Page 1


Descri ereaproi ectul ui

/3


Cumaratal ai nceputparculdi nAl eeaLi vezi l or

4/


Cercetări l eşiproi ectel ecuel evi idel aŞcoal a1 36di nPrel ungi reaFerentariderul ateanteri ordemembri i Komuni tasî nzonă,precumşiî ntâl ni ri l ecucomuni tatea,ne-auaj utatsăi denti ficămprobl emel eşinevoi l edi n carti er,ceamaiurgentăşiposi bi l ăfii ndrevi tal i zareaparcul ui . Parculdeveni seî nul ti maperi oadămaidegrabăunspaţi udetranzi tşiparcarepentrumaşi ni .Di ni ncursi uni l e anteri oarepri ncarti er,amobservatcădeobi ceicopi i ipetreceaucelmaimul tti mppri nparc, adaptându-şij oacal apuţi nuloferi tdeacesta.Î nmaimul terânduricomuni tateaşi -amani festatdori nţa expresădeî mbunătăţi reaparcul ui . Î ncadrulproi ectul ui”Oraşulnostru-deci zi anoastră”derul atî n2009auavutl ocatel i eredeurbani sm parti ci pati vcuel evi iŞcol i i1 36.Probl ema parcul uineamenaj atafosti denti ficatăî ncădeatuncii arproi ectul ”Di ni ni macarti erul uimeu”areprezentatoconti nuarepracti căşiapl i catăaacti vi tăţi l ordemarateî n2009. I deeaproi ectul ui”Di ni ni macarti erul uimeu”aveni tchi ardel acopi icarefrecventeazăȘcoal a1 36șicare l ocui escî nAl eeaLi vezi l or.Deșiarămasî nstatusdei deepentrucâteval unibune,amreuși t,î nti mp,cuaj utorul parteneri l or,săconturămșisăpl ani ficămunproi ectcaresăati ngă,pri nrezul tatull uiconcret,dori nţel e copi i l or.Parteneri iacestuiproi ectaufostasoci aţi afrancezădeurbani știL' armoi reUrbai neșioasoci aţi edi n carti ernumi tăAsoci aţi apentruDezvol tareComuni tarăFerentari .Peparcurs,s-aumaial ăturatoasoci aţi e francezădepei sagi ști ,WagonLandscapi ngșioasoci aţi eromanădepei sagi ști ,ASOP( Asoci aţi aPei sagi ști l or di nRomâni a) Î ntorcânddatel epetoatepărţi l eamdeci scăreuși taproi ectul uiatâtpetermenscurtcâtșipetermenl ung depi ndededi mensi uneasaparti ci pati vă.Astfel ,scopulafosti mpl i careacomuni tăţi icupropunerișisol i ci tarea aj utorul uil aamenaj are,câtșipunereaî nmi șcareaautori tăţi l or( î nspeci alADPSector5) . Î nurmaexperi enţeibogateî neducaţi enon-formal ăacumul atădemembri iasoci aţi ei ,proi ectuladebutatcu atel i erereal i zateî mpreunăcuel evi iȘcol i i1 36,î ncareacești aaupropuspri ndi versemetode( col aj e,desenepe fotografiietc)cumardorieisăschi mbeparcul . Dupăadunareapropuneri l ordi nparteacopi i l orșial ocui tori l or,arhi tecţi ipei sagi știaureal i zatcâtevavari ante deamenaj are,atâtparţi al ă( i mpl ementatăî ncadrulproi ectul ui )câtșipetermenl ung,urmândcăproi ectul profesi oni stdeamenaj arepentrutotparculsăfiepusî napl i caredePri mări aSectorul ui5șiADPSector5când vordi spunedebugetulnecesar. Dupămul tevari antedi scutateî ncadrulmaimul torî ntâl ni ri ,atâtl asedi ulADPcâtșil apunctull ordel ucru,s-a hotărâtconcentrareaeforturi l orpeterenuldefotbal .Real i zareacadrel ordi npl asăborduratăcucares-a î mprej mui tterenulanecesi tatomanoperămi găl oasășidel ungădurată. Pel ângăamenaj areacareaporni taproapedel azero,s-amaireal i zatosal ubri zaredeampl oare.Vegetaţi a

/5


numaifusesetunsădemul tti mpi arzonaeraî mpânzi tădegunoai e.Astfel ,parteaadouaai ntervenţi ei ,cares-a concentratî nj urulterenul uidefotbal ,acupri nscurăţareaparcul ui ,ampl asareaa8băncij urulterenul uişia4coșuri degunoi . Peparcursulproi ectul uis-audesfăşuratocampani edei nformareî ncarti er,atel i eredepi cturăcol ecti văşieveni mente cul tural -sporti ve( j ongl eri i ,proi ecţi idefil m,meci uridefotbal ) . Lafinal ulproi ectul uiputemspunecăsuntembucuroșidefaptulcăamreuși toi ntervenţi edeampl oarei n Ferentari ,unl ocevi tatdecetăţeni iBucurești ul ui .S-adovedi tastfelcăeposi bi l ăcooperareadi ntreautori tăţi ,ONGurişicomuni tate. Ori câtarfieadesti gmati zază( cazulFerentari ) ,comuni tateapoateaveadoardecâști gatpri ni mpl i careaacti vă.

Î ntâl ni riî ntreparteneri

6/


/7


Atel i eredel ucrul aĹžcoal a1 36

/8


Atel i er1-i denti ficareaprobl emel ordi ncarti er Dupăcumamconstatatî nurmacercetări l orsoci o-antropol ogi ce,copi i ipetreccelmaimul tti mpî nparc.Astfel amreal i zatî mpreunăcuel evi iȘcol i i1 36atel i eredel ucru,î ncareacești ași -auexpri matvi zi uni l eî nl egăturăcu amenaj areaparcul ui . Î ncadrulpri mul uiatel i er,el evi iaufostî mpărţi ţiî nechi pe,i arpebazafotografii l ordi ncarti er,fiecareechi pă și -aprezentatl i stadeprobl emel egatedespaţi i l epubl i cedi nzonaAl eeaLi vezi l or.Conformi nformaţi i l or rezul tatedi natel i ere,copi i iî șidoresc:bănci ,l eagăne,copacicâtmaimul ţi ,l umi nanoaptea,masăde pi ng-pong,tobogan,unl ocl i ni ști tpentruoameni iî nvârstă,terendebaschet,spaţi uspeci alamenaj atpentru câi ni ,coșuridegunoi ,terendefotbal . Nu-șidoresc:câi nivagabonzi ,mași niparcatepetrotuar,vegetaţi eneî ntreţi nută,gunoai e,copi i idi strugători deparcuri ,pol uare.

Atel i er2-i ntervenţi ipefotografii Î npri maparteaatel i erul uiaavutl ocoprezentarei nteracti văapri nci pi i l ordeamenaj areaunuiparc, susţi nutădestudentel evol untaredel aFacul tateadeHorti cul tură,DepartamentulPei sagi sti că.Prezentarea afostconceputăpeî nţel esulcopi i l or,scopuleifii ndsăl etransmi tăel evi l orcareesterol ulunuiparcpentru comuni tateșicumartrebuiacestaamenaj atî nmodprofesi oni stșidurabi l .Dupăi denti ficareaprobl emel or di ncarti erî npri mulatel i er,avândl aacti vnoţi unide“mi cipei sagi şti ”,el evi iauavutocazi asăoferesol uţi i pentrui ntervenţi aurbană.I ntervenţi apri ndesenpefotografii l ecuparcull e-adatl i bertatemaxi măel evi l or, câtevadi nsol uţi i l epropusedeeiregăsi ndu-seșiî npropunereadeamenaj arereal i zatădepei sagi ști .

9/


1 0/


1 1 /


Atel i er3-vi zi uneadeansambl uasupraparcul ui Î nconti nuareaatel i erul uialdoi l ea,aurmatoparteteoreti că,î ncarel is-avorbi tcopi i l ordespreconceptecum arfi:"parti ci parepubl i că","cetăţeni eacti vă","urbani smșipl ani ficareurbană","factordedeci zi e","dezvol tare comuni tară",i mportanţaparti ci pări il avi aţacomuni tăţi i ,desprecumputemaveauncarti ermaifrumosșide ceestenecesarsăavemgri j ădespaţi i l ecomuni taredi ncarti er.Pentrucael evi isăî nţel eagăceî nseamnătoate acesteapuseî npracti că,l e-amoferi tșicâtevaexempl edeproi ecteparti ci pati veî ncomuni tateșide modi ficareaunorspaţi ipubl i cepri nacţi uneacetăţeni l or.Aceastăparteteoreti căaavutuni mpactpozi ti v asupral or,scopuleifii nddea-ifacesăsi mtăi mportanţapropuneri l orpecareeil efac,săî nţel eagăcăsunt băgaţiî nseamășicăvari antel epecarel eoferăsepotconcreti za.Așadar,î nul ti maparteaatel i erul ui ,copi i i și -auexpri matvi zi uni l easupraamenaj ări iî ntregul uiparcpri nmetodacol aj ul ui ,avândl adi spozi ţi emaimul te el ementeșii magi ni ,del adi feri teconstrucţi ifuturi ste,pânăl adi versespeci idecopacișiflori .

/1 2


1 3/


Atel i er4-creaţi eşidesi gndeflyere

Dupăpri mel eatel i erecucopi i i ,î ncares-auconturati dei l el ordeamenaj are,următorulpaserasăl eprezentăm l ocui tori l ordi nAl eeaLi vezi l orproi ectulșipropuneri l eel evi l or.Astfel ,î n1 0Apri l i eurmasădesfășurămo campani edei nformareî ncomuni tate,i nformareacetăţeni l orfii ndesenţi al ăpentruunschi mbdei deiproducti v șipentruaafladi sponi bi l i tateaoameni l ordeasei mpl i ca.Am consi deratcăoabordareformal ăveni tădi n parteanoastrăpoatenuarfimobi l i zatl afeldeputerni coameni ipentruoparti ci parenumeroasăl aeveni ment. Astfelî ncadrulatel i erul uialpatrul ea,el evi iaufostprovocaţisăpromovezeeiî nși șieveni mentul ,i mpl i ci tși expozi ţi acul ucrări l ereal i zatedeei .Î ntâl ni reas-atransformatî ntr-osesi unedebrai nstormi ngarti sti c,i ardi n desenel ecopi l ărești ,si ncereșifăcutecupasi uneaurezul tatni ștemodel edefluturașineconvenţi onal e,carete făceaucelpuţi ncuri ossăparti ci pil aeveni ment.Di stri buţi aafostasi guratădemembriKomuni tas,vol untariși copi i ,careauî mpărţi tmateri al el epri nșcoal ășicetăţeni l ordi ncarti er.

1 4/


Atel i er5-pl i mbareurbană Di nexperi enţaproi ectel oranteri oareamconstatatcămul ţidi nl ocui tori iFerentari ul ui ,î nspeci alcopi i i ,nuau expl oratal tezoneal eBucurești ul ui .Mobi l i tateacopi i l oreredusămaial esdi ncauzaposi bi l i tăţi l orfinanci are precare.El evi iaufostî ncântaţidefiecaredatacândauavutocazi asămeargăî nal tcarti er.Amal espentru expl orareParculTi neretul ui ,potri vi tatâtpentruaj ucafotbalșipentruaserel axaî nhamac,câtșipentrual e prezentaparculdi nperspecti vaamenaj ări ipei sagi sti ce.

1 5/


Cumsepuneteori ai npracti că.ADPSector5î nacţi une Dupăatel i erel ecucopi i ișiconsul tări l ecucetăţeni i ,auurmatnegoci eri l ecuautori tăţi l e.Di mensi unea parti ci pati văapresupusi mpl i careaacestoraî namenaj areșiî nî ntreţi nereapost-amenaj are,deoareceesteun spaţi upubl i caflatî nadmi ni strareal or.Aj utorulafostastfelreci proc,Asoci aţi aKomuni tascontri bui ndcu fonduri l e,ADPcumânadel ucru,experi enţașil ogi sti ca.Pri mulcontactcui nsti tuţi aafostunulî ncuraj ator: amfosti nvi taţil adi scuţi ipefonduluneiati tudi nipozi ti ve,fărăsănel ovi mdei ndi ferenţă.Fi i ndprobabi l pri ntrepri mel eproi ectecuunONG,urmareaafostundi al ogmaigreoi ,mul teî ntâl ni rișiamânărirepetate pri vi ndî ncepereal ucrări l or.Toateacesteaaufostj usti ficate,avândî nvederecăoechi pădenumaicâţi va munci toriaflaţiî nsubordi neaADPsector5trebui esăseocupedeamenaj ări l espaţi i l orverzidi ntr-unî ntreg sector. Î nsăexperi enţaacumul atădeangaj aţi ii nsti tuţi eiî namenaj areaparcuri l orafostfoarteuti l ăpentruaaj unge l avari antăfinal ădei ntervenţi e.Bugetulne-aconstrânssăgăsi m sol uţi i l ecel emaii ngeni oase,fii ndo experi enţăi nedi tăatâtpentrupei sagi șticâtșipentruangaj aţi iADPsector5. Structuraparcul uișimoduldefol osi reî mpartspaţi ulî ndouăzone:terenuldefotbalșiparteafol osi tăpentru soci al i zareșirel axare.Fonduri l enune-arfiaj unspentruconstrucţi aambel orzone.Pri nurmareADPne-a veni tî nî ntâmpi nare,contri bui ndcumobi l i erulurban( băncuţeșicoșuridegunoi )pentruspaţi ulderel axare,i ar masadepi ngpongșibăncuţel edel emnaufostconstrui tedeechi paKomuni tas,î ncol aborarecuparteneri isăi șioameni idi ncomuni tate.Deasemeneaafostreal i zatăoi gi eni zarecompl etăaparcul ui ,fii ndadunatetoate gunoai el eșităi atăi arbă. Scopulpri nci paleraamenaj areaterenul uidefotbal ,deoareceesteunspaţi udei nterescomun,careadunăî n j urull uitoatecategori i l edevârstă.Bărbaţi i ,del acopi ipânăl aceibătrâni ,î lfol osescpentrufotbal ,i arpri eteni i l orșimamel ecopi i l orseadunăî nj urulterenul ui ,pentruaurmărimeci uri l esaupentrua-șisupravegheacopi i i aflaţil aj oacă.Bănci l eaufostdi spusestrategi c,î nj urulterenul uidefotbal ,astfelsecreeazănoil egăturiî ntre oameni ,toţimembricomuni tăţi iavândocazi asă-șipetreacăti mpull i berî ntr-unmodsănătosșipl ăcut. Soci al i zareașipracti careafotbal ul uiî ntr-unl ocrevi tal i zatreprezi ntăoal ternati văl aconsumuldedroguriși petrecereati mpul uiî nfaţatel evi zorul uisauî nscarabl ocul ui .

/1 6


/1 7


/1 8


Propunereapetermenl ung ASOP( Asoci aţi aPei sagi ști l ordi nRomâni a)afostunpartenerdeci si vî nproi ectpri ni mpl i careșiexperti za oferi tă.Neaj unsuri l ecucareseconfruntăl ocui tori iFerentari ul ui ,pri vi ndaccesull aspaţi ipubl i cedecal i tate, i -adetermi natpemembriASOPsăsei mpl i ceî nproi ect.Moti vaţi apei sagi ști l ors-amani festatatâtpri n parti ci pareal atoateacti vi tăţi l eproi ectul ui ,câtșipri nconsul tareapermanentăacomuni tăţi i .Astfel , propunereadeamenaj areî nai ntatăcătreautori tăţiesteunaadaptatăcondi ţi i l ordi nAl eeaLi vezi l orșinevoi l or mani festatedecetăţeni . Scopulproi ectul uiderul atdeAsoci aţi aKomuni tasafostamenaj areaparţi al ăaspaţi ul ui ,acţi unecaresă consti tui euni mbol dpentruautori tăţi .Pentrucai nţi ati vasănuseopreascăai ci ,Asoci aţi aPei sagi ști l ordi n Români așiAsoci aţi aKomuni tasauî nai ntatautori tăţi l orunproi ectprofesi oni stdeamenaj areaî ntregul ui parc.Persoanel ededeci zi edi ncadrulPri mări eișiADP-ul uicucareamavutmaimul teî ntâl ni riaufost î ncântatedepropunereșiaupromi scăvori ncl udeproi ectulî nbugetulpentruanulvi i tor.Acestproi ectne oferăî ncredereacăsepoateschi mbacevașiî nRomâni a,dari ni ţi ati vatrebui esăvi năcelpuţi npentruî nceput, di nsprecomuni tăţișiONG-uriî nspreautori tăţi ,acesteafii nddi spusesăcoopereze.

Părereapei sagi şti l or ‘ ’“Di ni ni macarti erul uimeu”esteunproi ectcareasudatl egăturadi ntrecomuni tateşiconsumuldespaţi u publ i c.Caşiexperi enţă,acestproi ectascosl ai veal ănevoi adei ntervenţi eurbanăî nzonemaipuţi nvi zi bi l eal e oraşul ui ,darşidori nţadei mpl i caredi nparteal ocui tori l or.Maimul t,amdovedi tcăsepoatel uaati tudi neşise poatefaceoschi mbareî nceeacepri veştei mpl i careacetăţeni l orî nvi aţaurbană. Lani vel ulî ntregul uioraşseaccentueazăocri zădespaţi upubl i cconsumabi l ,î ncareoameni isăpetreacăti mpul l i ber.Avemnevoi edespaţi ipubl i cecaresăreuneascădi feri tecomuni tăţideoamenişicaresăî mbunătăţească canti tateaşical i tateadespaţi iverziî ni nteri oruloraşul ui . Locui tori iunuioraş,î nspeci alceiaiunuioraşdecal i brulBucureşti ul ui ,auaşteptăridi nparteaautori tăţi l orsă parti ci pel aî mbunătăţi reaconsumul uidespaţi upubl i c,pri namenaj areaşimentenanţazonel orcaresă pri meascăvi zi tatori .Decel emaimul teoril i psauneiati tudi niî nfavoareaaşteptări iconti nue,ducel a degradareadi nceî ncemaiaccentuatăaspaţi i l orpubl i ce.ParculAl eeaLi vezi l orseaflaî ntr-ostarede degradare,î nsănudi nl i psadeuti l i zarecidatori tăfol osi ri iconstanteşil i pseideî ntreţi nere.Î nasfeldecazuri estenevoi edoardei mpul spentruadecl anşai nteresuldeparti ci parealcomuni tăţi i .

1 9/


Afostunproi ectbi neorgani zat,concentratnudoarperezul tatefizi cecişipecol aborareaî ntreoameni ,având capunctcentrall ucrulcuel evi iŞcol i i1 36di nFerentari .Pri natel i erel edel ucruamdesoperi tcapaci tateadea l ucraî nechi păî ncădel aovârstăfragedă,fărăaaveavreobari erăl egatădedi ferenţel edevârstă,educaţi e sauetni e.El evi icares-aui mpl i catî nproi ectaudovedi toatenţi eui mi toareşiuni nteresconstantî nteme precumecol ogi e,vi aţăpubl i căşichi arpei sagi sti că.Astfelamreuşi tsăaflămpărereal orsi ncerădesprecumar dorisăfiespaţi ulpubl i cî ncarepetrecaproapetoatăzi ua. Pl anuldeamenaj arealparcul uiaţi nutcontdedol eanţel eel evi l or,expri mateî nschi ţepecareaceşti al e-au real i zatî ncadrulatel i erel ordel ucru.Î nsăacti vi tăţi l epecareel evi il eî ntrepri ndsauvorsăl eî ntrepri ndăî n parculAl eeaLi vezi l or,nuaureprezentatl i mi tapropuneri ideamenaj are.Copi iaunevoi edespaţi idej oacă,i ar adul ţi iaunevoi ederel axare,spaţi ideî ntâl ni reşizoneî ncaresepoatefacemi şcare.Propunereareal i zatăa ţi nutcontdenevoi l ecomuni tăţi i ,nevoicarepotfisati sfacutepri ntr-oamenaj arefuncţi onal ăşiesteti căa parcul ui ,răspunsull anecesi tăţifii ndpusî ntr-oformăcoerentă,pri nl egături l eî ntrespaţi i l epropuseî nparc, vegetaţi eşimobi l i er. Zonedeî ntâl ni re,terendefotbal ,zonădej oacăpentrucopi i ,toateacesteareprezi ntărăspunsull adol eanţe darşipunctuldeponi reali mpl i cări ioameni l orî namenaj areaunuispaţi ucaredeşiestepubl i c,estecreat pentruafifol osi tî npri nci paldecătrel ocui tori . Di versi tateapecareacestproi ectşi -apropussăoati ngă,acupri nsdeasemeneacol aborareacuspeci al i ştidi n afaraţări i ,l ucrui mportantî nceeacepri veştegăsi reauneisol uţi ideamenaj areopti meşii novati ve,î nvederea fol osi ri icorecteaspaţi ul uişiposi bi l i tateamentenanţeidurabi l eaparcul ui .

Admi ni straţi adomeni ul uipubl i c( ADPSector5)aocupatunroli mportantî nreal i zareaacestuiproi ect, aj utându-nesăduceml abunsfârşi ti mpl ementareauneipri meetapeî namenaj areaparcul uiAl eeaLi vezi l or. Di nferi ci reesteunî nceputfoartebunî nstabi l i reauneil egăturiî ntrecomuni tateşiadmi ni straţi apubl i că,este unî nceputcareaatrasatenţi aasupral egături iputerni ceî ntre‘ ’ vrea’ ’şi‘ ’ pot’ ’î nceeacepri veştecomuni tăţi l e del ocui tori ,referi torl aspaţi i l everzipubl i ce.

20/


Spaţi i l everzipubl i cedi nBucureştisuntdi nceî ncemainegl i j atedecătreautori tăţi ,i arnoi ,capei sagi şti trebui esătragemunsemnaldeal armăşisăarătămfaptulcăsepoateamenaj aunspaţi uverdecal i tati v,i ar cuspri j i nulcomuni tăţi ivomreuşisărăzbatemputerni cai ndi ferenţăaautori tăţi l orasuprazonel orverzide di mensi unimi ci .Spaţi i l edeproxi mi tateşiparcuri l edemi cidi mensi unisuntdemul teorii gnorate,deşiacestea potconsti tuioreţeaverdei mportantăl ani vel uloraşul ui . Î ncontextuluneidezvol tărirapi deazonel ordel ocui rel i psi tedespaţi ipubl i cesaucuspaţi ipubl i cedar degradate,urbani smulparti ci pati varemarişansedeal uaampl oare.Î nsăcondi ţi avi tal ăaparti ci pări ipubl i ce estei nteresulpubl i cşii ni ţi ati vaveni tădi nparteacomuni tăţi i .

I ni ţi ati val ocui tori l oresteî ncuraj atădecătredi ficul tăţi l edecomuni caredi ntrecomuni tateşiautori tăţi l e responsabi l edeorgani zareamedi ul uiurbancoerent.Unparc‘ ’ decarti e’ ’poatefireal i zatî nmodprofesi oni st răspunzândl aprobl emel epubl i ceal ecomuni tăţi i ,î nsăparti ci pareatrebui esăfiedi nparteaprofesi oni şti l or, di nparteaautori tăţi l ordarşidi nparteacomuni tăţi i ,cauzasoci al ăaunuiastfeldeproi ect. Col aborareaestechei asuccesul uiunuiproi ect.Î ncazulproi ectul ui‘ ’ Di ni ni macarti erul uime’ ’col aborareaa fostatâtpunctuldepl ecarealproi ectul ui ,câtşiobi ectuli mpl ementări iacestui apesi tpri ncol aborareal ani vel deorgani zare,proi ectareşiexecuţi e.Astfeldi versi tateaconsti tui eunl i antî ntreoamenişiopuntede deschi deresprei deinoi ,pentruproi ecteuti l eşiuni cecadesi gn.‘ ’

/21


Pl anuri l ecupropunereadeamenaj are

/22


/23


Rel aţi acucomuni tatea Del apri mulcontactcucetăţeni idi ncarti er,amobservatooarecarerăceal ădi nparteal or,acești afii nddej a obi șnui ţicupromi si uni l eatâtdi nparteaautori tăţi l orcâtșidi nparteaONG-uri l or.Î nsăpemăsurăce promi si uni l eauî nceputsăcapeteformăi arechi panoastrăsăfiedi nceî ncemaiprezentăî ncarti er,oameni i aufosttotmaidi spușisăsei mpl i ce. Î nul ti mel ezi l eal eamenaj ări i ,oameni idi nAl eeaLi vezi l orne-auaj utatl avopsi reastâl pi l orșicadrel ordepl asă bordurată,l amarcareaterenul ui ,l aconstrui reașii nstal areameseidepi ngpongșiabancuţel ordel emn.Ti neri i di ncarti erșicopi i i ,s-aui mpl i catacti vșis-avăzutî nati tudi neal or,căpri vescparculcual ţiochi ,cafii ndall or acum.Auî nceputsă-șifacăgri j ipentruelșisăî lsupravegheze.Și -audatseamacăi ntervenţi as-afăcutcu eforturi l el orșial enoastre,di nsi nceri tateșibunăvoi nţă. Eveni mentel esporti v/cul tural eauavutmeni reasăfaci l i tezei nteracţi uneadi ntrecomuni tateșiexteri orșisă maidi mi nuezedi nstereoti puri l eșiprej udecăţi l eexi stente.Fotbal ulesteunsportpentru”toatal umea”,care uneșteoameni i ,așacăamorgani zatdouămeci uri ,î ntreoechi păformatădi nmembriKomuni tasșivol untari , versusechi padi nAl eeaLi vezi l or.Chi ardacăs-aj ucatcaî ntr-unmeciofici al ,afostunpri l ejdei nteracţi une, schi mbdei deișiapropi ereî ntremembriechi pel orșiceicareasi stau. Temafotbal ul uiaconti nuatcufil muldocumentar”Maradona”,real i zatdeKusturi ca.Amal esacestfil m, deoareceabordeazăprobl emecomunepentrumul ţiti neridi ncomuni tate:sărăci a,droguri l e,di scri mi nareaetc. Oameni iauurmări tcuatenţi emărturi si ri l el uiMaradona,di ncares-aupututextrageconcl uzi ipozi ti veși î ncuraj atoarepentruvi i tor.Argenti ni anulaporni tdi ntr-unmedi uasemănătorAl ei iLi vezi l or,l uptându-sel a î nceputcusărăci a.Succesulsupreml acarevi seazășifotbal i ști idi ncarti ererasă-ifiefatall uiMaradona. Aavutnevoi edeacestmomentdecumpănăpentruaconști enti zacâtrăui -aufăcutdroguri l e,î nsămul ţinu maiaupartedeadouașansa.Di nreacţi i l eșidi scuţi i l ededupăproi ecţi afil mul ui ,credemcăpovesteal ui Maradonai -ai nspi ratpeti neri idi nAl eeaLi vezi l or. Unal teveni menti nedi tşipegustull ocui tori l ordi nAl eeaLi vezi l or,aufostj ongl eri i l ecufoculsusţi nutede vol untari iKomuni tas.Acesteaaufostacompani atedetarabanel ebătutecutal entdecătrecopi i idi ncarti er.

24/


26/


27/


28/


29/


Pr oi ec tder ul atde î npar t ener i atc uAs oc i aţ i aL’ Ar moi r eUr bai ne şiAsoc i aţ i apent r uDezvol t ar eComuni t ar ăFer ent ar i

Cuspr i j i nul

Asoc i aţ i eiPei sagi şt i l ordi nRomâni a+

Uni ver si t at eadeŞt i i nţ eAgr onomi c e-Fac ul t at eadePei sagi st i c ă

+

ADPSec t or5 F i n a n ţ a td eAg e n ţ i aNa ţ i o n a l ăp e n t r uPr o g r a meC o mu n i t a r e î nDo me n i u l Ed u c a ţ i e i ş i F o r mă r i i Pr o f e s i o n a l e p r i np r o g r a mu l T i n e r e tî nAc ţ i u n e

Din inima cartierului meu  

Proiect de interventie urbana participativa desfasurat in cartierul Ferentari, derulat de Asociatia Komunitas cu sprijinul Programului Tiner...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you