsÉÓÁ xqsLRixmnsLSNRPV AÈÁLiNRPLi

GáWLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt) : xms…Ì”¡{qs™´sV xqs≠dsVFy©´s g][μy™´sLji©´sμj∂ \|ms ¨sLji¯Li¿¡©´s xqsªRΩ˘ryLiVV ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xms¥R∂NRPLi B©±s¤…¡[N`P Æ™sÕfi BxqsVNRPª][ xmsp≤T∂F°™´s≤R∂Liª][ —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s 19 ™´sVLi≤R∂ÕÿáNRPV aRPVμÙj∂ ¬ø¡[zqs©´s ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°LiVVLiμj∂. ™´sLRiμR∂áNRPV B©±s¤…¡[N`P Æ™sÕfi\|ms ALRiV ≠dsV»¡L˝Ri FsªRΩVÚ©´s BxqsVNRPÆ™s[V»¡ Æ™s[∏R∂V≤R∂Liª][ xqsLRixmnsLSNRPV A»¡LiNRPLi NRP÷¡gjiLiμR∂¨s FsÕfiFs©±s…‘¡ xmsLRi˘Æ™s[ORPQNRP BLi—¡¨dsL`i ˙xmsμk∂£ms ¬ø¡FyˆLRiV. Æ™sW»¡L˝RiV xms¨s¬ø¡[∏R∂VNRPF°™´s≤R∂Liª][ BxqsVNRP Æ™s[V»¡Ã¡V ª]ágjiLiøR¡≤y¨sNTP g]…ÌÿáV  ¡∏R∂V»¡NRPV ºdΩLiVVxqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. @LiVVμR∂V L][«¡ŸÃ¡VgS F°Ã¡™´sLRiLi ˙gS™´sW¨sNTP ™´sVLi¿¡¨ds…”¡ xqsLRixmnsLS ¨s÷¡¿¡F°LiVV©´s ≠sxtsQ∏R∂W¨sı gRiVLjiÚLiøy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ™´sVL][ xmsLixmso ºdΩxqsVN]¿¡Ë Æ™s[xqsVÚ©yı™´sV¨s @xmsˆ…”¡™´sLRiNRPW A ˙gS™´sW¨sNTP ¨ds…”¡ xqsLRixmnsLSNRPV ˙xmsªy˘™´sWı∏R∂V GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚ©´sı»˝¡V A∏R∂V©´s ¬ø¡FyˆLRiV.

11 ©«sVLiÀÁ 28 ª«sLRiNRPV "LRi¿RÁèÊÁLi²R¶': D»R½òª±sVNRPVª«sWL`i \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ 'LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂' NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[xqsVÚLiμj∂. CÆ™s[VLRiNRPV ™´sVLi˙ºΩ DªRΩÚ™±sV NRPV™´sWL`ilLi≤ÔT∂ INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[aSLRiV. CÆ©sá 11 ©´sVLi¿¡ 28 ™´sLRiNRPV C ™´sVW≤][ ≠s≤R∂ªRΩ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ DLi»¡VLiμR∂¨s Æ™sÃ˝¡≤T∂LiøyLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂Õ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ @LiaSá©´sV xqs™´sVxqs∏R∂Vá©´sV xmsLjiuy‰LjiryÚ™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. æªΩáLigSfl· DμR∂˘™´sVLiÕ‹[ FyÕÊ‹©´sı ¨sLRiVμ][˘gRi xms»Ì¡À≥œ¡˙μR∂VáNRPV ™´sπ∏∂W xmsLji≠sVºΩÕ‹[ xqs≤R∂÷¡Lixmso¨s™´s*©´sV©´sı»Ì¡V xqsˆxtÌsQLi ¬ø¡[aSLRiV.¡ μy*LS N]©´sVg][áV ¬ø¡[∏R∂Wá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV.

™´s˘™´sry∏R∂V xqsμR∂xqsV=Õ‹[

\lLiªRΩVáNRPV @©y˘∏R∂VLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt): À≥ÿgRi˘©´sgRiLRiLi Æ™s[μj∂NRPgS ˙FyLRiLiÀ≥œ¡#\Æ™sV©´s ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsμR∂xqsV=Õ‹[ \lLiªRΩV xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáNRPV @™´s™´sW©´sLi «¡LjigjiLiμR∂¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki \lLiªRΩV ≠sÀ≥ÿgRiLi LSxtÌsQ˚ NRP¨ds*©´sL`i ©ygjilLi≤ÔT∂ AL][zmsLiøyLRiV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂Õ‹[ ©ygjilLi≤ÔT∂ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW... \lLiªRΩV xqsLixmnsVLi ©y∏R∂VNRPVáNRPV ≤T∂÷¡lgi[…fi Fy£qs D©´sı F°÷d¡xqsVáV Õ‹[xms÷¡NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li xms»˝¡ ºdΩ˙™´s @À≥œ¡˘LiªRΩLRiLi ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV.\Z%¡ªRΩVá Aªy¯’≥¡™´sW©y¨sı NTPLiøR¡xmsLRiøR¡™´sμÙR∂¨s ©ygjilLi≤ÔT∂ C xqsLiμR∂LRi˜LigS @»¡V ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP B»¡V F°÷d¡xqsVáNRPV ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV. \lLiªRΩVá }msLRiVª][ xqsμR∂xqsV=áV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li \lLiªRΩVáƩs[ @™´s™´sW©´sxmsLRiøR¡≤R∂Li xqs\lLi©´s xmsμÙR∂ºΩ NSμR∂¨s A∏R∂V©´s ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. ªRΩ™´sVμj∂ \lLiªRΩV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li @¨s NTPLRifl„fi ¬ø¡xmsˆVNRPVLi»¡V©yıLRi¨s, \lLiªRΩV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li

@Li¤…¡[ BÆμ∂[©y @¨s ©ygjilLi≤ÔT∂ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sı ˙xmsbPıLiøyLRiV. ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsμR∂xqsV= }msLRiVª][ LRiW.2.50 N][»˝¡V Æ™s[VLRi ¨sμ≥R∂Vá©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li μR∂VLki*¨sπ∏∂WgRiLi ¬ø¡[xqsVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s A˙gRix§¶¶¶Li ™´s˘QQNRPÚLi ¬ø¡[aSLRiV. @μ≥j∂NSLjiNRPLigS ªRΩ©´s©´sV A•¶¶¶*¨sLiøyLRiV, @LiVV©´s F°÷d¡xqsVáV ªRΩ©´s©´sV xqsμR∂xqsV= Õ‹[xms÷¡NTP @©´sV™´sVºΩLiøR¡NRPF°™´s≤R∂Li @ªRΩ˘LiªRΩ μyLRiVfl·™´sV¨s \Æ™sFs£qsAL`i NSLi˙lgi£qs FyLÌki NRP¨ds*©´sL`i ©ygjilLi≤ÔT∂ ™y˘Δÿ˘¨sLiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ ˙xmsxmsLiøR¡ ™´s˘™´sry∏R∂V xqsμR∂xqsV=NRPV ≈¡™´sV¯Li —¡Õ˝ÿ ©´sVLi¿¡ ™´s˘™´sry∏R∂V aS≈¡ @μ≥j∂NSLRiVáV 400 ™´sVLiμj∂ \lLiªRΩVá©´sV ªRΩLRi÷¡LiøyLRiV. ™yLjiNTP \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ ™´s©´sxqÛs÷¡xmsoLRiLiÕ‹[¨s ™´sxqsºΩgRiXx§¶¶¶LiÕ‹[ ¡xqs GLSˆ»¡V ¬ø¡[aSLRiV. xqsμR∂xqsV=Õ‹[ \lLiªRΩVáNRPV @©´sV™´sVºΩ ¤Õ¡[¨s NSLRifl·LigS @μ≥j∂NSLRiVáV ™yLji¨s xqsμR∂xqsV=NRPV ºdΩxqsVZNPŒ˝œ¡NRPVLi≤y Æ™s©´sNTP‰ Æ™s◊˝¡F°™yá¨s ¬ø¡zmsˆ©´s»˝¡V xqs™´sWøyLRiLi.s


8

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

õ˝≤¢≈£î JeHé ã#êy√ |ü<∏äø£+ eT+ps¡T ZNP[LiúμR¶ úxms˳ÏÁV»R½*Li¿Á[ xms´R¶NRPLi ¬sLRi*x¤¦ ¦ßá NRPLkiLi©´sgRiL`i, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt): LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ ©´sLi ¡L`i ™´s©±s }qÌs…fi |\ §¶¶¶Æ™s[gS D©´sı \|§¶¶¶μR∂LSÀÿ μ`∂cNRPLkiLi ©´sgRiL`ic™´sVLi¿¡LS˘Ã¡ LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji, ™´sLRiLigRiÕfi NRPLkiLi©´sgRiL`i, NRPLkiLi ©´sgRiL`ic «¡gji ªy˘Ã¡, Æ™sV…fixms÷˝¡«¡gji ªy˘ ácLS∏R∂Vxms »¡ıLi«ÿºdΩ∏R∂V LRix§¶¶¶μy LRiVá\|ms ˙xms™´sWμyáV ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPV©yı∏R∂VLi ¤…¡[ ˙FyflÿáV gS÷¡ Õ‹[ NRPáV™y÷¡=©´s xmsLjizqsÛ ºΩ μyxmsoLjiLi ¿¡Liμj∂. μk∂Liª][ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li B…‘¡ ™´sá LS«¡rÛy©±s, gRiV«¡LSª`Ω LSuÌy˚Õ˝‹[ @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı “¡™´s©±s  ¡øy™Ø[ }msLRiVª][  ¡Xx§¶¶¶ªRΩLÚ iR xms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. μk∂¨s¨s NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVá\|ms @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VªyıáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı»˝¡V @μ≥∂j NSLRi

J|ms©±s xqsW‰Õfi ˙xmsÆ™s[aSá gRi≤R∂V™´so F~≤T∂gjiLixmso NRPLRiWıáV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷ ´dt): G{ms J|ms©±s xqsW‰ÕfiÕ‹[ xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩ, BLi»¡Lki¯≤T ∂∏R∂V …fiÕ‹[ ˙xmsÆ™s[aSáNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡ ˙xmsÆ™s[aRP LRiVxqsVLi ¬ø¡÷˝¡Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV CÆ©sá 15™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV gRi≤R∂V™´so F~≤T∂gjiLiøyLRiV. xmsμ][ ªRΩLRigRiºΩÕ‹[ ¬ø¡[LSá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLRiV LRiW.100, BLi»¡Lki¯ ≤T∂∏R∂V…fiÕ‹[ ¬ø¡[LSá©´sVNRPVÆ©s[ ™yLRiV LRiW.200 @xmsLSμ≥R∂LRiV xqsVLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s }msL]‰ ©yıLRiV. C @™´sNSaS¨sı ≠s¨s π∏∂WgjiLiøR¡VNRPV¨s ≠sμy˘LRiVÚáV ˙xmsπ∏∂W«¡©´sLi F~Liμyá©yıLRiV.

™´sLÊSá μy*LS xqs™´sWøyLRiLi. Cxms¥R∂NRPLi ˙NTPLiμR∂ ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVÕ˝‹[ FsÕÿLi…”¡ ˙xms™´sWμR∂Li «¡Ljigji©y …‹[Õfi ˙{mns ©´sLi ¡L`iNRPVNSÕfi ¬ø¡[∏∂R VgSÆ©s[ ORPQflÿÕ˝‹[ ORPQªΩR gS˙ªRΩVá©´sV xqs≠dsVxms AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ºdΩxqsVZNP◊˝¡ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= @Liμj∂Li øR¡≤R∂Liª][Fy»¡V ˙xmsμ≥y©´s AxqsVxms˙ªRΩVáNRPV ªRΩLRi÷¡Li¿¡ ˙FyflÿáV NSFy≤R∂≤R∂Æ™s[V ˙xmsμ≥y©´s DÆμ∂Ù a[ PR ˘LigS Cxms¥R∂NRPLi @™´sVáV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂ ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li. CZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ xms¨s¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı }qs™yμR∂Œfi NSLRi˘NRPLRiÚáV xqsLixmnsV»¡©y xqÛsÕÿ¨sNTP ¬ø¡[LiR VNRPV¨s 48gRiLi»¡Ã¡Fy»¡V DLiøR¡VNRPV ¨s ™yLji|\ ms NRP¨dsxqsLi 30Æ™s[áNRPV ªRΩgÊiR NRPVLi ≤y \Æ™sμR∂˘ }qs™´sáV @Liμj∂ryÚLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji, ™´sLRiLigRiÕfi, «¡gjiªy˘Ã¡ LRix§¶¶¶μyLRiVá©´sV gRiVLjiLÚ i¿¡©´s

ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li Cxms¥R∂NS¨sı @™´sVáV ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV NSLS˘øR¡LRifl·©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂V©´sVLiμj∂. CLRix§¶¶¶μy LRiVáV 200 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR F~≤R∂™´sogS D©yıLiVV. @NRP‰≤R∂NRP‰≤R∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©´sı 108 ™yx§¶¶¶©y áV xqsNSáLiÕ‹[ LSNRPF°æªΩ[ ™´sW˙ªRΩLi ˙xms™´sWμR∂LiÕ‹[ gS∏R∂Vxms≤T∂©´s ™yLji ˙FyflÿáV gS÷¡Õ‹[ NRP÷¡zqsF°™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLigSÆ©s[ DLi…‹[Liμj∂. LRix§¶¶¶μyLjiNTP xqsLi ¡Liμj∂Li¿¡ NUPáNRP ™´sVáVxmsoá ™´sμÙ∂R NRP¨ds xqsLi xqsW¿¡NRPáV NRPW≤y ¤Õ¡[NPR F°™´s≤R∂Li, xms»Ì¡flÿáV, xms¤Õ¡˝ Õ˝‹[ μk∂FyáV @™´sVLRiË NRPF°™´s≤R∂Li ˙xms™´sWμy áNRPV ˙xmsμ≥y©´s NSLRiflÿáVgS æªΩáVr°ÚLi μj∂. ˙gS™´sWá©´sV μR∂XztÌsQÕ‹[ DLiøR¡VNRPV¨s LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji ˙xmsNRP‰©´s xqsLki*£qs

ryª«sW©«sVù²T¶ úFyßØÌÁV NSFy²R¶²R¶®ªs[V ÌÁORPQùLi

L][≤∂R˝ ©´sV ¨sLji¯LiøR¡≤R∂Li ¤Õ¡[μ∂R V. FsNRPV‰™´saS ªRΩLi ˙xms™´sWμyáV L][≤ÔR∂V μy»¡VªRΩV©´sıxmsˆV≤R∂V ™´sW˙ªRΩÆ™s[V «¡LRiVgRiVªRΩV©yıLiVV. LRix§¶¶¶μyLji\|ms xms©´sVáV Aáxqs˘LigS «¡LRiVgRiVªRΩVLi ≤R∂≤R∂Li ™´sÃ˝¡ ™´s©±sÆ™s[á\|ms ™yx§¶¶¶©yáV Æ™sÃ˝¡≤R∂Li NRPW≤y NSLRiflÿáVgS ™´sWLRiVªRΩV©yıLiVV. @LiæªΩ[NSNRP L][≤∂RÔ V ˙xmsNRP‰Æ©s[ ™yx§¶¶¶©yáV AxmsoªRΩVLi≤R∂≤R∂Li @≠s FsμR∂VLRiVgS, Æ™s©´sVNRP Æ\™sxmso ©´sVLi¿¡ ™´sxqsVÚ©s´ ı™yLjiNTP NRP¨szmsLiøR¡NRP F°™´s≤R∂Liª][ ≤≥∂U N]¨s ˙xms™´sWμyáNRPV NSLRifl·™´sV™´soªRΩV ©yıLiVV. ˙xms™´sWμyáV «¡LRiVgRiNRPVLi≤y øR¡W≤y÷¡=©´s LRix§¶¶¶μyLji¨sLS¯fl· gRiVæªΩ[Ú μyL`iáV LRix§¶¶¶μyLji F~≤R∂V™´so©y xqsLki*£qs LRix§¶¶¶μyLji¨s ¨sLji¯Liøy÷¡= D©yı BLiμR∂VÕ‹[ NRP¨dsxqsLi10aSªRΩLiNRPW≤y

¬ø¡[xms…Ì”¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[™´so. ˙gS™´sWáV©´sıø][»¡ @LiªRΩLRi LRix§¶¶¶ μyLRiVáV, ™´sLiæªΩ©´sáV ¨sLji¯Liøy ÷¡=D©yı NRPW≤y ™y…”¡¨s xms…Ì¡” LiøR¡VN][ ™´s≤R∂Li¤Õ¡[μ∂R V. |\ §¶¶¶xms™´sL`i NRP≠sV…‘¡ |§¶¶¶øR¡Ë LjiLi¿¡©y NRPW≤y ™yLRiV @Õÿlgi[ ¨sL˝iR ORPQ ˘L igSÆ©s[ ™´s˘™´sx§¶¶¶Lji xqsVÚ©yıLRiV. μk∂¨sNTPª] ≤[ ∂R V ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVáNRPV ˙xmsNRP‰Æ©s[ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* AxqsVxms˙ªRΩVáV NRPW≤y NRPLRiV™´s ogSÆ©s[ D©yıLiVV. LS“¡™±s LRix§¶¶¶μyLji —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s 44 NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR μR∂WLRiLiÕ‹[¨s aRP¨sgRiLRiLi ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥¡œ Li @™´soªRΩVLiμj∂ @NRP‰≤T∂ ©´sVLi¿¡ NRPLkiLi©´sgRiL`i ™´s¬ø¡[Ë™´sLRiNRPV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩ ¤Õ¡[Æ©s[ ¤Õ¡[μR∂V. ¤À¡«Í¡LiNTPÕ‹[ D©yı @μj∂ @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂μR∂V. @NRP‰≤R∂ NRP¨dsxqs r¢NRPLS˘Ã¡V NRPW≤y

NRPLRiVÆ™s[. ™´sLRiLigRiÕfi Æ™s¤Õ¡˝ [ μyLjiÕ‹[ NRPW≤y FsቪRΩVLjiÚ™´sμÙR∂ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V AxqsVxms˙ºΩ D©yı @NRP‰≤R∂ Fs™´sVlLiÍ ¨ds= }qs™´sáV @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ DLi≤R∂Æ©s[ DLi≤R∂™´so. x§¶¶¶ß«¡ŸLSÀÿμ`∂Õ‹[¨s AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ NRPW≤y ZNP[™´sáLi gS∏R∂WáNRPV NRP»˝¡VNR P»Ì¡≤R∂Li ªRΩxmsˆ ™´sVL][ }qs™´sáV á’≥¡LiøR¡Æ©s[ á’¡LiøR¡™´so. NRPLkiLi©´sgRiL`ic«¡gjiªy˘Ã¡ LRix§¶¶¶μyLji|\ ms NRPW≤y xmsLjizqsÛ ºΩ BLiæªΩ[. «¡gjiªy˘Ã¡Õ‹[ ˙Fy¥R∂≠sVNRP ¿¡NTPªRΩ= ¬ø¡[zqs ™´sV◊d¡˝ NRPLkiLi©´sgRiL`iN][ ¤Õ¡[NPR ™´sLRiLigRiÕfiÕ‹[¨s FsLi—¡FsLiN][ xmsLizmsLiøy÷¡=©´s xmsLjizqsÛ æªΩ[ μyxmsoLjir°ÚLiμj∂. ˙NTP…”¡NRPÕfi ZNP[L`i, ˙…ÿ™´sWZNP[L`i }qs™´sáV ZNP[™´sáLi NRPLkiLi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* AxqsVxms˙ºΩÕ‹[ ™´sW˙ªRΩÆ™s[V @LiμR∂VÀÿ»¡VÕ‹[ D©yıLiVV. B¨sı

n~Ûø±s¡+ ø£≥ºu…&ç‘˚ $uÛÑ»q ãVüQe÷qe÷ NSLi˙lgi£qs©´sV ¨sáμk∂zqs©´s «¡∏R∂V˙xmsNSa`P©yLS∏R∂Vfl·

≠saS≈¡xms»¡ıLi, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôdÿ’ q÷´dt) :LSxtsÌ Q˚LiÕ‹[ lLiLi≤][ ryLji @μ≥∂j NSLRiLiÕ‹[ NRP»Ì¡ ¤À¡…Ì¡” ©´sLiμR∂VNRPV NSLi˙lgi£qs FyLÌik ≠s≤R∂g]…Ì¡” g]xmsˆ  ¡x§¶ ¶ß™´sW©y¨sı B¿¡ËLiμR∂¨s Õ‹[N`P qx sªyÚ @μ≥∂j Æ©s[ªΩR «¡∏R∂V˙xmsNSa`P ©yLS∏R∂Vfl· ºdΩ˙™´srÛyLiVV Õ‹[ ™´sVLi≤T∂mx s≤ÔyLRiV. ≠saS≈¡xms»¡ıLiÕ‹[ A∏R∂V©´s

≠dsV≤T∂ ∏R∂Wª][ ™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs μR∂*LiμR∂* ≠sμy©yáNRPV Fyáˆ≤R∂VªRΩVLiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. 1987 ªRΩLS*ªRΩ «¡Ljigji©´sLSuÌy˚á ≠sÀ≥¡œ «¡©´s©´sV BLRiV ˙FyLiªyá©´sV IzmsˆLi¿¡©´s ªRΩLS*æªΩ[ ≠sÀ≥¡œ —¡Li øyLRi¨s A∏R∂V©´s gRiVLRiVÚ ¬ø¡[aSLRiV. LSuÌy˚¨sı aRP¯aS©´sLi ¬ø¡[|\ qs©y qx slLi[ @©´sVNRPV©´sıμj∂ ¬ø¡[∏∂R W áƩs[ ªRΩáLixmsoª][ D©yıLRi¨s NSLi˙lgi£qs |\ §¶¶ NPR ™´sWLi≤`∂\|ms ≠sLRiVøR¡VNRPV xms≤ÔyLRiV. J»˝¡V, q{ s»˝¡N][qx sLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R Õ‹[ «¡gRi©±sª][©s´ V, æªΩáLi gSfl·Õ‹[ …”¡AL`iFs£qsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VN][™yá¨s @˙LRiVáV øyr°ÚLiμR∂¨s ¤«¡[mz s AL][mz sLiøyLRiV. ≠sÀ≥¡œ «¡©´s ≠sxtsQ∏∂R VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs FyLÌik @˙xm-

™´sVLi˙ªyá Æ©sxmsLiª][...

»R½Liú²U¶ N]²R¶VNRPVÌÁ x¤¦ ¦»R½ù ©´sÕÊ‹Li≤R∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt):™ ´sVW≤R∂©´s™´sV¯NSáV ™´sVL][ryLji ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ BμÙR∂Lji¨s x§¶¶¶ªRΩ˘¬ø¡[}qs™´sLRiNRPV μyLjiºdΩryLiVV.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ZaP[xtsQ™´sV¯ gRiWÆ≤∂Li ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s LS™´sVVáV, ’¡ORPV @Æ©s[ ªRΩLi˙≤U∂ N]≤R∂VNRPVá©´sV @LÙRiLS˙ºΩ ˙gS™´sW¨sZNP[ ¬ø¡Liμj∂©´s \Æ™sLji™´sLÊRiLi μyLRiVfl·LigS BLi…”¡\|ms μy≤T∂ ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Æ™s[VNSNRP, ™yLjiμÙj∂Lji¨s  ¡∏R∂V»¡NRPV ÕÿN]‰¿¡Ë  ¡Li≤R∂LSLiVVª][ Æ™sWμj∂ x§¶¶¶ªRΩ˘NRPV Fyáˆ≤ÔyLRiV. ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s r°™´sV∏R∂V˘ª][ Fy»¡V ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV ™´s˘NRPVÚáV ªRΩxmsˆªygji ™´s¿¡Ë LS™´sVVáVª][ g]≤R∂™´sNRPV μj∂gji ªRΩ™´sV NRPV»¡VLiÀÿ¨sı ™´sVLi˙ªyáV ¬ø¡[xqsWÚ x§¶¶¶ªRΩ™´sWLRiVxqsVÚ©yı™´sLi»¡W A˙gRiz§¶¶¶LiøR¡≤R∂Æ™s[VNSNRP, ©y©y  ¡WªRΩVáV ºΩ≤R∂VªRΩW  ¡Li≤R∂ LSŒ˝œ¡©´sV FsæªΩ[Ú∏R∂V≤R∂Liª][ @NRP‰≤T∂NRPNRP‰Æ≤∂[ ™yLjiLRiV™´soLRiV ™´sVXºΩ ¬ø¡LiμyLRiV. C≠sxtsQ∏R∂VLi ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ ºdΩ˙™´s

xqsLiøR¡Ã¡©´sLi NRP÷¡gjiLi¿¡Liμj∂. ˙gS™´sVLiÕ‹[ ™´sW˙ªRΩLi D˙μj∂NRPÚªRΩ ™yªy™´sLRifl·Li ø][»¡V ¬ø¡[xqsVNRPVLiμj∂. ˙gS™´sW¨sNTP ˙gS™´sVLi @Liªy À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáNRPV gRiVLji @™´soªRΩV©yıLRiV. Fs»¡V\Æ™sxmso ©´sVLi¿¡ GaRP Ù¡Li ™´s¿¡Ë©y NRPW≤y ’¡NRPV‰’¡NRPV‰ ™´sVLi»¡V©yıLRiV. ˙gS™´sVLiÕ‹[ «¡Ljigji©´s xqsLixmnsV»¡©´s©´sV F°÷d¡xqsVáNRPV xqs™´sWøyLRiLi B¿¡Ë©´sxmsˆ…”¡NTP DμR∂∏R∂VLi ™´sLRiNRPV NRP¨dsxqsLi xqsˆLiμj∂Li¿¡©´s μy≈¡ÕÿáV ¤Õ¡[™´so. ™´sVXªRΩVá aRP™yáV ™´sW˙ªRΩLi LRiNRPÚxmso ™´sV≤R∂VgRiVÕ‹[ ™´sVV¨sgjiF°∏R∂WLiVV. CxqsLixmnsV»¡©´s©´sV øR¡W}qsLiμR∂VNRPV ˙gS™´sW¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s øyÕÿ™´sVLiμj∂ xmsLRiVgRiVáV ºdΩxqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ ≠suyμR∂ ™yªy™´sLRifl·Li Æ©sáN]Liμj∂. ™´sVXªRΩVá NRPV»¡VLi ¡Li ™´sW˙ªRΩLi áÀ‹[μj∂À‹[ ™´sVLi»¡W L][μj∂xqsWÚÆ©s[ DLiμj∂. sW¨sNTP ˙gS™´sVLi @Liªy À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáNRPV gRiVLji @™´soªRΩV©yıLRiV.

FyÌÁ*Li¿RÁÍÜ[ ÀÁú»R½ÛÍÁ[ÅÁ©«s F¡ÉÔÁÌÁV ≈¡™´sV¯Li,©´s™´sLi ¡L`i5(ôdÿ’ q÷´dt) : |ms˙…‹[÷¡∏R∂VLi©´sV F~μR∂VxmsogS ™y≤R∂V @Æ©s[ @LiaRPLi\|ms Fyá*LiøR¡ §x ¶ ¶Lij ªy™´sLRifl· ≠sμy˘{mshRiLi, |qsLi»¡L`i mx sn L`i Fs¨s*LS©±sÆ™sVLi…fi Fs≤R∂V˘ZNP[tx sQ©s± á qx sLi∏R∂VVNRPÚ Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ —¡Õ˝ÿ rÛyLiVV ¿¡˙ªRΩ¤Õ¡[≈¡©´s F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*, ˙xmsLiVVÆ™s[»¡V FyhRiaSááՋ[ øR¡μR∂V™´soªRΩV©´sı ALRiV ©´sVLi¿¡ mx sμ][ ªRΩLRigRiºΩ ≠sμy˘LÛiR VáV C F°…‘¡Ã¡Õ‹[ FyÕÊ‹©yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ©´s™´sLi ¡LRiV 6©´s ™´sVμ≥y˘x§¶ ¶ıLi Fyá*LiøR¡ ZNP[…¡‘ m{ sFs£qs D©´sıªRΩFyhRiaSáՋ[ «¡LRiVgRi©´sV©´sı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

11©«sVLiÀÁ LRi¿RÁèÊÁLi²R¶

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôdÿ’ q÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ C Æ©sá 11 ©´sVLi¿¡ 26 ™´sLRiNRPV LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥∂j NSLRiVáV xqs©´sıQμ∂RÙ Li @™´soªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VN][qx sLi ≠s≠sμ≥∂R NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV LRiWF~Liμj∂LiøyLRiV. NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV xmsLRi˘Æ™s[OTPQLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP @μ≥j∂NSLRiVá©´sV ¨s∏R∂V≠sVLiøyLRiV. ™´sVV©´sVxms…”¡ÕÿgS ˙gS™´sWá ™yLkigS NSNRPVLi≤y ™´sVLi≤R∂á ZNP[Li˙μyÕ˝‹Æ[©s[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* qx s©yı•¶¶ áV ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊS¨sNTP INRP N][cALÔij Æ©s[»¡L`i ©´sV ¨s∏R∂V≠sVxqsVÚ©yıLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sV ¨sLRi*x§¶ ¶fl· μR∂LRiΔÿxqsVÚá mx sLjibdPá©´s ™´sLi…”¡ ™y…”¡ Àÿμ≥∂R ˘ªRΩá©´sV ≠dsLjiNTP @xmsˆgjiLiøyLRiV.

s«¡ry*≠sVNRPLigS ™´s˘™´s§x ¶ ¶Lij r°ÚLiμR∂¨s AL][mz sLi øyLRiV. æªΩáVgRiV ˙xms«¡Ã¡V lLiLi≤R∂V ryL˝iR V J¤…¡˝ qz[ s ©´sLiμR∂VNRPV ¨s»Ì¡¨sáV™´so©y ¿d¡¤Õ¡[ËLiμR∂VZNP[ NSLi ˙lgi£qs Æ™sVVgÊiR V øR¡Wxmsoª][LiμR∂¨s AL][mz sLiøyLRiV. Bxmsˆ…”¡Z\ NP©y LSuÌy˚¨sı qx s\Æ™sVNRP˘LigS DLiøR¡NRP F°æªΩ[ LSÀ‹[π∏∂[V Fs¨sıNRPÕ˝‹[ NSLi˙lgi£qsNRPV |mnsWLji NRP»Ì¡≤R∂Li Δÿ∏R∂V™´sV©yıLRiV. LSxtsÌ Q˚Li Bxmsˆ…”¡ZNP[ |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂ øR¡V»Ì¡W ZNP[Li˙μk∂NRPX ªRΩ\Æ™sV DLiμR∂©yıLRiV. @’≥¡™´sXμÙj∂ @Liªy |\ §¶¶ μ∂R LSÀÿμ`∂Õ‹[Æ©s[ D©´sıxmsˆV≤R∂V q{ s™´sWLi˙μ≥∂R ¨sLRiVμ][˘gRi ∏R∂VV™´sNRPVá©´sV @©y˘∏R∂VLi «¡LRiVgRiμR∂Li¤…¡[ ≠s©´s≤y¨sNTP Æ™s[VÆ™s[VLi Æ™s˙LjiÀÿgRiV áLi NSÆ©s[ NSμR∂©yıLRiV. LSuÌy˚©´sı ≠s≤R∂g]¤

…Ì¡L[ iμR∂VNRPV mx so©yμR∂VáV Æ™s[qz sLiμj∂ ™´sVV™´sW¯…”¡NTP Æ\™sFs£qsAlLi[©s´ ¨s A∏R∂V©´s @’≥¡™´sLÒij LiøyLRiV. Æ\™sFs£qs «¡gRi©±sNRPV NRP¨dsxqs xmsLji«Ïÿ©´sLi ¤Õ¡[NRPVLi≤y F°ª][LiμR∂¨s A∏R∂V©´s ¬ø¡[qx sVÚ©s´ ı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ¡…Ì¡” øR¡W}qsÚ æªΩáVxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. r°¨s∏R∂WgSLiμ≥∂k ª][ NRPV™´sV¯NRPV‰ @LiVV©´s «¡gRi©±s LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s©´sV @≤ÔR∂VNRPVLi…ÿ™´sV¨s ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ˙xmsNRP»¡©´sáV øR¡Wzqs ˙xms«¡Ã¡V ©´s™´so*NRPVLi»¡V©yı LRi¨s AL][zmsLiøyLRiV. Æμ∂[aPR LiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs ¨s∏R∂VLiªRΩXªRΩ* Fyá©´s©´sV F°ztsQr°ÚLiμR∂¨s ¤«¡[mz s AL][mz sLiøyLRiV. «¡gRi©±s @Li≤R∂©´sV øR¡WxqsVNRPV¨s ZNP[Li˙μR∂Li ™´sVVLiμR∂VNRPV μR∂WxqsVZNPáVÚLiμR∂¨s A∏R∂V©´s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV.

AL][gRiùNSLïRiVÌÁ\|ms xqsLiúxmsμj¶Li¿RÁLi²T¶: {msLíki¸R¶VW

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): DFyμ≥y˘∏R∂VVá AL][gRi˘NSLÔRiV áNRPV xqsLi ¡Liμ≥j∂Li¿¡©´s “¡™Ø[á©´sV ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[zqsLiμR∂¨s {msALÌki ∏R∂VW ©y∏R∂VNRPVáV æªΩ÷¡FyLRiV. AL][gRi˘NSLÔRiVá ≠sμ≥j∂ ≠sμ≥y©yá\|ms zmsLiø≥R¡©±sμyLRiVáV, xqsLki*xqsVÕ‹[ D©´sı DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV xqsLiÆμ∂[•¶¶¶Ã¡VLi ¤…¡[ {msALÌki∏R∂VW —¡Õ˝ÿ, ™´sVLi≤R∂á Æ©s[ªRΩá©´sV xqsLi˙xmsμj∂Li¿¡ ¨s™´sXºΩÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. BLiμR∂NRPV @©´sVgRiVfl·LigS @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aS™´sV©yıLRiV.

11 ©«sVLiÀÁ FyhRiaSÌÁÌÁ úNTPZNPÉÞ ÉÜ[Lkiõ

™´sVx§¶ ¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i,©´s™´sLi ¡L`i5(ôdÿ’ q÷´dt) : À≥ÿLRiªRΩ ˙xmsμ≥y¨s «¡™´s§x ¶ ¶L`iÕÿÕfi Æ©s˙x§¶ ¶® «¡∏R∂VLiºΩ¨s mx soLRiqx s‰LjiLiøR¡VN]¨s Fs£qs“¡Fs£msn Aμ≥∂R *LRi˘LiÕ‹[ CÆ©sá 11 ©´sVLi¿¡ 14™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[ @LiªRΩL`i FyhRiaSáá rÛyLiVV ˙NTPZNP…fi F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©s´ ı»˝¡V xqsLixmsn VLi NSLRi˘μR∂Lji+ J ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿZNP[Li˙μR∂LiÕ‹[¨s }qÌs≤T∂∏R∂VLi, ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ÀÿáVLRi «¡⁄¨s∏R∂VL`i NRPŒÿaSá Æ\™sVμy©yÕ˝‹[ ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ F°…‘¡Õ˝‹[ ˙xmsºΩ FyhRiaSá ©´sVLi¿¡ INRP «¡»Ì¡V FyÕÊ‹©yá¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LRiLigSlLi≤Ô∂T —¡Õ˝ÿ NUPqx sLRiÕ‹[ CÆ©sá 8 ©´sVLi¿¡ 10™´s æªΩ[μ∂k ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV 59™´s Fs£qs“¡Fs£msn Δ‹[Δ‹[ F°…‘¡Õ˝‹[ FyÕÊ‹Æ©s[ —¡Õ˝ÿ ÀÿáÀÿ÷¡NRPá «¡»˝¡©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[qz s©´s»˝¡V qx sLixmsn VLi NSLRi˘μR∂Lji+ æªΩ÷¡FyLRiV. —¡Õ˝ÿ «¡»Ì¡V CÆ©sá 7©´s ≤U∂C™Ø[ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ ªRΩ©´sNRPV LjiF°L`Ìi ¬ø¡[∏∂R W á¨s qx sW¿¡LiøyLRiV. ˙NUP≤y Æ\©sxmsoflÿ˘Ã¡©´sV ˙xmsμR∂Lji+Li¿¡ —¡Õ˝ÿNRPV }msLRiV ºdΩqx sV NRPVLS™yá¨s —¡Õ˝ÿ ˙NUP≤y’≥¡™´sXμÙ∂j @μ≥∂j NSLji @©yıLRiV. ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ* ÀÿáVLRi NRPŒÿaSá Æ\™sVμy©´sLiÕ‹[ •¶¶ NPU Àÿ÷¡NRPá «¡»˝¡ FsLizmsNRPá©´sV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. ˙NUP≤R∂Õ˝‹[ lgiáVF°»¡™´sVVáV qx sx§¶ ¶«¡™´sV¨s ˙NUP≤yxqsWˆÈQ Lij ªÚ ][ FyÕÊ‹¨s LSfl”·Li øR¡≤R∂Æ™s[V ˙NUP≤yNSLRiV≤T∂ áORPQfl·™´sV©yıLRiV. ˙xmsºΩÀ≥¡œ øy…”¡ —¡Õ˝ÿ «¡»˝¡NRPV FsLizmsNRP ™y*á¨s }msL]‰©yıLRiV. FsLizmsNRPLiVV©´s «¡»˝¡V @©´sLiªRΩmx soLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ CÆ©sá 7 ©´sVLi¿¡ 10 ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶ ¶Li¬ø¡[ LSxtsÌ Q˚rÛyLiVV «¡⁄¨s∏R∂VL`i= •¶¶ NPU Àÿ÷¡NRPá F°…‘¡Ã¡V ¨sLRi*z§¶ ¶qx sVÚ©s´ ı»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV.

LSxtÌsQ˚™y˘xmsÚLigS 49 ¡xqsV=á {qs«fi AL][ L][«¡Ÿ N]©´srygRiVªRΩV©´sı μy≤R∂VáV

—¡JFsLiNRPV BLi«¡¨dsL˝Ri ¨sÆ™s[μj∂NRP ≈¡™´sV¯Li,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt) : æªΩáLigSfl· LSxtÌsQ˚ GLSˆ»¡V ªRΩ*LjiªRΩgRiºΩ©´s mx spLjiÚ ¬ø¡[qz s æªΩáLigSfl· ˙FyLiªRΩ ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ LRiLigRi @’≥¡™´sXμÙ∂j NTP NRPXztsQ ¬ø¡[∏R∂Wá¨s N][LRiVªRΩW æªΩáLigSfl· ≠sμR∂V˘ªRΩVÚ BLi—¡¨dsL`i= @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* ™´sVLi˙ªRΩVá  ¡XLiμy¨sNTP xmsáV ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ NRPW≤T∂©´s ¨sÆ™s[μj∂NRP©´sV xqs™´sVLjiˆLiøyLRiV. μy¨s ˙xmsºΩ¨s Fyá*LiøR¡Õ‹[ ≠s¤Õ¡[NPR L˝iR NRPV @LiμR∂¤«¡[aSLRiV. ˙xmsμ≥y©´sLigS LSxtsÌ Q˚ ≠sÀ≥¡œ «¡©´s «¡LRiVgRiVªRΩV©´sı Æ©s[mx s¥R∂˘LiÕ‹[ B…‘¡™´sá ¤«¡©±sN][ ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[qz s©´s “¡J Æ©sLi.438¨s ªyªy‰÷¡NRPLigS ¨sáVxmsoμR∂á ¬ø¡[qz s æªΩáLigSfl· BLi—¡¨dsL˝iR ™y…ÿ 42aSªRΩLi @™´sVáV «¡Ljilgi[Õÿ NRPXztsQ¬ø¡[∏∂R Wá¨s N][LSLRiV. 610 “¡™Ø[ ˙xmsNSLRiLi q{ s™´sWLi˙μ≥∂R BLi—¡¨dsL˝iR ©´sV ™yLji qx s*xqsÛ ÕÿáNRPV  ¡μj∂÷d¡ ¬ø¡[qz s A rÛy©yÕ˝‹[ æªΩáLigSfl· BLi—¡¨dsL˝iR ª][ À≥¡œ LkiÚ ¬ø¡[∏∂R Wá¨s }msL]‰©yıLRiV.

\|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5(ôd’ÿq÷´dt): ™´sVx§¶¶¶ ¡WÀfi©´sgRiL`i —¡Õ˝ÿ Fy¤Õ¡Li™´sμÙR∂ ™Ø[Õ‹[*  ¡xqsV= NS÷¡  ¡W≤T∂μR∂NS™´s≤R∂Li BLiμR∂VÕ‹[ 45 ™´sVLiμj∂ μR∂VLRi¯LRifl·Li Fy\¤Õ¡©´s xmnsV»¡©´s ªRΩLS*ªRΩ æªΩ[LRiVNRPV©´sı ALÌkiJ @μ≥j∂NSLRiVáV \|ms#˚Æ™s[…fi  ¡xqsV=á ¨sLRi*x§¶¶¶fl·, ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ºdΩLRiV\|ms μy≤R∂VáV ¨sLRi*z§¶¶¶xqsWÚ

Dμ][ùgRi xqsLixmnsVLi Fs¬sõNRPÍýÜ[ x¤¦ ²y−s²T¶ NRPLRiWıáV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôdÿ’ q÷´dt): ©´sgRiLRiFy áNRP Dμ][˘gRiVá qx sLixmsn VLi Fs¨sıNRPáV LRiqx s™´sªRΩLÚ iR LigS rygRiVªRΩV©yıLiVV. ˙xmsøyLRiLi LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á©´sV ªRΩáμR∂Æ©s[ı LkiºΩÕ‹[ N]©´srygRiVª][Liμj∂. 8©´s «¡Ljilgi[ Fs¨sıNRPáNRPV F°…ÿF°…‘¡gS ˙xmsøyLRiLi rygRiVª][Liμj∂. Dμ][˘gRiVá Fs¨sıNRPá ˙xmsøyLRiLi LS«¡NUP∏R∂V FyLÌik á©´sV ªRΩáμR∂Æ©s[ıÕÿ DLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´sLigS lLiLi≤R∂V™´sLÊSá ™´sVμ≥∂R ˘ @μ≥∂j mx sªRΩ˘ F°LRiV N]©´srygRiVª][Liμj∂. ªy«ÿ ™´sW“¡ @μ≥R∂˘QORPVáVgS D©´sı Fy˘Æ©sÕfiª][ Fy»¡V, lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLji, ˙xms«ÿL][gRi˘ ≠sÀ≥ÿgRiLi mx sLRi˘Æ™s[OPR QNPR V≤T∂ ™´sVμÙ∂R ªRΩV æªΩáVxmsoªRΩV©´sı ™´sLÊSá ™´sVμ≥∂R ˘ ºdΩ˙™´sF°…‘¡ Æ©sáN]Liμj∂. Æ™sVVªRΩLÚ i 99 ™´sVLiμj∂

≠sV¨s{qsÌ Lji∏R∂VÕfi qz s ¡˜Liμj∂ J»¡L˝iR VgS D©´sı C Fs¨sıNRPÕ˝‹[ lLiÆ™s©´sW˘ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[Æ©s[ 36 ™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR V, ˙xms«ÿL][giR ˘ ≠sÀ≥ÿgRiLiÕ‹[ ™´sVL][ 15 ™´sVLiμj∂ J»¡L˝iR V D©yıLRiV. @ªRΩ˘μ≥∂j NRP aSªRΩLi J»¡L˝iR V D©´sı C lLiLi≤R∂V ≠sÀ≥ÿgS¤Õ¡[ @À≥¡œ ˘LÛiR Vá lgiáVF°»¡™´sVVá©´sV aSzqsLiøR¡©´sV©yıLiVV. gRiªRΩ G≤yμj∂ ≤T∂|qsLi ¡LRiV 24™´s æªΩ[μ∂k ª][ NSLRi˘™´sLÊiR mx sμR∂≠s NSáLi ™´sVVgjiqz sLiμj∂. @xmsˆ…”¡ ©´sVLi¿¡ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡F°™´s≤R∂Liª][ @xmsμÙ∂R LRi¯ NSLRi˘™´sLÊiR Li N]©´srygRiVª][Liμj∂. Dμ][˘gRi™´sLÊSá ™´sVμ≥∂R ˘ @’≥¡˙Fy∏R∂V  ¡μR∂‰μyáV ªRΩ¤Õ¡ªRΩ≤Ú ∂R Liª][ Fs¨sıNRPáV ¨sLRi*z§¶ ¶LiøyáƩs[ ˙xmsºΩFyμR∂©´s æªΩLRi|\ msNTP ™´s¿¡ËLiμj∂. B…‘¡™´sá Fs¨sıNRPá |tsQ≤∂R W˘Ã¡V©´sV

Õ‹[Fyá©´sV xqs™´sLjiLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ZNP[Li˙μR∂, LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*áV xmsNS‰gS AÕ‹[¿¡}qsÚ ªRΩxmsˆ ˙xms™´sWμyá ÀÿLji©´s xms≤R∂VªRΩV©´sı ™yLji ˙Fyflÿá©´sV NSFy≤R∂≤R∂Li NRPxtsÌ QLi @Æ©s[ μj∂ ™yxqsÚ™s´ Li. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @™´sVáV ¬ø¡[xqsVÚ©s´ ı “¡ ™´s©±s ¡øy™Ø[ NSLRi˘˙NRP™´sVLi ™´sVLi¿¡Æμ∂[ @LiVV©y AxqsVxms˙ªRΩVá }qs™´sáV ≠sxqsÚLjiLiøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi DLiμj∂. ˙xmsμ≥y©´s LRix§¶¶¶μyLRiVÕ˝‹[ NRP¨dsxqsLi BLRiÆ\™s NTPÕ‹[≠sd V»¡L˝iR Õ‹[xmso©´sı AxqsVxms˙ªRΩV Õ˝‹[ ˙NTP…”¡NRPÕfi ZNP[L`i, ˙…ÿ™´sWZNP[L`i }qs™´sá©´sV @™´sVáV ¬ø¡[∏R∂VgRi÷¡gjiæªΩ[ ˙FyflÿáV ™´sW˙ªRΩLi F°NRPVLi≤y ¨s™yLjiLi¿¡©´s ™yLRi™´s≤R∂Li Δÿ∏R∂VLi. Cμj∂aRPgS ZNP[Li˙μR∂Li, LSxtsÌ Q˚Li AÕ‹[¿¡Liøy÷¡=©´s @™´sxqsLRiLi FsLi\æªΩ©y DLiμj∂.

≈¡LSLRiV ¬ø¡[aSLRiV. CÆ©sá ©yáVgRiV, Hμ][ æªΩ[μ∂k Õ˝‹[ ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s {qs*NRPLRifl·, AL][ æªΩ[μk∂ ™y…”¡ xmsLjibdPá©´s, G≤][ æªΩ[μk∂©´s ©y≠sVÆ©s[xtsQ©˝´s DxmsxqsLix§¶¶¶LRifl·, Fs¨s≠sVμ][ æªΩ[μ∂k ©´s Fs¨sıNRPá ¨sLRi*x§¶ ¶fl·, @Æμ∂[ L][«¡Ÿ J»˝¡ ¤Õ¡NTP‰Lixmso ¬ø¡[mx s…Ì¡” mx -n s÷¡ªyáV ˙xmsNRP…”¡Li¬ø¡[Õÿ |tsQ≤R∂W˘Ã¡VÕ‹[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRiV.C lLiLi≤R∂V ≠sÀ≥ÿgSÕ˝‹[¨s Dμ][˘gRiVá©´sV ˙xmsxqs©´sıLi ¬ø¡[xqsVNRPVÆ©s[LiμR∂VNRPV Dμ][˘gRi qx sLixmsn VLi ˙xmsºΩ¨sμ≥∂R VáV ™´sVLiªRΩ©yáV ˙FyLRiLi’≥¡LiøyLRiV. Fs¨sıNRPá @μ≥j∂NSLjigS FsgÍS≠sV©´sL`i øR¡˙NRP™´sLjiÚ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjixqsVÚ©yıLRiV. r°™´sV™yLRiLi INRP‰ L][¤«¡[ 8 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ™´søyËLiVV.

NRPVxmsˆÃ¡V æªΩxmsˆÃ¡VgS xms»Ì¡VNRPVLi»¡W {qs«fi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ¨s ¡LiμR∂©´sáNRPV ≠sLRiVμÙR∂LigS ©´s≤R∂VxqsVÚ©´sı ™y…”¡¨s gRiVLjiÚLi¿¡ ZNP[xqsVáV ©´sÆ™sWμR∂V ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. CxqsLiμR∂LRi˜ÈLigS ˙xmsÀ≥œ¡Vªy*¨sNTP NRPW≤y áORPQÕÿμj∂ LRiWFy∏R∂VáV ZNP[xqsVá LRiWxmsLiÕ‹[ «¡™´sV @™´soªRΩWÆ©s[ D©yıLiVV. AL][L][«¡Ÿ NRPW≤y μy≤R∂VáV N]©´srygSLiVV. ™´sVLigRiŒœ¡™yLRiLi μy≤R∂VÕ˝‹[ 49  ¡xqsV= áV{qs«fi ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V@μ≥j∂NSLRiVáV }msL]‰©yıLRiV. ©´sÕÊ‹Li≤R∂ —¡Õ˝ÿÕ‹[ 16, LRiLigSlLi≤ÔT∂Õ‹[ 5, NRPLRiWıáVÕ‹[ lLiLi≤R∂V, @©´sLiªRΩxmsoLRiLi —¡Õ˝ÿÕ‹[ 2  ¡xqsV=á©´sV {qs«fi ¬ø¡[aSLRiV. μy≤R∂VáV ™´sVL][ ©yáV\lgiμR∂V L][«¡ŸÃ¡V N]©´srygRiVªy∏R∂V¨s @μ≥j∂NSLRiVáV æªΩ÷¡FyLRiV.

8©«s AaRP ª«sLRiäLýRi ¿RÁÍÜ[ NRPÛÍÁNíRPlLi[ÉÞ GáWLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt) : AaS NSLji¯NRPVá xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms 8©´s øR¡Õ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi NSLRi˘˙NRP™´sVLi ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ xqs™´sVxqs˘Ã¡\|ms Fs¨sıryL˝RiV ≠s©´sı≠sLi¿¡©y xmns◊¡ªRΩLi ¤Õ¡[NRPF°™´s≤R∂Liª][ ˙xmsªRΩ˘QORPQ ALiμ][Œœ¡©´sNRPV μj∂gRiVªRΩV©yıLRiV. ≠dsLjiNTP  ¡NSLiVVáV, ∏R∂VW¨sFny™±sV @áƙs©´sV=áV, ˙gS≠dsVfl· ˙FyLiªyÕ˝‹[ @™´sVáπ∏∂[V˘ FyLjiª][ztsQNSá©´sV xms»Ì¡flÿáNRPV ™´sLjiÚLixms¬ø¡[∏R∂WáƩs[ ≤T∂™´sWLi≤˝R∂ª][ CÆ©sá 8©´s «¡Ljilgi[ øR¡Õ‹[ NRP¤Õ¡NÌRPlLi[…fi©´sV «¡∏R∂V˙xmsμR∂Li ¬ø¡[∏R∂Wá¨s G{ms ™yáLi»¡Lki |§¶¶¶ÕfiÚ ™´sLRi‰L`i= ∏R∂VW¨s∏R∂V©±s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPQ, NSLRi˘μR∂LRiV+áV æªΩ÷¡FyLRiV. AaS™´sLRi‰L˝RiV |msμÙR∂FsªRΩVÚ©´s FyÕÊ‹¨s ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[∏R∂Wá¨s™yLRiV ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ N][LSLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ LSxtÌsQ˚ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* Dμ][˘gRi, DFyμ≥y˘∏R∂VVá N][xqsLi ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li ˙xmsÆ™s[aRP#|ms…Ì”¡©´s AL][gRi˘ xms¥R∂NRPLiÕ‹[ ™´sVV¨s=xmsÕfi, FsLiVVÆ≤∂≤`∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVá©´sVNRPW≤y ¬ø¡[LSËá¨s G{ms…‘¡Fs£mns —¡Õ˝ÿ Æ©s[ªRΩáV INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ N][LSLRiV. ™´sVV¨s=xmsÕfi, FsLiVVÆ≤∂≤`∂ DFyμ≥y˘∏R∂VVáNRPV, ˙gRiLi¥yá∏R∂V Dμ][˘gRiVáNRPV C xms¥R∂NS¨sı ™´sLjiÚLixms¤«¡[xqsWÚ @©´sV ¡Liμ≥R∂ DªRΩÚLRiV*áV Æ™sLi»¡Æ©s[ «ÿLki ¬ø¡[∏R∂Wá¨s ≠s«Ï¡zmsÚ ¬ø¡[aSLRiV.


5

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

dæ+>∑πsDÏ ø±]à≈£î\≈£î j·T÷ìbòÕ+ Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): DxmsLjiªRΩá gRi©´sVáª][ Fy»¡V À≥œ¡WgRiLRi˜ÈgRi©´sVÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs NSLji¯NRPVáNRPV ˙Æ≤∂£qs N][≤`∂ @™´sVÕ˝‹[NTP ™´s¿¡ËLiμj∂. Fs©Ø[ı GŒ˝œ¡ ≤T∂™´sWLi≤`∂©´sV xmsLjibdP÷¡Li¿¡©´s ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ∏R∂VW¨sxmnsY™±sV

@LiμR∂¤«¡[zqsLiμj∂. ™´sVgRi™yLjiNTP ¨ds÷¡LRiLigRiV Fy˘Li»¡V, xtsQLÌRiV, ™´sVz§¶¶¶Œœ¡ Dμ][˘gRiVáNRPV ¨ds÷¡LRiLigRiV «ÿZNP»Ì¡V, ¿d¡LRi©´sV BxqsVÚ©yıLRiV. LS©´sV©´sı L][«¡ŸÕ˝‹[ LRiLigRiVáV ™´sWlLi[ËLiμR∂VNRPV ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVN][©´sVLiμj∂. Dμ][˘gRiVáNRPV μR∂VxqsVÚá N][xqsLi B¬ø¡[Ë

¡»Ì¡ª][ Fy»¡V NRPV»Ì¡V NRPW÷d¡¨s NRPW≤y @Liμj∂Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. μk∂¨s ˙xmsNSLRiLi ˙xmsºΩ NSLji¯NRPV¨sNTP xqsLi™´sªRΩ=LS ¨sNTP lLiLi≤R∂V «¡ªRΩá  ¡»Ì¡Ã¡©´sV, NRPV»Ì¡VNRPW÷d¡¨s zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li @Liμj∂LiøR¡©´sVL iμj∂. À≥œ¡WFyá|ms÷˝¡ GLji∏R∂WÕ‹[¨s ZNP[…‘¡ZNP[c5 gRi¨sÕ‹[ zqsLigRilLi[fl”· {qsFsLi≤U∂ xqsVºdΩLÛRiÀ≥œ¡…Ìÿ øyLRi˘, \Æ≤∂lLiNÌRPLRiV …”¡.≠s«¡∏∫∂VNRPV™´sWL`iáV ∏R∂VW¨sFny™±sV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Liª][ @¨sı GLji∏R∂WÕ˝‹[ ≠ds…”¡ xmsLizmsfl”·¨s ¬ø¡[xms…ÌÿLRiV. μk∂Liª][ zqsLigRilLi[fl”· NSLji¯NRPVáV BNRP\|ms ∏R∂VW¨sFny™±sVÕ‹[ NRP¨sˆLiøR¡©´sV©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ N]¨sı GLji∏R∂WÕ˝‹[ NSLji¯NRPVáNRPV zqsLigRilLi[fl”· ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li μR∂VxqsVÚáV xmsLizmsfl”· ¬ø¡[zqsLiμj∂. ≠sVgji÷¡©´s GLji∏R∂WÕ˝‹[ NRPW≤y @Liμj∂Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV zqsLigRilLi[fl”· GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[r°ÚLiμj∂. aRPªyÀÙÿ¨sNTP \|msgS øR¡Lji˙ªRΩ D©´sı zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ryLjigS NSLji¯NRPVáV ∏R∂VW¨sFny™±sV μR∂VxqsVÚáV á’≥¡Li¿¡©´s»˝¡™´soªRΩVLiμj∂. Bxmsˆ…”¡ ™´sLRiNRPV zqsLigRilLi[fl”· DxmsLjiªRΩá gRi©´sVÕ˝‹[¨s ∏R∂VLi˙ªyá ™´sμÙR∂ xms¨s¬ø¡[}qs NSLji¯NRPVáNRPV, BLi«¡¨dsLjiLig`i

LSuÌy˚¨sı ˙À≥œ¡xtÌsvxms…Ì”¡Li¿¡©´s NSLi˙lgi£qs NRPLRiWıáV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): NRPV™´sV¯NRPV‰ LS«¡NUP∏R∂Wáª][ LSrÌy˚¨sı NSLi˙lgi£qs FyLÌki xmspLjiÚgS ˙À≥œ¡xtÌsv xms…Ì”¡Li¿¡LiμR∂¨s …”¡≤T∂zms ≠s™´sVLji+Li¿¡Liμj∂. gRiªRΩLiÕ‹[ …”¡≤T∂zms Fyá©´sÕ‹[ FsLiªRΩgS©Ø[ @LiªRΩLÍSºdΩ∏R∂V Δÿ˘ºΩ¨s ALÍjiLi¿¡©´s LSxtÌsQ˚Li BxmsˆV≤R∂V @μ≥][gRiºΩ FyáLiVV˘LiμR∂¨s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V r°≠sVZaP…Ì”¡ Æ™sLiNRP¤…¡[aRP*L˝RiV @©yıLRiV. INRPxmsˆV≤R∂V ALi˙μ≥R∂˙xmsÆμ∂[a`P @Li¤…¡[ @LiμR∂LjiNUP æªΩ÷¡}qsμR∂¨s @©yıLRiV. NS¨ds BxmsˆV≤R∂V NSLi˙lgi£qs GáV ¡≤T∂Õ‹[ LSuÌy˚¨sNTP ºdΩLRi¨s @©y˘∏R∂VLi «¡LjigjiLiμR∂©yıLRiV. ºΩLjigji …”¡≤T∂zms @μ≥j∂NSLRiLiÕ‹[NTP ™´s}qsÚ ªRΩxmsˆ LSxtÌsQ˚Li ÀÿgRiV xms≤R∂μR∂©yıLRiV. «¡gRi©±sNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi B™´s*≤R∂Li ≠søyLRiNRPLRi™´sV¨s @©yıLRiV. áORPQ N][»˝¡ @≠s¨dsºΩNTP

Fyáˆ≤T∂ \¤«¡Ã¡VFy\¤Õ¡©´s «¡gRi©±sNRPV LSxtÌsQ˚xmsºΩ @FyLiVVLi…fiÆ™sVLi…fi B¿¡Ë NRPá™´s≤R∂Li μyLRiVfl·™´sV©yıLRiV. \Æ™sNSFyÕ‹[ @μ≥R∂˘QORPV≤T∂ª][Fy»¡V @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV NRPÀÍÿN][LRiVá¨s, Fs˙LRiøR¡LiμR∂©´sLi μ]LigRiá¨s AL][zmsLiøyLRiV. «¡gRi©±s r°¨s∏R∂W μR∂ªRΩÚxmso˙ªRΩV≤R∂V @¨s, AÆ™sV xqsx§¶¶¶NSLRiLiª][Æ©s[ ¤À¡LiVVÕfi ™´s¿¡ËLiμR∂¨s ≠s™´sVLji+LiøyLRiV. «¡gRi©±sNRPV J»¡V Æ™s[}qsÚ NSLi˙lgi£qsNRPV J»¡V Æ™s[zqs©´s¤…˝¡[©´s©yıLRiV. LSxtÌsQ˚ ≠sÀ≥œ¡«¡©´s\|ms …”¡≤T∂zms IZNP[ ™´sW»¡\|ms DLiμR∂©yıLRiV. —¡Õ˝ÿÕ‹[ FyLÌkiNTP xmspLRi*Q\Æ™sÀ≥œ¡™´sLi ™´sxqsVÚLiμR∂©yıLRiV. NRPLRiWıáV , ©´sLiμy˘Ã¡ FsLi{ms rÛy©yá\|ms FyLÌki μR∂XztÌsQryLjiLi¿¡©´s»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ @Æ©s[NRP ™´sVLiμj∂ ©y∏R∂VNRPVáV æªΩÆμ∂[FyÕ‹[ ¬ø¡[lLi[LiμR∂VNRPV xqsV™´sVV≈¡LigS D©´sı»˝¡V }msL]‰©yıLRiV.

¬sLRiøÍÞÍÜ[ @Li»R½L`iÑÁÍýØÌÁ ªyÖdÁËØÍÞ

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): 6©´sVLi¿¡ ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[ G{ms ≠sV¨ds @LiªRΩL`i —¡Õ˝ÿá ™y÷d¡ÀÿÕfi F°…‘¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªyLiVV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ ™y÷d¡ÀÿÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s Aμ≥R∂*LRi˘LiÕ‹[ GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ¨sLRi¯ÕfiÕ‹[¨s LRi≠s \|§¶¶¶xqsW‰Õfi \Æ™sVμy©´sLiÕ‹[  ¡Vμ≥R∂™yLRiLi ©´sVLi¿¡ ©yáVgRiV L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V C F°…‘¡Ã¡V «¡LRiVgRiVªyLiVV. ™y÷d¡ÀÿÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V Fs. BLi˙μR∂NRPLRifl„filLi≤ÔT∂ ≠s™´sLSáV æªΩ÷¡FyLRiV. ˙FyLRiLiÀ≥œ¡ NSLRi˘˙NRP™´sW¨sNTP —¡Õ˝ÿ NRP¤Õ¡NÌRPL`i @x§¶¶¶¯μ`∂Àÿ ¡V, FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘ ™´sV}§¶¶¶aRP*L`ilLi≤ÔT∂, ™y÷d¡ÀÿÕfi @r°zqsπ∏∂[VxtsQ©±s LSxtÌsQ˚ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V N][μR∂Li≤R∂ LS™´sV∏R∂V˘, NSLRi˘μR∂Lji+ ≠s.LRi≠sNSLiª`ΩlLi≤ÔT∂, FsLi{msáV LRiÆ™s[Va`P LS¥][≤`∂, ≠sÆ™s[N`P , —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ¨sπ∏∂W«¡NRP™´sLÊSá FsÆ™sV¯¤Õ¡[˘Ã¡V, —¡Õ˝ÿ, ≤T∂≠s«¡©±s @μ≥j∂NSLRiVáV •¶¶¶«¡LRi™´soªRΩV©yıLRiV. ˙NUP≤yNSLRiáNRPV @¨sı GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. LiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ CÆ©sá 16™´sLRiNRPV F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV.

xms©´sVáV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ Dμ][˘gRiVáNRPV ™´sW˙ªRΩÆ™s[V ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ∏R∂VW¨sFny™±sV μR∂VxqsVÚá©´sV @Liμj∂Li¿¡Liμj∂. ˙xmsxqsVÚªRΩLi @LiμR∂LRiW NSLji¯NRPVáNRPV ∏R∂VW¨sFny™±sV @Liμj∂xqsVÚLi≤R∂≤R∂Liª][ gRi©´sVáV, ≠sÀ≥ÿgSá ™´sμÙR∂ @LiμR∂LRiW IZNP[Õÿ NRP¨szmsLiøR¡©´sV©yıLRiV. xqs™´sW©´sªRΩ*xmso xqsLiZNP[ªyáV ≠sxqsÚLjiLiøR¡©´sV ©yıLiVV. zqsLigRilLi[fl”· øR¡Lji˙ªRΩÕ‹[ Æ™sVVμR∂…”¡ ryLjigS ¨sLS¯flÿªRΩ¯NRP xqs™´sWÆ™s[aRPLiÕ‹[ NSLji¯NRPVáNRPV ∏R∂VW¨sFny™±sV μR∂VxqsVÚá©´sV B™´s*Õÿ¨s ∏R∂W«¡™´sW©´s˘Li ¨sLÒRiLiVVL i¿¡Liμj∂. zqsLigRilLi[fl”· xqsLixqÛsÕ‹[ xms¨s¬ø¡[}qs Dμ][˘gRiVáLiμR∂LRiW xqs™´sW©´s™´sVÆ©s[ À≥ÿ™´s©´s D©´sıxmsˆV≤R∂V xqsLixqÛsÕ‹[ NRP÷¡zqsÆ™sV÷¡zqs DLi…ÿLRiV. xms©´sVÕ˝‹[ \Æ™s≠sμ≥R∂˘Li D©´sıxmsˆ…”¡NUP IZNP[ NRPV»¡VLiÀÿ¨sNTP ¬ø¡Liμj∂©´s ™yLji™´sVÆ©s[ AÕ‹[øR¡©´sª][ xms¨s¬ø¡[ryÚLRiV. BªRΩLRi xqsLixqÛsÕ˝‹[ xms¨s¬ø¡[}qs NSLji¯NRPVáNRPV ∏R∂VW¨sFny™±sV D©´sıxmsˆV≤R∂V ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* LRiLigRi xqsLixqÛs zqsLigRilLi[fl”·Õ‹[ DLi≤yáƩs[ DÆμÙ∂[aRP˘Liª][ zqsLigRilLi[fl”· gRiVLjiÚLixmso xqsLixmnsVLi ∏R∂W«¡™´sW©y˘¨sı IzmsˆLi¿¡Liμj∂.∂

¼½LRiVª«sVÌÁ ˳ÏÁNRPVòÌÁNRPV @μR¶©«sLigS 4LRiWFy¸R¶VÌÁ ª«s²ïT¶Lixmso

ºΩLRiVxmsºΩ,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): ALÌki{qs ø≥yLÍkiá |msLixmso™´sÃ˝¡ $™yLji À≥œ¡NRPVÚá\|ms À≥ÿLkigS À≥ÿLRiLi xms≤R∂À‹[ª][Liμj∂. N]ªRΩÚ ø≥yLÍkiáV @»¡V À≥œ¡NRPVÚáV, B»¡V ryμ≥yLRifl· ˙xms∏R∂Wfl”·NRPVá©´sW NRPá™´sLRi|ms≤R∂Vª][Liμj∂. BxmsˆV≤R∂V @μR∂©´sLigS IN][‰ ˙xms∏R∂Wfl”·NRPV≤T∂\|ms 4LRiWFy∏R∂Vá @μR∂©´sxmso À≥ÿLRiLi xms≤R∂©´sVLiμj∂. ºΩLRiVxmsºΩcºΩLRiV™´sVáNRPV 24 NTPÕ‹[≠dsV»¡L˝RiV DLi≤R∂gS  ¡xqsV= ø≥yLÍki LRiW.41 ™´sxqsWáV ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. |msLjigji©´s μ≥R∂LRiá Æ©s[xms¥R∂˘LiÕ‹[ LRiW.4á |msLixmsoª][ LRiW.45áV ™´sxqsWáV ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. BÕÿ xmsáV ™´sWLÊSQÕ˝‹[ ©´s≤T∂¬ø¡[  ¡xqsV=á ©´sVLi¿¡ |msLjigji©´s ø≥yLÍkiáª][ @μR∂©´sLigS ALÌki{qsNTP LRiW.áORPQ Aμy∏R∂VLi ¬ø¡[NRPWLRiVª][Liμj∂.ºΩLRiVxmsºΩNTP μyμyxmso ∏R∂W ¡μj∂ Æ™s[á ™´sVLiμj∂ À≥œ¡NRPVÚáV ¨sªRΩ˘Li ™´s¿¡ËF°ªRΩVLi…ÿLRiV. FsNRPV‰™´s aSªRΩLi  ¡xqsV=á©´sV A˙aRPLiVVxqsVÚLi…ÿLRiV. C ˙NRP™´sVLiÕ‹[ ALÌki{qs Aμy∏R∂VLi ™´sVLjiLiªRΩ |msLRigRi©´sVLiμj∂. @÷¡zmsLji ≤T∂F° ©´sVLi¿¡ 120  ¡xqsV=áV LSNRPF°NRPáV rygjixqsVÚ©yıLiVV. ≠ds…”¡ ©´sVLi¿¡ L][«¡ŸNRPV LRiW.14 áORPQá Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLRiVª][Liμj∂. xqsWxmsL`iágÍRiLki, gRiLRiV≤R∂, Æ™sÆ©sıá, BLi˙μR∂, ≤U∂áN`P=, FsN`P=˙|ms£qs, Æ™sV˙…‹[, xm˝s¤Õ¡Æ™sáVgRiV ™´sLi…”¡ 120  ¡xqsV= xqsLki*xqsVáV ¨sªRΩ˘Li ≠s≠sμ≥R∂ ™´sWLÊSQÕ˝‹[ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV. BLiμR∂VÕ‹[ 52  ¡xqsV=áV ºΩLRiVxmsºΩcºΩLRiV™´sVá ™´sVμ≥R∂˘ ©´s≤R∂VxqsVÚ©yıLiVV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ ry™´sW—¡NRP ALÛjiNRP xqslLi[* NSLRi˘˙NRP™´sW¨sı C Æ©sá 11™´s æªΩ[μk∂ ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLiμj∂.—¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[ ry™´sW—¡NRP ™´sLÊSá ™yLkigS ˙xms«¡Ã¡ ALÛjiNRP xqsÚ¥j∂ºΩgRiªRΩVá\|ms xqslLi[* ¨sLRi*z§¶¶¶Liøyá¨s ¨sLÒRiLiVVLiøyLRiV. C xqslLi[* ¨sLRi*x§¶¶¶fl· ºdΩLRiV\|ms ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV, FsLi{ms≤U∂™Ø[áV, GFs£qs™Ø[áNRPV C Æ©sá 7©´s ™´sVμR∂©´sxm˝s¤Õ¡, xmsá™´sVÆ©s[LRiVÕ‹[, 8©´s ºΩLRiVxmsºΩ, ¿¡ªRΩWÚLRiVÕ‹[ @™´sgSx§¶¶¶©´s NSLRi˘˙NRP™´sWáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©´sı»˝¡V ¬ø¡FyˆLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV —¡Õ˝ÿ «ÿLiVVLi…fi NRP¤Õ¡NÌRPL`i  ¡xqsLiª`ΩNRPV™´sWL`i }msL]‰©yıLRiV. C @LiaRPLi\|ms A∏R∂V©´s FsLi{ms≤U∂™Ø[áV, ªRΩx§¶¶¶zqsÕÙÿL˝RiV, GFs£qs™Ø[áª][ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. @©´sLiªRΩLRiLi ≠dsLRiV ™´sVLi≤R∂á rÛyLiVVÕ‹[ xmsLiøy∏R∂VºdΩ NSLRi˘μR∂LRiV+áNRPV, ≠dsAL][*áNRPV @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆLiøyá©yıLRiV. NRPVÕÿá ™yLkigS ¬ø¡[xqsVÚ©´sı ALÛjiNRP xqslLi[* @LiaSÕ˝‹[¨s ≠s™´sLSá©´sV ˙gS™´sVrÛyLiVVÕ‹[Æ©s[  ¡z§¶¶¶LRiLigRi xmsLRiVryÚLRiV. xqslLi[*Õ‹[¨s ≠s™´sLSá\|ms @À≥œ¡˘LiªRΩLSá©´sV æªΩáxms™´søR¡Ë¨s ¬ø¡FyˆLRiV.

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ALÌki{qs  ¡xqsV= ≤T∂F°Õ˝‹[ H…‘¡H ≠sμy˘LÛRiVáV @˙|msLi…”¡£qsztsQ£ms ¬ø¡[∏R∂V≤y¨sNTP C Æ©sá 6©´s ™´sVLi¿¡LS˘Ã¡Õ‹[¨s ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* H…‘¡H NRPŒÿaSáՋ[ FsLizmsNRP xmsLkiORPQ ¨sLRi*z§¶¶¶xqsVÚ©´sı»Ì¡V æªΩ÷¡FyLRiV. H…‘¡HÕ‹[ øR¡μR∂V™´so xmspLjiÚ ¬ø¡[xqsVNRPV©´sı ≠sμy˘LÛRiVáV @˙|msLi…”¡£qsztsQ£msÕ‹[ ¬ø¡[LRi≤y¨sNTP 6™´s æªΩ[μk∂©´s DμR∂∏R∂VLi 8 gRiLi»¡Ã¡NRPV ILji—¡©´sÕfi ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV, ™y…”¡ ©´sNRPá ˙xmsªRΩVáV, lLiLi≤R∂V Fy£qsF°LÌRiV \|qs«fi Fn~…‹[áV ºdΩxqsVNRPV¨sLS™yá¨s A∏R∂V©´s N][LSLRiV. @˙|msLi…”¡£qsztsQ£msÕ‹[ bPORPQfl· F~LiμR∂≤y¨sNTP ≠sμy˘LÛRiVáNRPV ≤U∂—¡Õfi Æ™sVNS¨sN`PÕ‹[ 32 {qs»˝¡V, Æ™sW…ÿLRiV Æ™sVNS¨sN`PÕ‹[ 8 {qs»˝¡V, FsáNÌUPQ˚ztsQ∏R∂V©±sÕ‹[ 2 {qs»˝¡V, Æ™sÃÔ¡L`iÕ‹[ INRP {qs»¡V D©´sı»Ì¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. @À≥œ¡˘LÛRiVáV xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[gS ¬ø¡[LRiVN][™yá©yıLRiV.QLi NRP©´sVNRP G L][\¤«¡©y @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´søyË©yıLRiV.

¿¡™´sLji À≥œ¡W™´sVVáNRPW ZNPzqs ZNP©yÕfi ¨dsLRiV NRP≤R∂xms,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): NRPLRiWıáVc NRP≤R∂xms NSá* NTPLiμR∂ rygRiV¨ds…”¡ xqsLRixmsn LS©´sV ˙xmsæªΩ[˘NRPLigS xmsLRi˘Æ™s[OPT QxqsVÚ©yıLRiV. ¿¡™´sLji À≥¡œ W™´sVáNRPV NRPW≤y ¨dsLRiV @LiÆμ∂[Õÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. ZNP[{qs, øyFy≤R∂V NSá*á©´sV, @©´sV ¡Liμ≥R∂LigS D©´sı ¬ø¡LRiV™´soáV, Æμ∂ ¡˜ºΩ©´sı NS«fiÆ™s[áV, LS«‹[÷¡ A©´sNRP»Ì¡©´sV @μ≥∂j NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡LiøyLRiV. l\LiªRΩVáNRPV B ¡˜Liμj∂ LSNRPVLi≤y ¿¡™´sLji A∏R∂VNRP»Ì¡V μyNS ¨dsLRiLiμj∂xqsVÚ©yı™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ¨ds…”¡¨s ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[}qs ªRΩW™´sVVá xqs˙NRP™´sVLigS xms¨s¬ø¡[}qsÕÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yı™´sV¨s æªΩ÷¡FyLRiV. FsNRP‰Æ≤∂NRP‰≤R∂ FsÕÿLi…”¡ xqs™´sVxqs˘ DLiμR∂¨s GCá©´sV @≤T∂gji æªΩáVxqsVNRPV©yıLRiV. Bμj∂Õÿ™´soLi¤…¡[ l\Li¤Õ¡[*N]Li≤yxmsoLRiLi ™´sVLi≤R∂áLi ø_»¡xms˝ ¤Õ¡ ˙gS™´sW¨sı gRiLi≤T∂N][»¡ ¨dsLRiV øR¡V»Ì¡V™´sVV…ÌÿLiVV. A ¨ds…”¡ ÀÿLji ©´sVLi¿¡ xms˝ ¤Õ¡©´sV

LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRP÷¡zqs©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV BLRiNS»¡LiÕ‹[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂, ©´s™´sLi ¡L`i 5 (ôd’ÿq÷´dt):LSxtÌsQ˚LiÕ‹[ æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki ™´sVL][ryLji lLiLi≤R∂VgS ¿d¡÷¡F°LiVVLiμj∂. @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡VNRPV CxmnsV»¡©´s ºdΩ˙™´s ™´sV©Ø[Æ™s[μ≥R∂©´sNRPV gRiVLji @™´soªRΩV©yıLRi¨s æªΩáVr°ÚLiμj∂. LSxtÌsQ˚xmsºΩ ˙xmsfl·Àfi™´sVV≈¡LÍki \|§¶¶¶μR∂LSÀÿμ`∂ xmsLRi˘»¡©´sNRPVLSgS LS˙ºΩNTP LS˙æªΩ[ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáLiªy NRP÷¡zqs LSuÌy˚¨sı xqs\Æ™sVNRP˘LigS DLiøyá¨s N][LRi≤R∂Li, C≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ æªΩáLigSfl· Æ©s[ªRΩá©´sV ™´sW˙ªRΩLi ™yLRiV ˙xmsNRP‰Æ©s[ |ms…ÌÿLRiV. æªΩáVgRiVÆμ∂[aRPLi FyLÌki¨s xqs™´sVLigS DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ˙xms∏R∂VºΩıQryÚ™´sV¨s ¬ø¡xmso ªRΩV©´sı øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW»¡Ã¡V NRPW≤y  ¡W»¡NS¤Õ¡[©´s¨s gRiªRΩLS˙ºΩ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV LSxtÌsQ˚xmsºΩ¨s NRPáV™´s≤R∂Liª][ æªΩ[÷¡ F°LiVVLiμj∂. μk∂Liª][ æªΩáLigSfl·NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩáV À≥œ¡∏R∂WLiμ][Œœ¡©´sáNRPV gRiVLRi™´soªRΩV©yıLRiV. FyLÌki æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıªRΩLS*ªRΩ NRPW≤y {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV BÕÿ ™´s˘™´sx§¶¶¶LjiLiøR¡≤R∂Li μR∂VLS¯LÊRi™´sVLi»¡V©yıLRiV. C≠sxtsQ∏R∂VLi\|ms …”¡…”¡≤T∂zms Fn°LRiLiÆ©s[ªRΩ Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ μR∂∏R∂WNRPL`iLS™´so ≠dsV≤T∂∏R∂Wª][

™´sW…˝ÿ≤R∂VªRΩW øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V ™´sW˙ªRΩLi xqs\Æ™sVNS˘Li˙μ≥R∂ N][xqsLi ªRΩÕ‹gÊRiVªyLRi¨s @©´sVN][™´s≤R∂Li ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂NRPV ¬ø¡Liμj∂©´s Æ©s[ªRΩá\|ms ˙NRP™´sVbPORPQflÿ øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][™yá¨s øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V©´sV N][LRiVªy™´sV©yıLRiV. {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩáV øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V\|ms ºdΩ˙™´s IºΩÚ≤T∂ ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi ¨s ªRΩ™´sVNRPV xqs™´sWøyLRiLi DLiμR∂©yıLRiV. Bxmsˆ…”¡ZNP[ øR¡Li˙μR∂Àÿ ¡V øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVN][NRP F°™´s≤R∂Liª][ ™´sVLkilLi¿¡ËF°ªRΩV©yı LRi¨s A∏R∂V©´s {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá\|ms ™´sVLi≤T∂xms≤ÔyLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[Æ©s[ Fs˙LRiLi©y∏R∂VV≤R∂V, ∏R∂V©´s™´sVá LS™´sVNRPXxtÒsv≤R∂V Æ©s[ªRΩX ªRΩ*LiÕ‹[ GLSˆ»¡V ¬ø¡[zqs©´s NRP≠sV…‘¡ æªΩáLigSfl·NRPV @©´sVNRPWáLigS ¨sLÒRi∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV©´sıxmsˆV≤R∂V FsLiμR∂VNRPV @≤ÔR∂VN][¤Õ¡[ μR∂¨s Fs˙LRi¤À¡÷˝¡ {qs™´sWLi˙μ≥R∂ Æ©s[ªRΩá©´sV ¨sáμk∂aSLRiV. FyLÌki Æ™s[V¨s|msrÌ°©´sV, ¨sLÒRi∏R∂W¨sı ™´s˘ºΩlLi[NTPLiøR¡≤R∂Li @Li¤…¡[ Fs™´sLRiW ORPQ≠sVLiøR¡LRi©yıLRiV. @μ≥j∂NSLRi xmsOSQ¨sı BLRiVNRPV©´s |ms¤…Ì¡[ øR¡LRi˘Ã¡©´sV ºdΩxqsVN][™´s≤R∂Li ˙NRP™´sVbPORPQfl· DÃ˝¡LizmnsVLiøR¡≤R∂Æ™s[V @™´so ªRΩVLiμR∂©yıLRiV.

LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂NRPV —¡Õ˝ÿ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi GLSˆ»˝¡V NRP≤R∂xms,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ 11 ©´sVLi¿¡ 26™´s æªΩ[μk∂ ™´sLRiNRPV ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[ LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sV¨sı ≠s«¡∏R∂V™´sLiªRΩLi ¬ø¡[}qsLiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV LRiLigRiLiÕ‹[NTP μj∂gSLRiV. ≠s≠sμ≥R∂ NSLRi˘˙NRP™´sWáV, À≥œ¡WxmsLizmsfl‘· ªRΩμj∂ªRΩLRi ≠sxtsQ∏R∂Wá\|ms |tsQ≤R∂W˘Õfi LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. NRP¤Õ¡NÌRPL`i aRPbPμ≥R∂L`i AÆμ∂[™yáª][ lLiÆ™s©´sW˘ @μ≥j∂NSLRiVáV NSLRi˘˙NRP™´sWá©´sV LRiWF~Liμj∂xqsVÚ©yıLRiV. —¡Õ˝ÿ @μ≥j∂NSLRiVáª][ @¨sı aS≈¡Ã¡NRPV ™´s¿¡Ë©´s ≠s©´sªRΩVáV, @’≥¡™´sXμÙj∂ xqsLiZOP[Q™´sV NSLRi˘˙NRP™´sWá\|ms NRP¤Õ¡NÌRPLRi©±s Bxmsˆ…”¡ZNP[ xqs≠dsVOTPQLiøyLRiV. LRiøR¡Ë ¡Li≤R∂ NSLRi˘˙NRP™´sVLi D©´sıLiμR∂V©´s N]ªRΩÚ ’¡∏R∂V˘Li xms˙ªyáV, gRiX•¶¶¶Ã¡ ™´sVLi«¡⁄LRiV, BLiμj∂LRi™´sV¯ NRPááV, ªRΩμj∂ªRΩLRi @’≥¡™´sXμÙj∂ xms©´sVáV ¬ø¡[xms¤…Ì¡[LiμR∂VNRPV zqsμÙR∂Li NS™yá©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë

Æ©sáՋ[ @¨sı ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ* aS≈¡Ã¡ Dμ][˘gRiVá ˙NUP≤y F°…‘¡Ã¡ ¨sLRi*x§¶¶¶fl·NRPV zqsμÙj∂Li NS™yá©yıLRiV. xqs™´sVxqs˘Ã¡ xmsLjiuy‰LRiLi N][Lji FsLiª][ AaRPª][ ˙xms«¡Ã¡V ™´sxqsVÚLi…ÿLRi¨sc ©y˘∏R∂V ¡μÙR∂\Æ™sV©´s ™y…”¡¨s xmsLjibdP÷¡Liøyá¨s AÆμ∂[bPLiøyLRiV. ˙xmsºΩ @LÍkiμyLRiV¨s |qsÕfiFn°©±s Æ©sLi ¡L`i ªRΩxmsˆNRP ºdΩxqsVN][™yá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV. ™y…”¡\|ms @μ≥j∂NSLji ºdΩxqsVNRPV©´sı øR¡LRi˘Ã¡©´sV ™yLjiNTP ¬ø¡’¡æªΩ[ ∏R∂VLi˙ªyLigRiLi xms»˝¡ ©´s™´sV¯NRPLi NRPáVgRiVªRΩVLiμR∂©yıLRiV. gRiªRΩLiÕ‹[ xmsLizmsfl‘· ¬ø¡[zqs©´s À≥œ¡W™´sVVáNRPV x§¶¶¶μÙR∂VáV øR¡WFyá©yıLRiV. ≤U∂ZNP[…‘¡ À≥œ¡W™´sVVá ≠s™yLRiá©´sV ™´sVLi≤R∂Õÿá ™yLkigS }qsNRPLjiLiøyá©yıLRiV. ™´sLi»¡gRiμR∂Vá ¨sLS¯flÿá©´sV xmspLjiÚ ¬ø¡[∏R∂Wá©yıLRiV. DFyμ≥j∂ •¶¶¶≠dsVÕ‹[ @™´sNRPªRΩ™´sNRPáV ¬ø¡[}qsÚ øR¡LRi˘Ã¡VLi…ÿ∏R∂V©yıLRiV.

11 ©«sVLiÀÁ ALójiNRP xqslLi[* ¿Á\®©sQõÍÜ[ FyLi¼d½¸R¶V −sμyùxqsμR¶xqsV= ËØxqsLRiÍÜ[ NSLkiòNRP xqsLiμR¶²T¶

29 ©«sVLiÀÁ @ª«sVøªyLji úÊÁx¤¦Ü[ø»R½=ªyÌÁV 6©´s @˙|msLi…”¡£qsztsQ£ms LSªRΩ xmsLkiORPQáV ¿¡ªRΩWÚLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): ºΩLRiVøy©´sWLRiV $xmsμy¯™´sºdΩ @™´sV¯™yLji NSLkiÚNRP ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yáV 29 ©´sVLi¿¡ ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sV©yıLiVV. DªRΩ=™yáNRPV FsÕÿLi…”¡ A»¡LiNSáV ¤Õ¡[NRPVLi≤y GLSˆ»˝¡V xmnsV©´sLigS ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRiV. ª]≠sV¯μj∂ L][«¡ŸÃ¡ Fy»¡V «¡Ljilgi[ DªRΩ=™yÕ˝‹[ @™´sV¯™yLRiV DμR∂∏R∂VLi, LS˙ºΩ ≠s≠sμ≥R∂ ™yx§¶¶¶©yá\|ms ™´splLi[gRiVªRΩW À≥œ¡NRPVÚáNRPV μR∂LRi+©´sLi B™´s*©´sV©yıLRiV. CryLji ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá©´sV $™yLji ˙ ¡x§¶‹[¯ªRΩ=™yá ªRΩLRi•¶¶¶Õ‹[ ¨sLRi*z§¶¶¶Li¬ø¡[LiμR∂VNRPV @μ≥j∂NSLRiVáV xqs™´sW∏R∂VªRΩÚ™´sV™´soªRΩV©yıLRiV. BLiμR∂VÕ‹[ À≥ÿgRiLigS Bxmsˆ…”¡ZNP[ lLiLi≤R∂V μR∂FnyáV DªRΩ=™yá ¨sLRi*x§¶¶¶fl·\|ms D©´sıªyμ≥j∂NSLRiVáV xqs≠dsVOSQ xqs™´sWÆ™s[aRPLi ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. Æ©sÕÿ≈¡LRiVÕ‹[ DªRΩ=™yá ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS©´sVLi≤R∂»¡Liª][ ºΩLRiVøy©´sWLRiVÕ‹[ xms©´sVáV aRPLRiÆ™s[gRiLigS rygRiVªRΩV©yıLiVV.

eTs√kÕ] ¬s+&ÉT>± N*q {Ï&ç|æ

NSFy≤yá¨s ≤T∂™´sWLi≤R∂V ¬ø¡[aSLRiV. \Æ™sVá™´sLRiLi «¡ÕÿaS∏R∂V¨sı ¨sLji¯Li¿¡©´s xqs™´sV∏R∂VLiÕ‹[ 1972Õ‹[ ø_»¡xm˝s¤Õ¡Õ‹[¨s 198 BŒ˝œ¡NRPV ©´sxtÌsQxmsLji•¶¶¶LRiLi B™´s*¤Õ¡[μ∂R V. 30 xqsLi™´sªRΩ=LSáVgS ˙xmsÀ≥¡œ VªRΩ*Li @¨sı LRiNSáVgS A ˙gS™´sW¨sı @Li…”¡|ms»Ì¡VNRPV©´sı ™yLRiV Bxmso≤R∂V ™´sVL][ryLji ˙gS™´sW¨sı ™´sμR∂¤Õ¡˝ L[ iR V. gRiLi≤T∂N][»¡ ™´sVV©´sNRP ˙FyLiªRΩLigS gRiVLjiÚLi¿¡ xm˝s¤Õ¡©´sV Δÿ◊d¡ ¬ø¡[∏∂R V™´sV©´s»¡Li ªRΩgRiμR∂¨s @À≥¡œ ˘LiªRΩLRiLi æªΩ÷¡FyLRiV. gRiLi≤T∂N][»¡Õ‹[ @LiVVμR∂V …‘¡FsLi{qsá ¨dsLRiV ¨sá* DLi¬ø¡[LiμR∂VNRPV ¨sLÒiR ∏R∂VLi ºdΩxqsVNRPV¨s A Æ™s[VLRiNRPV @™´soNRPV ©´sVLi¿¡ ¨dsLRiV ≠s≤R∂VμR∂á ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s gRiVLRiVÚ¬ø¡[aSLRiV. ˙xmsxqsVÚªΩR Li «¡ÕÿaRP∏R∂VLiÕ‹[ 2.5 …‘¡FsLi{qsáV ¨sá* DLi≤R∂gSÆ©s[ ˙gS™´sW¨sı ¨dsLRiV øR¡V»Ì¡V™´sVV…Ì”¡©´s»˝¡V æªΩ÷¡FyLRiV. ˙gS™´sV ˙xms«¡Ã¡NRPV ªRΩORPQfl·Æ™s[V ©´sxtsÌ QxmsLji•¶¶¶LRiLi ¬ø¡÷˝¡Liøyá¨s N][LSLRiV.

¿¡ªRΩWÚLRiV,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): 21, 22 æªΩ[μk∂Õ˝‹[ ¬ø¡\Æ©sQıÕ‹[ ˙FyLiºdΩ∏R∂V ≠sμy˘xqsμR∂xqsV= «¡LRiVgRi©´sV©´sıμj∂. BLiμR∂VÕ‹[ ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s xms¥R∂NRPLi @™´sVáV\|ms @™´sgSx§¶¶¶©´s xqsμR∂xqsV= ¨sLRi*z§¶¶¶LiøR¡©´sV©yıLRiV.˙FyLiºdΩ∏R∂V ≠sμy˘xqsμR∂xqsV=NRPV —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji ˙xmsªy£mslLi≤ÔT∂ FsLizmsNRP∏R∂W˘LRiV. A∏R∂V©´sª][ Fy»¡V LSxtÌsQ˚Li ©´sVLi¿¡ ™´sVL][ ™´sVVgÊRiVLRiV @μ≥j∂NSLRiVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[zqs©´s»˝¡V FyhRiaSá ≠sμy˘ NRP≠sVxtsQ©±s ™yfl”·Æ™sWx§¶¶¶©±s DªRΩÚLRiV*Õ˝‹[ }msL]‰©yıLRiV. ™´sVμ≥y˘x§¶¶¶ı À≥‹[«¡©´s LSxtÌsQ˚ xqs•¶¶¶∏R∂V xqsLiøyáNRPVáV xqsVlLi[Li˙μR∂lLi≤ÔT∂, xqsªRΩ˘xqsVμ≥R∂, NRPXuÒy —¡Õ˝ÿ ≠sμy˘aSΔÿμ≥j∂NSLji Æμ∂[™y©´sLiμR∂lLi≤ÔT∂ FsLizms\ZNP©´s ™yLjiÕ‹[ D©yıLRiV. xms¥R∂NRPLi @™´sVáVÕ‹[ ≠s≠sμ≥R∂ @LiaSá\|ms ≠dsLjiNTP Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂ —¡Õ˝ÿ ÀÿxqsLRiÕ‹[ NSLkiÚNRP ™´sWr°ªRΩ=™yáNRPV ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. ™´sVV≈¡˘LigS C @™´sgSx§¶¶¶©´s NRP÷¡ˆryÚLRiV. ™´sWxqsLiÕ‹[ @ORPQLSÀ≥ÿ˘ry¨sNTP À≥ÿLkigS À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡ LS©´sV©yıLRiV. μk∂Liª][ BLiμR∂VN][xqsLi ˙xmsæªΩ[˘NRP GLSˆ»˝¡V ¬ø¡[aSLRiV. BLiªRΩNSáLi À≥œ¡NRPVÚá LSNRP ªRΩgÊji©y C Æ©sáՋ[ ™´sVLjiLiªRΩ |msLjilgi[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂. r°™´sV™yLRiLi NSLkiÚNRP ™´sWxqsLi ˙FyLRiLiÀ≥œ¡Li NS™´s≤R∂Liª][ ÀÿxqsLRi xqsLRixqs*ºΩ Aá∏R∂VLiÕ‹[ À≥œ¡NRPVÚá xqsLiμR∂≤T∂ NRP¨szmsLi¿¡Liμj∂. @™´sV¯™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP, xmsp«¡Ã¡NRPV r°™´sV™yLRiLi @μ≥j∂NRPxqsLi≈¡˘Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ªRΩLRi÷¡™´søyËLRiV. 296 ™´sVLiμj∂ ¿¡©yıLRiVáNRPV @ORPQLSÀ≥ÿ˘ryáV ¨sLRi*z§¶¶¶LiøyLRiV. xqsV™´sWLRiV 5 Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): —¡Õ˝ÿÕ‹[ Δÿ◊d¡gS D©´sı Æ™s[á ™´sVLiμj∂ @™´sV¯™yLji¨s μR∂Lji+LiøR¡VNRPV©yıLRiV. Aá∏R∂W¨sNTP LRiW.2 ˙gS™´sV NSLRi˘μR∂LRiV+á F°xqÌsVá À≥œ¡LkiÚNTP øR¡LRi˘Ã¡V ºdΩxqsVNRPVLi»¡V©yıLRiV. áORPQá Aμy∏R∂VLi xqs™´sVNRPWLjiLiμj∂. @LiVVæªΩ[ ˙xmsºΩL][«¡Ÿ ≠sZaP[xtsQLi NRP©´sVNRP G Bxmsˆ…”¡ZNP[ ™´s¿¡Ë©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV @μ≥j∂NSLRiVáV xmsLjibdP÷¡xqsVÚ©yıLRiV. L][\¤«¡©y @ORPQLSÀ≥ÿ˘xqsLi ¬ø¡[LiVVLiøR¡VN][™´søyË©yıLRiV.P 30 F°xqÌsVáNRPV gS©´sV 3738 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV LS™´s≤R∂Liª][ ZNP[»¡gjiLkiá ™yLkigS ™y…”¡¨s ≠sÀ≥œ¡—¡xqsVÚ©yıLRiV. NSgS Æ™sVVªRΩÚLi 4,205 μR∂LRiΔÿxqsVÚáV ≠s˙NRPLiVVLiøyLRiV. μk∂Liª][ BLiNS F°xqÌsV μy*LS ™´sVLjiN]¨sı μR∂LRiΔÿxqsVÚáV LS™´søR¡Ë¨s @μ≥j∂NSLRiVáV À≥ÿ≠sxqsVÚ©yıLRiV. ZNP[»¡gjiLkiá ™yLkigS D©´sı F°xqÌsVáV, A ZNP[»¡gjiLjiÕ‹[ ™´s¿¡Ë©´s ºΩLRiV™´sVá,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): |qsá™´soáV ™´sVVgji∏R∂V≤R∂Liª][ μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV ¤Õ¡NTP‰xqsVÚ©´sı»˝¡V —¡Õ˝ÿxmsLiøy∏R∂VºdΩ @μ≥j∂NSLRiVáV ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ryμ≥yLRifl·LigS ™´sWLjiLiμj∂. À≥œ¡NRPVÚá LSNRP xms˙NTP∏R∂V xmspLRiÚ∏R∂W˘NRP FsLizmsNRP «ÿ’¡ªy ˙xmsNRP»¡©´s DLi»¡VLiμR∂¨s NRPW≤y ªRΩgÊjiLiμj∂. $™yLji μR∂LRi+©y¨sNTP 5 NRPLiFyLÌRiÆ™sVLi»˝¡Õ‹[ À≥œ¡NRPVÚáV ≠s™´sLjiLiøyLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV xmsLjibdP÷¡LiøyNRP Æ™sVLji…fi, BªRΩLRi Æ™s[¿¡™´so©yıLRiV. ry*≠sV™yLji xqsLRi*μR∂LRi+©y¨sNTP 4 gRiLi»¡Ã¡V, ˙xmsæªΩ[˘NRP ZNP[»¡gjiLkiá©´sV Aμ≥yLRiLi ¬ø¡[xqsVNRPV¨s NRP≠sV…‘¡ μy*LS FsLizmsNRP ¬ø¡[ryÚLRiV. μR∂LRi+©y¨sNTP gRiLi»¡, NS÷¡©´s≤R∂NRP©´s ™´s¬ø¡[Ë À≥œ¡NRPVÚáNRPV lLiLi≤R∂V gRiLi»¡Ã¡ FsÕÿLi…”¡ ˙xmsÕ‹[À≥ÿáNRPV @À≥œ¡˘LÛRiVáV Õ‹[©´sVNS™´sμÙR∂¨s, \|msLRi≠dsáNRPV xqs™´sV∏R∂VLi xms≤R∂Vª][Liμj∂. ™´sVL][ lLiLi≤R∂V L][«¡ŸÃ¡Fy»¡V BÆμ∂[≠sμ≥R∂LigS ªy™´so ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. DLiÆ≤∂[ @™´sNSaRPLi DLiμj∂.

NSLRiùμR¶LRiV+ÌÁ F¡xqísVÌÁ ˳ÏÁLkiòNTP ¿RÁLRiùÌÁV

ALíki{qs \®²¶ª«sL`i F¡xqísVÌÁNRPV ª«sWÒÁ \|qs¬sNRPVÌÁNRPV @ª«sNSaRPLi

Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt) : ALÌki{qsÕ‹[ NSLi˙…ÿN`ÌP ˙xmsºΩFyμj∂NRP©´s À≥œ¡LkiÚ¬ø¡[xqsVÚ©´sı \Æ≤∂Q˚™´sL`i Dμ][˘gSáNRPV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s ™´sW“¡ \|qs¨sNRPVá©´sV FsLizmsNRP ¬ø¡[∏R∂V©´sV©yıLRiV. 18™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS A∏R∂W ≤T∂F°Õ˝‹[ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. C Æ™s[VLRiNRPV AxqsNTPÚ D©´sı ™´sW“¡ \|qs¨sNRPVáV μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá¨s —¡Õ˝ÿ B©yËÈL`Íi \|qs¨sNRP xqsLiZOP[Q™´sWμ≥j∂NSLji INRP ˙xmsNRP»¡©´sÕ‹[ æªΩ÷¡FyLRiV. |§¶¶¶≠ds Æ™sz§¶¶¶NRPÕfi \Æ≤∂Q˚≠sLig`i \¤Õ¡|qs©±s= NRP÷¡gji DLi≤T∂, 45 GŒœ¡˛Õ‹[xmso ™´s∏R∂VxqsV= NRP÷¡gji©´s ™´sW“¡ \|qs¨sNRPVáV C Dμ][˘gSáNRPV @L>RiVá©yıLRiV. xmso…Ì”¡©´s æªΩ[μk∂, ≠sμy˘QL>RiªRΩ, NRPVá˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáV, \|qs©´s˘Li ©´sVLi¿¡ ≠s≤R∂VμR∂\¤Õ¡©´s ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl·, lLiLi≤R∂V NRPáL`i Fn~…‹[áV, r~LiªRΩ ¿¡LRiV©y™´sW NRP÷¡gji©´s lLiLi≤R∂V NRP™´sL˝RiV, ¨s™yxqs ˙μ≥R∂V≠dsNRPLRifl· xms˙ªyáª][ μR∂LRiΔÿxqsVÚ ¬ø¡[xqsVN][™yá©yıLRiV. μR∂LRiΔÿxqsVÚFnyLSá©´sV —¡Õ˝ÿÕ‹[¨s @¨sı ≤T∂F° Æ™s[VÆ©s[«¡L`i NSLS˘Ã¡∏R∂WÕ˝‹[ ™´sLiμR∂ LRiWFy∏R∂VáV ¬ø¡÷˝¡Li¿¡ CÆ©sá 16™´sLRiNRPV F~LiμR∂™´søR¡Ë©yıLRiV. xmspLjiÚ¬ø¡[zqs©´s μR∂LRiΔÿxqsVÚá©´sV C Æ©sá 18™´s æªΩ[μk∂Õ‹[gS @LiμR∂¤«¡[∏R∂V™´søR¡Ë©yıLRiV. BªRΩLRi ≠s™´sLSáNRPV \ZNPÕÿ£qs©´sgRiL`iÕ‹[¨s \|qs¨sNRP xqsLiZOP[Q™´sVaS≈¡ NSLS˘Ã¡∏R∂VLiÕ‹[ xqsLi˙xmsμj∂Liøyá¨s xqsW¿¡LiøyLRiV.

ºΩLRiV™´sVáՋ[ À≥œ¡NRPVÚá LRiμÙk∂ ryμ≥yLRifl·Li

ÕÁÛÇÁzms ¬sLñRi¸R¶VLiÍÜ[ ª«sWLRiVö ÛÍÁ[μR¶V Aμj∂ÕÿÀÿμ`∂,©´s™´sLi ¡L`i5(ôd’ÿq÷´dt): æªΩáLigS fl·\|ms ’¡¤«¡zms ¨sLÒRi∏R∂VLiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂¨s ’¡¤«¡zms —¡Õ˝ÿ @μ≥R∂˘QORPV≤R∂V @∏R∂V˘©´sıgSLji À≥œ¡W™´sV©´sı @©yıLRiV. ZNP[Li˙μR∂ ˙xmsÀ≥œ¡VªRΩ*Li FyL˝RiÆ™sVLi…fiÕ‹[ æªΩáLigSfl· ’¡Ã˝¡V |ms≤T∂æªΩ[ xqsLixmspLÒRi ™´sVμÙR∂ªRΩV BxqsVÚLiμR∂¨s @©yıLRiV. æªΩáLigSfl· GLSˆ»¡V ≠sxtsQ∏R∂VLiÕ‹[ NSLi˙lgi£qs NSá∏R∂Wxms©´sª][ Fy»¡V, NRPV˙»¡ LS«¡NUP∏R∂WáNRPV Fy%`¡Ã¡xms≤R∂Vª][LiμR∂¨s @©yıLRiV. ’¡¤«¡zms ∏R∂VVc»¡L`iı ºdΩxqsVNRPVLi»¡VLiμR∂¨s NSLi˙lgi£qs, …”¡≤T∂zms, \Æ™sNSFy ©y∏R∂VNRPVáV μR∂VxtsQˆQ˚øyLRiLi ¬ø¡[xqsVÚ©yıLRi¨s, ªRΩ™´sV FyLÌki \Æ™s≈¡LjiÕ‹[ FsÕÿLi…”¡ ™´sWLRiVˆ ¤Õ¡[μR∂©yıLRiV. @LiVVæªΩ[ ∏R∂VW»¡L`iı ºdΩxqsVNRPV©´sı FyLÌki¤Õ¡[ BÕÿLi…”¡ ˙xmsøyLRiLi ¬ø¡[∏R∂V≤R∂Li ≠s≤ÔR∂WLRiLigS DLiμR∂©yıLRiV.

LSxtÌsQ˚LiÕ‹[¨s ≠s≠sμ≥R∂ ˙FyLiªyá ˙xmsºΩ¨sμ≥R∂VáV B…‘¡™´sá ≤≥T∂÷d˝¡NTP Æ™s◊d˝¡ À≥ÿ«¡Fy «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂V NRPVáV LS«fi©y¥`∂zqsLig`i, xqsVuy¯xqs*LS«fi, @LRiVfl„fi ¤«¡[…˝‘¡, LRi≠saRPLiNRPL`i ˙xmsryμ`∂á©´sV ≠s≤T∂≠sgS NRP÷¡zqs øR¡LjiËLi¿¡©´s»˝¡V }msL]‰©yıLRiV. ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPÕ˝‹[ …”¡≤T∂zmsª][ F~ªRΩVÚ |ms»Ì¡VNRPVLi¤…¡[ «¡LRiÀ‹[π∏∂[V ©´suÌyá gRiVLjiLi¿¡ «ÿºdΩ∏R∂V ©y∏R∂VNRPVáNRPV ≠s™´sLjiLi¿¡©´s»Ì¡V A∏R∂V©´s }msL]‰©yıLRiV. FyLÌki¨s ˙gS™´sV ˙gS™´sW©´s ¡Õ‹[}msªRΩLi ¬ø¡[zqs ™´s¬ø¡[Ë Fs¨sıNRPáNRPV zqsμÙR∂™´sV™´soªy™´sV¨s ¬ø¡FyˆLRiV. ILi»¡LjigSÆ©s[ F°…‘¡ ¬ø¡[ryÚ™´sV¨s LSxtÌsQ˚ ©y∏R∂VNRPVáV Bxmsˆ…”¡ZNP[ ˙xmsNRP…”¡LiøyLRi¨s @©yıLRiV. FsÕÿLi…”¡ F~ªRΩVÚáV DLi≤R∂À‹[™´s©yıLRiV. <


6

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

cinema@suryaa.com

G

±tBÆŠÿ ïßýÆøV> MöÆæÿsêË ÕÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K _{™èþ… Ææÿ*´÷…§æþ»Z™ø…§æþ° ^éÌê ÆøkË$V> Ñ°í³çÜ$¢¯èþ² ÑçÙÄæý$… ™ðþÍíÜ…§óþ. D íÜ°Ðèþ*° yìþ.Ñ.Ñ.§é¯èþÄæý$Å °ÇÃçÝë¢Ææÿ° çÜÐèþ*^éÆæÿ…. §óþÑ}{ç³Ý맊þ çÜ…X™èþ… A…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. A°² Mæü$¨Ç™óþ D íÜ°Ðèþ* yìþòÜ…ºÆæÿ$ ¯ðþÌêQÆæÿ$ÌZ Ðèþ$×ìý j{ç³·T«§é¯èþ ´ë{™èþÌZ Ñ.çÜÐèþ$${§æþ Ìôý§é f¯èþÐèþÇ Ððþ$$§æþsìý ìqï{Ï ‘·s¡+ ø£<∏ëHêsTTø£Äæý$lÁ|æ §æ þ Æ ü™èþÓ…ÌZ JÑ$MŠüÞ {MìüÄôý$çÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O ÐéÆæÿ…ÌZ V>± <äs¡Ùø£‘·«+˝À ì‘ê´ ø£<æÿØ∏ëMæHêsTT h.fVæ ü ¯ é²£æ þ ¯ éÄæTý$+$yæþ$ çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ yéMæütÆŠÿ çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$ç³#Mö¯óþ ø£>± ªe÷*ì 22, |ü˝≤j· }¯èþ$»êº$ °ÇÃçÜ$¢¯èþ² _{™èþ… "^èþ…yîþ'. D _{™èþ…ÌZ AÐèþM>ÔéË$ ø√f…’ºμ nH˚ ‘·$Tfi¯Mæü–çÙdæ~…ìÆ>k, e÷ ÔèýÆs¡æÿ™÷ŒþMæü$Ðèþ*ÆŠÿ MîüËMæü ´ë{™èþÌZÏ ¯é²Äæý$…r$¯é²Æÿ$$ bı+<ä T ‘· T qï dü + >∑ ‹ ‘Ó *dæÿ$. +D¯ð <˚.þË 8¯èþ {õ³„æüMæü$Ë Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææ íœÍ…¯èþVæüÆŠÿ ÐèþÆ>YË$. ªe÷*ì 22, $»j· T yê&É Æ>¯èþ$…¨. D çÜ…§æμ þÆæÿÂ…V> Mæü–çÙ~…Æ>k Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* {ç³çÜ$¢™èþ… G±tBÆŠÿ çÜ…™ø‹Ù ù|]≥ ‘Ó \ T>∑ T ˝À &Üþ ^ðBìì "" çÜ≈£ÐèLþ$${§æ þí³μ¯èþ Mæü£æþ ¯èþ_a…¨. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Mæü£æþ }¯ŒþÐé‹Ü §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ »ñýËÏ…Mö…yæþ G…™è þ » êV> ^ð nqTe~düTÔHêïs¡T. ø±>±, þ´ëμyø á íÜ°Ðèþ*° A…™èþ»êV> ¡Ôéyæþ$. çÜ$Æóÿ‹Ù °ÇÃçÜ$¢¯èþ² "Ææÿ¿æýçÜ' _{™èþ… sñ ý O s ì ý Ì Œ ý ´ë{™è þ Ì Z dæìe÷ ‘·$Tfi¯ yÓs¡¸Hé Ä&çj{í³Ó÷Äæý$Ðèþ$×ìý J¨W´ùÆÿ$$…¨'' A¯é²Ææÿ$. ÔèýÆæÿÐóþVæü…V> çÙ*sìý…VŠü fÆæÿ$Væü$™ø…¨. D æÿØMæü$yæþ$T+ø±\+ Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""AË*ÏÇ ïÜ™éÆ>Ðèþ$Æ>k y˚&ÉTø£ á HÓ\ 8§æþÆkÕj· íÜ°Ðèþ*Mìü "gZÆæÿ$' A¯óþ sñýOsìýÌŒý Mæü*yé ´ë{™è þ ¯ è þ $ ´ùí Ù…^é˯è #ÓqïjYT ˝À _{™èÁ>±+&é >± þ² Mæü–çÙ~…Æ>k BÔèýÄæý$… Ðèþ* ç³ÇÖ˯èþÌZ E…¨. D íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿ$Ðé™óþ þ… §éÓÆ> ¯ðþÆæÿÐóþǯèþ…§æþ$Mæü$ B¯èþ…§æþ…V> E…¨. MöÆæÿsêË ÕÐèþ §æþÆæÿØMæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ íÜ°Ðèþ* ìs¡«Væ≤+#·&ÜìøÏC§æþªÆæÿ$dü{ç³HÐèêïVü þ$$Q‰\T Ðèþ*‹Ü ¯èþr$Ë$ Mæü–çÙ~…Æ>k, ÔèýÆæÿ™ŒþMæü$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿ$Ðé™èþ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á y˚ & Ðèþ*ÆŠÿË AÀ¯èÉTþÄø£≈æý$…£î Ðèþ$«§æþÅ JMæü Mæü£é¯éÆÿ$$Mæü °Ëºyæþr… G±tBÆŠÿ {†Ñ{MæüÐŒþ$ }°Ðé‹Ü™ø V>±, eTTK´ n‹~∏A…sô >±ý Ðèþ*rË$ ‘·$Tfi¯ M>§æþ$. {í³Äæý$Ðèþ$×ìý B ´ùsîý° Mæü*yé "íÜ…Væü…&2' §æþÆæÿØMæü$yæþ$ çßýÇ™ø V>± ^óþõÜ ™èþrø£$tMeæü$T\Vü ° ™èþ¯‰èþ dü´ë{™è q≥T&ÉT Hé þMæü$ ¯éÅÄæý$… ^óþíÜ…¨'' A¯é²Ææÿ$. AÐèþM>ÔéË$¯é²Æÿ$$. Cç³μsìýMóü D Æðÿ…yæþ$ °Æ>Ùè þ yé.}¯è þ $ »êº$ Vü‰»s¡e⁄ ‘·THêï&ÉT. n+‘˚ø± Ðèþ*sêÏyæþ$ ™èþ* ""Æðÿ…yæþ$ ò³§æþª íÜ°Ðèþ*ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ [íÜPç³#t¯èþ$ G±tBÆŠÿ §æþË A¯èþ…™èþÆæÿ… D íÜ°Ðèþ*¯èþ$ <äT, eTs√ íÜV”°Ðè≤s√þ*Ë$ düÑyæ÷þ$sê´ òœO¯èþÌŒý ^óþíܯèþr$Ï çÜÐèþ*^éÆæÿ…. º–…§éÐèþ¯èþ… Ñyæ þ $ §æ þ Ë ^ó þ § éª Ð ≈£L&Ü $#˚ ÃdüTÔHêï&É≥èþ$¯ó.þ E§óþªÔèý…™ø Mö¨ªÆøkË ´ër$ íÜ°Ðèþ* ™èþÆæÿ$Ðé™èþ G±tBÆŠÿMìü JMæüP íßýsŒý Ìôý§æþ$. BV>…. Äæý*„æü¯Œþ, çÜ…§óþÔèý…, MæüËVæüËíܯèþ _{™èþ… C¨. >∑‘·+˝À {ç³çÜ$¢™lÁ|æ ·T‘√ Ðèþ$íßýâæýË$ GÌê iÑ…^éÌZ A¯èþ² ÐèþÆæÿ$çÜV> FçÜÆæÿÐðþÍÏ, §æþÐèþ$$Ã, ÈòÜ…sŒýV> èþ çÜÐèj þ*f…ÌZ ø£eT\Vü‰düHA…Ôé°² é ªej· Æ>Ðèþ$Äæý*Å ÐèþÝë¢ÐèþÄæý*Å íÜ°Ðèþ* ¸ëÏ‹³ C…§æTþ$dü ÌZT BÑçÙPÇ…^é…'' A¯é²Ææÿ$. D |æ * ∫+~μ e+{Ï Væ ≤ {Ÿ™èþÅ Ðèþ$$Ñ$Ãyìþ, çÜ…X™èþ §æþÆæÿØMæü$ÌZÏ AÐè þ y æ þ … ™ø G±t B ÆŠ ÿ Mæ ü * yé CMæ ü ¯è þ $ …_ M>Ææ ÿ Å {Mæ ü Ð è þ $ …ÌZ ç Ü ì‘ê´$÷qHé ∫Á‘ê\˝À q{Ï + #ê&É T . Ä ý*{V>çßýMæü$yæþ$ ÐéçÜ$, iÑ JMæ ü Æ ð ÿ O ¯ è þ Ôè ý … Mæ ü Æ Š ÿ , béÄæ [ídæÜìPçe÷ ³#t ÑçÙÄæ ý $ …ÌZ Ðè þ $ Ç…™è þ gê{Væ ü ™ è þ ¢ y˚&ÉTø£≈£î Á|üeTTK ‘·$Tfi¯ q≥T&ÉT ™èêï&É þ¨™èT.þÆæÿ$Ë$ ´ëÌŸY¯é²Ææÿ$. |ü ] #· j · T +‘√H˚ ø£ e T˝Ÿ $#˚ à dü T Ô H ¡ç Ü $Mæ ü $ …r$¯é²yæ þ r . ø£eT\Vü‰düHé Á|ü‘˚´ø£+>± $#˚Ãj·TqTHêï&ÉT.

ì

T˝Ÿ

e d T ü + ü q Ô d ï √ ø ø e£ ´ ê‘

{í³

îÿe dæìe÷˝À¢ ôVAMT¢>± m<ä÷s¡e≈£ø£Te⁄‘êH√ ì|æùdÔ mø£ÿ&É j·T÷‘YøÏ nqß≈£î+<√ @yÓ÷... πøs¡fi¯ ≈£î{Ϻ qj·Tq‘ês¡ ªÄs¡+uÛÑ+μ˝À n+<ë\qß Äs¡uÀdæ+~. u≤\ø£èwüí‘√ es¡ßdü>± q{Ï+∫q dæ+Vü‰, lsêeTsê»´+ ∫Á‘ê˝À¢ ôVAMT¢>± ø£ì|æ+∫+~. Ç˝≤ ¬s+&ÉT ‘Ó\ß>∑ß ∫Á‘ê˝À¢ es¡ßdü>± Äs¡&ÉT>∑ß\ Ns¡˝À ø£ì|æ+∫q á uÛ≤eT... Çø£ qß+∫ ø±düÔ+‘· >±¢eTsY ñqï bÕÁ‘·˝À¢ q{Ï+#ê\ì nqß≈£î+<√ @yÓ÷... Ç{°e\ ‘·$Tfi¯+˝À $&ÉT<ä˝…’q nõ‘Y ªÄs¡+uÛÑ+μ dæìe÷˝À ˝…–Z+>¥ ˝Ò≈£î+&Ü j·T÷‘YøÏ ø£qß$+<äß #˚dæ+~. n~≈£L&Ü ‘·&çdæq ‘Ó\¢ì wüs¡ßº e÷Á‘·y˚T <Ûä]+∫ |æø£ÿ\ß

Hê&ÉT

H˚&ÉT

qj·Tq‘ês¡

e\dü e∫Ãq yê&çì yÓfi¯¢>={≤º\qß≈£î+fÒ?

>√yê˝À ª1μ wüO{Ï+>∑TøÏ eTT–+|ü⁄ rÓ

-Ðèþ$

-çßý-º*»Œý ¯èþVæüÆŠÿ ´ëË-Ðèþ$*Ææÿ$ çœ$r-¯èþ-ËMæü$ H çÜ…º…«§æþ… Ìôý° íÜ°Ðèþ* C¨. 80Ðèþ §æþÔèý-Mæü…ÌZ Væü$f-Æ>™Œþ ç³Ë-¯Œþ-ç³NÆŠÿÌZ fÇ-W¯èþ K Äæý$£éÆæÿ¦ çœ$r¯èþ B«§é-Ææÿ…V> Mæü£æþ Æ>çÜ$-Mæü$-¯é². ™ðþË$Væü$ ¯óþsìý-Ñsîý ÝûË¿æýÅ… MøçÜÐóþ$ ´ëËÐèþ$*Ææÿ$ õ³Ææÿ$ Ðéyæþ$-Mæü$-¯é²…'' A¯é²Ææÿ$ }{ç³-Ò׊ý. ´ëË-Ðèþ$*Ææÿ$ ¯óþç³-£æþÅ… ÐèþËÏ MøÆæÿ$t ÑÐé-§æþ…ÌZ _Mæü$P-Mæü$¯èþ² "M>ã-^èþ-Ææÿ-׊ý' _{™èþ…ò³O M>ÏÇ-sîý-°-çÜ*¢ ò³OÑ-«§æþ…V> çÜμ…¨…^é-Æ>-Äæý$-¯èþ. ^ðþO™èþ¯èþÅ Mæü–çÙ~, ^é…¨° ¯éÄæý$-M>-¯é-Æÿ$$-Mæü-Ë$V> ™ðþÆæÿ-Mðü-MìüP¯èþ D _{™èþ…A°² M>ÆæÿÅ-{Mæü-Ðèþ*Ë$ ç³NÇ¢ ^óþçÜ$-Mæü$-° D ¯ðþË 8¯èþ ÇÎ-f-Ðèþ#-™ø…¨. X™é BÆŠÿtüÞ çÜ…çܦ Ñyæþ$-§æþË ^óþÝù¢…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> òßýO§æþ-Æ>-»ê-§ŠþÌZ } {ç³Ò-׊ýþ Ðèþ$Ç°² çÜ…Væü-™èþ$Ë$ Ðèþ$$^èþa-sìý-çÜ*¢&""80Ë ¯ésìý ÝëÐèþ*-hMæü ç³Ç-íܦ-™èþ$Ë$, Æ>fMîüÄæý$ Mø×ê°² ™ðþÆæÿò³O BÑ-çÙP-Ç…^óþ {ç³Äæý$-™èþ²-Ñ$¨. B ¯óþç³£æþÅ… Mö™èþ¢V> E…r$…§æþ¯óþ G…^èþ$-Mæü$¯é². ¯óþsìý ™èþÆ>-°Mìü B M>Ìê°² ™ðþÆæÿò³O ^èþ*í³-çÜ$¢¯é². K Ðèþ$°-íÙ K {´ë…™èþ… ¯èþ$…_ Ðèþ$Æø {´ë…™é-°Mìü ÐèþËçÜ Ððþã™óþ AMæüPyìþ ç³Ç-çÜ-Æ>Ë$, ÐèþÅMæü$¢-Ë™ø çœ*yæþ-Ððþ$O¯èþ A¯èþ$-º…«§é°² ò³…^èþ$-Mæü$…sêyæþ$. AMæüPyìþ iÐèþ-¯èþ…ÌZ ¿êVæüÐðþ$O-´ù-™éyæþ$. AÌê…sìý ÐèþÅMìü¢ A¯èþ$-Mø° M>Ææÿ-×ê-Ë™ø AMæüPyìþ ¯èþ$…_ ÐðþãÏ-´ù-ÐéÍÞ ÐèþõÜ¢ A™èþ-°ÌZ MæüÍVóü Ðèþ*¯èþ-íÜMæü çÜ…çœ$-ÆæÿÛ×ý HÑ$sìý? §æþ$çÙt Æ>f-MîüÄæý$ {MîüyæþÌZ A™èþyæþ$ MøÌZμ-Äôý$-§óþ-Ñ$sìý? A¯óþ A…ÔéË çÜÐèþ*-à-ÆæÿÐóþ$ Ðèþ* _{™èþ…. Æ>f-MîüÄæý$ ¯óþç³£æþÅ…ÌZ ¯èþyìþ^óþ Mæü£é…Ôèý-Ñ$¨. {õ³Ðèþ$, Äæý*„æü¯Œþ, òÜ…sìý-Ððþ$…sŒý™ø ´ër$ A°² Ðé×ìýfÅ A…ÔéË$ ç³#çÙP-Ë…V> E…sê-Æÿ$$'' A¯é²Ææÿ$. íÜ°-Ðèþ*ÌZ ´ë{™èþË$ çÜçßýf-™éÓ-°Mìü §æþVæüY-ÆæÿV> E…sêÆÿ$$. ^ðþO™èþ¯èþÅ, ^é…¨° iÑ…^éÆæÿ$. ¯èþ…§æþ-¯Œþ-Æ>gŒý »ê×îýË$ Câæý-Äæý$-Æ>gê ÔðýOÍÌZ E¯é²-Äæý$-¯é²Ææÿ$. ÑM>-Æ>-»ê§Šþ, ™é…yæþÆŠÿ, ´ù^èþ…ç³ÍÏ

ø£ì|æ+#˚˝≤... {≤q‡|ü¬s˙‡ <äßdüßÔ˝À¢ yÓT]dæ+~ á neTà&ÉT. Çø£ qß+∫ Ç˝≤+{Ï >±¢eTsY ñqï bÕÁ‘·˝À¢H˚ q{ÏkÕÔqì mes¡÷ n&É>∑≈£î+&ÜH˚ Ç˝≤ dü+πø‘ê\ß Ç∫Ã+<ë qj·Tq‘ês¡ nì |ü]ÁX¯eT esêZ\ß nqß≈£î+≥ßHêïsTT. @~ @yÓTÆHê ÇHêïfi¯ófl qj·Tq n+<ë\qß #·÷&É˝Òø£ b˛sTTq yê]øÏ Çø£ qß+∫ sêuÀe⁄ dæìe÷˝À¢ qj·Tq n+<ë\ß eT‘ÓÔøÏÿ+#·qßHêïj·Tì ns¡úeTe⁄‘√+~. Äs¡+uÛÑ+ dæìe÷ ‘Ó\ß>∑ß˝À ≈£L&Ü ]©CŸ ne⁄‘·ßqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. á dæìe÷ Vü≤≈£îÿ\qß #·+&û ìsêà‘·\ß kı+‘·+ #˚düß≈£îHêïs¡ß.

lÁ|üMDY ç³Ç-çÜ-Æ>ÌZÏ çÜçßý-f-Ððþ$O¯èþ ÌŸMóü-çÙ-¯èþÏÌZ Ððþ$gê-Çsîý ¿êVæü… _{¡-Mæü-Ç…^é…. ´ùÆ>-sêͲ Mæü*yé çÜçßýf…V>¯óþ Ðèþ$Í^é…. ¯é §æþ–íÙtÌZ Mæü£óþ ïßýÆø. D ÑçÙÄæý*°² ÐèþÆæÿïèþ$ ^èþ*íÜ ¯óþÆæÿ$a-Mæü$¯é². ^éÌê-Ðèþ$…¨ »êÎ-Ðèþ#yŠþ ý-¯èþ-r$Ë$ »êÐèþ#…§æþ° {ç³Ôèý…íÜ…^èþyæþ… B¯èþ…§é-°²-_a…¨.. A° }{ç³-Ò-׊ý ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.

…sìýÄæý$™Œþ òÜ…^èþ$È ¸ëMŠüÞÝëtÆŠÿ çÜ*tyìþÄñý*‹Ü >∑Äs¡ ‘· ´ø=+‘· ø±\+>± ì]«sêeT+>± °Æ>Ã×ý…ÌZ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ G.BÆŠÿ.Ðèþ$$Ææÿ$Væü »s¡T>∑T‘·Tqï ª1μ (H˚H=ø£ÿ&çH˚) dæìe÷ §é‹Ü çÜÐèþ$Ææÿμ×ýÌZ ÐèþçÜ$¢¯èþ² Ðèþ$Æø _{™èþ… "Æ>gê Æ>×ìý'. D wüO{Ï+>∑T≈£î >√yê˝À eTT–+|ü⁄ |ü*πø _{™èþ… ™èþÑ$âæý…ÌZ Cç³μsìýMóü Ñyæþ$§æþÌñýO ÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. @sêŒ≥T¢ »s¡T>∑T‘·THêïsTT. á HÓ\ 8 ©°° ™èþÓÆæÿÌZ C§óþ õ³Ææÿ$™ø ™ðþË$Væü$ÌZMìü A¯èþ$Ðé§æþ… qT+∫ Ä kÕ>∑s¡rs¡ q>∑s¡+˝À ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. _{™èþ çÜÐèþ$ÆæÿμMæü$yæþ$ G.BÆŠÿ.Ðèþ$$Ææÿ$Væü§é‹Ü wüO{Ï+>∑T≈£î <äs¡Ù≈£î&ÉT düT≈£îe÷sY Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""{í³Äæý$$Æ>Í° MøÌZμÆÿ$$¯èþ ïßýÆø, {í³Äæý$$yìþ° MøÌZμÆÿ$$¯èþ ïßýÆøÆÿ$$¯Œþ ÒǧæþªÇMîü A¯èþ$Mø° ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ ò³ãå bÕ¢Hé #˚düTÔHêï&ÉT. >√yê˝Àì ;#Y fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ÐéÇ {õ³Ðèþ$Ë° Ðèþ$Ææÿ_´ùÌôý° ÐéǧæþªÇ Ðèþ$«§æþÅ @]j·÷, HÍø±ÁX¯j·T+ e+{Ï §é…ç³™èþÅ iÑ™èþ… GÌê ÝëW…¨ A¯óþ A…Ôé°² MæüËÆŠÿçœ#ÌŒý ˝§πøwüq¢˝À j·÷ø£åHé m|æk˛&é qT Äæý$*™Œþçœ#ÌŒý ÆöÐèþ*…sìýMŠü G…rÆŠÿsñýO¯èþÆŠÿV> ™ðþÆæÿMðüMìüP…^éyæþ$ wüO{Ÿ #˚j·TqTHêïs¡T. yês¡+ s√E\ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ AsîýÏMæü$Ðèþ*ÆŠÿ. A¯øůèþÅ™èþ¯èþ$ MøÌZμÆÿ$$¯èþ bÕ≥T »]π> á wüO{Ï+>∑T˝À V”≤s√ ¿êÆæ ÿÅ¿æýÆæÿ¢Ë Ðèþ$«§æþÅÝëVóü òÜ…sìýÐðþ$…sŒý »êV> ÐèþÆæÿPÐèþ#sŒý eTùV≤wt u≤ãT‘√ u≤≥T ø=+<äs¡T AÆÿ$$…¨. ¯èþÄæý$¯èþ™éÆæÿ, ¯èþ{hÄæý*, BÆæÿÅ, gñýO, çÜ™èþÅÆ>gŒý, ô|ò’≥s¡T¢ ≈£L&Ü bÕ˝§Z+{≤s¡T. B+‘√ çÜ…™é¯èþ… Ðèþ$…_ MæüËÆŠÿçœ#ÌŒý M>…¼¯óþçÙ¯ŒþÌZ wüO{Ï+>∑T yÓTT‘·Ô+ |üPs¡Ôe⁄‘·T+<äì Ææÿ*´÷…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$Æø ÐéÆæÿ…ÌZ ByìþÄñý* Ñyæþ$§æþË ^óþíÜ... #ÓãT‘·THêïs¡T. á dæìe÷˝À eTùV≤wt D¯ðþËÌZ¯óþ íÜ°Ðèþ*° Ñyæþ$§æþË ^óþÄæý$yé°Mìü ´ëϯŒþ ^óþçÜ$¢¯é²…. eTùV≤wt u≤ãT &çf…øϺyé bÕÁ‘· b˛wædüTÔHêï&Éì BÆæÿ$ ´ërË$¯è þ² D íÜu≤ãT °Ðèþ*Mìü h.Ñ.{ç³M>‹ÙMæü$Ðèþ*ÆŠÿ TÔHêï&ÉA…¨…^éÆæ T. dü+Áø±+‹øÏ yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. ø£è‹ düHêHé ø£<∏ëHêsTTø£>± dü+^‘êìï A§æþ$™èþÐn+~dü ðþ$O¯èþ çÜ…X™é°² ÿ$'' A¯é²ÆæBìì ÿ$. ]©CŸ #˚ ù d bÕ¢ H é #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . q{ÏdüTÔqï á ∫Á‘êìøÏ <˚$l Á|ükÕ<é

&˚{Ï+>¥ #˚ùdÔ C≤Á>∑‘·Ô! -<äs¡Ù≈£î&ÉT $.ÄsY.<=¬s’sêE

Ððþ$O

;ÛeTH˚ì, düß˙˝Ÿ ø±+_H˚wüHé˝À. .

çÜ$

±ÌŒý ïßýÆøV> ÁÐèþ$¯óþ° }°ÐéçÜÆ>Ðèþ# §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K _{™èþ… ™ðþÆæÿMðüMæüP»Z™ø…¨. ™èþÑ$âæý…ÌZ Ñyæþ$§æþÌñýO ÑfÄæý$… Ý뫨…_¯èþ çÜ$…§æþÆæÿ´ë…yæþůŒþ _{™é°² ™ðþË$Væü$ÌZ ÈÐóþ$MŠü ^óþçÜ$¢¯é²Ææÿ$. D íÜ°Ðèþ* D Hyé¨ f¯èþÐèþÇÌZ Mæü¯èþ²yæþÌZ "Æ>fçßý$Í' õ³Ææÿ$™ø Ñyæþ$§æþÌñýO çœ$¯èþÑfÄæý$… Ý뫨…_…¨. H‹Ù ïßýÆøV> ¯èþsìý…^éÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ ¿êçÙÌZϯèþ* íܱ ÑÐèþ$ÆæÿØMæü$Ë ^óþ™èþ {ç³Ôèý…çÜË$ ´÷…¨…¨. C糚yæþ$ ™ðþË$Væü$ {õ³„æüMæü$Ë AÀÆæÿ$_Mìü ™èþVæüYr$tV> ©°° ÁÐèþ$¯óþ° }°ÐéçÜÆ>Ðèþ# Ææÿ*´÷…¨çÜ$¢¯é²Ææÿ$. çÜ$yìþV>yæþ$ Ìê…sìý íßýsŒý _{™é°² A…¨…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÁÐèþ$¯óþ° §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ææÿ*´÷…§æþ$™èþ$¯èþ² íÜ°Ðèþ* C¨.

H

çÜ*ÆŠÿ Ðèþ$ÍÏMæü .. Væü$…r*Ææÿ$ ¯ðþsŒý Móü‹œ.. ÉìþÎÏ ç³¼Ï-MŠü-çÜ*PÌŒý... JMæü-sôý-Ñ$sìý CÌê §óþÔèý…ÌZ G¯ø²^ørÏ AÐèþ*Ã-Æÿ$$-Ë {ò³•ÐèþïÜ §æþ–ÔéÅË$ ÎMæü-Äæý*ÅÆÿ$$. CÐèþ±² °f-çœ$-r-¯èþË$. Òsìý B«§é-Ææÿ…V>¯óþ Mæü£æþ Æ>çÜ$-Mæü$° íÜ°Ðèþ* ¡Ôé. yóþsìý…VŠü MæüËa-ÆŠÿ-ÌZ AÐèþ*Ã-Æÿ$$Ë iÑ™éË$ ¯ðþsŒý-ÌZMìü DiV> Ðèþ^óþa-çÜ$¢-¯é²Æÿ$$. AÌê fÇ-W-¯èþ-糚yæþ$ B Äæý$$Ðèþ†Mìü »ZÄŒý$-{òœ…yŠþ GÌê A…yæþV> °Ë-ÐéÍ? ™èþÍÏ-§æþ…{yæþ$Ë$ GÌê çÜμ…¨… ^é-Í? çÜÐèþ$-çÜůèþ$ GÌê ç³Ç-çÙP-Ç…^éÍ? A¯èþ² Mø×ý…ÌZ çÜ…§óþ-Ôé-™èþÃ-Mæü…V> Ðèþ* _{™é°² Ðèþ$Í-^é…'' A¯é²Ææÿ$ Ñ.B-ÆŠÿ.-§ö-ÆðÿO-Æ>k. BÄæý$¯èþ §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…_¯èþ íÜ°Ðèþ* "{õ³Ðèþ$…sôý¯óþ _{™èþÐŒþ$'. Ðèþ*¯èþçÜ&BÆæÿ$íÙ ¯éÄæý$M>¯éÆÿ$$MæüË$. Ðèþ* Ðèþ$*Ò‹Ü çÜ…çܦ °ÇÃ…_…¨. Csîý-ÐèþË ÇÎ-gñýO¯èþ D _{™èþ… ¤Äôý$-rÆæÿÏÌZ Ñf-Äæý$-Ðèþ…™èþ…V> ¯èþyæþ$-Ýù¢…¨. D çÜ…§æþ-ÆæÿÂ…V> §æþÆæÿØ-Mæü$yæþ$ Ðèþ*sêÏ-yæþ$™èþ* ò³OÑ-«§æþ…V> çÜμ…¨…^éÆæÿ$. Ðèþ$Ç°² çÜ…Væü-™èþ$Ë$ ^ðþº$-

cÕs¡ßø˘U≤Hé

™èþ*&""ò³Ç-W¯èþ Ýë…Móü-†Mæü™èþ §æþ$ÇÓ-°-Äñý*Væü… AÐèþ#™ø…¨. AÌê M>Mæü$…yé E…yé-Ë…sôý gê{Væü-™èþ¢Ë$ ¡çÜ$-Mø-ÐéÍ. Ðèþ$$QÅ… V> A»ê¾-Æÿ$$& AÐèþ*ÃÆÿ$$ Mö…^ðþ… »ê«§æþÅ-™èþV> Ððþ$Ë-V>Í. 20°Ñ$-ÚëË MæüÏÆÿ$$-Ðèþ*MŠüÞ òßýOÌñýO-sŒý-'' A¯é²Ææÿ$. Væü™èþ…ÌZ «§æþÐŒþ$, Ò«¨ _{™éËMæü$ §æþÆæÿØ-Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^é¯èþ$. ™égê ÇÎgŒý™ø Ðèþ$Æø Æðÿ…yæþ$ AÐèþ-M>-Ôé-ÌŸ-^éa-Æÿ$$. f¯èþ-Ðèþ-ÇÌZ Væü$Ææÿ$-´ësìý çÜ$Æóÿ-‹Ù-Æðÿyìþz °Æ>Ã-™èþV> K _{™èþ…, íœ{º-Ðèþ-ÇÌZ §óþÐé yìþ{íÜtº*Å-rÆŠÿÞ A«¨-¯óþ™èþ ¯èþ…§æþ °ÇÃ…^óþ íÜ°Ðèþ* {´ëÆæÿ…¿æý-Ðèþ$-Ðèþ#-™éÆÿ$$... A° ™ðþÍ-´ëÆæÿ$.

dü˝≤àHéU≤Hé

dü]ø=‘·Ô $H√<ä+

¯èþ$Væü…sìý _¯é² §æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ K _{™èþ… {´ëÆæÿ…¿æýÐðþ$O…¨. } ^èþ{Mæü C¯ø²ÐóþçÙ¯ŒþÞ ç³™éMæü…ò³O }°Ðé‹Ü ^ú§æþÇ °ÇÃçÜ$¢¯é²Ææÿ$. Ææÿh™Œþ, {†ÚëÌŒý f…rV> ¯èþsìýçÜ$¢¯é²Ææÿ$. {ç³Ðèþ$$Q ´ëÇ{ÔéÑ$Mæü Ðóþ™èþ¢ Ððþ*çßý¯ŒþÆ>Ðèþ# M>Ï‹³°ÐèþÓV>, }Ðèþ$† °ÆæÿÃË MðüÐðþ$Æ> íÜÓ^éa¯Œþ ^óþÔéÆæÿ$. §æþÆæÿØMæü$yæþ$ _¯é² Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ* ""D _{™èþ… ÐðþOÑ«§æþÅÐðþ$O¯èþ Mæü£æþ™ø ™ðþÆæÿMðüMæü$P™ø…¨. çÜÇMö™èþ¢ Mæü£é…Ôèý…™ø ç³NÇ¢Ýë¦Æÿ$$ ѯø§é™èþÃMæü…V> _{™é°² ™ðþÆæÿMðüMìüPçÜ$¢¯é²…'' A¯é²Ææÿ$.

Ȑ

ÎÐèþ#yŠþ° HË$¢¯èþ² Rꯌþ §æþÓÄæý$….. ÚëÆæÿ*MŠü Rꯌþ, çÜÌêïŒþ Rꯌþ. D C§æþªÆæÿ* º§æþ® ÑÆø«§æþ$Ë$ A¯èþ² çÜ…Væü† ™ðþÍ-íÜ…§óþ. Væü™èþ G°Ñ$§óþâæý$ÏV> D C§æþªÇ Ðèþ$«§éÅ Ðèþ*rÌôýÏÐŒþ! Ðèþ*sêÏyæþ$MøÐèþyéÌôýÏÐŒþ!! 2008ÌZ ¯èþsìý Mæü{†¯èþ MðüO‹œ ³æ#sìýt¯èþÆøk Ðóþyæþ$MæüÌZ D C§æþªÇ Ðèþ$«§éÅ ™éÆ>Ýë¦Æÿ$$ÌZ Ñ¿ôý«§éÌŸ^éaÆÿ$$. ÐéVæü$ŧæþ®… fÇW Mör$tMæü$¯óþ…™èþ ÐèþÆæÿMæü* ÐðþãÏ…¨. §é…™ø Aç³μr$²…_ ÒÇÐèþ$«§æþÅ Ðèþ*sê Ðèþ$…¡ Ìôý§æþ$. JMæüÇMöMæüÆæÿ$ G§æþ$Ææÿ$ç³yìþ¯é ™ðþÍÄæý$° Ðéâæý$ÏV> GÐèþÇ §éÇ Ðéâæý$Ï gêÆæÿ$Mø-Ðèþyæþ… çÙÆ> Ðèþ*Ðèþ$*-Ë$. AÌê…sìý¨ D Ðèþ$«§æþÅ M>Ë…ÌZ ÒâæýÏÌZ H§ø Ðèþ*Ææÿ$μ MösŸt_a¯èþr$t Mæü°í³Ýù¢…¨. »ê§ŠþÚë ÚëÆæÿ*MŠü M>çÜ¢ ¨Mö_a Ðèþ*sêÏyæþ$™èþ$¯é²yæþ$. ""Ðèþ* Ðèþ$«§æþÅ DVøÌôý… ÌôýÐèþ#. A³æ#μyóþ§ø

AÌê fÇW´ùÆÿ$$…¨. B ™èþÆ>Ó™èþ GÐèþÇ Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ ÐéâæýÏ… ÐðþâêÏ…. C³æ#μyæþ$ JMæüǯöMæüÆæÿ… VúÆæÿÑ…^èþ$Mæü$… r$¯é²…. Ðèþ* Mæü$r$…»êË Ðèþ$«§æþÅ ç³ÆæÿçÜμÆæÿ VúÆæÿÐéË$ C_a³æ#^èþ$aMøÐèþyæþ… E…¨. çÜÆðÿO¯èþ Mæü£æþË$ ÐèþõÜ¢ MæüÍíÜ ¯èþsìý…^èþyé°Mìü Mæü*yé íܧæþ®Ðóþ$'' A…r* ^ðþ³æ#μMö^éayæþ$ ÚëÆæÿ*MŠü. °fÐóþ$ D gZyîþ 1995ÌZ "MæüÆæÿ׊ý ..AÆæÿ$j¯Œþ'V> ¯èþsìý…_ AÀÐèþ*¯èþ$ËMæü$ Mæü¯èþ$²Ëç³…yæþ$Ðèþ ^óþÔéÆæÿ$. B ™èþÆ>Ó™èþ ÒâæýÏ MæüËÆÿ$$Mæü AçÜ…¿æýÐèþ… A¯óþ…™èþV> f¯éÌZÏ AÀ{´ëÄæý$… ºËç³yìþ´ùÆÿ$$…¨. C³æ#μyìþÌê »ê§ŠþÚë DVøÌôýÏÐŒþ A…r* °Ôèýػꮰ² º§æþ®Ë$ MösêtÆæÿ$. D ç³Ç×êÐèþ$… »êÎÐèþ#yŠþMìü Ðèþ$…_§óþ. D C§æþªÆæÿ* MæüÍíÜ ¯èþsìýõÜ¢ ^èþ*yéË° AÀÐèþ*¯èþ$Ë…™é BçÜ-Mìü¢-V> G§æþ$Ææÿ$^èþ*çÜ$¢¯é²Ææÿ$.

¨ÒÓ ¨ÒÓ ©Ðéä .. r´ë-çÜ$Ë Ððþ*™èþ™ø çßZÆðÿ-†¢…_…¨. §óþÔèý… ¯èþË$-Ðèþ$*-ËÌê r´ë-çÜ$Ë ç³…yæþ$Væü¯èþ$ ^éÌê çœ$¯èþ…V> ^óþçÜ$-Mæü$¯é²Ææÿ$. AÆÿ$$™óþ C§óþ Ðóþ¨Mæü K C§æþª-ÇMìü »êV> MæüÍ-Ý÷-_a…¨. AÇ-ÒÆæÿ {õ³Ñ$-Mæü$Ë$ Mæü{†-¯èþ-MðüO‹œ, Ææÿ×ý-½ÆŠÿ Mæüç³NÆŠÿ .. D gZyîþ D ©´ëË AÐèþ*-Ðé-çÜůèþ$ »êV> BÝëÓ¨…^é-Ææÿ$. D f…r °¯èþ²sìý ©´ë-Ðèþã Ðóþyæþ$Mæü A…™é ^éÌê GMŠüÞ-Mæü*Ï-h-ÐŒþ-V> fÆæÿ$-ç³#-Mæü$¯é²Ææÿ$. ò³OV> ¼VŠü¼ AÑ$-™é»Œý BÖ-çÜ$Þ-Ë™ø A™èþyìþ C…r çÜ…§æþyìþ ^óþçÜ*¢ gêÎV> r´ëçÜ$Ë$ õ³ÌêaÆæÿ$. D ÑçÙ-Äæý*°² ¼VŠü¼ çÜÓÄæý$…V> ÐðþËÏ-yìþ…^èþyæþ… ÑÔóýçÙ…. Ðèþ* C…sZÏ çÜ…§æþyóþ çÜ…§æþyìþ. ÚëÆæÿ*MŠü, Ææÿ×ý-½ÆŠÿ, Mæü{†¯èþ, Ýù¯èþ*çÜ*§Šþ, çœÆ>-Rꯌþ, A¯èþ$çÙP ÔèýÆæÿÃ, ¯óþà §æþ*í³Äæý*, ¨ÐéÅ §æþ™Œþ CÌê A…§æþÆæÿ* Ðèþ^éaÆæÿ$. C…™èþ-Ðèþ$… ¨ Æ>Mæü™ø Mæü¯èþ$²-Ë-ç³…yæþ$ÐèþV> E…¨. Ðèþ$$QÅ… V> Mæü${Ææÿïßý-Æø Ææÿ×ý-½ÆŠÿ, Mæü{†¯èþ JMæüsôý çÜ…§æþyìþ.. A…r* B Ðèþ$$^èþa-rϯèþ$ ^éÌê Ðèþ$$§æþ$ªV> Væü$_a-Væü$_a Ðèþ$È ^ðþ´ëμÆæÿ$. °fÐóþ$ íÜçÜÌñýO¯èþ {õ³Ñ$-Mæü$-ËMæü$ {õ³Ñ$…^èþ$-Mø-Ðèþyé-°Mìü K Ðóþ¨Mæü M>ÐéÍ. A«¨-M>-ÇMæü Ðóþ¨Mæü AÆÿ$$ E…sôý Ðèþ$È Ðèþ$…_¨. A…§æþMóü Ðóþ_ ^èþ*íܯèþ Ðóþ¨Mæü ËÀ…_…¨. A^èþasê Ðèþ$$^èþasê ¡Ç…¨. gZMæü$Ë$, r´ë-çÜ$Ë$ õ³ÌêÆÿ$$. {õ³Ðèþ$¯èþ$ çœ*r$V> ç³…yìþ…^èþ$-Mæü$¯óþ ^ør$ Mæü$¨-Ç…¨. C…™èþ Vöç³μ AÐèþ-M>-Ôé°² H {õ³Ñ$-Mæü$-ÌñýO¯é Ðèþ§æþ$-Ë$ Mæü$…sêÆ>? ^ðþç³μ…yìþ. §æþsîýgŒý M>ÅsŒý A…yŠþ Ææÿ×ý-½ÆŠÿ gZyîþ. K çܧæþ-Ðèþ-M>-Ôé°² çܨÓ-°-Äñý*Væü… ^óþçÜ$-Mø-Ðèþ-yæþ…ÌZ ÒâæýÏ ™èþÆ>Ó™óþ. A¯èþ²r$t Ððþ$$¯èþ²sìý ½^Œþ Ý벯èþ… ¸ùsZË Vø˯èþ$ Òâæý$Ï AçÜË$ ç³sìýt…^èþ$-Mæü$-¯èþ²sôýt Ìôý§æþ$. C§æþ…™é Ò$yìþÄæý* VøË ™èþç³μ C…Móü… M>§æþ-¯èþ$Mø-Ðé-Ìôý-Ððþ*!

ø£Á‹Hê¬ø’|òt


$<äT´‘Y cÕø˘ ≈£î >∑T¬s’ ¬s’‘·T eTè‹ Ç{Ïø±´\, qe+ãsY 05 eT+&É\ |ü]~Û˝Àì #ê>±|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ø£è|üqï(24) nH˚ ¬s’‘·T $<äT´‘Y cÕø˘ ≈£î >∑T¬s’ eTs¡DÏ+∫q≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q e´ekÕj·T b˛˝≤ìøÏ ˙s¡T ô|fÒº+<äT≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ 6 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À yÓfi¯¢>± düMT|ü+˝À >∑\ 100 ¬ø$ Á{≤Hé‡bòÕs¡àsY ≈£î ñqï |òüP®CŸ m–]b˛e&É+‘√ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*∫b˛sTT+~. Bìì >∑eTì+∫q ¬s’‘·T $<äT´‘Y düs¡|òüsê

|ü⁄qs¡T<ä›]+#˚+<äT≈£î eTs¡eTà‘·TÔ #˚j·TuÀ>± Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ $<äT´‘Y cÕ¬ø ≈£î >∑T¬s’ eTs¡DÏ+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·TìøÏ u≤s¡´, ≈£L‘·Ts¡T, ≈£îe÷s¡T&ÉT ñqï≥T¢ Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. eTè‘·Tì u≤s¡´ düTC≤‘· |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô »s¡T|ü⁄‘·Tqï≥T¢ môd’‡ »j·TX¯+ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. ¬s’‘·T ≈£î≥T+u≤ìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ Ä]úø£ düVü‰j·TeT+~+∫ Ä<äTø√yê\ì Á>±eTdüTÔ\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ÄyéTà Ä~à kÕj·T+ n+<äCÒ‘·

7 Áô|’y˚≥T yêVü≤Hê\≈£î n&ÉT¶n<äT|ü⁄ ˝Ò<äT >∑≥Tº, qe+ãsY 05 Áô|y’ ≥˚ T yêVü≤Hê\≈£î n&ÉTn¶ <äT|ü⁄˝Ò≈î£ +&Ü b˛‘·T+<äì Á|üj÷· D°≈î£ \T #ÓãT‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝À s√&ÉT¶ kÂø£s´¡ + >∑\ ÁbÕ+‘ê\≈£î ≈£L&Ü ãdüT‡\T sêì |ü]dæ‹ú ˝À Áô|y’ ≥˚ T yêVü≤Hê\qT ÄÁX¯sTTdüT+Ô &É≥+‘√ yês¡T ø£≈î£ ÿ]ÔøÏ ˝ÀHÓ’ {≤|t düØ«dt ‘√ q&ÉT|ü⁄‘·T Á|üj÷· D°≈î£ \ ÁbÕD≤\ø√ #Ó\>±≥e÷&ÉT‘·THêïs¡T. >∑<ë«\ qT+&ç >∑≥Tº, >∑≥Tº qT+&ç >∑<ë«\, eT\›ø˝£ Ÿ ≈£î b˛j˚T ÁbÕ+‘ê\‘√ düV‰ü Ç‘·s¡ ≈£îÁ>±e÷\≈£î ≈£L&Ü uÛ≤Ø kÕúsTT˝À Áô|y’ ≥˚ T yêVü≤Hê\T q&ÉTdüT+Ô &É>± yê{ÏøÏ ø¬ bÕdæ{Ï $T+∫ Á|üj÷· D°≈î£ \qT y˚dTü ≈£îì #˚sy¡ d˚ Tü +Ô {≤s¡T .á <äX˝¯ À @<ÓH’ ê Á|üe÷<ä+ »]–‘˚ yê]ì n&ç>π Hê<äT&˚ ø£sT¡ ej·÷´s¡T. dü+ã+~Û‘· m+$◊ >∑≥Tº eT+&É\+yÓ|’ ⁄ü #·÷&Éø£ b˛e&É+‘√ j·T<Û#˚ ÷ >± Áô|y’ ≥˚ T yêVü≤Hê\T q&ÉTdüTHÔ êïj·Tì ‘Ó*bÕs¡T.

10q #Û·˝À ôV’≤Á<ëu≤<é

œ˝≤¢|òüTq|ü⁄s¡+ qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì dü˝…ÿ˝≤|ü⁄s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕqT>∑+{Ï sêeTT\T (50) Ç{°e\ nHês√>∑´+‘√ eTè‹#Ó+<ä>± ÄyéTÄ~à ;Ûe÷ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä k˛eTyês¡+ ;Ûe÷ $TÁ‘· bÕ]C≤‘·, Á>±eT dü+|òüT+ ©&ÉsY ôV’≤e÷e‹, dæã“+~ X¯+ø£sY, Vü≤Ø|òt, s¡÷. 5y˚\T n+<äCÒXÊs¡T.

ã\÷àsY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : me÷à]Œmdt Ä<ä«s¡´+˝À ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À ìs¡«Væ≤+#˚ neTs¡T\ ‘·\T¢\ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘· eTVü‰düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì m+ÄØŒmdt Hêj·T≈£î\T u§≥ÿ VüQùd‡Hé, <˚y˚+<äsY, bÕ+&ÉT ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T.

uÀ<ÛäHê|ü<䛑·T\ô|’ •ø£åD

Ä<ÛësY πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷*

>√bÕ˝Ÿù|≥, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ‘ê&ç|ü]Ô Á>±eT+˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD≤ ø±s¡´Áe÷ìï m+áy√ yÓ+ø£{Ÿ sê+¬s&ç¶ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\\ Ä+>∑¢+, >∑DÏ‘· ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î q÷‘·q dæ\ãdtô|’ •ø£åD Çe«qTqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ø£±s¡´Áø£eT+˝À ÄsY|æ\T lìyêdt¬s&ç¶, s¡M+<äsY\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD

ø=˝≤¢|üPsY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì n+øÏsêe⁄|ü*¢ Á>±eT+˝À Ä<ÛësY ø±s¡T¶ qyÓ÷<äT πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ì Á>±eTdüTú\T q]‡+Vü‰à>ö&é, ø±o¬s&ç¶, düTπsXŸ, qMHé ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. kÕÿ\sYwæ|ü⁄\ ø√dü+ Ä<ÛësYø±s¡T¶ ‘·|üŒìdü] ø±e&É+‘√ $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\T m<äTs=ÿ+≥Tqïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø±s¡T\T düŒ+~+#ê\ì ø√sês¡T.

u≤\ø±]à≈£î\≈£î dü<ädüT‡

eq|ü]Ô, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î •ø£åD ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq~. {Ïz{°\T yÓ+ø£fÒXŸ, kÕy˚T˝Ÿ\T •ø£åD ÁbÕs¡+_Û+#·ês¡T. Á>±eT |ü+#êsTTr˝Àtˇ yês¡T¶ düuÛÑT´\T bÕÁ‘·, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T, |ü+#êsTTr rsêàD≤\T, düs¡Œ+#Y, ø±s¡´<ä]Ù\ düeTq«j·T+‘√ n_Ûeè~› ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ •ø£åD Ç#êÃs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ ø£èwüíj·T´, •ø£å≈£î\T eT~›˝Ò{Ï q]‡+VüQ\T, •ø£åD ì#êÃs¡T. m+dæz #·+<äHé>ö&é, ø±s¡´<äs¡TÙ\T ‘‹s¡T|ü‘·j·T´, eT\¢j·T´\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

‹e÷àõù|≥, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\+˝Àì ne+#· Á>±eT+˝Àì u≤\ø±]à≈£î\≈£î ãsYº‡ dü«#·Ã+<ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+˝À ne>±Vü≤D dü<ädüT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ã&ç á&ÉT |æ\¢\T ã&ç˝À #˚sê\ì ìsê«Vü≤≈£î\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±eT+˝À 15 eT+~ u≤\ø±]à≈£î\qT >∑T]Ô+#ês¡T. 14 qT+∫ 18 @fi¯¢˝À|ü⁄ u≤\u≤*ø£\qT zπøq˝Ÿ Áf…Æì+>¥ Çe«qTqï≥T¢ dü+düú õ˝≤¢ ø√ Ä]¶H˚≥sY eTVü≤<˚yé, ø£eT÷´ì{° ø√ Ä]¶H˚≥sY l\‘· ‘Ó*bÕs¡T.

$yêVæ≤‘· Ä‘·àVü≤‘·´

ô|<ä›ø=‘·Ô|ü*¢, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì |üX¯óyÓ’<ë´XÊ\˝À ¬s>∑÷´\sY yÓ’<ë´~Ûø±]ì ìj·T$T+#ê\ì {Ï&ç|æ eT+&É\ ø£±s¡´<ä]Ù #·+Á<äuÀdt¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø£≥q˝À ø√sês¡T. ¬s>∑÷´\sY &Üø£ºsY ˝Òø£ ¬s’‘·T\T Çã“+<äT\≈£î >∑Tsö‘·Tqïs¡ì nHêïs¡T.

>∑≥Tº, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‘·TeTà\|ü˝…¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $yêVæ≤‘· >√$+<äeTà |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– eTè‹#Ó+~+<äì mdt◊ Hêπ>X¯«sY ¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. á HÓ\ 1e ‘˚~q >√$+<äeTà ø£s¡÷ï˝Ÿ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ‘Ó*bÕs¡T. ø±>± Ä~yês¡+ sêÁ‹ ∫øÏ‘·‡ bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+~+~. ÄyÓT uÛÑs¡Ô |æsê´<äT y˚Ts¡≈£î πødüT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô ø=qkÕ–düTÔHêïs¡T.

me÷à]Œmdt b˛düºsY $&ÉT<ä\ e÷qebÕ&ÉT, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ó\+>±D neTs¡T\ ‘·\T¢\ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘· eTVü‰düuÛÑ≈£î dü+ã+~Û+∫ >√&É |üÁ‹ø£qT eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+ÄØŒmdt Hêj·T≈£î\T Ä$wüÿ]+#ês¡T. á HÓ\ 10q ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ìs¡«Væ≤+#˚ á düuÛÑ≈£î eTVæ≤fi¯\T ô|<ä› m‘·TÔqï ‘·s¡*sêyê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D _\T¢qT C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü yÓ+≥q _\T¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì yês¡T á dü+<äs¡“+>± &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

Ä<ÛësYπø+Á<ä+ @sêŒ≥T nsTT», qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : |ü⁄*ø£˝Ÿ Á>±eT+˝À Ä<ÛësY πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY eTTHÓ|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. Ä<ÛësY nes¡yÓTÆq Ø‘ê´ m≈£îÿe πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚düTÔqïeTHêïs¡T.

yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î •ø£åD XÊ+‹q>∑sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]wü‘Y ø±sê´\j·T+˝À Äj·÷ Á>±e÷\ yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î •ø£åD ø±s¡´ Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á •ø£åD˝À bÕ˝ÀZqï {Ïz{Ï\T sêeTT \eTà, lìyêdüT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î ñ+&Ü*‡q $<ÛäT\T, u≤<Ûä´‘·\ô|’ $e]+#ês¡T. Á>±e÷_Ûeè~›˝À eTTK´+>± yês¡T¶ yÓT+ãs¡¢≈£î Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· ñ+≥T+<äHêïs¡T. Á>±e÷˝À¢ì düeTdü´\ô|’ düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚düTø=ì #·]Ã+#·Tø√yê \Hêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m+|æ&çy√ q]‡+Vü≤à, ázÄsY&ç düTπsXŸ≈£îe÷sY, |ü+#êsTTr ôdÁ¬ø≥Ø\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

eTVæ≤fi¯ Ä‘·àVü≤‘·´ ø√&˚s¡T, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ πø+Á<ëìøÏ #Ó+~q z eTVæ≤fi¯ |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düT≈£î+~. ≈£î≥T+;≈£î\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ ø√&˚s¡T eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q u≤\|”s¡T uÛ≤s¡´ j·÷<äeTà (30) ø=+‘· ø±\+>± ø£&ÉT|ü⁄H=|挑√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. n<˚ $wüj·T+˝À u≤s¡´uÛÑs¡Ô\ eT<Ûä´ ∫qïbÕ{Ï >=&Ée »]–+~. |ü\Te÷s¡T¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ #·÷sTT+∫eTì uÛÑs¡Ô≈£î yÓTTs¡ô|≥Tº≈£îHêï |òü*‘·+ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ç+{À¢ ñqï |ü⁄s¡T>∑T\ eT+<äT ‘ê– Ä‘·àVü≤‘ê´j·T‘êïìøÏ bÕ\Œ&ç+~. Bìì >∑eTì+∫q ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\T ÄyÓTqT Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ê>± e÷s¡ZeT<Ûä´˝À eTè‹#Ó+~+~.

ñbÕ~Û |üqT\ô|’ ne>±Vü≤D ÄÁe÷u≤<é, qe+ãsY 05(ôdÿ’ q÷´dt) : ñbÕ~Û Vü‰MT |üqT\ô|’ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À Äj·÷ Á>±e÷\ düsŒ¡ +#Y\≈£î m+|æ&zç s¡|Tüò T q+<äHé ne>±Vü≤D ø£a*Œ+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± Äj·Tq e÷ {≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±e÷˝À¢ |æ∫ÃyÓTTø£ÿ\ ‘=\–+|ü⁄, ñbÕ~Û |üqT\ ìsê«Vü≤Dô|’ ne>±Vü≤Dø£*Œ+#ês¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À eTqïq÷sY düsŒ¡ +#Y lDÏyêdüT\T, ÄÁe÷u≤<é düsŒ¡ +#Y n+»eTà, »+>∑+s¬ & |¶ç *ü ¢ düsŒ¡ +#Y ∫fÒeº TeTà, Äj·÷ Á>±e÷\ düsŒ¡ +#Y\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

¬s>∑÷´\sY &Üø£ºsYqT ìj·T$T+#ê* 14 qT+∫ Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\T ø=+<äs¡TZ, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : á HÓ\ 14 qT+∫ 20 es¡≈£î 46e C≤rj·T Á>∑+<∏ë\j·T yês√‘·‡yê\qT ìs¡«Væ≤+#·qTqï≥T¢ Ç+#êØ® Á>∑+<∏ë\j·T n~Ûø±] lìyêdtsêE ˇø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ »&çŒ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ yê´düs¡#·q, ∫Á‘·˝ÒKq+, eèø£å‘·« b˛{°\qT ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ùd+Á~j·÷ ms¡Te⁄\H˚ yê&É+&ç cÕ<éq>∑sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : ¬s’‘·T\T ùd+Á~j·÷ ms¡Te⁄\qT |ü+≥ bı˝≤\≈£î yê&ç uÛÑ÷kÕsêìï ô|+#·Tø√yê\ì e´ekÕj·T XÊK n~Ûø±] _ø£å|ü‹ dü÷∫+#ês¡T. cÕ<éq>∑sY düVü‰j·T e´ekÕj·T dü+#ê\≈£î\T ø±sê´\j·T+˝À uÛÑ÷#˚‘·q |ü<∏äø£+ô|’ &ç$»Hé kÕúsTT düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“+>± m&çm e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n~Ûø£ yÓ÷‘ê<äT˝À s¡kÕj·T ms¡Te⁄\qT yê&É&É+ <ë«sê uÛÑ÷$T jÓTTø£ÿ Äs√>∑´+, kÕs¡e+‘·+ <Óã“‹+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ùd+Á~j·÷ ms¡Te⁄\‘√ n~Ûø£ ~>∑Tã&ÉT\T bı+<äe#·Ãì ‘Ó*bÕs¡T.

düuÛÑqT $»j·Te+‘·+ #˚j·T+&ç eT<ä÷›sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : me÷à]Œmdt Ä<ä«s¡´+˝À ôV’≤Á<ëu≤<é˝À ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À á HÓ\ 10q ìs¡«Væ≤+#˚ neTs¡T\ ‘·\T¢\ ø£&ÉT|ü⁄ø√‘· eTVü‰düuÛÑqT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·÷\ì m+ÄØŒmdt Hêj·T≈£î\T ˇø£ Á|üø£≥q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. á düuÛÑ≈£î Á|ü»\T ô|<ä› m‘·TÔqï ‘·s¡*sêyê\ Hêïs¡T.

qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê* $T&ç®˝Ÿ, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î |ü+≥\ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\qT Á|üuÛÑT‘·«+ Ä<äTø√yê\ì ¬s’‘·T dü+|òü÷\T, |ü\T bÕغ\ Hêj·T≈£î\T ø√sês¡T. |ü+≥ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î mø£sêìøÏ 20 y˚\ s¡÷bÕj·÷\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+<äCÒj·÷\ì yês¡T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. |üs‹Ô |ü+≥≈£î ‘·Ó>∑T\T k˛øÏ rÁe+>± qwüºb˛sTT+<äì >∑‘· ¬s+&ÉT eT÷&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ ≈£î]dæq esê¸\≈£î |ü‹Ô |ü+≥, yÓTTø£ÿC§qï $‘·ÔHê\≈£î rs¡ì qwüº+ yê{Ï*¢+<äì $‘·ÔHê\T yÓTT\¬ø‹Ô qwüº+ ø£*–+<äì, qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√sês¡T.

H˚&ÉT bÕ*f…øÏïø˘ ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T ìsêàD+ô|’ düe÷y˚X¯+ ø√dæ,Z qe+ãsY 05(ôdÿ’ q÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝À $<ë´s¡+>∑ n_Ûeè~›ì ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î q÷‘·q+>± eT+p¬sq’ bÕ*f…øïÏ ø˘ Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥T, ìsêàD+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·qTqïeTì eT+&É\ e÷J m+|æ|æ sê|òTü e¬s&ç¶ ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ù|s=ÿHêïs¡T. |ü≥Dº +˝Àì yê´bÕs¡T\T, $<äë´y˚‘\· T, sê»ø°jT· bÕغ\ Hêj·T≈£î\T á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡T ø±yê\ì, á düe÷y˚XÊìøÏ ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z my˚Tà˝Ò´ sπ e+‘Ys¬ &ç¶ Vü‰»s¡T ø£±qTqïs¡ì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T. ø£fi≤XÊ\ @sêŒ≥Tô|’ $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\‘√ #·]Ã+∫ ÁbÕ+‘· n_Ûeè~›ø¬ ’ $<ë´XÊ‘êìï ô|+bı+~+#˚+<äT≈£î düV≤ü ø£]+#ê\ì yês¡T ø√sês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

ì<ÛäT\T eT+p¬s’Hê ÅbÕs¡+uÛÑ+ ø±ì ≥÷]»+ |üqT\T eT\›ø£˝Ÿ, qe+ãsY 05 Ä~•˝≤πøåÁ‘·yÓTÆq eT\›ø£˝Ÿ qT nìï s¡+>±\˝À eTT+<äT+#ê\H˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+ @|æ ≥÷]»+ XÊK qT+&ç ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T #˚ùdÔ yê{ÏøÏ H˚{Ï es¡≈£î |üqT\T yÓ÷<ä\T ø±e&É+ ˝Ò<äì |ü\Te⁄s¡T Äs√|æ+#ês¡T. >∑‘˚&Ü~ õ˝≤¢˝Àì ô|<ä›∫+‘·πse⁄\, psê\, ;#·T|ü*¢ ,eT\›ø£˝Ÿ ‘·~‘·s¡ <˚yê˝≤j·T\≈£î ø√{Ï s¡÷bÕj·T\ #√|ü⁄Œq eT+ps¡T #˚dæ n~~∏ >∑èVü‰\T, ñ<ë´qe+, Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+∫

|üsê´≥≈£î\qT ô|+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·T>± H˚{Ï es¡≈£î @ ÁbÕ+‘·+˝À |üqT\T #˚|ü{Ϻq Äqyêfi¯ó ¢ ˝Ò<äì #Ó|üŒe#·TÃ. eT\›ø£˝Ÿ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì <˚es¡>∑≥Tº e<ä› n‹~Û >∑èVü≤+, ñ<ë´qe+ ì]à+#·&ÜìøÏ >±qT ø√{Ï s¡÷bÕj·T\T eT+ps¡T ø±>± H˚{ÏøÏ |üqT\T yÓ÷<ä\T ô|≥º˝Ò<äì Á>±eTdüTÔ\T ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’e õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY düŒ+~+∫ yÓ+≥H˚ |üqT\T yÓ÷<ä\T ô|{Ϻ |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

&û\s¡¢ô|’ n~Ûø±s¡T\ ì|òü÷ @B? Á>±e÷\ n_Ûeè~Δ˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\bÕÁ‘· ø°\ø£+ <Ûäs¡÷s¡T, qe+ãsY 05 Á|ü‹ HÓ˝≤ ìs¡Tù|<ä\≈£î n+~+#˚ _j·T´+‘√ düVü‰ neTàVü≤düÔ+ düs¡T≈£î\T |ü+|æD° #˚ùd #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D &û\s¡T¢ 9 s¡ø±\ edüTÔe⁄\T |ü+|æD° #˚düTÔHêïsê ˝Ò<ë nH˚ ì|òü÷ ˝Ò<äì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T Äs√|æ+#ês¡T. dü+ã+~‘· &ç{Ï, ÄsY◊ \T Á>±e÷\˝À Á|ü‹HÓ˝≤ 1 qT+&ç 5 es¡≈£î |üs¡´{Ï+∫ Á>±eTÁ|ü»\qT $#ê]+∫ _j·T´+, ø£+~|ü|ü⁄Œ, q÷HÓ, #·¬øÿs¡, ∫+‘·|ü+&ÉT, ø±s¡+, ñ|ü⁄Œ, >√<äTeT|æ+&ç, >√<äTeT\T, s¡e« |ü+|æD° #˚düTÔHêïsê ˝Ò<ë @ HÓ\˝À @ düs¡T≈£î\T sê˝Ò<äT nH˚ Ø‹˝À $#ês¡D #˚dæ Äj·÷ &û\s¡¢qT $es¡D ø√sê*‡q n~Ûø±s¡T\T |ü{Ϻ+#·Tø√ø£ b˛e&É+‘√ zø£ HÓ\ zø£ düs¡T≈£î sêø£ b˛e&É+‘√ Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·T u≤¢ø˘ ˝À ø√Hê*‡ edüTÔ+<äì ‘Ó*bÕs¡T. &û\s¡T¢ e÷Á‘·+ &ç&ç\T 9 s¡ø±\ edüTÔe⁄\≈£î ø£{≤ºeTì yê{Ï˝À ø√ìï+{Ïì e÷Á‘·y˚T düs¡|òüsê #˚XÊs¡ì $T>∑‘ê$ sê˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. M{Ïô|’ n~ø±s¡T\ ì|òü÷ ø√s¡e&çq+<äTq neTàVü≤düÔ+ |ü<∏äø£+ ˙s¡T >±]b˛‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T $eT]ÙdüTÔHêïs¡T.

dü<ä›˝Àì|ü*¢˝À Á≥sTTHé¶ n~Ûø±s¡T\ |üs¡´≥q eT\›ø£˝Ÿ, qe+ãsY 05 eT+&É\ |ü]~Û˝Àì dü<ä›˝Àì|ü*¢ Á>±eT+˝À q\T>∑Ts¡T ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ |üs¡´≥q »s¡T>∑T‘·Tqï~. Á>±eT+˝À Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ neT\T >∑T]+∫ Á|ü»\‘√ e÷{≤¢&ç yês¡T$esê\T ùdø£]+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±˝…’q B|ü+, e&û¶ ˝Òìs¡TD≤\T, Ç+~s¡eTà Çfi¯ó¢, ã+>±s¡T‘·*¢, neTàVü≤düÔ+, neTè‘·Vü≤düÔ+, ¬s’‘·T |ü<∏äø±\ >∑T]+∫ yê] $esê\&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Çy˚ ø±ø£ bÕsƒ¡XÊ\ $<ä´ >∑T]+∫ dü+ã+~Û‘· n~ø±s¡T\qT n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. yês¡+ s√E\ bÕ≥T Á>±eT+˝À Á|ü»\‘√ #·]Ã+∫ yê] n_ÛÁbÕj·÷\qT ùdø£]kÕÔs¡T. á dü+<äs¡“+>± yê]øÏ ÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À ãdü @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

_dæ\T ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± m<ä>±* eTø£Ô˝Ÿ, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : _dæ\T $<ä´, Ä]úø£ sê»ø °j·T s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~› kÕ~Û+∫ ã\yÓTÆq X¯øÏÔ>± m<ä>±\ì CÀ´‹ sêe⁄ |üP˝Ò _dæ dü+|òüT+ e´ekÕú|ü≈£î\T yêøÏ{Ï n+»H˚j·TT\T |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. eTø£Ô˝Ÿ |ü≥ºD+˝Àì s√&ÉT¶ uÛÑeqeTT\ XÊK n‹~Û >∑èVü≤+˝À »]–q _dæ dü+|òü÷\ dü<ädüT‡ Äj·Tq eTTK´ n‹~Û>± Vü‰»¬s’ e÷{≤¢&Üs¡T. nìï s¡+>±˝À¢ _dæ\T yÓqø£ã&ç ñqïs¡ì yÓqø£ã&ɶ _dæ\qT nìï sê»ø°j·T bÕغ\T ‘·q z≥T uÛ≤´+ø˘ sê»ø°j·T\ ø√dü+ bÕe⁄\T>± yê&ÉTø=ì e~* y˚düTÔqïs¡Hêïs¡T. e#˚à mìïø£˝À¢ _dæ dü+|òü÷\ìï ˇø£ÿ{Ï>± nsTT _dæ dü+|òü÷\ qT+&ç b˛á˝À ñ+{≤s¡ì n|ü⁄Œ&ÉT s¡ê»ø°j·T bÕغ\ìï+{ÏøÏ |ü⁄≥º>∑‘·T\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔeTHêïs¡T.

<ä‘·Ô Bø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ e÷>∑q÷sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : e÷>∑q÷sY eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Äj·÷ Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î <ä‘·Ô Bø£å\T k˛eTyês¡+ d”«ø£]+#ês¡T. á <ä‘·Ô Bø£å\≈£î >∑iTs¡TkÕ«eTT\T $sƒ¡˝Ÿu≤u≤, Á|üVü‰¢<é¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À düTe÷s¡T 50 eT+~ e÷\<Ûäs¡D #˚XÊs¡T. <ä‘·Ô Bø£å\T rdüT≈£îqï yês¡T 41 s√E\ bÕ≥T Bø£å\T bÕ{Ïdü÷Ô <ä‘·Ô»j·T+‹ s√E Bø£å\≈£î $s¡$TkÕÔs¡Hêïs¡T. 7,8 ‘˚~˝À¢ ‘·+–&ç e<ä› ;Ûe÷ X¯+ø£s¡ Ä\j·T+ e<ä› $sƒ¡˝Ÿu≤u≤ Ä<Ûä«s¡´+˝À j·T»„+ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

ñ<√´>∑T\≈£î Äs√>∑´ |ü<∏äø£+ |ü≥¢ Vü≤s¡¸+ }≥÷ÿsY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î, ñ<√´>∑T\≈£î Äs√>∑´ |ü<∏äø£+ eT+ps¡T #˚j·T&É+ |ü≥¢ ÄbÕdt ñbÕ<Ûë´j·T dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T q]‡+>∑|üŒ, Hêj·T≈£î\T ñ<äjYT≈£îe÷sY, lìyêdt¬s&ç¶, q]‡+Vü‰à, s¡$≈£îe÷sY ‘·~‘·s¡T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Äs√>∑´ |ü<∏äø£+ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ eT+ps¡T #˚j·T&É+‘√ ñ<√´>∑T\T |æ+#·Hé<ës¡T\T, yê] ≈£î≥T+u≤\ yês¡T &ÉãT“\T #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ñ∫‘·+>± ∫øÏ‘·‡ bı+<äe#·TÃqì yês¡T ù|s=ÿHêïs¡T.

Áø°&É\‘√ e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+ <ëeTs¡–<ä›, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : e÷qdæø£ ñ˝≤¢dü+‘√ XÊØs¡ø£ <ës¡T&Ü´ìøÏ Áø°&É\T ‘√&ÉŒ&É‘êj·Tì düs¡Œ+#Y s¡M+Á<ÛäHê‘Y ‘Ó*bÕs¡T. BbÕe* |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± <ëeTs¡–<ä›˝À ÁøϬø{Ÿ{À]ï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á b˛{°˝À¢ ‘·+&Ü, XÊ+‹q>∑sY, Væ≤+<ä÷q>∑sY, ¬s’Hê, sê+q>∑sY, n+uÒ<äÿsY »≥T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T. M{Ï˝À yÓTT<ä{Ï ãVüQeT‹ kÕúìø£ sê+q>∑sY»≥Tº ¬>\Tbı+~+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ kÕúìø£ Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T yê]øÏ ãVüQeT‘·T\T n+<äCÒXÊs¡T.

esê¸ìøÏ <Óã“‹qï Çfi¯¢≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+

m+|æ&çy√ uÛÑ>∑yêHé¬s&ç¶ ø=‘·÷Ôs¡T, qe+ãsY 5 (ôd’ÿq÷´dt) : Á>±e÷\ n_Ûeè~Δ˝À düs¡Œ+#Y\T, yês¡T¶ düuÛÑT´\ bÕÁ‘· ø°\ø£eTì eT+&É\ n_Ûeè~Δ n~Ûø±] uÛÑ>∑yêHé¬s&ç¶ nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY Ä<˚XÊ˝≤qTkÕs¡+ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì Äj·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr\ yês¡T¶ düuÛÑT´\≈£î k˛eTyês¡+ m+|æ&çy√ Ä<Ûä«s¡´+˝À eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Á>±eT |ü+#êj·Tr ø±sê´\j·T+˝À •ø£åD •_Ûsêìï @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á>±eT |ü+#êj·Tr n_Ûeè~Δ˝À yês¡T¶ düuÛÑT´\ bÕÁ‘· m+‘√ ø°\ø£eTì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT Á|ü»\T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£îH˚ $<ä+>± ø£èwæ #˚j·÷\ì nj·Tq dü÷∫+#ês¡T. yês¡T¶ düuÛÑT´\T eTK´+>± ‘·eT ì<ÛäT\T, Á>±eT |ü+#êj·TrøÏ e#˚à ì<ÛäT\ >∑T]+∫ |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*–e⁄+&Ü\ì nj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚XÊìøÏ eTTK´n‹<∏äT\T>± bÕ˝§Zqï düs¡Œ+#Y\ dü+|òüT+ eT+&É\ n<Ûä´≈£åî\T C….düT<äs¡ÙHé>ö&é e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü+#êj·Tr n_Ûeè~Δ˝À düs¡Œ+#Y\≈£î yês¡T¶ düuÛÑT´\T düVü≤ø£]+#ê\ì, á dü$Twæº ø£èwæ<ë«sêH˚ Á>±eT n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì nj·Tq nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À áy√|æÄ]¶ kÕ<Ûäq, Äj·÷ Á>±e÷\ yês¡T¶ düuÛÑT´\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

u…’ø˘ #√] ø=‘·÷Ôs¡T, qe+ãsY 5 (ôd’ÿq÷´dt) : b˛©düT ùdºwüHéeTT+<äT u…’ø˘#√] nsTTq dü+|òüT≥q ø=‘·÷Ôs¡T eT+&É\ πø+Á<ä+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. u≤~Û‘·T&ç ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+... eT+&É\ |ü]~˝Àì >∑÷&É÷s¡T Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄ ˇ $wüj·TyÓTÆ ø=‘·÷Ôs¡T b˛©düT ùdºwüHé˝À |òæsê´<äT#˚ùd+<äT≈£î ‘·q yÓ÷≥sY ôd’øÏ˝Ÿì b˛©düT ùdºwüHéeTT+<äT e⁄+∫ yÓfi≤fl&ÉT. ‹]– e#˚Ãdü]øÏ ‘·q u…’ø˘e÷j·TyÓTÆ+~. mø£ÿ&É yÓ‹øÏq Ä#·÷øÏ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ∫e]øÏ á $wüj·TyÓTÆ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ nj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

s√&É¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚sTT+#·+&ç n\+|üPsY, qe+ãsY 05 n\+|üPsY ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì |ü\T Å>±e÷\≈£î yÓfi‚¢ s√&É¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚j·÷\ì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\ |ü]~Û˝Àì |ü\T Á>±e÷\ _{Ï s√&ÉT¢ >∑T+‘·\T |ü&çq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Çy˚ ø±ø£ eT{Ϻs√&É¢qT n&çπ> Hê<∏äT&˚ ø£s¡Tej·÷´s¡T. |ü\TÁ>±e÷\ Á|ü»\T n‘·´edüs¡ y˚fi¯˝À ø£s¡÷ï˝Ÿ, Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\≈£î ãj·T\T <˚πs ãdüT‡\T ns¡>∑+≥ Ä\dü´+>± ãj·T\T <˚s¡&É+‘√ ‘·eT |üqT\T ø±e&É+ ˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À Ç‘·s¡ Á>±e÷\ |ü]dæú‹ ≈£L&Ü Ç<˚ Ø‹˝À ñ+&É≥+‘√ Á|üj·÷D°≈£î\T |ü\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T., dü+ã+~Û‘· ÄsYn+&é_ n~ø±s¡T\T #·s¡´\T rdüT≈£îì s√&É¢qT eTs¡eTà‘·TÔ\T #˚|ü{≤º\ì |ü\T Á>±e÷\ Á|ü»\T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

¬s’‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê*

e÷qebÕ&ÉT, qe+ãsY 05 e÷qebÕ&ÉT eT+&É\+˝À Ç{°e\ ô|’*Hé ‘·TbòÕHé ≈£î qwüºb˛sTTq ¬s’‘êÄ>±ìøÏ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#ê\ì |ü\Te⁄s¡T ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ yÓ÷ø£ÿCÀqï, ÄeTT<ä+, |ü‹Ô |ü+≥\T kÕ>∑T #˚j·T>± $|üØ‘· esê¸\≈£î |ü‹Ô yÓ÷\ø£\T sê>± yê{Ïì ¬s’‘·T\T bÕs¡y˚j·÷*‡ e∫Ã+<äì ‘Ó*bÕs¡T. \ø£å\˝À n|ü⁄Œ\T #˚dæ eTØ ‘êeTT y˚düT≈£îqï |ü+≥\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ+≥H˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì |ü\T Á>±e÷\ ¬s’‘·T\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ‘·eT Á>±e÷\˝À $ÄsYz\T |üs¡´{Ï+∫ |ü+≥qwüº+ #˚j·÷\ì |ü\Te⁄s¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

H˚&ÉT sê´©, ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ >∑<ë«\, qe+ãsY 05 Ç{Ïø±´\ e÷õ m+|æ|æ K>∑THê<Ûé ¬s&ç¶ ô|’ ô|{Ϻq nÁø£eT πødüT\T m‹Ôy˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚düTÔ <ä[‘· Á|üC≤dü+|òü÷\ Ä<Ûä«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ |ü≥ºD+˝À eT<ë´Vü≤ï+ 2 >∑+≥\≈£î sê´©, nq+‘·s¡+ ¬ø¬ø |òü+ø£åHé Vü‰˝Ÿ ˝À ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ »s¡T>∑T‘·T+<äì <ä[‘· Á|üC≤dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T zø£ Á|üø£≥q˝À ‘Ó*bÕs¡T. á düuÛÑ≈£î sêe÷|ü⁄s¡+ »j·TsêeTT\T, düTuÛ≤Hé, Á|üuÛ≤ø£sY, øÏwüºqï,;y˚TX¯«s¡¬s&ç¶, u≤\>√bÕ˝Ÿ ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘ês¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. ø±e⁄q n~ø£ dü+K´˝À Vü‰»¬s’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì yês¡Tø√sês¡T.

;#·T|ü*¢˝À ø±]Ôø£e÷dü+ Ç{Ïø±´\, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : ;#·T|ü*¢ |ü⁄D´πøåÁ‘·+˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\ qT+∫ ø±ØÔø£e÷dü+ dü+<äs¡“+>± uÛÑ≈£îÔ\T n~Ûø£ dü+K´˝À #˚s¡Tø=ì Ä\j·T düMT|ü+˝Àì ø£ècÕíq~˝À kÕïHê\T Ä#·]+∫ eTVæ≤fi¯\T l n+»H˚j·TkÕ«$T, ø√<ä+&Ésêe÷\j·T+, •yê\j·T+˝À Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T.

Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ düe÷y˚X¯+

ô|<ä›eT+<ä&ç, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : ô|<ä›eT+<ä&ç eT+&É\ ø+Á<ä+ m+Ä؇ uÛÑeq+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\≈£î •ø£åD n\+|üPsY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : |ü≥ºD+˝Àì >∑‘· πø±s¡ e÷ìïm+áy√ $»j·T uÛ≤düÿsY ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ÁbÕ<∏ä$Tø£ yês¡+˝À ≈£î]dæq esê¸ìøÏ <Óã“‹qï Çfi¯¢≈£î 101 eT+~ bÕsƒ´¡XÁø£Ê\\ ì#˚ùd ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î 1 qT+&ç 5es¡≈£î ‘·s¡>∑‹ <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√>± n+<äT˝À 29 eT+~ì >∑T]Ô+∫ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ $<ë´s¡Tú\≈£î|üÄ+>∑ ¢, >∑DÏ‘·+ô|’ õ˝≤¢ ]k˛s¡T‡|üs¡‡Hé n~Ûø±s¡T\T s¡÷. 1900 #=|ü⁄Œq qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫q≥T¢ m+Äs√« »>∑BX¯«sY¬s&ç¶, eTVü ‰q+~ ñbÕ<Ûë´j·TT\≈£î ne>±Vü≤D »j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. ø£*Œ+#ês¡T.


4

#êØ®\ yÓ÷‘·‘√

Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ ô|qTuÛ≤s¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ eT+>∑fi¯yês¡+ ns¡úsêÁ‹ ñ+&ç n]ºdæ ãdüT‡ #êØ®\qT ô|+#˚+<äT≈£î nqTeT‹ìe«&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ uÛ≤s¡+ uÛ≤Ø>± |ü&ÉqT+~. Á|üj·÷DÏ≈£î\ dü+πøåeTy˚T eTTK´eTì Á|üø£{Ï+∫ m|æmdtÄغdæ >∑‘·+˝À |ü˝…¢yÓ\T>∑T\≈£î $TqVü‰sTT+∫ #êØ®\qT ô|+#˚ yês¡ì H˚&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ e\¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ]õj·THé˝À HÓ\≈£î ø√{Ï 20\ø£å\ uÛ≤sêìï Á|üj·÷DÏ≈£î\ô|’ yÓ÷|üqT+~. ]õj·THé yê´|üÔ+>± 8 &çb˛\˝À n‘·´~Ûø£+>± |ü˝…¢yÓ\T>∑T ãdüT‡˝Ò Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|ü»\qT #˚s¡y˚düTÔ ñHêïsTT. á |ü]j·÷j·T+ |ü˝…¢yÓ\T>∑T\ô|’ ≈£L&Ü #êØ®\ yÓ÷‘· u≤<ä&É+‘√ kÕ<Ûës¡D Á|ü»˝ô|’ ≈£L&Ü uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+~.

|ü˝…¢yÓ\T>∑T≈£î s¡÷. 4 ô|’dü\T, mø˘‡Áô|dt≈£î s¡÷. 7ô|’dü\T, &ç\ø˘‡≈£î s¡÷. 9 ô|’dü\T, dü÷|üsY\ø£‡ØøÏ s¡÷. 11ô|’dü\T, Ç+Á<ä ãdüT‡≈£î s¡÷. 12ô|’dü\T, >∑s¡T&Ü≈£î s¡÷. 15 ô|’dü\ y˚Ts¡ ô|+#·&É+‘√ $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓfi‚¢ Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î uÛ≤Ø>± uÛ≤s¡+ |ü&ÉqT+&É&É+‘√ Ä]ºdæ HÓ\≈£î s¡÷. ø√{ÏøÏ ô|’>± Ä<ëj·÷ìï düeT≈£Ls¡TÃø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ˇπøkÕ] Ç+‘· ô|<ä› yÓTT‘·Ô+˝À #êØ®\T ô|+#·&É+‘√ Á|üj·÷DÏ≈£î\T ny˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü˝…¢yÓ\T>∑T ãdüT‡≈£î $TqVü‰sTT+ |ü⁄ìyê«\ì &çe÷+&é #˚düTÔHêïs¡T. ]õj·THé˝Àì 860 ãdüT‡\T $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î Á|üj·÷DÏ ≈£î\qT ‘·s¡*düTÔqïj·Tì n~ø±s¡T\T $e]+ #ês¡T.

Ä‘·à≈£LsY môd’‡>± ùwø˘>ödt Ä‘·à≈£LsY,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Ä‘·à≈£LsY b˛©dtùdºwüHé ø=‘·Ô môd’‡>± ùwø˘>ödt ãT<Ûäyês¡+ b˛©dtùdºwüHé˝À u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#ês¡T. ô|<ä›eT+<ä&ç môd’‡>± |üì#˚dæq ùwø˘>ödt ã~©ô|’ Ä‘·à≈£LsY b˛©dtùdºwüHé≈£î e#êÃs¡T. á dü+<äs¡“+>± môd’‡>± u≤<ä´‘·\T d”«ø£]+∫q ùwø˘>ödt kÕúìø£ $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eT+&É\+˝Àì nìï Á>±e÷\˝À XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T ø±bÕ&˚+<äT≈£î ‘·q e+‘·T>± ø£èwæ #˚kÕÔqì

Äj·Tq nHêïs¡T. nìï Á>±e÷\ Á|ü»\T, n~Ûø±s¡T\T , Á|üC≤Á|ü‹ì<äT\T düVü≤ø£]+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. Á|ü»\≈£î @yÓTÆHê kÕ<äø£u≤<äø±\T ñ+&˚ H˚s¡T>± b˛©dtùdºwüHé˝À ‘·qqT dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. ø=‘·Ô môd’‡>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+∫q ùwø˘>ödtqT |ü\Te⁄s¡T |ü≥ºD Á|ü»\T, Á|üeTTKT\T, n~Ûø±s¡T\T nj·TqqT n_Ûq+~+#ês¡T.

#Ós¡Te⁄≈£î ©πøJ\qT n]ø£≥º+&ç ÄeTq>∑˝Ÿ,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : #Ós¡Te⁄≈£î @s¡Œ&çq ©πøJ\qT n]ø£{≤º\ì Á>±eT ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. >∑‘· 8 dü+e‘·‡sê\T>± es¡¸uÛ≤e |ü]dæú‘·T\ eT÷\+>± ì+&Éì #Ós¡Te⁄\T Ç{Ïe\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î ˙s¡T #˚]+~. #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ #˚]q ˙s¡T #Ós¡Te⁄ ‘·TeTT\ e<ä›

@s¡Œ&çq s¡+Á<Ûë\ <ë«sê ©πøJ ne⁄‘·T+<äì yê{Ïì >∑T]Ô+∫ n]ø£{≤º\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T. á $wüj·T+˝À n~Ûø±s¡T\T #Ós¡Te⁄ dü+|òüT+ düuÛÑT´\T #=s¡e rdüTø=ì ˙{Ï eè<ëqT n]ø£{Ϻ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√yê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq |”s¡¢ |ü+&É>∑ y˚&ÉTø£\T Ä‘·à≈£LsY,qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± »]π> |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ yÓTTVü≤Ás¡+ y˚&ÉTø£\T H˚{Ï qT+&ç ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ |”s¡¢qT Á|ü‹wæº+#ês¡T. eT+&É\+˝Àì Ä‘·à≈£LsY, neTs¡∫+‘·, q+~eT\¢, eTdæÔ|ü⁄s¡+, n¬s|ü*¢, ‹|üŒ&É+|ü*¢, ‘·~‘·s¡ Á>±e÷\˝À Ç|üŒ{Ïπø |”s¡¢#ê$&ç\T dæ<ä›+ #˚XÊs¡T. |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£\ dü+<äs¡“+>± Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ |üVü‰sê ø±düTÔHêïs¡T. yês¡+ s√E\ bÕ≥T ø=qkÕπ> |”s¡¢|ü+&ÉT>∑ y˚&ÉTø£˝À¢ Äj·÷ Á>±e÷˝À¢ì Á>±MTD Á|ü»\T eTd”<äT\ eTT+<äT n˝≤sTT ã˝≤sTT, ø=˝≤{≤\T #˚dü÷Ô Á|ü»\qT

Äø£≥Tº≈£î+≥THêïs¡T. yês¡+ s√E\ bÕ≥T ø=qkÕπ> |”s¡¢ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± $$<Ûä Á>±e÷˝À¢ |”s¡¢#ê$&ç\ eTT+<äT Á>±MTD Á|ü»\T ø£+<äTs¡T¢, bıfÒfi¯¢qT ã* Çdü÷Ô |ü+&ÉT>∑qT ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± Ç|üŒ{Ïπø Äj·÷ ÁbÕ+‘ê\≈£î yÓ[¢q e´ekÕj·T ≈£L©\T ‘·eT‘·eT Á>±e÷\≈£î #˚s¡T≈£îHêïs¡T. B+‘√ bÕ≥T ≈£îs¡TeT÷]Ô kÕ«$T C≤‘·s¡ y˚&ÉTø£\T yÓTT<ä\Tø±e&É+‘√ Á>±e÷˝À¢ ø√˝≤Vü≤\+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´+~. |”s¡¢ |ü+&ÉT>∑ dü+<äs¡“+>± Ä‘·à≈£LsY môd’‡ ùwø˘>ödt nìï Á>±e÷˝À¢ ã+<√ãdüTÔqT @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î düMTøÏådüTÔHêïs¡T.

bÕeTTø±≥T‘√ j·TTe≈£î&ç eTè‹ e÷>∑q÷sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : bÕeTTø±≥T≈£î >∑T¬s’ ˇø£ j·TTe≈£î&ÉT eTè‹#Ó+~q dü+|òüT≥q eT+&É\+˝Àì ø£èwüí Á>±eT+˝À #√≥T#˚düT≈£î+~. Á>±eTdüTú\ ø£<∏äq+ Á|üø±s¡+ Ä Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düTyêsY (25) eT+>∑fi¯yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ãVæ≤s¡÷“$TøÏ yÓfi¯óÔ+&É>± <ë]˝À bÕeTT ø±≥Ty˚j·T&É+‘√ j·TTe≈£î&ÉT nø£ÿ&çø£ÿ&˚ eTè‹#Ó+~q≥T¢ yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eTs¡DÏ+∫q j·TTe≈£î&çøÏ neTàHêqï, Ç<ä›s¡T nqïj·T´\T Ç~ es¡πø eTs¡DÏ+#ês¡ì

Ç<ä›s¡T ‘·eTTàfi¯¢‘√ Jeq+ kÕ–düTÔ+&˚yês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. á ≈£î≥T+u≤ìøÏ ô|<ä› ~≈£îÿ>± ñqï düTyêsY eTs¡DÏ+#·&É+ e\q yês¡T ≈£î≥T+ã ô|<ä› ~≈£îÿqT ø√˝ÀŒj·÷s¡ì nHêïs¡T. yê]ì Á|üuÛÑT‘·«+ nìï $<Ûë˝≤ n<äTø√yê\ì düs¡Œ+#Y e÷¬s|üŒ, Hêj·T≈£î\T B|üø˘, $H√<é, \ø£åàDY ‘·~‘·s¡T\T ø√sês¡T. á dü+|òüT≥qô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚düTø=ì <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T.

ñbÕ~ÛVü‰MTô|’ Á>±eTdüuÛÑ Ä‘·à≈£LsY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : Á>±MTD C≤rj·T ñbÕ~Û Vü‰MT |ü<∏äø£+ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á>±eTdüuÛÑ ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ neTs¡∫+‘· düs¡Œ+#Y |ü⁄s¡+ yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T.

eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT neTs¡∫+‘·˝À |ü+#êsTTr ø±sê´\j·T+˝À $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T ‘·eT uÛÑ÷eTT\qT kÕ>∑T#˚düT≈£î H˚+<äT≈£î, |ü+&É¢ ‘√≥\T ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Á>±eT düuÛÑ˝À <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√e#·TÃqì düs¡Œ+#Y yÓ+ø£fÒX¯«sY¬s&ç¶ dü÷∫+#ês¡T. md”‡,md”º, ¬s’‘·T\T |ü~ mø£sê\˝À|ü⁄ ñqïyê¬s’‘˚ |ü+&É¢ ‘√≥\ ô|+|üø±ìøÏ <äs¡U≤düTÔ\T #˚düTø√yê\ì _dæ $T–‘ê ¬s’‘·T\T 5 mø£sê\˝À|ü⁄ ñqï yês¡T, n˝≤π> <äs¡U≤düTÔ #˚düTø√yê\ì ñbÕ~Û Vü‰MTô|’ ìs¡«Væ≤+#˚ Á>±eTdüuÛÑqT ¬s’‘·T\T n~Ûø£ dü+K´˝À bÕ˝ÀZì ‘·eT |ü+≥\ $esê\qT ‘Ó*bÕ\ì, Ç|üŒ{Ï es¡≈£î Á>±eT+˝À »]–q ñbÕ~Û |üqT\ô|’ n~Ûø±s¡T\qT n&ç– nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô #˚düTø√e#·TÃqì á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

ãT<Ûäyês¡+ 06`11`2013

kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ìj·T+Á‘·D ø£$T{Ï n~Ûø±s¡T\ ¬>’s¡Ω»s¡Tô|’ eT+<ä nÁ>∑Vü≤+

ã÷´s√eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : ã&ÉT>∑T, ã\V”≤q esêZ\ dü+πøåeT+ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï |ü<∏äø±\˝À kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~Ûø£s¡‘·¬ø’ õ˝≤¢ kÕúsTT ‘·ìF eT]j·TT ìj·T+Á‘·D ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì Ç˝≤+{Ï ø£$T{Ï düe÷y˚XÊ\≈£î n~Ûø±s¡T\T Vü‰»s¡Tø±ø£b˛e&É+ |ü≥¢ ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé eT+<ä »>∑Hêï<∏ä+ nÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£$T{Ï Á|ü‹ eT÷&ÉT HÓ\\≈£î ˇø£kÕ] düe÷y˚X¯+ nsTT´ C≤rj·T Á>±MTD ñbÕ~Û Vü‰MT mdtõmdtyÓ’, Á>±MTD n_Ûeè~›, yê≥sYôw&é, md”‡md”º, _dæ, yÓTÆHêغ, eTVæ≤fi¯, $ø£˝≤+>∑T\T, ejÓ÷eè<äT›\ ø√dü+ Á|üuÛÑT‘·«+ neT\T #˚düTÔqï $$<Ûä |ü<∏äø±\˝À kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø£*ŒdüTÔ+~ ˝Òì~ düMTøÏå+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ã&ÉT>∑T ã\V”≤q esêZ\≈£î Hê´j·T+ ø£*Œ+#·&É+˝À dü+ã+~Û‘· XÊK\

n~Ûø±s¡T\T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±yê\ì ø√sês¡T. md”‡,md”º _dæ yÓTÆHêغ eTVæ≤fi¯ $ø£˝≤+>∑T\ dü+πøåeT+ô|’ #·s¡Ã kÕ>∑>± n~Ûø±s¡T\T düeTÁ>∑ düe÷#êsêìï n+~+#·ø£b˛e&É+ô|’ Äj·Tq dü+‘·è|æÔ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø£$T{Ï düe÷y˚XÊìï ÄXÊe÷wæ>± rdüTø√e<ä›ì Çø£ qT+&ç ìs¡«Væ≤+#˚ düe÷y˚XÊ\≈£î |üP]Ô düe÷#ês¡+‘√ Vü‰»s¡Tø±yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ø±s¡´Áø£e÷\˝À Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\qT ‘·|üŒìdü]>± uÛ≤>∑kÕ«eTT\qT #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. õ˝≤¢˝À e÷‘ê•X¯óeTs¡D≤\ dü+K´ m≈£îÿe>± ñ+<äì yê{Ïì ‘·–Z+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. md”‡,md”º, _dæ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê neT\T #˚ùd |ü<∏äø±\ Á>ö+&ç+>¥qT C≤|ü´+ #˚j·T≈£î+&Ü neT\T #˚j·÷\ì ø√sês¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY j·T+. –]C≤X¯+ø£sY düe÷y˚XÊìï ÁbÕs¡+_Ûdü÷Ô e÷{≤¢&ÉT‘·÷ düe÷»+˝Àì nìï esêZ\≈£î |ü<∏äø±\ neT\T˝À kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£$T{Ï ø£èwæ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. my˚Tà˝Ò´\T sêeTT\T, sêe⁄\ #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, nÁãVü≤+, m˝≤¢¬s&ç¶,d”‘ê<äj·÷ø£s Y¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ n+<ä]øÏ kÕe÷õø£ Hê´j·T+ kÕ~Ûø±s¡‘· ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£èwæ #˚j·T&É+ Vü≤s¡¸˙j·TeTHêïs¡T. md”‡ edü‹ >∑èVü‰\ ìsêàD+˝À C≤|ü´+ »s¡T>∑T‘·T+<äì ø±s√ŒπswüHé neT\T #˚ùd j·T÷ì≥¢ >∑èVü≤+ q+<äT ≈£L&Ü n\dü´+ ne⁄‘·T+<äì sêeTT\T $eT]Ù+#ês¡T. eq|ü]Ô my˚Tà˝Ò´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ô|uÒ“s¡T eT+&É\+ ls¡+>±|ü⁄s¡+˝À Vü‰düº˝Ÿ ìsêàD+ #˚|ü{Ϻ 4 dü+e‘·‡sê\T |üP]Ô nsTTq Ç|üŒ{Ï es¡≈£î dü¬s’q kÂø£sê´\T ø£*Œ+#·˝Ò<äì nHêïs¡T. ¬øõ_$\‘√ bÕ≥T n+uÒ<äÿsY uÛÑeHé

#˚dæq ùde˝Ò ∫s¡düàs¡D°j·T+>± ì*∫b˛‘êsTT yÓ\›+&É, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : $~Û ìsê«Vü≤D˝À #˚dæq ùde˝Ò ∫s¡düàs¡D°j·T+>± ì*∫b˛‘êj·Tì |üX¯ó dü+es¡›ø£ XÊK ndæôdº+{Ÿ &Ó’¬sø£ºsY cÕ»Vü‰Héu≤ãT, n+»\|üŒ nHêïs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ yÓ\›+&É |üX¯óyÓ’<ë´XÊ\˝À $m˝Ÿz>± |üì#˚düTÔqï ø£èwüíj·T´ |ü<ä$ $s¡eTD düHêàq düe÷y˚X¯+ &Üø£ºsY cÕVæ≤<éX‚Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–+~. á dü+<äs¡“+>± ø£èwüíj·T´, \ø£åàeTà <ä+|ü‘·T\qT dæã“+~ XÊ\Te, |üP˝e÷\\‘√ |òüTq+>± düHêàì+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± |ü\Te⁄s¡T dæã“+~ e÷{≤¢&Üs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À m˝Ÿmdtm\T j·÷<äj·T´, \øÏåà, dæã“+~ »+>∑j·T´, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

ìsêàD≤\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚ùd+<äT≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\Hêïs¡T. nÁãVü≤+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ã&ÉT>∑T esêZ\ dü+πøåe÷ì¬ø’ ø£èwæ #˚düTÔH˚ ô|+&ç+>¥˝À ñqï ¬øõ_$ Vü‰düºfi¯¢ ìsêàD+‘√ bÕ≥T e÷qebÕ&ÉT, e÷qT<=&ç¶ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À –]»q ñ|ü Á|üD≤[ø£ øÏ+<ä s¡Vü≤<ës¡T\T, Ç‘·s¡ kÂø£sê´\T ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T. m˝≤¢¬s&ç¶, d”‘ê<äj·÷ø£sY¬s&ç¶\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ md”‡ Vü‰düº˝ŸqT, md”‡ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê neT\T #˚ùd j·T÷ì≥¢ Á>ö+&ç+>¥ C≤|ü´+ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì ø√sês¡T. düe÷y˚X¯+˝À kÕ+|ò”Tø£, –]»q, yÓqTø£ã&çq ‘·s¡>∑‘·T\ n\Œ dü+U≤´ø£, eTVæ≤fi¯, $ø£˝≤+>∑ dü+πøåeT XÊU≤~Ûø±s¡T\T »j·TÁ|üø±XŸ, dü+<Ûë´, Ç+~sê, sêCÒ+<äsY, _.$.mdt eT÷]Ô,\‘√ bÕ≥T ÄsY$m+ |æy√ |ü<äàVü≤s¡¸, &çáy√ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé, õ˝≤¢ yÓ’<ë´~Ûø±]DÏ, &Ü. s¡TøÏàDÏ, n<äq|ü⁄ C…dæ sêC≤sê+ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

y˚πs«s¡T Á|üe÷<ë˝À¢ |ü\Te⁄]øÏ >±j·÷\T Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ñj·T´\yê&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eTT‘·´\eTà nH˚ eTVæ≤fi¯ eT+>∑fi¯yês¡+ ñ<äj·T+ s√&ÉT¶ <ë≥T‘·T+&É>± Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ &çb˛≈£î #Ó+~q n]ºdæ ãdüT‡ &Ûûø=≥º&É+‘√ eTT‘·´\eTà≈£î ø±*øÏ, ‘·\≈£î ã\yÓTÆq >±j·÷\T nj·÷´sTT. Ç~ Ç˝≤ ñ+&É>± *+>∑kÕì|ü*¢ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q eT˝Ò¢wt nH˚ e´øÏÔ ‘·q dü«+‘· Ä{À˝À |ü]$T‹øÏ $T+∫

Á|üj·÷DÏ≈£î\qT møÏÿ+#·Tø=ì n‹y˚>∑+>± Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ yÓ’|ü⁄ edüTÔ+&É>± |ü≥ºD+˝Àì s¡$‘˚» ø±˝ÒJ eTT+<äT n<äT|ü⁄ ‘·|æŒ uÀ˝≤Ô |ü&É>± @ì$T~ eT+~øÏ rÁe >±j·÷\T nj·÷´sTT. ø£å‘·Á>±‘·T\qT Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+∫ ∫øÏ‘·‡ ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. n+<äT˝À eTT>∑TZ] |ü]dæú‹ $wüeT+>± ñ+&É&É+ e\q õ˝≤¢ ÄdüT|üÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T.

uÛÑ≈£îÔ\T ø=*#˚ Äsê<Ûä´ <Ó’e+ l ≈£îs¡TeT÷]Ô kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\˝À Á|ü<ÛëqyÓTÆq |òüT≥+ ñ<ë´\eT Vü≤√‘·‡+ 9q n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± e&˚¶e÷Hé Á>±eT+ qT+&ç \ø£å˝≤~ eT+~ uÛÑ≈£îÔ\T ‹\øÏ+#˚+<äT≈£î nø£ÿ&É≈£î #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&ç qT+&ç n|üŒ+|ü*¢ Á>±eT+ ‹s¡TeT˝≤|ü⁄s¡+ MT<äT>± ãj·T\T <˚] l ≈£îs¡TeT÷]Ô kÕ«$T ñ<ë›\T l ≈£îs¡TeT÷]Ô ø=+&Éô|’øÏ \ø£å˝≤~ »qdü+<√Vü≤+˝À u≤D≤dü+#ê\‘√, ø=˝≤{≤\‘√, uÛÑ»q\‘√ ñ<ë›\ eT+&É|ü+ô|’ kÕ«$T yê] ñ<ë›\qT n\+ø£]kÕÔs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T eT{Ϻ≈£î+&É˝À¢ ∫qï∫+‘·≈£î+≥, qe+ãsY 05(ôd’ÿq÷´dt) : nqï+ e&ç¶ |ü∫Ã|ü⁄\TdüT‘√ kÕ«$T yê]øÏ HÓ’y˚<ä´+ ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ‹s¡TeT\ ‹s¡T|ü‹>± uÛÑ≈£îÔ\T ô|{Ϻ eø£ÿbı<äT›‘√ yÓTT≈£îÿ\T rs¡TÃ≈£î+≥THêïs¡T. ø=*#˚ nsê<Ûä´ <Ó’e+ l ≈£îs¡TeT÷]Ô ≈£îs¡TeT÷]ÔkÕ«$T #·]Á‘·... yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T ÁãVü≤√à‘·‡yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. ∫qï∫+‘ ·≈£î+≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ne÷à|üPsY Á>±eT düMT|ü+˝À yÓ*dæq n‘·´+‘· yÓ’uÛÑe+>± ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTT´ HÓ\ s√E\ bÕ≥T ìs¡«Væ≤+#˚ ÁãVü≤√à‘·‡yê\T <˚e<ëj·T XÊK, eT]j·TT #Ó’s¡àHé õ˝≤¢\ q\TeT÷\\ qT+&ç Ç‘·s¡ sêÁcÕº\ qT+&ç e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü nìï @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T. |üø£ÿ õ˝≤¢ qT+&ç e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, eq|ü]Ô, >∑<ë«\, Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ qT+&ç C≤‘·s¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ ãdüT‡ düØ«düT\qT n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ódü÷Ô yÓTT<ä{Ï Á|ü<Ûëq <ë«s¡+ qT+&ç ø=+&Éô|’ Á|ü<Ûëq Ä\j·T+ l ≈£îs¡TeT÷]Ô lìyêdüT&ÉT ≈£îuÒs¡T&ç‘√ n|ü⁄Œ @fi¯ó¢ >∑&ç∫q n|ü⁄Œ yÓ+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T, \øÏåà<˚$, neTàyês¡¢ Ä\j·T+, rs¡ø£b˛e&É+‘√ e÷≥ ‘·|æŒq n|üyê<ä+ edüTÔ+<äì ñ<ë›\ eT+&É|ü+, eT]j·TT ø=+&Éô|’ yÓT≥T¢, kÕ«$T yês¡T ‹s¡TeT\–]ì $&ç∫ ø£èwüíq~ rs¡+ ≈£L´˝…’≥T¢ n ø=+&Éô|’ Hê\T>∑T eTTø£<ë«sê\ <ë«sê yÓ+≥ ñ‘·Ôs¡~X¯ Á|üj·÷DÏ+∫ neTs¡∫+‘· >∑T≥º\ eT]j·TT uÛÑ≈£îÔ\≈£î ø=+&É øÏ+<ä ñqï MT<ä »\ÁbÕ+‘·+ e<ä› q~˝À kÕïq+ #˚kÕÔs¡T. q~ì >√$+<äì\j·T+, $&ç düÁ<ë\T s¡+>∑T\˝À lìyêdüT&ÉT ‘êø£>±H˚ ˙*s¡+>∑T>± e÷s¡T‘·T+<äì n\+ø£]+#ês¡T. ÁãVü≤√à‘·‡yê\˝À uÛ≤>∑+>± |ü⁄Ø«≈£î\T #Óù|Œyês¡T. q~ì Bì˝À ø£èwüíeTà nì jÓ÷>∑XÊ\ eT+&É|ü+, n\+ø£s√‘·‡yê\T, dü+uÀ~kÕÔs¡T. Ä ù|s¡T‘√ ø£èwüíq~>± |æ\TkÕÔs¡ì n\+ø£s¡D, eT]j·TT ÁãVü≤√à‘·‡ yê\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ |üP]«≈£î\T #Óù|Œyês¡T. Á|ü‹~ nø£ÿ&ç qT+&ç nj·÷´sTT. kÕ«$T yê]øÏ ø£fi≤´D eTVü≤√‘·‡e+ ãj·T\T<˚] ìwüÿs¡+>± ñqï ≈£îs¡TeT÷]Ô ø=+&É\≈£î kÕj·T+Á‘·+ yêVü≤qùde ø±s¡´Áø£e÷\T Á|ü‹j˚T{≤ #˚s¡Tø=ì ø±+#·q >∑èVü≤+˝À ìyêdü+ ñ+≥THêïs¡T. ÁãVü≤√à‘·‡yê\≈£î eTT¬øÿs¡ e+X¯düTú\T kÕ«$T yê]øÏ ˝øÏåà<˚$ Äj·TqqT yÓ‘·T≈£î‘·÷ ≈£îs¡TeT÷]Ô ø=+&Éô|’øÏ ãVüQø£]+∫q ã+>±s¡T nuÛÑs¡D≤\T #˚s¡T≈£î+≥T+~. ‘·*¢ Hêj·Tq ˙e⁄ ‹s¡TeT\≈£î ÁãVü≤√à‘·‡yê˝˝À kÕ«$T yê]øÏ Ä\+ø£]kÕÔs¡T. á sêyê\ì ÁbÕ<˚j·T|ü&É>± ≈£îuÒs¡T&ç n|ü⁄Œ rs¡Ã&É+˝À n\+ø£s¡D√‘·‡e+ 8e ‘˚~q ìs¡«Væ≤kÕÔs¡T. Çã“+<äT\T m<äTsö‘·Tqïj·Tì eTq jÓTTø£ÿ

Á|ü‹s¡÷bÕ\qT Çø£ÿ&˚ e<ä* ‹s¡TeT\≈£î yÓfi≤›eTì \øÏåà <˚$‘√ lìyêdüT&ÉT #Ó|üŒ&É≥ n+<äT≈£î dü+ãs¡ |ü&ç Ä Ç<ä›s¡T Á|ü‹s¡÷bÕ\qT ≈£îs¡TeT÷]Ô ø=+&Éô|’ e~* yÓfi¯¢s¡ì |üPs¡‘·q\T #ÓãT‘·THêïsTT.

‹s¡T|ü‹øÏ ≈£îs¡TeT÷]ÔøÏ b˛*ø£\T... ‹s¡TeT\ πøåÁ‘·+ y˚Ts¡T |üs¡«‘ê\ |ü⁄Á‘·T&É>∑T nq+<ä–]ô|’ ñ+<äì |ü⁄sêD≤\T #ÓãT‘·THêïsTT. n<˚ $<Ûä+>± ≈£îs¡TeT÷]Ô ø=+&É\T nq+<ä–]˝À uÛ≤>∑+>∑yÓTÆ ñqïj·Tì düú\ |ü⁄sêD+ #ÓãT‘·T+~.

eT<ä´ìùw<Ûä+... ÁãVü≤√à‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± ∫qï∫+‘·≈£î+≥ eT+&É\ |ü]~Û˝Àì ‹s¡TeT˝≤|ü⁄sY, <äT|ü*¢, n*¢|üPsY, ø=‘·Ô|ü*¢, eT<ä÷›sY, e&˚¶e÷Hé, eTT∫Ã+‘·\, ñ+<ë´\ Á>±e÷\˝À eT<ä´+ $Áø£sTT+#·≈£L&É<äì ìùw<ä+ neT\T˝À ñ+<äì 12 øÏ.MT <ä÷s¡+ es¡≈£î eT<ä´+ $Áø£j·÷\T ø=qkÕ–+#·≈£L&É<äì ˇø£y˚fi¯ ìã+<Ûäq\T ñ\¢+|òæT+∫ eT<ä´+ $Áø£j·÷\T #˚ùdÔ yê]ô|’ ø£]ƒq #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì m¬ø’‡CŸ n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

@sêŒ≥T¢ |üP]Ô... ≈£îs¡TeT÷]Ô C≤‘·s¡≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î @˝≤+{Ï Çã“+<äT\T m<äTs¡e«≈£î+&Ü <˚ekÕÔq #Ó’s¡àHé lìyêdt, áy√ ùV≤eT+‘Y, bÕ\ø£es¡Z düuÛÑT´\T eTTeTàs¡ @sêŒ≥T¢ #˚XÊs¡T.

VaarthaTarangalu.Printed Published and owned by K.A.Vijayaraju,Printed at SR Pablications,Amberpet,Hyderabad, Published from H.No: 1-9-9/1/A/23. F.NO: 301, Suryasadan Near e -seva Ramnaga rHyd- 48. Editor. K.A.VijayaRaju, Ph.040-27421188, Cell:9440788196. RNI.NO:APTEL 2006/18987, Website: www.vaarthatarangalu.com. Email: vtarangalu.222208@gmail.com,

06 11 13 tarangalu web  

06 11 13 tarangalu web