Page 1

PROGRAMA EDUCATIU PER A NENS I JOVES

1


En nom de la Fundació FC Barcelona, volem agrair a les diferents organitzacions que treballen en el camp del Desenvolupament a través del Futbol, especialment a aquelles que han donat vida a la metodologia football3, les experiències de les quals es nodreix el Programa FutbolNet. EDICIÓ Fundació FC Barcelona Av. d’Arístides Maillol, s/n - 08028 Barcelona Tel. 93 496 75 77 - fundacio@fcbarcelona.cat COORDINACIÓ I REDACCIÓ Nicolas Rubio Jairo Aguilar García FOTOGRAFIES Arxiu Fundació FC Barcelona DISSENY GRÀFIC I DIAGRAMACIÓ eleven ADWORKS MAQUETACIÓ itemvissavi.com IL·LUSTRACIONS José Miguel Álvarez IMPRESSIÓ Gràfiques APR ISBN I DIPÒSIT LEGAL xxxxxxxxxxxxxxxx COPYRIGHT © 2012, Fundació FC Barcelona. Per a més informació, contacteu si us plau amb la Fundació FC Barcelona.

2


Benvolgut, benvolguda, En primer lloc, volem agrair-te la col·laboració i participació en un projecte de caràcter solidari com el que et proposem desenvolupar. És un honor per a la nostra institució poder comptar amb la vostra col.laboració en la lluita contra les desigualtats socials a Catalunya. A la Fundació FC Barcelona creiem que l’esport, i el futbol en concret, és una eina d’un inestimable valor en el treball educatiu i d’inclusió social. És per això que hem dissenyat el Programa FutbolNet, que mitjançant la seva metodologia de treball es presenta molt flexible i adaptable a contextos necessitats d’intervenció social. El futbol, i per què no dir-ho, el Barça, és un reclam que pot ajudar tots aquells qui esteu compromesos amb la cohesió social del nostre país. Per part de la Fundació FC Barcelona us proposem el Programa FutbolNet, i el posem a disposició per tal que l’aprofiteu en aquells entorns i moments en què us pugui ser de més utilitat. Teniu una gran responsabilitat entre mans, i per tant compteu amb la nostra confiança i suport per transformar aquelles realitats existents que creieu adient de canviar. Compteu amb nosaltres i, alhora, compteu amb la força de l’esport i els seus valors com una eina més per a la vostra tasca. Moltes gràcies!

Sandro Rossell i Feliu President Fundació FC Barcelona

3


4


programa educatiu

Presentació

PÀG. 03

Fundació FC Barcelona

PÀG. 06

Educació a través de l’esport

PÀG. 08

Metodologia de treball

PÀG. 09

Programa FutbolNet

PÀG. 12

Valors

PÀG. 15

MÒdul 1: Compromís

PÀG. 19

MÒdul 2: Respecte

PÀG. 35

MÒdul 3: Tolerància

PÀG. 51

MÒdul 4: Treball en equip

PÀG. 67

MÒdul 5: Responsabilitat

PÀG. 81

MÒdul 6: Esforç

PÀG. 97

per a nens i joves

5


Fundació FC Barcelona

Qui som i què fem? A partir del 2006 el FC Barcelona s’adhereix als ‘Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni’ de les Nacions Unides i cedeix el 0,7% dels ingressos ordinaris del Club a la Fundació per a la realització de projectes. Des del 2010 els jugadors i tècnics de les seccions professionals del club cedeixen també a la Fundació el 0,5% dels seus salaris.

La Fundació FC Barcelona és l’entitat a través de la qual el FC Barcelona vehicula la seva responsabilitat social corporativa. Tots els projectes que desenvolupa la Fundació FC Barcelona estan basats en les premisses següents: • La utilització de l’esport com a eix vertebrador. • El foment de l’educació i els valors positius de l’esport. • La infància i la joventut com a beneficiaris objectius. • La projecció de Catalunya a través del Barça.

La Fundació FC Barcelona, sobre la base de l’experiència adquirida en el camp de l’esport i els valors, proposa un programa d’actuació enfocat a transmetre valors positius a la infància i adolescència, en què pren la pràctica esportiva com a mitjà per promoure’n el creixement sa i harmònic.

Des de la seva constitució l’any 1994, la Fundació FC Barcelona ha estat una inesgotable font de participació ciutadana per les nombroses activitats socials, culturals i esportives que el Club ha dut a terme, i que són el reflex d’una societat avançada que ha trobat en el Club i en la Fundació el vehicle idoni per fomentar-les.

Dades de contacte: Fundació FC Barcelona Av. d’Aristides Maillol, s/n 08028 Barcelona fundacio@fcbarcelona.cat

6


7


Educació a través de l’esport

Més que una forma d’entreteniment, l’esport és un dret humà bàsic per permetre una vida física i mental sana. Ja sigui a través del joc, de l’activitat física o l’esport competitiu, és un element fonamental en el desenvolupament humà integral. Com a fenomen social, en l’esport es reconeixen una sèrie de potencialitats que influeixen en la vida dels individus i de tota la societat tant positivament com negativament. Recordem la importància del rugbi en el procés de fer caure l’apartheid a Sudàfrica. Però és habitual també contemplar successos no tan afortunats, com per exemple l’absurd cas de l’assassinat del futbolista colombià Andrés Escobar, a causa del gol en pròpia porta que va fer durant la Copa del Món del 1994. Particularment nens i joves es veuen enfrontats a aquesta ambivalència, cosa que suposa que cal enfocar-la adequadament per emprar-ne el potencial de transmetre missatges i de conscienciar en benefici dels individus i de la societat mateixa. Cada vegada més, l’esport es percep com una eina per educar. Independentment dels contextos i de la formalitat o informalitat del procés educatiu, l’esport juga un paper clau en la plena formació de l’individu. Les habilitats que s’aprenen en la pràctica esportiva i en el joc en fan una escola per a la vida. Es converteix en un context en què és possible adquirir, de forma pràctica, aprenentatges essencials per a la convivència. Ensenya de forma divertida i motivadora conceptes que van des de la igualtat d’oportunitats fins als hàbits saludables, valors o competències. El Programa FutbolNet pretén oferir al màxim de nens i joves la possibilitat de participar d’activitats lúdiques que els permetin obtenir els beneficis individuals, físics, psicològics, socials, ètics i normatius implícits en la pràctica del futbol i de l’esport en general.

8


Metodologia de treball

Antecedents Com a conseqüència del gol en pròpia porta marcat durant el Campionat Mundial de Futbol celebrat als EUA, el jugador de la selecció colombiana Andrés Escobar va ser assassinat a Medellín el dia 2 de juliol de 1994, poques setmanes després d’haver tornat al país. Aquest fet va generar el desenvolupament del programa anomenat “Fútbol por la Paz”.

socials, tenint com a conseqüència la seva extensió no només a Sud-amèrica, sinó arreu del món. “El futbol en si mateix pot ajudar els jugadors a adquirir habilitats importants per a la vida com ara el treball en equip, equitat, respecte i responsabilitat. El terme football3 descriu les adaptacions del joc que ajuden a garantir que els jugadors poden traslladar el que aprenen al terreny de joc a la seva vida diària, oferint un espai per al desenvolupament i el diàleg, així com per a l’esport”.

Fent ús de la passió del futbol i dels valors positius que s’hi troben, es va implementar en alguns dels barris més violents de Medellín una nova forma de jugar a futbol, la qual va tenir un gran èxit en el procés de gestió de la violència a la ciutat. L’èxit del programa va permetre la seva posterior implementació a Alemanya sota el nom “Straßenfußball für Toleranz”, i ràpidament va demostrar la seva utilitat i adaptació per treballar diferents problemàtiques

La Fundació FC Barcelona reconeix a la metodologia football3 una capacitat de desenvolupament social i humà a través de l’esport, i l’ha adoptat com a eina de treball que permet fomentar l’educació i els valors positius entre la infància i la joventut.

REGLES DEL JOC No hi ha àrbitre: en el seu lloc s’adopta la figura del Teamer. Equips mixtes: com a mínim hi ha d’haver dues noies per equip al terreny de joc. Perquè els gols puguin ser comptabilitzats, almenys una de les noies ha de marcar.

9


Puntuació

Els tres temps • Primer temps: Els jugadors dialoguen. De forma autònoma i responsable arriben a acords sobre el comportament i les regles de joc durant la trobada de futbol.

PARTICIPACIÓ

1

PUNT Cada equip obté 1 punt per participació. Es pot perdre si durant el consens o l’Avaluació algUn integrant no està present.

• Segon temps: Es juga la trobada de futbol. • Tercer temps: Els jugadors avaluen el compliment dels acords pactats i defineixen el resultat de la trobada.

AVALUACIÓ Cada equip Avalua el comportament segons allò acordat per part del contrari.

És important tenir en compte que tant el primer com el tercer temps formen part de la trobada. en si, i per tant són considerats en l’avaluació. De preferència s’han de dur terme en el terreny de joc. Els acords i els temes de diàleg varien en funció de les organitzacions i de les necessitats dels participants, així com de la problemàtica social abordada. Les normes del fair play sempre han de ser considerades.

0

1

2

PUNT

PUNTS

PUNTS

No compleix allò acordat

No compleix tot allò acordat

Compleix tot allò acordat

AUTOAVALUACIÓ Cada equip Avalua EL SEU PROPI comportament segons allò acordat.

0

Teamer En lloc de l’àrbitre, es proposa la figura del Teamer. Aquest nou actor busca afavorir el diàleg i la relació entre els jugadors, tot permetent-los guanyar confiança i responsabilitat. La funció principal del Teamer és afavorir el diàleg entre els jugadors.

1

2

PUNT

PUNTS

PUNTS

No compleix allò acordat

No compleix tot allò acordat

Compleix tot allò acordat

PUNTUACIÓ De la trobada D’acord amb els gols anotats:

1

Durant el primer temps ha d’acompanyar la discussió i els acords entre els jugadors, tractant d’orientar el diàleg en funció de la temàtica plantejada pel projecte o per l’organització local. Ha de tenir claredat i capacitat de síntesi per plasmar en la planella de joc de la manera més ordenada possible els acords i resultats.

2

3

PUNT

PUNTS

PUNTS

Perdedor

Empat

Guanyador

PUNTUACIÓ FINAL Total resultant de sumar tots els punts obtinguts.

10


Metodologia de treball

Planella de Joc FutbolNet

Mentre es juga el segon temps, la seva tasca és acompanyar-ne de forma imparcial el desenvolupament. Ha d’estar atent al compliment dels pactes per part dels dos equips, i si escau, per part dels assistents. Les controvèrsies que es registrin durant la trobada hauran de ser resoltes pels mateixos jugadors. El Teamer només s’ha d’involucrar en cas de violència o si després d’un temps prudent els jugadors no han aconseguit posar-se d’acord. En tot cas, no haurà de prendre decisió o part, sinó que ha d’afavorir que els jugadors arribin a una solució.

LLOC I DATA

JOC Nº

CAMP Nº

MUNICIPI

PLANILLA DE JOC TEAMER

EQUIP Nº NOIS

EQUIP Nº NOIES

TOTAL

Nº NOIS

Nº NOIES

TOTAL

NOIES

TOTAL

NOIS

NOIES

TOTAL

LEMA DE LA TROBADA

NORMES DEL JOC

En el tercer temps haurà de desplegar prou habilitats pedagògiques i de maneig de grup perquè la reflexió que es generi a partir de l’avaluació de la trobada sigui el més àgil, profunda i interessant possible. És convenient que, un cop finalitzada l’avaluació, el Teamer comparteixi amb els jugadors la seva opinió com a observador extern.

CELEBRACIÓ GOLS NOIS

PARTICIPACIÓ

EVALUACIÓ EQUIP CONTRARI

AUTOEVALUACIÓ

PUNTUACIÓ TROBADA

PUNTUACIÓ FINAL

Abast de la metodologia

DELEGAT DE L’EQUIP

El Programa FutbolNet aposta per la metodologia football3, amb el sobreentès que el treball al voltant del futbol serà sempre atractiu i motivador per als participants, la qual cosa és fonamental, ja que l’objectiu d’educar en valors és un objectiu que s’aconsegueix només amb un procés a llarg termini. El futbol com a eina busca afavorir que la participació dels nens o joves sigui constant en el temps, aconseguint així obtenir millors resultats.

11

DELEGAT DE L’EQUIP


Programa FutbolNet

El Programa FutbolNet és una proposta desenvolupada per la Fundació FC Barcelona dissenyada per, a través de l’esport i jugant al futbol, educar en valors infants i joves, afavorint així experiències de desenvolupament humà en barris de ciutats catalanes identificats com a prioritaris per a intervenció social i comunitària.

El Programa FutbolNet no és un projecte d’excel·lència esportiva, sinó que treballa el desenvolupament d’infància i joventut a través del futbol com a eina per crear canvis en positiu. Per a la implementació del Programa, la Fundació FC Barcelona estableix aliances amb organitzacions de caràcter local, per tal de proposar i transferir la metodologia anteriorment detallada.

Aquesta reflexió al voltant dels valors, la seva interrelació i el treball entorn la pròpia responsabilitat en la presa de decisions personals configuren la base del Currículum que teniu a les mans.

OBJECTIUS Ampliar l’oferta d’espais extraescolars per a nens i joves a Catalunya. Utilitzar el futbol com a eina d’educació i reflexió al voltant dels valors. Transmetre hàbits saludables a infants i joves. Promoure la igualtat de gènere. Fomentar la cohesió i la integració social.

12


Filosofia

està dissenyat per mantenir els infants i joves participants motivats amb activitats de 2 hores de durada, 2 dies per setmana, al llarg de 20 setmanes. Aquestes estan estructurades a partir de 6 valors fonamentals, però amb la flexibilitat suficient per treballar continguts necessaris per al desenvolupament individual i col·lectiu.

A la Fundació FC Barcelona creiem fermament que tots els infants i joves tenen potencial per aprendre, créixer i desenvolupar-se. De la mateixa manera, creiem fermament en el poder de convocatòria de l’esport, particularment del futbol, i en el seu potencial pedagògic en favor del desenvolupament social i humà. La pràctica esportiva, a més de millorar la salut física de nens i joves, permet l’aprenentatge dels valors implícits, així com un major coneixement d’estils de vida saludable, una major autoestima i un millor comportament, tant en el terreny de joc com en l’entorn familiar i a la comunitat en general.

Cada valor es treballa durant un mòdul de 6 sessions. De les sessions, 4 seran de treball al voltant dels temes definits, i es complementen amb 2 sessions que es dediquen a la Lliga FutbolNet. El Mòdul 6 té una particularitat, i és estar format per 8 sessions, ja que comptarà amb 2 sessions extra, les quals tindran com a finalitat realitzar una avaluació de tot el procés viscut durant l’execució del Programa.

Diversió, activitat física, aprenentatge, identitat, compromís de l’entorn (família, educadors, comunitat) i per descomptat, els participants, són els elements clau del Programa FutbolNet.

Lliga FutbolNet Per tal de mantenir la motivació dels participants, i com a complement a les activitats proposades, cada mòdul conté una lligueta FutbolNet amb la metodologia football3.

Currículum FutbolNet Com un dels elements centrals del Programa, la Fundació FC Barcelona ha desenvolupat el Currículum FutbolNet, un instrument pràctic d’orientació que faciliti a les organitzacions locals i als educadors participants del Programa una guia per a la formació en valors a través de la pràctica del futbol. També es pretén fer-lo arribar als qui, en la seva tasca diària amb nens i joves, reconeixen en el futbol un potencial per a la formació integral.

Per tant, en cadascun dels 6 mòduls de treball es proclamarà un equip campió de la lligueta. A més de donar molta importància al fair play i al respecte de les normes pactades, com és propi del football3, en la puntuació final de cada lligueta FutbolNet es tindrà en compte el compromís de cadascun dels participants i la seva assistència a les diferents sessions del mòdul. MÒDULS

6

Les sessions FutbolNet

6

MÒDULS

El Programa FutbolNet es desenvolupa en espais aptes per a la pràctica esportiva situats en el propi entorn de procedència dels participants. Preveu el treball amb grups mixtos d’entre 45 i 60 persones d’edats compreses entre els 10 i els 16 anys. Aprofitant la passió per l’esport, aquest Currículum

VALORS

1

6

VALOR

6

SESSIONS

13

SESSIONS

4

TEMES

2

LLIGUETES


Programa FutbolNet

Festivals FutbolNet El Festival FutbolNet és més que un torneig de futbol. Per tal de celebrar el poder del futbol, involucrar encara més les famílies, la comunitat i guanyar visibilitat, es realitza un festival que inclou activitats educatives i culturals i, per descomptat, moltes trobades de FutbolNet. Durant el Festival de FutbolNet, a més dels participants del Programa podran participar altres nens i joves de l’entorn. Es tracta d’una festa amb una sèrie d’activitats que pretenen que tant pares i mares com la comunitat en general puguin conèixer més de prop el procés educatiu, i que s’involucrin buscant la coherència en la tasca educativa integral. De la mateixa manera, el Festival busca apropiarse d’espais públics, demostrant el poder del joc per afavorir el diàleg i la integració entre les diferents comunitats del municipi. A més, el Festival és l’escenari ideal per reunir diferents organitzacions que puguin ser interessants per als participants. El Programa preveu el desenvolupament de tres festivals: el Festival Inaugural, el Festival Local, a celebrar a cadascun dels municipis, i el Festival Final, que ha de permetre la trobada de tots els participants dels diferents projectes de FutbolNet a Catalunya.

14


Valors

Els valors són principis que ens permeten orientar el nostre comportament. Són creences fonamentals que ens ajuden a escollir uns comportaments en lloc d’altres. Ens proporcionen una pauta per formular objectius, personals i/o col·lectius. Reflecteixen els nostres interessos, sentiments i conviccions més importants.

al seu propi benestar i per al benestar col·lectiu, a la recerca de la convivència tant dins del terreny de joc com fora. L’esport en general, i el futbol en particular, és una potent eina per a l’educació. Proporciona un escenari ple de potencialitats per afavorir la transmissió de valors positius. Són incomptables els valors presents en l’esport, i és bastant difícil establir límits entre un valor i un altre. Entre ells es defineixen, s’interrelacionen i es complementen.

Els valors són la base per viure en comunitat i relacionar-nos amb altres persones. El Programa FutbolNet pretén crear un espai on, a través del futbol, infants i joves reflexionin respecte a la importància dels valors. És una aposta per ajudar a aprendre com regular conductes per

El Programa FutbolNet opta per definir un llistat de valors a treballar. El criteri de selecció no ha estat una escala d’importància, sinó d’utilitat educativa.

Compromís Respecte

Tolerància

Treball en equip

Responsabilitat Esforç

15


16


COMPROMÍS

Mòdul

COM PRO MÍS 17


COM PRO MÍS

18


Mòdul 1: Compromís

El compromís va més enllà de complir una obligació: és posar en joc les nostres capacitats per tirar endavant tot allò que se’ns ha encomanat.

però sense espai per a l’autoritarisme ni la permissivitat. Per això s’han d’establir les normes que regiran les activitats i les trobades.

Una persona compromesa és aquella que compleix les seves obligacions fent una mica més del que se n’esperava fins al grau de sorprendre’ns, perquè viu, pensa i somia amb tirar endavant tot allò que s’ha proposat. No n’hi ha prou amb complir el que es preveu, l’estipulat, el que és obvi. Tot compromís té moltes implicacions i pot ser de diversa índole d’acord a l’estat de la persona i al seu context (com a fill, pare de família, company, ciutadà, en la llar, a l’escola, en l’equip, en la comunitat). El mòdul haurà de desenvolupar el tema del compromís, condicionat a l’afecte i la màxima atenció,

Objectius pedagògics del mòdul 1:

TEMES SUGGERITS:

• Entendre el significat i la implicació d’adquirir un compromís.

Definició i acceptació de normes Confiança Democràcia

• Reconèixer la utilitat de les normes. • Exercitar la capacitat d’opinar, dialogar i arribar a acords. • Treballar la participació i reconèixer-ne la importància.

19


Festival Inaugural Durada Variable

Participants i equips Nombre variable

Activitat Jornada d’inauguració, entesa com un festival, que ha de ser la presentació en societat del procés de formació que inicien els nens, nenes i joves participants, així com les famílies i la comunitat en general. Preferiblement s’hauria de tenir en compte que el lloc escollit per a la inauguració ha de permetre el màxim impacte i visibilitat, generant tota l’expectativa possible en la comunitat/municipi.

Elements bàsics del Festival • Convocatòria oberta a la comunitat (pares i mares,, organitzacions públiques i privades locals, etc.) i a mitjans de comunicació. • Reunió de coordinació. • Trobada VIP Inaugural. • Desenvolupament Trobades Lliga FutbolNet. • Desenvolupament Programa Cultural i Activitats Paral·leles. • Animació i Speaker. • Registre audiovisual. • Lliurament de premis i Cloenda. • Avaluació.

20


Mòdul 1: Compromís

Setmana 1: Sessió 1

21


Definició i acceptació de les normes Missatges clau: Importància de les normes, formular normes, opinar, dialogar, pactar. 15 min

Trencant el gel: Fes-ho com jo!

Els participants han de formar un cercle. Cada participant ha de dir el seu nom i fer algun moviment amb la pilota. El primer participant crida el seu nom i mostra el seu moviment: “Em dic... i faig això... Fes-ho com jo!”. Després de dos intents el torn passa a la següent persona.

22


Mòdul 1: Compromís

Setmana 1: Sessió 2

30 min

Activitat d’aprenentatge

Un cop realitzada la presentació, expliquem la història de football3 i analitzem amb els participants el sentit de les normes que regeixen la metodologia. Els participants s’han d’organitzar en grups atenent a la que sigui la seva norma de football3 favorita. Cada grup haurà de definir en conjunt tres arguments del perquè de la seva decisió, les raons en contra de les normes no escollides, i proposar altres normes.

30 min

Sessió de FutbolNet

En ser la primera sessió, és recomanable que realitzem trobades de demostració, per tal de familiaritzar-nos amb la metodologia i resoldre els dubtes que es presenten al moment de la implementació en el terreny.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Agrupem els grups a partir de la norma favorita i indaguem les sensacions posteriors a les trobades. Motivem els suggeriments dels participants per alimentar la metodologia. Com s’han sentit en l’activitat? Què ha estat el més senzill i el més complicat? Què farien diferent si repetissin l’activitat?

23


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

CompromĂ­s

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de Trobades a jugar

8 trobades Durada de La trobada

25 min 1r Temps 5 min

2n Temps 15 min

24

3r Temps 5 min


Mòdul 1: Compromís

Setmana 2: Sessió 3

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

25


Confiança Missatges clau: Cercle de confiança.

15 min

Trencant el gel: L’elevador!

Dividim els participants en grups mixtos de 3, intentant separar els amics en grups diferents. Cada grup haurà de formar un cercle esquena amb esquena i intentar alçar la pilota, que estarà ubicada al mig del cercle, sense utilitzar les mans i mantenint-la elevada del terra com a mínim dos minuts, després dels quals hauran de tornar a col·locar-la a terra sense deixar-la caure.

26


Mòdul 1: Compromís

Setmana 2: Sessió 4

30 min

Activitat d’aprenentatge

Mantenim els grups establerts i demanem a cada equip que esculli un nom. Els expliquem que aquests seran els seus grups de confiança durant tot el Programa. A cada grup els participants es presentaran i compartiran amb els membres del seu grup una cosa que ningú més del grup sàpiga sobre ells. Per finalitzar hauran de fer un pacte de confiança a partir d’algun compromís entre ells.

30 min

Sessió de FutbolNet

Juguem una trobada de FutbolNet. Per a això fem servir tot el terreny de joc i jugarem tots contra tots. En el camp es mantindran els grups de confiança establerts, i la pilota no podrà avançar si els tres integrants de l’equip no avancen o corren pel camp mantenint-se agafats de la mà.

15 min Relaxació Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min Reflexió Agraïm als participants la confiança que han dipositat en els altres. Com s’han sentit en l’activitat? Per què és tan difícil/fàcil confiar? Quins temes consideren més difícils de confiar? A qui li confiarien? Per què hem de tenir persones de confiança i de suport? Poden els altres confiar en nosaltres? Per finalitzar, l’entrenador dirà als participants que demanin a una persona amb qui tinguin un contacte diari (pare o mare, germà, familiar, amic, etc.) que sigui la seva persona de confiança. A aquesta persona li haurà de parlar del Programa FutbolNet i convidarla a observar almenys una sessió.

27


Democràcia Missatges clau: Participació, acords, importància de les normes.

Trencant el gel: Rematar - Atrapar!

15 min

Demanem als participants que formin un cercle al nostre voltant. Els explicarem que quan es digui “rematar”, ells han d’atrapar la pilota, i quan es digui “atrapar” ells han de xutar la pilota de tornada. Hauríem de llançar la pilota als participants tractant d’enganyar-los i augmentant la velocitat tant com sigui possible. Aquell que s’equivoqui haurà d’abandonar el cercle i el joc continuarà fins que quedi un sol participant, el guanyador.

28


Mòdul 1: Compromís

Setmana 3: Sessió 5

30 min

Activitat d’aprenentatge

Dividim els participants en dos grups. Expliquem que jugarem una trobada de futbol. Prèviament, explicarem a cada grup per separat unes normes que han d’aplicar en el joc. Les normes han de ser diferents per a cada equip, per tal que a l’hora de jugar la trobada sigui bastant caòtic a conseqüència de les normes dispars que, no obstant, sempre han de ser acceptades per l’equip contrari.

30 min

Sessió de FutbolNet

Abans de la trobada de la sessió, proposem als participants establir unes normes de convivència que regeixin les sessions i les trobades.. Durant el primer temps, tots hauran de participar i a partir d’una votació desenvolupar un decàleg de normes. Aquestes hauran de ser registrades en un tauler i posteriorment en un document per a ser signades per tots els participants en senyal d’acceptació. En cas de no ser acceptada la proposta, el grup haurà de proposar una altra forma de regular el comportament durant les sessions.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Preguntarem als participants quines sensacions han tingut jugant una mateixa trobada amb normes diferents. Com s’imaginen una trobada sense normes? Quina és la importància de les normes i per què les hem de conèixer? Què fem si no entenem o no ens agraden les normes dins del terreny de joc o a fora? Qui està autoritzat a establir les normes?

29


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

Compromís

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de Trobades a jugar

7 Trobades Durada De la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2n Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Farem el lliurament de premis a l’inici de la sessió següent, per tal de poder reprendre els continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb el següent. Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant el diàleg per articular els dos mòduls.

30


Mòdul 1: Compromís

Setmana 3: Sessió 6

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ COMPROMÍS:

31

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ Trobada

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

EQUIP

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


32


Mòdul 1: Compromís

RES PEC TE

Mòdul

33

RESPECTE

7


RES PEC TE

34


Mòdul 2: Respecte

Reprenent la reflexió que avançàvem al mòdul anterior, les normatives estableixen el que hem de respectar. No obstant això, el respecte no és només cap a les lleis o la conducta de les persones, sinó que es relaciona amb l’autoritat; també amb el reconeixement, estima o valoració de les qualitats dels altres, ja sigui pel seu coneixement, experiència o valor com a persones o pel context.

El mòdul proposa una sèrie de temes que permeten reflexionar amb una mica més de profunditat sobre el respecte i la seva importància.

Parlar de respecte és establir fins on arriben les meves possibilitats de fer o no fer, i on comencen les possibilitats dels altres. El respecte és la base de tota convivència en societat. Quan hom es respecta a si mateix, és més fàcil sentir respecte pels altres. Quan es desenvolupa un entorn familiar respectuós, hi haurà una base forta per establir relacions plenes de respecte.

Objectius pedagògics del mòdul 2:

TEMES SUGGERITS:

• Aprendre a reconèixer les pròpies necessitats.

Respecte a un mateix Respecte i família Respecte i comunitat Respecte i medi ambient

• Avaluar les actituds que ens permetin conèixer millor el nostre cos. • Treballar la necessitat de convivència en les diferents esferes. • Aprendre a respectar el comunitari i el nostre entorn. • Treballar la consciència ambiental.

35


Respecte a un mateix Missatges clau: Autonomia, satisfacció, les pròpies necessitats. 15 min

Trencant el gel: Concurs de 21

Dividim el grup en equips de 5 jugadors. Cada grup haurà de fer una llista de 3 conceptes que considerin necessaris per sentir que es respecten a si mateixos. Cada toc de la pilota compta com una lletra de cada paraula. El primer grup que aconsegueixi lletrejar per complet les tres paraules escollides serà el guanyador. Si es deixa caure la pilota, el grup haurà de començar novament. Es pot regular la dificultat del joc permetent passades, malabars o, per als més petits, tocar la pilota amb les mans.

30 min

Activitat d’aprenentatge Dividir els jugadors en quatre grups. Els grups 1 i 2 seran el “cos”, mentre que els 3 i 4 seran la “ment”. Cada grup estarà ubicat d’acord al diagrama i disposarà d’una pilota. Hauran de passar-se-la en ziga-zaga i a un sol toc. Han de tenir clar que no competeixen entre si, ja que els dos grups units conformen una persona. Cada vegada que algú toqui la pilota dues vegades o que la torni de manera imprecisa, l’últim jugador de l’equip a tocar la pilota quedarà fora del joc. Alternatives per a la sessió: • Comencem la sessió amb dos tocs per jugador i a mesura que es progressi, disminuim a un sol toc. • Podem realitzar l’exercici amb dues pilotes: mentre un jugador “ment” comença amb una pilota, un jugador “cos” comença amb l’altra en sentit contrari.

36


Mòdul 2: Respecte

Setmana 4: Sessió 7

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin el respecte a un mateix dins del terreny de joc.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Indaguem com s’han sentit en l’activitat. Per què és important atendre i satisfer les pròpies necessitats? Com comportar-nos sense fer-nos mal? La nostra conducta s’adequa als objectius que ens hem fixat a la vida diària?

37


Respecte i família Missatges clau: Relacions familiars respectuoses. 15 min

Trencant el gel: El pare diu!

El sentit del joc és realitzar una acció només en el moment en què es digui “El pare diu”. Per exemple, quan diem: “El pare diu que aplaudiu”, els participants hauran d’aplaudir. Quan diem: “El pare diu que feu tres salts”, els participants hauran de fer tres salts. Però si diem: “abraceu el company” sense haver començat per “El pare diu” i algun participant fa l’acció, quedarà fora del joc. Els jugadors que vagin sent eliminats poden assumir per torns el rol de “pare”.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Formem equips de 7-10 jugadors. Cada equip posseirà una pilota marcada. Dividim el camp en dues meitats i cada equip defensarà la seva pilota. Aquesta haurà d’estar tancada entre cons que

38


Mòdul 2: Respecte

Setmana 4: Sessió 8

ni atacants ni defensors podran travessar. L’objectiu és desplaçar la pilota contrària del mig dels cons llançant la pilota pròpia. Les normes (passades, faltes, puntuació, etc.) les hauran de pactar els propis jugadors.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin el respecte dins del terreny de joc i en particular a l’interior de cada equip. Per a això recordem que, com a equip, som una família.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

El concepte de fair play és la base del respecte al terreny de loc. Podem parlar de fair play en la família? Quines són les conseqüències de no conviure en respecte amb la família? Quines són les responsabilitats dels diferents membres de la família per poder conviure amb respecte? Qui pot exigir respecte a la família?

39


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

Respecte

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

8 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

40

3r Temps 5 min


M貌dul 2: Respecte

Setmana 5: Sessi贸 9

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

41


Respecte i comunitat Missatges clau: Fair play en la comunitat, convivència. 15 min

Trencant el gel: Cap i cua!

Dividim els participants en dos grups i els ubiquem en fila agafats per la cintura. El “cap” de la fila, és a dir, el primer de la fila, haurà d’intentar tocar la “cua” de la fila, és a dir, l’últim dels seus companys. Al seu torn el “cos”, format pels participants del mig de la fila, haurà d’ajudar la “cua” a fugir. Tots els participants hauran de fer torns en les diferents posicions (cap, cos, cua).

30 min

Activitat d’aprenentatge Dividim els participants en quatre equips. Cada equip haurà de definir el seu sistema de joc i, agafant-se les mans, ha de formar les tres línies de joc: defensa, mig camp i davantera. El porter haurà de travessar les tres línies de l’equip contrari. Els equips intentaran agafar o tocar el porter contrari dins del seu propi camp. Cada cop que el porter arribi a la porteria contrària suposarà un “gol” per al seu equip. Tots els participants haurien d’assumir una vegada el rol del porter. Guanyarà l’equip que més “gols” aconsegueixi marcar.

42


Mòdul 2: Respecte

Setmana 5: Sessió 10

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin el respecte dins del terreny de joc i en particular entre els dos equips, atès que el terreny de joc és viu com una microcomunitat.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Com experimentem el fair play en la comunitat? Quines són les conseqüències de no conviure en respecte amb la comunitat? Quines són les principals normes de respecte comunitari? Quines són les mostres irrespectuoses que més es produeixen a la nostra comunitat? Qui pot exigir respecte a la comunitat?

43


Respecte i medi ambient Missatges clau: Consciència ambiental, formar part d’un tot, sumar petites accions. 15 min

Trencant el gel

La nostra proposta: Organitzem els participants en trios. Un de cada trio durà els ulls embenats mentre els altres dos el dirigeixen amb la veu a través del terreny de joc. Tots els participants han d’experimentar la sensació de ser embenats i conduïts. És fonamental que discutim sobre les sensacions, tant positives com negatives, que hagin sorgit durant l’activitat.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Organitzem els participants en dos equips, situats cadascun en un costat del terreny de joc. Hauran de fer pilotes amb diaris vells que hauran d’intentar llançar al terreny contrari. Un cop

44


Mòdul 2: Respecte

Setmana 6: Sessió 11 finalitzat el temps acordat per a l’activitat, es comptaran les pilotes que hi hagi en cada camp. Guanyarà l’equip que tingui menys pilotes en el seu. Alternatives per a la sessió: • Es pot definir com han de ser llançades les pilotes al camp contrari (amb la mà, amb el peu, agenollats, etc.). • Els jugadors poden definir qui seran els encarregats de llançar les pilotes i qui de mantenir el propi camp net.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin el respecte al medi ambient, a l’espai, a les instal·lacions.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

El respecte com a base del fair play. Intentarem que els participants puguin relacionar els seus comportaments habituals amb un comportament de fair play vers el medi ambient. A partir de la sessió d’avui, es pot suggerir als participants organitzar alguna activitat que s’articuli amb una jornada ambiental que coincideixi amb el calendari del Programa. Amb aquesta finalitat es poden consultar les dates ja promulgades de jornades mundials, per exemple des de l’ONU. http://www.un.org/spanish/events/calendario/

45


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

Respecte Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

7 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Realitzarem el lliurament a l’inici de la sessió següent, per tal de poder reprendre els continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb el següent. Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant el diàleg per articular els dos mòduls.

46


Mòdul 2: Respecte

Setmana 6: Sessió 12

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ RESPECTE:

47

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ TROBADA

AUTOAVALUACIÓ

EQUIP

AVALUACIÓ

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


48


Mòdul

49

TOLERÀNCIA

TOLE RÀN CIA


TOLE RÀN CIA

50


Mòdul 3: Tolerància

La tolerància és ser respectuós amb les idees, creences o pràctiques dels altres encara que siguin diferents o contràries a les pròpies, acceptar i admetre la diferència o la diversitat. És un valor necessari per a l’ésser humà que viu en societat i que per això ha de saber establir bones relacions amb els seus semblants.

els altres diran, això no és tolerància. És important donar la nostra opinió clarament sobre quelcom que no ens agrada o amb el que no estem d’acord, però cal saber com fer-ho. S’ha de fer particular esment al tema de la igualtat de gènere, el qual és un eix transversal del Programa FutbolNet i de la metodologia football3. S’entén com un escenari d’igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats d’homes i dones, de nenes i nens, però tenint en compte les diferències biològiques que presenten. D’altra banda, les convencions sobre el gènere es basen en les diferències i les relacions socials que s’estableixen, que són apreses, que varien dins de les cultures i que també poden canviar amb el temps.

Fàcilment, davant d’algú que no pensa, no actua, no viu o no creu com nosaltres, es pot arribar a adoptar una actitud agressiva. La intolerància desenvolupa un grau d’opressió que torna impossible la convivència. No hi pot haver pau si no hi ha una atmosfera de tolerància en les relacions socials que impliqui l’acceptació dels altres criteris, les altres persones, localitats, regions o països.

Des d’un enfocament tolerant, no hi ha espai per a la distinció, exclusió o preferència basades en el sexe o el gènere que limitin la igualtat d’oportunitats i el tractament.

La tolerància portada a l’extrem es torna indiferència quan no s’equilibra amb la valentia d’afrontar els altres o les situacions. No fer o no dir per por al que

Objectius pedagògics del mòdul 3:

TEMES SUGGERITS:

• Desenvolupar emocions i vivències positives cap a l’actitud tolerant.

Diferència Identitat Igualtat de gènere

• Treballar el respecte a les idees dels altres i en exposar les idees pròpies. • Afavorir un vocabulari tolerant, evitant termes sexistes, racistes, xenòfobs. • Treballar sobre els estereotips de gènere i sobre els rols en la societat.

51


Diferència Missatges clau: Reconeixement, rebuig i acceptació, discriminació, inclusió.

Trencant el gel: “El vent bufa per als que...”

15 min

Organitzem els participants en un cercle. Cada un haurà de marcar el seu lloc emprant qualsevol objecte (peto, samarreta, sabatilla, etc.). Un voluntari s’ubicarà al mig del cercle i diu: “El vent bufa per als que...”, anunciant una categoria que permeti als participants identificar-se (color de cabell, pell, vestit, etc.). Per exemple: “El vent bufa per als que porten samarreta vermella”, o “El vent bufa per als que són rossos”. Els participants que estiguin dins de la categoria enunciada hauran d’estar atents a canviar el seu lloc en el cercle amb el d’un altre company. Qui no trobi lloc i es quedi al mig s’encarregarà d’anunciar la categoria següent. Perquè sigui competitiu hi ha d’haver una plaça menys que el nombre total de jugadors, ja que el líder al mig del cercle està fora del joc.

52


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 7: Sessió 13

30 min

Activitat d’aprenentatge

Treballarem proves atlètiques amb diferents adaptacions que portin els participants a posar-se al lloc de l’altre. Per exemple: • Proves de velocitat sense sabatilles. • Relleus amb mobilitat reduïda (amb un sol peu, amb els braços lligats, etc.). • Trobada de FutbolNet amb equips formats per parelles que vagin sempre agafades de la mà.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la tolerància dins del terreny de joc. Organitzar equips mixtos que ressaltin la diferència: per gènere, per barris, per col·legis, per país de procedència...

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Ell és diferent de mi i jo sóc diferent d’ell. Som conscients de la diferència que ens envolta? Ens esforcem per comprendre els punts de vista i les situacions particulars dels altres? Desqualifiquem les persones que tenen punts de vista diferents als nostres? Evitem fer judicis prematurs? Busquem sempre escoltar i comprendre? Podem trobar punts d’acord enmig de la diferència?

53


Identitat Missatges clau: Prejudicis, pertinença, diferència, convivència. 15 min

Trencant el gel

Organitzem els participants en dos grups. S’ubicaran espatlla amb espatlla (com en una barrera de el futbol), i un grup enfront de l’altre a una distància de 5 metres. Tots hauran d’estar amb les mans a l’esquena. Secretament es lliurarà un pilota de tennis a un participant de cada equip. Els membres de cada grup hauran de passar-se-la de mà en mà per l’esquena de manera que el grup contrari no pugui veure qui té la pilota. Escollirem a l’atzar un participant que haurà d’endevinar quin dels membres del grup contrari té la pilota. Podem animar l’activitat actuant com un narrador de futbol i cridant “gol” quan algú trobi la pilota.

30 min

Activitat d’aprenentatge Preparem una llista amb afirmacions de debat relacionades amb la tolerància i la diferència. Feu que es presentin tres voluntaris per fer de porters i ubiqueu-los en tres costats oposats de la pista, al mateix temps que s’han d’identificar amb un dels següents cartells: “HI ESTIC D’ACORD” (esquerra), “NO HI ESTIC D’ACORD” (dreta), o “DEPÈN / NO HO SÉ” (al mig). Els participants en fila hauran de decidir en escoltar l’afirmació quina és la seva postura: per això llançaran la pilota des del punt de penal tractant de sorprendre el porter. Un cop tots hagin realitzat el llançament, es jugarà una trobada de FutbolNet entre els que hi estaven d’acord i els que no. Els dos grups hauran d’intentar convèncer els del grup “DEPÈN / NO HO SÉ” perquè formin part del seu equip.

54


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 7: Sessió 14

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la tolerància dins del terreny de joc. Organitzar equips que ressaltin la identitat reconeixent factors comuns als integrants: gènere, barri, col·legi, país de procedència...

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Qui sóc jo? Què és ser un mateix? Quina és la meva identitat individual, és a dir, les meves característiques personals? Quines són les meves identitats col·lectives, aspectes que em permeten formar part de grups o relacionar-me? Identitat d’origen, de pertinença social, de gènere, generacional?

55


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER LA

TolerĂ ncia

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

8 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

56

3r Temps 5 min


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 8: Sessió 15

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

57


Igualtat de gènere Missatges clau: Rols, prejudicis, discriminació, participació, apoderament. 15 min

Trencant el gel: Cursa d’obstacles

Organitzem els participants en grups de 5. Com a obstacle emprarem qualsevol element disponible en el terreny de joc, o s’ubicaran com a obstacles els mateixos participants en posicions que els permetin suficient comoditat (a la gatzoneta, de peu amb les cames separades, de mans i genolls a terra). Els grups realitzaran proves atlètiques a través dels obstacles.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Realitzem una sessió de Copbol. El Copbol és un esport col·lectiu que requereix per a la seva pràctica dos equips mixtos en un espai definit, i l’objectiu és introduir una pilota a la porteria contrària donant-li cops amb la mà. Els dos pilars que defineixen aquesta modalitat esportiva són un alt grau de cooperació i la coeducació, ja que és un joc obligatòriament mixt.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la tolerància dins del terreny de joc, la participació de la dona i el reconeixement del seu rol.

58


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 8: Sessió 16

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Què poden fer els homes i què poden fer les dones? Podem esmentar alguns estereotips? Per què convivim amb estereotips de gènere? Els donem suport? Quina dificultat suposa compartir el terreny de joc amb persones de l’altre sexe? Què és el més difícil de jugar en equips mixtos? I el més senzill? Què opines de menysprear les persones a causa del seu sexe?

59


Festival Local FutbolNet Durada Variable

Participants i equips Nombre variable

Activitat Una jornada d’impacte municipal, entesa com un festival local que permeti mostrar l’avanç dels participants en el Programa FutbolNet. Seria ideal tenir en compte que el lloc escollit brindi el màxim impacte possible, augmentant alhora la motivació dels nens, nenes i joves en poder participar en trobades de FutbolNet en un escenari de gran visibilitat a la seva comunitat o municipi.

Elements bàsics del Festival • Convocatòria oberta a la comunitat (pares i mares, organitzacions públiques i privades locals, etc.) i a mitjans de comunicació. • Reunió de coordinació. • Trobada VIP Inaugural. • Desenvolupament Trobades Lliga FutbolNet. • Desenvolupament Programa Cultural i Activitats Paral·leles. • Animació i Speaker. • Registre audiovisual. • Lliurament de premis i cloenda. • Avaluació.

60


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 9: Sessió 17

61


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER LA

Tolerància Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

7 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Realitzarem el lliurament de premis a l’inici de la sessió següent, per tal de poder reprendre els continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb el següent. Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant el diàleg per articular els dos mòduls.

62


Mòdul 3: Tolerància

Setmana 9: Sessió 18

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ TOLERÀNCIA:

63

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ TROBADA

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

EQUIP

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


64


EN EQUIP

65

TREBALL EN EQUIP

Mòdul

TRE BALL


TRE BALL

EN EQUIP

66


Mòdul 4: Treball en equip

Més que el simple fet de treballar plegats, el treball en equip és tota una filosofia de treball que porta al rendiment i superació personal i col·lectiva a través de la cooperació, permetent que cada component de l’equip assoleixi els seus objectius al mateix temps que la resta de companys. Es promou una interdependència positiva entre els èxits de tots.

protagonisme a contravalors com l’eliminació, la desintegració, l’agressió i l’egocentrisme, afavorint la col·laboració, la inclusió, la creativitat i la presa conjunta de decisions. Es tracta d’ensenyar a confiar i a gaudir de l’èxit col·lectiu, contribuint des de l’equip al creixement i desenvolupament de les identitats pròpies dels seus integrants com un antídot contra l’individualisme i l’aïllament social.

Desafortunadament aquest no és el plantejament que impera, ja que la concepció més difosa és la de la competir els uns contra els altres, fins i tot a l’interior d’un equip. Els incentius es basen en la competència dins del mateix equip, quan en realitat hauríem d’ocupar-nos de generar sinergies entre els individus que permetin la consecució de les metes individuals i col·lectives. A través de l’esport mateix també és possible generar millors pràctiques, modificant la concepció competitiva. Es busca descartar o donar menys

Objectius pedagògics del mòdul 4:

TEMES SUGGERITS:

• Fomentar el treball en equip i la cooperació resolent plegats els problemes.

Solidaritat Comunicació i suport Lideratge i apoderament

• Treballar la definició de metes comunes. • Afavorir la participació i l’escolta activa. • Treballar habilitats de lideratge i apoderament.

67


Solidaritat Missatges clau: Cooperació, entrega, participació. 15 min

Trencant el gel

Dividim el grup en equips de 5 jugadors. Tots els participants hauran de treure’s una sabatilla i deixar-la al centre del camp. Els grups s’han d’ubicar en fila, darrere d’una línia de sortida establerta a una distància d’entre 10 i 15 metres de la muntanya de sabatilles. Donarem el senyal perquè el primer jugador en cadascuna de les files vagi a trobar la seva sabatilla el més ràpid possible, se la lligui i corri de tornada a la seva fila donant el relleu al proper participant. Guanyarà l’equip en què tots els integrants hagin trobat la seva sabatilla abans que els dels equips.

esquema 10

30 min

Activitat d’aprenentatge

Organitzem el grup en dos equips. Cada equip definirà el seu propi sistema de joc (porter, defenses, migcampistes i davanters). Excepte el porter, defensors, migcampistes i davanters

68


Mòdul 4: Treball en equip

Setmana 10: Sessió 19 es formaran la seva línia respectiva i s’agafaran de la mà. L’equip contrari ha de fer el mateix i situarà els seus davanters al davant dels defenses, els migcampistes davant dels de l’altre equip i els defenses de cara als davanters contraris. Una norma clau per validar el gol és que la pilota hagi passat per les tres línies: defensa, mig camp i davantera.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin el treball en equip dins del terreny de joc.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

La solidaritat és l’ajuda mútua que ha d’existir entre les persones. Quan sóc solidari? Què és més difícil de ser solidari amb el meu equip? Em sembla complicat treballar en equip? Fora del terreny de joc, on més puc ser solidari i treballar en equip?

69


Comunicació i suport Missatges clau: Claredat, confiança, diàleg, participació. 15 min

Trencant el gel

Demanem als participants que organitzin un cercle. Cada participant haurà col·locar les seves mans en forma de pistola a l’altura del pit. Demanem un voluntari i fem que s’ubiqui al centre del cercle (es podran ubicar diversos voluntaris segons la mida del grup, per tal de fer l’activitat més dinàmica). Els voluntaris assenyalaran un participant a l’atzar tot cridant “GLAÇAT” (es pot utilitzar una altra paraula en funció de l’interès de l’educador). El participant que ha estat assenyalat haurà d’ajupir-se o posar-se a la gatzoneta. Els dos participants de cada costat d’aquest jugador han al seu torn de girar-se l’un cap a l’altre i cridar “GLAÇAT”. L’últim participant a dir-ho surt del cercle i ha de complir alguna penalització fins a la fi del joc. També quedaran fora del joc els participants que, en ser assenyalats, no s’ajupin.

esquema 12

70


Mòdul 4: Treball en equip

Setmana 10: Sessió 20

30 min

Activitat d’aprenentatge

Realitzarem una adaptació d’una trobada de futbol, però disminuint la importància de la competència. Organitzarem per tant dos equips. A excepció del porter, els altres jugadors per parelles es prenen de les mans. Una parella de cada equip s’ubicarà al centre del camp, per tal de posar en joc les dues pilotes amb les que es jugarà la trobada. Per poder anotar un gol, els dos jugadors han de tocar la pilota prèviament.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la comunicació i el suport dins del terreny de joc.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

La comunicació i el suport són elements clau per a l’èxit del treball en equip. Com ens ajuda la comunicació a treballar millor en equip? Saber escoltar i saber preguntar. Per què haig d’oferir el meu suport? Qui ha de donar suport a l’equip? Donar i rebre suport?

71


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

Treball en Equip

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

8 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

72

3r Temps 5 min


M貌dul 4: Treball en equip

Setmana 11: Sessi贸 21

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

73


Setmana 11: Sessió 22

Lideratge i apoderament I Missatges clau: Capacitats, punts forts, aportació, participació, satisfacció. 30 min Activitat d’aprenentatge: Mantenint l’esquema tradicional de les sessions (Trencant el gel, Activitat d’aprenentatge, Sessió de FutbolNet, Relaxació, Reflexió), els participants hauran d’assumir la planificació i el desenvolupament de la sessió. És important oferir total autonomia, però estar atent a prestar tota la col·laboració que els participants sol·licitin. Per finalitzar, se suggereix que l’educador tanqui la sessió agraint als participants la tasca realitzada i felicitant-los pel repte assumit. L’educador ha de ressaltar els aspectes positius i els punts forts que hagi observat en relació al treball en equip.

15 min

Reflexió

Indaguem sobre les sensacions. Com s’han sentit els participants assumint el repte de preparar la sessió? Què és el lideratge i què l’apoderament? Com els entenem? Reconec i treballo les meves capacitats? Les aporto als altres i a la solució dels problemes comuns?

74


Mòdul 4: Treball en equip

Setmana 12: Sessió 23

Lideratge i apoderament II Missatges clau: Capacitats, punts forts, aportació, participació, satisfacció. 30 min Activitat d’aprenentatge: Els participants hauran d’assumir la planificació i el desenvolupament de la sessió. A diferència de la sessió anterior, en aquesta ocasió els participants tindran total llibertat per organitzar-la i definir-ne l’estructura. És important oferir total autonomia, però estar atent a prestar tota la col·laboració que els participants sol·licitin. Per finalitzar, se suggereix que l’educador tanqui la sessió agraint als participants la tasca realitzada i felicitant-los pel repte assumit. L’educador ha de ressaltar els aspectes positius i els punts forts que hagi observat en relació al treball en equip.

15 min

Reflexió

Indaguem sobre les sensacions. Com s’han sentit els participants assumint el repte de preparar la sessió? Què és el lideratge i què l’apoderament? Com els entenem? Reconec i treballo les meves capacitats? Les aporto als altres i a la solució dels problemes comuns?

75


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PEL

Treball en Equip Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

7 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Realitzarem el lliurament a l’inici de la sessió següent, per tal de poder reprendre els continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb el següent. Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant el diàleg per articular els dos mòduls.

76


Mòdul 4: Treball en equip

Setmana 12: Sessió 24

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ TREBALL EN EQUIP:

77

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ TROBADA

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

EQUIP

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


78


79

RESPONSABILITAT

Mòdul

RES PON SABI LITAT


RES PON SABI LITAT

80


Mòdul 5: Responsabilitat

La responsabilitat es pot definir com una obligació moral o legal del compliment de deures. En altres paraules, és un signe de maduresa, ja que el compliment d’una obligació sense necessitat d’una ordre implica no només un esforç per realitzar-la, sinó que a més implica assumir les conseqüències de les accions i decisions, tant bones com dolentes.

l’obligació personal que implica prendre decisions i accions informades i saludables pel que fa a la salut i al cos. Segons l’Organització Mundial de la Salut, la salut és un estat de benestar físic, mental i social complet, i no simplement l’absència de malaltia. Posat simplement, és una forma de vida. Prevenir és una forma de responsabilitat personal que empeny a prendre decisions sobre l’estil de vida que es porta.

Gràcies a la responsabilitat, és possible conviure tranquil·lament en una societat des de tots els àmbits: personal, familiar, comunitari. Actuar responsablement permet créixer, ja que comporta guanyar confiança en un mateix i guanyar-se la confiança dels altres. Permet triar amb llibertat, actuar amb major independència i seguretat en prendre decisions. Hi ha una dita que resumeix l’orientació del mòdul: “Val més curar-se en salut”. Això vol dir reflexionar al voltant de la responsabilitat entesa com

Objectius pedagògics del mòdul 5:

TEMES SUGGERITS: Higiene Alimentació sana Salut sexual Prevenció drogoaddicció

• Reflexionar sobre la responsabilitat de tenir cura del propi cos. • Treballar el concepte de prevenció en salut des dels hàbits i els costums. • Treballar la presa de decisions. • Treballar la gestió de riscos.

81


Higiene Missatges clau: Bons hàbits, salut, prevenció, model a la família i en la comunitat. 15 min

Trencant el gel: H20

Dividim el terreny de joc en dos i limitem l’àrea mitjançant cons. El joc s’iniciarà amb dos voluntaris en el rol de “gota”, per a la qual cosa s’han de subjectar dels braços i no podran deixar-se anar. Excepte la “gota”, tots han de regatejar amb una pilota. Quan a un dels participants se li roba la pilota, aquest ha de xutar-la fora de l’àrea i unir-se a la “gota”. La “gota” s’anirà fent cada cop més gran. A més de relacionar l’aigua amb la higiene, el joc ens permet tocar el tema de la hidratació. Els participants hauran de conèixer que els seus cossos està formats en un 55-70% per aigua.

82


Mòdul 5: Responsabilitat

Setmana 13: Sessió 25

30 min

Activitat d’aprenentatge

Organitzem els participants en dos equips amb igual nombre de pilotes. Els equips s’han de mantenir en la seva pròpia àrea de joc. Cada equip haurà de xutar les seves pilotes al camp contrari, donant inici a l’activitat. L’objectiu és deixar totes les pilotes fora del propi camp, ja que l’objectiu de l’equip contrari serà al seu torn mantenir la seva pròpia àrea lliure de pilotes. Si la pilota surt del camp, el jugador haurà de recuperar-la per poder continuar enviant-la a l’àrea contrària. El joc continuarà pel temps que es consideri prudent o pot realitzar-se per parts. Al final, el guanyador serà l’equip amb el menor nombre de pilotes al seu camp.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la responsabilitat vers la higiene personal.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min Reflexió Quina és la raó per la qual la higiene és important? Higiene personal, bons hàbits d’higiene en la família, en la comunitat? Els participants han de reflexionar al voltant de la necessitat de tenir cura de la higiene per poder mantenir-nos sans. Assumir, conèixer i mantenir bons hàbits d’higiene com una responsabilitat personal.

83


Alimentació sana Missatges clau: Bons hàbits, salut, prevenció, model a la família i en la comunitat. 15 min

Trencant el gel: El menjar

Organitzem els participants en dos equips, diferenciats amb petos. Un dels equips haurà de tenir pilotes (una per jugador), mentre que l’altre equip haurà d’estar sense pilotes i fora del terreny de joc. L’equip dins del camp representarà el “menjar no saludable” (patates fregides, llaminadures, refrescos, etc.). L’equip de fora representarà el “menjar saludable” (fruites, verdures, fruita seca i cereals, etc.). Mentre que l’equip “no saludable” està dins del terreny de joc regatejant lliurement amb les pilotes, els jugadors de l’equip “saludable” entraran al terreny de joc i miraran de robar les pilotes per treure-les fora del camp. Quan un jugador ha perdut la pilota, pot ajudar els seus companys a regatejar amb passades. El joc acaba quan totes les pilotes han estat trets del terreny de joc. Es pot reforçar el missatge del joc demanant als jugadors que s’identifiquin amb un aliment saludable o no saludable.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Organitzarem una superfície de joc amb quatre bases. Els equips han d’anotar el major nombre de carreres possibles, avançant de base en donar una resposta correcta a les preguntes formulades en relació amb hàbits sans d’alimentació. Dividim els participants en dos equips: els llançadors i els corredors. Ubiquem a dos llançadors al centre de les bases i la resta per tot el terreny de joc per ajudar a atrapar la pilota. Els llançadors hauran d’evitar que els corredors aconsegueixin avançar completant les carreres, deixant-los fora

84


Mòdul 5: Responsabilitat

Setmana 13: Sessió 26 de joc per no respondre correctament la pregunta o tocant-los amb la pilota mentre corren d’una base a l’altra. Quan s’han bloquejat tots els corredors, els jugadors podran canviar de rol. Per variar la dificultat es pot emprar una pilota més petita, emprar-ne dos, o allargar la distància entre les bases.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la responsabilitat personal vers hàbits sans d’alimentació.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Els nens i els joves cada vegada són més autònoms i decideixen més què, com, on i quan volen menjar. Els participants han de reflexionar en el sentit que, a la seva edat, alimentar-se sanament és encara més important perquè són en ple procés de desenvolupament, i que dins de les possibilitats, és responsabilitat seva assumir hàbits alimentaris que els permetin desenvolupar de la millor forma possible les seves capacitats físiques i psicològiques.

85


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER LA

Responsabilitat

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

8 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

86

3r Temps 5 min


M貌dul 5: Responsabilitat

Setmana 14: Sessi贸 27

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

87


Salut sexual Missatges clau: Bons hàbits, salut, prevenció, riscos, decisions.

Trencant el gel: Aquest és un típic joc de relleus.

15 min

Organitzem els participants en dos equips. Cada equip haurà de tenir el mateix nombre de relleus (36) a l’extrem oposat del camp de joc. Hauran de córrer d’un extrem a l’altre de l’àrea de joc, transportant els relleus per tal de situar-se ordenadament en la seva àrea formant la frase: “LA SIDA ÉS REAL”. Se’n pot variar el grau de dificultat fent salts de granota, corrent a peu coix, corrent enrere...

30 min

Activitat d’aprenentatge

Jugant amb les opcions. Els participants s’han de moure lliurement per tota l’àrea de joc. L’educador farà sonar el xiulet i cridarà una categoria, moment en què els participants hauran de trobar-se entre ells i definir com s’agrupen. Possibles categories: esport favorit, equip de futbol favorit, assignatura favorita a l’escola, música preferida, o altres que l’educador consideri pertinents. Regatejant els riscos. Organitzem els participants en tres equips i els suggerim prendre un nom per a l’equip. Fem 3 línies de cons amb una distància de 2 metres entre con i con. Col·loquem

88


Mòdul 5: Responsabilitat

Setmana 14: Sessió 28 cartells enmig dels cons amb possibles riscos relacionats amb la salut sexual. Ubiquem un equip darrere de cadascuna de les línies de cons. Els participants hauran de regatejar curosament els cons d’anada i tornada, i seure. El primer equip a completar l’exercici serà el guanyador. Quan un participant toqui un con, haurà de aturar-se i pagar una penyora prèviament definida.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la responsabilitat personal vers la pròpia salut sexual.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Què han fet després d’escoltar una categoria? Què se sent formant part d’un grup gran? I d’un de petit? I quedant-se sol? A la vida, està bé fer coses només perquè altres persones les fan? Hi ha res de dolent a quedar-se sol per haver pres una decisió determinada? Què ens pot passar a la vida si no estem alerta dels possibles riscos?

89


Prevenció de la drogoaddicció Missatges clau: Bons hàbits, salut, prevenció, riscos, decisions. 15 min

Trencant el gel: L’elevador

Dividim els participants en equips de 3. Per començar els participants hauran d’estar asseguts. Esmentarem una part del cos, i l’equip només podrà utilitzar aquesta part del cos per alçar la pilota del terra. El guanyador serà el primer equip que pugui alçar la pilota sense deixar-la caure mentre es posa dempeus.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Marquem quatre zones d’aproximadament 5 x 5 metres (adaptarem la mesura i el nombre d’àrees depenent del nombre de participants i el nivell de dificultat requerit). L’àrea externa representarà “zones perilloses”, mentre que les àrees marcades seran “zones segures”. Organitzem els participants en equips de 4. Numerem les “zones segures” i ubiquem un jugador de

90


Mòdul 5: Responsabilitat

Setmana 15: Sessió 29 cada equip en cadascuna. Per quedar “alliberats”, els jugadors hauran d’avançar d’una zona a l’altra fins a tornar a la seva zona inicial. El primer equip a alliberar a tots els seus jugadors serà el guanyador. Només podran avançar passant la pilota al company d’equip en la següent “zona segura” de forma precisa, de manera que la passada es pugui rebre sense entrar a la “zona de perill”. Els jugadors que trepitgin la zona de perill o fallin la passada de la pilota a la zona segura seran penalitzats. Sempre serà responsable el jugador que faci la passada. Possibles penalitzacions: només podrà fer dos tocs a cada zona, només podrà jugar amb el peu esquerre / dret, no podrà parlar ni comunicar-se, o altres que l’educador consideri pertinents. El joc guanya en emoció si cada equip té dues o tres pilotes en joc al mateix temps.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin la responsabilitat personal vers la prevenció de la drogoaddicció.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de les trobades, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

“Zones perilloses” i “zones segures” en la vida diària. Cada vegada que un jugador ha trepitjat la “zona perillosa”, ha perdut una mica de potencial (val la pena parlar sobre el significat de “potencial”). Les drogues són un exemple clar d’una “zona perillosa”. La millor manera d’evitar els perills és trobar les nostres “zones segures” i fer-ne ús. Sempre es disposa de “zones segures”, per exemple alguns professors, amics o familiars, o bé una institució com una llar d’infants, un centre juvenil o fins i tot la policia. Hi ha certes fases (com l’adolescència) en què s’enfronten més freqüentment perills. Es necessita habilitat, concentració i ajuda per poder sortejar-los. Superar amb responsabilitat aquestes fases permetrà no perdre potencial i tenir més opcions d’aconseguir èxits en la vida.

91


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER LA

Responsabilitat Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

7 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Realitzarem el lliurament a l’inici de la sessió següent, per tal de poder reprendre els continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb el següent. Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant el diàleg per articular els dos mòduls.

92


Mòdul 5: Responsabilitat

Setmana 15: Sessió 30

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ RESPONSABILITAT:

93

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ TROBADA

AUTOAVALUACIÓ

AVALUACIÓ

EQUIP

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


94


ES FORÇ ESFORÇ

Mòdul

95


ES FORÇ

96


Mòdul 6: Esforç

L’esforç és la força que ens ajuda a aconseguir les metes que ens proposem i a vèncer i superar els obstacles de la vida diària. Ens ajuda a resistir i perseverar per aconseguir l’objectiu a assolir. El mòdul, en un primer pas, preveu que la reflexió i la conscienciació s’han d’enfocar a comprendre en què consisteix l’esforç i en trobar-li el sentit i el valor. Un segon pas s’enfoca a trobar i proporcionar eines, estratègies i capacitats que ajudin a enfrontar dificultats i contratemps.

pais on sigui possible sentir-se motivat, l’acceptació i aprovació tant de pares com d’educadors, la valoració social en general, com d’atractiva i plaent pugui resultar l’activitat a realitzar, l’orgull pels èxits propis, etc. A través del mòdul es preveu que els participants reconeguin els petits esforços que superen no només durant una trobada de FutbolNet, sinó durant tot el programa, i que aquesta confiança permeti posteriorment fer front a les gran dificultats de la vida més enllà del terreny de joc. La motivació constant per part de l’educador, ressaltant en tot moment els progressos, reforçant el seu ànim i mostrant-los la seva confiança, afavorirà el desenvolupament d’inquietuds i una major perspectiva extrapolables a altres àmbits, entre ells l’acadèmic i el personal.

Entendre el sentit o la finalitat de l’esforç és un factor crucial. Veure que respon a l’interès o a la necessitat, poder participar en la seva planificació, guanyar la confiança per poder exercir-lo, assumir el compromís de desenvolupar-lo. Aquesta exigència genera motivació i promou la disposició per esforçarse, molt al contrari de la imposició, l’amenaça, la por a les conseqüències de l’incompliment.

A la cloenda del mòdul, els participants, les famílies, les organitzacions i la comunitat en general troben l’espai tant per avaluar l’esforç realitzat (Sessions d’avaluació), com per celebrar les fites assolides (Festival Final FutbolNet).

També es poden considerar altres factors que afavoreixen la disposició necessària per a l’esforç davant una meta proposada, per exemple: aprendre en es-

Objectius pedagògics del mòdul 6:

TEMES SUGGERITS:

• Treballar el sentit de l’esforç.

Rendiment escolar Projecte de vida

• Treballar la definició de metes. • Treballar el concepte d’avaluació de metes i objectius proposats. • Treballar el concepte de celebrar els èxits.

97


Rendiment escolar Missatges clau: Aprendre, voluntat, disciplina, sacrifici, paciència. 15 min

Trencant el gel: El nus humà.

Organitzem els participants en grups de cinc. L’un al costat de l’altre, els participants de cada grup formaran un cercle. En cada cercle, hauran d’agafar les mans d’un company en el cercle però no de la persona del costat. S’han d’assegurar de tenir la mà de dos companys diferents. El joc consistirà a intentar desfer el nus deixar anar cap de les mans i aconseguir formar novament la rotllana inicial.

30 min

Activitat d’aprenentatge

L’activitat constarà de tres fases, les quals tenen com a finalitat incrementar el nivell de dificultat. Dividim els participants en dos grups i treballem en la meitat del terreny de joc. Sense sortir del terreny demarcat, cadascun dels participants haurà d’intentar tocar a l’esquena el màxim nombre possible de companys del grup contrari. En observar que tots els participants ho han aconseguit en almenys una ocasió, passem a la segona fase, demanant-los que continuïn amb l’activitat però intentant tocar els seus companys a l’espatlla. De la mateixa manera, quan veiem que tots han complert l’objectiu almenys una vegada, la tercera fase consistirà a intentar tocar els companys al genoll (abans adverteixi’ls que mirin d’anar amb compte de no fer-se mal).

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin l’esforç i ressaltin la importància d’assistir a l’escola i d’aprendre.

98


Mòdul 6: Esforç

Setmana 16: Sessió 31

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de la trobada, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

Per què ens fa mandra aprendre? Per què és important adquirir coneixements a través de l’estudi i assistir a l’escola? Com mantenir la motivació cap als estudis? La voluntat i la disciplina ens ajuden a superar els reptes acadèmics. La superació personal ens pot permetre millors possibilitats de vida. Educar-nos requereix paciència i no és una pèrdua de temps. L’escola ens converteix en persones que tenen més eines per avançar a través dels reptes de la vida i per ser millors éssers humans.

99


Projecte de vida Missatges clau: Metes, capacitats, punts forts. 15 min

Trencant el gel: El fotògraf.

Organitzem grups de vuit participants. Set d’ells se situen en una posició qualsevol com si anessin a ser fotografiats en grup. El vuitè assumeix el rol de fotògraf, situant-se davant dels seus companys. Disposarà d’un minut per memoritzar la posició dels seus companys, fent molta atenció als detalls. Un cop passat el minut, haurà de girar-se mentre el grup fa tres canvis respecte a la posició inicial. El fotògraf ha de reconèixer quins canvis han realitzat els seus companys. És ideal que tots els participants experimentin el paper de “fotògraf”.

30 min

Activitat d’aprenentatge

Deixem caure a terra una pilota al mateix temps que deixem caure un objecte pesat. Preguntem als participants què ha passat amb cada objecte. Definim als participants el concepte de “resiliència”: és la capacitat que desplega l’individu per desenvolupar-se de manera sana i amb èxit malgrat haver nascut o viure en situacions de risc. Utilitzar els nostres punts forts per buscar oportunitats, assolir les nostres metes i romandre forts davant els reptes. Expliquem que la pilota ens demostra la resiliència, ja que es recupera de l’impacte sense perdre les seves propietats. Per continuar la sessió es requereix la “pilota de la resiliència”, una pilota en la qual han d’aparèixer els tres elements claus que el FutbolNet ens lliura per ajudar-nos a ser resilients: 1. Conèixer el joc: conèixer-nos a nosaltres mateixos i conèixer el nostre oponent. Saber els nostres punts forts i els riscos a què ens podem enfrontar en la vida que ens podrien impedir assolir els nostres objectius. 2. Construir el nostre equip: construir relacions sanes amb familiars, amics i la comunitat. Buscar els suports que ens ajudaran a tenir èxit, identificar els nostres punts forts i prendre decisions difícils. A més de recuperar-nos i mantenir-nos forts davant dels reptes.

100


Mòdul 6: Esforç

Setmana 16: Sessió 32

3. No aturar-se: buscar les oportunitats, afrontar els reptes i començar sempre amb petites passes cap a les nostres metes. Per finalitzar juguem una trobada curta de FutbolNet tots contra tots. Durant el tercer temps, a més d’avaluar, expliquem als participants que durant les últimes setmanes hem estat usant el futbol com a excusa per discutir assumptes molt importants sobre la vida, aprendre a ser flexibles quan ens enfrontem a reptes i a protegir-nos a nosaltres mateixos, així com a la nostra família i la nostra comunitat, de situacions de risc.

30 min

Sessió de FutbolNet

Realitzem trobades de FutbolNet, emfatitzant en acords que afavoreixin l’esforç i la planificació d’objectius.

15 min

Relaxació

Després de l’esforç de la trobada, es recomana realitzar 5 minuts de trot breu seguits d’una sessió d’estirament.

15 min

Reflexió

El propòsit de la meva vida és... Quins són els meus somnis? Què tinc? Què necessito? Què puc fer? Què faré? Com puc superar les dificultats que se’m presentin? Com puc aprofitar els meus punts forts? Quines serien les meves solucions?

101


PRIMERA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER

l‘Esforç

Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

8 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

102

3r Temps 5 min


Mòdul 6: Esforç

Setmana 17: Sessió 33

Trobades Primera Jornada EQUIP A

contra

EQUIP B

EQUIP C

contra

EQUIP D

EQUIP F

contra

EQUIP E

EQUIP A

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP D

EQUIP C

contra

EQUIP E

EQUIP D

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP C

103


104


Mòdul 6: Esforç

Setmana 17: Sessió 34

Avaluació

(per part dels participants)

Missatges clau: Metes, debilitats, punts forts. 120 min

Activitat d’aprenentatge

Cada organització definirà la metodologia de treball per desenvolupar l’avaluació per part dels participants i mesurar l’impacte.

105


SEGONA JORNADA LLIGA FUTBOLNET PER

l’Esforç Participants

6 equips sistema de joc

Tots contra tots Nombre de trobades a jugar

7 Trobades Durada de la trobada

25 min 1r Temps 5 min

2on Temps 15 min

3r Temps 5 min

Celebració Podem donar més transcendència al lliurament si comptem amb un convidat especial (pares o mares, professor, funcionari, etc.) el qual, a més de lliurar el trofeu, hauria de donar suport a l’educador motivant la reflexió dels continguts treballats en aquest mòdul i connectar-los amb els altres mòduls del Programa FutbolNet.

106


Mòdul 6: Esforç

Setmana 18: Sessió 35

Trobades SEGONA Jornada EQUIP A

contra

EQUIP C

EQUIP D

contra

EQUIP E

EQUIP B

contra

EQUIP F

EQUIP A

contra

EQUIP D

EQUIP A

contra

EQUIP E

EQUIP C

contra

EQUIP F

EQUIP B

contra

EQUIP E

CAMPIÓ ESFORÇ:

107

PUNTUACIÓ FINAL

PUNTUACIÓ TROBADA

AUTOAVALUACIÓ

EQUIP

AVALUACIÓ

PARTICIPACIÓ

TAULA DE PUNTUACIÓ


108


Mòdul 6: Esforç

Setmana 18: Sessió 36

Avaluació

(per part de l’organització)

Missatges clau: Metes, debilitats, punts forts. 120 min

Activitat d’aprenentatge

Cada organització definirà la metodologia de treball per desenvolupar la pròpia avaluació i el mesurament de l’impacte.

109


Festival Final FutbolNet Durada Variable

Participants i equips Nombre variable

Activitat Jornada de cloenda de la primera fase del procés. Un festival que ha de ser una gran trobada de tots els participants del Programa FutbolNet a Catalunya. És important buscar la participació no només dels nens i joves, sinó també de les seves famílies, afavorint la integració a través de la celebració i mostrant l’impacte i els resultats positius de l’esforç realitzat per tots al llarg del Programa.

Elements bàsics de la jornada • Convocatòria oberta a la comunitat (pares i mares, organitzacions públiques i privades locals, etc.) i a mitjans de comunicació. • Reunió de coordinació. • Trobada VIP Inaugural. • Desenvolupament Trobades Lliga FutbolNet. • Desenvolupament Programa Cultural i Activitats Paral·leles. • Animació i Speaker. • Registre audiovisual. • Lliurament de premis i Cloenda. • Avaluació.

110


Mòdul 6: Esforç

Setmana 19: Sessió 37

Celebració · Respecte · Compromís · Tolerància

Responsabilitat · Esforç · Treball en Equip Trobades FutbolNet · Activitats Culturals

111


112


M貌dul 6: Esfor莽

Setmana 20: Sessi贸 38

Avaluaci贸 General del Programa

113


114

Manual de futbol  
Manual de futbol  

catalago de futbol

Advertisement