Page 1

ZJAZD HUFCA

Zgodnie z Uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 20/XXXVIII z dnia 25 kwietnia 2015 Zjazdy Zwykłe Hufców muszą odbyć się w okresie do 30 listopada 2015 roku


Uchwałę o zwołaniu Zjazdu podejmuje Komenda Hufca

Informację o terminie zjazdu ogłasza się w rozkazie komendanta hufca i wywiesza w lokalu komendy nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu

Listę uczestników zjazdu, posiadających czynne prawo wyborcze, wraz z pełnioną przez nich funkcją instruktorską, ogłasza rozkazem komendant nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu


Informację o zwołaniu zjazdu hufca, jego terminie, uczestnikach zjazdu z głosem decydującym wraz z pełnioną przez nich funkcją, ogłasza się w rozkazie komendanta hufca, wywiesza w lokalu komendy hufca oraz przekazuje do właściwej komendy chorągwi, nie później niż na 21 dni przed terminem zjazdu.


BIERNE PRAWO WYBORCZE Bierne prawo wyborcze mają instruktorzy, którzy opłacili składki członkowskie oraz mają zaliczoną służbę instruktorską (z ograniczeniami wymienionymi w par. 37 Statutu ZHP) GŁOS DECYDUJĄCY NA ZJEŹDZIE Z głosem decydującym w zjeździe hufca bierze udział kadra, mająca przydział służbowy do tego hufca i opłacone składki członkowskie


Kadrę ZHP stanowią członkowie zwyczajni pełniący funkcje instruktorskie. Funkcjami instruktorskimi są funkcje, które nie mają charakteru dorywczego, to jest: funkcja drużynowego lub kierującego podstawową jednostką organizacyjną oraz inne stałe funkcje związane z realizacją zadań statutowych powierzane w trybie mianowania przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP, funkcje członków władz ZHP powierzane w trybie wyboru


Informacja o terminie i miejscu zjazdu hufca, proponowany porządek obrad, regulamin obrad, sprawozdania – Komendanta i Komendy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego, projekt Programu Rozwoju Hufca i projekty innych uchwał Inne materiały zjazdowe, muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym w formie pisemnej bądź elektronicznej, nie później niż na 14 dni przed terminem zjazdu. Przekazanie może nastąpić osobiście, za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.


Zjazd zwykły hufca obraduje nad sprawami określonymi w § 48 ust. 3 Statutu ZHP. decyduje o najważniejszych sprawach hufca, przyjmuje program rozwoju hufca, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania wszystkich władz hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego, na wniosek komisji rewizyjnej hufca podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres pomiędzy zjazdami hufca, wybiera komendanta hufca i na jego wniosek określa liczebność i wybiera pozostałych członków komendy hufca, w tym co najmniej jednego zastępcę komendanta hufca i skarbnika hufca, określa liczebność i wybiera komisję rewizyjną hufca, wybiera delegatów hufca na zjazd chorągwi, może wybrać sąd harcerski hufca określając jego liczebność.


Wybory władz ZHP oraz delegatów są prawomocne bez względu na liczbę uczestników zjazdu z głosem decydującym obecnych na zjeździe. Kandydować do władz Hufca mogą tylko instruktorzy ZHP posiadający bierne prawo wyborcze (nie dotyczy funkcji skarbnika) Kandydatami w wyborach mogą być osoby nieobecne na zjeździe, o ile wyraziły pisemną zgodę na kandydowanie Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że uczestnicy zjazdu z głosem decydującym jednogłośnie postanowią inaczej


Wnioski o unieważnienie wyborów i uchwał zjazdów hufców składa się do Rady Chorągwi za pośrednictwem właściwego Komendanta Chorągwi w ciągu 14 dni od zakończenia zjazdu Unieważnienie wyboru lub uchwały powoduje konieczność zwołania ponownego zjazdu. Termin przeprowadzenia i zasady zwołania ponownego zjazdu określa Rada Chorągwi. Wyniki wyborów władz hufca ogłaszane są w rozkazie Komendanta Chorągwi do 14 dni od zakończenia ostatniego zjazdu


DOKUMENTACJA ZJAZDU: Informacja z przebiegu zjazdu Protokół obrad zjazdu Protokół Komisji Wyborczej Protokół Komisji Skrutacyjnej Protokół Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami Karty do głosowania w zaklejonej kopercie Lista obecności Uchwała Komendy Hufca zwołująca zjazd Rozkaz Komendanta Hufca z listą kadry posiadającej głos decydujący Sprawozdania władz (Komendanta i Komendy, Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego Zatwierdzony Program Rozwoju Hufca

Zjazd hufca  

Prezentacja informacyjna na temat organizacji zjazdu hufca - aspekty prawne i organizacyjne