Page 1

‫מרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬

‫ביקור הנהלת אגף א' לפיתוח מקצועי‬ ‫בראשות מר מוטי רוזנר‬ ‫י"ב אדר תשע"ב‬


‫תפיסת עולם‬ ‫‪ ‬מרכז פסג"ה מהווה מרכז מו"פ עירוני‬ ‫‪ ‬ערכים מובילים בעשייה בפסג"ה ‪ :‬שיתופיות ושקיפות‬ ‫‪ ‬כל מסגרת של פיתוח מקצועי מתוכננת‪ ,‬מנוהלת ומופעלת תוך סינרגיה‬ ‫בין חברי הצוות ושותפי תפקיד‬ ‫‪ ‬כל מומחה בצוות הבית מנהל את הידע באתר הפסג"ה‬ ‫‪ ‬מאגרי מידע כמסגרת נוספת לפיתוח מקצועי‬


‫קווים מנחים ודרכי פעולה‬ ‫‪ ‬איתור ולמידה של צרכי עובדי ההוראה‬ ‫‪ ‬פיתוח מקצועי של צוות הבית המורחב ע"י מומחים ו‪/‬או‬ ‫למידת עמיתים בהתאמה לצרכים שעולים‬ ‫‪ ‬מתן סיוע וליווי למפקחים להטמעה של יעדי המטה המחוז‬ ‫והרשות‬ ‫‪ ‬יצירת מסגרות "אחרות" לפיתוח מקצועי‬


‫צוות הבית‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫מנהלת מרכז פסג"ה – חנה‬ ‫סגנית מנהלת – טלי‬ ‫אוריינות חזותית‪ -‬לימור טלי וסיגל‬ ‫לקויות למידה‪ -‬תמי‬ ‫קדם יסודי‪ -‬רונית ודורית‬ ‫ניהול ידע‪ -‬מריוס ולילך‬ ‫הערכה‪ -‬צוות הבית‬ ‫צוות אדמיניסטרטיבי‪ -‬סופי הלן ועידן‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫תהליך איסוף נתונים וצרכים‬ ‫‪‬‬

‫מיפוי הדגשי מטה ומחוז‬

‫‪‬‬

‫מיפוי צרכי הרשות‬

‫‪‬‬

‫מיפוי צרכים של מפקחים בישיבות ממוקדות בנושא‬

‫‪‬‬

‫מיפוי צרכים של מנהלים באמצעות שאלונים‬ ‫ופגישות אישיות‬

‫‪‬‬

‫ניתוח ממצאי אבחונים מיצ"ב )בית ספרי – פנימי‬ ‫וחיצוני‪ ,‬הישגים ואקלים( יחד עם הפיקוח‬

‫‪‬‬

‫ממצאי הערכה )משוב השתלמויות והערכת תהליכי‬ ‫הדרכה(‬

‫‪‬‬

‫הערכת מורים‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫שותפות בעשייה חינוכית‬ ‫עירונית‬ ‫‪ ‬צוות עיר‬ ‫‪ ‬וועדת היגוי לקראת פתיחת אזורי רישום וניהול‬ ‫עצמי‬ ‫‪ ‬וועדת היגוי לרשת ערי חינוך‬ ‫‪ ‬וועדת היגוי לקידום תהליכי קריאה וכתיבה בבתי‬ ‫ספר במיקוד‬ ‫‪ ‬מתי"א‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫פריסת קורסים‬

‫)כולל קורסים מחוזיים‬ ‫וארציים(‬

‫יומן של הפסג"ה חודש פברואר‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫מודלים ייחודיים לפיתוח‬ ‫מקצועי‬


‫סביבה לימודית בכיתת אתגר‬


‫סביבה לימודית בכיתת אתגר‬


‫סביבה לימודית בכיתת אתגר‬


‫מודלים ייחודיים לפיתוח‬ ‫מקצועי‬


‫הוראת קריאה למתבגרים‬


‫מודלים ייחודיים לפיתוח‬ ‫מקצועי‬


‫שותפים לתהליך‬ ‫‪ ‬פיתוח רכזי שכבות ומקצוע בבתי הספר העי"ס )שש‪-‬‬ ‫שנתיים(‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה לגננות מובילות לפיתוח והטמעת‬ ‫מודל חינוך אישי‬ ‫‪ ‬גננות בוגרות "חלון לגן חלום" כמנטוריות‪/‬מאמנות‬ ‫‪ ‬פיתוח מדריכות גננות בקדם יסודי‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה ליועצות מובילות‬ ‫‪‬‬

‫הכשרת מדריכים במודל בת‪-‬ים לחינוך אישי בעי"ס‬


‫מודלים ייחודיים לפיתוח‬ ‫מקצועי‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫פיתוח מנהיגות עירונית‬ ‫‪ ‬פיתוח רכזי שכבות ומקצוע בבתי הספר העי"ס )שש‪-‬‬ ‫שנתיים(‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה לגננות מובילות לפיתוח והטמעת‬ ‫מודל חינוך אישי‬ ‫‪ ‬גננות בוגרות "חלון לגן חלום" כמנטוריות‪/‬מאמנות‬ ‫‪ ‬פיתוח מדריכות גננות בקדם יסודי‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה ליועצות מובילות‬ ‫‪‬‬

‫הכשרת מדריכים במודל בת‪-‬ים לחינוך אישי בעי"ס‬


‫מנטוריות ‪ /‬מאמנות‬ ‫‪ ‬פיתוח רכזי שכבות ומקצוע בבתי הספר העי"ס )שש‪-‬‬ ‫שנתיים(‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה לגננות מובילות לפיתוח והטמעת‬ ‫מודל חינוך אישי‬ ‫‪ ‬גננות בוגרות "חלון לגן חלום" כמנטוריות‪/‬מאמנות‬ ‫‪ ‬פיתוח מדריכות גננות בקדם יסודי‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה ליועצות מובילות‬ ‫‪‬‬

‫הכשרת מדריכים במודל בת‪-‬ים לחינוך אישי בעי"ס‬


‫פיתוח מנהיגות עירונית‬ ‫‪ ‬פיתוח רכזי שכבות ומקצוע בבתי הספר העי"ס )שש‪-‬‬ ‫שנתיים(‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה לגננות מובילות לפיתוח והטמעת‬ ‫מודל חינוך אישי‬ ‫‪ ‬גננות בוגרות "חלון לגן חלום" כמנטוריות‪/‬מאמנות‬ ‫‪ ‬פיתוח מדריכות גננות בקדם יסודי‬ ‫‪ ‬הדרכה על הדרכה ליועצות מובילות‬ ‫‪‬‬

‫הכשרת מדריכים במודל בת‪-‬ים לחינוך אישי בעי"ס‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫ניהול הידע של סגלי ההוראה‬ ‫בעיר‬


‫פיתוח מקצועי במרכז פסג"ה‬ ‫בת‪-‬ים‬


‫פיתוח מקצועי של מודל בת ים‬ ‫לחינוך אישי‬ ‫בכל הרצף מגן הילדים עד יב'‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫הכשרת חינוכאים חדשים במערכת‬ ‫קורסים ייחודיים למודל‬ ‫הצמחת מדריכים בבתי הספר השש‪ -‬שנתיים‬ ‫פיתוח כלים – קלפים‪ ,‬תלקיט בגנ"י‬ ‫פיתוח מרחבים לחינוך האישי בבתי הספר‬ ‫ובגנ"י‬ ‫פיתוח המודל בגנ"י‬ ‫פיתוח מנהיגות בגנ"י‬ ‫ניהול ידע באתר פסג"ה בת‪-‬ים‬


‫האקדמיה ואנחנו‪....‬‬


‫תודה רבה!‬

ביקור מנהל האגף  

ביקור מנהל האגף

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you