Page 1

POSTAL REGD. NO. AP/VJ/GTR/5-66/07-09

RNI NO. APTEL/2006/20121

#·]Á‘·˝À á s√E/qe+ãsY 1

düyÓTÆø£´yê~ô|’ #˚sTT#˚düT≈£îqï #·+Á<äu≤ãT @\÷s¡T, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): uÛ≤Ø esê¸\T, es¡<ä Á|üuÛ≤e u≤~Û‘·T*ï |üsêeT]Ù+#˚+<äT≈£î |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î yÓ[¢q {°&û|” n<Ûä´≈£åî&ÉT #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT≈£î düyÓTÆø£´ ôd>∑ ‘·–*+~. >∑Ts¡Tyês¡+ düyÓTÆø£´ yê<äT\T #·+Á<äu≤ãT ø±Hê«jYTqT n&ÉT¶≈£îì düyÓTÆø±´+Á<Ûä≈£î eT<䛑·T>± düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] ‘Ó*j·TCÒj·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á <äX¯˝À #·+Á<äu≤ãT düyÓTÆø£´yê<äT\ô|’ rÁe ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. z <äX¯˝À düVü≤q+ ø√˝ÀŒsTT z düyÓTÆø£´yê~ô|’ #˚sTT #˚düT≈£îHêïs¡T. ø±s¡T <ä>∑Zs¡ qT+#·Tqï Äj·Tq #˚‘√Ô ø={≤ºs¡T. #·+Á<äu≤uÒ ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚j·T&É+‘√ {°&û|” ÁX‚DT\T ¬s∫Ãb˛j·÷sTT. yês¡T <ë&ÉT \≈£î ~>∑&É+‘√ |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷]+~. á <äX¯˝À b˛© düT\T CÀø£´+ #˚düT≈£îì |ü]dæú‹ì n<äT|ü⁄ #˚XÊs¡T. #·+Á<äu≤ãT ø±Hê«sTTì n‹ø£wüº$÷à<ä nø£ÿ&ç qT+∫ |ü+|æ+#ês¡T. sêh $uÛÑ»q $wüj·T+˝À #·+Á<äu≤ãT düŒwüºyÓTÆq yÓ’K] yÓ\¢&ç+#·≈£î+ &Ü düeTHê´j·T+ n+≥÷ Bø£å #˚dæq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚.

>∑T+≥÷s¡T

dü+|ü⁄{Ï : 6

Hê\Tπ>fi¯¢ ≈£L‘·T]ô|’ ‘·+Á&ç ˝…’s–ø£ <ë&ç

eTTqT>√&ÉT, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): ø±eT+‘√ ø£fi¯ó¢ eT÷ düT≈£îb˛sTTq z ‘·+Á&ç ø£qï ≈£L ‘·Ts¡Tô|’H˚ ˝…’s–ø£ <ë&çøÏ bÕ\Œ &ܶ&ÉT. nuÛÑ+ X¯óuÛÑ+ ‘Ó*j·Tì ∫ Hêï]ô|’ n‘ê´#ês¡+ #˚dæ nq+ ‘·s¡+ ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT mes√ n |üVü≤]s#·T≈£î yÓfi≤¢s¡+≥÷ Hê≥ø£+ Ä&Ü&ÉT. b˛©düT\T ‘·eT<Ó’q XË’*˝À $#ê]s#·≥+‘√ ndü\T $wüj·T+ ãj·T≥|ü&çs~. eTTqT>√&ÉT b˛©düT\T ‘Ó*|æq $esê\ Á|üø±s¡+.. e*>=s&É eT+&É\+ >√ø±s¡+ Á>±e÷ìøÏ #Ós~qø=s&É j·÷<äj·T´ ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ 20 s√E\ ÁøÏ‘·+ eTTqT>√&ÉT eT+&É\+ ø=s¡{Ïø£˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ e∫à u§s‘·\T ≈£î≥Tº≈£îs≥÷ nø£ÿ&˚ ãdtôw\ºsY˝À Jeq+ ø=qkÕ–düTÔHêï&ÉT. k˛eT yês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq ‘·q Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ ô|<ä› ≈£îe÷¬sÔqT Á>±e÷ìøÏ s¬ s&ÉT øÏ.MT <ä÷s¡+˝Àì e´ekÕj·T uÛ÷Ñ $T e<ä≈› î£ rdüTø¬ [¢ ˝…’s–ø£ <ë&çøÏ bÕ\Œ&ܶ&ÉT. $wüj·T+ me]ø° ‘Ó*j·T≈£îs&Ü ñs&˚s <äT≈£î ‹]– ãdtôw\ºsY≈£î e∫à ‘·q ≈£L‘·Ts¡TqT mes√ >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·T ì e´≈£î\Ô T n|üV≤ü ]s#·Tø£ b˛j·÷s¡ì Á>±eTdüT\Ô T, b˛©düT\qT q$Tàs#ê &ÉT. ‘·|æŒb˛sTTq ‘·q ≈£îe÷¬sÔqT yÓ‹øÏ n|üŒ–s#ê\ì ø√s¡T‘·÷ b˛©düT\qT ÄÁX¯sTTs#ê&ÉT. Bs‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q b˛©düT\T Ä Á>±eT+˝Àì #·T≥Tº|üø£ÿ\ ÁbÕs‘ê\˝À yÓ‘·ø£>± eT+>∑fi¯yês¡+ 1>∑+≥≈£î |ü‹Ô #˚˝À u≤*ø£ ø£ì|æs∫s~. Ä u≤*ø£≈£î rÁe>±j·÷\T, s¡ø£ÔÁkÕe+ ø±e&É+‘√ nqTe÷q+ e´ø£Ôs #˚dæq b˛©düT\T q\¢>=s&É Á|üuÛÑT‘·« ÄdüŒÁ‹˝À |üØø£å\T #˚sTTs#ês¡T. ne÷àsTTô|’ ˝…’s–ø£ <ë&ç »]–q≥Tº yÓ’<äT´\T ‘Ó\|ü&É+‘√ b˛©düT\T $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. Ä u≤*ø£ ‘·+Á&˚ ˝…s’ –ø£ <ë&ç #˚dqæ ≥T¢ nqTe÷ìs∫ n‘·&ìç n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì $#ê]s#ês¡T. ‘êH˚ ˝…’s–ø£<ë&çøÏ bÕ\Œ&çq≥T¢ b˛©düT\T m<äT≥ ns^ø£]s#ê&ÉT. Bs‘√ n‘·&çô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚dæq≥T¢ kÕúìø£ mdt◊ ø=s&É˝Ÿ¬s&ç® ‘Ó*bÕs¡T.

ø±+Á¬>dtqT M&˚yês¡TôVyÓ’≤<ä[sêu≤<é¢b˛e#· T à : u§‘· ‡ , nø√ºãsY 31 (~»

s¡ï*dtº): Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D @sêŒ ≥T≈£î dü+ã+~Û+∫q $$<Ûä n+ XÊ\qT #·]Ã+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ nœ\|üøå±ìï y˚j·T&Üìï |”d”d” n<Ûä´≈£åî&ÉT u§‘·‡ dü‘·´Hêsêj·TD kÕ«>∑‹+#ês¡T. Äj·Tq >∑Ts¡Tyê s¡$Tø£ÿ&É $˝Òø£s¡¢‘√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ á n+X¯+ô|’ πø+Á<ä+ qT+∫ eT]+‘· düŒwüº‘· e#êÃπø... bÕغ ‘·s¡|ü⁄q &Ûç©¢øÏ yÓfi‚¢~ mes¡H˚~ Ksês¡T ne⁄‘·T+<äì u§‘·‡ ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï nìï bÕغ\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. nsTT‘˚ nœ\|üø£å+ô|’ Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|{§º<ä›ì u§‘·‡ $»„|æÔ #˚XÊs¡ T. düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√düy˚T πø+Á<ä+ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæ+<äHêïs¡T. sêh |ü]dæú‘·T\≈£î nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#ê\ì u§‘·‡ ù|s=ÿHêïs¡T. bÕغ˝À ñ+≥÷ CÒd” ~yêø£sY ¬s&ç¶ e+{Ï d”ìj·TsY H˚‘·\T ø±+Á¬>dtqT qwüº|ü]#˚ yê´K´\T #˚jÓTT<ä›ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dtqT M&˚yês¡T yÓ[¢b˛e#·Ãì u§‘·‡ yê´U≤´ì+#ês¡T. nsTT‘˚ bÕغì M&ç yÓ[¢b˛yê\qT≈£îqïyê]ô|’ #·s¡´˝Ò+ rdüT≈£î+{≤eTì Äj·T q nHêïs¡T. ø=~›s√E\ ÁøÏ‘+· ø±+Á¬>dt #·∫Ãq X¯e+˝≤ ø£+|ü⁄ø=&ÉT‘·T +<√ì CÒd” yê´K´\T #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. <ë+‘√ Äj·Tq yê´K´\qT u§‘·‡ rÁe+>± K+&ç+#ês¡T. Çwüº+ ˝Ò≈£î+&Ü bÕغì M&çb˛yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nsTT‘˚ ‘êqT ø±+Á¬>k˛¢ |ü⁄{Ϻ ø±+Á¬>dt ˝ÀH˚ ô|]>±qì bÕغì M&çbıeTàH˚ Vü≤≈£îÿ me]ø° ˝Ò<äì CÒd” yê´U≤´ ì+#ês¡T. ø±>± CÒd” ~yêø£sY ¬s&ç¶ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ˝À #˚s¡‘ês¡H˚ }Vü‰>±Hê\T CÀs¡T>± $ì|ædüTÔHêïsTT.

|üj·÷´e⁄\ πøX¯yé qT düôdŒ+&é #˚j·÷*: mÁs¡u…*¢

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~» s¡ï*dt)º : {°&|û ì” Çs¡T≈£îq ô|fÒ+º <äTøπ eT∞¢ nœ\ |üø£å+ ìs¡«Væ≤düTÔ Hêïs¡ì {°&û|” d”ìj·TsY H˚‘· mÁs¡ u…*¢ <äj·÷ø£sY sêe⁄ yê´U≤´ì+ #ês¡T. ‘Ó \ +>±D @sêŒ≥T≈£ î dü + ã+~Û+∫q $$<Ûä n+XÊ\qT #· ] Ã+#˚ + <ä T ≈£ î e#˚ à yês¡ + ˝À sêÅcÕºìøÏ #Ó+~q nìï sê»ø°j·T bÕغ\‘√ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ñ+≥T+<äqï yês¡Ô\ô|’ {°&û|” dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+∫+~. á düe÷y˚X¯ +˝À mÁs¡u…*¢ e÷{≤¢&ÉT‘·÷... ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T ø√dü+ {°&û|”ì ˇ|æŒ+#ê+ nì nHêïs¡T. nœ\|üøå±ìøÏ {°&û|” yÓfi≤¢*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Tä nì nHêïs¡T. nœ\ |üø±å ìøÏ Çs¡T bÕغ\ CÒ@d”\T yÓ[‘˚ dü]b˛‘·T+~ Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. ‘·«s¡˝ÀH˚ ‘Ó\+>±D {°&û|” XÊK @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. nœ\ |üø£å+ uÛÒ{Ï, ‘êC≤ sê»ø°j·÷\ô|’ #·s¡Ã #˚|{ü qºÏ nq+‘·s+¡ $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&ìç mÁs¡u*… ¢ <äj÷· ø£sY sêe⁄ bÕغøÏ e´‹πsø£+>± düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé y˚dæq |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé qT düôdŒ+&é #˚j÷· * nì $yê<ädŒü <ä yê´K´\T #˚XÊs¡T. Ç~ ˝≤ ñ+&É>±... e´øÏ>Ô ‘∑ ·+>±H˚ düTÁ|”+ø√s¡Tº˝À |æ{ÏwüHé <ëK\T #˚XÊqT nì |üj·÷´e⁄\ πøX¯yé ‘Ó*|æ q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ $uÛ»Ñ q n+XÊìï |ü]o*+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T #˚dæq πø+Á<ä eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ (Jzm+) qe+ãsY 7e ‘˚Bq eT*$&É‘· düe÷y˚X+¯ ø±qTqï H˚|<ü ´ä∏ +˝À.. Jzm+ uÛ{Ò ø° Ï eTT+<˚ nœ\|üøå£ düe÷y˚XÊìï ìs¡«Væ≤+#˚ neø±X¯eTT+<äì πø+Á<ä ¨+eT+Á‹ wæ+&˚ ‘Ó*bÕs¡T.

Ä\j·T >√&É˝À |ü⁄sê‘·q $Á>∑Vü‰\T \uÛÑ´+

>∑T+≥÷s¡T, nø√ºãsY 31(~»s¡ï*dtº): ∫\TePs¡T uÛÀπ>X¯«s¡kÕ«$T Ä\j·T+ >√&É˝À X¯‘êu≤›\ ø±\+ Hê{Ï $Á>∑Vü‰\T ãj·T≥ |ü&ܶsTT. á Ä\j·T+ #√fi¯ó\ ø±\+ Hê{Ï~>± Á|üd~æ .∆ Ç~ •~∏˝≤edü≈ú î£ #˚s&¡ +É ‘√ <ëì kÕúq+˝À q÷‘·q+>± Ä\j·T+ ì]à+#˚+<äT≈£î bÕ‘· >∑s“¡ >¤ T∑ &ç >√&ÉqT ‘=\–düT+Ô &É>± <ëì˝À $Hêj·T≈£î&ÉT, bÕs¡«r |üs¡y˚TX¯«s¡T\ ñ‘·‡e $Á>∑Vü‰\T yÓ\T>∑T#·÷ XÊsTT. bÕs¡«‹ $Á>∑V≤ü + $]– ñ+&É>±, $T–*q $Á>∑V‰ü \T #ê˝≤ ãs¡Te⁄>± ñHêïsTT. n$ s¡+>∑T e÷]b˛sTT ñ+&É&É+‘√ @ ˝ÀVü≤+‘√ #˚XÊs√ ‘Ó*j·T&É+ ˝Ò<äT. |ü⁄sêedüTÔXÊK n~Ûø±s¡T\T e∫à |ü]o*ùdÔ>±ì Ç$ @ ø±\+ Hê{Ïy√ ‘Ó*j·T<äì Á>±eTdüTú\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

I Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+ I 1945 : uÛ≤s¡rj·T ùV≤‘·Tyê~, eTVü‰sêh≈£î #Ó+~q s¡#· sTT‘· qπs+Á<ä <äuÛÀ\ÿsY »qq+. I 1956: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh+ yÓTT≥º yÓTT<ä{Ï eTTK´eT+Á‹>± ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ Á|üe÷D d”«ø±s¡+. I 1959: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À |ü+#êsTTr sêCŸ e´edüú Á|üy˚ X¯ô|≥ºã&ç+~. I 1973 : Á|üeTTK uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ q{Ï, e÷J $X¯« düT+<ä] ◊X¯«s¡´ sêjYT »qq+. I 1974 : uÛ≤s¡‘·<˚X¯ ÁøϬø{Ÿ Áø°&Üø±s¡T&ÉT $.$.mdt.\ø£ÎDY »qq+. I 1989 : ‘Ó\T>∑T dæìe÷ q≥T&ÉT Vü≤s¡Hê<∏é eTs¡D+. I 1996: dü+^‘· $<ë«+<äT&ÉT eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ dü‘·´Hêsêj·T Dsêe⁄ eTs¡D+.

x

øÏs¡DY ¬s&ç¶ neTà uÛÑ≈£îÔ&˚! dü+∫ø£ : 046

m&ç≥sY : mdt.m+. düTuÛ≤ì

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ neTàuÛÑ≈£îÔ&˚qì ø±+Á¬>düT d”ìj·TsY XÊdüqdüuÛÑT´&ÉT, e÷J eT+Á‹ C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶ nHêïs¡T. n+fÒ, ãj·T≥≈£î sêh $uÛÑ»qqT e´‹ πsøÏdüTÔqï|üŒ{Ïø° ø±+Á¬>düT n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛøÏ øÏs¡DY ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ $<Ûj ˚ T· T&ç>±H˚ e´eVü≤]kÕÔsì¡ Äj·Tq #Ó|Œü <ä\T#·T≈£îqï $wüj·TeTì ns¡úeTe⁄‘√+~. ø±>±, nìï $wüj·÷\ô|’Hê eTTK´eT +Á‹ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≈£î+&Ü eTÚq+>± e´eVü≤]düTÔHêïs¡T. sê»ø° j·T bÕغ ô|&É‘ês¡H˚ |ü⁄ø±s¡¢ô|’ Äj·Tq ne⁄qì >±˙ ø±<äì >±˙ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ&É+ ˝Ò<äT. eT+>∑fi¯yês¡+ ‘·qqT ø£*dæq ø=+‘· eT+~ ø£*dæq|ü⁄Œ&ÉT n&ç–‘˚ Äj·Tq @$÷ e÷{≤¢&É˝Ò<ä≥. e#˚à mìïø£\ es¡≈£î eTTK´eT+Á‹>± ø=qkÕ>±\ì ø±+Á¬>düT n~ÛcÕºq+ ‘·q≈£î ìπs›•+∫+<äì, ˝Òì|üø£å+˝À m|ü⁄Œ&√ e÷]à ñ+&˚<äì øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ nHêïs¡≥. e÷J eT+Á‘·T\T C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶, ¬ø. dü‘·´Hêsêj·TD sêE, eT+Á‹ &=ø±ÿ e÷DÏø£´es¡ Á|ükÕ<é, bÕs¡¢yÓT +≥T düuTÑÛ ´&ÉT kÕsTTÁ|ü‘ê|t ‘·~‘·sT¡ \T Äj·TqqT eT+>∑fiy¯ ês¡+Hê&ÉT

s√&ÉT¶ô|’ u…’sƒêsTT+|ü⁄: b˛©düT\ n<äT|ü⁄˝À $»j·TeTà

KeTà+/ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+ Á¬>düT bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T, |ü⁄*yÓ+<äT\ XÊdüq düuÛÑT´sê\T yÓ’j·Tdt $»j·TeTàqT b˛©düT\T >∑Ts¡Tyês¡+ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£î Hêïs¡T. KeTà+ õ˝≤¢ ô|’q+|ü*¢ ˝À ñÁ~ø£Ô |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=qï H˚|ü<∏ä´+˝À b˛©düT\T ÄyÓTqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ôV’≤<äsêu≤<äT≈£ î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T. q˝§Z+&É, KeTà+ õ˝≤¢˝À¢ yÓ’j·Tdt $»j·TeTà es¡<ä Á|üuÛ≤$‘· ÁbÕ+‘ê\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |üs¡´{ÏdüTÔ+&É>± n&ÉT>∑&ÉT>∑THê ÄyÓT≈£î ‘Ó\+>±D ôd>∑ ‘·–*+~. ø=DÏC…s¡¢˝À ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ÄyÓT ø±Hê«jYT ô|’q ø√&ç>∑T&ÉT¢ $dæsês¡T. nq+‘·s¡+ KeTà+ õ˝≤¢ H˚\ø=+&É|ü*¢ #˚s¡T≈£îqï $»j·TeTà nø£ÿ&É eTqkÕ‡øÏå>± #ÓãT‘·Tqï $uÛÑ»q »s¡>∑<äì #ÓbÕŒs¡T. $»j·TeTà yê´K´\ô|’ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ÄyÓTqT |ü\T#√≥¢ n&ÉT¶≈£îH˚ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡T. n&ɶ+≈£î\ H˚|ü<∏ä´+˝À n~Ûø±s¡T\T ÄyÓT≈£î ãT˝…¢{Ÿ Á|üP|òt yêVü≤Hêìï ≈£L&Ü Ç#êÃs¡T. ô|’q+|ü*¢ e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îHêïø£ |ü\Te⁄s¡T ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ÄyÓTqT n&ɶ–+#ês¡T. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡T ‘·T+&É≥+‘√ b˛©düT\T $»j·TeTàqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îH˚ Á|üj·T ‘êï\T #˚XÊs¡T. <ëìì ìs¡dædü÷Ô $»j·TeTà, bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T s√&ÉT¶ ô|’H˚ u…’sƒêsTT+#ês¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ‘Ó\+>±Dyê<äT\T yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬> düT bÕغøÏ e´‹πsø£+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. |ü]dæú‹ ñÁ~ø£Ô+>± e÷s¡T ‘·T+&É≥+‘√ b˛©düT\T $»j·TeTàqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ôV’≤<äsê u≤<äT≈£î ‘·s¡*düTÔHêïs¡T.

uÛÑ÷ùdø£s¡D |üqT\T y˚>∑e+‘·+: Äضy√

ø£&É|ü, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): ø£&É|ü &ç$»Hé˝À ô|+&ç+>∑T˝À e⁄qï uÛÑ÷ùdø£s¡D |üqT\T yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì ¬syÓq÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±]ì Vü≤]‘· ‘êVü≤o˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äضy√ #ê+ãs¡T˝À uÛÑ÷ùdø£s¡D |üqT\T, ø£&É|ü q>∑s¡+˝À s√&É¢ $d”Ôs¡í+ô|’ ø£&É|ü &ç$»Hé ‘êVü≤o˝≤›s¡¢‘= Äضy√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äضy√ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ãT>∑Ze+ø£ m+Áø√#YyÓT+{Ÿ #˚düT≈£îqï yê]ì yÓ+≥H˚ ‘=\–+∫ n+<äT˝À ns¡Ω‘· e⁄qï yê]øÏ ∫qï#Íø˘ ôV≤˝…Hé øÏ\s¢ Y dü÷ÿ˝Ÿ <ä>sZ∑ ¡ e⁄qï dü\ú +˝À Ç+&É¢ |ü{≤º* yê«\ Hêïs¡T. n˝≤π> ãT>∑Ze+ø£ Á_&ç® Áb˛f…ø£åHé >√&É |üqT\T @kÕúsTTøÏ e#êÃj·Tì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. Ábıf…øHå£ ≈é î£ dü+ã+~+∫ uÛ÷Ñ ùdø£s¡ D |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. bÕ‘· ãkÕº+&ÉTqT+&ç #ÓeTTà$j·÷ù|≥ es¡≈£î uÛÑ÷ùdø£s¡D|üqT\T |üP]Ô #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. Hê>∑sêE ù|≥ <ä>sZ∑ e¡ ⁄qï Áã&çø® Ï uÛ÷Ñ ùdø£sD ¡ |üqT\T |üP]Ô#j ˚ ÷· \ì dü+ã+~Û‘· ‘êVü≤o˝≤›s¡¢≈£î Ä<˚•+#ês¡T. ø£&É|ü |ü≥ºD+˝À s√&É¢ $d”Ôs¡í |üqT\≈£î dü+ã+~+∫ #Ódæq uÛÑ÷ùdø£s¡D‘√ ø=ìï uÛÑeHê\T |ü&É>={≤ºs¡ì ,$T–*q yê{Ïì yÓ+≥H˚ ‘=\–+∫ s√&É¢ |üqT\T #˚|{ü ≤º\ì ÄsYn+&é _ n~Ûø±s¡T\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø£&|É ,ü sêj·T#√{Ï, U≤õù|≥, $j·THé|ü ˝…¢, ø£eT˝≤|ü⁄s¡+, ô|+&ç¢eTÁ] eT+&É˝≤\≈£î dü+ã+~+∫ ô|+&ç+>∑T ˝À e⁄qï uÛÑ÷ùdø£s¡D |üqT\T yÓ+≥H˚ |üP]Ô #˚j·÷\ì dü+ã+~Û‘· ‘êVü≤o˝≤›s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À ÄsYn+&é_ ÇÇ, &çÇ, ø£&É|ü &ç$»Hé ‘êVü≤o˝≤›s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

X¯óÁø£yês¡+ 01 qe+ãsY 2013

yÓ\ ` s¡÷. 1/`

ø£*XÊs¡T. ‘·eT sê»ø°j·T uÛÑ$wü´‘·TÔô|’ ‘êeTT @ ìs¡íj·TeT÷ rdüTø√ ˝Òø£b˛‘·THêïeTì, Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ e÷s¡Z<äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#ê \ì yês¡T øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &瑶 √ nqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. $÷s¡T sê»ø°j·T bÕغ ô|&ç‘˚, ‘êeTT ‘·eT ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì nì C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹‘√ nqï≥T¢ düe÷#ês¡+. nsTT‘˚, eTTK´eT+Á‹ H˚s¡T>± düe÷<Ûëq+ Çe«˝Ò<äì #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘·qqT ø=+‘· eT+~ n~ÛcÕºq+ ø√es¡Tºqì, ‘êqT sê»ø°j·T bÕغ ô|&ÉT‘·THêïqì eT] ø=+<äs¡T, ‘êqT düπs«\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïqì ‘êC≤ ø=+‘· eT+~ n+≥THêïs¡ì øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yê]‘√ nHêïs¡≥. n+‘˚>±˙, @ $wüjT· eT÷ düŒwü+º >± #Ó|Œü ˝Ò<ìä n+≥THêïs¡T. sêh $uÛ»Ñ q ìs¡j í T· + ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºHêìøÏ ‘·\H=|æŒ>± e÷]+~. $uÛÑ»q ìs¡íj·÷ìï eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ >∑{Ϻ>± e´‹πsøÏdüTÔqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Äj·Tq≈£î $»j·Tyê&É bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT \>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. πø+Á<ä |üsê´≥ø£ XÊK eT+Á‹ ∫s¡+J$ ≈£L&Ü ¬s+&ÉT s√E\ ÁøÏ‘·+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À øÏs¡DYqT düeT]údüTÔqï≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. sêh düyÓTÆø£´ ‘·≈£î ø£≥Tºã&çq øÏs¡DYqT n~ÛcÕ˜q+ e÷sêÃ\ì #·÷ùdÔ d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>dt eT+Á‘·T\T, myÓTà˝Ò´\T Äj·Tq yÓ+fÒ ì\TkÕÔeTì sêh eT+Á‹ |æ‘êì dü‘·´Hêsêj·TD Ä~yês¡+ yê´U≤´ì+#ês¡T. ˇø£] <ä›s¡T eT+Á‘·T\T n~ÛcÕ˜q+ ìs¡íj·÷ìøÏ nqT≈£L\+>± e´eVü≤]+#·e #·Ãì ø±˙, d”e÷+Á<Ûä Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\+‘ê düyÓTÆø£´‘·≈£î ø£≥Tºã&ç ñ Hêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ∫s¡T düb˛sYº: øÏs¡DY ã\+ ô|s¡T>∑T‘√+<ë, &Ûç©¢ f…q¸Hé! ‘·q≈£î eTTK´eT+Á‹‘√ ñqï kÕìïVæ≤‘·´+ y˚Ts¡≈£î øÏs¡DY≈£î ø=‘·Ô bÕπsº ô|fÒº Ä˝À#·q m+‘·e÷Á‘·+ ˝Ò<äHêïs¡T. øÏs¡DY≈£î edüTÔqï Á|üC≤<äsD¡ qT #·÷dæ zs¡«˝Òø£ »>∑Hé nyê≈£î\÷ #·yê≈£î\÷ ù|\T‘·THêï s¡Hêïs¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï, ∫s¡+J$, |æ‘êì... Ç˝≤ øÏs¡DY≈£î |ü\Te⁄s¡T d”e÷+Á<Ûä ø±+Á¬>düT H˚‘·\T eT<䛑·T |ü\T≈£î‘·THêïs¡T. B+‘√ n~Û

cÕºHêìøÏ $uÛÑ»q eT]+‘· ‘·\H=|æŒ>± e÷]+<ä+≥THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø øÏs¡DYqT e÷sêÃ˝≤? ˝Òø£ sêwüºÁ|ü‹ bÕ\q $~Û+∫ ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T Á|üÁøÏj·T y˚>∑e+‘·+ #˚j·÷˝≤? nH˚ ~X¯>± bÕغ n~ÛcÕ˜q+ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü&ÉT‘√+~. øÏs¡DY≈£î H˚‘·\ qT+&ç eT<䛑·T \_ÛdüT Ôqï H˚|ü<∏ä´+˝À e÷]ùdÔ |ü]dæú‘·T\T m˝≤ ñ+{≤sTT? øÏs¡DY ø=‘·Ô bÕغì kÕú|ækÕÔsê? Äj·Tq‘√ bÕ≥T m+‘·eT+~ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T ãj·T≥≈£î yÓfi≤Ôs¡T? ø=‘·Ô>± eTTK´eT+Á‹ m+|æø£ #˚j·T&É+ düT\uÛÑy˚THê? eTTK´eT+Á‹ m+|æø£ ø√dü+ dæm©Œ˝À @ø£yêø£´ rsêàq+ kÕ<Ûä´e÷? n|ü⁄Œ&ÉT @s¡Œ&˚ dü+øÏ¢wüº |ü]dæú‘·T\T #·ø£ÿ~<ä›&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘· T+<ë? ∫es¡≈£î sêwüºÁ|ü‹ bÕ\q ~X¯>± n&ÉT>∑T\T y˚j·÷*‡ edüTÔ+<ë? nì n~ÛcÕ˜q+ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q |ü&ÉT‘√+~. á y˚Ts¡≈£î sêh bÕغô|’, |ü]dæú‘·T\ô|’ düeTÁ>∑ ìy˚~ø£ Çyê«*‡+~>± πø+Á<ä+ ‘êC≤>± Ç+f …*C…Hé‡ ìy˚~ø£ ø√]q≥T¢>± yês¡Ô\T edüTÔHêïsTT. øÏs¡DY n~ÛcÕºHêìï ãVæ ≤ s¡ + >± e´‹π s øÏ d ü T Ô + &É ≥ +‘√ $T–*q H˚ ‘ · \ ≈£ L ã\+ #˚≈£Ls¡T‘√+<ä+≥THêïs¡T. ˇø£] ‘·sê«‘· ˇø£s¡T d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T n~ÛcÕ˜Hêìï ‘·|ü⁄Œ|ü&ÉT‘·÷ ~Ûø±ÿs¡ dü«s¡+ $ì|ædüTÔHêïs¡T. B+‘√ d”e÷+Á<Ûä˝À bÕغ n<äT|ü⁄ ‘·|ü⁄Œ‘√+<ë? nH˚ nqTe÷Hê\T ôV’≤ø£e÷+&é ô|<ä›\≈£î ø£\T>∑T‘√+~. eTTK´eT+Á‹>± ‘êqT ñqï+‘· es¡≈£L $uÛÑ»q »s¡>∑<äì øÏs¡DY Ç|üŒ{Ïπø d”e÷+Á<Ûä eT+Á‘·T\≈£î, myÓTà˝Ò´\≈£î, myÓTੇ\≈£î, Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î uÛÑs√kÕ ÇdüTÔHêïs¡T. ‘êC≤>± sêwüºÁ|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®øÏ, Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hé dæ+>¥≈£î ˝ÒK\T sêdæ dü+#·\q+ düèwæº+#ês¡T. øÏs¡DYqT \>∑&ÉbÕ{Ï, Ç‘·s¡ H˚‘·\T düeT]ú+#·&Üìï |üø£ÿq ô|&ç‘˚ ∫s¡+J$ düeT]ú+#·&É+ eTs√ |ü]D≤eT+. nsTT‘˚ n<˚ düeTj·T+˝À $uÛÑ»q »]–‘˚ Hê´j·T+ #˚j·÷\ì ≈£L&Ü yê´U≤´ì+#ês¡T. \>∑&ÉbÕ{Ï, C…dæ ~yêø£sY ¬s&ç¶, |æ‘êì e+{Ï H˚‘·\T eTTK´eT+Á‹øÏ nqT≈£L\+>± e÷{≤¢&É≥+ô|’ n~ÛcÕºq+ Ä+<√fi¯q #Ó+<äT‘√+<ä+≥THêïs¡T.

õy√m+ $~Û$<ÛëHê\ô|’ nœ\|üø£å+ {°&û|”, ;CÒ|” H√s¡T eT÷sTT+#˚+<äTπøHê?

q÷´&Ûç©¢, ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): sêh $uÛÑ»q≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#˚+<äT≈£î e#˚Ãyês¡+ nœ\ |üø£å düe÷y˚XÊìï @sêŒ≥T #˚j·÷ \ì j·TT|æm Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+ ∫+~. qe+ãsY 7e ‘˚Bq eT+ Á‘·T\ ãè+<ä+ (Jy√m+) eT÷&ÉekÕ] ø£\TdüTø√qT+&É>± Ä ˝Àù| $yê<ëdüŒ<ä n+XÊ\ô|’ sê»ø°j·T @ø±_ÛÁbÕj·T+ ø√dü+ á düe÷ y˚X¯+ »]π> neø±X¯eTT+~. ‘Ó\+>±Dô|’ @sêŒ≥T #˚dæq eT+Á‘·T\ ãè+<ä+ $~Û$<ÛëHê\T, e÷s¡Z<äs¡Ùø±\ô|’ á düe÷y˚X¯+ #·]Ã+∫ dü\Vü‰\T ÇdüTÔ+<äì πø+Á<ä ¨+eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY wæ+&˚ >∑Ts¡T yês¡+ $÷&çj·÷‘√ nHêïs¡T. d”e÷+Á<Ûä ÁbÕ+‘·+˝Àì yÓqTø£ã&çq õ˝≤¢\≈£î bÕ´πøJ, eqs¡T\qT düe÷q+>± |ü+|æD° #˚j·T&É+ ‘·~‘·s¡ n+XÊ\qT á düe÷y˚X¯+˝À #·]Ã+#·e#·Ãì dü+ã+~Û‘· esêZ\+≥T HêïsTT. bÕ´πøJô|’ ¨+XÊK Ç|üŒ{Ïπø ø£düs¡‘·TÔ ÁbÕs¡+_Û+∫q+<äTq Ä n+XÊìï ≈£L&Ü Á|ü<Ûëq+>± #·]ÃkÕÔs¡T. ø±>±, wæ+&˚ #˚dæq á nœ\|üø£å Á|üø£≥q $|üø£å bÕغ\qT eTØ eTTK´+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+, _C…|æ\≈£î $düàj·T+ ø£*Z+∫+~. ‘Ó\+>±D sêh @sêŒ≥T≈£î dü+ã+ ~Û+∫q eTTkÕsTT<ë _\T¢qT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ô|fÒº˝Àù| <ëìì ãVæ≤s¡+>∑+>± n+^ø£]+#˚˝≤ $|üø£å bÕغ\ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î Ç~ πø+Á<ä+ |üìïq eP´Vü≤+>± sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T uÛ≤$düTÔHêïs¡T. {Ï&ç|æ ‘·|üŒ $T–*q bÕغ\˙ï sêh $uÛÑ»q≈£î nqT≈£L\+>±H√, e´‹πsø£+>±H√ düŒwüºyÓTÆq yÓ’K]ì yÓ\¢&ç+∫q H˚|ü<∏ä´+˝À nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T≈£î πø+Á<ä+ rdüT≈£îqï á ìs¡íj·T+ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ Çø£ÿ≥¢˝À |ü&˚ùd neø±X¯eTT+~. ‘Ó\+>±Dô|’ Ç|üŒ{Ïπø j·TT`≥sYï rdüT≈£îqï yÓ’mkՇ؇øÏ ø=‘·Ô>± e∫Ãq ø£wüºy˚T$÷ ˝Ò<äT. á nœ\|üø£å düe÷y˚XÊìï sêh $uÛÑ»qqT e´‹πsøÏ+#·&Üìπø Ä bÕغ ñ|üjÓ÷–+#·T≈£î+≥T+~. ø±˙, d”e÷+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D˝À¢ |ü⁄Hê<äT\qT ø±bÕ&ÉT≈£îH˚+<äT≈£î ªdüeTHê´j·T+µ ø√dü+ &çe÷+&é #˚düTÔ qï ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغøÏ e÷Á‘·+ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹ ø£‹Ô$÷<ä kÕeTT e+{Ï~. d”e÷+Á<Ûä≈£î #Ó+~q ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ H˚‘· ˇø£s¡T

e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªªe÷ bÕغ >∑qTø£ ôV’≤<äsêu≤<é $wüj·T+˝À $TqVü‰sTT+ |ü⁄\T ø√]‘˚ ‘Ó\+>±D qT+∫ ÄÁ>∑V‰ü y˚XÊ\T ô|\T¢_≈£î‘êsTT. ˇø£yfi˚ ¯ d”e÷+Á<Ûä ø√dü+ bÕ´πøJ ø√]‘˚ á ÁbÕ+‘·+˝À eTeTà*ï eT÷\≈£î HÓfÒºkÕÔs¡T. @<˚yÓTÆHê á nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ e÷≈£î n–ï |üØπøåµµ nHêïs¡T. nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ;CÒ|”øÏ ≈£L&Ü Çã“+~ø£s¡y˚T. ‘Ó\+>±D _\T¢≈£î eT<䛑·T ÇkÕÔeTì á bÕغ düŒwüº+ #˚dæq|üŒ{Ïø°, ªd”e÷+Á<Ûä≈£î Hê´j·T+µ ù|]≥ ‘Ó\+>±D _\T¢qT ‘·eT bÕغ n&ÉT¶≈£î+≥T+<äì d”e÷+Á<Ûä˝Àì ø£eT\ H˚‘·\T ø=+<äs¡T #Ó|ü⁄Œ≈£î+≥T Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥TqT Á|ü•ïdü÷Ô sêh|ü‹, Á|ü<ÛëqeT+Á‘·T\≈£î eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ˝ÒK\T sêdæq ◊<äT s√E\≈£î πø+Á<ä+ á nœ\|üø£å+ Á|ü‹bÕ<äq rdüTø=∫Ã+~. eTs√|üø£ÿ sêh|ü‹‘√ ¨+ eT+Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷sY düe÷y˚X¯+ nsTTq ‘·sê«‘· nœ\|üø£å düe÷y˚ X¯+ ~X¯>± ø±+Á¬>dt ø√sY ø£$T{°˝À rdüT≈£îqï ìs¡íj·÷H˚ï πø+Á<ä+ neT\T #˚k˛Ô+~. ˇø£ |üøÿ£ sêh $uÛ»Ñ q ~X¯>± |ü]bÕ\Hê j·T+Á‘ê+ >∑+ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚|{ü qºÏ |üŒ{Ïø° Á|ü‹|üø±å ìï m<äTs¡TÿH˚+<äT≈£î á düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ê\ì πø+Á<ä+ ìs¡ísTT+#·T≈£î+~. $uÛÑ»qô|’ πø+Á<ä+ &Ó’\e÷ ˝À |ü&çb˛sTT+~. düyÓTÆø£´ ìHê<ä+‘√ ˇø£yÓ’|ü⁄ d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ e‹Ô&ç... eTs√ yÓ’|ü⁄ ôV’≤<äsêu≤<éô|’ M&Éì ∫≈£îÿeTT&ç... sê»´+>∑|ü s¡+>± m<äTs¡e⁄‘·Tqï ∫≈£îÿ\T... Ä]ºø£˝Ÿ 371(&ç), Ä]ºø£˝Ÿ 3ô|’ ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTTdüTÔqï d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\T.. Ç˝≤ düyê \ø£å düeTdü´\‘√ πø+Á<ä+ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï~. $uÛÑ»q $wüj·T+˝À πø+Á<ä+ |ü]dæú‹ eTT+<äT qTsTT´, yÓqTø£ >=sTT´ eT~]>± ‘·j·÷¬s’+~. ∫es¡≈£î ø±+Á¬>dt ø√sYø£$T{° ≈£L&Ü Bìô|’ ‘·s¡®q uÛÑs¡®q\T |ü&ç Çø£ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚j·T≥+ <ë«sê Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝Àì sê»ø°j·T bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T ùdø£]+#ê\ì uÛ≤$düTÔqï~. πø+Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ ãT<Ûäyês¡+ sêÁwüº|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£*dæ $uÛÑ»qô|’ ‘êC≤ |ü]dæú‹ì $e]+#ês¡T. n&ÉT>∑&ÉT>∑THê @s¡Œ&ÉT ‘·Tqï düeTdü´\‘√ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·Tqï ‘·eT≈£î e÷s√Z|ü<˚X¯+ #˚j·TeT ì ø√]q≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üDuŸ dü÷#·q\ y˚Ts¡≈£î nœ\|üø£å+ @sêŒ≥T‘√ düeTdü´\qT n~Û>∑$T+#ê\ì πø+Á<ä+ uÛ≤$k˛Ô+~. eTTK´+>± d”e÷+Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJô|’ #·]Ã+#ê≥ìπø nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+≈£î sê»ø°j·T bÕغ\qT ÄVü‰«ìdüTÔqï~. ($T>∑‘ê 2e ù|J˝À

#·\¢yê]>∑÷&Ó+˝À eTT>∑TZ] eTè‹

14 eTè‘·<˚Vü‰\T >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+~: düVü‰j·T ø£˝…ø£ºsY

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ >±s¡ eT+&É\+ ø£s¡C≤&É˝À 16e q+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ y√˝À« ãdüT‡ bÕ<ä#ês¡T\qT &Ûûø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯ eTè‹#Ó+<ä>±, Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. yê] |ü]dæú‹ $wüeT+ >± ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+. ø±>±, |ü•ÃeT>√<ëe] õ˝≤¢ »+>±¬s&ç¶>∑÷ &Ó+ eT+&É\+ #·\¢yê]>∑÷&Ó+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ <ës¡TD+ »]–+~. ≈£î≥T+ã ø£\Vü‰\ H˚|ü<∏ä´+˝À z eTVæ≤fi¯ Ç<ä›s¡T |æ\¢\≈£î $wü$T∫à ‘êqT ≈£L&Ü ‘ê–+~. B+‘√ eTT>∑TZs¡÷ eTè‹ #Ó+<ës¡T. lø±≈£îfi¯+ õ˝≤¢ >±s¡ eT+&É\+ ø£s¡C≤&É˝À 16e q+ãs¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ y√˝À« ãdüT‡ bÕ<ä#ês¡T\qT &Ûûø={Ϻ+~. á Á|üe÷<ä+˝À ˇø£ eTVæ≤fi¯ eTè‹#Ó+<ä>±, Ç<ä›]øÏ rÁe >±j·÷\j·÷´sTT. yê] |ü]dæú‹ $wüeT+ >± ñqï≥T¢ düe÷#ês¡+.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À »]–q ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À #·ìb˛sTTq yê]˝À 14 eTè‘·<˚Vü‰\qT &ûmHé@ <ë«sê >∑T]Ô+#ê*‡ ñ+<äì eTVü≤ã÷uŸq>∑sY düVü‰j·T ø£˝…ø£ºsY $»j·TsêeTsêE >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈L£ eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\ qT+∫ 28 s¡ø£ÔqeT÷Hê\T ùdø£]+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. s¡ø£ÔqeT÷Hê\ |òü*‘ê\T yês¡+˝À e#˚Ã+<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔeTHêïs¡T. <ä÷s¡+ q+∫ e#˚à eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\≈£î edü‹ kÂø£s¡´+ ø£*ŒkÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY ãdüT‡ Á|üe÷<ä+˝À eTè‹#Ó+~q yê] ã+<ÛTä e⁄\qT ø£sêí≥ø£ eT+Á‹ sêeT*+>±¬s&ç¶ >∑Ts¡Tyês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. ñkÕàìj·÷ ÄdüŒÁ‹øÏ e∫Ãq Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ y√˝À« ãdüT‡ Á|üe÷<ëìøÏ Á&Ó’esY ìs¡¢ø£å´y˚T ø±s¡DeTHêïs¡T. Á|üe÷<ä eTè‘·T˝À¢ 24 eT+~ ø£sêí≥ø£ sêÅcÕºìøÏ #Ó+~qyêfi‚¢qì Äj·Tq nHêïs¡T.

bÕ<ä#ês¡T\qT &Ûûø=qï y√˝À« ãdüT‡: ˇø£] eTè‹

eTè‘·T\ ã+<ÛäTe⁄\≈£î ø£sêí≥ø£ eT+Á‹ |üsêeTs¡Ù


2

~ »s¡ï*dtº

X¯óÁø£yês¡+ 01 qe+ãsY 2013

ù|s¡T ~yêø£sY... q&çù|~ »u≤“sY! >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À s¡÷. 770 Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q y√˝À« ãdüT‡˝À n˙ï düÁø£eTy˚Tq≥?

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~» s¡ï*dt)º : eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝À 46 eT+~ì ã*>=qï ãdüT‡ Á|üe÷<ä+ qT+∫ ÁbÕD≤\‘√ ã j·T≥|ü&çq ãdüT‡ Á&Ó’esY, ø°¢qsY d”«j·Ts¡ø£åD≈£î yÓ∫Ã+∫q düeT j·T+˝À ø=~›bÕ{Ï düeTj·÷qï sTTHê düVü‰j·Tø£ #·s¡´\˝À bÕ˝§ Zì ñ+fÒ ø£˙dü+ ø=~› eT+<Ó’Hê ÁbÕD≤\qT <äøÏÿ+#·T≈£îì ñ+&˚yês¡qï n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£ÔeTe⁄‘√+~. ãT<Ûäyês¡+ ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 5.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ãdüT‡ Á&Ó’esY ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ Ä|ò”düT ÇHé#ê]® s¡V”≤yé T≈£î bò˛Hé #˚dæ Á|üe÷<ä+ >∑T]+∫ ‘êH˚ dü«j·T+>± ‘Ó*bÕ&ÉT. Á|üe÷<ä+ yês¡Ô ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ Á|üj·÷DÏ≈£î\ ã+<ÛäTe⁄\T ô|<ä›dü+K´˝À \øÏ& ûø±|üP˝Ÿ e<ä› ñqï »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ Ä|”düT e<ä›≈£î #˚s¡T≈£îì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ø=+<äs¡T ñ<√´>∑T\ô|’ #˚sTT#˚düT≈£îqï+‘· |üì ≈£L&Ü #˚XÊs¡T. Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q y√˝À« ãdüT‡˝À 44 d”≥T¢ e÷Á‘·y˚T ñ Hêïj·Tì, n+‘·≈£î $T+∫ Á|üj·÷DÏ≈£î\T mø£ÿ&ÜìøÏ M˝Ò¢<äì s¡V”≤yéT yê~+#ê&ÉT. u…+>∑fi¯Ss¡T≈£î #Ó+~q wüø°˝Ÿ, »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ j·T» e÷ì nì n‘·qT ‘Ó*bÕ&ÉT. nq+‘·|ü⁄s¡+ õ˝≤¢ ‘ê&ç|üÁ‹˝Àì C…dæ ñe÷¬s&ç¶ ù|]≥ q&ÉTdüTÔqï ~yêø£sY s√&é˝…’Hé‡ qT+∫ m|æ 02 {Ïm 0612, m|æ 02 {Ïm 0963 ]õÅùdºwüHé q+ãs¡T¢ >∑\ ¬s+&ÉT y√ ˝À« _9ÄsY ãdüT‡\qT »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ q&ÉT|ü⁄‘√+~. M{Ïì »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ø=qT>√\T #˚dæ+<äì Ä |üø£ÿH˚ ñqï ~yêø£sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡

dü÷|üsYyÓ’»sY Hê>±s¡T®q yÓ\¢&ç+#ê&ÉT. u…+>∑fi¯Ss¡T˝Àì ø=≥ø˘ eTV”≤+ Á<ä u≤´+≈£î qT+∫ ¬s+&ÉT yêVü≤Hê\ ø√dü+ ~yêø£sY s√&é˝…’Hé‡ s¡÷. 1.7 ø√≥¢ s¡TD≤ìï rdüT≈£î+~. Bìï 2010 nø√ºãsY qT+∫ 2014 p˝…’ ˝À|ü\ HÓ\≈£î s¡÷.4.15 \ø£å\ #=|ü⁄Œq 46 düe÷q HÓ\dü] yêsTT<ë\˝À #Ó*¢+#ê*‡ ñ+~. á ¬s+&ÉT ãdüT‡\qT ~yêø£sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î ©E≈£î Ç∫Ã+~. ˇ|üŒ+<ä+ Á|üø±s¡+ ©E ø±\+˝À ãdüT‡\ u≤<Ûä´‘· »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡<˚. qwüº|ü]Vü‰sê\T, ¬ø¢sTTyéT\T, <∏äsY¶ bÕغ ¬ø¢sTTyéT\T, yêVü≤Hê\≈£î qwüº+ yê{Ï\¢& É+ e+{Ï u≤<Ûä´‘·\˙ï »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡πø #Ó+<äT‘êsTT. Á|üe÷<ëìøÏ >∑T¬s’q ãdüT‡≈£î d”Œ&ÉT ø£+Á{À˝Ÿ ≈£L&Ü ñ+<äì, ãdüT‡ >∑+≥≈£î 110 øÏ˝À$÷≥s¡T¢ $T+∫ yÓfi¯¢≈£î+&Ü ìj·T+Á‹+#·&É+ »]–+<äì s¡V”≤yéT ‘Ó*bÕ&ÉT. eT+>∑fi¯yês¡+ sêÁ‹ 10 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À u…+>∑fi¯Ss¡T ˝Àì ø£\dæ bÕfi¯´+ qT+∫ ãdüT‡ ãj·T˝Ò›]+<äì, ñ<äj·T+ 6.30 ø£˝≤¢ ôV’≤<äsêu≤<é #˚s¡Tø√e\dæ ñ+<äì n‘·qT ‘Ó*bÕ&ÉT. ãdüT‡≈£î |òæ{Ÿ HÓdt ˝Ò<äì, Ç+≥sY ùdº{Ÿ |ü]à{Ÿ ˝Ò<äì, >∑&É∫q eT÷&˚fi¯ó¢>± s¡÷.12 \ø£å\ s√&ÉT¶ |üqTï ø£≥º˝Ò<äqï Äs√|üD\qT n‘·qT K+&ç+ #ê&ÉT. nsTT‘˚ »u≤“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ e<ä› Á|üj·÷DÏ≈£î\ ]»πs«wüHé C≤_‘ê ˝À ù|s¡T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ Ä ãdüT‡˝Àì Á|üj·÷DÏ≈£î\qT >∑T]Ô+#·&É+˝À düeTdü´\T m<äTs¡j·÷´sTT. ÄHé˝…’Hé˝À ]»πs«wüHé #˚düT≈£îqï yê] ù|s¡T¢ e÷Á‘·y˚T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤j·Tì s¡V”≤yéT ‘Ó*bÕ&ÉT. ø£düºeT s¡T¢ ≈£L&Ü ‘·eT |üP]Ô ù|s¡T, ∫s¡THêe÷, bò˛Hé q+ãs¡T¢ Çe«&Üìï ‘˚*ø£>± rdüT≈£î+{≤s¡ì n‘·qT #ÓbÕŒ&ÉT. »ã“sY Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ôV’≤<äsê u≤<é, u…+>∑fi¯Ss¡T eT<Ûä´ Á|ü‹ s√E ◊<äT düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄‘√+~. ôV’≤<äsêu≤<é, |ü⁄D… eT<Ûä´ eT÷&ÉT düØ«düT\qT q&ÉT|ü⁄‘√+~.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT

õy√m+ $~Û$<ÛëHê\ô|’ nœ\|üø£å+

e#˚à HÓ\ 10e ‘˚Bq q÷´&Ûç©¢˝Àì HêsYÔ u≤¢ø˘˝Àì ¨+XÊK ø±sê´ \j·T+˝À düe÷y˚X¯+ »s¡>∑qTqï~. ˇø=ø=ÿ bÕغ qT+∫ Ç<ä›s¡T Á|ü‹ì<ÛäT\qT ÄVü‰«ì+∫+~. sêh $uÛÑ»q Á|üø£≥q≈£î eTT+<äT πø+Á<ä ¨+XÊK eT÷&ÉTkÕs¡T¢ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. nsTT‘˚ n|ü⁄Œ&ÉT ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îH˚+<äT≈£î nœ\|üø+å£ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ e÷Á‘·+ nìï bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·sê«‘· ‘·q n_ÛÁbÕj·÷ìï #Ó|Œæ +~. $uÛ»Ñ q dü+<äs“¡ +¤ >± düeTdü´\T ‘·˝‹… qÔ |ü⁄Œ&ÉT sê»ø°j·T bÕغ\T Ç<˚+≥ì Á|ü•ïùdÔ... $÷πs ø£<ë ‘Ó\+>±D≈£î nqT≈£L\+>± ˝ÒK\T Ç#êÃs¡T. $÷s¡T Ç∫Ãq ˝ÒK\T Ä<Ûës¡+>±H˚ sêh $uÛÑ»q≈£î ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì {Ï&ç|æ, yÓ’ø±bÕ\T #˚düTÔqï $eTs¡Ù\≈£î BÛ≥T>± düe÷<Ûëq+ #ÓãT‘·Tqï~. á $<Ûä+>± nœ\|ü ø£å+ ù|s¡T‘√ yês¡+<äØì düTìï‘·+>± Ç]øÏ+∫+~ πø+Á<ä+. B+‘√ yê]øÏ ‘·|æŒ+#·Tø√˝Òì |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. πø+Á<ä+ |æ\T|ü⁄‘√ bÕغ H˚‘·\ >∑T+&Ó˝À¢ >∑TãT\T $uÛÑ»q n+X¯+ô|’ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüTø√e≥+‘√ ˇø£ÿkÕ]>± sê»ø°j·T bÕغ\T ø£+>∑T‹HêïsTT. ákÕ] @$<Ûä+>± ‘·eTqT $uÛÑ»q $wüj·T+˝À Ç]øÏ+#˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ eP´Vü≤+ |üìï+<√ n+#·Hê y˚ùd |üì˝À bÕغ\T ìeT>∑ïeTj·÷´sTT. nsTT‘˚ ôV’≤<äsêu≤<é $wüj·T+˝À ∫≈£îÿeTT&ç M&Éø£b˛e≥+ e˝Ò¢ πø+Á<ä+ n+<ä] n_ÛÁbÕ j·÷\T rdüTø√e≥+ <ë«sê düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\qT≈£î+ ≥T+<ë nH˚ Á|üX¯ï\T ≈£L&Ü ñ‘·ŒqïeTe⁄‘·THêïsTT. n˝≤π> d”e÷+ Á<Ûä≈£î Á|ü‘˚´ø£ bÕ´πøJì Á|üø£{Ï+#˚+<äT≈£î eTT+<äT>± n+<ä]‘√q÷ #·]Ã+∫ nyÓ÷<ä+ rdüTø√e≥+ nedüs¡eTì uÛ≤$düTÔ+<ë.. nqï nqTe÷Hê\T ã\|ü&ÉT‘·THêïsTT. ‘êC≤>± πø+Á<ä Ä]úK XÊKqT eT+∫ bÕ´πøJ ‘·j·÷s¡T #˚dæ qe+ãs¡T 7˝À>± Çyê«\ì πø+Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. á y˚Ts¡≈£î Ä]úø£ XÊK d”e÷+Á<Ûä≈£î bÕ´πøJì ‘·j·÷s¡T #˚dæ õy√m+≈£î düeT]Œ+#·qTqï~. õy√m+ eT÷&√e düe÷y˚X+¯ ˝À Bìô|’ #·]Ã+∫q ‘·sê«‘· n+<ä]ø° ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´yÓTÆq bÕ´πøJì ‘·j·÷s¡T #˚dæ sê»ø° j·T |üøå±\ n_ÛÁbÕj·÷\qT ≈£L&Ü rdüTø√yê\qT≈£î+≥Tqï≥T¢ düe÷ #ês¡+.d”e÷+Á<Ûä H˚‘·\ qT+∫ edüTÔqï e‹Ô&çì, n˝≤π> $uÛÑ»q _\T¢ô|’ nôd+;¢˝À #·s¡Ã, n˝≤π> bÕs¡¢yÓT+≥T˝À #·s¡Ã dü+<äs¡“¤+>± m˝≤+{Ï n&ɶ+≈£î\T sê≈£î+&Ü ñ+&˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ eTT+<äT>±H˚ á ‘·s¡Vü‰ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<ë nH˚ yê<äq\T ≈£L&Ü $ì|ædüTÔ HêïsTT. $uÛÑ»q Á|üÁøÏj·T˝À ø°\ø£yÓTÆq Ä]ºø£˝Ÿ 371(&ç), Ä]ºø£˝Ÿ 3ô|’ ≈£L&Ü nœ\|üø£å uÛÒ{°˝À $es¡D Çe«qTHêïs¡T. qB»˝≤\ |ü+|æD°, $<äT´‘Y, ñ<√´>∑T\ |ü+|æD°, dü]Vü≤<äT›\T, ø=‘·Ô sê»<Ûëì mø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚j·÷*. n˝≤π> msTTsYb˛s¡Tº\T, j·T÷ìe]Ù{°\T, ôV’≤ø√s¡Tº @sêŒ≥T, Ç‘·s¡Á‘ê eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq n+{Ï n+XÊ\ô|’ #·]Ã+#·≥+. ôV’≤<äsêu≤<éqT j·T÷{Ï #˚j·÷\ì >∑‘·+˝À ø=ìï sê»ø°j·T bÕغ\T #˚dæq dü÷#·q\ô|’ ≈£L&Ü n_ÛÁbÕj·÷\qT *œ‘· |üPs¡«ø£+>± rdüT≈£îH˚ Á|üj·T‘·ï+ πø+Á<ä+ #˚j·TuÀ‘·Tqï~. ‘Ó\+>±D _\T¢qT C≤|ü´+ #˚j·T≥+ ø√düe÷? ˝Òø£ {ÏÄsYmdt bÕغ $©q+ ø√düe÷? πø+Á<ä+ ‘êC≤ eP´Vü≤y˚T+≥H˚ <ëìô|’H˚ sê»ø°j·T bÕغ\T eT\¢>∑T˝≤¢\T |ü&ÉT‘·THêïsTT. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚ XÊ\T &çôd+ãs¡T 5e ‘˚B qT+∫ 25e ‘˚B es¡≈£î ìs¡«Væ≤+#ê\ì ‘=\T‘· ìs¡ísTT+#ês¡T. ø±˙ {Ï`_\T¢ s¡÷|üø£\Œq˝À πø+Á<ä eT+Á‹ es¡Z+ ‘·\eTTqø£˝…’ ñ+~. eTs√ yÓ’|ü⁄ {≤dtÿ bò˛sY‡qT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚dæ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î |ü+|æ+∫+~. πø+Á<ä+˝Àì 10 eT+‹‘·«XÊK\ eT+Á‘·T\T, n~Ûø±s¡T\T $uÛÑ»qô|’ X¯s¡y˚>∑+>± ‘·eT |üìì #˚düT≈£î +≥T eTT+<äT≈£î b˛‘·THêïs¡T. bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢

d”mdt‘√ πø+Á<ä {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ä+ düe÷y˚X¯+ ôV’≤<äsêu≤<é, nø√º ãsY 31 (~»s¡ï* dtº): sêh Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Á|ü d ü q ï ≈£ î e÷sY eTVü≤+‹‘√ πø+Á<ä ¨+XÊK {≤dt ÿ bò˛sY‡ ãè+<ä+ >∑T s¡ T yês¡ + dü ∫ yê \j·T+˝À düe÷y˚ X¯yÓTÆ+~. $uÛÑ»q H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·˝…‘˚Ô düeTdü´\ô|’ {≤dtÿb˛sY‡ ãè+<ä+ d”mdt‘√ #·]Ã+∫+~. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T, qø£‡˝Ÿ‡, $$<Ûä dü+düú\ô|’ n+<ä] n_ÛÁbÕj·÷\T rdüT≈£î+≥THêïeTì ¨+XÊK {≤dtÿbò˛sY‡ #ÛÓ’s¡àHé $»jYT ≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\T |ü]s¡øÏå+#·≥+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ düeTs¡úe+‘·+>± |üì #˚düTÔ+<äHêïs¡T. &Ûç©¢ yÓ[¢q ‘·sê«‘· ¬s+&ÉT, eT÷&ÉT s√E˝À¢ ìy˚~ø£ n+<ä#˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ◊{° n~Ûø±s¡ Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ ≈£L&Ü πø+Á<ä ¨+XÊK {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ä+ düe÷y˚X¯+ nsTT´+~. ø±>± Ç|üŒ{Ïπø qB»˝≤\T, $<äT´‘Y, düVü≤»eqs¡T\T, ÄdüTÔ\T, n|ü⁄Œ\ |ü+|æD°, yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê\ n_Ûeè~Ûø∆ Ï Á|ü‘´˚ ø£ bÕ´πøJ\ $wüjT· yÓTÆ Äj·÷ XÊK\ sêh n~Ûø±s¡T\ qT+∫ $esê\T ùdø£]düTÔqï {≤dtÿ bò˛sY‡ ãè+<ä+ sêh+˝À |üì#˚düTÔ qï nœ\ uÛ≤s¡‘· düØ«düT n~Ûø±s¡T\ $esê\qT ùdø£]+∫+~.

_\T¢ ô|{Ϻ ÄyÓ÷~+|ü #˚sTT+#·Tø√e\H˚ ø£è‘· ìX¯Ãj·T+‘√ πø+Á<ä+ y˚>+∑ >± eTT+<äT≈£î yÓfió¯ +Ô ~. ø±˙ Á|üdTü ‘Ô +· øπ +Á<ëìøÏ ñqï düeTj·T+ #ê˝≤ ‘·≈£îÿe ø±e≥+‘√ _\T¢qT o‘êø±\ düe÷y˚XÊ˝À¢ rdüT≈£îsêe ≥+ kÕ<Ûä´y˚THê nH˚ $÷e÷+dü˝À |ü&çb˛sTT+~. sê»´+>∑|üs¡+>± m<äTs¡e⁄‘·Tqï ∫≈£îÿ\ H˚|ü<∏ä´+˝À @e¬s’Hê ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+∫ ‘·|æŒ<ë\qT ãj·T≥ô|&ç‘˚ ndü\Tπø mdüs¡T edüTÔ+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À o‘êø±\ düe÷y˚XÊ\T ≈£L&Ü yêsTT<ë y˚sTT+∫ eTØ eTT+<äT≈£î yÓfi≤fl˝≤... d”e÷+Á<Ûä düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü eTT+<äT≈£î yÓfi‚Ô _\T¢≈£î eT<䛑·T $wüj·T+˝À ˝Àø˘düuÛÑ˝Àì Á|ü<Ûëq Á|ü‹|üø£å+ _C…|æ ‘·qyÓ’K]ì e÷s¡TÃ≈£îH˚ neø±eX¯+ ñ+<äH˚ Ä+<√fi¯q ø±+Á¬>dt˝À ñ+~. n+<äTπø n+<ä]‘√ #·]Ã+∫ düeTdü´qT eTT+<äT>±H˚ |ü]wüÿ] ùdÔ _\T¢≈£î n&ɶ+≈£î\T ñ+&Éeì πø+Á<ä+ uÛ≤eq>± ‘Ó\TdüTÔqï~. nsTT‘˚ πø+Á<ä+ eT∞¢ nœ\|üø£å+ nH˚ dü]øÏ BìøÏ ≈£L&Ü sê»ø°j·T s¡+>∑T |ü⁄\TeTT≈£îqï~. {ÏÄsYmdt bÕغì Ä bÕغ n~ÛH˚‘· ¬ødæÄsY ø±+Á¬>dt˝À $©q+ #˚kÕÔqì˝ÀbÕsTTø±]>± #˚düT≈£îqï ˇbıŒ+<ëìï HÓs¡y˚s¡Ãì ø±s¡D+>± nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ ù|s¡T‘√ eT]+‘· C≤|ü´+ #˚jT· {≤ìøÏ ø±+Á¬>dt ìs¡sí TT+∫+<äH˚ yê<äq\T $ìdüTHÔ êïsTT. n+<äTπø Ä {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ‘Ó\+>±D n+X¯+ô|’ eT∞¢ nœ\ |üø£å+ n+fÒ ‘êeTT düVæ≤+#·uÀeTì, Ç~ ‘Ó\+>±D Á|ü»*ï yÓ÷dü+ #˚j·T{≤ìπø ø±+Á¬>dt Á&Üe÷\T Ä&ÉT‘·T+<äì $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T≈£î ø±+Á¬>dt ìs¡íj·T+ Á|üø£{Ï+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚T. ‘êC≤>± »s¡>∑uÀj˚T nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝À @<Ó’Hê sê»ø°j·T bÕغ ndü\T $uÛÑ»q e<äT› nì... j·T÷ ≥sYï rdüT≈£î+fÒ |ü]dæú‹ @+≥ì {ÏÄsYmdt esêZ\T n+#·Hê y˚düTÔHêïsTT. πø+Á<ä+ ‘·q ìs¡íj·T+˝À e÷s¡TŒ\T #˚düTÔ+<ë.. ˝Òø£ _\T¢qT C≤|ü´+ #˚ùd neø±X¯+ ñ+<ë nH˚ ø√D+˝À sê»ø°j·T bÕغ\T nH˚«wüD »s¡T|ü⁄‘·THêïsTT. πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+˝À e÷s¡TŒ eùdÔ e÷Á‘·+ ‘Ó\+>±DqT n–ï>∑T+&É+>± #˚kÕÔeTì {ÏÄsYmdt H˚‘·\T ôV≤#·Ã]düTÔHêïs¡T. ø±>±, $uÛÑ»qô|’ @s¡Œ&ÉT‘·Tqï düeTdü´\qT ø±+Á¬>dt ø√sYø£$T{° #·]Ã+∫+~. ø±+Á¬>dt n~ÛH˚Á‹ k˛ìj·÷ H˚‘·è‘·«+˝À Á|ü<ÛëqeT+Á‹ eTH√àVü≤Hédæ+>¥ ìyêdü+˝À »]–q ø√sY ø£$T{° düe÷ y˚XÊìøÏ Á|ü<Ûëì eTH√àVü≤Hédæ+>¥, πø+Á<ä eT+Á‘·T\T m¬ø n+{À˙, ∫<ä+ãs¡+, düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚, k˛ìj·÷ sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ Vü‰»s¡j·÷´s¡T. d”e÷+Á<Ûä Á|ü»\T eT∞¢ ñ<ä´e÷\≈£î lø±s¡+ #·T≥ºø£ eTT+<äT eT+∫ bÕ´πøJì Á|üø£{ÏùdÔ ø=+‘· XÊ+‘· |ü&É‘ês¡ì ø√sY ø£$T{° uÛ≤$+∫+~. Ä y˚Ts¡≈£î bÕ´πøJì ‘·j·÷s¡T #˚dæq πø+Á<ä+ |ü]o*+∫q ‘·sê«‘· nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+˝À Bìô|’ #·]Ã+#ê\ì ìs¡ísTT+∫+~. n˝≤π> bÕs¡¢yÓT+≥T o‘êø±\ düe÷y˚XÊ ˝À¢H˚ {Ï`_\T¢qT rdüT≈£îsêyê\ì á düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰¬s’q πø+Á<ä eT+Á‘· T *ï k˛ìj· ÷ ø√sês¡ T . o‘êø±\ dü e ÷y˚ X Ê\ ‘˚ B ˝À¢ e÷s¡TŒ\T nedüs¡yÓTÆ‘˚ rdüT≈£îs¡+&ç. »e]˝ÀHÓ’Hê düe÷y˚XÊ\T ô|{Ϻ _\T¢qT ÄyÓ÷~+|ü #˚<ë›eTì k˛ìj·÷ >∑{Ϻ>± #Ó|æŒq≥T¢ düe÷ #ês¡+. n˝≤π> {ÏÄsYmdt bÕغ $©q+ô|’ ≈£L&Ü ø√sYø£$T{° #·]Ã+∫ +~. {ÏÄsYmdtqT $©q+ #˚düTø√≈£î+&Ü yÓ[fl‘˚ 2014˝À ‘Ó\+>±D ˝À |òü*‘ê\T @ $<Ûä+>± ñ+{≤j·TH˚ n+X¯+ô|’ ≈£L&Ü $X‚¢wüD»] –q≥T¢ düe÷#ês¡+. á H˚|ü<∏ä´+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ ‘·eT bÕغ˝À $©q+ nsTT‘˚H˚ $uÛÑ»qô|’ eTT+<äT≈£î yÓfi¯fl≥+ eT+∫<äì ˝Ò<ä+fÒ $uÛÑ»q |òü*‘·+ ø±+Á¬>dt≈£î <äø£ÿ<äì ≈£L&Ü ø√sYø£$T{° dü uÛÑT´\T k˛ìj·÷≈£î dü÷∫+#ês¡T. eTT+<äT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£î #Ó+~q sê»ø°j·T bÕغ\‘√ nœ\|üø£å düe÷y˚X¯+ @sêŒ≥T #˚dæq ‘·sê«‘· á n+X¯+ô|’ #·]Ã<ë›eTì k˛ìj·÷ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó*dæ+~.

|ü]Vü‰s¡+ ø√dü+ es¡<ä u≤~Û‘·T\ m<äTs¡T#·÷|ü⁄

ø£&|É ,ü nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dt)º : n~Ûø£ esê¸\ ø±s¡D+>± qwübº ˛sTTq eT+&É˝≤\˝À n~Ûø±s¡T\T |ü+≥ qwüº+ n+#·Hê\qT u≤<Ûä´‘êj·TT ‘·+>± #˚|ü{≤º\ì Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·T dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeTdüTu≤“¬s&ç¶, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düTu≤“¬s&ç¶ &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T . ø£&É|ü˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ìs¡«Væ≤+∫q dü+|òüT+ õ˝≤¢ düe÷y˚X¯+˝À yês¡T e÷{≤¢&Üs¡T. 40 eT+&É˝≤˝À¢ y˚˝≤~ mø£sê\ |ü+≥ qwüº+ yê{Ï*¢Hê n~Ûø±s¡T\T Ç+ø± #√<ä´y˚T #·÷düTÔHêïs¡ì ì+~+#ês¡T. |ü+≥\ kÕ>∑T ø√dü+ y˚\ s¡÷bÕj·T\T n|ü⁄Œ\T #˚dæq yês¡T Ç|ü⁄&ÉT ì+&Ü eTTì>±s¡ì Ä+<√fi¯q e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. ô|+&ç¢eTÁ], ∫+‘·ø=eTà~HÓï, U≤Jù|≥ eT+&É˝≤\˝À #êeT+‹, ã+‹|üP\ kÕ>∑T ø√dü+ ˇø√ÿ mø£sêô|’ s¡÷.60 y˚\≈£î ô|’>± Ks¡Tà #˚ùdÔ yÓTT‘·Ô+ qwüºb˛sTTqfÒ¢ qì yêb˛j·÷s¡T. eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± es¡Tdü ø£s¡e⁄\‘√ ¬s’‘·T\T n|ü⁄Œ\ eP_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛j·÷s¡Hêïs¡T. Ç˝≤+{Ï ‘·sT¡ D+˝À |ü+≥q cÕºìï yÓTT≈£îÿã&ç>± @<√ ‘√∫q Ø‹˝À n+#·Hêy˚dæ n~Ûø±s¡T\T #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄ø=+fÒ m˝≤>∑ì Á|ü•ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\ ÄÁ>∑Vü‰ìï #·$#·÷&Éø£ ‘·|üŒ<äì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ìs¡T&ÉT Ç<˚ düeTj·÷ìøÏ ˙\+ ‘·TbÕqT #·T≥TºeTT≥º>±.. u≤~Û‘·T\≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+<äH˚ ˝Ò<äHêïs¡T . Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ Ç~ dæ>∑TZ#˚≥ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. s¡TD≤\˙ï s¡<äT› #˚j ·÷\ Hêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+|òüT+ õ˝≤¢ ñbÕ<Ûä´≈£åî\T #ÓHêï¬s&ç¶, Nø£{Ï ô|<ä›ø£èwüíj·T´, eTH√Vü≤sY¬s&ç¶, õ˝≤¢ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù X¯+ø£s Y¬s&ç¶, Hêj·T≈£î\T #·+Á<äX‚KsY¬s&ç¶, j·÷Hê<äj·T´ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T .

ø√≥¢ qwüº+: #·+Á<äu≤ãT

>∑T+≥÷s¡T, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): uÛ≤Ø esê¸\ e\¢ >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À s¡÷. 770 ø√≥¢ $\TyÓ’q |ü+≥bı˝≤\≈£î qwüº+ »]–+<äì ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ n~ÛH˚‘·, e÷J eTTK´eT+Á‹ Hêsê #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT ù|s=ÿHêïs¡T. >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔqï Äj·Tq >∑Ts¡Tyês¡+ es¡<ä u≤~Û‘·T\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î ˙\+ ‘·TbÕqT |ü]Vü‰s¡y˚T Çe«ì <äTsêàs¡Z Á|üuÛÑT‘·«+ Ç<äì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. ¬s’‘·T qwüºb˛sTTq|ü⁄ Œ&ÉT |ü]Vü‰s¡+ Çe«≈£î+&Ü m|ü⁄Œ&√ ÇùdÔ Á|üjÓ÷»q+ @+≥ì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. @ |ü+≥≈£î m+‘· |ü]Vü‰s¡+ ÇkÕÔs√ düŒwüº+>± Á|üø£{Ï+ #ê\ì #·+Á<äu≤ãT ‘Ó*bÕs¡T. sêh+˝À Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\qT C≤rj·T $|ü‘·TÔ>± Á|üø£{Ï+#ê\ì &çe÷+&é #˚dæq #·+Á<äu≤ ãT n˝≤ #˚j·Tø£b˛‘˚ $|ü‘·TÔ ì~Û $uÛ≤>±ìï s¡<äT› #˚dæ Á|ü<Ûëì Ç+{ÏøÏ yÓ[¢b˛yê\Hêïs¡T. n~Ûø£esê¸\‘√ ≈£îHê]\T¢‘√qï Á|ü»\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ e∫Ãq #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT õ˝≤¢˝À $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üs¡´{Ï+#ês¡T. ¬s’‘·T\qT, $$<Ûä esêZ\ Á|ü»\qT |ü\ø£]+∫q Äj·Tq n<˚Áø£eT+˝À Á|ü»\ Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‹øÏ bÕ\≈£î\ ìs¡j í ÷· \T, #˚‘ø· ±ì‘·qy˚T ø±s¡DeTH˚ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ø±+Á¬> dt, yÓ’ø±bÕ, ‘Ósêdü.. á eT÷&ÉT bÕغ\T ≈£L&Ü ø£*dæb˛sTT ‘Ó<˚bÕô| ’ u≤D+ >∑T]ô|{≤ºj·Tì yê{Ïì ‘·]$Tø={≤º\ì Á|ü»\≈£î |æ\T|ü⁄ì #êÃs¡T. yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤Hé¬s&ç¶ô|’Hê, ‘Ósêdü n~ÛH ˚‘· πød”ÄsYô|’Hê $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+∫q #·+Á<äu≤ãT ‘Ó<˚bÕ‘√H˚ dü«#·Ã¤yÓ TÆq ˙‹, ìC≤j·Tr\‘√ ≈£L&çq bÕ\q n+~+#·&ÜìøÏ M\e⁄‘·T+<äì

Ä ‘·sê«‘· düsê›s:Y yÓ÷&û, Vô ≤’ <Á ëu≤<é @eTj˚T´<˚: m˝Ÿø¬

nVü ≤ à<ëu≤<é , nø√ºãsY 31: #êDT øÏ´&ç ‘·sê«‘· <˚XÊìï ◊ø£´s #˚dæq |òüTq‘· ñ ≈£ î ÿ eTìwæ dü s ê› s Y e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ<˚qì >∑T»sê‘Y eTTK´eT+ Á‹, _C…|æ Á|ü<ÛëqeT +Á‹ nuÛÑ´]ú qπssÁ<ä yÓ÷&û >∑Ts¡Tyês¡+ nHêïs¡T. düsê›sY e\¢u≤Û jYT |üf˝Ò Ÿ $Á>∑V≤ü s ◊ø£´‘·≈î£ ∫Vü≤ïeTHêïs¡T. |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü≤ ìsêàD≤ìøÏ X¯+≈£îkÕú|üq #˚dæq dü+<äs¡“¤s>± @sêŒ≥T #˚dæq düuÛÑ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&Üs¡T. qs¡à<ë q~ ˇ&ÉT¶q Çyêfi¯ ø=‘·Ô #·]Á‘·≈£î Hês~ |ü\T≈£î‘·THêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+ #˚|üfÒºs<äT≈£î ‘·q≈£î ms‘√eT+~ dü÷Œ¤]Ôì#êÃeTHêïs¡T. düsê›sY |üfÒ˝Ÿ »˝≤X¯j·T+ e\¢ ¬s’‘·T\T, –]»qT\≈£î Çã“s~ ø£\T>∑ ≈£îs&Ü #·÷kÕÔeTì, Á|üuÛÑT ‘·«s ‘ê>∑T, kÕ>∑T ˙{Ïø√dü+ n~Ûø£ ÁbÕ<Ûë q´$TdüTÔs<äHêïs¡T. düsê›sY ø£\\T kÕø±s¡+ #˚ùds<äT≈£î Á|üj·T‹ïkÕÔ eTHêïs¡T. yê»ù|sTT Hêj·Tø£ ‘·«s˝À nDT|üØø£å\T ìs¡«Væ≤s∫ kÕs¡«uÛÖeT‘ê«ìï #ê{≤eTì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. Hê{Ï Hêj·T≈£î\T Ä bÕغøÏ dü+ã+~Ûs∫q yês¡T ø±<äì <˚XÊìøÏ Á|ürø£\Hêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, EHê|òüT&é $©q+˝À düsê›sY: n<ë«˙ dü+kÕúHê\qT <˚X¯+˝À $©q+ #˚sTTs∫q |òüTq‘· düsê›sY e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ<˚qì _C…|æ nÁ>∑H˚‘· n<ë«˙ nHêïs¡T. <˚X¯+ $&ç∫ yÓ[¢q Äsπ>¢j·TT\T dü+kÕúHê\qT yê] ÇcÕºìøÏ e~˝ÒXÊs¡ì, |üfÒ˝Ÿ yê{Ïì <˚X¯+˝À $©q+ #˚sTTs#ês¡Hêïs¡T. |üfÒ˝Ÿ ˝Ò≈£îsfÒ ôV’≤<äsê u≤<é, EHê>∑&Ûé dü+kÕúHê\T @eTj˚T«y˚ nHêïs¡T. ìC≤s bÕ\q˝À eTVæ≤fi¯\T nH˚ø£ Çã“s<äT\T |ü&ܶs¡Hêïs¡T.

düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ‘Ó\¢yês¡TC≤eTTq 3.30 >∑+≥\≈£î õ˝≤¢≈£î #˚]q #·+Á<äu≤ãT ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ 9 >∑+≥\≈£î ø£ècÕí õ˝≤¢˝ÀøÏ Á|üy˚•+ #ês¡T. yÓTT‘·Ô+ |ü~ùV≤&ÉTqïs¡ >∑+≥\bÕ≥T õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+∫q #·+Á<äu≤ãT ¬s’‘·T\≈£î, Ç‘·s¡ esêZ\≈£î H˚qTHêï+≥÷ uÛÑs√kÕì#êÃs¡T. õ˝≤¢ |üs¡´≥q dü+<äs¡“+>± #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ düe÷ y˚X¯eTj·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs√ Äs¡T HÓ\\T ø£wüº|ü&ç‘˚ ø£∫Ñ·+>± ‘Ó<˚bÕ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ edüTÔ+<äì, n|üŒ {Ïes¡≈£L z|æø£ |ü{≤º\ì ø√sês¡T. Ç+{Ï+{ÏøÏ ‘Ó<˚bÕ ìHê<ä+‘√ Á|ürˇø£ÿs¡÷ Ç+{Ï+{ÏøÏ yÓ[¢ bÕغ dæ<ë∆+‘ê\T, Á|ü‹|üøå±\ ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\qT $e]+#ê\ì ø√sês¡T. nyÓT]ø±˝À e\+{°s¡T¢ Ç+{Ï+ {ÏøÏ yÓ[¢ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#·&É+ <ë«sêH˚ ˇu≤e÷ @ø£|üø£å+>± mìïø£ ø±>∑*>±s¡ì ñ<äVü≤]+#ês¡T. Ç<˚ $<ÛëHêìï ø±s¡´ø£s¡Ô\T, Hêj·T≈£î\+‘ê n\es¡T#·Tø√yê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±Dô|’ ‘·q yÓ’K]ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î ≈£L&Ü $e]+#ês¡T. ‘Ósêdü Ä$sꓤyêìøÏ eTT+<˚ e÷J eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚KsY¬s&ç¶ ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ @sêŒ≥T≈£î ;»+ y˚XÊs¡ì, á $wüj·÷ìï lø£èwüí ø£$T{°˝À ôd’‘·+ ù|s=ÿHêïs¡Hêïs¡T. Äj·Tq ø=&ÉT≈£î yÓ’ø±bÕ n<Ûä´≈£åî&ÉT »>∑H√àVü≤ Hé¬s&ç¶ sêÅcÕºìï <√#·T≈£î+≥THêïs¡ì, Á|üdTü ‘Ô +· ø±+Á¬>dtbÕغ ≈£L&Ü yÓø’ ±bÕ‘√ |òæøχ+>¥ #˚düT≈£î+<äH˚ $wüj·÷ìï Á|ü»˝À¢øÏ rdüT¬øfi≤¢\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ø±s¡´ø£s¡Ô\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq ãdüT‡<äVü≤q+˝À #·ìb˛sTTq eTè‘·T\ ≈£î≥T+u≤\≈£î dü+‘ê|ü+ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s¡+ Äj·Tq ‘·DT≈£î ôd+≥sY $÷<äT>± yÓfi¯ó‘·T+&É>± ø=+‘·eT+~ $<ë´]ú CÒ@d” Hêj·T≈£î\T Äj·Tq ø±Hê«jYTqT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. yê]øÏ dü]∆#Ó|æŒ #·+Á<äu≤ãT eTT+<äT≈£îq&ç#ês¡T. nq+‘·s+¡ ‘·DT≈£î˝À Äj·Tq Á|üd+ü –dü÷Ô $uÛÑ»q ìs¡íj·T+˝À Çs¡TÁbÕ+‘ê\ Á|ü»\ n_ÛÁbÕj·÷ \qT rdüT≈£îì düeTHê´j·T+ »s¡bÕ\ì ‘êqT πø+Á<ëìøÏ ‘Ó*j·TCÒXÊ qì, Ç<˚$wüj·÷ìï ‘êqT ˝ÒK<ë«sê ≈£L&Ü ‘Ó*j·TCÒXÊ qHêïs¡T. eTT+|ü⁄q≈£î >∑T¬s’q bı˝≤\ ¬s’‘·T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. mø£sê≈£î s¡÷.10 y˚\T |ü]Vü‰s¡+ Çyê«\ì á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq &çe÷+&ÉT #˚XÊs¡T. ø±Hê«jYTqT yÓ’ø±bÕ ø±s¡´ø£s¡Ô\T e÷s¡ZeT<Ûä´˝À n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. Bìô|’ düŒ+~dü÷Ô #Íø£u≤s¡T sê»ø°j·÷\T #˚ùdÔ ePs¡T≈£î H˚~˝Ò<äì, ‘·eT bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\+‘ê >∑]®ùdÔ ãj·T≥≈£î ≈£L&Ü sê˝Òs¡ì ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

Ç<ä›s¡T Á|æj·TTfi¯¢‘√ ø£*dæ _&ɶqT #·+|æq ‘·*¢

ø=∫Ã, nø√ºãsY 31: ‘·q Ç<ä›s¡T Á|æj·TTfi¯¢‘√ ø£*dæ z ‘·*¢ ‘·q Hê\Tπ>fi¯¢ ≈£L‘·T]ì Vü≤‘·´ #˚dæq dü+|òüT≥q yÓ\T>∑T #·÷dæ s~. Hê\Tπ>fi¯¢ u≤*ø£qT Vü≤‘·´ #˚dæq á |òüT≥q˝À Ä eTVæ≤fi¯ sêDÏ ‘ √ bÕ≥T ÄyÓ T Ç<ä › s ¡ T Á|æj·TTfi¯¢qT ≈£L&Ü b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. πøs¡fi¯ sêÁwüºs˝À á dü+|òüT≥q #√≥T #˚düT≈£îs~. ‘·eT bÕ|ü ø£ì|æs #·&É+ ˝Ò<äì ‹s¡Teì j·T÷sY düMT|ü+˝Àì n<∏ëìøÏ #Ós~q 24 @fi¯¢ eTVæ≤fi¯ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T e∫Ãq |òæsê´<äT #˚dæq ‘·sê«‘· b˛©düT\T Ä eTT>∑T]Z ì n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ÄyÓT Á|üø≥£ q˝Àì yÓs’ T¡ <Ûë´\qT >∑eTìs∫q b˛©düT\≈£î nqTe÷q+ e∫Ãs~. <ës‘√ ÄyÓTqT Á|ü•ïs#·&É+ ÁbÕs¡+_Ûs#·&É+‘√ Vü≤‘·´≈£î dü+ã+~Ûs∫q ndü\T $wüj·÷\T ãj·T≥|ü&É&É+ ÁbÕs¡+_Ûs#êsTT. #={Ϻqø£ÿs¡ düMT|ü+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï bÕ|ü nø£åqT ‘·*¢ Á|æj·TT\T ¬sõ‘Y (32) n*j·÷dt s¡+õ‘Y, u≤dæ˝Ÿ (29) #·+|æq≥T¢ ãj·T≥|ü&çs~. yê]<ä›s¡T ≈£L&Ü #·{Ϻqø£ÿs¡ düMT|ü+˝Àì nsã&çe÷ \≈£î #Ós~qyês¡T. sêDÏ Çs{À¢ ˝Òì düeTj·T+˝À yê]<ä›s¡T Ä bÕ|üqT Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ b˛©düT\T >∑T]Ôs#ês¡T. sêDÏøÏ ¬ss&˚fi¯¢ ≈£L‘·Ts¡T ≈£L&Ü ñs~. ÄyÓT eTs√ e´øÏÔì ô|[¢ #˚düT≈£îs~. Ä Ç<ä›s¡T |æ\¢\T ≈£L&Ü n‘·ì dü+‘êqy˚T. @&Ü~ ÁøÏ‘·+ n‘·ìï e~˝Òdæ ¬sõ‘Y, u≤dæ˝Ÿ\‘√ ø£*dæ ñs{Às~. yê]<ä›s¡T C…dæ_ Ä|üπs≥s¡T¢. bÕ|ü sêDÏ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\‘√ ñs{Às~. Ä bÕ|üô|’ ≈£L&Ü Ä Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T ø£H˚ïdæq≥T¢ sêDÏ dü÷#·qÁbÕj·T+>± #Ó|æŒs~. u≤*ø£ô|’ ˝…’s–ø£ <ë&ç »]–s<ë, ˝Ò<ë nH˚~ $wüj·T+ ‘˚\Ã&ÜìøÏ yÓ’<ä´|üØ ø£å\T ìs¡«Væ≤s#·qTqï≥T¢ b˛© düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ‘·q ùd«#·Ã¤≈£î n&ÉT¶ edüTÔs<äH˚ ñ<˚›X¯+‘√ bÕ|üq T sêh #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ õ.Á|ükÕ<é≈£îe÷sY yÓ\¢&ç sêDÏ ‘·q e<ä› ñs#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. <ës‘√ u≤*ø£ X¯yêìï |üP&çà s¡+>±¬s&ç¶, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï* ô|≥º&ÜìøÏ sêDÏ ‘·q Á|æjT· T*<ä]› øÏ ≈£L&Ü düV≤ü ø£]s∫s<äì b˛©düT\T dtº):: sêh+˝Àì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T #ÓbÕŒs¡T. düT\uÛ‘Ñ s· +¡ >± ã≥º\T H˚ùd+<äT≈£î M\T>± eTs¡eT>±Z\qT Ä<ÛäT˙ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ ≈£qTdüqï\˝À uÛÑ÷eTT\T ø£]+#˚+<äT≈£î 200 ø√≥¢ s¡÷bÕ j·T\T eT+ps¡j·÷´j·Tì sêh ˇø£ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\ n+&É‘√ #˚H˚‘·, CÖ[ XÊK eT+Á‹ õ.Á|ü »s¡T‘·Tqï <ä+<ë kÕ<é≈£îe÷sY >∑Ts¡Tyês¡+ Çø£ÿ&É k˛eTyês¡+ ˇø£ÿs√CÒ 200 e+<ä\ ]õÁùdºwüqT¢ ‘Ó*bÕs¡T. q÷‘·q+>± e#˚à eTs¡eT>±Z\‘√ düT\uÛÑ+>± ã≥º\qT ˇ+>√\T, nø√ºãsY 31(~»s¡ï*dtº):sêh $uÛÑ»q H˚|ü<Ûä´+˝À ˇ+>√ \T H˚j·Te#·TÃqì ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·TbòÕHé u≤~Û‘· ÁbÕ+‘ê˝À¢ì #˚H˚‘· sê»<Ûëì ne⁄‘·T+<äH˚ ePVü≤>±Hê\T }|ü+<äT≈£îHêïsTT.B+‘√ õ˝≤¢˝À ø±]à≈£î\≈£î 20 øÏ˝À\ _j·T´+, 5 ©≥s¡¢ øÏs√dæHé Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ eT∞fl ]j·T˝ŸuÛÑ÷yéT eP|ü+<äT≈£î+~.ˇ+>√\T q>∑s¡+ qT+∫ 20 qT+∫ n+<äCÒj·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì, n˝≤π> m≈£îÿe>± qwüºb˛sTTq ≈£î≥T+ 30 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ |ü]~Û˝À ø=‘·Ô>± d”e÷+Á<Ûä≈£î dü∫yê \j·T+ @sêŒ≥T u≤\qT n<ë´j·Tq+ #˚jT· &ÜìøÏ XÊU≤|üsy¡ TÓ qÆ ãè+<ë\qT |ü+|ü&+É ø±qT+<äH˚ |ü⁄ø±s¡T¢ wæø±s¡T¢ #˚düTÔHêïsTT.>∑‘· ø=+‘· ø±\+>± nì•Ã¤‹˝À »]–+<äì yê]øÏ ≈£L&Ü n]úø£ düVü‰j·T+ #˚j·TqTqï≥T¢ Äj·Tq e⁄qï ]j·T˝Ÿ yê´bÕs¡+ s¬ +&ÉT s√E\T>± ‹]– }|ü+<äT≈£î+~.á H˚|<ü ´äÛ +˝À ‘Ó*bÕs¡T. n>∑Zq÷sY`ãw”sêu≤<é ÄsYn+&é_ s√&ÉT¶≈£î 14 ø√≥T¢ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT qT+∫ ø=+‘·eT +~,‘Ó\+>±D qT+∫ ø=+‘·eT+~ eTTK´+>± eT+ps¡j·÷´j·Tì, ‘ê+&É÷s¡T`ø√{Ÿ|ü*¢ , ø√{Ÿ|ü*¢`dü<ë•eù|{Ÿ ˇø£ kÕe÷õøÏ esêZìøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~ Hêj·T≈£î\T k˛eTyês¡+ ˇø£ÿs√E s√&É≈¢ î£ 60 ø√≥¢ eT+pØøÏ >±qT øπ +Á<ä eT+Á‹ düsπ « dü‘´· Hêsêj·TD ˇ+>√\T˝À 200 e+<ä\≈£î ô|>’ ± ]õÁùdwº qü q¢ T »]|æ+#ês¡T.B+‘√ ]õÁcÕºsT¡ dæÄsYm|òt ì<ÛäT\ ø√dü+ Á|ü‹bÕ<äq\T |ü+|ü&É+ »]–+<äì Äj·Tq Ä|òd” Tü ˇø£ÿkÕ]>± _‘·sÔ b¡ ˛sTT+~.πøe\+ ø=+‘·eT+~ e÷Á‘·yT˚ á uÛ÷Ñ eTT\ ‘Ó*bÕs¡T. Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\˝À¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘·T\≈£î ôV≤ø±º ø=qT>√\T eT]j·TT $Áø£j·÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔHêï s¡T.yê]yê] e<ä› qT+#˚ ‘·T\T e÷s¡T‘·THêïsTT.ø=‘·Ô yê¬se«s¡T á uÛÑ÷eTT\T ø√H˚+<äT≈£î s¡T≈£î 10 y˚\ s¡÷bÕj·T\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #˚kÕVü ≤dæ+#·≥+ ˝Ò<äT. düyÓTÆø±´+Á<Ûä düyÓTà eTT–dæq|üŒ{Ï qT+∫ õ˝≤¢˝Àì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·« n~Ûø±s¡T\T eT]j·TT Á|üy≥ ˚ T <äfi≤s¡T\T õ˝≤¢˝Àì uÛ÷Ñ eTT\ ø√dü+

eTs¡eT>±Z\ Ä<ÛäTìø°ø£s¡D≈£î s¡÷.200 ø√≥T¢ eT+ps¡T

ˇ+>√\T sê»<Ûëì>± ]j·T˝ŸuÛÑ÷yéT

düs¡Œ+∫\ •ø£åD≈£î Á|üD≤[ø£

ø£&É|ü, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): ø=‘·Ô>± m+|æ¬ø’q Á>±eT |ü+#êj·T r düs¡Œ+#·T\≈£î qe+ãsY 21q •ø£åD •_s¡+ ÁbÕs¡+_ÛkÕÔeTì õ˝≤¢ Á|üC≤|ü]wü‘Y eTTK´ ø±s¡´ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±] e÷˝≤´Á~ Á|üø£{Ï+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ »&ûŒ˝À m+|”&ûz\‘√ ìs¡«Væ≤+∫q düe÷y˚X¯+˝À Äj·T q e÷{≤¢&Üs¡T. ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ |ü+#êj·TrsêCŸ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Hê–¬s &ç¶ @<√ ˇø£s√E Vü‰»s¡jT˚ ´ neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. eT+&É˝≤ ˝À¢ ‘ê>∑T˙{Ï düeTdü´ ˝Ò≈£î+&Ü #·÷düTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ;ÄsYJ m|òt |üqT\ô|’ bÕ\Hê~Ûø±] eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{ÏkÕÔs¡Hêïs¡T. e#˚à HÓ\ 20e ‘˚B˝À|ü⁄ bÕ‘· |üqT\T |üP]Ô #˚j·÷\Hêïs¡T. Ä |üqT˝À¢ Ä&ç{Ÿ nuÛÑ´+‘·sê\T Hêïj·Tì` yê{Ï nuÛ´Ñ +‘·sê\ Ä&ç{Ÿ ù|sê\qT |ü]o*+∫ #·÷düTø√yê\ Hêïs¡T. 13e Ä]úø£ dü+|òüT ì<ÛäT\ øÏ+<ä sêuÀj˚T Ä]úø£ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.3 ø√≥¢ ì<ÛäT\T eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. m+|” |òü+&é øÏ+<ä s¡÷.63 \ø£å\T eT+ps¡T #˚dæ+<äHêïs¡T. õ˝≤¢˝À ñ qï 23 d”|”&ÉãT¢´j·T÷ d”ÿ+\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ s¡÷.1.60 ø√≥T¢ $&ÉT<ä \ #˚dæ+<äHêïs¡T. Á|ü»\≈£î düT]ø£å‘· yÓTÆq ˙s¡T n+~+#ê\Hêïs¡T.

y˚≥qT ÁbÕs¡+_Û+#·≥+‘√ <äfi≤s¡T\ ‘·eT yê´bÕsêìï eè~Û› |üs#¡ T· ≈£îH˚+<äT≈£î ˇ+>√\TqT sê»<Ûëì>± Á|ü#ês¡+ #˚düTÔHêïs¡T.uÛÑ÷eTT\ jÓTTø£ÿ <Ûäs¡ qT ô|+#˚+<äT≈£î Ç<˚ n<äqT>± uÛ≤$+∫ Á|ü#êsêìï #˚dTü HÔ êïs¡T.Ç|üŒ{Ïøπ neTàø±\T Ä–b˛sTTq uÛ÷Ñ eTT\ ø√dü+ ø=+‘·eT+~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ düV≤ü ø±s¡+‘√ <äfi≤s¡T\T á $<Ûä+>± Á|ü»\qT eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·THêïs¡T.q>∑s¡+˝À »s¡T>∑T‘·qï á ‘·‘+· >∑eT+‘ê #·÷düT+Ô fÒ ø=+‘·eT+~ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î\ ø£qTdüqï\˝ÀH˚ á uÛÑ÷eTT\THêïj·Tì yês¡T @ $<Ûä+>± ìs¡ísTTùdÔ Ä πs≥Tπø ø=qe\dæ edüT+Ô <äì |ü\Te⁄sT¡ Á|ü»\T >∑Tdü>T∑ dü˝≤&ÉT≈£î+≥THêïs¡T.B+{À¢ ˇø£ kÕe÷õø£ esêZìøÏ #Ó+~q ø=+‘·eT+~ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T eTTK´ bÕÁ‘·\T>± á Á|ü # êsê\T »s¡ T >∑ T ‘· ÷ sê»<Û ë ì Á|ü # êsêìï #˚ d ü T Ô H êïs¡ ì nqT≈£î+≥THêïs¡T.õ˝≤¢˝Àì bÕeT÷s¡T ÁbÕ+‘·+˝À ◊{° Vü≤uŸqT @s¡Œ&ÉT‘·T+<äì õ˝≤¢˝À ◊{° dü+düú @sêŒ≥T ø√dü+ ˇø£ Á|üeTTK ◊{° dü+düú >∑‘· eT÷&ÉT s√E\T>± ˇ+>√\T qT+∫ ø£+<äT≈£Ls¡T ÁbÕ+‘·+˝À uÛÑ÷eTT\ø√dü+ yêø£ãT#˚düTÔ+&É≥+˝À q>∑s¡+˝À #·s¡´˙j·÷+X¯yÓTÆ+~.B+‘√ õ˝≤¢˝Àì y˚˝≤~eT+~ ìs¡T<√´>∑T\T ‘·eT≈£î ≈£L&Ü ñ<√´>∑ neø±XÊ\T ekÕÔj·Tì XÊX¯«‘· ñbÕ~Û <√s¡T≈£î‘·T+<äH˚ nX¯‘√ m<äTs¡T#·÷düTHÔ êïs¡T.@~ @yÓTqÆ Œ{ÏøÏ ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏjT· eTT–dæq ‘·sT¡ yê‘·H˚ á ÁbÕ+‘· n_Ûeè~Û∆ »s¡T>∑T‘·T+<äì |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.


3

Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ne‘·s¡D yÓqTø£ nwüºø£cÕº\T! H˚&ÉT sêh ne‘·s¡D ~H√‘·‡e+...

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~» s¡ï*dtº): Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ... uÛ≤s¡ ‘· < ˚ X ¯ + ˝Àì ˇø£ sêh+>±H˚ ø±<äT... Çø£ÿ&ç düVü≤» eqs¡T\ <ë«sê n‹‘· ≈ £ î ÿe ø±\+˝À |ü⁄s√_Ûeè~∆ kÕ~Û+∫q sêh+>± ø°]Ô>∑&ç+∫+~. BìøÏ ñ‘·Ôsêq eTVü‰sêh, #Û·rÔdt>∑&Ûé, ˇ]kÕ‡ sêÅcÕº\T, ‘·÷s¡TŒq ã+>±fi≤U≤ ‘·+, <äøÏåD≤q ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh +, |ü•Ãe÷q ø£sêí≥ø£ sêÅcÕº\T ñHêïsTT. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À Hê\T>∑ e n‹ ô|<ä› sêh+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ. uÛÖ>√[ø£+>± á sêh+ ñ‘·Ôs¡, <äøÏåD uÛ≤s¡‘êìøÏ ˇø£ yês¡~Û˝≤ ñqï~. á sêh+˝Àì eTTK´yÓTÆq q<äT\T >√<ëe], ø£èwüí. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ 12∞37µ, 19∞54µ ñ‘·Ôs¡ nøå±+XÊ\ eT<Ûä´, 76∞46µ, 84∞46µ ‘·÷s¡TŒ πsU≤+XÊ\ eT<Ûä´ yê´|æ+∫ ñ+~. uÛ≤s¡‘· ÁbÕe÷DÏø£ πsU≤+X¯yÓTÆq 82∞30µ ‘·÷s¡TŒ πsU≤+X¯+ sêh+˝Àì ø±øÏHê&É >∑T+&Ü b˛‘·T+~. 1956, qe+ãsY 1q n|üŒ{Ï ôV’≤<äsêu≤<é sêh+˝§ì ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘êìï, eTÁ<ëdt qT+&ç y˚s¡T|ü&ɶ Ä+Á<Ûä sêÅcÕºìï ø£*|æ ôV’≤<äsêu≤<é sê»<Ûëì>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìï @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n~Ûø±s¡ uÛ≤ wü ‘Ó\T>∑T. ôV’≤<äsêu≤<äT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêh sê»<Ûëì. <˚X¯+˝ÀH˚ 5e ô|<ä› q>∑s¡+. y˚T˝…’q dü+düÿèr kÕ+Á|ü<ëj·÷\T, BÛf…’q #·]Á‘·, bÕ]ÁXÊ$Tø±_Ûeè~∆, kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ düVü≤Jeq+ kÕ–+#˚ $_ÛqïyÓTÆq n‹ ø=~› q>∑sê\˝À ôV’≤<äsêu≤<é ˇø£{Ï. >∑‹o\ Hêj·T ø£‘·«+‘√ sêh+ ÇqŒ¤πsàwüHé f…ø±ï\J, ãjÓ÷f…ø±ï\J, bòÕs¡àdü÷ {Ïø£˝Ÿ‡, _õHÓdt y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ, ìsêàD+ ‘·~‘·s¡ s¡+>±˝À¢ n_Ûeè~∆ kÕ~Ûdü÷Ô, nbÕs¡yÓTÆq yê´bÕs¡ neø±XÊ\≈£î HÓ\yÓ’ ñqï~. Ä+Á<ÛäT\T $+<Ûä´|üs¡«‘· <äøÏåD uÛ≤>±ìøÏ ‘·s¡* yÓ[fl, Á<ë$&ÉT\‘√ ø£\dæq Äs¡T´\T>± Áø°.|üP. 7e X¯‘êã›|ü⁄ dü+düÿè‘· s¡#·q\T e]ídüTÔHêïsTT. Áø°. |üP. 5e X¯‘êã›+˝À Á|ürbÕ\|ü⁄s¡+ (uÛÑ{ϺÁb˛\T) sê»<Ûëì>± ≈£îuÒs¡ø£ nH˚ sêE bÕ\q #˚düTÔHêï&Éì Ä<Ûësê\T <=]ø±sTT. eTVü‰M s¡T&ÉT, >ö‘·eT ãT<äT∆&ÉT <Ûëq´ø£≥ø£+ (neTsêe‹) dü+<ä]Ù+#ês¡q&Ü ìøÏ Ä<Ûësê\THêïsTT. eTÚs¡´ #·Áø£e]Ô nXÀ≈£îì eTs¡D≤q+‘·s¡+ (Áø°.|üP 232) Ä+Á<ÛäT\T yÓ\T>∑T˝ÀøÏ e#êÃs¡T. qMq #·]Á‘·ø±s¡T\T Ä+Á<ÛäT\ #·]Á‘· ÄHê{ÏqT+&ç yÓTT<ä˝…’q≥T¢>± ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. Ä+Á<Ûä (XÊ‘·yêVü≤q), X¯ø£, |ü\¢e, Çø屫≈£î, ‘Ó\T>∑T #√fi¯, ‘·÷s¡TŒ #êfi¯ ó ø£´, ø±ø£rj·T, $»j·Tq>∑s¡, ≈£î‘·TuŸ cÕVæ≤, ôV’≤<äsêu≤<é ìC≤+ yÓTT<ä˝…’q e+XÊ\≈£î #Ó+~q sêE\T Ä+Á<Ûä <˚XÊìï |ü]bÕ*+#ês¡T. Áø°.X¯ 17e X¯‘êã›+˝À Á_{°wüß yês¡T ø√kÕÔ Ä+Á<ÛäqT ìC≤yéT e<ä›

¬>\T#·Tø=ì eTÁ<ëdüT sêh+˝À (eTÁ<ëdüT Áô|dæ&Ó˙‡) ø£\T|ü⁄≈£îHêïs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é ìC≤yéT Á_{Ïwüß Ä~Ûø£´‘·qT >∑T]Ô+∫ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘ê ìøÏ |ü]$T‘·yÓTÆHê&ÉT. 1947˝À uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ Ä+π>¢j·TT\ qT+&ç kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫Ãq ‘·s¡Tyê‘· ìC≤eTT, ôV’≤<äsêu≤<äT dü+kÕúHêìï ‘·eT bÕ\q˝ÀH˚ ñ+#·Tø√e{≤ìøÏ Á|üj·T‹ï+#ê&ÉT. b˛©düT #·s¡´ <ë«sê ôV’≤<äsêu≤<äT 1948 uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À $©qyÓTÆ, ôV’≤<äsêu≤<äT sêh+>± ne‘·]+∫+~. eTÁ<ëdüT sê»<Ûëì>± ñ+&˚ Ä+Á<Ûä sêh+ ø√dü+ neTs¡J$ bı{Ϻ lsêeTT\T 58 s√E\ ìsêVü‰s¡ Bø£å #˚dæ eTs¡DÏ+#ês¡T, ø±˙ ø£s¡÷ï\TqT sê»<Ûëì>± #˚dæ 1953 nø√ºãs¡T 1q eTÁ<ëdüT sêh+˝À ñ‘·Ôsêq ñqï 11 õ˝≤¢\‘√ Á|ü‘˚´ø£ Ä+Á<Ûä sêh+ #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T˝À ôV’≤ø√s¡Tº @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ≥+>∑T≥÷] Á|üø±X¯+ |ü+‘·T\T Ä+Á<Ûä sêÅcÕºìøÏ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTTK´eT+Á‹. ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ ø√]ø£ô|’ 1956, qe+ãs¡T 1q ôV’≤<äsêu≤<äT sêh+ ˝Àì ‘Ó\T>∑T e÷{≤¢&˚ ÁbÕ+‘ê\qT Ä+Á<Ûä sêh+˝À ø£*|æ Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ sêÅcÕºìï @sêŒ≥T #˚kÕs¡T. ø=‘·Ô sêÅcÕºìøÏ ôV≤’ <äsêu≤<é sê»<Ûë ì>± ne‘·]+∫+~. á $<Û+ä >± uÛ≤wü Ä<Ûës¡eTT>± @s¡Œ&çq sêÅcÕº\ ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ yÓTT<ä{Ï sêh+ nsTT+~. ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ Ä+Á<ÛäÁ|ü <˚XŸ sêÅcÕºìøÏ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï eTTK´eT+Á‹. 1960e dü+e‘·‡s¡+˝À |ü{≤düÿsY ø£$÷wüHé rs¡TŒeT÷\+>± ∫‘·÷Ôs¡T õ˝≤¢ ‹s¡T‘·ÔDÏ ‘ê\÷ø± ˝Àì m≈£îÿe uÛ≤>±ìï ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î Ç∫Ã, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT≈£î #Ó+~q ‹s¡Tefi¯S¢sY ‘ê\÷ø±˝Àì ø=ìï Á>±e÷\qT Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XÀ¢ #˚sêÃs¡T. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Ä$s¡“¤$+∫q|ü⁄Œ&ÉT 20 õ˝≤¢˝Ò ñHêïsTT. ‘·s¡Tyê‘·, 1970 |òæÁãe] 2q Á|üø±X¯+ õ˝≤¢, 1978 Ä>∑düTº 12q s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢, 1979 pHé 1q $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢\T @s¡Œ&É&É+‘√ yÓTT‘·Ô+ 23 õ˝≤¢\j·÷´sTT. ˙\+ dü+Je¬s&ç¶ Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ ‘=* eTTK´eT+Á‹. 1982 es¡≈£î n˙ï ø±+Á¬>düT Á|üuÛÑT‘ê«˝Ò Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ sêÅcÕºìï |ü]bÕ*+#êsTT. 1982 es¡≈£î ø±düT ÁãVü‰àq+<ä¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹>± m≈£îÿe ø±\+ |üì#˚XÊ&ÉT. Äj·Tq ‘·s¡Tyê‘· |æ.$.qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ eTTK´eT+Á‹>± ø=+‘·ø±\+ |üì#˚kÕs¡T. ‘·s¡Tyê‹ ø±\+˝À Äj·Tq uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ Á|ü<ÛëqeT+Á‹>± |üì#˚ kÕs¡T. nsTT‘˚ 1982 es¡≈£î sêh sê»ø°j·÷\˝À ø±+Á¬>düT≈£î ñ qï ã˝≤ìï düyê\T #˚j·T{≤ìøÏ q+<äeT÷] ‘ês¡ø£ sêe÷sêe⁄ n<˚ dü+e‘·‡s¡+˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ nH˚ ù|s¡T‘√ ˇø£ sê»ø°j·T bÕغì kÕú|æ+#ê&ÉT. kÕú|æ+∫q ‘=$Tà~ HÓ\\˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh+ ˝À n~Ûø±s¡|ü>±Z\T #˚|ü≥º&É+‘√ ˇø£ ãT&É‘·&ç <Óã“≈£î ekÕÔ<äT ≈£î|üŒ≈£L*q≥¢sTT+~. 2004 nôd+;¢ mìïø£\˝À uÛ≤s¡‘· C≤rj·T ø±+Á¬>düT, ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£ sêh+ ø√dü+ ñ<Ûäè‘·+>± b˛sê&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D sêh dü$T‹ (‘Ósêdü)‘√ ø£*dæ b˛{° #˚dæ+~. ø±+Á¬>düT, ‘Ósêdü ≈£L≥$T |ü<ä$˝ÀøÏ sêe&É+‘√, ø±+Á¬>düT≈£î #Ó+~q yÓ’.md t.sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ sêh eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡T. ◊<˚fi¯fl nq‘·s¡+ 2009

˝À »]–q XÊdüqdüuÛÑ mìïø£\˝À ø±+Á¬>dt bÕغ ˇ+≥]>± b˛{°#˚j·T>±, ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ, ‘Ósêdü, ñuÛÑj·T ø£eT÷´ìwüߺ bÕغ\T ø£*dæ eTVü‰≈£L≥$T ‘·s¡|òü⁄q b˛{°#˚XÊsTT. ∫s¡+J$ kÕú|æ+∫q Á|üC≤sê»´+ bÕغ, uÛ≤»bÕ\T ≈£L&Ü b˛{°#˚j·T&É+‘√ ãVüQeTTK b˛{°\T »]>±sTT. 2009 ôdô|º+ãs¡T 2q sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ ôV≤*ø±|üºsY Á|üe÷<ä+˝À eTs¡DÏ+#·&É+‘√ ø=DÏCÒ{Ï s√X¯j·T´ eTTK´eT+Á‹>± |üì#˚XÊ&ÉT. 14 HÓ\\T bÕ*+∫q ‘·s¡Tyê‘· q˝≤¢] øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹>± e÷s¡Ã&É+ »]–+~. sêh+ @s¡Œ&ç q‘·s¡Tyê‘· n&ÉbÕ <ä&ÉbÕ Á|ü‘˚´ø£ sêh ñ<ä´e÷\T <ëìøÏ b˛{°>± düyÓTÆø£´ ñ<ä´e÷\T »s¡T>∑T‘·÷ e#êÃsTT.2009˝À πød”ÄsY ìsêVü≤ s¡Bø£å $s¡$T+|ü#˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥T ÁbÕs¡+_ÛdüTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ á ñ<ä´e÷\T eT]+‘· ã\+ |ü⁄+E≈£îHêïsTT. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£ ø£$T{° @sêŒ≥T #˚dæ n+<ä]ø° nyÓ÷<äyÓTÆq \ø£å´+ ø=s¡≈£î Á|üj·T‹ï+∫q|üŒ{Ïø° dü‘·Œ¤*‘ê *e«˝Ò<äT. 30 p˝…’, 2013q ø±+Á¬>dt e]ÿ+>¥ ø£$T{° 10 õ˝≤¢\‘√ ≈£L&çq ‘Ó\+>±DqT Á|ü‘˚´ø£ sêh+>± @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫+~. ‘·<äT|ü] düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ eP|ü+<äT≈£î+~. Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑dü+|òü÷\ Hêj·Tø£‘·«+˝À ¬s+&ÉT HÓ\\ô|’ ã&ç düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´eT+ q&ÉTdü÷ÔH˚ e⁄+~. 3 nø√ºãsY 2013q »]–q πø+Á<äÁ|üuÛÑT‘·« eT+Á‹es¡Z düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó\+>±D≤ @sêŒ≥Tì ÄyÓ÷ ~+#ês¡T. ‘·<äT|ü] #·s¡´>± eT+Á‹es¡Z ñ|üdü+|òü÷ìï @sêŒ≥T #˚dæ ¬s+&ÉT sêÅcÕº\ düeTdü´\ô|’ #·]Ã+∫ yê{Ï |ü]cÕÿs¡ $esê\‘√ πø_HÓ{Ÿ H√{Ÿ, _\T¢ ‘·j·÷Ø »s¡>∑qT+~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XÀ¢ eT÷&ÉT eTTK´ ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT: ø√kÕÔ Ä+Á<Ûä, ‘Ó\+>±D, sêj·T\d”eT. sêh+˝À 23 õ˝≤¢\T ñHêïsTT. ôV’≤<äsêu≤<äT, sêh sê»<Ûëì, n‹ ô|<ä› q>∑s¡+. Ç‘·s¡ eTTK´ q>∑sê\T $XÊK|ü≥ï+, $»j·Tyê&É, ø±øÏHê&É, @\÷s¡T, sê»eT+Á&ç, ‹s¡T|ü‹, ø£s¡÷ï\T, HÓ\÷¢s¡T, es¡+>∑\T¢, >∑T+≥÷s¡T, eT∫©|ü≥ï+. >√<ëe], ø£èwüí e+{Ï eTVü‰q <äT\T sêwüº+˝À Á|üeVæ≤dü÷Ô ø=ìï \ø£å\ ôV≤ø±ºs¡¢ uÛÑ÷$T kÕ>∑T #˚j·TT≥≈£î ‘√&ÉŒ&ÉT‘·THêïsTT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ n~ÛH˚ ‘· eTTK´eT+Á‹ ø±>±, sêh |ü]bÕ\q >∑es¡ïs¡T ù|s¡Tq »s¡T>∑T‘·T+~. Ä+Á<Ûä Á|ü<˚XŸ XÊdüqdüuÛÑ (~>∑Te düuÛÑ)˝À 294 kÕúHê\T, $<Ûëq eT+&É* (m>∑Te düuÛÑ)˝À 90 kÕúHê\T ñHêïsTT. BìøÏ ‘√&ÉT, Ä+>√¢`Ç+&çj·THé es¡Z+ qT+∫ ˇø£]ì XÊdüq düuÛÑ≈£î Hê$TH˚≥T #˚kÕÔs¡T. Ä s¡ø£+>± XÊdüq düuÛÑ˝À düuÛÑT´\ dü+K´ 295. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÅcÕºìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À 60 kÕúHê\T ø£\e⁄ (˝Àø˘ düuÛÑ˝À 42, sê»´düuÛÑ˝À 18). á`Á|üuÛÑT‘·« bÕ\q <ë«sê Á|ü»\≈£î yÓTs¡T¬>’q ùde\+~+#·{≤ìøÏ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ n+‘·sê®\+˝À >∑yêøå±ìï ø£*– e⁄+~. Bìì m|æ ÄHé ˝…’Hé n+{≤s¡T. Bì˝À Ç+^¢wüß, ‘Ó\T>∑T\˝À, Á|üuÛÑT‘·« düe÷#êsêìïbı+<äT|ü]#ês¡T.

H˚‘·Hêï... ˙≈£î ~¬øÿes¡Hêï? uÛ≤Ø esê¸\ qwüº+ qT+∫ ‘˚s¡Tø√ì õ˝≤¢

ˇ+>√\T, nø√ºãsY 31(~»s¡ ï *dt º ) : Á|üø±X¯+ õ˝≤¢˝À uÛ≤Ø esê¸\T, es¡ <ä ñ<Ûäè‹ |üP]Ô>± ‘·–ZHê..yê{Ï ‘êøÏ &çøÏ >∑T¬s’q Á|ü»\T Ç+ø± ø√\Tø√˝Ò<Tä . ¬s’‘·T\ |ü]dæú‹ eTØ <äj·T˙j·T+>± ñ+~. |ü]Vü‰s¡+ Çe«&É+ $wüj·T+ n˝≤ ñ+∫ ‘˚..ø£˙dü+ qwüº+ n+#·Hê\T y˚j·T&É+˝Àq÷ n~Ûø±s¡T\T $÷qy˚T cÕ\T ˝…øÏÿdüTÔHêïs¡T. bı˝≤˝À¢ ñqï ˙s¡+‘ê ‘=\–b˛‘˚ ‘·|üŒ ‘êeTT ˇø£ n+#·Hê≈£î sê˝ÒeTì #ÓãT‘·THêïs¡T. eTTK´eT+Á‹, eT+Á‘·T\T, ø£˝…ø£ºsY n+‘ê ‘·ø£åDy˚T u≤~Û‘·T\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTì, ¬s’‘·T\≈£î n+&É>± ñ+{≤eTì #Ó|æŒHê Ä Vü‰$÷\T πøåÁ‘·kÕúsTT˝À ø±s¡´s¡÷|ü+ <ë\Ã&É+ ˝Ò<äT. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± <Óã“‹qï ÄsYn+&é;, |ü+#êj·TrsêCŸ XÊK\≈£î #Ó+~q s√&É¢ eTs¡eTà‘·T\T, |ü⁄q]ïsêàD |üqT\T |üPs¡Ôj˚T´ dü]øÏ eTs√ 15 s√E\ es¡≈£î |üfÒº neø±X¯+ ñ +~. n<˚$<Ûä+>± ô|<ä› m‘·TÔq #Ós¡Te⁄\T, yê>∑T\≈£î |ü&çq >∑+&ÉT¢ Ç+ø± |üP&ÉÃ˝Ò<äT. Nsê\, |üs¡÷Ãs¡T ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ y˚˝≤~ mø£sê ˝À¢ |ü‹Ô, e], y˚s¡TX¯q>∑ |ü+≥\T ˙≥ eTTì>±sTT. –<ä›\÷s¡T, ø=eTs√\T eT+&É˝≤˝À¢ |ü‹Ô, $Ts¡|ü, ø£+~, yÓTTø£ÿC§qï |ü+≥\≈£î qwüº+ yê{Ï*¢+~. |ü+≥bı˝≤\ qT+∫ Ç+ø± ˙s¡T ãj·T≥≈£î b˛˝Ò<äT. ˇ+>√\T q>∑s¡+‘√ bÕ≥T, rs¡ ÁbÕ+‘· Á>±e÷˝À¢ì ø=ìï ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç+ø± ˙s¡T ì*∫ ñ+~. ø=‘·Ô|ü≥ï+ eT+&É\ +˝À |ü]dæú‹ eT]+‘· <ës¡TD+>± ‘·j·÷¬s’+~. s√&ÉT¶≈£î Çs¡TyÓ’|ü⁄˝≤

|ü+≥ bı˝≤\T ˙{Ï‘√ ì+&çb˛sTT ø£qT#·÷|ü⁄y˚Tsê #Ós¡Te⁄\qT ‘·\|æ+#˚˝≤ ñHêïsTT. uÛ≤Ø esê¸\T ≈£î]dæq|ü⁄Œ&ÉT ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê \T eTT+|ü⁄q≈£î >∑Ts¡e&É+ kÕ<Ûës¡DyÓTÆHê..ákÕ] e÷Á‘·+ m>∑Te ÁbÕ+‘ê˝…’q –<ä›\÷s¡T, ø=eTs√\T e+{Ï eT+&É˝≤\T ôd’‘·+ |üP]ÔkÕú sTT˝À »\~>∑“+<Ûä+˝À ∫≈£îÿ≈£îHêïsTT. q\¢eT\ n≥M ÁbÕ+‘·+˝À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\T es¡<ä s¡÷|ü+˝À á eT+&É˝≤\qT eTT+#Ó ‹Ô+~. õ˝≤¢˝Àì rs¡ ÁbÕ+‘· eT+&É˝≤˝À¢ düTe÷s¡T 15 y˚\ ôV≤ø±º s¡¢≈£î ô|’>± yÓHê$÷ s=j·T´\ kÕ>∑T »s¡T>∑T‘√+~. es¡<ä\ ø±s¡D+>± s=j·T´\ #Ós¡Te⁄˝À¢øÏ ô|<ä› m‘·TÔq ˙{Ï Á|üyêVü≤+ sêe&É+‘√ s√E\ ej·TdüTqï |æ\¢\‘√bÕ≥T πsb˛e÷b˛ Vü‰¬s«dæº+>¥≈£î dæ<ä∆+>± ñqï s=j·T´\T ôd’‘·+ ø=≥Tº≈£îb˛sTT ¬s’‘·T\T ≈£î|üŒ≈£L*b˛j·÷s¡T. \ø£å˝≤ ~ s¡÷bÕj·T\T e&û¶\≈£î ‘Ó∫à s=j·T´\ kÕ>∑T≈£î ô|≥Tºã&ç ô|≥º>± n~ ø±kÕÔ H˚\bÕ˝…’+<äì Äø±« ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. õ˝≤¢yê´|üÔ+>± nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê˝À¢ ¬s’‘·qï\T eTTK´+>± øö\T ¬s’‘·T\T uÛ≤Ø>± qwüºb˛j·÷s¡T. nH˚ø£ eT+~ øö\T ¬s’‘·T\T Jeqàs¡D |ü]dæú‘·T \T m<äTs=ÿ+≥T+&É>± e÷s¡÷ºs¡T eT+&É\+ ÇdüTø£<ä]Ù Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ùwø˘ eTÚ˝≤* (49) nH˚ øö\T ¬s’‘·T >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. düTe÷s¡T s¡÷. 3 \ø£å\ es¡≈£î e&û¶øÏ ‘Ó∫à |ü+≥ kÕ>∑T #˚dæq eTÚ˝≤* yê{Ïì rπsÃ<Ó˝≤>∑? nH˚ Ä˝À#·q‘√ >∑T+&Ób˛≥T≈£î >∑T¬s’ eTè‹ #Ó+<ë&ÉT. B+‘√ ¬sø±ÿ&ç‘˚ >±˙ &=ø±ÿ&Éì n‘·ì ≈£î≥T+ ã+ s√&ÉT¶q |ü&ç+~. }Væ≤+#·ì es¡<ä ñ<Ûäè‹øÏ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ‘=$Tà~ eT+~ ø=≥Tº≈£îb˛j·÷s¡T. yê]˝À –<ä›\÷s¡T, ø=eTs√\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ $<ë´]ú˙, $<ë´s¡Tú\T ◊<äT>∑Ts¡THêïs¡T. Äj·÷ ≈£î≥T+u≤ \≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mø˘‡Áπ>wæj·÷ øÏ+<ä s¡÷. 1.50 \ø£å\T n+<äCÒdæ #˚‘·T\T <äT\T|ü⁄≈£î+~. esê¸\ e\¢ õ˝≤¢ ¬s’‘ê+>∑+, Á|ü»\T nH˚ø£ $<Ûë\T>± qwüºb˛sTTHê Á|üuÛÑT‘·«+ e÷Á‘·+ πøe\+ 10 øÏ˝À\

_j·T´+, ¬s+&ÉT ©≥s¡¢ øÏs√dæHé Ç∫à dü]ô|≥Tº≈£î+~. eTTK´eT+Á‹ õ˝≤¢ |üs¡´≥q˝À 5 s√E\bÕ≥T ˙≥ eTTì– ñqï ø±\˙˝À¢ ìyê dü+ ñ+≥Tqï Á|ü»\≈£î 20 øÏ˝À\ _j·T´+ ÇkÕÔeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. πøe\+ á _j·T´+ ‘·eT ø£+≥ ˙s¡T ‘·T&Ée>∑\<ë? nì Á|ü»\T Á|ü•ïdüTÔHêïs¡T. õ˝≤¢˝À es¡<ä\ e\¢ ˇ+>√\T |ü≥ºD+˝À 26 ø±\˙\T ˙≥ eTTq>±Z, õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 65 ø±\˙\ es¡≈£î »\~ >∑“+<Ûä+˝À ∫≈£îÿ≈£îb˛j·÷sTT. ˇø£ <äX¯˝À ø±\Te\T, bı˝≤\T ø£*dæb˛sTT @$ ø±\Te˝À, @$ bı˝≤˝À ‘Ó\TdüTø√˝Òì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. uÛ≤Ø esê¸\≈£î õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± nìï s¡+>±\≈£î dü+ã+ ~Û+∫ s¡÷. 586 ø√≥¢ es¡≈£î qwüº+ yê{Ï*¢q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üø£{Ï +∫ q|üŒ{Ïø° yêdüÔyêìøÏ á qwüº+ n+‘·≈£î eT÷&ÉT ¬s≥T¢ ñ+≥T+<äì u≤~Û‘·T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. esê¸\ e\¢ #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·THêïs¡T. eTTK´+>± Nsê\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√ bÕ≥T, ˇ+>√\T, C….|ü+>∑T\÷s¡T, ø=‘·Ô|ü≥ï+, Hê>∑T\T|üŒ\bÕ&ÉT˝À¢ ô|<ä› m‘·TÔq ñqï #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ Çfi¯¢˝ÀøÏ uÛ≤Ø>± es¡<ä ˙s¡T #˚s¡Tø√e&É+‘√ eT>∑Z+ >∑T+‘·\˙ï ˙{Ï‘√ eTTì–b˛sTT n$ m+<äT ≈£L |üìøÏsê≈£î+&Ü ‘·j·÷s¡j·÷´sTT. ˇø£ÿ Nsê\˝À 12 y˚\≈£î ô|’>± eT>±Z\T ˙≥ eTTì>±sTT. ◊@yÓ’ |ü<∏äø£+ øÏ+<ä >∑èVü≤ìsêàD≤ìøÏ s¡÷. 70 y˚\T, n<äq+>± eTs√ s¡÷. 15 y˚\T n+<äCÒkÕÔeTì, ˙≥ eTTì–q eT>±Z\≈£î ˇø=ÿø£ÿ]øÏ s¡÷. 5 y˚\T #=|ü⁄Œq qwüº|ü ]Vü‰s¡+ n+~kÕÔeTì eTTK´eT+Á‹ Á|üø£{Ï+#ês¡T. nsTT‘˚ ø£˙dü+ s¡÷. 20 y˚\T qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+#·ì<˚ ‘·eT |ü]dæú‹ ˇø£ >±&çq |ü&É<äì #˚H˚‘· ø±]à≈£î\T yêb˛‘·THêïs¡T. õ˝≤¢≈£î »]–q rs¡ì qcÕºìï ø=+‘·y˚Ts¡¬ø’Hê rπsà $wüj·T+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ j·TT∆ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T #˚|ü≥ºø£b˛‘˚ n|ü⁄Œ\ }_˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ¬s’‘ê+>∑+, #˚H˚‘· ø±]à≈£î\ |ü]dæú‹ eT]+‘· <äTs¡“¤s¡+>± e÷s¡T‘·T+~.

lø±≈£îfi¯+, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï *dt º ) : õ˝≤¢ ˝ À dü + uÛ Ñ $ +∫q es¡<ä\≈£î á HÓ\ 27e ‘˚Bq eTs¡DÏ+∫q n\uÀsTTq mÁs¡ j·T´(55) ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î lø±≈£îfi¯+ XÊdüq düuÛÑT´\T <Ûäsêà q Á|ükÕ<ä sêe⁄ qwüº |ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD° #˚kÕs¡T. ô|<äbÕ&ÉT˝Àì XÊdüq düuÛÑT´ì ìyêdü+˝À >∑Ts¡T yês¡+ ñ<äj·T+ s¡÷.1.50 \ø£å\ qwüº |ü]Vü‰s¡ #Ó≈£îÿqT mÁs¡j·T´ ≈£îe÷s¡T\T n\uÀsTTq yÓ+ø£≥sêE, >∑+>∑sêE, n|üŒ\sêE., ≈£îe÷¬sÔ sêCÒX¯«] \≈£î <Ûäsêàq n+<äCÒ kÕs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <äTs¡<äèwüºø£s¡ dü+|òüT ≥q »]–+<äì n_Ûe]í+#ês¡T. qwüº|ü]Vü‰s¡+>± n+<äCÒdæq yÓTT‘êÔìï dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì ø√sês¡T. Ä|ü<ë“+<äT |ü<∏äø£+ ÁøÏ+<ä s¡÷.50 y˚\T e#˚à neø±X¯+ ñ+<äì nHêïs¡T. n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ nH˚ø£ #·s¡´\T #˚|ü{Ϻq|üŒ{ÏøÏ <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·TÔ es¡<ä\ düeTj·T +˝À Ç<ä›s¡T eTs¡DÏ+#·&É+ u≤<Ûëø£s¡eTì nHêïs¡T. mÁs¡j·T´ >√&É ≈£L* #·ìb˛>± m#ÓÃs¡¢ eT+&É\+˝À ∫+‘·|ü*¢ ms¡Tø£&ÉT |æ&ÉT>∑TbÕ≥T≈£î

>∑T¬s’ eTs¡DÏ+#ês¡ì ‘Ó*bÕs¡T. es¡<ä rÁe‘· n~Ûø£+>± ñ+<äì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. $|ü‘·TÔ\ düeTj·T+˝À Á|ü»\T ≈£L&Ü nÁ|üeT ‘·Ô+>± ñ+&Ü\ì ø√sês¡T. >√&É\T |ü{Ïwüº+>± ˝Òq|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì >∑eTì+∫ ‘·>∑T s¡ø£åD #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ es¡<ä\ô|’ ‘·ø£åD+ düŒ+~+∫+<äì, qwüº|ü]Vü‰s¡+ ‘·«]‘·>∑‹q |ü+|æ D° #˚j·TT≥≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+≥T+<äì #ÓbÕŒs¡T. Á>±e÷\≈£î qwüº n+#·Hê ãè+<ë\T edüTÔHêïj·Tì yê{Ï e<ä› qcÕº\qT ‘·|üŒìdü]>± qyÓ÷<äT #˚sTT+#·Tø√yê\ì $»„|æÔ #˚kÕs¡T. n<˚$<Ûä+>± u≤´+≈£î U≤‘ê\T $~Û>± ñ+&Ü\ì, u≤´+≈£î U≤‘ê\T ˝Òìyês¡T yÓ+≥H˚ ÁbÕs¡+_Û+#·Tø√yê\ì ‘Ó*bÕs¡T. qwüº|ü]Vü‰s¡+ ÄHé ˝…’Hé <ë«sêH˚ |ü+|æD° »s¡T>∑T‘·T+<äH˚ $wüj·÷ìï >∑eTì+#ê\ì nHêïs¡T. õ˝≤¢˝À dü+uÛÑ$+∫q ô|ò’*Hé ‘·TbòÕqT, es¡<ä\ qcÕºìï sêh eTTK´ eT+Á‹ >∑‘· |ü~ s√E˝À¢ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ õ˝≤¢qT dü+<ä]Ù+∫ dü«j·T+>± ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡ì Äj·Tq #ÓbÕŒs¡T. M{Ïô|’ eTTK´ eT+Á‹ ‘·>∑T $<Ûä+>± düŒ+~+∫q $wüj·T+ $~‘·y˚Tqì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£ eT+˝À &çdæm+mdt n<Ûä´≈£åî\T >=+&ÉT ø£èwüíeT÷]Ô, ¬s$q÷´ &ç$»q˝Ÿ n~Ûø±] õ.>∑D?wt ≈£îe÷sY , ‘·Vü≤o˝≤›s¡T m+.ø±∞Á|ükÕ<é, ñ |ü‘·Vü≤o˝≤›s¡T dürwt, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

$XÊK|ü≥ïs, nø√ºãsY 31(~»s¡ï*dtº): e÷J Á|ü<Ûëì Çs~sê >±sBÛ J$‘ês‘·+ düyÓTÆø£´ dæ<ë∆s‘êìøÏ ø£≥Tºã&ܶs¡ì eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ ø=ìj·÷&Üs¡T. Çs~sê >±sBÛ dæ<ë∆s‘ê\πø ‘·q≈£î Ä<äs¡ÙeTì #ÓbÕŒs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Çs~sê >±sBÛ es¡›s‹ì |ü⁄s¡düÿ]s#·T≈£îì eTTK´eT+Á‹ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\T n]Œs#ês¡T. á dü+<äs¡“¤s>± Çs~s¡ ùde*ï Äj·Tq Á|üX¯+dæs#ês¡T. Ç~˝≤ e⁄s&É>± eTTK´eT+Á‹ õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î eT+Á‹ |üs¡´≥q≈£î eT+Á‹ õ˝≤¢ |üs¡´≥q≈£î eT+Á‹ u≤\sêE &ÉTe÷à ø={≤ºs¡T. øÏs¡DY |üs¡´≥q˝À u≤\sêE bÕ˝§Zqø£b˛e&É+ #·s¡Ã˙j·÷sX¯+>± e÷]s~.

>∑T+≥÷s¡T, nø√ºãsY 31(~»s¡ï*dt)º :õ˝≤¢˝À 98 XÊ‘·+ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT |üPs¡sÔ TT+ <äì õ˝≤¢ dü+j·TTø£Ô ø£˝…ø£ºsY $y˚ø˘j·÷<äyé ù|s=ÿHêïs¡T. q>∑s¡bÕ\ø£ dü+düú, ns¡+&É˝Ÿù|≥, ø=‘·Ôù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ì Ä<ÛësY qyÓ÷<äT πø+Á<ë\qT Äj·Tq |ü]o*+#ês¡T. ø=‘·ùÔ |≥, e÷¬sÿ{Ÿ ≈£L&É*˝Àì øπ +Á<ë˝À¢ j·T+Á‘ê\qT ô|+#ê\ì dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\≈£î Ä<˚XÊ*#êÃs¡T. ø=‘·ùÔ |≥ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT øπ +Á<ä |ü]o\q düeTj·T+˝À z e´øÏÔ ∫s¡THêe÷ Á<ÛTä Mø£sD¡ ≈£î dü+ã+~Û+∫q |üÁ‘ê\T bı+<ä&+É ˝À m<äTs=ÿ+≥Tqï düeTdü´\qT CÒd”øÏ $e]+#ês¡T. Bìô|’ $y˚ø˘j·÷<äyé düŒ+~dü÷Ô qyÓ÷<äT øπ +Á<ä+ ÇHé#êÛ ]®øÏ |ü\T dü÷#·q*#êÃs¡T. ∫s¡THêe÷ Á<ÛTä Mø£sD¡ $wüjT· +˝À düs¡fi¯+>± e´eVü≤]+#ê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ $y˚ø˘j·÷<äyé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT Á|üÁøÏjT· |üP]Ô>± ñ∫‘·eTì, <äfi≤s¡T\qT ÄÁX¯sTT+#·e<äì› dü÷∫+#ês¡T. õ˝≤¢ bÂs¡dsü |¡ süò ê\ XÊK n~Ûø±] s¡$‘˚» Hêj·Tø˘, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

düeTj·T+ ‘·≈£îÿe, mÁs¡j·T´ ≈£î≥T+u≤ìøÏ qwüº|ü]Vü‰s¡+ |ü+|æD° #˚dæq <Ûäsêàq ‘·«s¡>± ‘Ó\+>±D: wæ+&˚

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31 : düeTj·T+ ‘· ≈£îÿe>± ñqï+<äTq M˝… ’ q +‘· ‘· «s¡ > ± ‘Ó\+>±D Á|üÁøÏj·T qT |üP]Ô #˚kÕÔeTì øπ +Á<ä ¨+XÊK eT +Á‹ düTo˝Ÿ ≈£îe÷ sY wæ+&˚ >∑Ts¡Tyês¡+ nHêïs¡ T . Äj· T q sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®‘√ eT<Ûë´Vü≤ï+ uÛÒ{° nj·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ $˝Òø£s¡T\‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. sêh+˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q nìï bÕغ\≈£î ‘êeTT ˝ÒK\T sêXÊeTHêïs¡T. eT+Á‘·T\ ãè+<ä+(õy√m+) $~Û $<ÛëHê\ ô|’q n_ÛÁbÕj·T+ rdüT≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. eTTK´eT+Á‹ øÏsD ¡ Y ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ ˝ÒK ô|q’ düŒ+~+#˚+<äT≈£î Äj·Tq ìsêø£]+#ês¡T. n<˚ düeTj·T+˝À øÏs¡DY ˝ÒK ô|’q ‘êqT sêh|ü‹øÏ $es¡D Çe«˝Ò<äì #ÓbÕŒs¡T. ø±>±, πø+Á<ä ¨+XÊK eT+Á‹ düTo˝Ÿ≈£îe÷sY wæ+&˚ >∑Ts¡T yês¡+ ñ<äj·T+ sêh|ü‹ Á|üDuŸ eTTKØ®ì ø£\TdüT≈£îHêïs¡T. sêh $uÛÑ»qô|’ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ sêdæq ˝ÒKô|’ $es¡D Ç∫Ãq≥T¢ yês¡Ô\T e#êÃsTT. Ä]ºø£˝Ÿ 3 Á|üø±s¡+ sêC≤´+>∑ ã<ä›+>±H˚ $uÛÑ»q »s¡T>∑T‘·+<äì sêh|ü‹øÏ #Ó|æŒq≥T¢>± ‘Ó\Tk˛Ô+~. õy√m+ $~Û$<ÛëHê\ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T ø√sêeTì, bÕغ\ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\TdüT≈£îqï ‘·sê«‘˚ nœ\|üø£å ‘˚B\T Ksês¡T #˚kÕÔeTì wæ+&˚ #ÓbÕŒs¡T. eTs√yÓ’|ü⁄ ás√E sêh+ ˝Àì Á|ü<Ûëq mì$T~ sê»ø°j·T bÕغ\≈£î πø+Á<ä ¨+XÊK ø±s¡´<ä]Ù nì˝Ÿ >√kÕ«$T ˝ÒK\T sêdæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. qe+ãsY ◊<äe ‘˚B˝À>± Jy√m+ $~Û$<ÛëHê\ô|’ n_ÛÁbÕj·÷\T ‘Ó\bÕ\ì ¨+ XÊK ø√]+~.

düyTÓ øÆ ´£ y˚T Çs~sê >±sBÛ dæ<ë∆s‘·+ : øÏsD¡ Y õ˝≤¢˝À 98 XÊ‘·+ Ä<ÛësY qyÓ÷<äT |üP]Ô

X¯óÁø£yês¡+ 01 qe+ãsY 2013

eT‘·X¯≈£îÔ\≈£î e´‹πsø£+>± 14 bÕغ\ rsêàq+

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31 : <˚X¯+˝À eT‘·yê<ëìøÏ e´‹πsø£+>± b˛sê ≥+, eT‘·düyÓTÆø£´‘· |ü]s¡ø£åD \ø£å´+>± 14 sê»ø°j·T bÕغ\T @ø£‘ê {Ïô|’øÏ e∫à rsêàq+ #˚XÊsTT. eT‘·yê<äT\qT m<äTs¡TÿH˚+<äT≈£î ˝ÖøÏø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£ X¯≈£îÔ\˙ï @ø£+ ø±yê\+≥÷ Çø£ÿ&ç ‘·˝Ÿø£{Àsê ùdº&çj·T+˝À düe÷CŸyêB bÕغ‘√ bÕ≥T yêeT|üø£å bÕغ\T düyÓTÆy˚X¯yÓ TÆ eTTkÕsTT<ë rsêàq+ô|’ dü+‘·ø±\T #˚XÊsTT. ªø£HÓ«q¸Hé |òüsY |”|ü⁄˝Ÿ‡ j·T÷ì{° n+&é m¬>sTTHÓdtº ø£eT÷´q*»+µ ù|]≥ á düuÛÑ ìs¡«Væ≤+ #ês¡T. Á|üdüTÔ‘·+ <˚X¯+˝À eT‘√Hêà<ä X¯≈£îÔ\T eTs√kÕ] eT‘·|üs¡yÓTÆq ñÁ~ø£Ô‘·\qT düèwæº+#˚+<äT≈£î dæ<ä∆eTe⁄‘·THêïj·Tì, sêqTqï ˝Àø˘dü uÛÑ mìïø£\ H˚|ü<∏ä´+˝À eT‘·|üs¡yÓTÆq Á|ü#ês¡+ }|ü+<äT≈£îqï<äì, <ëì |òü*‘·+>±H˚ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê˝À¢ eT‘· |òüTs¡¸D\T #√≥T #˚dTü ≈£î+≥THêïj·Tì á rsêàq+ ù|s=ÿ+~. eTT»|òsü qY >∑sY <ë&ÉT\qT Ç+<äT≈£î ñ<ëVü≤s¡D>± ‘Ó*|æ+~. á ‘·s¡TD+˝À eT‘·yê<äT\qT m<äTs¡TÿH˚˝≤ Á|ü»\qT @ø£+#˚ùd+<äT≈£î ˝ÖøÏø£, Á|üC≤kÕ«$Tø£ X¯≈£îÔ\T eTT+<ä&ÉTπ>j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì∫Ã+~. <˚X¯+ Á|üdüTÔ‘·+ eT‘·X¯≈£îÔ\ eTT|ü⁄Œ ˙&É˝À ñqï<ä+≥÷ H˚{Ï |ü]dæ‘ú T· ˝À¢ Á|ü»\qT düyTÓ øÆ ´£ |üs#¡ &· +É <ë«sê Ä X¯≈£îÔ\qT m<äTs√ÿyê\ì Ä rsêàq+ düŒwüº+ #˚dæ+~.

eTqkÕú|ü+‘√ j·TTe≈£îì Ä‘·àVü≤‘·´

KeTà+, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): z <=+>∑‘·q+ πødüT˝À b˛©düT\T $#ê]+#ês¡ì eTqkÕú|ü+‘√ j·TTe≈£î&ÉT #Ós¡Te⁄˝À |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ø=qï dü+|òTü ≥q eT+&É\+˝Àì >∑≥Tº>÷∑ &Ó+˝À #√≥T #˚dTü ø=+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫q $esê*˝≤ ñHêïsTT. >∑≥Tº>∑÷&˚ìøÏ #Ó+~q ◊q+|üP&ç qπ>XŸ(28)ì eT÷&ÉTs√E\ ÁøÏ‘·+ z Ç+{À¢ bòÕ´q¢ <=+ >∑‘·q+ πødüT˝À <äeTàù|≥ b˛©düT\T |æ*∫ $#ê]+#ês¡T. B+‘√ n‘·qT eT+>∑fi¯yês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yÓTT<äT›\>∑÷&Ó+ dü$÷|ü+˝Àì ePs¡#Ós¡Te⁄˝À |ü&ç Ä‘·àVü≤‘·´ #˚düTø=Hêïs¡T. j·TTe≈£î&ÉT #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ yÓ[¢ ‹]–sêø£b˛e≥+ >∑eTì+∫q e´øÏÔ $wüj·÷ìï Á>±eT+˝À ‘Ó*j·TCÒXÊ&ÉT. n‘·&ç eTè‘·<˚Vü‰ìï ãT<Ûäyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ yÓ*øÏ rXÊs¡T. á $wüj·TyÓTÆ <äeTàù|≥ môd’‡ nXÀø˘ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ qπ>XŸqT <=+>∑‘·q+ πødüT˝À $#ê]+∫+~ yêdüÔey˚Tqì nHêïs¡T. ø±>±, ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ &ç$»Hé|ü]~Û˝Àì Ç˝…¢+<äT CÒπø zd”|” ìsê«dæ‘·T\≈£î Á&Ü|ü<ä∆‹˝À düú\ πø{≤sTT+|ü⁄ #˚|ü{≤ºs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ Äضy√ ø±sê´\ j·T+˝À Çfi¯ó¢ ø√˝ÀŒsTTq ìsê«dæ‘·T\ düeTø£å+˝À Á&Ürdæ $esê\T yÓ\¢&ç+#ês¡T. 20e yês¡T¶˝Àì Vü≤e÷*ãd”Ô, 21e yês¡T¶˝À ø£fi≤dæ ãd”Ô, eT+~∏ìô|ò’˝Ÿãd”Ô ÁbÕ+‘ê˝À¢ 860 mø£sê\qT ìsê«dæ‘·T\≈£î bÕ¢≥T¢>± eT+ps¡T #˚XÊs¡T. BbÕe[ |ü+&ÉT>∑ ‘·s¡Tyê‘· |ü{≤º\T |ü+|æD° #˚kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À dæ+>∑πsDÏ mk˛«≥÷ Jm+ ø£èwüíÁ|ükÕ<é, sê+#·+<äsY, lìyêdüsêe⁄, sêeTT\T, Ç˝…¢+<äT ‘·Vü≤dæ˝≤›s¡T Ç.Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, edü+‘·sêe⁄ bÕ˝§ZHêïs¡T.

øÏs¡DYô|’ X¯+ø£s¡qï ô|ò’sY: »>∑Hé bÕغô|’ »>±Z¬s&ç¶

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~» s¡ï*dtº): eTTK´eT+Á‹ øÏs¡DY ≈£îe÷sY s¬ &ç¶ nqï+ ô|{Ïqº yêfi¯øπ¢ düTqï+ ô|&ÉT‘·THêïs¡ì e÷J eT+Á‹, ø£+{ÀHÓà+≥T XÊdüq düuTÑÛ ´&ÉT X¯+ø£s¡ sêe⁄ >∑Ts¡Tyês¡+ $eT]Ù+#ês¡T. $uÛÑ»qô|’ ø±+ Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+ ìs¡íj·÷ìï øÏs¡DY e´‹πsøÏ+#·&Üìï Äj·Tq ‘·|ü⁄Œ |ü{≤ºs¡T. >∑T»sê‘Y eTTK´eT+Á‹, uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ d”ì j·TsY H˚‘· qπs+Á<ä yÓ÷&û mqï{Ïø° Á|ü<ÛëqeT+Á‹ ø±˝Ò&ÉHêïs¡T. nìï bÕغ\T ‘Ó\+>±Dô|’ n_ÛÁbÕj·T+ #ÓbÕŒø£H˚ ø±+Á¬>düT bÕغ n~ÛcÕºq+, πø+Á<ä+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+<äì dü+>±¬s&ç¶ XÊdüq düuÛÑT´&ÉT, Á|üuÛÑT‘·« $|t ‘·÷s¡TŒ »j·TÁ|üø±XŸ ¬s&ç¶(»>±Z ¬s&ç¶) yÓT<äø˘ õ˝≤¢˝À nHêïs¡T. $uÛÑ»qô|’ mes¡T j·T÷ ≥sYï rdüT≈£îHêï @◊dædæ n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ì j·÷ >±+BÛ ‘·>∑Zs¡Hêïs¡T. »>∑Hé bÕغô|’ »>±Z¬s&ç¶ eTTK´eT+Á‹ øÏs ¡DY ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ yÓTT<ä{Ï qT+&ç düyÓTÆø£´yê~ nHêïs¡T. ñ|ü mìïø£\ düeTj·T+˝À |üs¡ø±\ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À »]–q düuÛÑ˝À yÓ’j·TkÕ‡sY ø±+Á¬>düT bÕغ >ös¡yê<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’j·Tdt $»j·TeTà ‘·eT bÕغ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+ ø±<äì #ÓbÕŒs¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. Ä bÕغì Ç|ü⁄Œ&ÉT Á|ü»\T qeTà&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. &Ûç©¢øÏ {≤dtÿbò˛sY‡ sêh+˝À ‘·eT |üs¡´≥q eTT–dæ+<äì &Ûç©¢ yÓfi¯óÔHêïeTì {≤dtÿbò˛sY‡ ãè+<ä N|òt $»j·T≈£îe÷sY ‘Ó*bÕs¡T. Çyê[º‘√ ôV’≤<äsêu≤<äT˝À n_ÛÁbÕj·T ùdø£s¡D |üPs¡ÔsTT+<äHêïs¡T. ã\>±\ |ü+|üø±\T, e´edüú ã˝À|ü +‘·+ô|’ ìy˚~ø£\T n+<ëj·Tì #ÓbÕŒs¡T. e÷y√sTTdüTº\T, Ç‘·s¡ n+XÊ\≈£î dü+ã+~Û+∫ nedüsêìï ã{Ϻ yÓ÷Vü≤]+|ü⁄ ñ+≥T+<ä Hêïs¡T.

◊@mdt\T eTÚœø£ Ä<˚XÊ\qT $H=<äT›: düTÁ|”+ø√s¡Tº

q÷´&Ûç©¢, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï *dtº): Ç{°e* ø±\+˝À ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T m<äTs=ÿ+≥Tqï »] ƒ\yÓTÆq |ü]dæú‘·T\qT <äèwæº˝À ñ +#·T≈£îì düTÁ|”+ø√s¡Tº >∑Ts¡Tyês¡+ ø°\ø£yÓTÆq rs¡TŒqT yÓ\Te]+ ∫+~. Á|üuÛÑT‘·«+˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT ˝…’q sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T Ç#˚à eTÚœø£ Ä<˚XÊ\qT ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T bÕ{Ï+#ê*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äì düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘·q rs¡TŒ˝À ù|s=ÿ+~. Á|üuÛÑT‘·« n~Û|ü‘·T\ qT+∫ sê‘·|üPs¡«ø£yÓTÆq Ä<˚XÊ\qT e÷Á‘·y˚T d”«ø£]+#ê*‡+~>± rs¡TŒ˝À ‘Ó*|æ+~. n~Ûø±s¡T\ ã~©\T, b˛dæº+>¥ Çe«&É+˝À n$˙ ‹, \+#·>=+&ç‘q· +, sê»ø°jT· CÀø±´ìøÏ e´‹πsø£+>± dæ$˝Ÿ düØ«ôddt uÀs¡T¶ @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·÷ z |æ{ÏwüHé <ëK˝…’+~. |æ{ÏwüHéqT |ü]o*+∫q düTÁ|”+ø√s¡Tº n˝≤+{Ï ˇø£ uÀs¡T¶qT eT÷&ÉT HÓ\˝À¢>± @sêŒ≥T #˚j·÷\ì πø+Á<ä+, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. n~Ûø±s¡T\T dæús¡yÓTÆq ø±\ |ü]$T‘·T\qT ø£*– ñ+&Ü\ì ù|s=ÿ+~. ‘·s¡#·÷ n~Ûø±s¡T\qT ã~© #˚j·T&Üìï ìs√~Û+#·&É+ e\¢ Á|üuÛÑT‘·« $<ÛëHê\ neT\T, Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\qT ù|<ä Á|ü»\≈£î n+~+#˚+<äT≈£î M\e⁄‘·T+<äì ‘Ó*|æ+~. á dü+düÿs¡D\ ø±s¡D+ >± Á|üuÛÑT‘·«+, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\ eT<Ûä´ eè‹Ô |üs¡yÓTÆq $<ÛëHê\qT yÓTs¡T>∑T|üs¡Ã&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì ù|s=ÿ+~. ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ ã~©\T, b˛dæº+>¥, Áø£eT•ø£åD |üs¡yÓTÆq #·s¡´\qT ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î z #·{≤ºìï s¡÷bı+~+#ê\ì düTÁ|”+ ø√s¡Tº bÕs¡¢yÓT+≥TqT ø√]+~. n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘·« n~Û|ü‘·T\ eTÚœø£ Ä<˚XÊ\‘√ düŒ+~+# ·≈£L&É<äì, n˝≤+{Ï Ä<˚XÊ\T n$˙‹ì ô|+#˚ $<Ûä+>± ñ+{≤j·Tì ø√s¡Tº rs¡TŒ˝À ù|s=ÿ+~. ˇø£ y˚fi¯ ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T yê] eTÚœø£ Ä<˚XÊ\‘√ düŒ+~+∫q≥¢sTT‘˚ yê{Ïì qyÓ÷<äT #˚j·÷\ì, ˝Ò<ä+fÒ düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ ‘Ó∫à ≈£L&Ü eè<∏ëj˚T ne⁄‘·T+<äì ø√s¡Tº ù|s=ÿ+~. düTÁ|”+ ø√s¡Tº z yÓTÆ\TsêsTT ˝≤+{Ï rs¡TŒqT yÓ\Te] +∫+<äì e÷J πø_HÓ{Ÿ ø±s¡´<ä]Ù {ÏmdtÄsY düTÁãeTD´Hé nHêïs¡T. ◊@mdt n~Ûø±s¡T\T Á|üC≤ ùde≈£î\T e÷Á‘·y˚Tqì, Áô|’y˚≥T ùde≈£î\T ø±<ä ì , Á|ü u Û Ñ T ‘· « + yê]ì dü « Á|ü j Ó ÷ »Hê\ ø√dü + ñ|ü j Ó ÷ – +#·≈£L&É<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç{°e* ø±\+˝À ñ‘·Ôs¡Á|ü<˚XŸ˝À <äTsêZXø¯ ÔÏ Hê>¥bÕ˝Ÿ, Vü≤sê´Hê sêh+˝Àì nXÀø˘ UÒe÷ÿ ˝≤+{Ï ◊@mdt n~Ûø±s¡T\ $wüj·T+˝À Äj·÷ sêh Á|üuÛÑT‘ê«\T e´eVü≤]+∫q rs¡T |ü≥¢ Á|ü»\ qT+∫ rÁe e´‹πsø£‘· e∫Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚.


4

~ »s¡ï*dtº

es¡<äeTT+|ü⁄ düeTdü´≈£î ÄÁø£eTD˝Ò ndü\T ø±s¡D+

∫\ø£\÷]ù|≥ n ø√º ã sY , 31(~» s¡ï*dtº): Ç{°e\ ≈£î]dæq esê¸\≈£î õ˝≤¢ ˝ Àì }fi¯ fl qT, @fi¯flqT @ø£+ #˚dæq es¡<ä\≈£î ndü\T ø±s¡D+ Ä Áø£eTD˝Òqì õ˝≤¢ ¬s$q÷´ XÊU≤~Ûø±] (&ç.ÄsY.z)Hê>∑u≤ãT düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü≥ºD •yês¡¢˝Àì zπ>s¡T, ≈£î|üŒ>∑+õ yê>∑T\T ñ<äè‘·+>± Á|üeVæ≤+∫ |ü≥º D≤ìï es¡<ä\ düeTj·T+˝À |ü≥ºD≤ìï eTT+#Ó‘·Ô&É+‘√ <ë<ë|ü⁄ 16ø±\˙\≈£î #Ó+~q Á|ü»\T es¡<äeTT+|ü⁄≈£î >∑T¬s’ ìsêÁX¯j·TT˝…’ Hês¡T. Bìô|’ ñqï‘· kÕ∆sTT düMTø£å »]|æq õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T Çø£ÿ&˚ eTT+|ü⁄ düeTdü´\ô|’ |ü]dæú‘·T\qT j·TT<ä›ÁbÕ‹|ü~ø£q #·s¡´\T rdüT ø√ yê\ì |ü≥ºD Á|ü‘˚´ø£ n~Ûø±], &ç.ÄsY.z. Hê>∑u≤ãTì Ä<˚ •+#·&+É ‘√ ãT<äyês¡+ Äj·Tq Çø£ÿ&çøÏ $#˚à XÊs¡T. kÕúìø£ eTTì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·T+˝À õ˝≤¢ Á|üC≤s√>∑´ XÊK j·Tdt. Ç. wüß≈£LsY, Ç.Ç., ÄsY. &ç.z. Áoìyêdüsêe⁄, ‘·Vü≤o˝≤›sY |òüD°+Á<äu≤ãT, ø£MTwüqsY j·T+.@ düT<ëdüT\‘√ Äj·Tq düMTø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD uÛÖ>√[ø£ e÷´|tqT ‘Ó|æŒ+#·Tø=ì yê>∑T\qT ø£HÓø˘º #˚ùd |ü≥ºD+˝Àì Á&Ó’q¢ >∑T]+∫ n~Ûø±s¡T\qT n&ç>±s¡T. XÊ+‹q>∑sY ÁbÕ+‘·+˝À ø±\Te $d”Ôs¡í+ ‘·≈£îÿe>± ñ+&ç |üP&çø£ n~Ûø£+>± ñ

+&É≥+ ÄÁø£eTD\T » s¡>∑&É+ e\q m>∑Te qT+∫ e#˚ à es¡ ¸ |ü ⁄ ˙s¡T »Hêyê kÕ\˝ÀøÏ #˚sT¡ ‘·T+<äì &ç.ÄsY.zøÏ $e]+#ês¡T. |ü≥íD≤ì øÏ &ç.ÄsY.z. sêø£qT ‘Ó\TdüT≈£îqï ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T $&É<ä \ \ø°àå Hêsêj·TD eTT ì‡|ü˝Ÿ ø±sê´\j·÷ìøÏ &ç.ÄsY.z. Hê>∑u≤ãTì |üP\e÷\\T y˚dæ X¯óuÛ≤ø±+ø£å\T ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“¤eTT>± &ç.ÄsY.z.. \ø°åàHê sêj·TD düVü≤ø±s¡+‘√ yê>∑T\qT ø£*ù| |ü≥ºD+ ˝Àì Á&Óq’ T¢ e´eVü‰ s¡+ô|’ |ü\T nqTe÷Hê\qT ìeè‹Ô|sü #¡ T· ≈£îHêïs¡T. ø±>± zπ>s¡T yê>∑TqT XÊ+‹q>∑sY >∑T+&Ü ø£*ù| 1.5 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ ø±\Te n_Ûeè~› |üqT\T, Á&Ó’q¢ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.4ø√≥T¢ e´j·TeTe⁄‘·T +<äì, n+‘˚ø± ≈£î+&Ü Á|üdüTÔ‘·+ ñqï 15n&ÉT>∑T\T yÓ&É\TŒ>∑\ á ø±\Te\qT 35 n&ÉT>∑T\ y˚Ts¡ $düÔ]+#ê\+fÒ |ü≥ºD+˝À uÛÑ÷ùdø£s¡D »s¡bÕ\ì j·Tdt.Ç. wüß≈£LsY &ç.ÄsY.zøÏ $e]+#ês¡T. uÛÑ÷ùdø£s¡D Á|üÁøÏj·TqT qs¡‡sêe⁄ ù|≥ ÄsY.&ç.z düMTøÏåkÕÔs¡ì Á|ü ‹bÕ <äq\T s¡÷bı+~+∫ ìy˚~Û+#ê \ì Äj·Tq ø√sês¡T. n˝≤π> ô|<äq+ ~bÕ&ÉT s√&ÉT¶˝À >∑\ y˚T»sY Á&Ó’qT qT+&ç zπ>s¡T yê>∑TqT ø£*ù| ø±\TeqT s¡÷.1.5ø√≥¢ eTTì‡|ü˝Ÿ kÕ<Ûës¡D ì<ÛäT\‘√ n_ÛeèB ›ø£]düTÔqï≥T¢ &ç.ÄsY.z. ‘Ó*bÕs¡T.

KeTà+, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): yÓ’mdtÄsY ø±+Á¬>dt >ös¡e n<Ûä´≈£åî sê\T yÓ’mdt $»j·TeTà >∑Ts¡Tyês¡+ õ˝≤¢˝À |üs¡´{ÏdüTÔHêïs¡T. eT~Ûs¡ ìjÓ÷»ø£es¡Z+‘√ì ø£\ø√≥˝À uÛ≤Øesê¸\T, es¡<ä\ ø±s¡D+>± <Óã“‹qï $T]Ã, C§qï |ü+≥\qT ÄyÓT |ü]o*+#ês¡T. ¬s’‘·T\qT |üsêeT]Ù+∫ $esê\T n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïs¡T. ¬s’‘·T\T á dü+<ä s¡“¤+>± <Óã“‹qï |ü‹Ô yÓTTø£ÿ\qT $»j·TeTà≈£î #·÷|æ+∫ ‘·eT >√&ÉT yÓ*ãT#êÃs¡T. esê¸\‘√ |üP]Ô>± <Óã“‹HêïeTì s¬ ‘’ T· \T Äy˚<qä e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘Ó∫à Hê´j·TyÓTÆq |ü]Vü‰s¡+ n+<˚es¡≈£L ¬s’‘·T\ |üøå±q b˛sê&É‘êeTì $»j·TeTà yê]øÏ Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. nq+‘·s¡+ $»j·TeTà yÓ’sê ãj·T˝Ò›sês¡T. nø£ÿ&É qT+∫ ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\+ |ü*¢bÕ&ÉT #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. nø£ÿ&É qT+∫ KeTà+ ns¡“¤Hé eT+&É\+ $.yÓ+ø£{≤j·TbÕ˝…+ KeTà+ $÷<ä>± eTT~>=+&É eT+&É \ + yÓ + ø£ { ≤|ü ⁄ s¡ + #˚ s ¡ T ≈£ î ì |ü + ≥\qT |ü ] o*kÕÔ s ¡ T . nq+‘·s¡+ H˚\ø=+&É|ü*¢˝À |ü+≥\qT |ü]o*+∫ eT<Ûë´Vü≤ï+ q˝§Z+&É õ˝ŸÄ ø√<ë&É #˚s¡T≈£î+{≤s¡T. |ü>∑|ü{Ϻq Á|üø£è‹ ¬s’‘·T≈£ î ø£˙ïs¡T $T–*Ã+~... kÕ>∑T#˚dæq |ü+≥ #˚‹øÏedüTÔ+<äì Äq+<ä|ü &ÉT‘·Tqï ‘·s¡TD+˝À es¡¸+ ì+&Ü eTT+∫+~... ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘·Tqï #˚\T Á|üø£è‹ <Óã“≈£î H˚\yê*b˛e&É+‘√ nqï<ë‘· >∑T+&Ó #Ós¡TyÓ’+~. rÁeqwüº+ »]–Hê Ä<äTø√yê*‡q düsêÿs¡T eTÚq+>± ñ+~. z<ës¡TŒ ˝Ò<äT... Vü‰$÷\T ˝Òe⁄. |ü+≥ qwüº+ n+‘ê 50 XÊ‘·+˝Àù| ñ +<äì zyÓ’|ü⁄ e´ekÕj·T XÊK n+#·Hê y˚düTÔHêï õ˝≤¢˝Àì n~Ûø±s¡ bÕغ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T #√<ä´+ #·÷düTÔHêïπs ‘·|üŒ... ¬s’‘·T≈£î uÛÑs√kÕ Çe«&É+˝À $|òü\eTj·÷´s¡T. õ˝≤¢˝À áHÓ\ 21 qT+∫ 26 es¡≈£î ≈£î]dæq esê¸\T |ü+≥\ô|’ rÁe Á|üuÛ≤yêìï #·÷bÕsTT. Á|ü<Ûëq+>± |ü‹Ô kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘·T |ü]dæú‹ eTØ <äj·T˙j·T+>± ñ+~. düTe÷s¡T 3.37 \ø£å\ mø£sê˝À¢ |ü+≥ qwüº+ »]–q≥T¢ n+#·Hê ø±>±... Ç+<äT˝À |ü‹Ô 2,54,570 mø£sê\T, e] 27,600 mø£sê\T, $T]à 15,200 mø£sê\T, yÓTTø£ÿC§qï 21,775 mø£sê\T, bı>±≈£î, y˚s¡TX¯q>∑, Ç‘·s¡ ≈£Ls¡>±j·T\ |ü+≥\T 18,061 mø£sê˝À¢ <Óã“‹HêïsTT. á qwüº+ düTe÷s¡T s¡÷. 430 ø√≥T¢ ñ+≥T+<äì n+#·Hê. es¡¸+‘√ |ü‹Ô |ü+≥≈£î rÁe qwüº+ »]–+~. yÓTT<ä{Ï, ¬s+&√ <äX¯ rdüTÔqï |ü‹Ô |üP]Ô>± ‘·&çdæ eTT<ä›sTT+~. es¡¸+ ‘Ó]|æ Ç∫Ãq ‘·sê«‘· ‘·&çdæq |ü‹Ô |æ+»˝À¢+∫ rj·T&ÜìøÏ M˝Ò¢≈£î+&Ü b˛sTT+~. m˝≤+{Ï $|ü‘·TÔ\T ˝Ò≈£î+fÒ ¬s+&ÉT $&É‘·˝À¢ rdæq |ü‹Ô m≈£îÿe <Ûäs¡ |ü*πø~. á es¡¸+‘√ mø£sêìøÏ dü>∑≥Tq 3 øÏ«+{≤fi¯¢ #=|ü⁄Œq... õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 7,63,710 øÏ+{≤fi¯flqT ¬s’‘·T\T ø√˝ÀŒj·÷s¡T. øÏ«+{≤\T≈£î s¡÷. 4,500\T ˝…øÏÿùdÔ s¡÷.343 ø√≥T¢ ˇø£ÿ |ü‹Ô |ü+≥‘√H˚ ¬s’‘·T\≈£î qwüº+ »]–q≥T¢ n+#·Hê. e] |üq\T H˚\yê\&É+‘√ bÕ≥T $T]à |ü+≥≈£î rÁe qwüº+ »]–+~. q÷]Œ&ç #˚dæq yÓTTø£ÿC§qï n+‘ê yÓTT\ø£\T e∫Ã+~. |ü‹Ô $TqVü‰ ÇùdÔ á eT÷&ÉT |ü+≥\ qwüº+ s¡÷. 87 ø√≥¢ y˚Ts¡ ñ+≥T+~. |ü‹Ô, e], $T]à mø£sêìøÏ s¡÷. 20 y˚\T, yÓTTø£ÿC§qï s¡÷.25 y˚\ es¡≈£î ô|≥Tº&ç ô|{≤ºs¡T. Ç<ä+‘ê H˚\bÕ˝…’+<äì ¬s’‘·T\T Äy˚<äq e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. |ü‹Ô yÓ’sê ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À 70 y˚\ mø£sê˝À¢, eT~Ûs¡˝À 59 y˚\ mø£sê˝À¢, bÕ˝Òs¡T˝À 30 y˚\ mø£sê˝À¢ <Óã“‹q

&É+‘√ ¬s’‘·T |ü]dæú‹ n>∑eT´>√#·s¡+>± ñ+~. nXÊ«sêe⁄ù|≥, uÛÑÁ<ë #·\+ ìjÓ÷»ø£esêZ\ |ü]~Û˝À e] H˚\yê\&É+‘√ bÕ≥T |üq\T |üP]Ô>± ˙{Ï˝À eTTì>±sTT. Ç˝…¢+<äT ìjÓ÷»ø£es¡Z+ ãj·÷´s¡ +˝À yÓTTø£ÿC§qï kÕ>∑T #˚dæq ¬s’‘·T\T rÁe+>± qwüºb˛j·÷s¡T. nXÊ«sê e⁄ù|≥˝À y˚s¡TX¯q>∑, bı>±≈£î |ü+≥\≈£î ≈£L&Ü qwüº+ yê{Ï*¢+~. |ü‹Ô ø=qT>√fi¯¢˝À <äfi≤] e´edüúqT ìs¡÷à*+#˚+<äT≈£î, –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ø£*Œ+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ d”d”◊ <ë«sê @{≤ á d”»Hé˝À ø=qT>√fi¯ó¢ #˚|ü&ÉT‘·T+~. nsTT‘˚ esê¸\≈£î eTT+<˚ |ü‹Ô ø=qT>√fi¯ó ¢ e÷¬sÿ{Ÿ˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆHê d”d”◊ πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚j·T˝Ò<äT. õ˝≤¢˝À ‘·&çdæq |ü‹Ô yÓTT\¬ø‘·Ô&É+‘√ Áô|’y˚{Ÿ ø=qT>√ \T<ës¡T¢ Ä |ü‹Ô yÓ’|ü⁄ ø£HÓï‹Ô #·÷&É&É+ ˝Ò<äT. Bìì d”d”◊ ø=qT>√\T #˚ùdÔ ø=+‘Ó’Hê ¬s’‘·T\≈£î }s¡≥ ø£*π>~. ø±˙ Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢˝À πø+Á<ë\T ÁbÕs¡+_Û+#·ø£b˛e&É+‘√ nwüºø£cÕº\ø√]à ‘·&çdæq |ü‹Ôì rdüTÔqï ¬s’‘·T\T @+#˚j·÷˝À ‘Ó*j·Tø£ ~≈£îÿ‘√#·ì dæú‹˝À ñHêïs¡T. ‘·&çdæq |ü‹Ôì Äs¡u…≥º˝Òø£... yÓTT\¬ø‘·TÔ‘·T+&É&É+‘√ d”d”◊ Ç|üŒ{À¢ sê<äì uÛ≤$düTÔqï ¬s’‘·T\T #˚˝ÀH˚ Ä|ü‹Ôì e~* ô|&ÉT‘·THêïs¡T. |ü‹Ô kÕ>∑T˝À ‘Ó\+>±D˝À es¡+>∑˝Ÿ ‘·sê«‘· õ˝≤¢ ¬s+&√ kÕúq+˝À ñHêï... á πø+Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚dæ ‘·&çdæq |ü‹Ôì ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ #·s¡´\T rdüTø√ø£b˛e&É+ >∑eTHês¡Ω+. ø£fi¯ ¢ eTT+<äT rÁe qwü+º ø£qã&ÉT‘·THêï Ä$wüjT· + e÷{≤¢&≈É î£ +&Ü....‘·eT ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ 50 XÊ‘·+ ô|’>± ñ+fÒH˚ qwüºeTì n~Ûø±s¡T\T $+‘· Á|üø£≥q\T #˚düTÔ+&É&É+ ¬s’‘·T\≈£î ÄÁ>∑Vü‰ìï, nqTe÷Hêìï ø£*–k˛Ô+~. >∑‘·+˝À C…’˝Ÿ, ˙\+ ‘·TbÕqT\‘√ õ˝≤¢˝À \ø£å˝≤~ mø£sê˝À¢ |ü+≥\T <Óã“‹HêïsTT. Ç+<äT˝À 50 XÊ‘·+ ô|’>± ø=ìï y˚\ mø£sê˝À¢H˚ qwüº+ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\T Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ |ü+bÕs¡T. B+{À¢q÷ ø√‘· ô|{Ϻ Á|üuÛÑT‘·«+ |ü]Vü‰s¡+ eT+ps¡T #˚dæ+~. Á|ü‹kÕ] õ˝≤¢ e´ekÕj·T XÊK Ç<˚ |ü<ä∆‹ì nqTdü]düTÔ +&É&É+‘√ ¬s’‘·T\T qwüºb˛‘·THêïs¡T. |ü‹Ô |ü+≥≈£î dü+ã+~Û+∫ mø£sê ìøÏ s¡÷.13 y˚\ qT+∫ s¡÷. 15 y˚\ es¡≈£î ¬s’‘·T\≈£î qwüº+ »]–+~. ìã+<Ûäq\ ù|s¡T‘√ n~Ûø±s¡T\T Çcպ؋q n+#·Hê y˚düTÔ+ &É&É+‘√ ¬s’‘·T\T ì+&Ü eTTqT>∑T‘·THêïs¡T. |ü‹Ô |ü+≥qT õ˝≤¢˝À m≈£îÿe>± kÕ>∑T #˚dæ+~ øö\T ¬s’‘·T˝Ò. mø£s¡+ s¡÷. 10 y˚\≈£î øö\T≈£î rdüT≈£îHêïs¡T. n~Ûø±s¡T\ e÷j·T ˝…ø£ÿ\‘√ á¬s’‘·T\ ≈£î |ü]Vü‰s¡+ n+<˚ |ü]dæú‹ ˝Ò<äT. õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\T |ü+≥ qwüº+ m≈£îÿe>± 50 XÊ‘·+˝Àù| ñqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫Hê n~Ûø±s¡ bÕغ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T øÏeTàq&É+ ˝Ò<äT. ô|’>± y˚TeTTHêïeT+≥÷ ¬s’‘·T\≈£î ñ∫‘· Vü‰$÷*dü÷Ô |üã“+ >∑&ÉT|ü⁄≈£î+≥THêïs¡ì ¬s’‘·T dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T eT+&ç|ü&ÉT‘·THêïs¡T. õ˝≤¢ ¬s’‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ≈£L&Ü ‘˚e&É+ ˝Ò<äì $eT]ÙdüTÔHêïs¡T. ô|qTã*¢ eT+&É\+ ãj·T´qï>∑÷&Ó+ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q ¬s’‘·T u§|æŒXË{Ϻ #ÓHêïsêe⁄(55). áj·Tq ‘·q≈£îqï ¬s+&Óø£sê\≈£î ‘√&ÉT eTs√ ¬s+&ÉT mø£sê\T øö\T≈£î rdüTø=ì |ü‹Ô |ü+≥qT kÕ>∑T#˚XÊs¡T. mø£sêìøÏ s¡÷. 20y˚\ #=|ü⁄Œq ô|≥Tºã&çô|{Ϻ yÓTT‘·Ô+ s¡÷. 80y˚\T n|ü⁄Œ\T #˚dæ |ü+≥qT kÕ>∑T#˚XÊs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T>± es¡Tdü>± e∫Ãq Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\ ø±s¡D+>± |ü+≥ qcÕº\‘√ n|ü⁄Œ\ bÕ\j·÷´s¡T. n|ü⁄Œ\T ô|]– b˛e&É+‘√ Äs¡T mø£sê\ bı\+, ñ qï Ç\T¢qT neTTà≈£îì n|ü⁄Œ\T rsêÃs¡T. nsTTHê Ç+ø± s¡÷. 1.20\ø£å\ n|ü⁄Œ $T–*+~. Ç+<äT˝À s¡÷. 50 y˚\T u≤´+≈£î s¡TD≤\T, eTs√ 70 y˚\T Áô|’y˚≥T e&û¶ yê´bÕs¡T\ <ä>∑Zs¡ ñ+~. >∑‘· @&Ü~ ‘·TbÕqT e\¢ e], |ü‹Ô qwüº b˛sTTq|üŒ{Ïø° Ç|üŒ{Ï es¡≈£î m≥Te+{Ï |ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äT. á@&Ü~ ≈£L&Ü esê¸\ ø±s¡D+>± |ü‹Ô bÕ&Ó’b˛e&É+‘√ eTH√ y˚<äq≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. Ç\T¢, bı\+ n$TàHê n|ü⁄Œ\T rs¡˝Ò<äì, #˚‹ø=∫Ãq |ü‹Ô |ü+≥qT n$Tà n|ü⁄Œrs¡TÃ<ëeT+fÒ nB ø±kÕÔ ˙{ÏbÕ˝…’+<äì eTH√y˚<äq #Ó+~ áHÓ 26e‘˚B ‘Ó\¢yês¡T C≤eTTq >∑T+&Ób˛≥T‘√ eTè‹ #Ó+<ës¡T.

¬s’‘·T\ |üøå±q b˛sê&É‘ê+: $»j·TeTà

‘·«s¡˝À Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ |ü+≥ qwüº+ $esê\T: &ûÄsY&û@ |”&û

s¡+>±¬s&ç,¶ nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dt)º : Ç{°e\ ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\≈£î »]–q |ü+≥ qwüº+ô|’ n~Ûø±s¡ ãè+<ë\T $esê\T ùdø£]düTÔHêïs¡ì, Ä |üì |üPs¡ÔsTTq yÓ+≥H˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ ø√s¡T‘·÷ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ìy˚~ø£ düeT]Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ Á>±$÷D≤_Ûeè ~∆ dü+düú (&çÄsY&çm) ÁbÕC…ø˘º &Ó’¬sø£ºsY es¡Á|ükÕ<é¬s&ç¶ >∑Ts¡T yês¡+ Çø£ÿ&É ‘Ó*bÕs¡T. e´ekÕj·T+, ñ<ë´qeq, yÓTÆÁø√ Ç]π>wüHé, Á>±$÷ D≤_Ûeè~› ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ &Éj·T˝Ÿ j·TTesY n~Ûø±] ø±s¡´Áø£e÷ìï ≈£L&Ü ìs¡«Væ≤+∫ u≤~Û‘· s¬ ‘’ T· \ qT+∫ $esê\T ùdø£]+#êeTHêïs¡T. á dü+<äs¡“+>± ãw”sêu≤<äT qT+&ç z e´øÏÔ bò˛Hé#˚dæ ‘·q ø£+~ |ü+≥ esê¸ìøÏ |üP]Ô>± bÕ&ÉsTT´+<äì |ü+≥ qwüº+ #Ó*¢+#ê\ì #˚dæq |òæsê´<äT≈£î düŒ+~dü÷Ô |æ&ç õ˝≤¢˝Àì Á|ür Á>±e÷ìï n~Ûø±s¡ ãè+<ë\T dü+<ä]Ù+∫ |ü≥ qcÕºìï n+#·Hê y˚düTÔHêïeTì, $esê\ ùdø£sD¡ |üPs¡sÔ TTq yÓ+≥H˚ Á|üuTÑÛ ‘ê«ìøÏ |ü+|ü⁄‘êeTì Vü‰$÷ì#êÃs¡T. |üP&É÷s¡T qT+&ç _ø£å+ nH˚ e´øÏÔ bò˛Hé#˚dæ es¡¸+ e\¢ e] |ü+≥

|üP]Ô>± eTTì– bÕ&ÉsTT´+<äì ‘·q≈£î |ü]Vü‰s¡+ Ç|æŒ+#ê\ì ø√sê &ÉT. qwüºb˛sTTq yês¡+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚j·T&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq Vü‰$÷ì#êÃs¡T. y˚Tø£eq+|ü*¢ Á>±eT+ qT+&ç n+õ¬s&ç¶ nH˚ e´øÏÔ bò˛Hé#d˚ æ ‘êqT ñbÕ~ÛV‰ü $÷ øÏ+<ä e÷$T&ç yÓTTø£ÿ\ ô|+|üø±ìï #˚|ü{≤ºqì Á&ç|t |ü]ø£sê\ ø√dü+ <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düTø=ì #ê˝≤ ø±\eTsTT´+<äì m˝≤¬>’Hê eT+ps¡T #˚sTT+#ê\ì y˚&ÉT≈£îHêï&ÉT. ≈£î\ÿ#·s¡¢ eT+&É\+˝Àì ø=‘·Ô|ü*¢ Á>±eT+ qT+&ç $sƒ˝¡ ŸHêj·Tø˘ bò˛Hé#d˚ æ ‘·eT Á>±eT+˝Àì bÕsƒX¡ Ê\˝À $<ë´yê\+{°s¢¡ ø=s¡‘· ñ+<äì yÓ+≥H˚ ìj·T$T+#ê\ì ø√sês¡T. dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T \≈£î düe÷#ês¡ eT+~kÕÔeTì yês¡T ‘·>∑T #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤s¡ì |æ&ç yÓ\¢&ç+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ yÓTT‘·Ô+ 11 |òæsê´<äT\+<ësTT. yê{Ï˝À 4 e´ekÕj·T+ XÊK≈£î #Ó+~q$ø±>± $T–*q$ yÓ’<ä´ Äs√>∑´, $<ë´ XÊK\≈£î #Ó+~q$ ñHêïsTT. á ø±s¡´Áø£eT+˝À &Ü«e÷ |æ&ç #·+Á<äø±+‘Y¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): Áô|’y˚{Ÿ Á{≤yÓ˝Ÿ‡ ãdüT‡\ô|’ sêh+˝À |ü\T#√≥¢ s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\ <ë&ÉT\T >∑Ts¡Tyês¡+ ≈£L&Ü ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. eTT+ãsTT`ôV’≤<äsêu≤<é C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ eT÷&ÉT ÁbÕ+‘ê˝À¢ n~Ûø±s¡T\T ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä∆+>± q&ÉT|ü⁄‘·Tqï 3 ãdüT‡\qT »|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. X¯+cÕu≤<é dü$÷|ü+˝Àì cÕ|üPsY #Óø˘b˛düTº e<ä› ‘·ìF\T #˚|ü{Ϻ 6 ãdüT‡\qT »|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ ø√{Ï|ü*¢ e<ä› ‘·ìF\T ìs¡«Væ≤+∫ ¬s+&ÉT ãdüT‡\qT d”CŸ #˚XÊs¡T. $»j·Tyê&É˝À 8, s¡+

>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À 6, HÓ\÷¢s¡T˝À ˇø£ ãdüT‡qT »|ü⁄Ô#˚dæq≥T¢ n~Ûø±s¡T \T ‘Ó*bÕs¡T. ôV’≤<äsêu≤<é, $»j·Tyê&É •yês¡¢˝À s¡yêD≤XÊK n~Ûø± s¡T\T Áô|’y˚≥T ãdüT‡\qT ‘·ìF #˚düTÔHêïs¡T.ôV’≤<äsêu≤<é`u…+>∑fi¯S s¡T C≤rj·T s¡Vü≤<ë]ô|’ |òæ{ŸHÓdt˝Òì 3 ãdüT‡\qT n~Ûø±s¡T\T »|ü⁄Ô #˚XÊs¡T. ≥÷]düTº ˝…’ôdH金√ ùdºCŸ ø±´]j·TsY\T>± ‹|üŒ&É+, |ü]à≥T¢ ˝Òø£b˛e&É+‘√ $»j·Tyê&É •yês¡¢˝À πø•H˚ì, <ÛäqT+»j·T, Ĭs+CŸ, kÕsTTø£èwü,í eT÷Hé˝{’… Ÿ, MÄsYm˝Ÿ, ÄØŒ Á{≤yÓ˝Ÿ‡≈£î #Ó+~q ãdüT‡\qT s¡yêD≤XÊK n~Ûø±s¡T\T »|ü⁄Ô #˚XÊs¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï s¡yêD≤XÊK <ë&ÉT\T

X¯óÁø£yês¡+ 01 qe+ãsY 2013

n$T‘êuŸ Ç+≥ ª◊X¯«s¡´+µ

eTT+ãsTT, nø√ºãsY 31 : @ eTTVüAsêÔq ◊X¯«s¡´ n$T‘êuŸ ã#·ÃHé Ç+≥ n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+<√ >±˙, Ä Ç+{ÏøÏ dæ] |ü{ϺqfÒº n sTT+~. n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé uÛ≤s¡´>± ◊X¯«s¡´ sêjYT bÕÁ‘· ø£+fÒ n$T ‘êuŸ ø√&É*>± bı+~q >∑T]Ô+|ü⁄ |ü<ë˝À¢ #Ó|Œü ˝Òì~. Á|üeTTK uÛ≤s ¡rj·T dæìe÷ q{Ï, e÷J $X¯« düT+<ä]>± ‘·q q≥Hê J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+#·ø£ |üPs¡«+, ÄyÓT ˇø£ yÓ÷&É˝≤Z |üì#˚dæq~. áyÓT 1994˝À $X¯« düT+<ä] øÏØ{≤ìï »sTT+ ∫q ‘·sê«‘· Á|üdæ~ú¬øøÏÿ+~. Á|ü#ês¡kÕ<ÛäHê\ <ë«sê Á|ü|ü+#·+˝À¬ø˝≤¢ n‘·´+‘· n+<ä>∑‘ÓÔ eTVæ≤fi¯>± #·÷|æ+#·ã&çq ◊X¯«sê´sêjYT ‘·q ∫Á‘· Á|üy˚X¯+ eTDÏs¡‘·ï+ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+∫q ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ ªÇs¡TesYµ (1997) <ë«sê #˚dæ+~. ‘·q yÓTT<ä{Ï yêDÏ»´ |üs¡+>± $»j·Te+‘·yÓTÆq ‘·$Tfi¯ ∫Á‘·+ JHé‡ (1998). á ∫Á‘·+‘√ ÄyÓT u≤©e⁄&é <äèwæº˝À |ü&ç+~. dü+»jYT ©˝≤ uÛÑHê‡*#˚ <äs¡Ùø£‘·«+ eVæ≤+#·ã&çq Vü≤yéT ~˝Ÿ <˚ #·Tπø düq+ (1999) nH˚ ∫Á‘·+‘√ u≤©e⁄&√¢ Á|üy˚•+∫+~. Ä ∫Á‘·+˝À ÄyÓT q≥qøÏ |òæ*+ù|òsY ñ‘·Ô eT q{°eTDÏ |ü⁄s¡kÕÿsêìï bı+~+~. 2002˝À ÄyÓT uÛÑHê‡* ‘·<äT |ü] ∫Á‘·+yÓTÆq <˚e<ëdt (2002)˝À q{Ï+∫, ÄyÓT ‘·q ¬s+&√ |òæ*+ ù|òsY ñ‘·ÔeT q{Ï |ü⁄s¡kÕÿsêìï ¬>\T#·T≈£î+~. 2003`2005 eT<Ûä´ ø±\+˝À ÄyÓT q≥Hê J$‘·+˝Àì ÁøÏ+~ kÕúsTT ‘·sê«‘·, ÄyÓT u≤>± $»j·Te+‘·yÓTÆq <Ûä÷yéT 2 (2006)˝À q{Ï+∫+~, n~ ÄyÓT≈£î yêDÏ»´|üs¡+>± $»j·Te+‘·yÓTÆq u≤©e⁄&é ∫Á‘·+. ‘·sê«‘· ÄyÓT >∑Ts¡T (2007), CÀ<Ûënø£“sY (2008) ˝≤+{Ï ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫+~. n$ ÄyÓT≈£î yêDÏ»´|üs¡+>± $»j·Te+‘·yÓTÆ, eT+∫ $eTs¡Ù\T, n_Ûq+<äq\qT bı+~q~. sêjYT uÛ≤s¡rj·T ∫Á‘· |ü]ÁX¯ eT˝À ‘·qqT ‘êqT ˇø£ $»j·Te+‘·yÓTÆq düeTø±©q q{°eTDÏ>± eT\T#·Tø=+~. ‘·q q≥Hê J$‘·+˝À, sêjYT yÓTT‘·Ô+>± q\uÛ…’ ∫Á‘ê\˝À q{Ï+∫+~. sêjYT eT+>∑fi¯Ss¡T˝À ø£èwüísêCŸ sêjYT, $+<ä´ sêjYT <ä+|ü‘·T\≈£î »ìà+∫q~. ÄyÓT ≈£î≥T+ã+ eT+>∑fi¯S s¡T˝À ‘·Tfi¯óe ã+{Ÿ düe÷C≤ìøÏ #Ó+~q~. ÄyÓT nqïj·T´ Ä~‘·´ sêjYT Hê$ø±<äfi¯+˝À |üì #˚düTÔHêï&ÉT. sêjYT q{Ï+∫q ~˝Ÿ ø± ]kÕÔ (2003) nH˚ ˇø£ ∫Á‘êìøÏ düVü≤ ìsêà‘·>± e´eVü≤]+#ê&ÉT. ÄyÓT ∫qï ej·TTdüT˝À ÄyÓT ‘·*¢Á<ä+<äT\T eTT+u…’øÏ eTø±+ e÷sêà s¡T. ÄyÓT XÊ+‘· Á≈£LCÀ¢ ñqï Äs¡´ $<ë´ eT+~sY ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ä´qT nuÛÑ´dæ+∫+~. sêjYT ‘·sê«‘· #·]Ãπ>{Ÿ e<ä› >∑\ C…’ Væ≤+<é ø£fi≤XÊ\˝À #˚] ‘·s¡Tyê‘· ˇø£ dü+e‘·‡s¡+ #·~$+~. Ä ‘·sê«‘· ÄyÓT eT‘·T+>±˝À ñqï s¡T|ü¬s˝Ÿ ø£fi≤XÊ\≈£î e÷]q~ ‘·q ôV≤#Y mdt dæ $<ä´qT |üP]Ô#˚dæ+~. ÄyÓT bÕsƒ¡XÊ\˝À u≤>± #·~y˚~. ÄyÓT yêdüTÔ•*Œ nyê«\ì nqT≈£î+~. <ëìø√dü+ ÄyÓT yêdüTÔ•*Œ XÊg+ $<ä´\qT nqTdü]+∫q~. ÄyÓT nH˚ø£ uÛ≤wü\˝À ‘·q uÛ≤yêìï e´ø£|Ô sü #¡ ø· \£ <äT, ‘·q e÷‘·è uÛ≤wü‘T· fi¯ó‘√ ø£\T|ü⁄ø=ì, n˝≤π> Væ ≤+B, Ä+>∑¢+, eTsê؃, ‘·$TfiŸ. ÄyÓT yêdüT´ •*Œ XÊÅkÕÔìï nuÛÑ´dæ+#·≥+ ÁbÕs¡+_Û+∫Hê yÓ÷&É*+>¥ J$‘·+˝À ø=qkÕ>∑T≥≈£î ‘·q #·<äTe⁄qT Ä|æy˚dæ+~. yêdüTÔ•*Œ XÊg+˝À ‘·q $<ä´ì ø=qkÕ–düTÔqï|ü⁄Œ&ÉT,

sêjYT Á|üø£ÿ>± yÓ÷&É*+>∑Tï ÁbÕs¡+_Û+∫q~. 1994˝À »]–q uÛ≤s¡‘· düT+<ä] b˛{Ï˝À, ÄyÓT ¬s+&√ kÕúHêìï dü+bÕ~+∫q~. düTwæà‘· ùdHé ‘·sê«‘·, uÛ≤s¡‘· Á|ü|ü+#· düT+<ä] øÏØ{≤ìï kı+‘·+ #˚düT≈£îqï~. ÄyÓT n<˚ dü+e‘·‡s¡+ Á|ü|ü+#· düT+<ä] øÏØ{≤ìï ¬>\T#·Tø√&ÜìøÏ yÓ[fl, ÄyÓT #Ûêj·÷ ∫Á‘· düT+<ä] |ü⁄s¡kÕÿsêìï ≈£L&Ü ¬>\T#·T≈£î+~. ÄyÓT ‘·q #·<äTe⁄qT n+<ë\ b˛{°˝À ¬>\Tbı +~q ‘·sê«‘· e~*ô|{Ϻ+~. Á|ü|ü+#· düT+<ä]>± \+&ÉH√¢ ˇø£ dü+e‘·‡s¡ Vü≤j·÷+qT >∑&ç|æ+~. sêjYT n|ü⁄Œ&ÉT eè‹Ô ìã<䛑· ø£*–q yÓ÷&É˝≤Z |üì#˚j·T&É+ ÁbÕs¡+_Û+∫q~. n|ü⁄Œ&ÉT ÄyÓT Á|üdüTÔ‘ · eè‹Ô nsTTq q{°eTDÏ>± e÷]q~. sêjYT ‘·q q≥Hê Á|ü<äs¡Ùqì eTDÏs¡‘·ï+ ‘·$TfiŸ ãjÓ÷|æø˘ ∫Á‘·+ Çs¡TesY (1997)˝À yÓ÷Vü≤Hé ˝≤˝Ÿ ‘√ ÁbÕs¡+_Û+∫+~. Ä $yê<ëdüŒ<ä ∫Á‘·+ rÁe $»j·Te+ ‘·yÓTÆq~. nH˚ø£ |ü⁄s¡kÕÿsê\qT ¬>\T#·T≈£î+~. u…Å\Z<˚ n+‘·sê®rj·T ∫Á‘· |ü+&ÉT>∑˝À ñ‘·ÔeT ∫Á‘·+ |ü⁄s¡kÕÿs¡+‘√ ø£\T|ü⁄ø=ì, ¬s+&ÉT C≤rj·T ∫Á‘· |ü⁄s¡kÕÿsê\T, ¬s+&ÉT <äøÏåD≤~ |òæ*+ù|òsY |ü⁄s¡kÕÿsê\T \_Û+#êsTT. sêjYT ~«bÕÁ‘ê_Ûqj·T+˝À, ô|<ä› q≥T&ÉT yÓ÷Vü≤Hé ˝≤˝Ÿ ≈£î CÀ&û>± q{Ï+∫+~, n+<äT˝À ˇø£ bÕÁ‘· dæ˙ e⁄´Vü≤´+˝À ∫Á‹+∫q sê»ø°j·T Hêj·T≈£îsê\T, e÷J q{°eTDÏ C…. »j·T\*‘· bÕÁ‘·. sêjYT ‘·q u≤©e⁄&é Á|üy˚X¯+ #˚dæq~ á ∫Á‘·+‘√, WsY bÕ´sY ¨>∑j·÷ u≤_ &çjÓ÷˝Ÿ ≈£î CÀ&û>± q{Ï+∫+~, n~ ≈£L&Ü n<˚ dü+e‘·‡s¡+ $&ÉT<ä˝…’Hê... Ä ∫Á‘·+ u≤ø˘‡ Ä|ò”düT˝À u≤>± Ä&É˝Ò<äT, $eTs¡Ù≈£î\#˚ ≈£L&Ü $eT]Ù+#·ã&ç+~. ø±˙, ÄyÓT eT÷ &Ée ∫Á‘·+, mdt.X¯+ø£sY ‘·$TfiŸ ∫Á‘·+ JHé‡ (1998) ˇø£ yêDÏ»´|üs¡ +>± $»j·Te+‘·yÓTÆq~. ÄyÓT≈£î <äøÏåD≤~ |òæ*+ ù|òsY ñ‘·ÔeT q{° eTDÏ |ü⁄s¡kÕÿs¡+ dü+bÕ~+∫ ô|{Ϻq~. Ä ∫Á‘·+ |üPe⁄≈£îÿ˝Ÿ bÕ≥≈£î u≤>± >∑T]Ô+|ü⁄ bı+~q~, n~yÓ’s¡eTT‘·T#˚ s¡∫+#·ã&çq~, sêjYT qT Á|ü|ü+#·+˝Àì mì$T<√ $+‘·‘√ b˛*Ã Ä bÕ≥˝À ÄyÓTì @&ÉT Á|ü|ü+#· Á|üdæ<ä∆ kÕàs¡ø±\‘√ b˛˝≤Ãs¡T. ◊X¯«s¡´ Ç+‘·ø£eTT+<äT u≤©e⁄&é q≥T\T dü˝≤àHé U≤Hé, $y˚ø£ ˇu…s√jYT ‘√ &˚{Ï+>¥ #˚dæq~. ÄyÓT uÛ≤s¡rj·T q≥T&ÉT n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé qT $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï~ mes¡sTT‘˚ ‘·q ø£Hêï eT÷&ÉT dü+e‘·‡sê\T ∫qï yê&√. yê] jÓTTø£ÿ dü+ã+<Ûä+ >∑Ts¡T+∫ nH˚ø£ ñVü‰>±Hê\ ‘·sê«‘·, n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé ‘√ ÄyÓT m+π>C…à+{Ÿ »]–+~. sêjYT @Á|æ˝Ÿ 20, 2007q n_Ûùwø˘ ã#·ÃHé qT <äøÏåD uÛ≤s¡‘· ãT+{Ÿ düe÷»+ Væ≤+<ä÷ dü+Á|ü<ë j·T <Ûäsêà\ qqTdü]+∫ $yêVü≤+ #˚düT≈£îqï~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± sêjYT n‘·´+‘· ù|s=+~q uÛ≤s¡rj·T dæìe÷ e´øÏÔ. 2004˝À ÄyÓT f…’yéT |üÁ‹ø£#˚ Á|ü|ü+#·+˝À >∑\ 100 eT+~ n‘·´~Ûø£ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚j·T>∑\ e´≈£îÔ\T˝À ˇø£]>± mqTïø√ã&çq~. 2003˝À Ädæj·÷ @&çwüHé f…’yéT |üÁ‹ø£ eTTK ∫Á‘·+>± n>∑T|æ+∫q~. ÄyÓT ‘·q e÷eT n$T‘êuŸ ã#·ÃHé ‘·sê«‘· á >ös¡yêìï bı+~q Äs¡e uÛ≤s¡rj·TTsê\T ¬s+&Ée u≤©e⁄&é e´øÏÔ. 2005˝À ÄyÓT ˝À]j·T˝Ÿ ≈£î Á|ü|+ü #· Á|ü#ês¡øs£ >Ô¡ ± n+&û eT#√›y˝˚ Ÿ, me ˝ÀH√Z]j·÷, ô|H˚˝Àù| Á≈£L»¢‘√ ø£*dæ ñqï~. n<˚ dü+e‘·‡s¡+, HÓ<äsê¢+&√¢ì ˇø£ Á|ü‘˚´ø£ ‘·T*|ü⁄ÿ ◊X¯«s¡´ sêjYT >± HêeTø£s¡D+ #˚j·Tã&çq~ ‘·q ‘·sê«‘·. sêjYT ˝Ò{Ÿ c˛ $‘Y &˚$&é ˝ÒfÒºs¡àHé ˝≤+{Ï Á|ü<äs¡Ùq\˝À ø£ì|æ+∫q yÓTT<ä{Ï uÛ≤s¡rj·TTsê*>±.

ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î $|ü¢yê‘·àø£ n© 369... {°Mc˛ #·s¡´\T: &ûÄs√« <äs¡Ùq$Te«qTqï |üeHé ø£fi≤´DY?

@\÷s¡T, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): <˚X¯+˝À ù|<ä]ø£ ìs¡÷à\q≈£î $|ü¢yê‘·àø£ #·s¡´\T rdüT≈£îqï >=|üŒ Ms¡eì‘·>± Ç+~sê>±+~Û Á|ü|ü+#êìπø Ä<äs¡Ù+>± ì*#ês¡ì õ˝≤¢ ¬syÓq÷´ n~Ûø±] ¬ø.Á|üuÛ≤ø£ s¡sêe⁄ nHêïs¡T. @\÷s¡T ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À >∑Ts¡Tyês¡+ sêÅw”ºj·T dü+ø£˝ŸŒ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“¤+>± Ç+~sê>±+~Û ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ Äj·Tq |üP\e÷\ y˚dæ |òüTq+>± ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯ düyÓTÆø£´‘·, düeTÁ>∑‘·\ |ü]s¡ø£ åDø√dü+ ÁbÕD≤\]Œ+∫q eTVü‰H˚‘·>± Á|ü»\ >∑T+&Ó˝À¢ düTdæ∆s¡ kÕ∆Hêìï dü+bÕ ~+#ês¡Hêïs¡T. Á|ür bÂs¡T&É÷ <˚X¯+ ø√dü+ bÕ≥T|ü&Ü\ì <˚X¯ dü+πøåe÷ìøÏ Á|ür ñ<√´– n+øÏ‘·uÛ≤e+‘√ |üì#˚dæ düe÷»+˝À ù|<ä\ J$‘ê˝À¢ yÓ\T>∑T\T rdüT≈£îsêyê\ì Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ ø√sês¡T. ~e+>∑‘· Á|ü<Ûëì Ç+~sê>±+~Û <ë]Á<ä´ ìs¡÷à\q≈£î s¡÷bı+~+∫q Á|üD≤[ø£\T Á|ü|ü+#· <˚XÊ\πø e÷s¡Z<äs¡Ùø£+>± ì*#êj·THêïs¡T. Á|ü|ü+#· <˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ >=|üŒ ø°]Ôì dü+bÕ~+∫q >=|üŒ H˚‘· leT‹ Ç+~sê>±+BÛì ø=+‘·eT+~ ‘·TbÕø° ‘·÷{≤\‘√ ø±*Ã#·+|ü&+É e÷qeC≤‹πø nee÷qø£se¡ Tì Á|üu≤Û ø£ss¡ êe⁄ nHêïs¡T. Åd”Ô\T n˙ï s¡+>±\˝À eTT+<ä+» y˚dæq|ü⁄Œ&˚ n_Ûeè~∆ kÕ<Ûä´|ü&ÉT‘·T + <äì Ç+~sê>±+~Û #Ó|Œæ eTVæ≤fi¯\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ neø±XÊ\T ø£*Œ+#ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. Ç+~sê>±+~Û #˚|ü{Ϻq ãèVü≤‘·Ôs¡ |ü<Ûäø±˝À¢ 20 dü÷Á‘ê\ Ä]∆ø£ ø±s¡´Áø£eT+ ø°\ø£yÓTÆ+<äì Á|üuÛ≤ø£s¡sêe⁄ XÊ¢|òæT+#ês¡T. u≤´+≈£î\T C≤rj·Tø£s¡D <ë«sê ìs¡Tù|<ä\≈£î Á|üuÛÑT‘·« dü+πøåeT n_Ûeè~∆ |ò˝ü ≤\qT n+~+#·&ÜìøÏ ÄyÓT rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + #·]Á‘·˝À ì*∫b˛‘·T+<äHêïs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Ç+~sê>±+~Û Ä‘·à XÊ+‹øÏ ¬s+&ÉT ì$TcÕ\TbÕ≥T eTÚq+ bÕ{Ï+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£e÷\˝À ø£˝…ø£ºπs{Ÿ @z dü‘·´Hêsêj·TD, dü÷|ü]+f…+&Ó+≥T¢ j·T+ôV≤#Y. eTDÏ, dü÷s¡´Hêsêj·TD, j·T+&ç. Ä~˝Ÿ, Hê+#ês¡j·T´, #·+Á<äX‚KsY, Ms¡e*¢ ©˝≤Á|ükÕ<é, Ç+~sê>±+~Û, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): ãT*¢‘Ós¡ Áù|ø£å≈£î\≈£î X¯ óuÛÑ yês¡Ô. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î πøe\+ dæìe÷˝À¢H˚ #·÷dæq |üeHé ø£fi≤´DYqT ‘=*kÕ] ãT*¢‘Ós¡ ø±s¡´Áø£e÷˝À¢ #·÷&ÉuÀ‘·THêï+. á{°M˝À Á|üeTTK ø£yÓT&çj·THé n© ìs¡«Væ≤düTÔqï Á|üeTTK ªn© 369µ c˛˝À |üeHé ø£fi≤´DY <äs¡Ùq+ Çe«uÀ‘·Tqï≥T¢ yês¡Ô\T $ì|ædüTÔHêïsTT. BbÕe[ |ü+&É>∑qT |ü⁄s¡düÿ]+#·T≈£îì qe+ãsY 3q Á|ükÕs¡+ nj˚T´ c˛˝À |üeHé ø£fi≤´DY ø£ì|ækÕÔs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ á $wüj·T+ n~Ûø±] ø£+>± Ksês¡T ø±yê*‡ ñ+~. ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ ∫Á‘·+ Á|üyÓ÷wüH√¢ uÛ≤>∑+>±H˚ |üeHé ø£fi≤´DY á c˛˝À <äs¡Ùq+ Çe«uÀ‘·Tqï≥T¢ düe÷#ê s¡+. dæìe÷qT Ç+‘· ô|<ä› Væ≤{Ÿ #˚dæq Áù|ø£å≈£î\≈£î á dü+<äs¡“¤+>± |üeHé <Ûäq´yê<ë\T ‘Ó\T|üqTHêïs¡ì ‘Ó\Tk˛Ô+~. |üeHé ø£fi≤´DY≈£î n‘·´+‘· düìïVæ≤‘·T˝À¢ ø£yÓT&çj·THé n© ˇø£s¡T. |üeHé Á|ü‹ dæìe÷ ˝Àq÷ n©øÏ ‘·|üŒ≈£î+&Ü z ø±´¬sø£ºsY ñ+≥T+~. n© ìs¡«Væ≤düTÔqï {°M c˛ ø±e&É+‘√ |üeHé ø£fi≤´DY sêe&ÜìøÏ düTeTTK‘· e´ø£Ô+ #˚dæq≥T¢ düe÷#ês¡+. |üeHé ø£fi≤´DY ‘=*kÕ]>± ãT*¢‘Ós¡ô|’ ø£ì|æ düTÔ+&É≥+‘√ n+<ä]˝Àq÷ ÄdüøÏÔ HÓ\ø=+~. yêdüÔyêìøÏ |üeHé ø£fi≤´ DY≈£î dæìe÷ Á|ü#ês¡ ø±s¡´Áø£e÷\T, Ç+≥s¡÷«´˝À¢ bÕ˝§ZH˚ n\yê≥T yÓTT<ä{Ï qT+&û ˝Ò<äT. nsTT‘˚ ªn‘êÔ]+{ÏøÏ <ëπs~µ dæìe÷ ‘·sê«‘· |üeHé ‘·q n\yê≥¢qT e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. dæìe÷ ô|’s¡d”øÏ >∑T] ø±e j·TTe‘·≈£î yÓ+ø£≥X‚wüj·T´ ø£s¡Ôe´uÀ<Ûä &É+, n<˚ düeTj·T+˝À uÛ≤Ø $»j·T+ kÕ~Û+#·&É+ |üeHé˝À e÷s¡TŒ ø£&É|ü, nø√ºãsY 31 : j·TTe‘· düyêfi¯¢qT m<äTs=ÿì eTT+<äT≈£î ‘Ó∫Ãq≥T¢ düŒwüº+ ne⁄‘√+~. ⁄&˚ ñ»«\ uÛÑ$wü´‘·TÔ kı+‘·eTe⁄‘·T+<äì $ÁXÊ+‘· ◊@mdt $»j·TeTàqT n&ÉT¶≈£îqï ‘Ó\+>±Dyê<äT\T ø£n~Û<ä*øq|ü ±]` >∑DÏ‘· ì|ü⁄DT&ÉT` ø£$ dæ.yÓ+ø£≥•ej·T´ ñ<ëÈ{Ï+#ês¡T. KeTà+, nø√ºãsY 31 (~»s¡ï*dtº): yÓ’ø±bÕ >ös¡e n<Ûä´≈£åîsê\T yÓ’mdt jÓ÷–y˚eTq $X¯«$<ë´\j·T+ sê»˙‹ Á|üC≤ |ü]bÕ\q XÊK $»j·TeTà >∑Ts¡Tyês¡+ KeTà+ õ˝≤¢˝Àì eT~Ûs¡, yÓ’sê, KeTà+, bÕ˝Òs¡T $<ë´s¡Tú\≈£î Hê&ÉT` H˚&ÉT |ü]bÕ\q e´edüú nH˚ n+X¯+ô|’ n‹~∏ ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ |üs¡´{Ï+∫ ¬s’‘·T\qT |üsêeT ]Ù+#ês¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À ñ|üHê´dü+ ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ñ|üHê´dü≈î£ \T yÓ+ø£≥•ej·T´ ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\+˝À ÄyÓT Á|üj÷· DÏdTü qÔ ï yêVü≤Hêìï ø=+‘· eT+~ ‘Ó\+>±D e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Ç‹Vü‰kÕ˝À¢H˚ nH˚ø£ sê»ø°j·T, |ü]bÕ\q Ä]úø£ n+XÊ yê<äT\T n&ÉT¶ø=Hêïs¡T. ô|Á{À\T ˇ+{Ïô|’ b˛düTø=ì Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘êïìøÏ \T ñHêïj·THêïs¡T. Hê´j·T $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫q yÓT\≈£îe\qT bÕ\Œ&ܶs¡T. yÓ+≥H˚ yê]ì b˛©düT\T n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüTø=ì ùdºwüqT≈£î ‘·s¡*+#ês¡T. õ˝≤¢˝À ≈£î]dæq Äø±\ esê¸\ e\¢ qwüºb˛sTTq ¬s’‘ê+>±ìï $X‚¢wæ+#ês¡T. Hê&ÉT sêE\T, #·Áø£es¡TÔ\T nqTdü]+∫q <Ûäsêà\qT Ä<äTø√yê\ì &çe÷+&é#d˚ ÷ü Ô q÷´&Óy÷Ó Áø£d” Ä<Û«ä s¡´+˝À ãT<Ûyä ês¡+ KeTà+q $|ü⁄©ø£]+#ês¡T. |ü⁄sê‘·q ø±\+ Hê{Ï Á>∑+<∏ë˝À¢ sê»ø°j·T |ü]bÕ\ >∑s+¡ ˝À uÛ≤Ø Á|ü<sä Ù¡ q ìs¡«Væ≤+#ês¡T. mHémdt|” ø±´+|ü⁄˝Àì sêeT qs¡‡j·T´ q $uÛ≤>±ìøÏ dü+ã+~Û+∫ dü÷Á‘ê\THêïj·Tì` yê{Ïì Ç|üŒ{Ïø° $C≤„qπø+Á<ä+ qT+∫ yÓ’sês√&ÉT¶ $÷<äT>± ø£˝…ø£ºsY ø±sê´ \j·T+ es¡≈£î eTq bÕ\≈£î\ nqTdü]düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä]úø£ |üs¡yÓTÆq Á|ü>∑‹øÏ Á|ü<äs¡Ùq ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ e<ä› <Ûäsêï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Ä Hê{Ï $\TyÓ’q dü÷Á‘ê\T eT÷\eTHêïs¡T. ñ|ü≈£î\|ü‹ Ä#ês¡´ á dü+<äs“¡ +¤ >± m˙¶ õ˝≤¢ø±s¡´<ä]Ù b˛≥T s¡+>±sêe⁄, e÷J XÊdüqdüuÑÛT´&ÉT uÒ‘·quÛÑ≥¢ XÊ´eTdüT+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£fi≤XÊ\ $<ë´ ø£$Twüqπs{Ÿ≈£ î >∑TeTà&ç qs¡‡j·T´, d”ìj·TsY Hêj·T ≈£î\T ÄsY.#·+Á<äX‚KsY, õ.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘=* n~Ûø±]>± yÓ+ø£≥•ej·T´ |üìrs¡TqT >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. ñ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ õ˝≤¢˝À ‘·&dç qæ <ÛëHê´ìï, |ü‹ìÔ ø=qT>√\T#˚j÷· \ì, mø£sê≈£î bÕ<Ûë´j·TT&ÉT>± J$‘êìï ÁbÕs¡+_Û+∫` b˛{° |üØø£å\ <ë«sê ◊@mdt s¡ ÷ .15y˚ \ qT+∫ s¡ ÷ .25y˚ \ es¡ ≈ £ î qwü º | ü ] Vü ‰ s¡ + #Ó * ¢ + #ê\ì n~Ûø±] ø±>∑*>±s¡ì $e]+#ês¡T. düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#·≥+˝À &çe÷+&é#X˚ Ês¡T. 50XÊ‘·+ qwübº ˛‘˚H˚ qwü|º ]ü Vü‰s¡+ #Ó*+¢ #ê\qï ìã+<Ûqä qT ø£wüº+ ôd’‘·+ Çwüº+>± eT\#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ≈£î\dü∫e⁄\T dü&*É + #ê\ì, s¬ ‘’ ê+>∑+ #˚dqæ n|ü⁄Œ\qT s¡<Tä #› j ˚ ÷· \ì ø√sês¡T. |ü+≥\ Ä#ês¡´ {Ï.yêdü+‹, sê»˙‹ Á|üC≤ |ü]bÕ\q XÊg+ $uÛ≤>±~Û|ü‹ qcÕºìøÏ dü+ã+~Û+∫ ;e÷ dü<äTbÕj·T+ ø£*Œ+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|ü$÷˝≤ e÷s¡Zπs{Ÿ, n<Ûë´|ü≈£î\T &Üø£ºsY bÕs¡«‹, &Üø£ºs¡T dürwtu ≤ãT, |ü<äe⁄\ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤&ÉT‘·Tqï Hêj·T≈£î\T ¬s’‘·T\ düeTdü´\T |ü{Ï º+#·T >√es¡›qHêj·TT&ÉT bÕ˝§ZHêïs¡T. ø√ø£b˛e&É+ XÀ#·˙j·TeTHêïs¡T.

düyêfi¯¢qT n~Û>∑$T+#·≥y˚T ã\+

01 11 13 epaper  

01 11 13 epaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you