__MAIN_TEXT__

Page 1

10 speilet

Halden Arbeiderblad - FREDAG 12. OKTOBER 2012

Speilet Tips oss:

69 21 56 81 speilet@ha-halden.no

nn Gjør deg klar til en ny, stor kul­tur­uke i Hal­den. Først­kom­men­de

uke er det ikke bare man­ge kon­ser­ter i Bryg­ga Kul­tur­sal Hal­den (blant and­re On­kel Tuka, Hen­ning Kvitnes og The Red Par­rot på TV-aksjonskonsert, In­ger Lise Ryp­dal med fle­re). Men det blir også kon­ser­ter på Feel­ good og Sis­te Reis, Ole Ivars i Tistedalshallen og ut­stil­lin­ger på Black Box. Om alt sam­men er det bes­te tip­set HAs kulturplakat fra og med man­dag.

Thorkil H. Lindskog Kulturjournalist thorkil.lindskog@ha-halden.no Mobil: 992 05 339

speilet 11

Halden Arbeiderblad - FREDAG 12. OKTOBER 2012

nn Det går vel­dig bra for Eli­sa­beth Ha­gens dat­ter, The Commander-In-Chief (bil­det). Haldendamen bor i Eng­

land, der hun er man­ager for sin dat­ter. Nå har Hol­ly­wood Mu­sic no­mi­nert The Commander-In-Chief (ar­tist­nav­net) til å kun­ne vin­ne Me­dia Awards, for heveyartistens tit­tel­låt «Evolution», fra hen­nes de­but-EP. Ster­ling Winfield er pro­du­sent for pla­ta. Han har job­bet med sto­re navn in­nen heavyriket, i lik­het med Pan­te­ra, Hatebreed og Hellyeah. Pla­ta er også lan­sert di­gi­talt (Itunes, Ama­zon etc.). Du lese om The Commander-In-Chief i le­den­de heavyblader som blant an­net Me­ tal Ham­mer UK og Me­tal Ham­mer Nor­way.

Slår rot i Gal­le­ri Rød – le­ter et­ter røt­te­ne i Hal­den Ma­ri­us Schultz åp­ner ut­stil­ling i Gal­le­ri Rød. Han er ikke fra Hal­den, men det var hans tipp­ ol­de­far. Av Thor­k il H. Lind­s kog thorkil.lindskog@ha-halden.no Mobil: 99 20 53 39

– Han het Carl Jo­han Schultz, og lev­de på 1800-tal­let. Men slek­ta mi fra Hal­den vet jeg altfor lite om, sier fo­to­kunst­ ne­ren. Uni­ver­set for­talt av trær­ne Nå er det ikke le­ting et­ter sine fa­mi­li­ære røt­ter i Hal­den han er mest opp­tatt av ak­ku­rat nå. Det sier seg selv at da­gens Schultz fo­ku­se­rer all sin kraft på «En his­to­rie om uni­ver­set, for­talt av trær­ne», et­ter­som det er tit­te­len på hans ut­stil­ling på Rød Herregård. Åp­nin­gen er i mor­gen. Som det fram­går av det sto­re bil­det til den­ne ar­tik­kel, så er det en ut­stil­ling fylt av man­ge trær og gre­ner. – Det er en fo­to­mon­ta­sje jeg lag­de før mon­te­rin­gen. Jeg var her i for­kant. Da så jeg at rom­ met treng­te noe. – Så da tenk­te du at den­ne de­len av rom­met gjør seg eks­ tra godt som en allé?

– Vel, slik om­trent har jeg i hvert fall tenkt at det kan bli. Det sa Schultz, født i Oslo i 1962, da vi be­søk­te ham tid­li­ge­ re i uka. Da som når det­te skri­ ves, det vil si tors­dag for­mid­ dag, flom­met sol­skin­net over et høst­lig, flott skue på den his­ to­ris­ke her­re­går­den. Her er det allé, vel­dig mye skog og vel­dig man­ge gre­ner. Med and­re ord er det et yp­ per­lig og pas­sen­de sted for Schultz å ha ut­stil­ling nett­opp her. For øv­rig hans før­s­te se­pa­ rat­ut­stil­ling i Hal­den. Opp­da­gel­ses­ferd med vogn – Din fa­sci­na­sjon for trær? – Den be­gyn­te da jeg ble små­barns­far. Vi bor på Ul­le­ vål Ha­ge­by i Oslo. Da jeg gikk mye om­kring med bar­ne­vogn i om­rå­det ble jeg for al­vor opp­ merk­som på trær, sier fo­to­ kunst­ne­ren om opp­da­gel­sen av far­ge­rik­dom­men og alt det de­talj­ri­ke som har å gjø­re med trær. En­ten det er vin­ter, vår, som­mer el­ler høst. Ul­le­vål Ha­ge­by lig­ger like ved landskapsarenaen i fot­ball. Ha­ge­by­en er som nav­net til­si­ er; «en by» fylt av ha­ger. Her er det man­ge, flot­te ha­ ger med flust med trær. Ha­ge­ by­en er et gam­melt og litt for­ nemt om­rå­de. I hvert fall var

Marius Schultz finner seg godt til rette blant trærne på Rød Herregård. Han ønsker også å komme til rette med å finne mer ut om slekta si på 1800-tallet i Halden.  Foto: Thorkil H. Lindskog

det sånn tid­li­ge­re. – Men min in­ter­es­se for foto be­gyn­te da jeg var li­ten gutt, for­tel­ler ut­stil­le­ren: – En on­kel av meg var blant de før­s­te i Nor­ge som tok for­ mell fo­to­ut­dan­nel­se i USA. Han var spe­sia­list på fa­mi­lie­ bil­der i sort/hvitt. Hjem­me hos oss hang fa­mi­lie­bil­de­ne på veg­ge­ne, sier han om å ha fått fotografikunsten inn i li­vet nes­ten like tid­lig som tå­te­flas­ ke, smokk og blei­er.

– Det er bare å møte opp, samme hva du har av fotoutstyr, sier Tom Andreassen.

FO­TO­dag

Ca­li­for­nia og et bryl­lup – Hvor­dan be­gyn­te du med foto i vok­sen al­der? – Det er en så lang rei­se at jeg skal fat­te meg i kort­het. Da jeg var i 20-åre­ne hai­ket jeg jor­da rundt på seil­bå­ter. I den sam­men­heng fikk jeg opp­levd kunst­mil­jø­et i New York, i byen der min on­kel tok ut­dan­nel­se. – Der ble jeg tip­set om en norsk jen­te som stu­der­te fo­to­ gra­fi på et uni­ver­si­tet i Ca­li­for­ nia. Jeg dro dit, ble der og be­ gyn­te på ut­dan­nel­sen. Hvor­dan det gikk med jen­ta og han spur­te vi ikke om. Ikke bare er det noe som he­ter pri­ vat­li­vets fred. Det er også noe som egent­lig ikke har å gjø­re med sel­ve sa­ken. – Sa­ken er jo at du åp­ner ut­ stil­ling i Hal­den. Hvor­dan fikk du vite om gal­le­ri­et? – Her er det også en his­to­rie inne i bil­det. Jeg har ut­gitt en fo­to­bok. Den ga jeg i gave i et bryl­lup jeg var i. Der var også Ann-Cath­rin Va­nay også blant gjes­te­ne (dag­lig le­der av «na­ bo­en», Herregårdskafeen, jour. anm.). – Hun så boka, tit­tet på den og lik­te den vel­dig godt. Der­for spur­te hun om jeg kun­ne ten­ ke meg å en ut­stil­ling i Gal­le­ri Rød. Det had­de jeg, så her er jeg nå. Jeg er me­get godt for­ nøyd med gal­le­ri­et. Kon­takt Schultz om Schultz – Jeg har blant an­net to opp­ ga­ver. Den ene er å dri­ve med opp­le­vel­ser i skog, in­klu­dert i et his­to­risk per­spek­tiv. – Kan­skje det blir ut­stilt 25 bil­der, for­delt på 20 sto­re og fem mind­re, sa alt­så Schultz tid­li­ge­re i uka. Men ta med ro; alt er på plass til åp­nin­gen. – Den and­re opp­ga­ven er å fin­ne ut mer om slek­ta mi. Er det noen i Hal­den som vet noe som helst om Carl Jo­han Schultz, øv­rig slekt og så vi­de­ re, er det bare å ta kon­takt. Jeg er vel­dig in­ter­es­sert i det­te. – Vi har jo Schultzedalen. – Nett­opp. Der har jeg hørt at det også er mye skog, med man­ge flot­te trær og gre­ner!

I mor­gen er det bare å knip­se i vei i Hal­den. Da er det nem­lig «På tur med ka­me­ra». Av Thor­k il H. Lind­s kog thorkil.lindskog@ha-halden.no Mobil: 99 20 53 39

– År­lig er 13. ok­to­ber en in­ter­ na­sjo­nal fo­to­dag, for­tel­ler Tom An­dre­as­sen.

Under et besøk i Galleri Rød mente Marius Schultz at rommet trengte noe mer. Derfor denne fotomontasje. På åpningen av utstillingen vil han fortelle om trærne og menneskers relasjon til trærne, og ikke minst sitt eget.

marius schultz

trær

• Født i Oslo i 1962; bor også her. • Fo­to­kunst­ne­ren ble ut­dan­net ved Brooks In­sti­tu­te of Photography i Ca­li­for­nia, 1985–1987. • Se­pa­rat­ut­stil­lin­ger blant an­net i Oslo, Ber­gen, Gjø­vik og tid­li­ge­re i år, og på i et gal­le­ri på For­ne­bu. • Blant grup­pe­ut­stil­lin­ger inn­går Høst­ut­stil­lin­gen på Kunst­ner­nes Hus i Oslo i 1997, og høst­ut­stil­ ling i Gal­le­ri Zink på Lil­le­ham­ mer i 2010. • – Jeg bru­ker film­rul­ler, sier Schultz om å fo­to­gra­fe­re ved bruk av gode, gam­le me­to­der. • Ak­tuell med ut­stil­ling i Gal­le­ri Rød, med åp­ning i mor­gen.

• Er van­lig­vis høy­reis­te plan­ter; ofte med en stam­me med gre­ner, men kan ha fle­re stam­mer. • Trær kan bli over 100 me­ter høye, og tid­vis bli over 1.000 år gam­le. • Her i Nor­ge kan gran bli 50 me­ter høy, og eik 1.000 år gam­mel, men nor­malt dør trær­ne len­ge før de når slik høy­de og al­der. • Et tre be­står av ro­ten, stam­men, gre­ner, bla­der el­ler nå­ler og bloms­ter. • Blant løv­trær i Nor­ge er osp (poppelslekta), alm (al­me­fa­mi­li­en) og bjørk (bjør­ke­fa­mi­li­en). • Blant bar­trær er furu, gran, sy­ press og bar­lind.

In­gen for­kunn­ska­per trengs Hal­den­se­ren har selv lang er­fa­ ring som pro­fe­sjo­nell fo­to­graf. – Det in­ter­na­sjo­na­le nav­net er «Pho­to Walk». Men vi sy­nes et norsk navn pas­ser best. Sam­men med Arne Isaken har An­dre­as­sen tatt ini­tia­ti­vet til å gå på tur med ka­me­ra. – Det er bare å møte opp ved Bryg­ger­hu­set lør­dag klok­ ka 14.00. Der­et­ter har vi tenkt å hol­de på i to ti­mers tid, før vi tar opp­sum­me­ring og små­prat. Det trengs in­gen for­kunn­ska­ per for å del­ta. Her kan man kom­me med kom­pakt­ka­me­ra el­ler sek­ken full av Ni­kon! Det er tenkt å bli to grup­per. All øv­rig in­for­ma­sjon fås ved fram­mø­te. Det er før­s­te gang det er en slik fo­to­dag i Hal­den. Del­ta­kel­sen er like gra­tis som å kunne gå rundt i Hal­den.

John Travolta er sleip

«Savages» viser Oliver Stones på sitt mest blodtørstige. Av Thorkil H. Lindskog thorkil.lindskog@ha-halden.no Mobil: 99 20 53 39

Det mener filmanmelderen i Dagbladet, om en film hvor gode, gamle John Travolta John Travolta (i midten) spiller en sleip narkohai i «Savages». Her dukker opp. Like kjente Stones sammen med filmens marihuanadyrkere.  Foto: Filmweb har regien.

Marihuanadyrkere Det er norgespremiere på filmen i kveld, inkludert Halden. Anmelderne er uenige. – «Savages» er noe så uhørt som en Oliver Stones-film uten mål og mening, heter det i Aftenposten. Her er det terningkast to. Det er en firer i Dagbladet: – Og det er jevnt over gøy å se på «Savages», selv om den er

underlig fattig på humor. Men ærlig talt; Travolta har da aldri vært en humorist? Filmen handler om to marihuanadyrkere som må ta opp kampen med et meksikansk narkotikakartell når venninna deres kidnappes. Travolta spiller en sleip narkoagent i «Savages». Filmen er drama/Krim/Thriller. Den har aldersgrense 15 år.

Profile for Marius Schultz

Galleri Rød Herregård, Norway  

Exhibition at Gallery Rød Herregård, abot one hour drive south of Oslo. Beautiful and aristocratic sorroundings.

Galleri Rød Herregård, Norway  

Exhibition at Gallery Rød Herregård, abot one hour drive south of Oslo. Beautiful and aristocratic sorroundings.

Advertisement