Page 1

PATVIRTINTA Marijampolės švietimo centro direktoriaus 2011-09-28 įsakymu Nr. 47A MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS, SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ IR LOGOPEDŲ METODINIO BŪRELIO

2011-2012 M.M. VEIKLOS PLANAS Tikslas : Siekti nuolatinio logopedų ir specialiųjų pedagogų profesinės kompetencijos augimo ir specialiųjų poreikių mokinių ugdymo (-si) veiksmingumo užtikrinimo. Uždaviniai: 1. Siekti daugiausia dėmesio skirti vadybos profesionalumui, bendradarbiavimui ir pedagoginės iniciatyvos skatinimui metodininkų, ekspertų tarpe . 2. Analizuoti vykstančius specialiojo ugdymo organizavimo ir įgyvendinimo pokyčius; 3. Bendradarbiauti su kitais miesto įvairių dalykų metodiniais būreliais, Respublikos logopedų, specialiųjų pedagogų Metodiniais būreliais ir Mokyklų metodine taryba.

Eil Nr. 1.

Tema

Data, laikas, vieta

Metodinės 1 veiklos ataskaita už 2011- 09 -28 2010-2011 m.m. ir pasitarimas Marijampolės dėl metodinės veiklos švietimo centre planavimo 2011-2012 m.m.

Atsakingi asmenys J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec.pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė

2.

Specialiojo 2 ugdymo samprata 2011-10-11 ir vaidmuo šiandieninėje Švietimo sistemoje (naujo Marijampolės Švietimo įstatymo ir jį švietimo centre reglamentuojančių teisės aktų apžvalga).

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec.pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė G. Ambrasienė, Marijampolės savivaldybės PPT direktorė

3.

Mokinių, turinčių specialiųjų 2011-11-22 ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų Marijampolės ugdymosi poreikių skirstymo į švietimo centre lygius tvarkos aprašo

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec.pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė J. Gaidienė, Marijampolės švietimo


centro metodininkė

apžvalga.

G. Ambrasienė, Marijampolės savivaldybės PPT direktorė

4.

5.

Metodinės tarybos pasitarimas 2011 -11- 09 dėl dalyvavimo LRSPA organizuojamoje virtualioje Marijampolės respublikinėje teorinėje švietimo centre konferencijoje "Specialusis ugdymas įgalinimo kontekste". .

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec.pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė

Respublikinė konferencija ugdymas kontekste".

Lietuvos specialiųjų pedagogų asociacija.

virtuali "Specialusis įgalinimo

2011-11-17 Marijampolės kolegijoje, Vytauto 47304a Marijampolė

J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec.pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė. J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė.

6.

Metodinio būrelio posėdis „Vaikų dizartrijos: diagnostika ir šalinimas“ (pranešėja E.Šliauterienė)

2012 sausio mėn.

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec. pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė. G. Krakauskienė Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė, logopedė.

7.

Edukacinė išvyka į LSMU ligoninės VŠĮ Kauno klinikų filialo Vaikų reabilitacijos ligoninę "Lopšelis".

2012 vasario mėn.

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec. pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė.

8.

Leidinio “Mokinio, turinčio ugdymosi sunkumų, pažinimas” pristatymas Šiaulių specialiųjų pedagogų metodiniame būrelyje.

2012- 03 mėn. Šiaulių švietimo centro salė

J. Savaikaitienė, Marijampolės pedagoginės psichologinės tarnybos spec. pedagogė, metodinio būrelio pirmininkė

V. Kvaraciejienė, Marijampolės lopšelio darželio „Žiburėlis“ ir


Marijampolės savivaldybės PPT logopedė. J. Gaidienė, Marijampolės švietimo centro metodininkė.

_______________________________________ SUDERINTA: Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Laimutė Jakevičienė 2010-09-28

2011-2012 veiklos planas2003  
2011-2012 veiklos planas2003  

2011-2012 veiklos planas2003

Advertisement