Page 1

BASHKIA BERAT

Pergatiti : Drejtoria e Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve


BASHKIA BERAT VENDIM Nr. 52 Date 25.11.2011 PER SISTEMIN E TAKSAVE DHE TARIFAVE VENDORE NE BASHKINE BERAT Keshilli Bashkiak ne mbledhjen e dates 25.11.2011, mbeshtetur ne : a. Ligjin nr. 8652, date 31.07.2000 “Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”, neni 8 pika III/b, neni 16, pika 2, 3 dhe 4, neni 32 pika f neni 44 germa c b. Ligjin nr. 9632, date 30.10.2006 “Per Sistemin e Taksave Vendore”, te ndryshuar c. Ligjin nr. 9920, date 19.05.2008 “Per Procedurat Tatimore ne R.SH”, te ndryshuar d. Ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre” e. V.K.M nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”. f. Ligjin nr.9774, datë 12.7.2007 "Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis" g. V.K.M nr.587, datë 7.7.2010 “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane dhe turistike” h. Udhezimin e M.M.P.A.U nr.5, datë 26.11.2010 “Për kriteret dhe procedurat për pajisjen me leje të thjeshtë mjedisore të veprimtarive që lëshojnë zhurma në mjedis” i. Udhëzimin e M.M.P.A.U nr. 2, datë 29.06.2010 “Për dokumentacionin e domosdoshëm për të kerkuar leje mjedisore” j. V.K.M nr. 526, date 20.07.2011 “ Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve, në institucionet arsimore publike, për vitin shkollor 2011-2012” k. Ligjin nr. 10119, date 23.04.2009 “Per planifikimin e territorit”, te ndryshuar VENDOSI A. Te miratoje Sistemin e Taksave dhe i Tarifave Vendore ne Bashkine Berat si me poshte vijon : I. TAKSAT VENDORE 1.

TAKSA VENDORE MBI BIZNESIN E VOGEL Niveli i takses vendore mbi biznesin e vogel sipas kategorive dhe nenkategorive percaktohet sipas tabeles se meposhtme :

1


I. a. b. c. d. e. II. a. b. c. d. e.

KATEGORITE DHE NENKATEGORITE TRANSPORT PASAGJERESH Automjete deri 5 vende Automjete 6 deri 9 vende Automjete 10 deri 25 vende Automjete 26 deri 42 vende Automjete mbi 42 vende TRANSPORT MALLRASH Automjete deri 2 ton Automjete 2 deri 5 ton Automjete 5 deri 10 ton Automjete 10 deri 16 ton Automjete mbi 16 ton

Lek/vit 17,500 35,000 40,000 45,000 48,000 28,000 40,000 48,000 50,000 75,000

Sqarime • Taksa vendore mbi biznesin e vogel llogaritet si detyrim vjetor i taksapaguesit. Periudha e detyrimit vjetor fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor te vitit ne vazhdim. • Taksa vendore mbi biznesin e vogel llogaritet per cdo biznes, qofte ky subjekt fizik apo juridik, vendas apo i huaj, me ane te te cilit realizohet nje e ardhur bruto vjetore (qarkullim) me e vogel ose e barabarte me 8,000,000 leke. • Taksa vendore mbi biznesin e vogel paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitet. • Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses vendore mbi biznesin e vogeleshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Detyrimi per taksen vendore mbi biznesin e vogel paguhet me kater keste te barabarte. Kesti i pare paguhet brenda dates 20 Prill. Kesti i dyte paguhet brenda dates 20 Korrik, kesti i trete paguhet brenda dates 20 Tetor dhe kesti i katert paguhet brenda dates 20 Janar te vitit te ardhshem fiskal. Lehtesirat tatimore • Per bizneset qe paguajne njeheresh taksen vendore mbi biznesin e vogel (vjetore) brenda dates 20 Prill, detyrimi i tyre per tu paguar ulet me 10%. 2. TAKSA MBI PASURINE E PALUAJTSHME Ne taksen mbi pasurine e paluajtshme perfshihen : a. Taksa mbi ndertesat, b. Taksa mbi token bujqesore. 2.a TAKSA MBI NDERTESAT Nivelet e takses mbi ndertesat sipas kategorive dhe nenkategorive percaktohet sipas tabeles semeposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. NDERTESA BANIMI a. Ndertuar para vitit 1993 b. Ndertuar gjate dhe pas vitit 1993

Lek/m2 10 12 2


II. NDERTESA TE TJERA a. Ndertesa te subjekteve me aktivitet “tregti me pakice/shumice”, “sherbime”, “profesione te lira”, “import-eksport” b. Ndertesa te subjekteve me aktivitet “prodhim” dhe “ndertim” c. Per siperfaqe (veranda) qe shfrytezohen ne pranvere dhe vere III. TE TJERA a. Objekte te ish ndërmarjeve shtetërore te privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet tregtar a. Sheshe parkimi, perpunimi, tregtimi dhe lodrash per femije

150 105 30

Sqarime • Baza e takses mbi ndertesat eshte siperfaqja e ndertimit ne meter katror e nderteses ose e pjeses se saj, mbi dhe nen nivelin e tokes dhe per çdo kat. Siperfaqja ne pronesi te taksapaguesit percaktohet sipas dokumenteve qe e vertetojne kete pronesi. • Taksa mbi ndertesat per kategorine I “Ndertesa Banimi” (nga familjet) paguhet per cdo ndertese qe qytetari ka ne pronesi. • Taksa mbi ndertesat per kategorine II “Ndertesa te tjera” dhe kategorine III “Te tjera”, paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitet. • Agjent tatimor per vjeljen e takses mbi ndertesen per kategorine I “Ndertesa Banimi” (nga familjet), eshte “Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat”. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses mbi ndertesen per kategorine II “Ndertesa te tjera” dhe kategorine III “Te tjera”, eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. • Per subjektet qe kane siperfaqe (veranda) qe shfrytezohen ne sezonet e pranveres dhe veres taksa e pasurise mbi ndertesat paguhet nga fillimi i sezonit deri ne mbarim te sezonit. Afatet e pageses • Per kategorine II “Ndertesa te tjera” dhe kategorine III “Te tjera” : - Per siperfaqe < 2,000 m2 detyrimi paguhet me nje kest te vetem, brenda dates 20 Prill. - Per siperfaqe ≥ 2,000 m2 detyrimi paguhet me dy keste te barabarta. Kesti i pare paguhet brenda dates 20 Prill dhe kesti i dyte paguhet brenda dates 20 Korrik. • Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. Lehtesirat tatimore • Perjashtohen nga pagimi i takses mbi ndertesat : a. Taksapaguesit, per kategorine I “Ndertesa banimi” dhe qe i perkasin kategorise “Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes si dhe te semure para dhe tetraplegjike.” Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. b. Pronat e shtetit dhe te njesive te qeverisjes vendore, qe perdoren per qellime jofitimprurese, c. Ndertesat e banimit, qe shfrytezohen nga qiramarres me qira te paliberalizuara, d. Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare. 2.b TAKSA MBI TOKEN BUJQESORE Niveli i kesaj takse per siperfaqet e tokes bujqesore te Bashkise Berat eshte 1,400 lek/ha/vit. Sqarime • Baza e takses mbi token bujqesore eshte siperfaqja e tokes bujqesore, ne hektar, ne pronesi te taksapaguesit. Siperfaqja ne pronesi te taksapaguesit percaktohet sipas dokumenteve qe e vertetojne kete pronesi. 3


• •

Detyrimi per taksen mbi token bujqesore eshte vjetor. Ky detyrim paguhet me nje kest te vetem. Agjent tatimor per vjeljen e takses mbi token bujqesore nga familjet eshte“Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat”.

Lehtesirat tatimore • Perjashtohen nga pagimi i takses mbi token bujqesore : a. Taksapaguesit qe i perkasin kategorise “Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes si dhe te semure para dhe tetraplegjike.” Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. c. Siperfaqet e tokes bujqesore qe mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari per pese vitet e para nga çasti i mbjelljes (e konfirmuar nga Drejtoria Rajonale e Bujqesise dhe Ushqimit Berat). 3.

TAKSA E FJETJES NE HOTEL Niveli i takses se fjetjes ne hotel eshte 5 per qind e çmimit te fjetjes ne hotel.

Sqarime • Baza e takses se fjetjes ne hotel eshte çmimi i fjetjes per person, per nje nate. • Subjekt i takses se fjetjes ne hotel jane te gjithe hotelet, motelet, stabilimentet turistik, shtepite e pritjes per turizem familjar dhe çdo objekt tjeter qe perdoret per kete ushtrim veprimtarie. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses se fjetjes ne hotel eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Detyrimi per taksen e fjetjes ne hotel paguhet brenda dates 5 te muajit pasardhes. 4. TAKSA E NDIKIMIT NE INFRASTRUKTURE NGA NDERTIMET E REJA Niveli i takses se ndikimit neinfrastrukture nga ndertimet e reja, sipas kategorive percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE

I. II.

Per ndertesa banimi Per ndertesa te tjera (biznes, tregti, sherbim, prodhim etj)

III.

Per projektet e infrastruktures, per ndertimin e rrugeve kombetare, te porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndertimit te infrastruktures ne energji, perfshire makinerite dhe pajisjet per keto projekte.

IV.

Per ndertesat qe jane ne proces legalizimi

Niveli i takses 2% e vleres se investimit 3% e vleres se investimit 0,1% e vleres se investimit, por jo me pak se kostoja e rehabilitimit te infrastruktures se demtuar 0.5% e vleres se investimit

Sqarime • Baza e takses se ndikimit mbi infrastrukture nga ndertimet e reja eshte vlera ne leke e investimit te ri qe kerkohet te kryhet. Klasifikimi si investim i ri dhe vlerat perkatese percaktohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi per dhenien e lejes se ndertimit. • Niveli i takses shprehet si perqindje e vleres se investimit • Detyrimi per taksen e ndikimit ne infrastrukture i takon investitorit • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses se ndikimit ne infrastrukture per kategorine I “Per ndertesa banimi”, kategorine II “Per ndertesa te tjera (biznes, tregti, sherbim, prodhim etj)” dhe kategorine III “Per projektet e infrastruktures, per ndertimin e rrugeve kombetare, te porteve, aeroporteve, tuneleve, digave, ndertimit te infrastruktures ne energji, perfshire makinerite dhe pajisjet per keto projekte.” eshte Drejtoria e Uranistikes dhe Planifikimit te Territorit prane Bashkise Berat, ndersa per kategorine IV “Per ndertesat qe jane ne proces legalizimi”, agjent tatimor per vjeljen e kesaj takse eshte A.L.U.I.Z.N.I Berat. 4


Afatet e pageses • Pagesa e takses se ndikimit ne infrastrukture do te behet para marrjes se lejes se ndertimit menjehere pas miratimit nga KRRT–ja e Bashkise. Ne rast se subjekti nuk ben pagesen brenda nje muaji nga data e zbardhjes se lejes se ndertimit atehere shfuqizohet leja e ndertimit per kete objekt. 5.

TAKSA E KALIMIT TE SE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E PALUAJTSHME Niveli i takses se kalimit te se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme sipas kategorive percaktohet sipas tabeles se meposhtme : I. II. III.

Lek/m2 300 700 500

KATEGORITE

Ndertesa banimi Ndertesa per tregti te jashtme Ndertesa te tjera

Sqarime • Taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme vendoset per ndertesat dhe te gjitha pasurite e paluajtshme ne çastin e kalimit te se drejtes se pronesise mbi to. • Baza e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme eshte siperfaqja e ndertimit, pronesia e se ciles transferohet. • Baza e takses per kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e tjera te paluajtshme eshte vlera e shitjes se tyre. Niveli i takses caktohet ne perqindje dhe niveli tregues i takses eshte 2 per qind. • Agjent tatimor per vjeljen e takses mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme eshte Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurise se Paluajtshme Berat e cila perfton 3% te shumes se arketuar. Afatet e pageses • Taksa paguhet nga personi, qe kalon te drejten e pronesise mbi pasurine e paluajtshme, para kryerjes se regjistrimit, ne perputhje me aktet ligjore ne fuqi. • Te ardhurat nga taksa mbi kalimin e se drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme derdhen per llogari te buxhetit te Bashkise Berat ne territorin e se ciles ndodhet pasuria, jo me vone se data 30 e muajit pasardhes. 6. TAKSA E TABELES Niveli i takses se tabeles sipas kategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : I.

KATEGORITE Tabelë për qëllime identifikimi: a) Tabelë për qëllime identifikimi, pavarësisht nga sipërfaqja, të trupëzuara në sipërfaqen e ndërtesës ose brenda territorit ku zhvillon aktivitet biznesi dhe që nuk përdoren për të reklamuar aktivitetin e të tretëve. Në të tilla tabela vendoset emri dhe/ose lloji i aktivitetit të kompanisë. b) Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet aktiviteti në formën e përmasat e tabelave të sinjalistikës për orientim.

II.

Tabelë për qëllime reklamimi, të thjeshta dhe elektronike

III.

Tabelë në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura (panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj)

Niveli takses

120 Lek/vit

22,500 lekë/m2/vit deri në sipërfaqen 18 m2. Për sipërfaqe më të mëdha se 18 m2 paguhet 405,000 lekë/vit.

1,000 Lek/m2/dite

5


Sqarime • Per kategorine I “Tabele per qellime identifikimi”, vendosja e tabeles per qellim identifikimi eshte detyrim per te gjithe subjektet tregtare. • Per kategorine II “Tabele per qellime reklamimi, te thjeshta dhe elektronike”, per vendosjen e saj cdo subjekt duhet te kryej keto procedura : 1. Paraqitja e kerkeses me shkrim prane Drejtoria e Uranistikes dhe Planifikimit te Territorit. 2. Paraqitja e planvendosjes. 3. Marrja e miratimit nga Keshilli Teknik i K.RR.T – se 4. Pagesa e lejes per vendosjen e reklames 5. Lidhja e kontrates dhe pagesa e takses se tabeles per qellime reklamimi • Per kategorine III “Tabele ne funksion te ekspozimeve te ndryshme te hapura (Panaire, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj)”, detyrimi per taksen e tabeles llogaritet sipas diteve te percaktuara ne lejen perkatese te leshuar nga strukturat perkatese te Bashkise Berat. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses se tabeles eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Taksa e tabeles paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitetin si dhe per cdo tabele te vendosur. • Detyrimi per taksen e tabeles paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. • Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 7. TAKSA PER ZENIEN E HAPESIRAVE PUBLIKE Niveli i takses per zenien e hapesirave publike sipas kategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : I. II. III.

KATEGORITE Organizim i spektakleve ose panaireve te ndryshme Zenie hapsire publike per qellime tregtimi ne tregjet publike Te tjera

Lek/m2/muaj 99

Sqarime • Baza e takses per zenie te hapsirave publike eshte siperfaqja ne m2, e cila vihet ne shfrytezim nga individe dhe subjekte te ndryshem. • Taksa per zenie te hapsirave publike llogaritet si detyrim mujor i taksapaguesit. • Detyrimi i takses perllogaritet si shumezim i bazes (siperfaqes) me nivelet treguese te saj. • Per rastin e perdorimit te siperfaqes publike me qellim organizimin e spektakleve ose panaireve te ndryshme fillimisht subjekti duhet te paraqese prane Bashkise Berat kerkesen per shfrytezim te hapsires publike. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e takses per zenien e hapsirave publike eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. • Ndalohet zenia e hapsirave publike (trotuare, sheshe etj), te cilat nuk jane te miratuara nga Bashkia Berat. Afatet e pageses • Per kategorine I “Organizim i spektakleve ose panaireve te ndryshme”, pagesa kryhet menjehere me marjen e lejes perkatese nga Bashkia Berat. • Per kategorine II “Zenie hapsire publike per qellime tregtimi ne tregjet publike” dhe kategorine III “Te tjera”, pagesa do te behet brenda dates 30 te muajit perkates. 6


II.

TARIFAT VENDORE

1. TARIFA E PASTRIMIT DHE LARGIMIT TE MBETURINAVE Niveli i tarifes se pastrimit dhe largimit te mbeturinave sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. FAMILIARET a. Per cdo familje b. Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë. II. SUBJEKTE TRANSPORTI a. Transport pasagjeresh dhe mallrash (biznes i vogel/madh) III. SUBJEKTE TE BIZNESIT TE MADH a. Profesione te lira, sherbime, tregti me pakice/shumice, import – eksport etj… b. Prodhim c. Ndertim IV. PER INSTITUCIONET SHTETERORE a. Per cdo institucion shteteror V. PER SUBJEKTET E BIZNESIT TE VOGEL (Jo per subjektet e transportit)

Lek/vit 1,300 650 7,000 40,000 69,000 80,500 50,000

Sqarime • Tarifa e pastrimit per kategorine I “Familiaret”, paguhet nje here ne vit nga cdo familje. • Tarifa e pastrimit per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitet. • Tarifa e pastrimit per kategorine IV “Per institucionet shteterore”, paguhet nje here ne vit nga cdo institucion. • Agjent tatimor per vjeljen e tarifes se pastrimit per kategorine I “Familiaret”, eshte “Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat”. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se pastrimit per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh”, per kategorine IV “Per institucionet shteterore” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. • Per kategorine IV “Per institucionet shteterore” detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 30 Qershor. • Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 7


Lehtesirat tatimore • Taksapaguesit e kategorise I “Familiaret” dhe qe i perkasin kategorive “Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” paguajne 50 % te tarifes normale te pastrimit. Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 2. TARIFA E NDRICIMIT PUBLIK Niveli i tarifes se ndricimit publik sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. FAMILIARET a. Per cdo familje b. Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ”, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë. II. SUBJEKTE TRANSPORTI a. Transport pasagjeresh dhe mallrash (biznes i vogel) b. Transport pasagjeresh dhe mallrash (biznes i madh) III. SUBJEKTE TE BIZNESIT TE MADH a. Per cdo subjekt biznes i madh IV. PER INSTITUCIONET SHTETERORE a. Per cdo institucion shteteror V. PER SUBJEKTET E BIZNESIT TE VOGEL (Jo per subjektet e transportit)

Lek/vit 600 300 1,200 1,600 3,000 4,000

Sqarime • Tarifa e ndricimit publik per kategorine I “Familiaret”, paguhet nje here ne vit nga cdo familje. • Tarifa e ndricimit publik per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitet. • Tarifa e ndricimit publik per kategorine IV “Per institucionet shteterore”, paguhet nje here ne vit nga cdo institucion. • Agjent tatimor per vjeljen e tarifes se ndricimit publik per kategorine I “Familiaret”, eshte “Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat”. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se ndricimit publik per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh”, per kategorine IV “Per institucionet shteterore” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill.

8


• •

Per kategorine IV “Per institucionet shteterore”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 30 Qershor. Nese subjekti taksapagues rregjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal.

Lehtesirat tatimore • Taksapaguesit e kategorise I “Familiaret” dhe qe i perkasin kategorive “Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë”, paguajne 50 % te tarifes normale te ndricimit publik. Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 3. TARIFA E GJELBERIMIT PUBLIK Niveli i tarifes se gjelberimit publik sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. FAMILIARET a. Per cdo familje b. Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë. II. SUBJEKTE TRANSPORTI a. Transport pasagjeresh dhe mallrash (biznes i vogel) b. Transport pasagjeresh dhe mallrash (biznes i madh) III. SUBJEKTE TE BIZNESIT TE MADH a. Per cdo subjekt biznes i madh IV. PER INSTITUCIONET SHTETERORE a. Per cdo institucion shteteror V. PER SUBJEKTET E BIZNESIT TE VOGEL (Jo per subjektet e transportit)

Lek/vit 300 150 400 1,000 1,500 2,000

Sqarime • Tarifa e gjelberimit publik per kategorine I “Familiaret”, paguhet nje here ne vit nga cdo familje. • Tarifa e gjelberimit publik per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, paguhet per cdo adrese (kryesore dhe dytesore) ku subjekti zhvillon aktivitet. • Tarifa e gjelberimit publik per kategorine IV “Per institucionet shteterore”, paguhet nje here ne vit nga cdo institucion. • Agjent tatimor per vjeljen e tarifes se gjelberimit publik per kategorine I “Familiaret”, eshte “Sh.A Ujesjelles Kanalizime Berat”. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se gjelberimit publik per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh”, per kategorine IV “Per institucionet shteterore dhe per 9


kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per kategorine II “Per subjektet e transportit”, kategorine III “Per subjektet e biznesit te madh” dhe per kategorine V “Per subjektet e biznesit te vogel”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. • Per kategorine IV “Per institucionet shteterore”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 30 Qershor. • Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. Lehtesirat tatimore • Taksapaguesit e kategorise I “Familiaret” dhe qe i perkasin kategorive “Invalid te punes dhe te luftes, te verber, veterane te luftes, te semure para dhe tetraplegjike, familje me nje pjestare, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë”, paguajne 50 % te tarifes normale te gjelberimit publik. Kjo zbatohet kur asnje person nga familja nuk merret me aktivitet biznesi. 4. TARIFA E PARKIMIT TE AUTOMJETEVE Niveli i tarifes se parkimit te automjeteve sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme: KATEGORITE DHE NENKATEGORITE Tarifa I. AUTOBUSE Lek/orar/vit a. Autobuse te cdo lloji 12,000 II. MIKROBUSE Lek/orar/vit a. Mikrobuse te cdo lloji 6,000 III. AUTOVETURA Lek/vit a. Taksi (1+4) 3,000 IV. KAMIONE Lek/vit a. Deri ne 3.5 Ton 2,000 b. 3.5 Ton deri 8 Ton 2,500 c. 8 Ton deri 14 Ton 3,200 d. Mbi 14 Ton 3,800 V. PARKIM NE VEND – PARKIME ME PAGESE Lek/ore a. Per autovetura personale/ne funksion te aktivitetit tregtar, kamione ej.. te cilet parkojne ne vendparkimet me pagese ne rruge. 50 b. Rezervim te vendeve te parkimit Sqarime • Tarifa e parkimit te automjeteve per kategorine I “Autobuse” dhe kategorine II “Mikrobuse”, paguhet per cdo orar te nisjes se automjetit te percaktuara ne licensene subjektit ose sipas konfirmimit te orareve te nisjes se automjeteve nga Drejtoria e Sherbimeve prane Bashkise Berat (ne rast se subjekti nuk niset sipas orareve te licenses). Vendqendrimet e tyre percaktohen nga Drejtoria e Sherbimeve Publike prane Bashkise Berat. • Tarifa e parkimit te automjeteve per kategorine IV “Kamione”, paguhet sipas tonazhit te mjetit • Tarifa e parkimit te automjeteve per kategorine V pika a “Per autovetura personale/ne funksion te aktivitetit tregtar, kamione ej.. te cilet parkojne ne vendparkimet me pagese ne rruge”, paguhet nga cdo mjet i mesiperm qe parkon ne vend-parkimet me pagese dhe per cdo ore parkimi. 10


• •

Tarifa e parkimit te automjeteve per kategorine V pika b “Rezervim te vendeve te parkimit”, paguhet nga subjektet private dhe publike, te cilet rezervojne vende parkimi. Kjo tarife, per cdo rezervim vendparkimi, perllogaritet duke shumezuar tarifen per ore me koeficentin 0.4, shumezuar me 8 ore pune ne dite, per 22 dite pune ne muaj dhe per 12 muaj. Te gjithe subjektet qe duan te rezervojne vend parkime duhet te marrin leje ne Drejtorinee Sherbimeve prane Bashkise Berat. Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se parkimit per kategorine I “Autobuse”, kategorine II “Mikrobuse”, kategorine III “Autovetura” kategorine IV “Kamione” dhe kategorine V pika b “Rezervim te vendeve te parkimit” eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se parkimit per kategorine V pika a “Pe autovetura personale/ne funksion te aktivitetit tregtar, kamione ej.. te cilet parkojne ne vendparkimet me pagese ne rruge” do te jete shoqeria qe mund te perzgjidhet per administrimin e ketij sherbimi ose Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat ne rast se administrimi nuk do te kryhet nga nje shoqeri tjeter.

Afatet e pageses • Per kategorine I “Autobuse”, kategorine II “Mikrobuse”, kategorine III “Autovetura”, kategorine IV “Kamione”, dhe kategorine V pika b “Rezervim te vendeve te parkimit”, detyrimi paguhet me nje kest te vetem, i cili paguhet brenda dates 20 Prill. • Per kategorine V pika a “Per autovetura personale/ne funksion te aktivitetit tregtar, kamione ej.. te cilet parkojne ne vendparkimet me pagese ne rruge”, detyrimi paguhet ne momentin e parkimit. • Nese subjekti taksapagues regjistrohet rishtaz, pezullon veprimtarine ose aplikon per cregjistrim prane Q.K.R-se gjate vitit, detyrimi tatimor llogaritet duke shumezuar nivelin e takses per vitin e plote kalendarik me numrin e muajve te plote gjate te cileve veprimtaria eshte kryer (perfshire muajin korrent per te cilin eshte bere aplikimi per rregjistrim, pezullim ose cregjistrim) dhe duke e pjesetuar ate me 12 muajt e vitit kalendarik fiskal. 5. TARIFE TREGTIMI ME MJET Niveli i tarifes se tregtimit me mjet eshte 200 lek/mjet/dite. Sqarime • Tarifa e tregtimit me mjet paguhet per cdo mjet qe tregton ne tregun e shitjes me shumice te fruta-perimeve. • Tarifa e tregtimit me mjet, paguhet nga cdo mjet qe tregton kundrejt prerjes se biletes perkatese. • Orari i tregtimit eshte cdo dite deri ne oren 800, vetem ne ambientet e lejuara, si dhederi ne momentin e funksionimit te Tregut te Shitjes me Shumice Fruta - Perime. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se tregtimit me mjet eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per tarifen e tregtimit me mjet, detyrimi paguhet ne momentin e prerjes se biletes. 6. TARIFE PER VENDOSJE TE TAVOLINAVE TE LOKALEVE (BAREVE) JASHTE NJESISE Niveli i tarifes per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise eshte 50 lek/tavoline/dite. Sqarime • Tarifa per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise paguhet per cdo tavoline te vendosur. • Lejohet qe periudha e vendosjes se tavolinave te lokaleve (bar) jashte njesise, te jete periudha pranvere dhe vere. • Lejohen te vendosen gjithsej deri ne 6 tavolina, te cilat duhet te jene te vendosura ne nje rresht, anes murit te lokalit (barit). • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise eshte Drejtoria e Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. 11


Afatet e pageses • Per tarifen per vendosje te tavolinave te lokaleve (bareve) jashte njesise, detyrimi paguhet me dy keste, ne fillim te periudhave perkatese. 7. TARIFE PER ZENIE HAPESIRE PUBLIKE TE MBULUAR Niveli i tarifes per zenien e hapesirave publike te mbuluara sipas kategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : I. II. III.

Bulmet, mish Fruta, perime, veze Artikuj jo ushqimore

KATEGORITE

Lek/m2/dite 50 40 30

Sqarime • Baza e tarifes per zenie te hapsirave publike te mbuluar eshte siperfaqja ne m2, e cila vihet ne shfrytezim nga individe dhe subjekte te ndryshem. • Tarifa per zenien e hapsirave publike te mbuluara llogaritet si detyrim ditor i taksapaguesit. • Detyrimi i tarifes perllogaritet si shumezim i bazes (siperfaqes) me nivelet treguese te saj. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes eshte Drejtoria e Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per tarifen per zenie hapsire publike te mbuluar pagesa do te behet brenda dates 30 te muajit perkates.

8. TARIFE PER LICENSE/CERTIFIKATE NE FUSHEN E TRANSPORTIT RRUGOR Niveli i tarifes per mjetet e transportit rrugor qe pajisen me license/certifikate nga Bashkia Berat, sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme: KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. TRANSPORT UDHETARESH a. Brenda vendit • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese - Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt qytetese • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese - Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt rrethqytetese • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut - Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut • License per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese brenda qarkut - Certifikate per transport udhetaresh ne linje te rregullt nderqytetese ndermjet qarqeve • License per transport udhetaresh me taksi II. TRANSPORT MALLRASH a. Brenda vendit • License per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit - Certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit • Certifikate per transport mallrash brenda vendit per llogari te vet

Njesia

Tarifa/Lek Afati 5 vjet

Per linje Per mjet Per linje Per mjet Per linje Per mjet Per linje Per mjet Per mjet

40,000 5,000 20,000 7,500 75,000 7,500 75,000 7,500 20,000

Per license Ton/kapac Ton/kapac

40,000 100* 100* 12


• Certifikate per terheqes III. SHERBIME TRANSPORTI a. License per agjensi transportit udhetaresh dhe taksi brenda vendit b. License per agjensi transporti nderkombetar udhetaresh

Per terheqes

7,500

Per license Per license

15,000 40,000

Sqarime • Per dublikate me te njejten permbajtje dhe afat vlefshmerie paguhet 30% e vleres se plote. • Per rastet e ndryshimeve ne license/certifikate qe kane te bejne me elementet e perdoruesit te mjetit, fushes se operimit etj paguhet 30% e vleftes se plote • * Per tarifat ku njesia eshte “Ton/kapac” vlefta e dale nga llogaritja e ton/kapacitet do te shumezohet me pese. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes se parkimit te automjeteveeshte Drejtoria e Sherbimeve Publike prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per tarifen per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor, detyrimi paguhet menjehere me marrjen e licenses/certifikates. 9. TARIFE PER VENDOSJEN E ANTENAVE CELULARE Niveli i tarifes per vendosjen te antenave celulare eshte 200,000 lek/vit per cdo antene te vendosur. Sqarime • Kjo tarife paguhet cdo vit, nga shoqerite e telefonise celulare (A.M.C , Vodafone, Eagle, Plus etj) te cilat kane vendosur antena shperndarese te senjalit telefonik levizes (mobile/celular) ne territorin e Bashkise Berat. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes per vendosjen e antenave celulare eshte Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Afatet e pageses • Per tarifen per vendosjen e antenave celulare, detyrimi paguhet brenda dates 20 Prill. 10. TARIFE NDIKIMI NE INFRASTRUKTUREN RRUGORE NGA MJETET E TONAZHIT TE LARTE

Niveli i tarifes per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte eshte 1,000 lek. Sqarime • Kjo tarife paguhet nga drejtuesi i mjetit per cdo kalim (hyrje/dalje) ne piken e kontrollit. • Kjo tarife aplikohet per mjetet qe kryejne transport mallrash, me tonazh ≥ 7 Ton (pesha e mjetit pa ngarkese, bazuar ne lejen e qarkullimit te mjetit). • Ne rast mospagese te tarifes nga drejtuesi i mjetit, punonjesit ne piken e kontrollit kane te drejten te sekuestrojne lejen e qarkullimit te mjetit. Ne te tilla raste do te plotesohet procesverbali perkates. Afatet e pageses • Per tarifen per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte, detyrimi paguhet nga drejtuesi i mjetit ne momentin e kalimit ne piken e kontrollit kundrejt biletes se prere. Lehtesirat tatimore a. Perjashtohen nga pagimi i tarifes per ndikimin ne infrastrukturen rrugore nga mjetet e tonazhit te larte mjetet qe kryejne transport te udhetareve.

13


11. TARIFE REGJISTRIM VEPRIMTARIE Niveli i tarifes se regjistrimit te veprimtarise sipas kategorive percaktohet sipas tabeles se meposhtme : I. II. III.

Ambulante Subjekte fizike Subjekte juridike

KATEGORITE

Lek 2,000 15,000 20,000

Sqarime • Tarifa e regjistrimit te veprimtarise paguhet njehere te vetme ne momentin e celjes se aktivitetit. • Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifes eshte Drejtoria e Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve prane Bashkise Berat. Lehtesirat tatimore • Per bizneset qe celin rishtaz aktivitet ne fushen e tregtimit/prodhimit te artikujve artizanale ose ne fushen e turizmit familjar me seli ne lagjet muzeale “Kala”, “Mangalem” dhe ”Gorice”, detyrimi per tarifen e regjistrimit te veprimtarise ulet me 30%. 12. TARIFA TE TJERA Niveli i tarifave te tjera, sipas Drejtorive te ngarkuara per mbledhjen e ketyre te ardhurave percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit a. Kuote ushqimore per nxenesit • Me burse te plote • Me gjysem burse • Me pagese b. Tarife (kuote) paradhenie • Per regjistrim ne cerdhe • Per regjistrim ne kopesht II. Tarifa te Drejtorise se Sherbimeve Publike a. Tarife therje • Bageti te trasha • Bageti te imta • Derra • Pula b. Tarife per sherbim disifektimi • Ne familje • Ne Institucione jo ne varesi te Bashkise III. Tarifa te Dejtorise se Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit a. Tarife akt – kontrolli nga specialistet e Drejtorise per : • Akt piketimi • Kontroll kuote ±0.00 • Kontroll karabinaje • Rifiniture dhe sistemim territori

Tarifa Lek/muaj 3,182 6,365 Leke 3,000 3,500 Lek/koke 200 100 100 20 Lek /sherbim 500 1,000 Lek/kontroll 3,000

14


b. Tarife per ndertim fasade objekti • Per cdo m2 IV. Tarifa te Pallatit te Kultures “Margarita Tutulani” a. Sallat e mbledhjeve/leksioneve b. Salla e madhe (holli) c. Per shfaqje te organizuara per cerdhet, kopshtet, shkollat d. Per shfaqje/mbledhje te organizuara nga Bashkia Berat V. Tarifa te Galerise se Arteve “Edwart Lear” a. Per ekzpozita private te ndryshme b. Per piktoret/talentet e rinj Beratas c. Per ekzpozita te organizuara nga Bashkia Berat VI. Tarifa te Bibliotekes “Vexhi Buharaja” a. Per mbledhje te organizuara ne sallen e madhe (hollin) b. Per mbledhje te organizuara ne sallen e madhe (hollin) nga Bashkia Berat c. Hapje kartele lexuesi te rregullt • Per nxenesit e shkollave nentevjecare dhe te mesme • Per kategori te tjera

Lek/m2 30 Lek/zenie salle 5,000 10,000 Lek/dite 5,000 Lek/zenie salle 4,000 Lek 50

Sqarime • Per kategorine I “Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit”, te ardhurat nga Tarifa (kuote) peradhenie per regjistrim ne cerdhe dhe kopesht jane te kthyeshme ne funksion te detyrimeve qe mund te lindin ndaj cerdhes dhe kopshtit ne fund te periudhes se qendrimit ne cerdhe dhe kopesht. • Te ardhurat per kategorine II “Tarifa te Drejtorise se Sherbimeve Publike” dhe per kategorine III “Tarifa te Dejtorise se Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit” arketohen per cdo sherbim te kryer ndaj cdo subjekti/familjeje/institucioni jo ne varesi te Bashkise. Baza materiale per kryerjen e sherbmit te disifektimit duhet te sigurohet nga kerkuesi i sherbimit. • Te ardhurat per kategorine IV “Tarifa te Pallatit te Kultures Margarita Tutulani”, kategorine V “Tarifa te Galerise se Arteve Edwart Lear” dhe kategorine VI “Tarifa te Bibliotekes Vexhi Buharaja” te ardhurat do te aketohen ne favor te Bashkise Berat, ne momentin e paraqitjes se kerkeses prane Bashkise Berat. • Strukturat e ngarkuara per mbledhjen e tarifave te mesiperme jane Drejtorite/institucionet e varesise perkatese. Afatet e pageses • Per kategorine II “Tarifa te Drejtorise se Sherbimeve Publike ” dhe per kategorine III “Tarifa te Dejtorise se Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit”, te ardhurat arketohen per llogari te Buxhetit menjehere pas kryerjes se sherbimit. 13. TARIFA TE SHERBIMIT ADMINISTRATIV Niveli i tarifave te sherbimit administrativ sipas kategorive dhe nenkategorive perkatese percaktohet sipas tabeles se meposhtme : KATEGORITE DHE NENKATEGORITE I. Terheqje dokumentash dhe njehsim me origjinalin nga arkiva a. Per cdo dokument (Vendime te K.B, K.RR.T, ekstrakt harte nga arkiva teknike ne formatin A4 dhe A3 , etj..) II. Dhenie vertetimi a. I thjeshte b. Te tjere (per pjesmarje ne tender, per ivestime te Bashkise zbatuar nga shoqerite ndertuese , per pagen neto mesatare, per bazen e vleresueshme etj..) III. Autorizim per tregtimin e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre

Tarifa Lek/cope 1,000 Lek /cope 100 500 Lek/autorizim

15


a. Per stacione shitjeje karburanti, gazi te lengshem, vajrash lubrifikante dhe te stacioneve te mbushjes se bombulave te gazit te lengshem (per automjete) b. Per njesite shitjes se lendeve djegese (per ngrohje) IV. Leje ushtrim aktiviteti per subjektet, aktivitetit i te cilave eshte burim zhurme a. Për mjediset e hapura b. Për mjediset e mbyllura V. Dhenie dokumenti nga Dejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit a. Fotokopje te njehsuara te hartave te Beratit b. Dokument per Z.V.R.P.P me kerkesen e qytetarit c. Fotokopje studimi urbanistik ne formularin A1 d. Ekstrakt i P.V.D (Planit Vendor te Detajuar) e. Dhenie e lejes se shfrytezimit (perdorimit) • Per lokale dhe banesa kolektive • Per banesa individuale f. Dhenie mendimi/vendimi mjedisor • Per cdo subjekt qe ben kerkese prane Pushtetit Vendor VI. Dhenie certifikate veterinare • Per cdo certifikate

100,000 50,000 Lek/cope 5,000 7,000 Lek/cope 5,000 1,000 10,000 15,000 Lek/kat 15,000 10,000 Lek/praktike 3,000 Lek/cope 100

Sqarime • Keto tarifa paguhen per cdo dokument te leshuar nga cdo Drejtori/Rajon. • Vertetime te thjeshta konsiderohen vertetimet per : Page, qenie banor/ish banor lagje i qytetit, verifikim personi, persona qe kane/s’kane toke , vertetim per kufijt, leje ndertimi, blerje trualli, leje sheshi ndertimi, te pa strehe etj • Per kategorine III “Autorizim per tregtimin e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre”, autorizimi jepen per nje periudhe deri ne 5 vjet me te drejte riperseritje. Tarifat per perseritjen periodike te autorizimeve jane sa gjysma e tarifave normale. • Per kategorine IV “Leje ushtrim aktiviteti per subjektet aktivitetit i te cilave eshte burim zhurme” , leja jepet per nje periudhe 1 vjecare me te drejte riperseritje. - Për mjediset e hapura orari i lejimit të veprimtarive, për ditët e premte dhe të shtunë, të jetë nga ora 19.00 deri në orën 24.00, ndërsa për ditët e tjera të javës të jetë nga ora 19.00 deri në orën 23.00, sipas normave të lejuara të zhurmës. - Për mjediset e mbyllura, veprimtaria të lejohet pa kufizime orari, duke respektuar nivelin e lejuar të zhurmës. •

Struktura e ngarkuar per vjeljen e tarifave te sherbimit administrative jane : - Per kategorine I “Terheqje dokumentash dhe njehsim me origjinalin nga arkiva”, eshte “Drejtoria e Menaxhimit te Burimeve Njerezore dhe Marredhenieve me Publikun” si dhe Dejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit prane Bashkise Berat. - Per kategorine II “Leshim vertetimi”, jane gjithe Drejtorite dhe Rajonet e Bashkise te cilet japin vertetimet perkatese. - Per kategorine III “Autorizim per tregtimin e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre”, per kategorine IV “Leje ushtrim aktiviteti per subjektet aktivitetit i te cilave shkakton zhurme” dhe per kategorine V “Dhenie dokumenti nga Dejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit” eshte Dejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Teritorit prane Bashkise Berat. - Per kategorine VI “Dhenie certifikate veterinare ” eshte Drejtoria e Sherbimeve Publike.prane Bashkise Berat.

Afatet e pageses • Tarifat e sherbimit administrativ paguhen ne banke/arke pas prerjes se akt-detyrimit perkates nga Drejtoria/Rajoni/Zyra qe e leshon dokumentin.

16


III.

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

1. Bashkia Berat mund te hyje ne kontakte me subjekte te tjere shteterore ose private, per vjeljen e disa tarifave dhe taksave ne rolin e agjentit tatimor duke i lene subjektit qe do te sherbeje si agjent nje perqindje te caktuar. Per kete midis paleve do te hartohet nje akt â&#x20AC;&#x201C; marreveshje e cila do te nenshkruhet nga titullaret e subjekteve perkatese (Nuk eshte konfirmuar nga Prefektura). 2. Cdo Drejtori ne Bashki nuk duhet te kryeje asnje veprim ndaj qytetareve/subjekteve, te cilet nuk kane likujduar detyrimet per taksat dhe tarifat vendore ndaj Bashkise Berat. 3. Per te gjitha procedurat e tjera jo te permendura ne kete pakete fiskale, te ndiqen procedurat e parashikuara ne ligjet dhe udhezimet specifike per cdo takse/tarife. 4. Vendimi i Keshillit Bashkiak nr.70 date 18.12.2009, i ndryshuar me vendimin nr. 7 date 01.02.2011 dhe çdo akt tjeter qe eshte ne kundershtim me kete Vendim, shfuqizohen. B. Me ndjekjen dhe zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Taksave Rregjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve, Drejtoria e Finances dhe Administrimit Financiar, Drejtoria e Urbanistikes dhe Planifikimit te Territorit, Drejtoria e Sherbimeve Publike, Drejtoria Juridike, Policia Bashkiake, Inpektoriati Ndertimor, Agjentet tatimore, Ndermarjet e Vartesise, Administratoret e Rajoneve, etj...) C. Ky vendim i shtrin efektet nga data 01.01.2012 e ne vazhdim. Ky vendim u miratua me 18 vota.

KRYETARE E KESHILLIT TE BASHKISE VALBONA ZYLYFTARI

Me date 08.07.2008 qyteti i Beratit me Vendim te Komitetit te Trashegimise prane UNESCO nominohet ne Listen e Trashegimise Boterore

17


BASHKIA BERAT

Pergatiti : Drejtoria e Taksave Regjistrimit te Biznesit dhe Tregjeve

Paketa Fiskale 2012  

Paketa Fiskale 2012

Paketa Fiskale 2012  

Paketa Fiskale 2012

Advertisement