Page 1

Flowcrete som miljøforkjemper

Kontakt oss:

+47 6486 0830 E-post: norway@flowcrete.com

Med LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) Green Building Rating SystemTm, bestreber Flowcrete seg på å bidra til høy ytelse i Green Building, og være i førersetet innen vår industri ved å prioritere bærekraftighet som konsernansvar. Følgende informasjon beskriver hvordan våre materialer kan hjelpe profesjonelle innen spesifikasjon med å kvalifisere seg for LEED®-krediteringspoeng.

Skann for å lære mer

Tlf:

MATERIALER OG RESSURSER Gjenbruk av bygg – Opp til 2 poeng MR-krediter 1.1: Gjenbruk av bygg: Opprettholde 75 % av eksisterende vegger, gulv og tak MR-kredit 1.2: Gjenbruk av bygg: Opprettholde 95% av eksisterende vegger, gulv og tak

Flowcrete kan hjelpe til med å renovere eller rehabilitere eksisterende bygninger. Vi har reparasjonssystemer som gjenoppretter mislykkede eller ødelagte overflater, og reduserer dermed behovet for nye lokaler eller bytte av gulv.

Avfallshåndtering av bygningsmaterialer – Opp til 2 poeng MR-kredit 2.1: Håndtering av bygningsavfall: Leder bort= 50 % fra deponering MR-kredit 2.2: Håndtering av bygningsavfall: Leder bort 75% fra deponering

Flowcrete overvåker nøye avfallsstrømmer med det mål for øye å resirkulere eller gjenbruke alle komponentene som brukes i prosessen vår. Vi tilbyr våre gulvleggere å bruke gjenbrukbar IBC-containere for å redusere mengden avfallsmateriale som sendes til avfallsdepoet.

Resirkulert innhold – 1 poeng MR-kredit 4.1: Resirkulert innhold: 10 % (etter-forbruker + ½ før-forbruker)

Flowcrete har utviklet et stort utvalg gulvsystemer som benytter resirkulert og gjenvunnede materialer som aggregater innenfor plastblanding, som resirkulerte glassagregater.

Regionale materialer – Opp til 2 poeng MR-krediter 5.1: Regionale materialer: 10 % uttrekt, prosessert og produsert regionalt MR-krediter 5.2: Regionale materialer: 20% uttrekt, prosessert og produsert regionalt

Flowcretes desentraliserte produksjonsstrategi sikrer at vi, oftere, vil befinne oss innenfor en radius på 800 km som spesifisert av LEED®.

Raskt fornybare materialer – 1 poeng MR-krediter 6: Raskt fornybare materialer

Bruk av raskt fornybare materialer er en del av Flowcretes forpliktelse til å produsere gulvsystemer som er miljøvennlige og som vil ha en positiv virkning på miljøet både for dagens og fremtidige generasjoner.

Flowcrete produserer gulvmaling og gulvbelegg med spesialplast som enten har lavt VOC-innhold eller som er helt VOC-fritt og som oppfyller gjeldende LEED® -krav.

Materialer med lavt utslipp – 1 poeng EQ-kredit 4.2: Materialer med lavt utslipp: Maling og belegg

PH

H

AL

AT E F R

Butikker

Offentlig Miljø

Helse

Næringsmiddel

Industri

Flowcrete Norway en verdensledende produsent av fugefrie gulv. Vi produserer bærekraftige gulvmaterialer, og vi arbeider aktivt gjennom hele produksjonsprosessen for å redusere utslippet av drivhusgasser. Vi har en kultur med miljøbevissthet og miljøvern i alle ledd av vår virksomhet verden over, og dette påvirker våre beslutninger når det gjelder materialvalg, produksjon og levering. Vi følger vår filosofi om gjenbruk og resirkulering av råvarer. “For oss er bærekraft alt som oppfyller behovet til dagens generasjoner, uten at det går ut over mulighetene til fremtidige generasjoner.”

E

E

Flowcrete Norway AS is an RPM Company

T

Flowcrete har forpliktet til seg å utvikle sine produkter på en bærekraftig måte og har en holistisk innstilling til å produsere miljøvennlige gulvbelegg. Dette betyr at i stedet for bare å fokusere på miljøspørsmål, vurderes de miljømessige, sosiale og økonomiske virkningene til materialene våre knyttet til produksjon og levering for å øke selskapets bidrag til en mer bærekraftig verden.

GULVLØSNINGER

Våre gulv er laget for å vare

Utdanning

KVALITET PÅ INNEMILJØET

Flowcrete Norway AS Postboks 307 1401 Ski Norway Tlf: +47 6486 0830 Faks: +47 6486 0831 E-post: norway@flowcrete.com

Bærekraftige

www.flowcrete.no

An

Company

www.flowcrete.no


Der det er mulig leverer vi i bulk ved å gjenbruke sertifiserte Intermediate Bulk Containere (IBC’s) - i stedet for småemballasje.

H

AL

AT E F R E

PH

I Flowcrete Norway har vi tro på at alle har mulighet til å utrette noe stort, det er derfor vi har tatt standpunkt til vårt felles ansvar for mennesker, våre lokalsamfunn og vårt miljø.

Ved å redusere emballasjevolumet har vi: …klart å redusere drivstofforbruket for hver liter materiale som selges.

…oppnådd betydelige besparelser i tidsforbruk ved påføring og installasjon på anlegget.

…redusert emballasjeavfallet og engangsbeholdere som sendes til spesialavfall.

…redusert energi- og transportbehovet betydelig

…redusert produksjonskostnadene per enhet, og latt besparelsene komme kunden til gode.

…redusert kundens kostnader på grunn av redusert håndtering, lagring og transport.

REDUKSJON OG GJENBRUK Flowcrete Norway Areal

IBC-containere

Avfall til avfallsdepot

2,000 m2

2 sett bulk containere

5,000 m2

5 sett bulk containere

10,000 m2

10 sett bulk containere

**Det er ikke noe avfall til gjenvinningsanlegg. Containere kan resirkuleres og gjenbrukes.

*En standard tom kanne veier ca 250 gr. (0,0022 lbs). Basert på belegg tykkelse 8-9 mm. **Kontakt oss på tlf. 64860830 eller epost: norway@flowcrete.com for mer informasjon om vårt IBC resirkuleringsprogram. ***Ikke alle epoksyprodukter er tilgjengelige i bulkemballasje.

Annet gulvfirma Plastkanner

Spesialavfall

1,000 m2

1,000

250 kg*

2,500 m2

2,500

625 kg*

5,000 m2

5,000

1250 kg*

Jobbstørrelse

BREEAM – BRE Environmental Assessment Method – er verdens eldste og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy. I BREEAM nybyggog rehabiliteringsprosjekter oppnås poeng innenfor prosjektledelse, bygningens energibruk, inneklima, valg av materialer og avfallshåndtering. Flowcrete Norway kan levere både belegg- og coatingløsninger som er godkjente og benyttes i disse miljøfokuserte prosjektene. PRODUKTUTVIKLING – Våre gulvprodukter har lang levetid sammenlignet med mange andre gulvløsninger. Ved kortere levetid må gulvet byttes på grunn av slitasje. Med våre gulvløsninger unngår man hyppig fjerning og avhending av utslitte gulvflater, samt produksjonsprosesser som er knyttet til å produsere nye gulv og installasjonen av disse. Når Flowcrete-produktenes levetid er over, legges nytt gulv oppå, eller de fjernes som ufarlig avfall. BRUK AV LØSEMIDLER – I mer enn ti år har vår gulvteknologi hovedsakelig vært vannbasert eller løsemiddelfri, noe som betydelig reduserer utslippet av skadelige, flyktige organiske sammensetninger (VOC-er) til atmosfæren under installasjon. FJERNING AV LØSEMIDLER – I samsvar med lokale miljømyndigheter foretar vi regelmessige vurderinger av våre anlegg for å overvåke bruken av omkringliggende land, vann og atmosfære. Disse revisjonene vurderer farlige kjemiske stoffer, ventilasjon, støy, avfallshåndtering, vann og avløp.

AVFALLSREDUKSJON – Vi overvåker alle avfallsstrømmene våre for å lette den stadig økende mengden avfall samt for å sikre at en mest mulig effektiv og miljøvennlig deponeringsrute blir benyttet. Dette betyr at vi alltid, når det er mulig, bestreber oss på å eliminere avfallet ved kilden. RÅMATERIALER – Vi henter det meste av våre råmaterialer innenfor en radius på 50 mil fra våre produksjonsanlegg. Flere av komponentene vi bruker i våre gulvmaterialer resirkuleres eller utvinnes, slik at de oppfyller høye miljøstandarder. RESIRKULERTE MATERIALER – Flowcrete bruker flere resirkulerte produkter fra avfallsstrømmer i tungindustrien til sine produksjonsprosesser. Dette omfatter bl a. pulverisert flyveaske (PFA) og jordgranulert slagg fra forbrenningsovner (ggbs). Produktene i vår fugefrie terrazzo-serie inneholder også tilslag av resirkulert glass- og speilbiter. UTEN NONYL FENOL – Ifølge EU-forskrifter, hvor bruk av nonyl fenol er blitt begrenset, for å hindre negativ påvirkning på grunn av utslipp til miljøet, er alle våre standard epoksyprodukter uten nonylfenol. BISFENOL A – er et produkt som er på sjekklista A 20 over produkter som skal unngås, og som ønskes utfaset av myndighetene innen 2020. Flowcrete leverer en rekke godkjente epoxyprodukter som er uten Bisfenol A. Dette er et resultat av vårt kontinuerlige fokus mot mer miljøvennlige produkter og løsninger.

E

Flowcrete har optimale emballasjesystemer som reduserer miljøpåvirkningen på en effektiv måte.

T

MILJØPROAKTIVE PRODUKTER

SMART EMBALLASJE

Flowcrete miljø leed credit brosjyre  
Flowcrete miljø leed credit brosjyre  
Advertisement