Page 1

QÜESTIONARI PREGUNTES FONAMENTALS 1. A quin any Microsoft es va presentar el sistema operatiu Windows? a) 1884 b) 1975 c) 1985

d) 1993

2. Omple els espais buits: L'idioma predominant de comunicació a Internet és ………………….. (L’ANGLÈS) Un dels perills i riscos d’internet pot ser ................... (L’AÏLLAMENT SOCIAL) ................... permet enviar missatges de text de forma ràpida, eficient i gratuïta. (EL CORREU O E-MAIL)

3. Fes el mateix que al exercici anterior: L’any 1989, Nintendo va llençar la primera GAME BOY i va tenir molt èxit.

Yahoo! I VIACOM van intentar comprar la red social Facebook l’any 2007.

El dia 30 DE GENER Microsoft va treure al mercat el nou Windows Vista.

4. Respon: Com es deia el primer ordenador personal dissenyat per Apple? a) b) c) d)

The Apple XS The Apple Lisa Apple Store The Lisa


5. Senyala quins elements es connecten a cada espai (RED, Port paral·lel, teclat, vídeo, USB, micròfon, port serial, Mouse, audiòfon, línia):

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Respostes: 1. Teclat 2. Mouse 3. Port serial

4. Port paral·lel 5. Vídeo 6. Micròfon, audiòfon i línia

7. RED 8. USB

PREGUNTES DIFÍCILS 1. Relaciona els termes següents amb el seu significat corresponent: 1) IA A) Disciplina científica i tecnològica que sorgeix de la evolució i fusió de la telecomunicació i de la informàtica. 2) Telemàtica B) Conjunt de coneixements científics y tècnics que fan possible el tractament automàtic de la informació per mitjà ordenadors. 3) Computació C) Circuits capaços de fer operacions molt elementals. 4) Unitat Aritmètica i Lògica D) Part de la informàtica que estudia com aconseguir que màquines realitzin tasques que, per ara, fan millor els humans. Respostes: 1- B

2- D

3- A

4- C


2. Quan va néixer la primera xarxa interconnectada (internet)? a) 1969 b) 1961 c) 1983 d) 1972

3. Completa els espais buits: La ……………………….. és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. (INFORMÀTICA) …………….. és una màquina electrònica que rep i processa dades formada per una col·lecció de circuits integrats i altres components relacionats que fan que es pugui executar amb exactitud, rapidesa i acord. (L’ORDENADOR) ....................... significa ordenador personal en anglès. (PC)

PREGUNTES DE CURIOSITATS 1. Quant pesava el primer ordenador comercial que va sortir al mercat (UNIVAC I)? a) 5 tonelades b) 13 tonelades c) 20 tonelades d) 3 tonelades

2. Quin va ser el vídeo més vist en la historia de Internet i de Youtube? a) “La macarena” b) “Sóc una tassa, una tetera…” c) “Double feet Dream” d) “La casa de Mickey”

Activitat 1 Informàtica  

L'activitat d'informàtica

Activitat 1 Informàtica  

L'activitat d'informàtica

Advertisement