Page 1

weekly วันพุธ ป‚ที่ 4 ฉบับที่ 232 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

ແ´»ÃеÙ

ËÅÔ¹â¨Ç-ÍѹËÂÒ§

14

ºŒÒ¹â»ÃµØà¡Ê

16

“⻈º” ¸¹ÇÃø¹ ªÇ¹âÃáÁ¹µÔ¡ ³ ÁÑŴտʏ

26

áÁ‹¹íéÒÊÇÃä Á¹ØɏÊÌҧ

¤ÅÔ¡Í‹Ò¹ E book ·Õè www.marketatnation.com


สายน้ � ำ ธงแดง... กำ�แพงเมืองจีนยุคใหม่

อีกต�ำนาน...ในวันตรุษจีน ซึง่ เป็นวัน ปีใหม่ของชาวแดนมังกร แม่สามีสอู้ ตุ ส่าห์เดินทาง ไกลไปตักน�ำ้ เพือ่ มาต้มซุปฉลองกัน ปรากฏว่า ลูก สะใภ้กลับท�ำน�ำ้ หก จึงไม่มนี ำ�้ ต้มซุบและถึงแม้แม่ สามีจะไม่ถอื โทษโกรธ แต่ลกู สะใภ้รสู้ กึ ว่าเป็นความ ผิดมากทีท่ ำ� ให้ “น�ำ้ ” สิง่ ล�ำ้ ค่าในยุคนัน้ หกลงไป จึงผูกคอตายในวันปีใหม่ กลายเป็นโศกนาฏกรรม ทีฝ่ งั ใจชาวบ้านยิง่ นัก จนกระทัง่ มี “นายอ�ำเภอ” เดินทางมา ตรวจราชการ หลังจากเดินจนเหงือ่ โซมกาย นาย อ�ำเภอจึงขอน�ำ้ มาล้างหน้าจากชาวบ้าน ปรากฏว่า ชาวบ้านคนแรกเอาน�ำ้ ในชามใบน้อยมาให้ ท�ำให้ นายอ�ำเภอไม่พอใจทีน่ ำ�้ มีปริมาณน้อยไม่พอล้าง >>มณฑลเหอหนาน มีนครเจิง้ โจว มาย ร่วมด้วยหยาดเหงือ่ ผสมเลือดบนกายของชาว หน้า จึงเททิง้ ด้วยความโมโหต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน เป็นเมืองเอก เหอหนานเป็นมณฑลทีเ่ ป็นทีต่ งั้ ของ จีน จนน�ำมาซึง่ ความน่าทึง่ ในปัจจุบนั เนือ่ งจาก รายนัน้ ทีม่ องด้วยแววตาแสนเสียดาย เพราะน�ำ้ ราชธานีโบราณของจีนมาหลากยุคหลายสมัย ตัง้ อยู่ ในอดีต ชาวบ้านในเมืองหลินโจวประสบปัญหา เพียงแค่นนั้ เขาสามารถใช้ดำ� รงชีวติ ได้ทงั้ วัน ทางภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากเอ่ย ขาดแคลนน�ำ้ อย่างแสนสาหัส เมือ่ ไม่มนี ำ�้ ก็ทำ� การ หลังจากนัน้ นายอ�ำเภอจึงเดินไปขอน�ำ้ จากคนอืน่ ถึงมณฑลเหอหนาน คนชอบทัวร์เมืองจีนส่วนใหญ่ เกษตรได้อย่างยากล�ำบาก ล�ำพังแค่ดำ� เนินชีวติ ไป ก็เจอการให้นำ�้ ในลักษณะเดียวกัน จึงได้สอบถาม จะรูก้ นั ว่าทีม่ ณฑลนีม้ สี ถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชือ่ ดังคือ วันๆ ก็ยงิ่ ยากใหญ่ จึงเปรียบเปรยกันว่า “แม้เพียง และรูถ้ งึ ปัญหาของชาวบ้าน วัดเส้าหลิน, ศาลไคเฟิง, พุทธจ�ำหลักหลงเหมินสือ น�ำ้ ในชามยังมีคา่ มากกว่าทองค�ำในยุคนัน้ เสียอีก” สายน้ำ�จากสรวงสวรรค์ คู ลัว่ หยาง แต่นอ้ ยคนนักทีจ่ ะรูว้ า่ ในมณฑลนีย้ งั นัน่ คือจุดเริม่ ต้นทีน่ ายอ�ำเภอได้นำ� มีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ า่ สนใจอีกมากมาย โดยล่าสุด “มิอาจรักกันได้” ความยากล�ำบากในการหาน�ำ้ มาประทัง ชาวบ้านหลินเซียนราวหมืน่ ร่วมแสนชีวติ ในยุค บริษทั การท่องเทีย่ วของมณฑลเหอหนาน เปิดตัว ชีวติ ยังท�ำให้หนุม่ สาวชาวจีนคูห่ นึง่ ต้องจบชีวติ รักที่ “คลองธงแดง” ให้เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของคน ยังไม่ได้ทนั เริม่ ต้น จนกลายเป็นต�ำนานสะเทือนใจ ชอบเทีย่ วถิน่ มังกรแบบเจาะลึก ชาวเมืองหลินโจวมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยความทีห่ นุม่ “คลองธงแดง” ตัง้ อยูท่ เี่ ทือกเขา ไท่หงั ซาน ในเมืองหลินโจว ซึง่ เป็นเมืองทีอ่ ยูท่ าง สาวอยูค่ นละหมูบ่ า้ น และทัง้ สองหมูบ่ า้ นมีปญั หา เรือ่ งน�ำ้ กันมาตลอด จนกระทัง่ วันทีฝ่ า่ ยชายเดิน ทิศเหนือของมณฑลเหอหนาน อยูต่ ดิ ชายแดน ทางมาสูข่ อฝ่ายหญิง กลับเจออุบายของครอบครัว มณฑลซานซีและเหอเป่ย มีพนื้ ที่ 2,046 ตาราง กิโลเมตร มีประชากร ราว 1 ล้านคน และมีประวัติ ฝ่ายหญิงทีป่ ระกาศให้ฝา่ ยชายตักน�ำ้ ใส่โอ่งหน้า บ้านให้เต็มทัง้ 2 โอ่ง ก่อนตะวันจะตกดิน จึงจะ ความเป็นมาทีน่ า่ สนใจ ซึง่ แสดงถึงความยิง่ ใหญ่ ของคนจีนในการรวบรวมแรงศรัทธา สร้างสิง่ ทีไ่ ม่มี อนุญาตให้แต่งงานกันได้ หากเป็นตอนนีค้ งไม่ใช่ เรือ่ งยาก แต่ตอนนัน้ ด้วยระยะทางของแหล่งน�ำ้ ที่ อยูใ่ นธรรมชาติให้เกิดขึน้ ได้ อยูไ่ กลจากหมูบ่ า้ น ท�ำให้ฝา่ ยชายตักน�ำ้ มาใส่ได้ น้ำ�สำ�คัญเพียงใด เต็มแค่โอ่งเดียวเมือ่ ตะวันตกดิน ...ในทีส่ ดุ ความ ทีม่ าของ “คลองธงแดง” ไม่ธรรมดา รักของทัง้ คูก่ ม็ อิ าจสมหวัง จวบจนร่างมลายกลาย เต็มไปด้วยเรือ่ งเล่าปนความเศร้าเคล้าน�ำ้ ตามาก เป็นธุลคี นื ผืนดินน�ำ้ หกชดใช้ถงึ ชีวติ

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

2

ปฏิวตั วิ ฒั นธรรมร่วมแรงร่วมใจกันขุดเลาะเลียบ หน้าผาภูเขาไท่หงั ซาน เริม่ เมือ่ ปี ค.ศ.1960 โดย ไม่มเี ครือ่ งมือทันสมัย ท�ำกันด้วยสมองและสอง มือ ช่วงแรกใช้เวลานาน ท�ำได้เพียง 1.30 เมตร จึงคิดค้นท�ำดินระเบิดมาช่วยเจาะภูเขา ซึง่ ท�ำได้ เร็วขึน้ โดยชาวบ้านกลุม่ นีม้ คี นทีม่ คี วามรูจ้ บระดับ มหาวิทยาลัยเพียงคนเดียว ทีเ่ หลือเป็นชาวบ้าน ธรรมดาๆ มีทงั้ เด็ก ซึง่ อายุนอ้ ยสุด 13 ปี หนุม่ สาวรวมถึงผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ซึง่ อายุมากสุด 60 ปี และต้องสังเวยชีวติ ให้แก่คลองแห่งนีไ้ ปราว 80 คน ก่อนจะได้คลองส่งน�ำ้ ทีข่ ดุ ผ่านเทือกเขาราว 70 ลูก ใช้เวลาถึง 9 ปี กว่าจะได้นำ�้ จากมณฑล ซานซีมาเลีย้ งชีวติ ชาวบ้านในมณฑลเหอหนาน ต่อ มาคลองแห่งนีจ้ งึ ได้สมญาว่า “แม่นำ�้ สวรรค์มนุษย์ สร้าง” มีความสูง 4.3 เมตร กว้าง 8 เมตร เส้น ทางหลักยาว 1,500 กิโลเมตร และแยกย่อยเป็น คลองเล็กๆ ไหลเข้าเรือกสวนไร่นาไปยังหมูบ่ า้ น ต่างๆ ประมาณ 4,000 กิโลเมตร

“ธงแดง” กำ�แพงเมืองจีน

ความยิง่ ใหญ่ของ “คลองธงแดง” ยังถูก เปรียบเปรยว่าเป็น “ก�ำแพงเมืองจีนยุคปัจจุบนั ” อีกด้วย และกลายมาเป็นสถานทีท่ ชี่ าวจีนเดินทาง มาชมฝีมอื ทีม่ าจากน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวอย่างไม่ขาด สาย โดยภูเขาลูกหลัก ซึง่ เป็นเขตรอยต่อของ 3 มณฑลคือ เหอหนาน ซานซีและเหอเป่ย ได้ถกู จัด เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว มีการท�ำทางเดินเท้าขึน้ ไปสู่ ยอดเขา หรือจะเลือกนัง่ กระเช้าลอยฟ้าขึน้ ไปแบบ สบายๆ ก็ได้ บนยอดเขานัน้ จะมองเห็นคลองขุด ทีท่ อดยาวในเทือกเขาไท่หงั ซาน นอกจากนีจ้ นี ยัง ใช้ประโยชน์จากคลองขุดแห่งนีท้ ำ� เป็นสนามแห่ง ความสนุก จัดเรือล่องแก่งไว้บริการนักท่องเทีย่ ว เรียกว่าชมประวัตศิ าสตร์อย่างไม่นา่ เบือ่ กันเลย ทีเดียว ...นีค่ อื “ฝีมอื มนุษย์” อันน่าทึง่ บน แผ่นดินหลินโจวในมณฑลเหอหนานของชาว มังกร <<


ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ร่วมสืบสานตำ�นานพระเวสสันดรของชาวเลย à·ÕèÂÇ... >>หากเอ่ยถึง µÒÁà·È¡ÒÅ จุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ ลุงหวานเย็น ของจังหวัดเลย เชื่อได้ parma_46@hotmail.com เลยว่า นักท่องเที่ยวชาว ไทยส่วนใหญ่คงต้องนึกถึง “การละเล่นผีตาโขน” อย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จึงได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “ประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน” ประจ�ำปี 2554 ที่ บริเวณวัดโพนชัย และหน้าที่ว่าการอ�ำเภอด่านซ้าย ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค.นี้

ปฎิทินเทศกาลทั่วไทย

งานเทศกาล เทศกาลดูปู เที่ยวพุ ถ่อแพ ที่ห้วยเขย่ง งานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดเมืองชะอวด เทศกาลอาหารทะเล เทศกาลล่องแก่งหินเพิง งานมหกรรมอาหารดี ศรีเมืองลุง ท่องแดนพระพุทธศาสนาอารยธรรมไทย-จีน เทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรป 2011 งานเทศกาลท่องเที่ยว “สีสันตะวันออก”

จังหวัด กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต ปราจีนบุรี พัทลุง กาญจนบุรี หอศิลป์/กทม. พัทยา/ชลบุรี

ส�ำหรับ “ผีตาโขน” เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งในงาน “บุญหลวง” หรือ “บุญผะเหวด” ตรงกับเดือน 7 เป็นงาน บุญใหญ่ประจ�ำปีของ อ�ำเภอด่านซ้าย ซึ่งเกี่ยวโยงกับ “งานบุญ พระเวส” หรือ เทศน์มหาชาติประจ�ำปีของ “พระธาตุศรีสองรัก” ซึ่งเป็นปูชนียสถานส�ำคัญของชาวด่านซ้าย นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อ ความสนุกสนานแล้ว ประเพณีนี้ยังเปรียบเสมือนเป็นพิธีการขอ ฝนตามความเชื่อของชาวบ้าน จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่เอกลักษณ์การแต่งกายของผู้คน ที่เข้าร่วมพิธีแห่ “ผีตาโขน” เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานขบวนแห่ทุก คนจะต้องสวมใส่หน้ากากคล้ายผี และปีศาจที่ท�ำจากกาบมะพร้าว

ปฏิทินเทศกาลรอบโลก

งานเทศกาล เทศกาลดนตรีร็อค เทศกาลดนตรีร็อค เทศกาลดนตรีแจ๊สส์ เทศกาลดนตรีแจ๊สส์ เทศกาลโอเปรา เทศกาลศาลเจ้า เทศกาลม้าแข่ง เทศกาลแข่งจักรยาน “ตูร์ เดอ ฟรองซ์” เทศกาลไฟ (คาร์นิวัล) เทศกาลศิลปะ

วันที่ 1-31 ก.ค. 1-31 ก.ค. 1 ก.ค.-31 ส.ค. 1 ก.ค.- 31 ส.ค. 1-7 ก.ค. 4-8 ก.ค. 6-17 ก.ค. 7-10 ก.ค.

* สอบถามข้อมูล - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำ�นักงานใหญ่, กรุงเทพฯ) โทร.0-2250-5500, สายด่วน 1672 (เวลา 08.00-20.00 น.) หรือที่ http: thai.tourismthailand.org

คณะผู้จัดท�ำ ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ฝ่ายขาย อรพิน งามวงษ์วาน ติดต่อโฆษณา วาสนา เรืองจารุจรัส สงกรานต์ ลิ้มประเสริฐสกุล โทร.0-5338-3057 กองบรรณาธิการพิเศษ ทีมท่องเที่ยว คมชัดลึก ส�ำนักงาน เลขที่ 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2338-3364-65 อีเมล kcltravel@hotmail.com พิมพ์ที่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

แกะสลักตกแต่ง ด้วยข้าวเหนียวทาสี สวยงาม แถมยังมีการ แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ ท�ำด้วยเศษผ้ามาต่อ กันอีกด้วย ซึ่งจะมี “หมากกะแหล่ง” ที่เป็น โลหะคล้ายกระดิ่งรูปสี่เหลี่ยมผูกติดเอวเอาไว้ โดยจะมีการ แบ่ง “ผีตาโขน” ในขบวนแห่ออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ “ผีตาโขนใหญ่” ทีท่ ำ� เป็นหุน่ รูปผีประดับตกแต่งรูปร่างจากไม้ไผ่ สานมีขนาดใหญ่กว่าคนธรรมดาประมาณ 2 เท่า ส่วนอีกประเภท คือ “ผีตาโขนเล็ก” ซึง่ เป็นการละเล่นของเด็ก ไม่วา่ จะเป็นเด็กเล็ก หรือเด็กวัยรุน่ ทัง้ ชาย-หญิง ทีส่ ามารถเข้าร่วมสนุกในงาน ประเพณีนกี้ นั ได้ทกุ คน แต่ผหู้ ญิงจะไม่คอ่ ยเข้าร่วมในขบวนแห่ เพราะเป็นการละเล่นทีค่ อ่ นข้างผาดโผน กล่าวกันว่าการแห่ “ผีตาโขน” เกิดขึน้ เมือ่ ครัง้ ที่ พระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางจากป่ากลับสูเ่ มือง แต่บรรดาผีปา่ หลายตนและสัตว์นานาชนิดยังคงอาลัยรัก จึงพา กันแห่แหนแฝงตัวแฝงตนเข้าไปอยูก่ บั ชาวบ้าน เพือ่ มาส่งทัง้ สอง พระองค์ระหว่างทีเ่ ดินทางกลับสูเ่ มือง “ผีตามคน” หรือ “ผีตาขน” ก่อนทีจ่ ะกลายมาเป็น “ผีตาโขน” เหมือนอย่างในปัจจุบนั นี้ ส่วนกิจกรรมในงานนี้จะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าของ งานวันแรก ไล่ตั้งแต่ พิธีบวชพราหมณ์ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีท�ำบุญตักบาตร พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟขอฝน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) พิธีเจริญ พระพุทธมนต์ เทศน์พระมาลัยหมื่น-พระมาลัยแสน เทศน์ มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง ขบวนแห่กัณฑ์ เทศน์ จ�ำหน่ายอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ตลอดทั้ง 3 วัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.ส�ำนักงานเลย โทร.0-4281-2812 <<

เมือง/ประเทศ วันที่ เดนมาร์ก 30 มิ.ย.- 3 ก.ค. เบลเยียม 30 มิ.ย.- 3 ก.ค. โคเปนเฮเกน/เดนมาร์ก 1-10 ก.ค. มอนทรอซ์/สวิตเซอร์แลนด์ 1-16 ก.ค. ซาวอนลินนา/ฟินแลนด์ 1-27 ก.ค. เกียวโต/ญี่ปุ่น 1-29 ก.ค. เซียนา/อิตาลี 2 ก.ค. ฝรั่งเศส 2-24 ก.ค. ซานติอาโก/คิวบา 3-9 ก.ค. แอซ-ออง-โปรวองซ์/ฝรั่งเศส 5-25 ก.ค.

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเทศ

สกุลเงิน บาท

สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ สหราชอาณาจักร ปอนด์ ยุโรป ยูโร ญี่ปุ่น เยน (100) ฮ่องกง ดอลลาร์ ฮ่องกง มาเลเซีย ริงกิต มาเลเซีย สิงคโปร์ ดอลลาร์ สิงคโปร์

30.7704 49.3650 43.9402 38.4329 3.9597 10.2415 25.0225

บรูไนดารุสซาลาม ดอลลาร์บรูไน อินเดีย รูป ี สวิตเซอร์แลนด์ ฟรังก์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ดอลลาร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ดอลลาร์ แคนาดา เดนมาร์ก โครน เดนมาร์ก นอร์เวย์ โครน นอร์เวย์ จีน เรนมินบิ

25.1274 0.7318 36.8696 32.5263 25.1506 31.5517 5.8983 5.6533 4.8142

แอฟริกาใต้ เกาหลีใต้ ไต้หวัน พม่า กัมพูชา เคนยา ลาว รัสเซีย เวียดนาม

แรนด์ วอน ดอลลาร์ ไต้หวัน จ๊าด เรียล ชิลลิ่ง กีบ รูเบิล ด่อง

4.5068 0.0285 1.0658 4.7817 0.0075 0.3419 0.0038 1.0935 0.0015

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2554 ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

6


เปิดตัว - บริษัทแลนด์ แอฟริกา (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงานแถลงข่าววัน เปิดตัวบริษัท โดยมี พลเอกนิพัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานทีป่ รึกษา พลเอกชยุติ สุวรรณมาศ รองประธานที่ ปรึกษา รุ่งทิพย์ พูนผลกุล ทีป่ รึกษา และอารียา กิจประเสริฐ กรรมการผูจ้ ดั การ ร่วมงาน ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโฟร์ซซี นั่ ส์ กรุงเทพฯ

โซลจัดงานลดราคาช่วงซัมเมอร์

กรุงโซล ร่วมกับศูนย์สรรพสินค้าและร้านค้าชัน้ น�ำทัว่ เมือง จัดเทศกาลมหกรรมลดราคาสินค้าช่วงฤดูรอ้ นแห่งกรุงโซล หรือ Seoul Summer Sale 2011 ขึน้ ก�ำหนดระยะเวลา 38 วัน ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-31 ก.ค.นี้ ภายใต้นยิ ามใหม่ของการ จับจ่ายซือ้ สินค้าทีร่ วมความเป็นทีส่ ดุ ของค�ำว่า ช็อปปิง้ วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ วเอาไว้ในเทศกาลเดียว โดยนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาว ไทย และทัว่ โลกทีเ่ ดินทางไปยังกรุงโซลเพือ่ จับจ่ายซือ้ สินค้าหรือ ผลิตภัณฑ์จากศูนย์การค้าชัน้ น�ำ ศูนย์กลางร้านค้าปลอดภาษี ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ ในราคาลดพิเศษสุดๆ แล้ว ยังจะได้รบั ความพิเศษจากการลดราคาของแหล่งท่องเทีย่ วทัง้ หลาย สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ด้านการท่องเทีย่ ว การแสดงโชว์ทาง ด้านวัฒนธรรม โรงละคร โรงภาพยนตร์ สวนสนุก แหล่งเสริมสวย ความงาม คลินกิ จัดจ�ำหน่ายอาหารเสริมจากสมุนไพร เช่น โสมเกาหลี รวมถึงร้านอาหาร และภัตตาคารเกาหลีชนั้ น�ำ รวมทัง้ สิน้ กว่า 5,000 แห่งในกรุงโซล

จิว๋ ผูพ้ ชิ ติ - การท่องเทีย่ วแห่ง ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ “สร้างกิจกรรมปรากฏการณ์หวั ใจใหม่เพือ่ การท่องเทีย่ วไทยยัง่ ยืน” ตอน “จิว๋ ผูพ้ ชิ ติ ภารกิจกูโ้ ลก” ภายใต้แคมเปญ เทีย่ วหัวใจ ใหม่ เมืองไทยยัง่ ยืน ซึง่ เป็นการรณรงค์ให้ คนไทยทุกคนร่วมเป็นนักท่องเทีย่ วหัวใจ ใหม่ ทีพ่ ร้อมจะดูแลธรรมชาติและแหล่ง ท่องเทีย่ วของไทยให้คงอยูต่ อ่ ไป โดยมี ธวัชชัย อรัญญิก รองผูว้ า่ การ ททท. ด้าน ตลาดในประเทศ ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

กทม.คว้าที่ 3 สุดยอดปลายทางโลก มาสเตอร์การ์ดเผยโผ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์วายด์ อินเด็กซ์ ออฟ โกลบอล เดสติเนชั่น ซิตี้ หรือโผสุดยอดจุดหมายปลาย ทางของโลกประจ�ำปี 2554 ปรากฏว่า กทม. คว้าอันดับ 3 คาดมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมายังกรุงเทพฯ สูงถึง 11.5 ล้านคนภายในปีนี้ ขณะที่อันดับ 1 เป็นกรุงลอนดอน ที่คาดว่ามี 20.1 ล้านคน และอันดับ 2 กรุงปารีส 18.1 ล้านคน ส่วนการจับจ่ายสูงสุด 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศ คาดลอนดอนมีนักท่องเที่ยวใช้จ่ายสูงที่สุดในโลก ถึง 25.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 768,000 ล้านบาท) ตามมาด้วยนิวยอร์ก 20.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 609,000 ล้านบาท) ปารีส 14.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 438,000 ล้านบาท) กทม. 14.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 432,000 ล้านบาท) และ แฟรงก์เฟิร์ต 14.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 420,000 ล้านบาท) ส�ำหรับโผสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลก ประมวลจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าแต่ละประเทศตลอดปี เทียบ จากจ�ำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศแต่ละสายการบิน และคาดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวเหล่านี้ในประเทศนั้นๆ จากทั้งหมด 132 เมืองหลักในโลก จ�ำแนกเป็น 5 ภูมิภาค ได้แก่ เอเชียแปซิฟิก 45 เมือง, ยุโรป 33 เมือง, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 21 เมือง, ละตินอเมริกา 19 เมือง และอเมริกาเหนือ 14 เมือง

รร.เอ็ม 2 เสนอเมนูใหม่

โรงแรมเอ็ม 2 เดอ บางกอก (M2 de Bangkok) ขอเชิญผูห้ ลงใหลในเสน่หอ์ าหารแนวฟิวชัน่ (ไทย-จีน) ร่วม สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยไปกับห้องอาหารเดอะ เดค (The Deck) พบกับเมนูสดุ พิเศษจากเชฟชาวไทยผูผ้ า่ น ประสบการณ์สร้างสรรค์เมนูอาหารมาอย่างคร�ำ่ หวอดจากโรงแรม ชือ่ ดังในจีน อาทิ ย�ำลิน้ จีก่ งุ้ สด เต้าหูญ้ ปี่ นุ่ ทอดซอสมะเขือม่วง อกเป็ดซอสแกงเผ็ดลิน้ จี่ กระทงทองไส้ยำ� ทูนา่ ปีกไก่ทอดซอส น�ำ้ ปลา ปลากระพงซอสเปรีย้ วหวาน ซุปเสฉวนทะเล พร้อม ตบท้ายด้วยเครือ่ งดืม่ และของหวาน เลือกอิม่ อร่อยได้กบั 2 เซตเมนูในราคาพิเศษ 499 บาท (5 คอร์ส) และ 699 บาท (6 คอร์ส) ตัง้ แต่วนั นีถ้ งึ 31 ต.ค. ส�ำรองทีน่ งั่ ได้ที่ 0-26918223-6 หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติม www.m2debangkok.com

Super Deal 0 บาท จาก ททท.

ททท.จัดกิจกรรม Super Deal 0 บาท เอาใจคนชอบ เทีย่ ว โดยนักท่องเทีย่ วสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์ www.thailandsuperdeal.com เพียงลงทะเบียนผ่านหน้า เว็บไซต์กม็ สี ทิ ธิเ์ ข้าร่วมสนุกและมีสทิ ธิใ์ นการลุน้ รับรางวัลแพ็กเกจ ทีพ่ กั จากสถานประกอบการทัว่ ประเทศฟรี ตัง่ แต่วนั ที่ 1 มิ.ย.30 ก.ย. โดยแพ็กเกจทีจ่ ดั มาให้ลนุ้ กันมากมาย เช่น แพ็กเกจ ห้องพักสุดหรูจาก Cher Resort ชะอ�ำ จ.เพชรบุร,ี แพ็กเกจ ห้องพักจากศรีพนั วา รีสอร์ท, แพ็กเกจทีพ่ กั จากเดอะวิลเลจ โคโคนัท, ธูษฎิ า รีสอร์ท ชุมพร และจากสถานประกอบการสุดหรู ทุกสัปดาห์

โครงการ Thailand Super Deal นอกจากจะมีการ มอบสิทธิพเิ ศษส่วนลดให้นกั ท่องเทีย่ วทางโครงการยังมีกจิ กรรม Super Deal 0 บาท ซึง่ นักท่องเทีย่ วเพียงเข้ามาลง ทะเบียนดีล 0 บาท ในสัปดาห์นนั้ ๆ ก็จะมีสทิ ธิล์ นุ้ รับแพ็กเกจ ทีพ่ กั สุดหรูไปเลยฟรีๆ โดยมีสถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมสนับ สนุนกิจกรรมนีห้ ลายรายทัง้ ศรีพนั วา, เดอะวิลเลจ โคโคนัท, เฌอรีสอร์ท เป็นต้น สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดย ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ผ่านเว็บไซต์ www.Thailandsuperdeal.com หากมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมสามารถ ติดต่อได้ที่ โครงการ “THAILAND SUPER DEAL” โทร. 0-2784-7844 หรืออีเมล THAILANDSUPERDEAL@ YAHOO.COM

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

8

ดอกจูดบาน งานกาชาด

จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช อ.ชะอวด เทศบาลต�ำบลชะอวด และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดงานประเพณีดอกจูดบาน กาชาดและ ของดีเมืองชะอวด ประจ�ำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1-31 ก.ค.2554 ณ บริเวณส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ใน งานมีการจัดกิจกรรมเพือ่ สืบทอดประเพณี และเผยแพร่ผลผลิต ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากกระจูด การจัดงาน กาชาด การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน ผลิตภัณฑ์กระจูด การประกวดธิดาจูดบาน ประกวดผลไม้ และพันธุส์ ตั ว์ การแสดงบนเวที สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ อ�ำเภอชะอวด โทร.0-7538-0360


ท่องไปทั่ว ทัวร์กับภาพ

ส่งรูป-เรื่องได้ที่ kcltravel@hotmail.com กองบก.ท่องเที่ยวเดินทางคมชัดลึก 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เที่ยวประหยัดที่

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

13

แดนกิมจิ

>>ทริปเกาหลี เที่ยวเฉพาะโซล ในราคาประหยัด แบบไปแล้วไปอีกก็ได้ เดินทางไปสายการบิน Business Air เน้นช็อปปิ้งเป็นหลัก ย่านทงแดมุน และตลาด เมียงดง ลูกทัวร์ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็นิยมซื้อ เครื่องส�ำอางกันเป็นจ�ำนวนมาก แต่ก็มีเที่ยว ที่ เอเวอร์แลนด์, พิพิธภัณฑ์คติชน พื้นเมือง, พระราชวังเคียงบ็อก และ ป้อมฮวาวอง โดยรวมก็สนุกสนาน คุ้มค่าที่ได้มาสัมผัสแดนกิมจิค่ะ<< วิภาวรรณ เทียนประภา


เปิดประตูหลินโจว-อันหยาง

>>ในมณฑลเหอหนานของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งที่ถูก ค้นพบและปรากฏสู่สายตาของชาวโลกไม่นานในฐานะ ของแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทั้งที่ “เมืองหลินโจว” ได้แก่ คลองธงแดง, หุบเขาไท่หังซาน ตลอดจนความยิ่ง ใหญ่ในอดีตของ “เมืองอันหยาง” ที่เป็น 1 ใน 8 เมืองหลวงโบราณ ของจีน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ตัวอักษร

‘สัมผัสความยิ่งใหญ่-อลังการ’

น้ำ�ตกหุบเขาดอกท้อ

รวมตำ�นานน้ำ�แห่งชีวิต เริ่มด้วย “คลองธงแดง” ในเมืองหลินโจว ซึ่งเป็นคลองที่ เกิดจากฝีมือชาวจีนในยุคที่ไร้เครื่องทุ่นแรงทันสมัย และจากความ ส�ำคัญของคลองแห่งนี้ที่ถูกจารึกลงหน้าประวัติศาสตร์ของชาติจีน จึงได้มีการจัดตั้ง “อนุสาวรีย์คลองธงแดง” ขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ.1990 เพื่อระลึกถึงชาวจีนผู้เสียสละ ขณะเดียวกันก็มีการจัด ตั้ง “พิพิธภัณฑ์คลองธงแดง” ที่มีการแสดงเกี่ยวกับผังคลองขุด ธงแดงและค�ำพูดของท่านเหมาเจ๋อตุงที่กล่าวไว้ว่า “น�้ำส�ำคัญต่อ เกษตรกรรม” รวมถึงการน�ำเสนอความเป็นมาของคลองธงแดง การ แสดงภาพและจ�ำลองเหตุการณ์ในอดีตที่บอกเล่าถึงต�ำนานต่างๆ เกี่ยวกับความส�ำคัญของน�้ำ ซึ่งชาวเมืองหลินโจวจะน�ำน�้ำเปล่ามา ต้อนรับแขก ไม่เหมือนชาวจีนทั่วไปที่นำ� น�ำ้ ชามาต้อนรับ เพราะเชื่อ ว่า “น�้ำเปล่าคือน�้ำจากสวรรค์” และจากชื่อเสียงเรื่องฝีมือในการ ก่อสร้าง ท�ำให้ทีมงานก่อสร้าง ของจีนในทั่วประเทศส่วนใหญ่ มาจากหลินโจว

ของราชวงศ์ซาง (1,700-1,100 ปีก่อนคริสตกาล) ที่เป็นยุคทอง ของอารยธรรมจีนยุคส�ำริด ยุคทองของการสร้างสุสานหลวงและ ในเมืองหลินโจว ยังมี “หุบเขาไท่หังซาน” ซึ่งเป็นหุบเขา พระราชวังที่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมจีน เมืองอินเป็นเมือง ที่สูงตระหง่านชนิดแหงนคอมองจนเมื่อยมีทัศนยภาพที่งามตายิ่งนัก หลวงที่ยิ่งใหญ่อยู่ 225 ปี มีจักรพรรดิปกครอง 12 พระองค์ อาทิ หน้าผาหวางเซียง หุบเขาดอกท้อ และภูเขาไท่เก็ก ฯลฯ ในส่วน เมืองนี้มีปรากฏชื่ออยู่ในพงศาวดารแต่ก็ถูกลืมเลือนไปนาน จวบ “หุบเขาดอกท้อ” นั้น ปกติแล้วดอกท้อที่จีนจะบานปีละครั้ง แต่ที่นี่ จนศตวรรษที่ 20 จึงมีการขุดพบซากเมืองอิน บนเนื้อที่ราว 25 บานปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือน 3 และเดือน 9 ในถ�้ำของหุบเขาดอก ตารางกิโลเมตร มีฐานก�ำแพงเมืองยาว 7 กิโลเมตร ค้นพบฐาน ท้อจะมีอาซ้อท�ำ “บะหมี่ดอกท้อ” ให้กิน ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้กินแล้ว อาคาร บ่อน�้ำคูเมือง เครื่องทองสัมฤทธิ์ เครื่องหินโครงกระดูก จะพบความโชคดี นอกจากนี้ภายในหุบเขายังมีน�้ำตกหลายสาย ถ้า เครื่องปั้นดินเผา และมีการขุดพบกระดูกพยากรณ์ที่ใช้ในการ เดินไปสัก 10 ก้าว จะเจอน�ำ้ ตกเล็ก เดินไป 100 ก้าว จะเจอน�ำ้ ตก เสี่ยงทาย กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งที่ขุดส�ำรวจด้วย ใหญ่ จึงมีค�ำเปรียบว่าเป็นน�้ำตกแม่ลูก รวมถึงล�ำธาร ซึ่งมีการ ในส่วนกระดูกพยากรณ์นั้น คือ ล่องเรือ “แกรนด์ แคนย่อน” กระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม น�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์การ ธรรมชาติคละเคล้า เสี่ยงทายในอดีต ก่อน ความสนุกไปด้วย จะน�ำไปใช้ต้อง ขูดล้างเลือด “อันหยาง” และเนื้อที่ เมืองมรดกโลก เหลืออยู่บน

กินบะหมี่ดอกท้อจะโชคดี

3,800 ปี

ถัดไปที่ เมืองอันหยาง (เมือง อิน หรือ อินซู) ซึ่ง เป็น 1 ใน 8 เมือง หลวงโบราณของจีน เป็นแหล่งมรดกโลกที่ ได้รับการขึ้นทะเบียน เมื่อปี ค.ศ.2006 และ ในอดีตเป็นที่ตั้ง ของเมืองอิน ซึ่ง เป็นราชธานี

ทางเดินเข้าพิพิธภัณฑ์อินซู ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

14


ชาวจีนที่รวมสรางคลองธงแดง

พิพิธภัณฑอินซู

อีกมุมหนึ่งในพิพิธภัณฑอินซู มี “หลุมรถมา” ซึ่งเปน รถมาของจริงที่ถูกทับถมมานานหลายพันปจนกลายมาเปนฟอสซิล จํานวน 6 คัน ซึ่งจํานวนรถมาถึง 6 คันนี้จะใชกับขาราชการระดับ อองเทานั้น โดยชาวจีนเมื่อสมัย 3,000 ปกอน มีความเชื่อกันวา หากเจาของเสียชีวิตแลว จะตองฝงขาวของเครื่องใช ของรักของหวง ตลอดจนพาหนะตางๆ ตามไปใหดวย จึงทําใหรถมาทั้ง 6 คันดัง กลาวถูกฝงตามลงไป ทั้งๆ ที่ยังมีลมหายใจอยู หรือฝงสดกันเลย ทีเดียว กระดองเตาและกระดูกสัตวใหสะอาด จากนั้นจึงเลื่อยและขัดให เรียบ แลวใชมีดหรืออุปกรณอื่นๆ เจาะลึกเขาไปดานในของกระดอง เตาหรือกระดูกสัตว รอยเวาเหลานี้เรียงตัวอยางมีระเบียบ คน เสี่ยงทาย คือพอมดจะแกะสลักชื่อของตน วันเวลาในการเสี่ยงทาย และปญหาที่ตองการถามลงบนกระดองเตาหรือกระดูกสัตว จากนั้น ใชไฟเผา เมื่อไดรับความรอนก็จะเกิดรอยราว ซึ่งเรียกวา “เจา” พอมดก็อาศัยการวิเคราะหตามรอยแตกราวเหลานี้ ในการเสี่ยงทาย พรอมกับแกะสลักไวบน กระดองหรือกระดูกวา ผลการเสี่ยงทายแมนยํา หรือไม เมื่อการเสี่ยงทายเกิดผลเรียบรอยแลว กระดองหรือกระดูกที่มีรอยแกะสลักเหลานี้ก็จะ ถูกเก็บไวเปนหลักฐาน

ÍÑ¡ÉÃâºÃÒ³¡Ç‹Ò 3 ¾Ñ¹»‚

ä¡´¹Ñé¹ÊíÒ¤ÑÞ䩹 ● กอนเดินทางไปทองเที่ยว แนะนําใหศึกษาขอมูลในเบื้องตน พรอมสอบถามบริษัททัวรที่ติดตอไววามีไกดที่มีความรูในเรื่องสถานที่ ดังกลาวหรือไม ...ณ ที่นี้ขอแนะนํา “อาหลิว” ไกดหนุมชาวจีน จาก บริษัทการทองเที่ยวมณฑลเหอหนาน (Henen Tourism Group) ให เปนอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งเปนผูใหขอมูลของสถานที่ตางๆ ขางตน ... ที่นาสนใจเพราะ “อาหลิว” พูดไทยได พูดไดชนิดที่เจาของภาษาไทย อยางเราๆ ทานๆ ฟงแลวถึงกับอึ้ง นึกไมถึงวา “อาหลิว” จะลึกซึ้ง ไปถึงภาษาสมัยพอขุนรามฯ เรียกวาฟงแลวเขาใจงาย ...หากไมคิด อะไรมาก ก็ลองใชบริการ “อาหลิว” มาชวยสรางเสียงฮาและความ สนุกสนาน เชื่อวาไมนอยก็มาก จะทําใหทองเที่ยวเรื่องประวัติศาสตร ไดอยางไมนาเบื่อ

จีนเปนชาติที่มีตัวอักษรเกาแกและมีคนทั่วโลกใชกันเยอะ มาก จากหลักฐานขอมูลเทาที่ขุดคนพบไดในปจจุบันยืนยันวา ตัว อักษรจีนมีประวัติความเปนมาไมตํ่ากวา 3,000 ป นับจากตัวอักษร เจีย่ กูห รือตัวอักษร ซึง่ สลักบนกระดองเตาในสมัยราชวงศซาง ตัวอักษร ¢Í¢Íº¤Ø³ เจี่ยกูเปนอักษรภาพเลียน (เซี่ยงสิงจื้อ) ทั้งยังเปนตัวอักษรที่แสดง เสียงดวย ทุกวันนี้ก็ยังมีการใชตัวอักษรภาพเลียนจํานวนหนึ่ง ซึ่งแลดู พลิ้วไหวเสมือนจริงในระบบตัวอักษรจีน ● สายการบิน ไชนา เซาทเทิรน แอรไลน ปจจุบัน มีการจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ ตัวอักษร” แสดงถึงความสําคัญของ ● บริษัทการทองเที่ยวมณฑลเหอหนาน ตัวอักษรดังกลาว บอกเลาความเปนมา (Henan Tourism Group) ตั้งแตสมัยที่ยังจารึกลงบนกระดองเตา บนกระดูกสัตว ไมไผ จนกระทั่งทํา ÊÔè§ÅéíÒ¤‹ÒÊ×èͶ֧ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ ● ผูรวมทริปที่สําคัญ : กลุมคอนโซเตียม ซีแซด ดิสคัฟเวอรี กระดาษขึ้นมาใช ซึ่งมีการจําลองวิธีการ สิ่งที่ถูกขุดพบในซากเมืองอิน ซึ่ง CZ DISCOVERY : ทัวรจีน 5 บริษัทใหญ ไดแก ทํากระดาษจากไมไผใหชมดวย นอกจาก ปจจุบันคือเมืองอันหยาง ถูกนํามาจัดแสดง - บริษัท เมอรรีแลนด แทรเวิล เซอรวิส จํากัด ตัวอักษรจีนที่นํามาแสดงแลว ยังมีตัว ใน “พิพิธภัณฑอินซู” ที่ชาวจีนภูมิใจนํา - บริษัท ควอลิตี้ เอกซเพรส จํากัด อักษรและประวัติของภาษาทั่วโลก รวมถึง เสนอตอสายชาวโลก ซึ่งแมกระทั่งทางเดินก็ยังเปนหินกรวด - หจก.วีคเอนท ทัวร แอนด คารโก เซอรวิส “ภาษาไทย” ของชาวสยามเมืองยิ้ม ก็ถูก ในแบบเดียวกับเมื่อ 3,000 ปที่แลวเหมือนที่ใชปูใหกับฮองเต - บริษัท มิรามาเซอรวิส (ประเทศไทย) จํากัด นํามาเสนอไวที่พิพิธภัณฑแหงนี้ดวย พระดําเนิน ขณะเดียวกันมีทางเดินที่บอกตัวเลขแหงกาลเวลา - บริษัท ซีซัน ฮอลิเดย จํากัด การเดินชมภายในพิพิธภัณฑอาจเขาใจยากสักหนอย หาก นําพานักทองเที่ยวยอนเวลากลับไปเยือนอดีตดูสิ่งลํ้าคาที่ถูกนํา ไมมีพื้นฐานความรู ชาวจีนจึงไดใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวย มาเก็บไวในพิพิธภัณฑแหงนี้ อาทิ กระดองเตาและกระดูกที่ ทําใหนักทองเที่ยวเขาใจงายขึ้น ดวยการฉายหนัง 4 มิติ ราคาเขาชม มีการจารึกภาพอักษร ปจจุบัน คนละ 30 หยวน ราว 140 บาท ตามคาแลกเงินตราเปลี่ยนใน นักโบราณคดีไดขุดพบ ปจจุบัน โดยแนะนําใหดูหนัง 4 มิติกอนไปเดินชม เพราะจะทําให กระดองและกระดูก เขาใจงายขึ้น สําหรับเนื้อหาของหนังนั้น เปนการบอกเลาที่มา รวมกวา 1.6 แสนชิ้น ของการเกิดตัวอักษรจีน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรูปสิ่งของตางๆ และ บางชิ้นมีความสมบูรณ ธรรมชาติ เชน ภูเขา ตนไม สายนํ้า สัตว มีจํานวนตัวอักษร นับเปนหลักฐานการ ทั้งหมดประมาณ 10,000 ตัว ที่ใชบอยๆ มีประมาณ 3,000 คนพบตนแบบหรือที่มา ตัว และจากการที่ตัวอักษรจีนมีการวิวัฒนาการมาเปนเวลานาน ของตนกําเนิดตัวอักษร นับพันป จึงมีความหมายมากกวาสื่อแหงความเขาใจเพียงอยาง จีนโบราณที่เกาแกที่สุด เดียว หากทวาไดรับการยอมรับวาเปนศิลปะชั้นสูงและเปน กระดองเตา ของจีน สัญลักษณของความเปนสิริมงคลอีกดวย << นอกจากนี้ยังมีสิ่ง ลํ้าคาที่บงบอกถึงวัฒนธรรมและสถานะทางสังคมของคนใน ยุคนั้นอีกหลายชิ้น อาทิ ทอนํ้าใตดิน สมัย 3,000 ป, ติ่งหรือ ที่เขาใจนาจะเปนหมอ สําหรับใชนึ่งหมั่นโถวและตมเนื้อสัตว ตางๆ ที่มีการออกแบบใหสามารถใชงานไดงาย มีหูจับ มีขาตั้ง สูงเพื่อใหไฟจากฟนลุกโชนขึ้นไปทําความรอนใตกนหมอ ซึ่งไมใช หมอลักษณะกลมๆ เหมือนปจจุบัน แตเปนแบบสี่เหลี่ยมผืนผา, แกวนํ้า, ฝากาเหลา, ปนปกผมที่มีลวดลายสวยงาม, เครื่อง หยกที่ผานการแกะสลักแลว ตลอดจนเครื่องมือที่ ใชในการขูดหนังเทา, ลูกธนู อาวุธ รวม ถึงหัวกะโหลกของทหาร ซึ่งมีการระบุวา อายุยังนอย โดยสังเกตจากฟนทุกซี่ที่ยังมี พิพิธภัณฑตัวอักษร หุบเขาไทหังซาน ความสมบูรณ ทองเที่ยวเดินทาง : คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

15


พากล้อง เดิ นเที่ยว สามจอ samjaws@gmail.com

http://www.oknation.net/blog/samjaw

>> เรือน�้ำตาลล่มในแม่น�้ำเจ้าพระยา เป็นต้นเรื่องที่ ท�ำให้ได้ไปอยุธยาอีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสได้ไปเยือนเมืองนี้มา หลายครั้งหลายคราต่างวาระต่างเวลา แต่ที่นี่ยังมีมุมมองใหม่ให้ได้ ค้นพบอยู่เสมอๆ บางเที่ยวก็ดีบางทีก็รา้ ยจนน่าตกใจ ส�ำหรับอดีต ราชธานีที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด เป็นแหล่งท�ำมาค้าขายข้ามชาติจน มีชาวต่างชาติต่างภาษาเคยมาตั้งหมู่บา้ นอยู่ สองฟากฝั่งแม่น�้ำซึ่ง เป็นสายเลือดหลักทางเศรษฐกิจของที่นี่ ก่อนสงครามจะท�ำลายทุก อย่าง ให้ต้องตามหาอดีตที่ขาดหายไป ทองหยิบฝอยทอง ของหวานทีค่ นุ้ ลิน้ กันมานานเป็นหนึง่ ในมรดกทางศิลปะการท�ำอาหารทีต่ กทอดกันมา จนถึงปัจจุบนั บางคนอาจไม่รวู้ า่ เจ้าของหวานทีผ่ กู พันกับเรามาตัง้ แต่พอจ�ำความ ได้นนั้ ไม่ได้มตี น้ ก�ำเนิดในประเทศไทย แต่เกิดจากการน�ำเข้าทาง วัฒนธรรมหลังจากชาวโปรตุเกสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกบั อยุธยา ขนมทีม่ สี ว่ นประกอบของไข่แดงและสีสนั เหลืองเทียบเคียงกับ ทองอร่าม อย่างฝอยทอง มีชอื่ ในภาษาโปรตุเกสว่า ฟิอชุ ดึ อูวชุ (fios de ovos) ทองหยิบ มาจาก ชือ่ ตรูซชู ดาช กัลดัช (Trouxos das caldas) ก่อนทีช่ อื่ ต่างๆ จะถูกตัง้ เสียใหม่ตาม รูปร่างหน้าตาของขนมประเภทนัน้ ๆ และยังมีขนมหลายอย่างทีไ่ ด้ รับการถ่ายทอดจาก ท้าวทองกีบม้า หรือ “มารี กีมาร์” ลูกครึง่ โปรตุเกส ญีป่ นุ่ ทีเ่ ข้ามารับราชการในพระราชวังในต�ำแหน่งหัวหน้า ห้องเครือ่ งต้น ขับรถตามถนนสายเล็กโค้งไปมาเลียบแม่นำ�้ เจ้าพระยา ผ่านทัง้ วัด วัง มัสยิด โบสถ์แบบคริสต์ จนไปหยุดที่ หมูบ่ า้ น โปรตุเกส เผือ่ ว่าจะได้เชือ่ มต่อประวัตศิ าสตร์ของขนมหวานทีน่ ี่ กลับ พบเพียงฐานรากสร้างจากอิฐดินเผา เป็นร่องรอยของสิง่ ปลูกสร้าง

บ้านโปรตุเกส

ขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก ทราบภายหลังว่าเป็น โบสถ์ฝรัง่ ซานเปรโตร โดยได้รบั พระราชทานทีด่ นิ บริเวณนีเ้ ป็นรางวัลจากสมเด็จพระไชย ราชาธิราช หลังทหารอาสาของโปรตุเกสซึง่ มีความเชีย่ วชาญด้าน ปืนไฟ อาวุธทีม่ คี วามทันสมัยทีถ่ กู ใช้ครัง้ แรกในศึกสงคราม เข้าร่วม รบกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาจนได้รบั ชัยชนะในครัง้ นัน้ อาคารสีขาวด้านในเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่พอๆ กับ คอร์ตแบดมินตันขนาด 4-5 สนาม ครอบคลุมหลุมขุดค้นทาง โบราณคดี ที่ได้มีการพิสูจน์ตามหลักวิชาการ ยืนยันว่าเป็นหลุมศพ ของผู้คนเชื้อสายโปรตุเกส ชาวบ้านที่ก�ำลังท�ำความสะอาดอยู่ เชื้อเชิญให้เข้าไปชมภายใน พยายามอธิบายสิ่งที่กวาดสายตาไปเจอ อย่างคล่องแคล่ว แต่อาจเป็นเพราะคุ้นเคยกับกลุ่มคนที่พูดด้วยที่ ไม่เร่งรีบ เลยฟังค�ำเล่าเหล่านั้นไม่ทัน บางส่วนที่พอจับใจความได้ก็ ไม่ตา่ งจากบอร์ดแนะน�ำที่ติดอยู่โดยรอบ มีเพียงเรื่องของความฝัน ของชาวบ้านย่านนี้ ว่าชาวฝรั่งมาเข้าฝันว่าเขาอยู่ที่นี่ จึงเกิดการขุด ค้นและส�ำรวจขึ้นเมื่อปี 2527 ระหว่างนั้นฝนตกจึงใช้สถานที่นี้เป็น

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

16

ที่หลบฝน ท�ำให้เวลาถ่ายรูปได้นานพร้อมค�ำแนะน�ำมุมมองจาก ผู้ที่เชื้อเชิญอยู่ตลอดเวลา พร้อมความรู้สึกเหมือนว่ามีการเร่งเร้าให้ จบการเดินชมแทบในทันทีที่เดินครบ รอบก่อนได้ยินค�ำพูดอย่าง ชัดเจนแบบไม่ช้าหรือเร็ว ว่าไม่มีทิปหรือครับ เป็นเวลากว่า 500 ปีแล้วที่กรุงศรีอยุธยาได้มีการติดต่อ กับประเทศโปรตุเกส จนวันนี้ที่นี่เหลือเพียงโครงการะดูกจ�ำนวน กว่า 254 โครง ฝังเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ และมีบางส่วนที่ ฝังทับซ้อนกันถึง 4 ชั้น มีการขุดพบโบราณวัตถุทางศาสนาชิ้น ส�ำคัญได้แก่ ไม้กางเขน ลูกประค�ำ เหรียญเคารพทางศาสนา คริสต์ เหรียญเงินของประเทศต่างๆ เครื่องถ้วยชาม เครื่องประดับ เช่น ก�ำไล ลูกปัด ลูกกระพรวน แหวนห่วงส�ำริด ทั้งหมดถูกน�ำ ไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมู่บ้านนี้ถูกปล่อยทิ้งลงเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 ชาวบ้านที่นี่จึงย้ายถิ่นฐานที่พ�ำนักตามไปพึ่งใบบุญของ สมเด็จพระตากสินมหาราช บริเวณฝัง่ ธนบุรี ซึง่ สังเกตเห็นโบสถ์ ซางตาครูสเป็นที่ส�ำคัญ การมาถึงหมู่บ้านโปรตุเกสในครั้งนี้ ถึงจะไม่มีโอกาสได้ พบกลิ่นอายของทองหยิบและฝอยทอง แต่ก็ช่วยให้พอนึกภาพถึง ชุมชนลูกหลานชาวโปรตุเกสซึ่งครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ที่นี่ การน�ำ เอาอาวุธที่ทันสมัยเข้ามา การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการท�ำอาหาร ที่ปรับปรุงให้เข้ากับวัตถุดิบที่มีอยู่ของกรุงศรีอยุธยาในสมัยนั้น ช่วยให้ความหวานของน�้ำตาลกับไข่เป็ดเป็นสานสัมพันธ์ระหว่าง สองทวีปให้ยาวนาน ตราบจนถึงทุกวันนี้ <<


ราตรีเกาหลี

จัดขึน้ มาเพือ่ เด็ก เพราะไม่วา่ จะเด็ก เกาหลี เด็กไทย หรือเด็กในชาติ เอเชีย ก็เป็นเหมือนเด็กทุกคนในวัย เดียวกัน คือผ้าขาวทีร่ อแต่งแต้มสี >>แม้ในงาน “ราตรีเกาหลี และตลาดนัดท่อง และก�ำลังอยูใ่ นช่วงเรียนรูว้ า่ การอยูบ่ นโลกใบนีต้ อ้ งพบเจอ เทีย่ วเกาหลี ประจ�ำปี 2011” หรือ Korea Night and อะไรบ้าง เพือ่ ทีจ่ ะได้เลือกสิง่ ทีเ่ หมาะกับตัวเอง Korea Travel Mart 2011 ณ ห้องเวิลด์ บอลรูม ชัน้ 23 แต่ทงั้ นีก้ ไ็ ม่ได้ลมื บรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับ เพราะใน โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เซ็นทรัล แง่คนเป็น เราควรใช้ชวี ติ เพือ่ พวกเขา อย่าให้ชวี ติ ทีม่ คี า่ ต้อง เวิลด์ ซึง่ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีนนั้ จะมีจดุ ประสงค์หลักเพือ่ แตกดับไป พร้อมกับความตายของคนใกล้ชดิ ในแง่ของ ให้ผรู้ ว่ มงานได้พบปะตัวแทนจากเกาหลี ส�ำหรับการจัดงาน ความตาย เราจะระลึกถึงพวกเขาในทุกความทรงจ�ำ รวมถึง เทศกาลทางวัฒนธรรม ตระหนักเสมอว่า พวกเขายังอยูก่ บั เรา ผ่านทุกเหตุการณ์ที่ ทว่า อู เบียง ฮี ผูอ้ ำ� นวยการองค์การส่งเสริมการ เป็นใจ ท่องเทีย่ วเกาหลีประจ�ำประเทศไทย ได้กล่าวว่า มรดกทาง ดังนัน้ ราตรีเกาหลีคนื นัน้ หลายกิจกรรม จิตวิญญาณในภูมภิ าคเอเชียนัน้ ไม่ตา่ งกัน เพียงแต่บางครัง้ หลายเทศกาล และหลายผลิตภัณฑ์สนิ ค้า จึงไม่ได้เป็นเพียง การเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ แล้วน�ำมประยุกต์ใช้กบั ของเดิม มันอาจ แค่การรณรงค์โฆษณา หรือเพียงเพือ่ จะ “ขาย” เท่านัน้ จะเป็นการพัฒนาน�ำไปสูส่ งิ่ ทีด่ กี ว่าเดิมได้ หากแต่มงุ่ หวังจะให้จติ วิญญาณเอเชีย แตกดับไปพร้อมกับ จึงเห็นได้วา่ หลายกิจกรรมและเทศกาลวัฒนธรรม บรรพบุรษุ และการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีลำ�้ หน้า <<

กิจกรรมและเทศกาลที่น่าสนใจ

l การแสดงของ Drumcat วงเครื่องเคาะหรือ เพอร์คัสชั่นหญิงล้วนซึ่งหลายคนอยู่ในวัยทีนเอจ ที่เว็บไซต์ www.drumcat.co.kr l 2011 World Ginseng Expo, Geumsan Korea หรืองานแสดงโสมโลก ระหว่างวันที่ 2 ก.ย.จะเป็นเจ้าภาพ เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 หรือ “อินชอน 3 ต.ค. 2011 ที่เว็บไซต์ www.insamexpo.or.kr l Andong Mask Dance Festival 2011 หรือ 2014” รวมทั้งเคยจัดเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ระบ�ำหน้ากากอันดง ซึ่งถูกยกให้เป็นเมือง ครั้งหนึ่งของเกาหลีใต้ เมื่อ 2 ปีก่อน ที่สะท้อนแก่นแท้ของเกาหลีมากที่สุด Incheon Korean Wave Festival ระหว่างวันที่ 30 ก.ย.-9 ต.ค. 2011 ที่ 2009 อินชอน จึงเริ่มรณรงค์โฆษณา เว็บไซต์ www.maskdance.com ประชาสัมพันธ์การเป็นเมืองท่องเที่ยว l อินชอน เมืองที่ใหญ่อันดับ 3 ของ อย่างต่อเนือ่ ง ที่เว็บไซต์ Http://itour. เกาหลีใต้ เป็นรองแค่ โซล กับ ปูซาน และ visitincheon.org

ท่องเที่ยวเดินทาง :

คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

17


“โป๊บ” ธนวรรธน์ ชวนโรแมนติก ณ มัลดีฟส์

>>หนุ่มหน้าใสวัย 28 มากด้วยเสน่ห์ “โป๊บ” ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ นักแสดงหน้าใหม่จากรั้วสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้กุมหัวใจสาวน้อย สาวใหญ่ที่ชื่นชอบผลงานการแสดงของเขา ได้เผยถึงสไตล์ การท่องเที่ยวที่ชื่นชอบนั่นก็คือ การไปเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจที่ทะเล อาทิ เกาะสีชัง พีพี เสม็ด ภูเก็ต แต่ หากมีโอกาส อยากไปหมู่เกาะมัลดีฟส์ “ผมอยากไปเห็นไปเล่นน�้ำทะเล ที่ไหนก็ได้ สักแห่ง หากเลือกได้อยากไปเล่นน�้ำทะเลสีฟ้าครามที่ใส ราวกับคริสตัล ท่ามกลางความเงียบสงบ และหากมีโอกาส เลือก ผมอยากไปมัลดีฟส์ให้ได้สักครั้งในชีวิต” เสน่หข์ องหมูเ่ กาะมัลดีฟส์ ซึง่ เป็นเกาะทีเ่ กิดขึน้ มา จากการทับถมของหินปะการัง ตัง้ อยูท่ างตะวันตกเฉียงใต้ของ ศรีลงั กาและทางตอนปลายของอินเดีย ทีท่ ำ� ให้ “โป๊บ” ธนวรรธน์ หลงใหล แน่นอนว่านอกจากความสวยงามของเกาะกลางทะเลสีคราม น�ำ้ ใส หาดทรายขาว ยังรวมถึงการได้ดำ� น�ำ้ ลงไปดูแนวปะการังที่ สัน่ ไหวไปตามแรงกระเพือ่ มของน�ำ้ ใต้มหาสมุทรและสีสนั ตระการของบรรดาสัตว์ รวมถึงพืชใต้นำ�้ นานาชนิด ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในสุดยอดประสบการณ์ของ คนรักการท่องเทีย่ ว ด้วยบรรยากาศของ มัลดีฟส์ทไี่ ด้รบั การกล่าวขาน จากผูท้ เี่ คยมีโอกาสไปเยือนมา แล้ว โดยส่วนใหญ่รจู้ กั มัลดีฟส์ กันดีในนามของ “The Last Paradise on Earth” หรือ พูดแบบภาษาไทยทีเ่ ข้าใจ ง่ายๆ คือ สวรรค์แห่งสุดท้าย บนโลก เป็นสิง่ ทีส่ ะท้อนได้ เป็นอย่างดีวา่ มัลดีฟส์ เป็น สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีเ่ หมาะยิง่ นักส�ำหรับผูท้ มี่ องหากลิน่ อายของความโรแมนติก เช่นเดียวกับ “โป๊บ” ธนวรรธน์ นักแสดงหนุม่ อารมณ์ดที ใี่ ฝ่ฝนั หลีกหนี ความวุน่ วายและปล่อยใจไป นอนพักผ่อนแบบสบายๆ ริมชายหาด ทอดสายตา ออกไปยังผืนทะเลแสนกว้าง ไกล ท่ามกลางบรรยากาศ อันแสนรืน่ รมย์พร้อมซึมซับ ธรรมชาติให้ชมุ่ ปอด “ผมเคยเห็น ภาพถ่ายของมัลดีฟส์ ที่นั่น สวยงามมาก แต่ละช่วงเวลาที่ มัลดีฟส์จะมีความสวยงามแตก ต่างกัน โดยเฉพาะในยามเย็น หากได้นอนฟังเสียงคลื่นริมหาด สูดกลิ่นอายของท้องทะเล รอดู พระอาทิตย์ตก คงจะเป็นบรรยากาศ ที่โรแมนติกมากๆ เป็นอะไรที่ดูแล้วมี ความสุข หากมีโอกาส ผมจะพาคน รู้ใจ พร้อมครอบครัวที่ผมรัก ไปเยือน มัลดีฟส์ด้วยกันสักครั้ง” << ท่องเที่ยวเดินทาง : คมชัดลึก : 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2554

26

Heaven River  
Heaven River  

Heaven River,China