Page 1

Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim w roku szkolnym 2014/2015 1. O przyjęciu do wszystkich klas gimnazjum decyduje dyrektor szkoły. 2. Do gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej: a) z urzędu- na podstawie zgłoszenia rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami. c) do oddziałów integracyjnych liczących do 20 uczniów:  na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie odrębnych przepisów,  dzieci pełnosprawne. d) do oddziałów przysposabiających do pracy na wniosek rodziców( prawnych opiekunów) uczniów z terenu powiatu mińskiego spełniających następujące warunki:  ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych,  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie,  pisemna zgoda rodziców( prawnych opiekunów) na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego,  opinia poradni pedagogiczno- psychologicznej,  potwierdzenie przyjęcia na praktyczną naukę zawodu. 3. Do klas pierwszych prowadzona jest rekrutacja elektroniczna. Szczegółowe zasady rekrutacji elektronicznej określone są na stronie internetowej organu prowadzącego, czyli Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną, spośród jej członków wyznacza przewodniczącego i określa jej zadania 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może prosić o udokumentowanie faktu zamieszkania dziecka wraz z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w obwodzie szkoły lub zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie danych dotyczących miejsca zamieszkania kandydata 6. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący z uwzględnieniem zapewnienia realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 7. Kryteria obowiązkowe: Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 82, w tym: a) wynik sprawdzianu po szkole podstawowej (max 40 pkt.),


b) suma ocen z pięciu przedmiotów (język polski, historia i społeczeństwo, język obcy, przyroda, matematyka) (max 30 pkt.), Sposób przeliczania na punkty stopni z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:  celujący – 6pkt  bardzo dobry – 5pkt  dobry – 4pkt  dostateczny – 3pkt  dopuszczający – 2pkt c) osiągnięcia ucznia poświadczone przez wychowawcę klasy/ nauczyciela przedmiotu (max 12 pkt), przy czym:  za ukończenie szkoły z wyróżnieniem – 2pkt  dla laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych - 3pkt za każde osiągnięcie (max 9pkt)  za działalność na rzecz szkoły i środowiska, za wolontariat – 2pkt za każde osiągnięcie (max 6pkt)  za inne osiągnięcia – 1pkt za każde osiągnięcie (max 5pkt) 8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści z podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w pkt.7

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 1. W roku szkolnym 2014/2015 planujemy utworzyć: a) klasy z zajęciami kierunkowymi (j.angielski, j.niemiecki) b) klasę ogólną (j.angielski oraz j.niemiecki lub j. rosyjski), c) klasę integracyjną (j.angielski, j.niemiecki), d) klasę pierwszą przysposabiającą do pracy (j.angielski), 2. Szczegółową ofertę edukacyjną szkoły zaprezentujemy na spotkaniu promocyjnym, które odbędzie się 14 kwietnia 2014r. w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II 3. Przydział do grup zaawansowania językowego odbędzie się po przeprowadzeniu w pierwszym tygodniu nauki w szkole testów kompetencji językowej

Harmonogram rekrutacji 1. Sekretariat szkoły przyjmuje podania do klasy drugiej i trzeciej przysposabiającej do pracy od 1 kwietnia 2014r. 2. Składanie podań do klas pierwszych (w tym do klasy pierwszej przysposabiającej do pracy) drogą elektroniczną odbywać się będzie w terminie od 15 kwietnia 2014r. do 9 maja 2014r.


3. Na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych , tj. 27 maja 2014r. ogłasza się listę uczniów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy zostaną przyjęci z urzędu do klasy I. 4. Od 23 czerwca 2014r. do 25 czerwca 2014r. do godz. 16.00 kandydaci do gimnazjum objęci rekrutacją elektroniczną mogą dokonać zmiany wyboru preferowanej szkoły. 5. Przyjmowanie świadectw o ukończeniu szkoły podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego oraz zaświadczeń wychowawcy/nauczyciela przedmiotu o szczególnych osiągnięciach odbywa się do 2 lipca 2014r. godz. 15.00. 6. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I objętych rekrutacją elektroniczną nastąpi 9 lipca 2014r. - do godziny 14.00. 7. Odwołania rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej można składać do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do 16 lipca 2014r. 8. Listy z podziałem na zespoły klasowe zostaną wywieszone 27 sierpnia 2014r. 9. Absolwenci szkoły podstawowej przyjmowani są do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego. 10. Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu przyjmowane są na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 11. Uczniowie powracający z zagranicy przyjmowani są na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. 12. Kryteria przyjmowania uczniów mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych, które wystąpią po dacie ogłoszenia niniejszego dokumentu.

Mińsk Mazowiecki, 14.02.2014 r.

gm2-rekrutacja  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you