Page 1


´Ç§μÒʋͧ¡ÅѺ “คะ การี” (K’ Gari) คือชื่อเรียกของดวงวิญญาณที่คอยชวย เทพเจาบีรัล สรางโลกและภพอื่นๆ จนสำเร็จ “คะ การี” เกิด หลงรักโลกเปนอยางมากจึงขออนุญาตเทพเจาอยูตอบนโลกใบนี้ เทพเจาบีรัลจึงเปลี่ยนโฉม “คะ การี” ใหเปนเกาะทรายแสน สวย อุดมสมบูรณไปดวยแมกไมและสรรพสัตว นอกจากนี้ยังมี ทะเลสาบใสราวกระจกอีกกวารอยแหงไวเปนดวงตาสองกลับไป ยังแดนสวรรคที่เธอจากมา นาเสียดายที่ชาวอะบอริจิน เผาบัทชัลลา ถูกอพยพ ยายออกจากเกาะเฟรเซอรเมื่อถึงยุคที่รัฐบาลออสเตรเลียเริ่มให สัมปทานทำไมบนเกาะเมื่อราวรอยหาสิบปกอน เรื่องราวของ “คะ การี” และชาวอะบอริจิน เผาบัทชัลลา จึงเหลือไวเพียง แคตำนาน ปจจุบันมีการขุดพบหลักฐานทางดานโบราณคดี จำนวนมาก ที่สะทอนถึงประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของชาว อะบอริจิน ยุคแรกๆ เกาะเฟรเซอรจึงนับเปนแหลงอารยธรรม โบราณที่สำคัญอีกแหงหนึ่งของรัฐควีนสแลนด <<

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

2

¢ŒÍÁÙÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ

>> เปนเวลากวาสองลานปมาแลวที่คลื่นลมจาก มหาสมุทรแปซิฟก อันเชี่ยวกรากพัดกระหน่ำเขาใสชายฝงทาง ตะวันออกของ ออสเตรเลีย จนกอกำเนิดเปนเกาะทรายขนาด ใหญแหงหนึ่งทางตอนใตของ รัฐควีนสแลนด ยิ่งในชวงฤดูรอน พายุไซโคลนจากทะเลลึกมักจะแผอิทธิพลผานเกาะแหงนี้อยู เสมอ ทำใหเกิดฝนตกชุกจนเกิดทะเลสาบน้ำจืดใสบริสุทธิ์มาก มาย พืชพันธุบนเกาะทรายแหงนี้ยังไดวิวัฒนาการกลายเปน ปาฝนดิบชื้น เขียวขจี ลำตนสูงใหญ รายลอมไปดวยหาดทราย ขาวสุดลูกหูลูกตา ที่นี่คือ Fraser Island เกาะที่เต็มไปดวย ความอลังการแหงธรรมชาติ และเปนไขมุกเม็ดงามของทะเล ออสเตรเลีย ยอนกลับไปเมื่อปค.ศ.1836 กัปตันเจมส เฟรเซอร ไดพาเรือสำรวจมาอับปางลงทางตอนเหนือของเกาะทรายขนาด ใหญแหงหนึ่ง นอกชายฝงรัฐควีนสแลนด ลูกเรือหลายคน เสียชีวิตระหวางสองเดือนแหงการรอคอยความชวยเหลือ แตที่ เหลือก็รอดชีวิตกลับมาไดดวยความชวยเหลือของชาวอะบอริจิน ชาวตะวันตก จึงรูจักเกาะแหงนี้ในนามเฟรเซอรไอสแลนด ตั้งแตนั้น แนนอนวาพวกเขาไมใชคนกลุมแรกที่เดินทางมาถึง ชาวอะบอริจินเผาบัทชัลลา เปนชนกลุมแรกที่ตั้ง รกรากอยูบนเกาะเฟรเซอร และเรียกขานเกาะแหงนี้วา

ทาเรือหลักทีใ่ ชขา มฝง ไปเกาะเฟรเซอร คือที่ River Heads มีเรือบริการวันละ 4-5 เทีย่ ว ใชเวลาประมาณ 45 นาที ถึงเกาะที่ Kingfisher Bay ถาจะนำรถยนต (ตองเปนรถยนต 4WD เทานัน้ ) ขามไปตองมีใบอนุญาต ซึง่ ติดตอทำได ณ ทีท่ ำการของอุทยานแหงชาติบริเวณ ทาเรือ ถาตองการเชารถยนต หรือเลือกไปกับทัวรซาฟารี สามารถติดตอไดเองทีเ่ มืองฮารวยี  เบย - ฮารวยี  เบย เมืองทาสำหรับขามไปยังเกาะ เฟรเซอร ตัง้ อยทู างตอนเหนือหางจาก บริสเบน เมือง หลวงของรัฐควีนสแลนด ประมาณ 320 กิโลเมตร ถานัง่ รถบัสโดยสารใชเวลาประมาณ 4 ชัว่ โมงครึง่ แตถา เลือก บินใชเวลาประมาณ 45 นาที - การบินไทย มีเทีย่ วบินตรงจากกรุงเทพฯ บริสเบน ใชเวลาประมาณ 9 ชัว่ โมง


à·ÕèÂÇ... μÒÁà·È¡ÒÅ

§Ò¹ÁË¡ÃÃÁ...·ØàÃÕ¹âÅ¡

ลุงหวานเย็น parma_46@hotmail.com

à·È¡ÒżÅäÁŒàÁ×ͧ¨Ñ¹·

ซึง่ จะนำวัสดุผลิตภัณฑทที่ ำจากผลไม และของดีเมืองจันทมาเปน สวนประกอบทัง้ หมด รวมทัง้ ยังมีการเพิม่ จำนวนแพประดับผลไม ใหมากขึน้ กวาปกอ นดวย โดยแพประดับผลไมจะจัดแสดงให นักทองเทีย่ วและประชาชนทัว่ ไปชมกันทีบ่ ริเวณโดยรอบของ ทะเลสาบทงุ นาเชยในชวงของการจัดงานนานถึง 11 วัน 11 คืน เลยทีเดียว นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานยังจะมีการจัดกิจกรรม ตางๆ มากมาย ไมวา จะเปนการประกวดผลไมคณุ ภาพ ทุเรียน, เงาะ มังคุด สละ และลองกอง การประกวดผลไมยกั ษ 7 ชนิด, >> ดวยสภาพพืน้ ทีข่ องจังหวัดทีต่ งั้ อยบู ริเวณชายฝง ทะเล กลางจังหวัดจันทบุรี ระหวางวันที่ 5-15 พฤษภาคมนี้ เพือ่ เปนการ การแขงขันกินทุเรียน, การแขงขันจัดกระเชาผลไม, การแขงขัน ภาคตะวันออก ตามแบบฉบับของเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณดว ยทรัพยากร สงเสริมการทองเทีย่ วของจังหวัด แถมยังเปนการชวยเหลือเกษตรกร ประกอบอาหารคาว-หวานจากผลไม, กิจกรรมถนนคนเดิน, การสาธิตการกวนทุเรียน, นิทรรศการอนาคตผลไมจนั ทบุร,ี ธรรมชาติ ทัง้ ในพืน้ ดิน และในน้ำทีเ่ อือ้ อำนวยตอการทำการเกษตร ทีป่ ลูกผลไมชนิดตางๆ ควบคกู นั ไปอีกทางหนึง่ เปนอยางมาก โดยเฉพาะการเพาะปลูกผลไมทขี่ นึ้ ชือ่ ของจังหวัด โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึง่ ไดรบั การยกยองใหเปน “ราชา นิทรรศการทองเทีย่ วเชิงเกษตร และการจำหนายสินคาทุเรียน และ ไดแก เงาะ มังคุด ลางสาด และ ทุเรียน สวนบริเวณชายฝง ก็มที ำ แหงผลไม” ทีม่ ชี อื่ เสียงโดงดังไปทัว่ โลก แมจะมีกลิน่ คอนขางแรง ผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการแสดงมหรสพตลอดทัง้ งาน การประมงทีอ่ ดุ มสมบูรณไปดวยอาหารทะเลมากมายหลายชนิด อีก ไมเปนทีน่ า รัญจวนของหลายคน แตถา ใครไดมโี อกาสลิม้ ลองก็ตอ ง สอบถามรายละเอียดไดทกี่ ารทองเทีย่ วแหงประเทศไทย ทัง้ ยังไดชอื่ วาเปนเมืองศูนยกลางธุรกิจดานอัญมณี ทีเ่ ปนแหลงรวม พูดเปนเสียงเดียวกันวามีรสชาติทหี่ อมหวาน และยังมีสรรพคุณเปน (ททท.) สำนักงานระยอง (ดูแลการ ชางฝมอื ในการเจียระไนอัญมณี และทำเครือ่ งประดับตางๆ มีชอื่ เหมือนยาสมุนไพรทีส่ ามารถชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บไดหลายชนิดอีก ทองเทีย่ วในจังหวัดระยอง, จันทบุรี ดวย จึงทำใหเจาผลไมมเี ปลือกเปนหนามชนิดนีก้ ลายเปนสินคาสง และตราด) โทร.0-3865-5420-1 เสียงโดงดังไปทัว่ โลก โทรสาร.0-3866-4585, สวน จึงทำให จังหวัดจันทบุรี หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆ วา “เมือง ออกสำคัญของจังหวัดทีส่ ามารถสรางรายไดใหเมืองจันทไดเปน สาธารณะสามเหลีย่ มทงุ นาเชย จันท” เตรียมเปนเจาภาพจัดงาน “มหกรรมทุเรียนโลก ประจำป จำนวนมหาศาลไปโดยปริยาย โทร.0-3931-9700 หรือเว็บไซต สำหรับ “มหกรรมทุเรียนโลก” ประจำปนจี้ ะมีการนำ 2554” หรือ Amazing Thailand World Durian Festival www.chanthaburi.go.th << Chanthaburi 2011 ณ บริเวณทะเลสาบทงุ นาเชย และสนามกีฬา ผลไมประจำจังหวัดหลากหลายชนิดมาตกแตงเปนแพขนาดใหญ »¯Ô·Ô¹à·È¡ÒÅ·ÑÇÃä·Âã¹ÃͺÊÑ»´ÒË

»¯Ô·Ô¹à·È¡ÒÅ·ÑÇÃâÅ¡ã¹ÃͺÊÑ»´ÒË

งานเทศกาล จังหวัด วันที่ เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส-ฝรัง่ เศส กรุงเทพฯ 20 เม.ย.-25 พ.ค. งานหัวหินรำลึกและงานกาชาด ประจวบคีรขี นั ธ 28 เม.ย.-8 พ.ค. จัดงานประเพณีบญุ กลางบานและเผยแพรเครือ่ งจักสานพนัสนิคม ชลบุรี 6-8 พ.ค. เทศกาลผลไมระยอง ระยอง 1-31 พ.ค. งานสับปะรดนางแล ลิน้ จีข่ องดีเมืองเชียงราย เชียงราย 1-31 พ.ค. งานประเพณีบญุ บัง้ ไฟเมืองยโสธร ยโสธร 13-15 พ.ค. งานประเพณีบวชนาคชาง สุรนิ ทร 15-17 พ.ค. งานประเพณีแหพระศรีอาริย วัดไลย ลพบุรี 16-17 พ.ค. งานกาชาดและของดีจงั หวัดปทุมธานี ปทุมธานี 21-29 พ.ค. * สอบถามขอมูล - การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย (สำนักงานใหญ, กรุงเทพฯ) โทร.0-2250-5500, สายดวน 1672 (เวลา 08.00-20.00 น.) หรือที่ http://thai.tourismthailand.org

อรพิน งามวงษวาน วาสนา เรืองจารุจรัส สงกรานต ลิ้มประเสริฐสกุล โทร.0-2338-3057 กองบรรณาธิการพิเศษ ทีมทองเที่ยว คมชัดลึก สำนักงาน เลขที่ 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2338-3364-65 อีเมล kcltravel@hotmail.com พิมพที่ บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 3-8 พ.ค. 10-13 พ.ค. 11-22 พ.ค. 12-13 พ.ค. 12 พ.ค.-4 มิ.ย. 13-15 พ.ค. 14-20 พ.ค. 17 พ.ค. 17-18 พ.ค.

ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹μÃÒμ‹Ò§»ÃÐà·È

¤³Ð¼ŒÙ¨Ñ´·Ó ผูอำนวยการอาวุโส ฝายขาย ติดตอโฆษณา

งานเทศกาล เมือง/ประเทศ เทศกาล “เอพริล แฟร” เซบีญา / สเปน เทศกาลดนตรีซลั ซบวรก ซัลซบวรก / ออสเตรีย เทศกาลภาพยนตรเมืองคานส คานส / ฝรัง่ เศส เทศกาลดอกไมไฟ เคราลา / อินเดีย เทศกาลดนตรีฤดูใบไมผลิ ปราก / เช็ก เทศกาลดนตรี “ออล ทูมอรโรว ปารต”ี้ โซเมอรเซต / อังกฤษ เทศกาลศิลปะเวียนนา เวียนนา / ออสเตรีย งานวันประกาศอิสระภาพนอรเวย ออสโล / นอรเวย ญีป่ นุ บวชนาคชาง เทศกาลฤดูใบไมผลิ

ประเทศ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ญีป่ นุ ฮองกง มาเลเซีย สิงคโปร

สกุลเงิน ดอลลารสหรัฐ ปอนด ยูโร เยน (100) ดอลลาร ฮองกง ริงกิต มาเลเซีย ดอลลาร สิงคโปร

บาท 30.0320 50.2721 44.6774 36.8642 3.8775 10.1986 24.6019

บรูไนดารุสซาลาม อินเดีย สวิตเซอรแลนด ออสเตรเลีย นิวซีแลนด แคนาดา เดนมารก นอรเวย จีน

ดอลลารบรูไน รูป ฟรังก สวิตเซอรแลนด ดอลลาร ออสเตรเลีย ดอลลาร นิวซีแลนด ดอลลาร แคนาดา โครน เดนมารก โครน นอรเวย เรนมินบิ

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

6

24.6754 0.7221 34.6219 32.9211 24.3235 31.8191 6.0000 5.7303 4.6820

แอฟริกาใต แรนด 4.5578 เกาหลีใต วอน 0.0279 ไตหวัน ดอลลาร ไตหวัน 1.0406 พมา จาด 4.6670 กัมพูชา เรียล 0.0075 เคนยา ชิลลิง่ 0.3586 ลาว กีบ 0.0037 รัสเซีย รูเบิล 1.0885 เวียดนาม ดอง 0.0015 ทีม่ า : ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 29 เมษายน 2554


ᢋ§ÇÔè§ÂŒÍ¹ÃÍÂμÐÃØàμÒ อุทยานแหงชาติตะรุเตา รวมกับสำนักงานการทองเทีย่ วและกีฬา จังหวัดสตูล และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ จัดการแขงขัน “วิง่ ยอนรอยประวัตศิ าสตรตะรุเตา ครัง้ ที่ 9 ประจำป 2554” ในวันที่ 7 พ.ค. ณ เกาะตะรุเตา ในงานมีการแขงขันฟนรัน 4 กม. มินมิ าราธอน 10.5 กม. วอลกแรลลีผ่ สม ฟุตบอล 5 คน ชาย วอลเลยบอล 2 คน หญิง และชักเยอ ชาย-หญิง 6 คน ทีมทีช่ นะเลิศ จะไดรบั ถวยรางวัลพรอมของรางวัล สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่ อุทยานแหงชาติตะรุเตา จ.สตูล โทร.0-7478-3485 “···.”¨Ñ´ÁË¡ÃÃÁ¸ØáԨ´Ó¹éÓ เนื่องจาก นีโอ ตองการเชิญชวนใหผูที่ยงั ไมเคยดำน้ำ ชมความสวยใตทะเลไทยไดหันมาทองเที่ยวในรูปแบบนี้ดูบาง เพราะคาใชจายในสมัยนี้ไมไดสูงเหมือนอยางเมื่อกอน แมชวงนี้จะ เกิดปรากฏการณปะการังฟอกขาวในทองทะเลไทยบางแหง แตยัง มีอีกหลายแหงที่สามารถดำน้ำลงไปชมความสวยใตทองทะเลกันได ตามปกติ โดยในงานจะมีทุกอยางที่เกี่ยวของกับธุรกิจดำน้ำทั้งหมด ไลตั้งแตคอรสเรียนดำน้ำที่มีครูสอนใหคำแนะนำ รวมถึงการเลือก ซื้ออุปกรณไปจนถึงจัดทริปดำน้ำ และอื่นๆ อีกมากมาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร จำกัด (นีโอ) โทร.0-2203-4222-4, www.thailanddiveexpo.com

จ.อุตรดิตถ ในงานมีการจำลองพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจา ในพระอิริยาบถไสยาสนประดิษฐานในพระเมรุที่ ตกแตงอยางสวยงาม มีการแสดงแสง สี เสียง ตั้งแตพระพุทธเจา เสด็จปรินิพพาน จนถึงพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจา (จำลอง) การบำเพ็ญกุศล ตักบาตร ทำบุญ สวดอภิธรรม เทศนา ธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่องคการบริหารสวนตำบล ทงุ ยั้ง โทร.0-5545-3454

ÊÃÕÃÐËÅǧ»†Ù¾ÃËÁÁÒ นายสุทัศน เรืองศรี เลขานุการนายก อบจ.อุบล ราชธานี คณะกรรมการจัดงาน เปดเผยวา วัดสวนหินผานางคอย (วัดดงนา) ต.หนามแทง อ.ศรีเมืองใหม จ.อุบลราชธานี จัดพิธี เคลื่อนยายสรีระของหลวงปูพรหมมา เขมจาโร อดีตเจาอาวาส วัดสวนหินผานางคอย ไปประดิษฐาน ณ พระเจดียวัดสวนหินผา ·ÐàÅâ¤Å¹ºŒÒ¹áËÅÁ นางคอย ระหวางวันที่ 22-23 เม.ย. ที่วัดสวนหินผานางคอย จังหวัดเพชรบุรี รวมกับองคการปกครองสวนทองถิน่ จัดงานเปดโลกทะเลโคลน อ.บานแหลม ครัง้ ที่ 2 ประจำป 2554 โดยมีพิธีการทางสงฆตลอด 2 วัน และใหเชาวัตถุมงคลของ ระหวางวันที่ 6-8 พ.ค. ณ บริเวณหนาสำนักงานเทศบาลตำบลบาน หลวงปูรุนแรกๆ จำนวนมาก แหลม กิจกรรมภายในงานมีการแขงขันถีบกระดานเก็บหอยแครง แขงขันมวยทะเลโคลน แขงขันรถบดนาเกลือ แขงขันกินหอยแครง §Ò¹ÂÍ´ÅÔ鹨ÕèÃÊ´ÕÊŒÁâÍ ประกวดหนูนอ ยบานแหลม จำหนายสินคาโอท็อป สอบถาม จังหวัดสมุทรสงคราม รวมกับองคการบริหารสวน รายละเอียดไดที่ ทีว่ า การอำเภอบานแหลม โทร.0-3248-1168 จังหวัดสมุทรสงคราม หนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานผลไม รสเยี่ยมสมุทรสงคราม สุดยอดลิ้นจี่ รสดีสมโอ ในวันที่ 22-26 สำนักงานเทศบาลตำบลบานแหลม โทร.0-3277-2095-7 เม.ย. ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม เลือกซื้อ เลือกชิมลิ้นจี่พันธุคอม สมโอขาวใหญรสหวานอรอย สินคา Êç¹éÓ¾ÃиÒμØËÃÔÀØ−ªÑ พื้นเมือง สินคาโอท็อป สอบถามขอมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเกษตร วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร รวมกับจังหวัด ลำพูน และองคการปกครองสวนทองถิ่น จัดงานประเพณีสรงน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0-3471-1711 องคพระบรมธาตุเจาหริภุญชัยและวันวิสาขบูชา ประจำป 2554 ระหวางวันที่ 10-17 พ.ค. ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร §Ò¹¡ÒªÒ´àÁ×ͧ»·ØÁ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน รวมสรงน้ำสักการะองคพระบรมธาตุ นายพีระศักดิ์ หินเมืองเกา ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เจาหริภุญชัย ชมการประกวดขบวนแหครัวทาน ฯลฯ สอบถาม เปดเผยวา จังหวัดปทุมธานี จัดงานกาชาดและของดีจังหวัด รายละเอียดไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดลำพูน โทร.0-5359- ปทุมธานี ประจำป 2554 ในวันที่ 21-29 พ.ค. ณ ศูนยการคา 7260, วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร โทร.0-5351-1104 ฟวเจอรพารค รังสิต ภายในงานมีการจัดแสดงพันธุไมดอกไม ประดับ สายพันธุใหม พันธุไมชั้นดี หายาก ราคาหลักแสน เลือก ชมเลือกซื้อสินคาโอท็อปของดีจังหวัดปทุมธานี รายไดจากการจัด àÁ×ͧÅѺáŨѴÍѯ°ÁÕºÙªÒ งานสวนหนึ่งนำไปเปนทุนดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล ชวยเหลือ องคการบริหารสวนตำบลทุงยั้ง จัดงานวันอัฏฐมีบูชา ผูประสบภัยใน จ.ปทุมธานี ระหวางวันที่ 17-25 พ.ค. ณ วัดบรมธาตุทุงยั้ง อ.ลับแล

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

8

ÁÒàÅà«ÕÂáÍÃäŹ¨Ñ´â»ÃâÁªÑ蹪Ñ鹸ØáԨ สายการบินมาเลเซียเสนอโปรโมชั่น Global Deals, Dream Getaways สำหรับบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ เสนทาง จากกรุงเทพฯ และภูเก็ต ไปยังกัวลาลัมเปอร และเมืองตางๆ ใน ทวีปยุโรปและออสเตรเลีย เริ่มจำหนายตั้งแต 25 เม.ย.-24 พ.ค. ผูโดยสารสามารถเดินทางไปกัวลาลัมเปอร จากกรุงเทพฯ ดวย ราคาเริ่มตน 11,990 บาท หรือจากภูเก็ต 8,705 บาท สำหรับ เสนทางอื่นๆ ราคาเริ่มตน จากกรุงเทพฯ/ภูเก็ต ไปเมลเบิรน/ ซิดนีย 59,565 บาท, เพิรธ 50,794 บาท, โอคแลนด 72,070 บาท, ลอนดอน 70,074, อัมสเตอรดัม 62,150 บาท, ปารีส 64,625 บาท, โรม 61,640 บาท และแฟรงกเฟรต 64,350 บาท ราคาที่ระบุเปนราคาสำหรับบัตรโดยสารไป-กลับ รวม คาประกันภัยทางอากาศ, คาบริการ และคาภาษีสนามบินแลว แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินและขึ้นอยูกับ จำนวนที่นงั่ ที่วาง ภายใตเงื่อนไขอื่นๆ ที่กำหนด ผูสนใจติดตอ สำรองที่นั่งไดที่ สำนักงานสายการบินมาเลเซีย, ตัวแทนจำหนาย บัตรโดยสารทั่วไป และ www.malaysiaairlines.com ΋ͧ¡§¨Ñ´à·È¡ÒÅ©ÅͧÊÕÊ¹Ñ ÇѲ¹¸ÃÃÁ ฮองกง พรอมใหนกั ทองเทีย่ วเขามาสัมผัส เรียนรู และรวมฉลองสีสนั ทางวัฒนธรรมของฮองกง ในชวงเดือนเม.ย.พ.ค. ของแตละปในชวงนีจ้ ะมีเทศกาลสำคัญเกิดขึน้ ถึง 4 งาน เริม่ จาก เทศกาลฉลองวันเกิดเจาแมทนิ โหว (Birthday of Tin Hau) เทศกาลซาลาเปาบนเกาะเฉิง่ เจา (Cheung Chau Bun Festival) วันฉลองวันคลายวันประสูตขิ องพระพุทธเจา (Buddhas Birthday) และเทศกาลฉลองวันเกิดเทพทัมกุง (Birthday of Tam Kung) เทศกาลทัง้ หมดนีเ้ ปนการฉลองเชิง วัฒนธรรมรูปแบบใหมทนี่ กั ทองเทีย่ วจะไดซมึ ซับเรือ่ งราวระดับ ตำนานในอดีตทีบ่ อกเลาจากรนุ สรู นุ จนกลายเปนวัฒนธรรมอันมี ชีวติ สืบตอมาจนปจจุบนั สัมผัสมนตเสนหแ หงวัฒนธรรมตัง้ แต วันที่ 24 เม.ย. จนถึง 11 พ.ค.นี้


·‹Í§ä»·ÑèÇ ·ÑÇáѺÀÒ¾ สงรูป-เรื่องไดที่ kcltravel@hotmail.com กอง บก.ทองเที่ยวเดินทางคมชัดลึก 1854 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

>>แตงตัวมิดชิดพรอมผาโพกศีรษะ ไปเที่ยวสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน ประเทศ ที่ปกครองโดยยึดหลักศาสนาอิสลามอยาง เครงครัด มีประวัติศาสตรยอนกลับไปยาวนาน อยางเมืองโบราณเปอรเซโปลิส นครโบราณ ที่สรางโดยกษัตริยดาริอุสมหาราช เมื่อ 500 ป กอนคริสตกาล และถูกกองทัพของอเล็กซาน เดอรมหาราช บุกทำลายจนพินาศ เมื่อ 331 กอนคริสตกาล ยังคงเหลือซากเสา รูปปน และภาพแกะสลักไวใหจินตนาการถึงความ

ÍÔ Ë Ã‹ Ò ¹ »ÃÐʺ¡Òóà¡Ô¹¤Ò´ËÁÒ รุงเรืองในอดีต เดินทางผานทะเลทรายสูหมูบาน อาบียาเนห หมูบานเกาแกที่ใชอิฐ ดินดิบในการ สรางบาน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเปน มาตั้งแตศตวรรษที่ 16-18 เอสฟาฮาน เมืองแหงศิลปะ วิทยาการ เห็นได จากจัตุรัสอิหมาม มัสยิดอิหมาม พระราชวังอาลี คาปู มัสยิด สีชมพู ลวนแลวแตงดงามไป ดวยลวดลาย สีสัน โครงสราง

ในศิลปะแบบอิสลาม สะพานซิโอเซโปล ใชขาม แมน้ำซายันเดห เปนทั้งสะพานและเขื่อนใน เวลาเดียวกัน เตหะราน เมืองหลวง ที่อยูสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร มองเห็นเทือกเขาอัลบอรช อยูใกลๆ สวยงามไมแพเมืองอื่น พระราชวังตางๆ ที่เคยเปนที่ ประทับ หรือสำหรับตอนรับ อาคันตุกะของกษัตริย

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

11

ชาร ปาหลาวี กอนการเปลี่ยนแปลงการ ปกครอง ไดกลายมาเปนพิพิธภัณฑใหคนทั่วไป เขาชม เชน พระราชวังขาว พระราชวังเขียว พระราชวังเนียววาราน พระราชวังโกเลสตาน ทรัพยสมบัติและศิลปะตางๆ ที่ไดเห็น ตอง ยอมรับวาอิหรานเปนประเทศที่มีอดีตที่นาสนใจ จะหันกลับไปมองเปนอยางยิ่ง << วรรณี ชนวัฒนะกุล ภัทรพร สมบูรณสินชัย


Á‹§Ø ˹ŒÒËÒ´

7

>>ชาว อะบอริจนิ เผา บัทชัลลา (Batchulla) เปนชนกลมุ แรกทีต่ งั้ รกรากอยบู น เกาะเฟรเซอร และเรียกขานเกาะแหงนีว้ า “คะ การี” (K’ Gari) อันหมายถึง “สรวงสวรรค” สิง่ หนึง่ ทีต่ อ งไมลมื ยามยางกาวไปบนเกาะ เฟรเซอร ก็คอื แผนดินแหงนีเ้ กิดขึน้ จากทราย ลวนๆ ไมมดี นิ เหนียว ไมมดี นิ รวน มีแตโขดหินริมฝง ไมกแี่ หง ดังนัน้ ไมวา จะย่ำยางไปทางไหน สิง่ ทีอ่ ยู ใตเทาก็คอื เม็ดทรายนับลานๆ การขับรถยนตบน Fraser Island ตองใช รถยนตขบั เคลือ่ นสีล่ อ เทานัน้ ทีต่ อ งใชรถ 4WD ก็ เพราะถนนบนเกาะเฟรเซอรมแี ตทราย ไมมลี กู รัง ไมมลี าดยาง แถมหลายชวงยังตัดผานลำธารหลาย สาย หรือไมกเ็ ปลีย่ นสภาพเปนชายหาดโลงๆ ริมทะเล รถยนตปกติทขี่ บั เคลือ่ นสองลอ จึงอาจ ติดหลมไดงา ย บนเกาะเฟรเซอรมรี ถยนตขบั เคลือ่ นสีล่ อ ให เชามากมายหลายแบบ อาทิ บน อาวฮารวยี  จะตอง การคนขับและไกดสว นตัวไปดวยก็สามารถหาได เชนกัน แตทแี่ นะนำก็คอื รถ 4WD แบบเปดประทุน เพราะโอกาสทีจ่ ะ ไดขบั รถบนหาดทรายสุดลูกหูลกู ตาริมมหาสมุทรแปซิฟก แลวลัดเลาะ เขาไปในปาดิบใตรม ไมใหญสดู เอากลิน่ อายของแมกไมปา ฝนนัน้ เปนชวง ชีวติ ทีค่ งหาไมไดงา ยๆ เฟรเซอรไอสแลนด เปนเกาะทีก่ วางราว 15 กิโลเมตร และมี ความยาวกวา 120 กิโลเมตร มีพนื้ ทีร่ วมกวา 1 ลานไร หรือราว 1,630 ตารางกิโลเมตร เกาะเฟรเซอรจงึ ถือเปนหมุดหมายสำคัญในเชิง ภูมศิ าสตรสำหรับพืน้ ทีช่ ายฝง ตอนใตของ รัฐควีนสแลนด และจัดวาเปน เกาะทีเ่ กิดจากทรายทีใ่ หญทสี่ ดุ ในโลกแบบไรคแู ขง แตกวาเฟรเซอรไอสแลนดจะมาเปนแหลงทองเทีย่ วและพืน้ ที่ อนุรกั ษธรรมชาติทสี่ ำคัญวันนี้ ก็ตอ งผานอุปสรรคมากมาย ทัง้ จาก ปญหาการตัดไมเนือ้ แข็งมีคา และการสัมปทานทำเหมืองทรายปอน อุตสาหกรรม แตในทีส่ ดุ ฝายอนุรกั ษทนี่ ำโดยประชาชนเปนฝายชนะ

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

12


´·ÃÒÂÂÒÇ

70 äÁÅ รัฐบาลจึงตองยอมยุตโิ ครงการตางๆ และจัดตัง้ พืน้ ทีร่ าวครึง่ หนึง่ ของ เกาะเปนอุทยานแหงชาติ Great Sandy ตอมาคุณคาความสำคัญอัน โดดเดนของเกาะเฟรเซอรกไ็ ดมกี ารยอมรับในระดับสากล เมือ่ มีการ ประกาศใหเกาะแหงนีเ้ ปนมรดกทางธรรมชาติของโลก (World Heritage Site) เมือ่ เดือนธันวาคม ป 1982 ลักษณะของเกาะเฟรเซอรนนั้ มีตงั้ แตชายหาดยาวสุดลูกหู ลูกตา หนาผาทรายสูงชันหลากสี ปาฝนเขียวขจีชอมุ ทะเลสาบน้ำจืดใส บริสทุ ธิ์ ภูเขาทรายขาวโพลน และบรรดาสัตวปา นานาชนิด และความที่ มีธรรมชาติสมบูรณและหลากหลาย นักทองเทีย่ วและนักเดินทางจึง สามารถเลือกกิจกรรมไดมากมายตามใจชอบ ตัง้ แตการเดินปา แคมปง ตกปลาริมทะเล นัง่ เรือชมฝูงวาฬหลังคอมในอาวฮารวยี  และชมพระ อาทิตยตกกลางมหาสมุทรแปซิฟก หรือแมแตการขึน้ เครือ่ งบินเล็กชืน่ ชมทัศนียภาพอันอลังการของเกาะทางอากาศ และหากใครอยากพักผอน แบบชิลล เอาท Kingfisher Bay รีสอรททางตอนกลางของเกาะก็เปน ทีพ่ กั แบบบูตกิ ทีม่ สี งิ่ อำนวยความสะดวกครบครัน เราสามารถเทีย่ วเกาะเฟรเซอรไดทงั้ ป แตฤดูทเี่ หมาะสมทีส่ ดุ นาจะเปนชวงฤดูหนาว หรือฤดูใบไมผลิตงั้ แตเดือนมิถนุ ายนถึงกันยายน เพราะอากาศแหง เย็นสบายและไมมฝี น ถามาตอนหนารอนประมาณ ธันวาคมถึงกุมภาพันธ จะมีโอกาสเจอฝนคอนขางชุก ศูนยขอ มูล Central Station ซึง่ อยตู อนกลางดานใตของเกาะ เปนปาฝนผืนงามทีส่ ดุ สลับกับปายูคาลิปตัสตนสูงชะลูด วากันวาปาฝน บนเกาะเฟรเซอรเปนปาฝนบนแหงเดียวในโลกทีเ่ จริญงอกงามขึน้ มาจาก ผืนทราย นอกจากนีท้ นี่ ยี่ งั เปนทีต่ งั้ ของศูนยศกึ ษาธรรมชาติมนี ทิ รรศการ มรดกโลก ซึง่ แสดงถึงคุณคาความสำคัญของเฟรเซอรไอสแลนด ในดาน ตางๆ อยางครบถวน และมีเสนทางเดินปาสัน้ ๆ หลายเสนทีเ่ ปดโอกาส ใหนกั ทองเทีย่ วไดสมั ผัสกับความชมุ ชืน้ ของปาดิบอยางใกลชดิ

ทางลัดเลาะไปทางตะวันออกของเกาะจะไปทะลุยงั แนวหาดริม ทะเลทีม่ ชี อื่ วา “70 ไมล” ซึง่ เปนชายหาดทีย่ าวสมชือ่ และถาขึน้ เหนือ ไปตามแนวหาดจะพบกับซากเรือขนาดใหญลำหนึง่ ทีเ่ หลือเพียงเศษโครง ทีร่ อวันผุพงั ทลาย มีชอื่ วา “มาฮีโน” เปนเรือบรรทุกสินคาขาม ทะเล ทัสมัน ทีม่ ชี อื่ เสียงในชวงตนศตวรรษ 19 เรือลำนีเ้ คยถูกใช เปนเรือ พยาบาลระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ซึง่ กำลังจะถูกปลดประจำการอยู แลว แตระหวางการเดินทางกลับถูกพายุไซโคลนซัดจนอับปาง ขึน้ มา เกยอยบู นหาดของเกาะเฟรเซอร เมือ่ ปค.ศ.1935 ปจจุบนั ซากเรือ มาฮีโน กลายเปนสัญลักษณอยางหนึง่ ของเกาะเฟรเซอร ชายหาดขาวๆ ยาวกวารอยกิโลเมตรกับน้ำทะเลสีครามของ เกาะเฟรเซอร ไมไดมแี คความสวยงามอยางเดียว แตยงั มีความอุดม สมบูรณดว ย กงุ หอย ปู ปลา ทีอ่ าศัยตามแนวชายฝง ดึงดูดใหนกทะเล หลายชนิดเขามาหากินอยตู ามชายหาด อาทิ ฝูงนกนางนวล นกกระทุง (หรือนก Pelican) บนฟามีเหยีย่ วกินปลา นกกินหอยนางรม (Oystercatcher) นกชนิดนีด้ ำรงอยดู ว ยการกินหอยนางรมสดๆ ริมทะเลชัว่ ชีวติ นอกจากนีย้ งั มีอกี หลายชนิด นักสองนกจึงมักเลือกขับ รถยนต 4WD เลาะหาด เซเวนตีไมล และไมแปลกใจทีเ่ กาะเฟรเซอรจะเปนแหลงตกปลายอดนิยมที่ สุดแหงหนึง่ ของรัฐควีนสแลนด วิธกี ารตกปลาของชาว ออสซี่ นัน้ เขาจะ เดินลุยน้ำไปสักประมาณครึง่ นอง แลวก็ใชคนั เบ็ดเหวีย่ งตะขอลอไปตรง ระลอกคลืน่ จากนัน้ ก็เปนการรอเวลาปลากินเหยือ่ ขณะทีย่ นื ชมเกลียว คลืน่ และฟาสีครามเบือ้ งหนาไปพลางๆ และนักตกปลาจะชุกเปนพิเศษ ในเทศกาลตกปลาเดือนกันยายนของทุกป ไมไกลจากบริเวณดังกลาว จะเปนหาดตอนบน ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของ มหาวิหารหลากสี The Cathedrals ซึง่ มีลกั ษณะเปนหนาผาทราย หรือภูเขาทรายเล็กๆ สูงรวม 15 เมตร ทีน่ อกจากรูปทรงอันแปลกตา แลว สีสนั ของทรายทีเ่ กิดจากแรธาตุภายในเม็ดทรายทำปฏิกริ ยิ ากับ อากาศริมทะเล เกิดเปนสีสม เหลือง น้ำตาล ดำ มวง หากเรามงุ ขึน้ เหนือไปเรือ่ ยๆ จะไปถึงจุดทีเ่ รียกวา Indian Head บริเวณดังกลาวไดรบั การตัง้ ชือ่ โดย กัปตันเจมส คุก ตัง้ แตป 1770 สมัยทีก่ ปั ตันคุกลองเรือมาสำรวจทวีปใหมแหงนีค้ รัง้ แรก ครัง้ นัน้ กัปตันคุกสังเกตเห็นชาวอะบอริจนิ กลมุ หนึง่ กำลังรวมหัวกันหาปลากัน อยางขะมักเขมน ภายหลังจึงไดรวู า ชาวอะบอริจนิ ไดอาศัย Rock Pool หรือแองน้ำตามโขดหินทีเ่ กิดตามธรรมชาติตอนชวงน้ำลงเปนแหลง จับปลา ตอมาแองน้ำแหงนีถ้ กู เรียกวา “อางแชมเปญ” เพราะมีฟอง คลืน่ ซัดสาดสลับกับเกลียวคลืน่ เขามาเปนระยะๆ

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

13

หากตองการเห็นเกาะเฟรเซอรดว ยสายตาของนก Air Fraser Island มีบริการบินชมเกาะจากสนามบิน อาวฮารวยี  สนนราคาไมถกู แตเราจะไดเห็นสันทรายขาวๆ และชายหาดยาวแบบ 360 องศา และ อาจไดเห็นฉลามขาว ตัวเปนๆ ทีม่ อี ยไู มนอ ยในทะเลรอบเกาะเฟรเซอร เครือ่ งบินเล็กของ Air Fraser Island ใชชายหาดฝง ตะวันออกเปน รันเวยขนึ้ ลง ในสวนของทะเลสาบทีม่ มี ากมายกวารอยแหง ทะเลสาบ Mckenzie นับเปนหนึง่ ในทะเลสาบทีส่ วยทีส่ ดุ เนือ่ งดวยน้ำใสราวกระจก กอปรกับเปนจุดทีเ่ ม็ดทรายมีเนือ้ สีขาวมากทีส่ ดุ ของเกาะ จึงทำให ดอกไมปา ขึน้ อยโู ดยรอบ นอกจากการนอนเอกเขนกชมธรรมชาติ บนเกาะเฟรเซอรยงั มี ทางเดินปาสวยๆ อยหู ลายเสน บางเสนทางเลาะไปตามลำธาร สองฝง เปนแมกไมทงั้ เฟรน พมุ เถาวัลยใหญนอ ย และพรรณไมจำพวกปาลม ซึง่ เปนลักษณะของปาดิบชืน้ แทๆ บนพืน้ มีพรมมอสเขียวกำมะหยี่ มีไลเคน เห็ดราเกาะบนเปลือกไม สวนกลวยไมและดอกไมปา หลาก ชนิด สามารถพบเห็นไดทงั้ บนพืน้ ดินและคาคบไม ยังไมนบั นกอีกกวา 300 ชนิด เสนทางทีน่ กั ทองเทีย่ วบอกกันปากตอปากคือทางทีเ่ ริม่ จาก หมบู า น Eurong เดินเลาะไปตามหาด “70 ไมล” แลวตัดเขาทะเลสาบ Wabby กอนจะเลาะผานปาดิบชืน้ มายังทะเลสาบ Mckenzie แลววน มาออก Central Station จากนัน้ เดินตามทางเดินปาไปชมทะเลสาบอีก 3-4 แหง รวมทัง้ ทะเลสาบ Boomanjin ทะเลสาบทีต่ งั้ อยเู หนือระดับ น้ำทะเล (ทางวิชาการเรียกวา Perched Lake) ทีม่ ขี นาดใหญทสี่ ดุ ใน โลก มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ 1,250 ไร ทางเดินเสนนีม้ าสิน้ สุดบริเวณ Dilli Village รวมระยะทางประมาณ 58 กิโลเมตร ใชเวลาประมาณ 3 วัน ระยะทางเกือบ 60 กิโลเมตร <<


¾Ò¡ÅŒÍ§ à´Ô¹à·ÕèÂÇ สามจอ samjaws@gmail.com http://www.oknation.net/blog/samjaw

>>กระดาษวาวหลากสีทปี่ ระดับอยรู ะหวางเขา พลิว้ ไหว ตามสายลมชวยลดความนาหวาดหวัน่ ของหนากากทีท่ ำขึน้ เลียนแบบ รูปวัว ควาย เพือ่ ใชในการละเลน “ประเพณีผขี นน้ำ” ของชาวบาน บานนาซาว อ.เชียงคาน จ.เลย เพือ่ เปนการอุทศิ สวนกุศลใหแก วิญญาณของสัตวทมี่ บี ญุ คุณครัง้ ยังทำงานได เปนแรงงานสำคัญทีข่ บั เคลือ่ นการทำไรทำนา สรางความอุดมสมบูรณแกชวี ติ เกษตกร จนกลายเปนประเพณีทมี่ สี สี นั บงบอกวิถชี วี ติ ชุมชน หลังวันวิสาขบูชา ในวันแรม 1-3 ค่ำ เดือน 6 ของทุกป สำหรับป 2554 นี้ คือวันที่ 18-19 พฤษภาคม ถูกกำหนดใหเปน วันจัดงาน ลูกบานทีไ่ ปทำงานตางพืน้ ทีก่ ก็ ลับบานมาเพือ่ รวมงานบุญ ในครัง้ นี้ กอนวันงาน ชาวบานและเด็กๆ จะสาละวนกับการตกแตง ทำความสะอาดหนากากทีท่ ำจากไมนนุ หรือไมเนือ้ ออน ชนิดอืน่ ๆ ที่ สามารถหาไดในบริเวณหมบู า น เครือ่ งมือพืน้ ฐานทีม่ ใี ชอยใู นชีวติ ประจำวัน ทำใหการตบแตงแกะเกลาหนากากนัน้ งายตอการขึน้ รูป ไมนานก็ไดหนากากตามรูปแบบทีต่ อ งการ ตาโต จมูกใหญ ปากกวางเห็นฟนเดนชัด ลงสีวาดลวด ลาย เชน ลายบัวเครือ ลายผักแวน เปนรูปแบบเฉพาะตัวของ หนากากผีขนน้ำ หวายหรือไมไผถกู นำมาทำเขา ซึง่ เปนสวนประกอบ ทีข่ าดไมได ประดับประดาดวยกระดาษสีหรือเศษผาตัดเปนริว้ ยาวๆ อยรู ะหวางเขาทัง้ สองขาง ทำใหดเู หมือนขยับเขยือ้ นไดยามผเู ลน เคลือ่ นไหวรางกาย ทีข่ าดไมไดคอื หูทที่ ำจากสังกะสี ขนาดพอเหมาะ ทัดเทียมกันกับหนากาก เมือ่ มีหนากากยังตองมีชดุ ทีเ่ ขากันเพือ่ ความนากลัว ผา ทีน่ อนเกา หรือผาทีไ่ มใชแลว ถูกนำมาตัดเย็บเปนชุดคลุมยาวตลอด ทัง้ ตัว เพือ่ ใหดนู า กลัวตามจินตนาการ และไมลมื ทีจ่ ะนำ “ขอลอและ โปง” ซึง่ เปนกระดึงสำหรับคลองคอวัว มามัดติดดานหลังลำตัว ให สอดคลองกับความเชือ่ ดัง้ เดิม

¼Õ¢¹¹éÓ ในชวงเย็นกอนวันนัดใหญของบรรดาเหลาผีขนน้ำ 1 วัน ชาวบานจากคมุ ตางๆ จะมาเขารวมขบวนแหดอกไม พรอม ดวยเครือ่ งดนตรีบรรเลงเพลงพืน้ บานทำนองสนุกสนาน กลมกลืน กับทวงทารำเซิง้ ทีอ่ อกรสออกชาติ ทามกลางความสนใจของผทู ี่ พบเห็นบนถนนรอบหมบู า น กอนมงุ หนาไปยังวัดโพธิศ์ รี ศูนย กลางของการทำพิธี เพือ่ เริม่ ทำการบวงสรวงผีปยู า บรรยากาศ ของความสนุกสนานและความเชือ่ เริม่ ปรากฏใหไดสมั ผัสบางแลว วันนัดใหญ บรรดาชายหนมุ ทีแ่ ตงตัวเปนผีขนน้ำเต็ม ชุดครบเครือ่ งจะมารวมตัวกันแตเชาเพือ่ ทำพิธคี รอบเจาปู ทีศ่ าลปู ซึง่ เปนสถานทีท่ ชี่ าวบานบานนาซาวเชือ่ กันวาเปนทีส่ ถิตของสิง่ ศักดิ์ สิทธิป์ ระจำหมบู า น ทีค่ อยปกปองคมุ ครองคนในหมบู า นใหปลอดภัย จากภูตผีปศ าจทีจ่ ะเขามาทำราย โดยเซนไหวดว ยอาหารคาวหวาน เพือ่ ใหเปนสิรมิ งคลแกตวั เอง พรอมกันนัน้ ก็ทำพิธอี ญั เชิญผีเจาปู เขารางทรง เมือ่ เจาปปู ระทับรางแลว ผทู เี่ ปนรางทรงแตงกายดวย เสือ้ ผาสีสนั งดงาม ก็จะเริม่ ฟอนรำประกอบกับเสียงแคน เสียงเคาะ ไมไผ เสียงกลองของชาวบาน กอนทีร่ า งทรงจะถายทอดคำทำนาย ของพอปใู หชาวบานรับรู สิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ น้ำทา ขาวปลา อาหาร ในป นีจ้ ะอุดมสมบูรณหรือไม สนามกีฬาโรงเรียนบานนาซาว ถูก ใชเปนสถานทีร่ องรับบรรดาผีววั ผีควาย นับรอย ทีเ่ ริม่ ทยอยกันมาชุมนุมจาก หลายหมบู า น เด็กๆ ทีแ่ ตงตัวเปนผีขน น้ำ ดูตนื่ เตนและสนุกสนานทีไ่ ดเขารวม งานประเพณีนี้ สวนผใู หญรบั หนาที่ บรรเลงเสียงดนตรี ดวยเครือ่ งดนตรี งายๆ ทัง้ กลอง แคน พิณ ผสมกับ

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

14

เครือ่ งดนตรีแบบใหมทงี่ า ยตอการนำเขารวมขบวน ในงานมีจดั ประกวดขบวนแห สรางความคึกคักใหชาวผีขนน้ำมากขึน้ แตละตน ออกลวดลายตามจินตนาการทีไ่ ดซกั ซอมกันมาอยางลืน่ ไหล เมือ่ ขบวนของตนเคลือ่ นทีผ่ า นคณะกรรมการทีค่ อยใหคะแนน ความ สวยงามของชุดและการขยับทาทางไปตามจังหวะเสียงดนตรีทบี่ รรเลง กันสดๆ ดวยเครือ่ งดนตรีอยางงายๆ เชน กลองหนา แคน พิณ กะลอ และอืน่ ๆ ทีห่ าได พาทุกขบวนมงุ หนาผานหมบู า นไปสิน้ สุดที่ วัดโพธิศ์ รี โดยมีชาวบานทีไ่ มไดเขารวมคอยสนับสนุนน้ำดืม่ แก กระหายตลอดสองขางทาง ประเพณีทเี่ กือบจะเลือนหายไปตามกาลเวลา ไดรบั การสืบ สานดวยการศึกษารวบรวมขอมูลและถายทอดความรขู อง อาจารย สำเนียง ทากอม ประกอบกับความรวมมือของชาวบาน ประเพณีนจี้ งึ กลับมามีชวี ติ อีกครัง้ ทัง้ ความเชือ่ ความสนุกสนาน กอใหเกิดความ สามัคคีและความทมุ เทของคนในหมบู า น ทำใหประเพณีทดี่ งี ามนี้ ยัง คงอยคู กู บั ชุมชนไปอีกนาน ผสู นใจรวมงาน สอบถามรายละเอียดไดที่ องคการบริหารสวนตำบลนาซาว โทร.0-4285-5152 และ ททท. สำนักงานเลย โทร.0-4281-2812 /0-4281-1405 <<


μÒÁÃÍ ÈÔÅ»Š

>>เปนเวลา 2 ป มาแลว ทีห่ นาปดรายการ เพลงวิทยุภาคเอฟเอ็มใน เมืองไทย ยังคงเลนเพลง “เอ็มไพร สเตท ออฟ ไมนด” ของ อลิเซีย คียส นักรองสาวผิวสี วัย 30 ป แมเธอจะมี เพลงสรางชือ่ ใหเฉิดฉายขามโลกมากมาย แตเพลงทีท่ ำให เธอกลายเปนขวัญใจและคนตนแบบนักรองหญิงทัว่ โลก กลับเปนเพลงทีม่ เี นือ้ หาถึง มหานครนิวยอรก บานเกิดของ เธอเอง นิวยอรก เปนเมืองทีก่ วีหลายคนหลงมนตเสนห อาทิ อี บี ไวท เคยกลาวถึงนิวยอรกวา “ใครก็ตามที่ ปรารถนารางวัลอันผิดประหลาด นิวยอรกจะใหของขวัญ ความเดียวดายและมอบกำนัลความเปนสวนตัว” แตการกลาวถึง นิวยอรก ของ ไวท ซ้ำสองวา “นิวยอรก อาจทำลายหรือเติมเต็มตัวตนได ซึง่ ก็ขนึ้ อยกู บั โชควาสนา ไมควรจะมีใครมาใชชวี ติ ทีน่ วิ ยอรก นอกเสีย จากวาบุคคลผนู นั้ เต็มใจจะมีโชคดี” เปนการกลาวทีต่ รงกับ บทเพลงของ อลิเซีย คียส มากทีส่ ดุ เพราะอลิเซีย คียส เกิดและเติบโตจากยาน แมนฮัตตัน แหลงธุรกิจของนิวยอรก แตเธอกลับหลงใหล เขต บรูคลิน ทีโ่ ดดเดนในเรือ่ งของศิลปะและสถาปตยกรรม มากกวา และนิวยอรกก็เปนมหานครทีใ่ หโอกาสคน ทีม่ คี วามใฝฝน และความมงุ มัน่ ทีจ่ ะประสบความสำเร็จ เธอ จึงไดมโี อกาสใชความสามารถนัน้ มาแตงและรองเพลงใหเรา ไดฟง กัน... ศิลปน : Alicia Keys ชือ่ เพลง : Empire State of Mind [Part II] Broken Down ชือ่ ชุด : The Element of Freedom

¹ÔÇÂÍá

These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Hear it for New York, New York, New York! On the avenue, there ain’t never a curfew, Ladies work so hard, Such a melting pot On the corner selling rock, preachers pray to God Hail a gypsy cab, takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge Ooooh, New York! Some will sleep tonight with a hunger for more Grew up in a town that is famous as a than an empty fridge place of movie scenes I’m ganna make it by any means, Noise is always loud, there are sirens all I got a pocketful of dreams around and the streets are mean One hand in the air for the If I can make it here, I can make it big city anywhere, that’s what they say Street lights, big dreams, all Seeing my face in lights or my name in looking pretty marquees found down on Broadway No place in the world that Even if it ain’t all it seems, I got a can compare pocketful of dreams Put your lighters in the Baby I’m from New York! Concrete jungle where dreams are made of air, everybody say Yeah! Yeah! Yeah! There’s nothing you can’t do Yeah! << Now you’re in New York!

·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

18


กระบี่

อันดามัน

>> หากถามถึงเรื่องดนตรีจาก 3 สาวนักลาฝนแหงวง “ลาซิสตา” ที่เติบโตมาจากเวทีทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ตางคุย กันจอชนิดไมมีแตกคอ แตหากถามถึงเรื่อง “ทองเที่ยว” ละก็ อาจมีแตกคอกันบาง ...ที่วาแตกคอเพราะแตละสาวมีแหลง ทองเที่ยวที่อยากไปเยือนแตกตางกันไปตามสไตล เปดฉากดวย “แท็บบี้” รฐา โกกิลานนท สาวมั่นวัย 24 เธอมีความใฝฝนอยากไปสัมผัสมนตเสนหแหงทองทะเลอันดามัน

โคลอสเซี่ยม อิตาลี

น้ำพุเทรวี

3 ÊÒÇ ‘ÅÒ«ÔÊμŒÒ’ ËÅÒ¡ÊäμÅ·‹Í§à·ÕèÂÇ ใหไดสักครั้ง อาทิ ทะเลที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีหาดมากมายใหเลือกไป ย่ำเทาบนทรายเม็ดละเอียด ดูพระอาทิตยตกยามเย็น ทามกลาง เสียงคลื่นที่เปรียบเหมือนเสียงดนตรีจากธรรมชาติ อาทิ แหลม พรหมเทพ หาดกะตะ หาดกะรน หาดปาตอง เปนตน “อยากไปทะเลอันดามัน ยังไมเคยไปเลยคะ เคยไดยิน วาทะเลอันดามันสวยมาก อยากไปดำน้ำดูปะการัง ดูปลาหลาก สีสัน ที่เขาวาสวยกันมากก็คือทะเลที่ จ.ภูเก็ต, หมูเกาะพีพี รวม ถึงสระมรกต ที่ จ.กระบี่ ซึ่งมีน้ำทะเลใสมาก ถาไดลงไปวายอยู ในทะเลที่นั่น คงจะทำใหเราเหมือนวายอยูอีกโลกหนึ่งเลย แท็บบี้ ชอบไปทะเล เพราะทะเลคือสัญลักษณของการพักผอน และทะเล ในเมืองไทยก็สวยงามไมแพทะเลที่ตางประเทศเลยคะ” ดานนักรองสาวนอยวัย 22 “แอน” ศิริพรรณ นำเจริญ สมบัติ ก็ชื่นชอบทะเลเชนกัน แตเธอเจาะจงอยากจะลงไปเลนน้ำ ทะเล ที่ จ.กระบี่ ซึ่งมีชื่อเสียงมากในเรื่องน้ำทะเลที่ใสสะอาด ปะการังที่สวยงาม จนโดงดังไปทั่วโลก “อยากไปกระบี่ ตัง้ แตเด็กๆ เคยเห็นแตภาพ มีคนมาเลาใหฟง วา น้ำทะเลใสเหมือนกระจก หากมี โอกาสจะไปใหไดสกั ครัง้ อยากไปตกหมึกยางกิน สดๆ คงจะอรอย เนือ้ คงหวานมาก แอนเปน คนชอบทะเลอยแู ลว เพราะคิด วาทะเลเปนอะไรทีส่ ดุ ยอด และ ทำใหเราไดรสู กึ เหมือนปลดปลอย ความเหนือ่ ยลา เอาเปนวา กระบี่ กับแอนจะไดเจอกันแนคะ ” ขณะที่ “พริ้ง” สมฤทัย พรหมจรรย สาวเสียงใส วัย 24 บอกเลาถึงความใฝฝนอยางนา สนใจ ...เธออยากไปเยือนประเทศ กรีซ รวมถึงกรุงโรม ที่ประเทศ อิตาลี เพราะเคยอานหนังสือ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับที่นั่น ทำ ใหอยากเห็นกับตาวา ของจริง เหมือนในหนังสือหรือไม

กรีซ ·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§ : คมชัดลึก : 4-10 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2554

23

“พริ้งอยากไปกรีซ ไปโรม เพราะกอนจบคณะอักษร ศาสตร มีวิชาใหศึกษาเรื่องราวของที่นั่น อยากไปเห็นของจริง คงจะประทับใจมาก เพราะเรื่องราวในหนังสือสนุกมาก เต็มไป ดวยความมหัศจรรย เปนเรื่องราวของมนุษยที่นาสนใจ มีน้ำพุ เทรวีใหโยนเหรียญเพือ่ อธิษฐานดวย วากันวาจะทำใหความรัก สมหวัง ไดอยูดวยกันกับคนรักตลอดไป” ความใฝฝนถึงแหลงทองเที่ยวของนักลาฝนแตละสาว ลวนนาสนใจ แตคำพูดทิ้งทายของ “พริ้ง” ทำใหรูสึกวา สถานที่ ทองเที่ยว นอกจากทำใหมีความสุขแลว ยังทำใหมนุษยรักกันมาก ขึ้นดวย “ถามีโอกาส พริ้งอยากไปเที่ยวกับแท็บบี้และแอน อยากไปโยนเหรียญอธิษฐานใหพวกเราและวงลาซิสตาไดอยูดวย กันตลอดไปคะ” <<


Fraser Island  

Fraser Island เกาะที่เต็มไปด้วย ความอลังการแห่งธรรมชาติ และเป็นไข่มุกเม็ดงามของทะเล ออสเตรเลีย