Page 1

www.echopmb.co.za

www.echopmb.mobi

maritzburg

@echokzn

PMB Echo

echo@witness.co.za

Aids helpline 0800­012­322

ECHO Your 24/7 community connection

March 27, 2014

shoes

350 00

Sizes 6-10

405 Church St • 471 Church St, Pietermaritzburg Tel: 033 345 3359 • OPEN ON SUNDAY

Pastor: I don’t heal Aids

>> PastorNgcobo stops people from using ARVs NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@mye­ cho.co.za

A

LLEGATIONS abound that Apostolic Faith Revival centre pastor Sphamandla Ngcobo, claims to heal people living with HIV and Aids by praying for them. However, speaking to Echo, Ngcobo denied the allegations, saying he came to Esigodini last Tuesday with the aim of preaching the word of God. His tent is near

Esigodini clinic and the Roman Catholic Church in the area. A worried source told Echo that on Sunday, as he was near the tent, heheardapreacherpromisingcongregants that he was going to bring people who are dependent on antiretrovirals (ARVs) for them to see. He said the church had stopped them from using the ARVs because they are now living on prayers. Ngcobo said he has never made allegationsthathehealsHIV,saying that can be confirmed by recorded video clips that are always taken

during the church service. Echo visited the Esigodini area where the tent is. One of the residents who spoke to Echo said the only worry they have is the noise that is coming from the church during the service. “The problem with the tent churches is the noise. It is unbearable. They sing and play instruments until late and that is unfair to the people who have to wake up for work the next day. “We are not against them praying and fighting demons, but

would ask that they finish earlier so that people can rest,” he said. Ngcobo said he has received the same complaints that people were not happy about the noise. “A senior member from the Roman Catholic Church told me thattherewerecomplaintsfromthe people. He said people were complaining that there is too much noise coming from the tent. “We then asked if we could at least finish the service earlier. The church member promised that he would discuss our request with

other members of the church. Those are the complaints I have received so far. “I have never promised anyone that I heal HIV. The reason I’m there is to preach the word of God and to chase away the demonic spirits,” emphasised Ngcobo. Asked why he chose to come to Esigodini, he said one of his church members had a vision about the area. “After that vision, we decided that we needed to come here and stay for three weeks,” he said.

The Apostolic Faith Revival Centre tent in the Esigodini area. Some residents are complaining that there is a lot of noise, especially at night.

405 church St • 471 church St - Pietermaritzburg tel: 033 345 3359

ShIrtS

OPEN ON SUNDAY

jEAnS ShOrtS

Sizes 28-36

PHOTO:NOMPENDULO NGUBANE

View Our Latest Arrivals Online

tAkkIES tAkkIES SAnDALS

ca cap

14995

29000 Sizes S-L

43000 Sizes 28-36

jA jAckEt

Sizes S-L 00

520

26995

28000 24995 Si Sizes 6-10

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

Sizes 6-10


CRISIS

March 27, 2014

NEWS

2

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

maritzburg

ECHO

CONTACT ECHO

ESSENTIAL NUMBERS

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

MUNICIPAL

TELEPHONE033 355 1247 EDITORnews@myecho.co.za CLASSIFIEDS033 355 1343 REPORTERnokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Umfuyi wase­Ireland ucobelela abakwaMpumuza NOMPENDULO NGUBANE

thola ulwazi kubafuyi bakuyona le ndawo ngendlela nabo abenza ngayo ekunakekeleni izinkomo zabo. “Lokhokuyobesekusizaukuthiulwaziluhlanganiswekubonakaleukuthi singasizana kanjani. Ngizosho nje ukuthi ngihlabeke umxhwele ngobumnandi benyama yenkomo yakuleli zwe. Isiteki engisidlile besiconsisaamathekantilokhokungenze ngaphokophelela ukufuna ukwazi ukuthi ngabe yini le eyenziwayo ezinkomeni eyenza ukuthi zinambitheke ngale ndlela ezinambitheka ngayo. “Okunye engikubonile inani ekudayiswa ngalo inyama yenkomo yalapha lihluke kakhulu kunenani lethu.Inanilenyamayalaphauliphindaphinda kathutha kwinani thina esidayisa ngalo inyama e-Ireland. Lokhokuchazaukuthiinyamayenkomo ibiza ngenani eliphansi kakhulu kunalelo lasezweni lase Ireland,” esho uStrehlow. Inkosi uZondi ibe isichazela uStrehlow ukuthi ezolimo kanye nokufuya kubaluleke kakhulu endaweni yakwaMpumuza. Ibe isiveza nokuthi

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

U

MFUYI osemnkantshubovu ezweni laseIreland uthe ukuthokozele kakhulu ukubona indlela abantu baseNingizimu Africa bezikhandla futhi abazimisele ngayo ekunakekeleni izinkomo zabo ezikhiqiza inyama eyehla esiphundu. UMnu. Karl Strehlow ukusho lokhu ngesikhathi evakashele emzini weNkosi uNsikayezwe Zondi endaweni yakwa Mpumuza ngeLwesine ngesonto eledlule. Ngokusho kuka Strehlow inhloso yokuvakashela endaweni yakwaMpumuza ukuzokwakha ubudlelwane nabafuyi basendaweni. UStrehlow ungumnikazi wendawo ekhiqiza inyama yenkomo edolobheni lase-Ireland kanti useneminyaka engu 25 ekuleli bhizinisi. Inhloso yakhe ukusebenzisana nezwe laseNingizimu Africa nokubheka ukuthi ngabe yini engenziwa ukuze la mazwe omabili asebenzisane ngasohlangothini lwemfuyo.

PHOTO:NOMPENDULO NGUBANE

Esithombeni kusuka kwesokunxele uThubelihle Zondi, uMnu Karl Strehlow neNkosi yesizwe sakwaMpumuza uNsikayezwe Zondi. Okunye okuhlabe umxhwele uStrehlow izinga eliphezulu lokunambitheka kwenyama yenkomo kanye nenani layo lokho athe kuhluke kakhulu nendlela yezwe lase Ireland. “Injongo yethu ukuvakashela lap-

ha namhlanje ukuzofunda ngendlela izinkomo ezinakekelwa ngayo. Lokho kuzosisiza nathi ukuthi sicobelelane ulwazi esinalo ngendlela esisebenza ngayo ezweni lase-Ireland. Ngokunjalo nathi singathanda uku-

KWA BOY

PIONEER WHOLESALE HOUSE 100 RETIEF STREET, PMBURG

VALID FROM 27-3-2014 TO 5-4-2014 • PRICES INCLUDE VAT STATUS ROLL-ON ANCIENT SILVER 55 ml

SANEX ROLL-ON 60 ml

FIRE AND ICE STATUS DEODORANT PINK HAPPINESS/ 150 ml UNFORGETTABLE DEODORANT 90 ml

Only

Only

Only

6

,00

12

,00

Each Each UZIFOZONKE MAZ AMAZING 250 ml WATER

Only

9,00

Each

Only

12

,00

Each

14

,00

Each

ISOPLUS OIL YARDLEY LOTION SHEEN SPRAY LACE/WHITE 85 ml SATIN 250 ml Only

8

,00

Each

500 ml

IMFIHLO YABAFAZI 20 g

RE-JOOVENA 1 litre

CENTRUM 30s

Only

Only

Only

Only

20,00

Each

65

,00

Each

banezicelo ezifana nokwandiselwa indawo yokudipha izinkomo abasazithumele emNyangweni wezoLimo nezeMvelo. “Lokho kungokunye kwezinto ezikhombisa ukuthi ukufuya nokutshala kubaluleke kangakanani kule ndawo yakwaMpumuza. Sizama ngayoyonke indlela ukuthi imfuyo ihlale isesimeni esigculisayo,” esho uZondi. UThubelihle Zondi oyindodana yeNkosi uZondi naye ogxile emkhakheni wezolimo uthe bavumelene noStrehlow ukuthi bazosebenzisana nesizwe samaMpumuza. Uthe kodwa kusenemigudu okuzomele ilandelwe futhi ibhekwe ngaphambi kokuba kufikwe esivumelwaneni sokusebenzisana nomfuyi uStrehlow. Ezinye zezinto ezizobhekwa ngaphambi kwalesi sivumelwano ukubheka ukuthi ngabe izinkomo zethu zisesimweni esihle yini kanti futhi kubhekwe ukuthi ngabe zikulona yini izinga imfuyo okumele ihlale ikulo,”kusho uNkosana uZondi..

75,00

Each

80,00

Each

Only

15

,00

Each CANOVA

50 ml

Only

85,00

Each

BABA BOY

NCP DRY YEAST 500 g

PURE ROYAL SCALP TREATMENT 125 ml

Only

Only

22

,00

Each

PROCYDIN 60s

Only

100,00 Each

40

,00

Each

IMMUNIZER 60s

Only

120,00

Each

KINKY FREEDOM

PRESTIGE SUPER DREAD

NINA DANIELLA

XPRESSIONS SCHARY

AFRO SENSE WEAVING

NINA BODYWAVE

FEMI 28-PIECE 1 Colour

WIGS ASSORTED COLOURS

Only

Only

Only

Only

Only

Only

Only

Only

30,00

Each

45

,00

Each

45,00

Each

45

,00

Each

60

,00

Each

65

,00

Each

85

,00

Each

60

,00

Each


March 27, 2014

maritzburg

ECHO

NEWS

3

IZAZISO Kucelwa ongaba nolwazi ngabazali baSamukelisiwe noSikhanyiso Mwelase abasesithombeni. Shayela usonhlalakahle ku­033 502 0074.

Kufunwa abazali baLesang Nts­ eare, umama wakhe kwabe kun­ guDibuseng. Shayela usonhla­ lakahle uMadlala ku­033 392 8615.

Kufunwa abazali baNtokozo Sit­ hole abangaziwa ukuthi bakuphi. Shayela uMiss T Mkhize ku­392 8608.

kufunwa umama kaTsiliso Nga­ ka Blezz wase­Ashdown. Shay­ ela usonhlalakahle uKheswa ku­033 392 8600.

Kufunwa kaThwarelo Ngaka Blezz ogama lakhe uMillicent. Shayela ku­033 392 8600.

ISIBHEDLELA i-Edendale sicela ukufuniswa izihlobo zika Busisiwe Mbanjwa oneminyaka enguma66, ohlala endaweni yaseSlangspruit, PMB. Inombolo yezihlobo ithi 076 899 2889 kodwa abatholakali (voicemail). Abanolwazi bacelwa bathintane nesibhedlela ku-033 395 4020 bacele uSamke Mncube ongumxhumanisi wesibhedlela nomphakathi. *** ISIBHEDLELA i-Edendale sicela ukufuniswa izihlobo zika

Mphuthi Thulani - (ex- Richmond Hospital), Fuvaha Jeremia - Edendale Khanyile Road, Dlamini Thandeka - Nguqa area Impendle, Dlamini Thabo – Mpumelelo France Onolwazi akashayele isibhedlela ku-033 395 4020 noma ku-033 395 4323. *** KUFUNWA ubaba kaSphesihle no-Andile Dlamini obethandana noNontobeko Dlamini. Shayela usonhlalakahle ku-083 846 3300.

*** Kufunwa uHawulakhe Ngubane obehlala emafakatini ongu baba kaThabiso Zuma, ohlala kaMpumuza ozalwa uZanele Zuma ongasekho emhlabeni. Shayele usonhlalakahle uB Zondo ku033 505 50083.. *** Kufunwa ubaba ka-Akhona Zuma ohlala kaMpumuza ozalwa uZanele Zuma ongasekho emhlabeni. Thinta usonhlalakahle uB Zondo ku033 505 50083..

Send your notices to Echo or e­ mail photos to dumisani@myecho.co.za

Kufunwa umama kaLehlonono Mandizi Ngaka Blezz wase­Ashdown ogama la­ khe uMillicent Blezz. Shayela usonhla­ lakhale uKheswa ku­033 392 8600.

Kufunwa umama ka­Andile ano­Ayan­ da Ngcobo ubaba wabo okunguKhaye­ lihle Ngubane. Shayela usonhlalakahle uMandla Ntsele ku­033 505 0087 uma unolwazi.

A chance for local musicians to hone their skills

A

FOUR­DAY long indigenous music withintheregion. Accordingtotheorgan­ workshop, as part of the third isers’ press release, Artists will be offered Impucuzeko skills and training lectures by prominent industry players development initiative, started on Tues­ and famous artists on stage covering a range of topics such as entertainment day and will end tomorrow at Cedara. law, personal financial The provincial work­ management, dealing shop is hosted only a few with fame and media weeksaftersimilarwork­ (presented by a well shops were wrapped up known maskandi in Mpumalanga and legend Thokozani Johannesburg, and gave Langa), performance four groups an opportu­ and audience develop­ nity to be recorded for ment (presented by an the very first time by award winning artist Impucuzeko skills and Zakes Bantwini), music training initiative. PHOTO: FILE compilation (present­ Impucuzeko skills Maskandi artist ed by SABC Khetha and training develop­ Thokozani Langa Gwala). “These work­ ment is a section 21 com­ pany focusing to developing skills in arts shops are a build­up to the Maskandi mainly film and music. Funded by the Festival that is held every year at Curries National Lottery and Distribution Trust Fountain and is attended by more than Fund these workshops aim to build 10 000 people,” said the press release. capacity and develop aspiring artists Xolani Mcineka is the marketing director

Open on Sundays and Public Holidays 8 am-12 noon • OPEN ON FRIDAY FROM 7.30 AM-2.30 PM

of Impucuzeko skills and training devel­ opment and insists that they chose art­ ists dealing with this traditional and in­ digenous music genre because most of such artists come from rural areas where there are no facilities to assist them with the knowledge they need to acquire be­ fore getting into the music career. “It is important that we continue to develop our people by bringing informa­

tion that will help them understand the arts industry to become better role play­ ers of the future,” said Mcineka. Onthelastdayoftheworkshop,there will be a talent show where participants will stand the chance to win a recording deal. Impucuzeko third annual Maskandi festival will be held on 21 June at Curries Fountain. For inquiries, phone 031 811 6291. –Supplied


NEWS

450 Church Street PMB (opp. Asmalls) Tel: 033-345 3130

4

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

News pages Are you on the pulse of what’s happening in your community? Write for us and get published using the Citizen Journalism tool at www.echopmb.co.za Are you an aspiring journalist? Write for us and get published using the Citizen Journalism tool at www.echopmb.co.za

Your Pharmacy of Choice

HEALTH SHOES

GREEN+CROSS

Z

IMMUNI ER R120

SAVE R40

470

560

R

R

Immune System Enhancer

SUGAR BALANCE R135

Syrup

GET 50m FREE

l

R85

200ml + 50ml

60’s

FOR PILES

RELISLIM

Re-Joovena Ointment 25ml. R75

45 Tablets 30’s................ 35 Tea 20’s...................... 1995 Anusol Ointment 25g.......

R

Starter Pack

R

R155

FOR STRONG HEALTHY HAIR Amla Oil Hair Food 125ml......1799

PRODUCTS

NOW IN STOCK!

Aloe Vera 1lt...........R151 Tre-en-en Caps...... R157 Carotenoid Caps.....R155 Omega 3 Caps........ R69

Pride of Africa 3 in 1 125ml...1799 Beautisa Hair Food 300ml......2995

Gogos gym to maintain a healthy lifestyle

>> On a mission to fight chronic diseases that are usually associated with old age, a Sobantu senior citizens club is running a gym to keep healthy and fit. NOKULUNGA NGOBESE spoke to them.

Independent Distributors

COSMETIC BAGS, SHOULDER BAGS & COSMETIC CASES

MAKE-UP SETS Big Variety to Choose

from R

15

Widest Range • Best Prices

Contains: Eye Shadow, Blush, Face Powder, Lipsticks, Brushes

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Chest Rub

One A Day Vitamins

2995

8

R

30’s

SAVE R60

SAVE R6

Similar to ‘Vicks’

Similar to ‘Centrum’

Septadine

Dr Smith’s

EMULSION R

Antiseptic Ointment

1995

25

25g

SAVE R19

SAVE R10

Similar to ‘Betadine’

Similar to ‘Scotts Emulsion’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

20

R

100’s

20’s

SAVE R29

Similar to ‘Panado’

Similar to ‘Sinutab’

Napamol

Crystal Ice

Sinal NS

1995 SAVE R50

POWER

ADCO

Painamol

(Paracetamol) Syrup

2499

SAVE R25

R SAVE R21

250ml

7

100ml Similar to ‘Panado’

Similar to ‘Ice Man Gel’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? BIOCLEAR

Smart Soda SAVE R35

Spirulina

69

1995

60g

Similar to ‘Citro Soda’

SAVE R20

95 60’s

Similar to ‘Marcus Rohrer’

Terbicil

Dilinct

Cream

Junior

5995 SAVE R16

R

7.5g

Similar to ‘Lamisil’

SAVE R20

35 100ml

Similar to ‘Benylin Wet Cough’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES

ISIWASHO SEZINHLANHLA Buy 1 for R20 Buy 2 for R35

SAVE

R5

TOUCH LIFE ARTHRITIS Buy 1 for R55 Buy 2 for R100

SAVE

R10

MAZ IMMUNE BOOSTER

UMAKHONYA MIXTURE

R10

R20

Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

LULAMA SOAP Buy 1 for R25 Buy 2 for R45

SAVE

R5

NGOMA EGEZI IGAZI Buy 1 for R60 Buy 2 for R100

SAVE

R20

NGOMA 500ml Buy 1 for R65 Buy 2 for R120

SAVE

R10

RE JOOVENA MIX 1lt Buy 1 for R99 Buy 2 for R180

SAVE

R10

AMAZON HERBS 1lt Buy 1 for R120 Buy 2 for R230

SAVE

R10

Buy 1 for R110 Buy 2 for R200

SAVE

2-STEP UZIFOZONKE Buy 1 for R12 Buy 2 for R20

SAVE

R4

INYONGO MIXTURE Buy 1 for R7 Buy 2 for R12

SAVE

R2

UMFUTHO

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

UGAMBU

Buy 1 for R120 Buy 2 for R220

SAVE

R10 SAVE

R20

VUKA UPHILE 1lt Buy 1 for R25 Buy 2 for R40

SAVE

R10

S I NA K H O KO N K E • AT M I N S TO R E

PHOTO: NOKULUNGA NGOBESE

Members of Senzokwethu senior citizens club during one of their aerobics classes.

E

sitting down and doing nothing, we thought about things that we can do to keep healthy and busy. As one grows older, we are more prone to chronic diseases and we want to keep fit. “We do aerobics, swimming classes, fun walks and engage in different sporting codes such as soccer and running. Other than sports, we do beadwork, prayer days and share ideas on how we can curb societal problems that are affecting our communities. We also run a soup kitchen for the elderly on pay days.” She said they also participate in mayoral golden games, where they compete with senior citizens clubs from other areas. The group has also participated in the Truman Magubane fun walk, Dr N. Govender which was hosted and Associates last year. Greater Edendale athletics club secretary, Dumisani Shandu said that they are proud that the elderly are participating Tel: 033 342 2595 • Mon-Fri: 08h30 to 16h30 in sports. “They are setting • Sat: 08h30 to 13h00 a good example, Services Include: even to the young • False teeth • Gold, Silver, Zirconia caps ones, that it is impor• Wide range of tooth jewellery tant to keep a healthy • All conventional dentistry also done lifestlye.” • Children’s Dentist Senzokwethu senior citizens We accept the following cards: secretary Gabisile Mncube urged more men to be part of the club. For more information, contact Mncube at 072 806 Contracted to all medical aids 8257 STABLISHED last year, the club known as Senzokwethu senior citizens caters for the elderly from the age of 60 and upwards,andchargesamembershipfeeofR40 a year. Members meet four times a week to engage in sports, crafts and to talk about issues that affect their community. Speaking to Echo, group member Mummie Zondi said that the club is the brainchild of city mayor Chris Ndlela, to encourage the elderly to live healthy lifestyles. “As most of us are pensioners, instead of

Shop 1 Laager Centre, 88 Longmarket Street


ESKOM & SMT BUS COUPONS ALSO AVAILABLE

We have FULLY SERVICED TOILET FACILITIES & Are WHEELCHAIR FRIENDLY!

Pension Loans Now open

Imali ebolekwayo isivuliwe

In Store, Saturday 5 April, ONLY at Siyaya 441 Pietermaritz St

Sasko Plus Combo

25kg

10kg

10kg

10kg

R479

5LT

10kg

10kg

5LT

10kg

12.5kg 25kg

Tiger Plus Combo 25kg

25kg 50kg

10kg

10kg

25kg

1.8kg

5kg

5kg

R569

Buy 2 of either & GET a 1LT Fair Value Sachet Milk

50kg

1kg

1kg

5LT

Big Family Combo

1kg 2LT

Fruit Yogurt

Maas

25kg

25kg

2LT

25kg

Drinking Yogurt 5 Doz

2LT

2LT

5kg

R769

5LT

Sakazane Combo

1LT

Eac 1kg

5LT For 3

50kg

6x1LT

25kg

200g

R1049

St

5kg

St

ef ti

1LT

Be

rg

Re

f tie i Re ax k T n Ra

Siyaya

5LT

Pi

400g 200g

Pilchards - Chilli

et

m er

a

z r it

St

li ba i m I Tax k n Ra

400g

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 E&OE T’s & C’s apply

Designed by ISOLVE PC SOLOUTIONS - yusuf.isolve@gmail.com

50kg


/ kg Potatoes Pocket Onions Pocket Pocket Butternut Box Tomatoes

Bananas

Pocket Potatoes Pocket Onions Box Tomatoes

Each

Bar One Gateaux

Pineapples

Fresh Cream Swiss Roll

Each

Each

Brisket/ Chuck/Blade /kg

350ml 750ml

750+350ml

Original

250g

2kg

100ml

+FREE Toothbrush

100ml

58’s 50’s 44’s

Get 2 Free Toothbrushes

10’s

Buy 10 Asst & get 1x50’s

Britelite Greenbar Soap

OR

50x20g EACH 10 OR MORE

50x20g EACH

OR 50 OR MORE 3x500g

50x20g EACH

6x500g

500g

50’s

6x330ml

15x1kg

24x500g

15x1kg

6x2LT

48x10g 5 or more cases 12x375ml

48x10g

5x48’s

48’s 12x500ml

12x125g

BUY ANY

12x750ml

48’s

Aluminium Blinds

Each

Buy Diamond 2 Plate Stove and get a

52x2’s

72’s

R10 Eskom Prepaid 144’s

TAP Stainless Steel Double Bowl Sink with single dryer COMBO

60x100cm

110x100cm

150x100cm


2 PER PERSON ONLY

47

99

Nyala Maize Meal 10kg

62

69

99

99

Valid 27/3 -1/4/ 2014

Aunt Caroline Rice 10kg

Sasko Cake Flour 10kg

69

99

Helios / Sunfoil Oil 5litres

BUY MORE & SAVE

44

99

71

FREE Omo Auto Liquid 400ml worth R10.99

ClassiqWhite Sugar 10kg

19

Omo AutoWashing Powder 2kg

99

99

Clover Danone Nutriday Yoghurt assorted 1kg

30

99

Kellogg’s Corn Flakes 1kg

2FOR 30 00 Rama Original 500g

WHILE STOCKS LAST

19

99

McCain Frozen Chips 1kg

36

99

Supreme Mixed Portions 2kg

129 109

FREE Honeydew Full Cream Milk 1litre

99

99

Huggies Jumbo Pack 2/3/4/5

HuggiesValue Pack 2/3/4/5

FREE Huggies Wipes 80s

Valid from 27/3 - 9/4/2014 | TRADING HOURS: Mon - Sat : 7am - 18:30 Sun: 8am - 17:00 | 157 RETIEF ST. PIETERMARITZBURG


25

12

99

49

19

TrincoTea Bags 100s

99

24

Nestle Cerelac Rice / Maize ONLY 250g

Nestle Cremora 1kg

99

Kellogg’s Coco Pops 400g

18

20

99

4FOR 21 00

4

As Good Baked Beans 410g

6

99

7

Sasko Brown Bread 700g

99

18

99

Crosse & Blackwell Mayonnaise 750g

8

Heartland Oats 1kg

BUY MORE & SAVE

99

Five Roses African Blend 100s

Freshpak Rooibos Tea Bags 80s

14

99

FOR

10

00

Oven Fresh Serv-it 175g

99

Koo MixedVegatables 400g

10

SaskoWhite Bread 700g

69

SaldanhaTin Fish 410g

26

99

Nutella Spread 315g

18

7

99

99

Everyday Chakalaka 410g

YumYum Peanut Butter 400g

12

18

99

Hinds Southern Coating 250g

99

Clover Ultra Mel Custard 1litre

8 99 67

99

Koo Peach Slices 400g

Parmalat Gouda Cheese 850g

18

99

24

Melrose Cheese Spread 250g

99

Rainbow Chicken Burger 520g

14

99

Hazeldene Mixed Fruit Jam 900g

21

18

99

FREE ParmalatCheese Spread 150g

CaterCraft MixedVegetables 1kg

17

99

99

Rainbow French Polony 750g

Rainbow Family Polony 1kg

20 99

Sunshine D Lite 1kg tub

29

99

As Good Eggs Large 30s

10 19

99

Clover Danone /Yo Jelly assorted 6x100g

99

Bonnita Butter 500g


2

FOR

15 00

Pepsi Cooldrink 1.5litre

3FOR 20 00 Caribbean Smoothie 1litre

11

99

14

99

Daly’s Premium assorted 1,5litre

Caribbean Smoothie 1.5litre

23

12

99

99

12

99

3

FOR

21 99

Energade Energy Drink assorted 500ml

27

Coca-Cola 2litres

Daly’s Smoothie assorted 1.5litre

99

Tropika Eazy Juice Blend 8x200ml

Liqui Fruit Juice assorted 2litre

19

13

99

99

Liqui Fruit Juice assorted 1litre

Fruitree Fruit Juice 6x200ml

FRESH FROM THE BUTCHERY We pride ourselves with our quality meats!

AGRAADE

AGRAADE

AGRAADE

10

99

Spar-letta Range 2litre

41

99

I&J Beefers Burgers 800g

To place an order, contact Karim 033 394 2621

AGRAADE

FREE McCain Fry Chips 500g

AGRAADE

PRODUCE POTATOES pocket

ONIONS pocket

BUTTERNUTS pocket

4999

Chuck / Blade / Brisket per kg

/ Stewing Beef per kg 4499 4499 Mince

Short Rib per kg

FRESH FROM OUR BAKERY

POTATOES pocket

COMBO INSTORE SPECIAL

9

99

Econo Golden Delicious Apples 1.5kg

Cream Cream Cake per slice Gateaux Cake 6s 3499 Fresh 1099 Fresh 1499 Snowballs

All prices include VAT, and while stocks last. E&OE

Cross Buns 6s 1099 Hot


19

99

As GoodToilet Paper 10s

28

13

99

99

Kleenex Tissues assorted 180s

Baby Soft Toilet Paper 9s

64

99

23

99

22

99

Johnson’s Petroleum Jelly 250ml

Johnson’s Baby Wipes 3x80s

BUY MORE & SAVE

10

4

FOR

99

10

00

Kotex Maxi Pads assorted

BUY 2 & GET 1 FREE

24

4

FOR

20 3

99

Savlon Antiseptic Liquid 750ml

37

99

Sunlight Washing Powder 2kg

00

FREE Sunlight Laundry Bar 125g

Stayfree Pads Wings 10s

99

Sta-soft 500ml refill

Handy Any Cream 750ml

FREE Sunlight Dishwash 350ml refill

20

14

99

32

Johnson’s Soft & Shiny Shampoo 190ml

00

FOR

Jik Promo Pack 1.5litre + 500ml

22

23

99

Dove Pink Soap 100g

99

Johnson’s Fair Complexion Face Cream (Day/Night)

Johnson’s Baby Oil 200ml

Lux Peach & Cream Soap ONLY 100g

each

19

99

21

99

Sta-soft assorted 2litres

21

99

Ariel Hand Wash Powder 1kg

3

FOR

20

00

Rave Bleach 750ml

Valid from 27/3 - 9/4/2014 | TRADING HOURS: Mon - Sat : 7am - 18:30 Sun: 8am - 17:00 | 157 RETIEF ST. PIETERMARITZBURG


65.99

R

68.99

104.99

54.99

R

R

R

10kg

12.5kg

Royal Rice

Huletts Sugar

Golden Cloud Cake Flour

10kg

Rainbow Rice

49.99

R

69.99

R

10kg

10kg

Star Maize Meal

5L

Sunfoil Oil

67.99

R

3kg

28

R

.99

26.99

Kellogg’s Corn Flakes

Pasta Grande Spaghetti/ Macaroni

250g

Ricoffy

1.5kg

4

11.99

R .99

500g

R

34.99

R

1kg

7

R .99

Crosse & Blackwell Mayonnaise

R

410g

400g

Everyday Baked Beans

Lucky Star Pilchards

14.99

R

200g

Dairybelle Easy Slice Cheese

Buy 3 for

20.00

R

20.99

R

8

R .99

150g

w Rainbow mily Family Polonyy

Simba Chips

1L

64

R

1kg

125g

Willards Cheas Naks

16.99

R

.99

24.99

R

Parmalat Custard

per kg

2L

5

Liqui Fruit

R .99

Gouda Cheese

92g

Act II Popcorn Valid until Sun 30 March 2014

14.99

R

500g

Rama Original Brick

51

R

10

.99

R

6x1L

.99

18

R

6x100g

Creamline Long Life Milk

Danone Nutriday/ Yo Jelly

.99

9

R .99

18.99

R

2L

Clover Tropika

2L

2L

Sparletta Range

Clover Fresh Milk

7

R .99

Each

8

R .99 Each

2L

Coo-ee Coldrink Range

500g

Sunlight Laundry Soap

11.99

R

1kg

Supergold Mixed Vegetables

34.99

R

2kg

Sunlight Washing Powder

Whilst Saverite will always attempt to have sufficient advertised stock available, the above prices are valid only whilst stocks last. Saverite reserves the right to limit quantities. Errors and omissions excepted - Saverite will always take the utmost care to ensure that advertising information is correct however should a mistake or inaccuracyoccurSaveriteshalldisplayanin-storenoticereflectingthecorrectdetails.

Buy 4 for

10

R

.00

100g

Savlon Soap Promotional Prices Valid 27 March-2 April 2014 All prices inclusive of VAT Saverite Pietermaritzburg 457 Langalibalele Street Tel: 033 342 8832

9

R .99

14.99

R

750ml

Sunlight Dishwashing Liquid Refill Ample FREE Secure Parking ATM Instore No Hawkers No Traders Pension Payouts done instore

9

R .99 750ml

50ml

Shield Roll On

Handy Andy Refill

Become part of our family, like and follow us on /SaveriteSupermarket Tollfree: 0861 62 7283 www.saverite.co.za

/YourSaverite

Š Masscash (Pty) Ltd


99

39

per

kg

Beef Cubes

99

29

99

124

g

2.5k

Jwayelani Polony

5kg

Jwayelani Chicken Wings

99

99

19

99

24

per

17

kg

per

per

kg

Mutton Flavoured Sausage

kg

DING EXCLU

TAFF

FLAGS

99

32

Chicken Feet

Chicken Leg Quarters

4kg

Orange Grove Umfuthu Amasi

99

14

Nature’s Garden Mixed Vegetables

99

84

99

g

10k

64

Huletts White Sugar

18

99

39

2kg

Sunlight Washing Powder

g

10k

Royal Rice

99 750

1kg

99

8

g

g

/500

400

Sunlight Laundry Bar, Germiguard or Tropical

Crosse & Blackwell Tangy Mayonnaise

99

29

1kg

Nestle Cremora

99

19

10’s

Satin Soft Toilet Rolls

99

62

60’s

Nulaid Medium Eggs

SPECIALS VALID FROM THURSDAY, 27 MARCH 2014 - 2 APRIL 2014 • WHILE STOCKS LAST DURBAN: Victoria St, Field St, Queen St, Lancers Rd, English Market (North), English Market (South), Etna House, Himalaya House • ISIPINGO: Old Main Rd • PINETOWN: Stanfield Lane, Hill St • KWAMASHU: Bridge City KWADUKUZA: Cato St • PIETERMARITZBURG: Pietermaritz St, Church St, Retief St • EMPANGENI: First Ave, Biyela Centre • UMZINTO: Old Main Rd • RICHARDS BAY: Bellingham Park • ESTCOURT: Alexandra St • FLAGSTAFF: Main Rd

LIMITED GROCERY RANGE AVAILABLE AT RICHARDS BAY, KWAMASHU AND WEST STREET STORES GOVERNMENT GRANTS & PENSION PAYOUTS DONE HERE • SIHOLELA IMPESHENI AIRTIME AVAILABLE AT TILL POINTS

WE ACCEPT DEBIT & CREDIT CARDS

PENSION PAYOUT STARTS TUESDAY, 1 APRIL 2014 ALL STORES ARE OPEN ON SUNDAYS

WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES • NO TRADERS • PRICES VALID WHILE STOCKS LAST • PRICES INCLUDE VAT • E&OE


March 27, 2014

NEWS

20

maritzburg

Motlanthe finally weds Imbali woman

ECHO

D

EPUTYPresidentKgalemaMotlantheandhis long time partner, Gugu Mtshali, finally tied the knot in a colourful traditional ceremony in Pietermaritzburg this past weekend. The pair were married at Mtshali’s home in Imbali township on Saturday. Leaked pictures of the happy couple singing and dancing followed by crowds made it into The Witness on Monday, following the ceremony that seemed to have escaped the glare of the media. A jovial sounding Mtshali told The Witness that as per tradition, she cannot speak about the matter. “But I can confirm that there was a traditional ceremony. It was just about bringing together the two families - my family and that of Baba Kgalema.” Asked about how she was feeling after the ceremony following the long-term courtship, Mtshali who said she was still in Pietermaritzburg on Monday - said, “As you can hear, I am laughing, but that is all I am saying. No comment my brother.” Asked what future family plans were in the pipeline,shewasalsocoy,sayingthatwasallinthefuture and people should just keep watch. Last year, Motlanthe and Mtshali appeared to be heading for the altar. While attending the funeral of Mtshali’s father awell-knownImbaliresident,SolomonGayiMkhize (77) who was fondly known by locals as “Khehla” Motlanthe was asked by The Witness if marriage was on the cards. He replied, “It is heading that way.” A guest at the event, who declined to be named, said she was honoured to have been part of the ceremony. “On Saturday, under the beautiful clear skies on the hills of Imbali a special event was taking place ... hundreds of guests came to partake in this traditional wedding of Gugu and Kgalema.” “Thetraditionallyattiredgroomwassymbolically washed by the bride. A bed was also prepared for the groom to lie on. Kgalema reassured the family that he will take good care of Gugu. I was honoured to be a guest at such auspicious occasion,” she said.

3-Piece Maids’ Overalls

NEW

Fancy Maids’ Overalls

Available in Assorted Colours

Pack of 101 Marbles

(SML, XL, XXL and XXXL)

R2900

R4500 B.B. Guns

PHOTO: SUPPLIED

Deputy President Kgalema Motlanthe and his long­time partner Gugu Mtshali of Imbali finally tied the knot over the weekend.

Spin Tops

(Hawkers’ Deal!)

R599 Monopoly Games

(Assorted Colours)

R200 Black and Blue Pens Pack of 50s

R2900

R129

Each

Adult Napkins

Pencils

Pack of 12s

Pack of 10s (M, L and XL)

R3599

R399 100 l Heavy-Duty Catering Pot One per customer

R12900

SUNDAY SPECIALS!

R3500 Slings NEW

R599 Quality India Fish Pots 2 per customer

R1900 Each

ESSENTIAL FOR EVERY HOME! ESSENTIAL FOR EVERY HOME! ESSENTIAL FOR EVERY HOME! ESSENTIAL FOR EVERY HOME!


www.checkout.co.za

OFFERS VALID FROM 27 - 30 MARCH 2014

TRADING HOURS: Monday - Friday 8:00am - 6:00pm | Saturday - 8:00am - 5:00pm | Sunday 8:00am - 4:00pm

FRESHLY BAKED

Hot Cross Buns 6’s

TAKE AWAY

R9.99

Cream Buns 6’s

R7.99

1499

Snowballs 4’s

R11.99

17

99

Honeydew Frutola 3Lt

Checkout Amasi 2Lt

68

79

Sunfoil Oil 5Lt

2 Fried Chicken & Chips

R15.99

999

Rama Original 250g

599

Rainbow Livers 250g

699

Busta Cooldrinks 1.75Lt

FRUIT & VEG

Pocket Potatoes 10kg

R33.99

Pocket Onions 7kg

R38.99

Pocket Butternut 7kg

R26.99

Round Tomatoes 3kg Box

R29.99

Green Pepper Per kg

R9.99

MEAT MARKET

Stewing Beef Per kg

R39.99

Vuyo’s Wors Per kg

R35.99

Beef Chuck/Blade/ Brisket Per kg

R49.99

Beef Mince Per kg

R42.99

Cornish Curry Pieces Per kg

413 PIETERMARITZ STREET, PMB - TEL: (033) 345 5412

R14.99


FEATURES

22

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

VOX POP ON INKANDLA REPORT P

UBLIC Protector Thuli Madonsela has found that President Jacob Zuma and his family “unduly benefited” from the security upgrades to his private Nkandla residence. She has recommended that the president pays pay back part of the money spent on improvements to the property. NOMPENDULO NGUBANE spoke to people to find out what their thoughts are on the issue.

Sihle Makhathini “Zuma is not the first president to build a house. Other presidents in other countries have beautiful houses but there was no noise that was made out of it. I think the whole re­ port issue is a way of trying to drag his name through the mud.”

Sbusisiwe Zuma

Bongiwe Sthole

“I would like to raise a point that I was not happy that the report was in English. Not everybody is able to understand English. We had eldery people that were interested in knowing the outcome of the invesi­ gation but it was difficult to some as it was in English. No one is perfect and I don’t understand why the president’s residence is an issue.”

Baraba Mbona

“I have one question with re­ gards to this issue. Why is all of this happening while we are approaching the elections? I see this as one of the things aimed at de­ stroying the president and his organisation’s name. Many of these politicians splash money in any way they like. It was so unfortu­ nate for Zuma, but we are be­ hind him all the way.”

Minenhle Zondi

“No one is perfect and if I was the pres­ ident, I would have built a beautiful house for my family. Most of them are corrupt and that is a thing that one would do if he/she was in the position. I don’t care about him paying back the money, that money is not going into my account or helping me in anyway.”

“Zuma is the president and he is entitled to a beautiful home. We can talk all we want, but the fact is, if it was any other president he would have built a lavish home for his family. Lets focus on other things and leave Zuma’s home and family alone.”

SPEC-SAVERS RETIEF STREET AND SPEC-SAVERS RAISETHORPE Dylan: 00045022 / Jaydene: 00045004

R500 OFF

Towards an eye test, frame or lens add-ons. You choose.

ASMANI H

GETTING MORE FOR LESS WHOLESALERS/DISCOUNT WORLD

Shop 2 10 Timber Street Pietermaritzburg Tel: 033 345 1690

Shop 1 Edendale Crossing Mall Tel: 033 398 5553

Wooden Bamboo Pegs

Panda Lamp Base

(Strong, 20s)

(Glass, Good Quality)

R899

R150

Pack

Each

Floral Pillowcase

Pantene Shampoo

(Assorted Colour and Design)

Brown: POLICE V1840M P90M | White: POLICE V1697 COL. 06LS 140

(Never again)

2 for

R1499

R899

Each

Lunch Bag

Conti White Pillow

SPEC-SAVERS RETIEF STREET

166 Retief Street, Pietermaritzburg CBD Tel: 033 342 2511 PARKING ADJACENT OPPOSITE SUPERSAVE SUPERMARKET SpecsaversSA

SPEC-SAVERS RAISETHORPE

581 Chota Motala Road, Raisethorpe, Pietermaritzburg Tel: 033 811 3388 / 033 811 3399 OPEN ALTERNATE SUNDAYS SpecsaversOptoms

We accept the following cards and most medical aids: CREDIT

Edcon is a registered credit provider NCRCP 82

Terms & Conditions apply. This offer is subject to the purchase of an eye test and prescription spectacles. The R500 OFF can be used to offset the costs of prescription frames, lens add-ons or eye test. The R500 off is in addition to our standard discounted lens pricing per medical aid option. The R500 OFF may not be exchanged for CASH. This offer includes the Free 80% Spectacle frame and lenses Replacement Warranty from a purple colour coded frame upwards. Either MyOwn, Clicks Clubcard Points, Voyager Miles OR eBucks may be earned on all purchases. MyOwn and eBucks may be redeemed against all transactions. This offer is valid from 1 March until 30 April 2014 OR while stocks last and may not be used in conjunction with any other Spec-Savers promotional offer. E&OE.

R2199

Each

Fan

(With Strong Base, Heavy-Duty)

(Good Quality)

R1199

Each

Ball

(Assorted Colours)

By Public Demand

R13500

Each

R499

Each

Chota Motala Road (491 Church Street) Pietermaritzburg Tel: 033 342 7651 Speaker Cord (Heavy-Duty) 100 m

R4999

Roll

Jumbo Mop (Good Quality)

R1499

Each

Switches

(Heavy-Duty)

R199

Each

Food Container (Good Quality)

R3499

75s

Stockists of pots, mirrors, linen, handbags, travel bags, pot stands, aluminium and enamel ware. Wide range of beautiful flowers now in stock. Come in and have a good, good look! Open on Sundays! Hawkers and traders welcome! Offers valid for 7 days only. Offers valid at all branches.


PEOPLES SUPERMARKET SUPERMARKET

LOW PRICE

62.95

3 For

15.95

Imana Soya Chilli Beef & Mutton 400g

12.95 Knorrox Soup Box 400g

11.95

Knorrox Cubes 24's Beef Curry

13.95

12.95

Dominos Baked Beans 410g

Lucky Star Pilchards Tomato 400g

Real Star Cake Flour 10kg

25.95 Ellis Brown 1kg

8.95 Honeydew Yoghurt 500ml

14.95 Daly’s Premium 1.5lt

6.95 Fusion Juice 1lt

16.95

Honeydew Full Cream Maas 2lt

26.95 Bokomo Corn Flakes 1kg

LOW PRICE

74.95

49.95

69.95

13.95 4 For

10.95 Sunlight Value Pack 4x100g

3 For

Restore Relaxer 125ml

10.95

Isoplus Oil Sheen 275ml

Lux Bath Soap 100g

14.95 Easy Wave Relaxer 250ml

22.95

Aunt Caroline Parboiled Rice 10kg

Sunfoil Cooking Oil 5lt

Glen Tea 100's

15.95

Royal Parboiled Rice 10kg

4 Days Only

Bakers Blue Label Marie 200g

12.95

68.95

Thur 27th-Sun 30th

5.95

Farmgate Long Life Milk 6x1lt

LOW PRICE

LOW PRICE

66.95

67.95

Real Parboiled Rice 10kg

Sasko Cake Flour 10kg

8.95

Sunlight Laundry Bar 500g

12.95

LOW PRICE

Softique Toilet Tissue 10's

Maq Washing Powder 1kg

EGGCITING EASTER SAVINGS

166.95 King Korn Malt 15x1kg

571 Hoosen Haffejee (Berg), Pietermaritzburg Street, Fax: 033 345 7867 Tel: 033 345 6504

No Traders, We have The Right To Restrict Quantities, Valid While Stock Last, E&OE,Valid From 27 Mar 2014 - 02 Apr 2014 Airtime Available At Till Pionts Trading Hours: Mon-Fri 7:30am - 5:30pm, Sat 7:30am - 5pm, Sun 8:00am - 3pm, Closed Friday Between 12pm - 1pm

116.95 Real Maize Meal 25kg


A

5G

g n i n e p O d ran

ening? THEIR p p a H s t d Wha IZ STREET IS HAVING r a e H u T ERMAR Have Yo 03 PIET

A5 CAS

H CARR

Y

401-4

4 1 0 2 h c r a M 6 on 2 ING SPECIALS R CRAZY OPEN

with SUPEvalid at Pietermaritz Street only (While Stoc20ks14Last)

HOUSEHOLD AND DETERGENTS

Rave Soap 500 g

Ariel Washing Powder 1 kg

2 for

Elangeni Green Bar 4 x 500 g

999

Futurelife Assorted 500 g

R

1999

2399

R

1399

269

R

Playgirl Deodorant Assorted – 90ml

1099

Tableware Lace Mat 30 x 43 cm

599

R

R

Double Spiral Hotplate Stove

249

R Shopping Bag “Durban”

Hand-Print Plate 10.5 inch (10 per customer)

399

R

Mug

Gentle Magic Lotion Bio Camphor 125 ml 1 litre

1249

R

8 x 9.5 cm

799

R

HOME DECOR Vinyl Rolls 6m (6 per customer)

5999

299

R

Platinium Dishcloth (Blue) 80 g

Dream Girl Perfume

99

1399

R

HOUSEWARE AND KITCHENWARE

100 ml

R

Comb and Scissor Set

R

HAND, BODY AND DEODORANT

10

599

499

499

R

Isoplus Oil Sheen 275 ml

R

Stylz Hair Food 175 ml

Pantyliner

R

Kinky Budget Braid

R

Comfort Dry 8 Pads +

849

HAIR CARE

Restore Oil Moisturiser 250 ml

Bath Salts (Rainbow/Pink) 420 g

R

R

R

PERSONAL CARE

Always Thick Long with Wings 8s

799

2399

R

6

1699

R

Tender Touch Toilet Paper 10s

Jewel Polish Red 1 litre

49

TO BE WON

AND MUCH MORE

BEST DEALS

R

store on 29 March Prices and Promos “Luck Sefatsa” (In 26 March 2014 Music, Vuma FM DJ plus promotion on ic hampers FREE Giveaways, Iso n’s watch, Cosmet Me n, ve e/O ov St 1 in 2 r, e!!! A DVD playe Competitions Galor

CASH & CARRY

Colgate 100 ml

9999

R

6 per customer

Snakes and Ladders/Ludo

299

999

R

R

BOARD GAMES AND PUZZLES

Wardrobe 155 cm “Non-woven” (6 per customer)

6999

R

Puzzle Mat (Letters)

199

R

Puzzle Mat (Numbers)

399

R

Puzzle Mat (Clock)


443 Langalibalele Street aritzburg Pietermaritzburg Tel: 033 342 3830

Visit Our Website www.dibso www.dibsons.co.za

S O B N I S D CASH & CARRY

8799

energy drinks

coke & flavours 12x1.25lt

po power play pla 24x440ml

28499 sparletta 2lt

9

coke/ stoney/ fanta/ sprite 2lt

99

1349 aquelle Flavoured Water 6x500ml

refresh 6x2lt

44

26999

5299 monster 24x500ml

1599

2699

4x500ml r51.99 shark 24x250ml

8499

casamia Lemon Creams 12x150g wild island Juice 1lt

fusion Juice 1lt

9

649

1499

99

big time Lollypops 50’s (Cherry/ Apple)

red bull 24x250ml 4x250ml r44.99

30999

aquelle Still Water 6x500ml

2199

99

6x440ml r72.99

coo-ee 6x2lt

topper Creams 12x125g

4399

score 24x440ml

18999 6x440ml r47.99

2999

big time Bubblegum 72’s

spookies es 12x50g

panado 48x2’s

disprin Regular 48x3’s

4299

4799

3499

10999

eno 72’s

11299

14999

2199

compral 48x2’s

grandpa Powders 144’s

dragon 24x500ml

6x500ml r37.99

disprin Extra Strength 52x2’s

4499

gentle magic Lotion 6x125ml

4399

eveready R20PPx18’s

5999

Ample Secure Parking • Management Reserves the Right to Limit Quantities • All Prices Incl. VAT • All Advertised Items Cash Only! Offers valid from 27 - 30 March 2014 • While Stocks Last! • Limits May Apply • Offers Only Available at 443 Langalibalele Street • E&OE

DESIGNS

499

399

niknaks 50x20g

DIAMOND

big time Candy 72’s


NEWS

26

THERE are a lot of vacant land or plots around thecitythatcanbeturnedintousefulcommuni­ ty gardens in a fight against poverty. This is the view of Gift of the Givers operations manager SalimSayed.Tenyearsago,whenSayedwasjust drivingaroundtheneighboughoodinNorthdale, hespottedvacantlandwhereanillegalinformal settlement was starting to mushroom on top of Bombay Road. The neighbourhood around the area became unstable because their unwanted neighbours caused a lot of problems. “People around here started complaining about the unbearable noise, heavy drinking, fights and break­ins,” said Sayed.

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

Vacant land used to feed people

PHOTO: JERRY BARNSES

Volunteers Sunil Manisunker (R) and Ishibahombwa Hawazi are seen prepar­ ing to plant vegetables in a garden in Bombay in a bid to fight poverty.

Sayed then approached the Msunduzi Municipality about changing the area into a community garden that would produce vegeta­ bles for the area. Sayed’s project took off and was positively supportedbytheresidents.TheGiftoftheGivers are the official sponsors. “We worked on the land, supplied the seeds to plant and our volunteers work there every­ day,” he said. The volunteers in charge of the Gift of the Givers Bombay Road community gardens are Smanga Mkhize, Ishibahombwa Hawazi, Sunil Manisunker and Lall Seethal

Repentant former jailbird starts a feeding scheme in Woodlands

PHOTO: JERRY BARNES

Former inmate Zainath Sherine Hutchinson (middle in apron) with helpers and beneficiaries of her feeding scheme.

“L

BASS Formals • Sizes: 5-12

LATEST ARRIVALS • Sizes: 6-10

FLEETWOOD

• Sizes: 6-12 • Black • White • Navy • Red

ODDMENTS TO CLEAR

BOYS

Low 500,00

50,00

Boot 550,00

Bag • Variety to view

• Sizes: 6-10 • Black • Chocolate • Red

250,00

• Also available in Low

200,00

230,00

Thunderbird • Sizes: 6-10 • Yellow only

ALE

ON S

–Jerry Barnes

Family health days around the city 189,95 Boys'

• Navy • Black now

was R159,95

99,95

SALE NOW ON! OPEN THIS SUNDAY

EXPERT SHOE REPAIRS | LAY-BYES ACCEPTED | DEBIT/CREDIT CARDS ACCEPTED

this world,”she said. Hutchinson was lucky to not have to serve her whole sentence of 20 years, but only eight of them, and she is currently out on parole. “This is my seventh month back home.” According to her, on the first day of her release she promised to start something positive to give back to her community and so started a feeding scheme. The Gift of the Givers are her main grocery donors. “I honestly thought about my dirty past. That’s how I started my feeding project. I am lucky to have my daughter at my side. She also cares a lot about the needy and is always prepared to take time out to feed the hungry,” elaborated Hutchinson. “Approximately 70 percent of the people living here in Ghostown, young and old alike, are unemployed. There’s also the big problem of drugs and alcohol. “My project is blessed to have our main pillars, the Gift of the Givers who made it possible. The local butchery Al-Ameen are also playing an important role by supplying us with meaty bones.” Hutchinson’sseconddreamistostartacommunity garden behind her house in order to provide vegetables for Ghostown’s needy families. “There’s a vacant piece of land behind my house and if the municipality agrees, we can use it for a good cause.”

Duramo • Sizes: 5-12 • Navy/Grey • Black/White • Royal/White

149,95 • Wide variety to view

IFE goes on and former heartless, long time jailbirds can also genuinely change.” These are the words of Zainath Sherine Hutchinson from Ghostown in Woodlands. Aunty Sherine, as she is popularly known by everybodyinherneighbourhood,doesnothide the fact that she is a former jailbird. She was sentenced to 20 years behind bars for dealing in drugs. “I was selling all types of drugs in the area and had customers from all over Pietermaritzburg, especially around Woodlands and the Northern areas. “I was a bad women in my area and destroyed my community,” she recalled. Shealsoopenlyadmitsthatshewasgladthat her bad ways caught up with her. “I was making money but was dirty and still not happy. Honestly speaking, I did not like it at all because I was killing my neighbours’ children and my whole community.” For Hutchinson, getting caught and being sent to jail was an eye-opener and a life lesson. “God was talking to me and wanted to teach me about the reality of life. Although I was spied on andreportedtothepolicebyoneofmycompetitors, I don’t blame anybody because I was wrong from day one.” Hutchinson believes if you are suffering, poor or unemployed, you should not take short cuts to riches but speak to your God to provide. “My years in jail taught me that you must neverdecideonyourown.Alwaysaskguidance from your creator because He brought you into

ECHO REPORTER IN a bid to address issues surrounding HIV/ Aids in Africa, the Rotary club will next week host Rotary family health days in areas surrounding the city. The campaign will run over three days and will target areas such as Cinderella Park, Dambuza and KwaNoshezi from 2 to 4 April. The programme, founded by a Ugandan Rotarian, is aimed at providing three days of intensive preventative and promotive health services in communities identified by their limited access to existing health services. It includes services such as HIV counselling

and testing, safe male circumcision, TB testing, malaria screens and provision of bed nets, diabetes and blood pressure screenings, polio and measles vaccination and deworming. Rotarian and event organiser Brian Bassett said that this is a national programme sponsored by USAID and Coca-Cola. “We encourage people to come out in numbers to make use of these free health care services,”he said. Important dates: 2 April­ Cinderella Park­River of Life Ministries 3 April­ Dambuza sports grounds 4 April­ KwaNoshezi community hall


Jabula Wholesalers t/a

A1 FACTORY SHOP 29 Manchester Road, Allandale, Pietermaritzburg • Tel/Fax: 033 397 0070

Catering Crockery Hiball Tumblers

R

2

MASSIVE SPECIAL

Hiball Tumblers in Crate

INDOOR SPECIAL

00

each

Glass Jug

R

9 99 Handpainted Side Plate

2

R 00

Chafing Dish

29999

Catering Pots from

R

Stainless Steel Urns Available in 8lt/ 16lt/ 20lt/ 30lt/ 40lt

R

11000

*Electric Chip Fryer

INDOOR SPECIAL

R

49900

*Item may differ from picture illustrated

Carpet Runner Rolls - 1mt Wide

69 99

Stainless Steel Serving Spoons

p/mt

Chair Backs

A WIDE VARIETY

R

1700

Trestle Table Cloth

R

4999

Round Table Cloths Also Available

Serviettes Pack of 20

R

6 00

Plastic Folding Trestle Table

R

3 DAYS ONLY!

Catering Chairs

Leaf Rake

INDOOR SPECIAL

36999

Metal Trestle Table

R

299

99

120lt Refuse Bin

R

120

00

6

R 99

Cooler Box 32lt

R

12500

Trading Times: Mon-Thurs 8am - 5pm • Fri 8am - 12pm/ 1:30pm - 5pm • Sat 8am - 2pm • Sun 10am - 2pm Valid from 27 March to 06 April 2014 • While Stocks Last • Items may differ from illustrations

E&OE

R


OPINION

28

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

maritzburg

ECHO Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

Kunezimpawu zokhetho olunokuthula Impela badinga ukunconywa abantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi lesi sifundazwe. Bakhombisa ukwazi ukubona into embi, bengavumi ukusetshenziswa amaqembu afuna ukuphatha kukhalwa. Kuyathembakala ukuthi nasehostela laKwaMashu labo abalwayo bazosheshe babone ukuthi sekuyibo bodwa bese beyeka nabo. Nombuso kufanele uqinise isandla ubophe labo abaphehla udweshu

NGAPHANDLE nje kwezigigaba zokuchitheka kwegazi ehostela laKwaMashu nokuba manzonzo kwesimo phakathi kwabalandeli bamaqembu eMtshezi kubukeka sengathi ukhetho oluzayo luzoba nokuthula. Kuyinto enhle ukuthi kungabi khona abantu bakwezinye izindawo KwaZulu-Natal ababonela kulezi ezilwayoukususaudweshuezindaweni abahlala kuzo.

lungaze lukapakele nakwezinye izindawo ezinokuthula. Phela ababalekayo bayalandela noma sebebalekile kwesinye isikhathi. Ihostela indawo encane kabi ukuthi amaphoyisa angahluleka ukubopha zonke lezi zigila-mkhuba ezingenanhlonipho nempilo yabanye abantu. Laba abasusa udweshu kufanele balandelwe noma sebebalekele emakhaya ukuze kubone wonke umuntu

ukuthi ngempela ingalo yomthetho yinde futhi seligaya ngomunye umhlathi manje. Kade impela izigebengu ezicashe emaqenjini epolitiki zichanasa. Sekuyikhathi sokuthi zibhadle emajele manje. Futhi kuwumsebenzi wawo wonkeamaqembuukuthiaqinisekise ukuthula manje. Ukuthi ahlale enabantu ababoshelwa udlame kuwuphawu lokuthi wona qobo anodlame.

Numsa to take us to the promised land

4 Oldham Place, Allandale, Pietermaritzburg (Entrance on Old Greytown Road) Tel: 033 387 4589 • Fax: 033 387 4661 • Email: osmans@live.co.za

osman’s

Mon to Thurs 8:00 - 17:15 • Fri 8:00 - 12:00/ Re-open 13:30 - 17:15 Sat 8:00 - 15:00 • OPEN ON SUNDAYS 9:00 - 15:00 Prices Valid from

hardware & tile Metal Primer Supertex Red/Grey

27 March 2014 to 13 April 2014 or While Stocks Last! • All Prices Include VAT

Glass Bricks

Sika Blackseal (Brickseal)

75005l Gloss Enamel Supertex Black/White

75 5l

Plaster Commons 500s

Glass Mosaic LARJO2

Cornice 7Q 2,4 m

Kenya Listello Green & Blue

2900

55000 Polystrene Cornice

1790020l

1800each

00

495 each

Face Brick (Indoor Special)

Brick Force

11500 Polystrene Cornice

1000 Sink Drop-In / Sit-On

M150 Block Cash and EFT

25 5each

Cornice VC0304 34Q 2,4 m Drop-In

6000

18900

110 mm Underground Pipe 6 m

10500

Fascia Board 3,6 m

6500

Barge Board 3m

7500

I

LISTENED, without prejudice, to the general secre­ tary of the National Union of Metalworkers of South Africa (Numsa), Irvin Jim, who had a short interview on Radio 2000 recently. He was talking about the proposed rolling mass action, which his union is preparing to lead until the year 2016, in response to the new youth employment tax incentive (and of course Zwelinzima Vavi’s suspension as the main reason). It does feel like Numsa has begun to engage in a prolonged battle with the ANC­led government due toeconomicpolicyandotherpoliticalmatters,partic­ ularly the issue of the suspended Cosatu general secretary, Zwelinzima Vavi, whom Numsa and other several unions want back. It feels like we have been herebefore.Howcanweforget how the apartheid govern­ ment grinded to a halt when unions cemented the anti­ apartheid campaign, as the mass democratic movement took to the street in protest against a brutal system that oppressed and suppressed its SIMPHIWE opponents? We cannot forget how Thabo Mbeki’s government faced a Cosatu and youth leaguethatfacilitatedhisresignationasthecountry’s state president. Idonotknowhow,underthepresentdispensation under President Jacob Zuma’s government, the coun­ trycanavoidorstoprollingmassactionoracampaign that Numsa has promised to engage in until the year 2016 (i.e. when it will be ready to unseat the ANC as the workers’ socialist party gains momentum, perhaps?). Common sense may be said to be not common, but mine tells me that a union that has so much mon­ ey in its reserves like Numsa does can definitely sustain a prolonged campaign and that this is not wishful thinking, or an empty threat. So I listened with great interest when Jim spoke on radio and he did not deviate from what his preferred Cosatu leader, Vavi, who is presently on sus­ pension, has said before. Jim and Vavi are not neces­ sarily wrong in arguing that a two­tier labor system is being quietly ushered in if youths are encouraged to take up jobs that could pay them between R2000 and R6 000 a month. Jim argued on radio that people who are within that bracket do not pay income tax and therefore are not making a contribution to the state coffers, pre­ cisely because they are underpaid. The big question seems to be why does the country need people who are paid enough to qualify to pay taxes and those who are too poorly paid to qualify to pay taxes in the first place? The last time I checked, Cosatu was pushing the

living wage to R12 000 a month and given the high cost of living, the figure sounded fair and just to me. Hence, the labour federation leaders maintain their stance that it is possible to create decent jobs for peo­ ple – both old and young. I know that the buying power of any country is dependent on the capacity of its citizens to earn a living wage so that they can be in a better position to purchase goods and services and hence boost the economy. I know that Europe achieved this and the majority of people on that continent were once said to be enjoying secured social and economic circum­ stances even if a few were rich. I also know that the architects of apart­ heid were in cahoots with the bosses of industrywhentheycheapened black education so that only white people could get good jobs, and thus ensure that there was abundant cheap labour in the interest of the development of the then ex­ clusively white­owned indus­ tries. So Jim and Vavi are not MKHIZE necessarily out of order here. It is possible that some of us do like the easy way out e.g. luring business to employ people in big numbers by relaxing employment meth­ ods and pay packages in view of poor cooperation from business – hence the introduction of incentives to encourage business to employ people, as well as labour brokers. As an impatient person, I do not know if it is right or wrong to have to wait for Jim and Vavi’s grand plan to nationalise the economy and push the manufac­ turing sector to give people decent jobs. It does not feel cool at all to have to keep over 50 000 unem­ ployed graduates in this country waiting to be employed (in fact, the unconfirmed number of edu­ cated or trained youngsters who do not have real jobs is standing at over 600 000 presently). To use current finance minister Pravin Gordhan’s words, are South Africans okay with making the future generation inherit a more “modest” social and economic circumstance that still requires a lot of im­ provement? Or to use Jim’s pro­Marxist line of thinking: is it all about the class struggle in a world which favours capital and undermines the working class? Personally, I like it when rich and working class neighborsbothhavefoodtoputonthetableandtheir children can go to school and they all get medical care and they all have access to transport and recreation. If it was possible for Europe to achieve this, why should Africa fail to do the same? Can Numsa take us to the promised land of dreams? *Simphiwe MKhize writes in his personal capacity.


Ayinambithisiseki indaba yama­ condom ezikoleni

Zinuke wena amakhwapha mfo kaMbovu >> Futhi kuhle uma ubhala bese useka indaba ngamaqiniso

GUY VEZI

guy.vezi@media24.com

UMSEBENZI wobuntatheli ngiwuthanda ngoba ezikhathini eziningi unginika ithuba lokulalela iz­ impikiswano ngezinto ezithinta impilo yomphakathi jikelele. Ngempelasontongizitholengilaleleimpikiswano ngabantu abanelungelo lokusebenzisa i ‘jazi lomkh­ wenyana’ (condom). Nanxa ngiyifice isiphakathi le mpikiswano, ng­ isheshe ngathola ukuthi isuswe yisimemezelo sikaD­ kt. Aaron Motsoaledi, ongungqongqoshe wezeMpilo kuzwelonke, asenze ohlelweni iHouse Call olushay­ elwa nguDkt. Victor Ramathisele ngoMgqibelo kuS­ ABC 2, abebedingida kulona ukubaluleka kohlelo lokulamanisa izingane (birth control). UDkt.MotsoalediutheuHulumeniuzoqalauhlelo lokuhlinzeka abafundi ezikhungwini zemfundo ephakeme njengasemanyuvesi, nakumaFET colleg­ es ngama­condom esimanje a ‘sexy’. Uthe abafundi bayakhononda ngama­condom amadala bathi awekho ‘right’. Angingabazi ukuthi uDkt Motsoaledi ungomunye wongqongqoshe abambalwa abayizilomo em­ phakathini waseNingizimu Afrika. Unogazi, akadeleli, akazithwele, akaziqhenyi. Uyazihlonipha izintatheli, uyazinika isikhathi sazo naphezu kokuba lokhu kungasho ukuthi uvumelana nazo ngaso sonke isikhathi. Yikho konke lokhu ok­ wenza umphakathi wazi ukuthi kwenzekani emn­ yangweni wezempilo. Kuyimanje baningi abebengayiqondisi indlela okuzosebenza ngayo umshuwalense wezempilo, iN­ ational Health Insurance (NHI), asebeyiqonda nase­ befisa ukuthi ngabe isiqalile ukusebenza. IFEVER/ECHO isezinhlelweni zokuvula isikhala lapho abafundi bezophawula ngalo mshuwalense ngoba odokotela abaningi abafuni nakuyizwa inda­ ba yawo. Abanye baze balibeke ngembaba elokuthi ngeke usebenze, futhi uzosokolisa iziguli. Kodwa asibuyele kulolu daba lwama­condom ezikoleni, obekuphikisana ngalo amadoda ngoMg­ qibelo ezishayela ‘izinto’ zawo. “Kade ngawubona lo hulumeni ukuthi uyabhe­ da,” kusho enye insizwa enehwanqa ebibeke izibuko zelanga esiphongweni, iqethuke kusofa omdala ku­ vulande, igqoke ubhemuda kadangara, ivule ihembe kuvele isisu esinoboya, kubonakala ukuthi izipholele ilokhu ithi ngqa ngqa egilasini. Ibuza ukuthi uma uhulumeni ehambisela izin­ gane ama­condom ezikoleni, uthi aziwenzeni. “Un­ gathiujulukaubemanzite,umai‘vrou’yakhoibambe i­condom eyodwa ezimpahleni, uphendula kuze kuthiamen,kangakanani­keenganeniyesikole?Uthi aziwenzeni? Uzikhuthaza ukuthi zenzeni?” Ithe iqeda nje le nsizwa kwakungenelela enye ngokukhulu ukushesha ebingenasinqe, ilokhu ishaya ikanilikabhiyanayoigqokeubhemudanesikipasenh­ langano ebigxekwa, yathi: “Musani nje ukudlala ngo­ Motsoaledi ngoba iningi lethu like lakeleza e­varsity. Sazi kahle ukuthi ziyasha nje ‘one way’ kangangoba ezinye izingane zabantu zigcina zingaqedanga ngoba sekonakele. Ngakho uMotsoaledi uvimba ukubhebhetheka komonakalo. “Asikhulumi ngama ‘morals’ la. Sikhu­ luma nge ‘reality’. Umpentshisi wumpentshisi nje kwaphela. Akekho ongawuvimba. Ngisho abefundisi imbala ngeke bawuvimbe.” Indaba yoniwe yizwi lowesifazane oben­ gaphakathi endlini okhulume sakuncokola wathi: “Khefuzani nje kodwa umuntu angakhali uma esezi­ bona ephepheni,” esho egigitheka, kwakhona engikhombangamehloukuthiyiminaintatheli.Kube abakuzwanga lokho ongqeqe basedolobheni bayiji­ ka ngokuphazima kweso ingxoxo baphikisana nge­ Mamelodi Sundowns neKaizer Chiefs ngombango wesicoco seligi. UMfu. Njabulo Makhanya wase­United Congre­ gational Church eMbumbulu, uthe ngokwazi kwa­ khe, umthetho kaNkulunkulu uthi ilungelo locansi ngelabantu abashadile kuphela. Uthini wena mfundi? Imibono mayithunyelwe ekhelini elithi guy.vezi@media24.com, noma nosi­ pho.mkhize@media24.com, noma ama­sms ku 074 696 8731. Sesiyatholakala nakwi­facebook.

MHLELI: Ngale ncwadi ngicela ukucacisa iphuzu ngephuzu futhi ingafingqwa ngoba umphakathi udliswe ushevu ngenhloso. Ngithi angithathe ithuba ngikhulume ngqo nomfoka Mbovu uBongani Mzo Ngubane mayelan nodaba lwakhe oluphume kwiEcho yomhlaka 6 March 2014. Cha ndoda kuhle phela ukuthi uma ubhala bese namaqiniso aseke indaba yakho. Thina ngeke sivume usitshele impicabadala emini bebade. Ongqongqoshe abaholwa uMongameli Zuma bakubeke kwacaca ukuthi amakolishi azobuyiswa. Phezu kwaloko kwaphinde kwakhiwa izikhungo ezimbili zemfundo ephakeme. Mina njengomzali futhi awavotela lo Hulumeni ngikuqonda kahle ukuthi kungani kubekhona amabanga aphansi uGrade R. Loku kubizwa ngikulungiselela umntwana kanti futhi kunciphisa

nezindleko kubazali njengoba izingane zifaka umfaniswane (uniform) ziphinde zingakhokhi ngokufunda okuhlukile kakhulu kunase zinkulisa. Kule ndawo othi uhlala kuyona e-Ashdown, hamba uyobheka ukuthi lo Hulumeni wenzeni ngoGrade R nokuthi izinga linjani, uyeke ukuhubhuza amanga ngohulumeni. Izinombolo zamaphoyisa kanye nezomphakathi kumele zihluke ngoba kumele kucace bha ukuthi iphoyisa leli elikusizayo. Isigcino ukuthiimibalayezimotozethuayifane neyamaphoyisa. Kuyiqiniso ukuthi kunzima kumuntu ongasebenzi ukuvuselela izincwadi zokushayela. Lokho kuzomele kubhekwe kabanzi. Mfo kababa ngekephelaumuntuokhubazekile ngokomqondo anikezwe imvume yokuphatha isibhamu sangempela, loko kosho ukuthi kuzofa abantu. Eyomazisi yona kumele uyib-

Ukhozi alubike nangezalo MHLELI: Ngithi akengigalele kuKhozi FM ngendlela olufihla ngayo abantu ekade besebenza khona ezintweni abathinteka kuzona. Esikhathini esid­ lule sizwe kuthiwa uLinda Sibiya ux­ oshiwe kulesi siteshi somsakazo ngezinsolo ezithile okwakungezange

kuzwakale ngazo ezinhlelweni zabo zezindaba. Okunalokho besifunda em­ aphepheni. Kuphinde kwabo udaba lu­ kaZimiphi ‘Zimdollar’ Biyela, naye kwa­ solwa ukuthi usohlwini lweqembu elit­ hile lepolitiki lalabo elizobayisa kusishayamthetho. Lutho lesi teshi

heke kahle ngoba abantu abaningi balahlekelwe ngezenzo zabantu abazigebengu, bentshontsha ubuzwe kanye nokuzishadisa ngokungemthetho bevula nezikweleti. Angazi impela ukhala ngani uziphendulelwa yimi ngingemholi. Kodwa ukuthi ngiyazihlupha ngiyafunda kanye nezindaba emsakazweni ngiyazilalela. Izinombolo zezimoto (number plates) kumele uzwe ucwaningo ukuthi yini le eyenze kufinyelelwe kulesisinqumo.Lalelake!Seziningi kakhulu izomoto kwaZulu-Natali kanti noHumeni usuyaphelelwa yizinombolo, yingakho kuza lolu hlelo. Angikhulumeli uMnyango, ngisusa ukungazi ngikukhanyisele.Nakholokokuchazaukuthi kusukela kwaqala ukuphatha lo Hulumeni engimvotelayo abantu sebeyakwazi ukuthenga izimoto okuhlukile kunaloHulumeni wena ofuna sibuyele kuyena. Ayamabonakude (television) uSA-

asikaze sisho lutho ngalokho, kodwa umakungabanye,mhlawumbe,osopo­ litiki bazebasho bathi “ sithe siza emoy­ eni ubengatholakali ukuphawula” Kanti kungabe kufanele ban­ gasinekeli yini ezithinta ekade bese­ benza nabo. Kwashona uMaphalala ihora neho­ ra besitshelwa nenkonzo yokumkhum­

PIETERMARITZBURG

109 Chief Albert Luthuli Road (Commercial Road) Tel: 033 811 3271 033 345 4043 Cell: 082 977 8430 Fax: 086 535 6240 salespmb@caterquipsa.com

22 Umgeni Road 031 309 5649 162 Brickfield Road 031 829 7868 JHB (172 Main Reef Road) 011 026 3789 Empangeni (36 Tanner Road) 035 787 0580 Clairwood (523 South coast Road) 031 822 6822

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

OPINION

29

BC uthenga izimvume uma ezosakaza manje wena uthi akube (iBanana Republic) kwamazenzele la yonke into imahhala kanti vele nakulo Hulumeni wakho omncomayo sasikhokha phinde kuthiwe okunye kubukwa abamhlophe. Uvelaphi ungawazi lo mlando ongaka? Uyabonake uSars ukhonela wena njengoba umzwile uNgqongqoshe wezeziMali esigixabeza, phela yiyo le abantuababalekanayobeseuSars eyilanda. Angikaze ngikubone nakowodwa nje umhlangano wophakathi, uphawule ngezikhalo zakho. Kepha ubukhali emaphephandabeni, ngihlala la uthi ungowakhona kodwa dwe angikwazi. Uzwile nje ukuthi uHulumeni oholwa uMongameli Zuma uthe kuzokwakhiwa ikomiti elilodwa (central tender commitee) elizobhekela ukuthi udaba lwamathendaluhambangendlelayini?Lemfo kaMbovu imizamo yalo Hulumeni ukuba kuphele nya ubugebengu ngamathenda. Angizukuyikhuluma ukuthi ubani oyisidomu njengoba usho ngoba mina ngisola ukuthi uwena awukhanyiselekile yikho ngivule isikole ngikuchazela iqiniso. Futhi mhleli akumele umuntu achaphe abantu ngezinhlamba nawe ushicilele kanjalo ngoba mina ngingakusola nawe. Le ncwadi kaMbovu ivusa uhlevane ibe ingalikhulumi iqiniso. Zinuke wena amakhwapha mnewethu. SBONELE GUTHA GWALA e-Ashdown

bula, besitshelwa kodwa abanye cha asitshelwa lutho ngabo. Kuyofanele umphathi wesiteshi uBonga Mpanza aphendule ukuthi kungani zingabikwa ezabasebenzi ngoba phela lokho kusho ukuthi lesi siteshi asivulekile. MLUNGISI MALU ZONDI Vulindlela constituency office


LEISURE

30

Deejays Shimza, Sox, Heavy K and Proffe­ sor will be rocking at Bhanu’s birthday at Nhlanhle pub in Sobantu on Sunday. They will be supported by Aionic, Chris, 3 Way Boyz, X Effect, Tevin B Caretoon and many others. Gates opens at 12 midday and entry fee is R50 and R80. Fano Gumede of Fanotainment said this will be one of those super gigs that Rock ikasi. Phone 083 499 4122 for more information. This gig will follow Exclusive Thursday with Da Capo at Cotton pub in the city. Admis­ sion is only by invitation and R50 will get you in before 10 PM. Call 083 499 4122.

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

Loved DJs to perform in city and Sobantu

T

Tatham Art Gallery host renowned bass player

PHOTO: SUPPLIED

Seasoned jazz bass player Lex Futshane will perform at a number of places in KwaZulu­Natal, including the Tatham Art Gallery, this month as part of the Lex Futshane Live in KZN tour.

HE Tatham Art Gallery, in association with Concerts SA and iSupport Music Business, present the Lex Tutshane Quartet on 29 March. ThevenueisoppositethePietermaritzburg city hall, at the corner of Church street and Chief Albert Luthuli Road and is scheduled for 2p. Tickets cost R60. For further information, phone 033 392 2813. This will be the third concert by the artist as part of the Lex Futshane Live in KZN tour, having performed at the Centre forJazzandPopularMusicattheUniversity of KwaZulu-Natal recently. . Futshane, a prolific composer, arranger, educator, performer and an internationally proclaimed bassist will then wrap up his tour with a concert at the Rainbow Restaurant in Pinetown. His great quartet features the stunning Zoe Masuku on vocals, Neil Gonsalves on piano and Sidney Rash on drums. Rainbow co-owner Neil Comfort says this show is not to be missed. Doors open at 1 pm, show starts at 2pm while tickets cost R50 each. For more information about this particular show, phone 083 706 2294 - Supplied

101 BOSHOFF STREET, PIETERMARITZBURG 3201 TEL: 033 342 6642 Prices available at Edendale Build-IT

8999

249

99

3700

BLACK & DECKER HAMMER DRILL

0.4 mm IBR Per metre

3550

1 699

99

RHINOBOARD Per sq m

26999

2 200l WATER TANK

BUILDIT WATERPROOFING 5l

11999

PLUS FREE MEMBRANE

CONTI SUITS Sizes 32 to 42

99999

7999

SAFETY BOOTS Sizes 6 to 12

BUILDIT 2L LOCK SET

BLACK & DECKER ANGLE GRINDER

24999

115 mm

19999 ALUMINIUM WINDOW BRONZE PT1212

14999

64999

IMBUZI FENCING 1,2 m x 50 m

43999

MASONITE DOOR

8-PANEL HARDWOOD DOOR

1 999

99

199

99

HI COVER PVA 20l – White

150l GEYSER TRENDLINE

10999 BUILDIT HOSEPIPE WITH FITTINGS 15 mm x 20 m

14999 RAZOR WIRE 500 mm x 15 m

PRICES VALID FROM 27 MARCH TO 29 MARCH 2014

OPEN MONDAY TO FRIDAY 7 AM TO 5:30 PM • SATURDAY 7:00 AM TO 2 PM

MERANTI DOOR FRAME 44 x 90

7999 BUILDIT FLAT DIGGING SPADE


MY ECHO SOAPIES GENERATIONS AKHONA vows never to forgive nor for­ get. Queen struggles to keep a secret. Pru­ dencespillsallaboutSompisiandhisfami­ ly.Pearlcatchestheloversintheact.Chop­ pa’s freaked when he finds a half naked woman in his flat. Ruby finally gets her fa­ ther to recognise her. A session of shock therapy goes horribly wrong. MJ is snubbed when he reaches out to a loved one. Dineo puts Ngamla in his place. Senzo makes a horrifying discovery. Years of anger and bitter­ ness dissolve away as father and daughter bond. A kind gesture prompts Akhona to snap. Nicholas is des­ perate to help the woman he loves. Ja­ son is shocked by what he witnesses during therapy. Dr Jacobson shows his dark side.

Jack Devnarain is Rajesh Kumar in Isidingo. PHOTO: SUPPLIED

ISIDINGO BRADLEY acts increasing­ ly strangely as his problems accumulate. Rajesh and Priya feel the glow as they grow closer again. Sechaba has an unexpect­ edly painful experi­ ence. Bradley and Al­ bert’s relationship is put to the final test. Priya finds ways of showing her gratitude to Rajesh for being so under­ standing. Lerato continues with her adventures in the art of self­defence, impressing people with her skill. Bra­ dley has to face a terrible and life­ shifting horror. Priya surprises Rajesh with words he never thought he’d hear. There is ongoing nervousness on The Deep about crime. MUVHANGO RANTHUMENG goes to see the

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

real Matshidiso to get some answers. Mori­ tiwarnsKhomotjotobeonherbestbehav­ iouraroundtheMojalefaelders.Thelawyer tells the family that the NPA just have to checkthatMrGumede’sconfessionislegit­ imate.AlbertrefusestogetusedtotheMo­ jalefa’s being part of his company. Ranthu and Mampho finally acknowledge they’re indebted to Thandaza. And there’s good news in Thathe. The Judge makes a ruling on Azwindini’s release. Ranthumeng de­ cides to go back to Lesotho. Khomotjo is tortured by Moriti and her in­laws. SCANDAL WHILE Sasha makes a potentially ca­ reer­destroying decision, the mysterious stranger, Cain, reveals that Shakira is not the only woman he has an interest in. Will Shakira’s fascination with the mysterious Cain lead to unfortunate consequences? Dintle tries, but fails dismally, to ingratiate herself with the Ngemas in a bid to secure her own future. Ndumiso wants to come back to Joburg but what will Kila say about it? RHYTHM CITY BASH rushes into what they thought was the Interpol office and finds that Niki’s missing. Reneilwe and Sifiso are really into each other after their first kiss. Jafta tells the guys about an outing with Rose that makes them all laugh. Sifiso spills the beansaboutkissingReneilwetoTsetseFly. Fats meets a well­known comedian and convinces him to do a gig at Kilowatt. The kidnappers tell Niki that if they don’t get the phone they will kill her. Reneilwe diso­ beysMamoketeandgoestoseeSifiso.Fats is confused when the comedian asks for payment. Zozo and Enoch disagree on how to handle Niki and the phone situation. Suffocate fires Lerato. Lerato reveals the phone and tries to sell it to David. The kid­ nappers phone Bash with a demand for a drop off. Reneilwe sees no way out of stay­ ing in and looking after Kop tonight, in­ stead of going on a proper date with Sifiso. Fats cancels the second comedy show due to budget constraints. Reneilwe finds out about Sifiso’s past, and realises her true feelings. David demands to know what’s going on at Zer011. Suffocate and Bash

LEISURE

31

scramble to help Niki. DAYS OF OUR LIVES JENNIFER tells Abby that she is getting a divorce from Jack. Daniel and Jennifer’s divorce papers are accidentally sent to each other by Justin’s secretary. E.J. and Taylor kiss. Sami asks Dario to stay with her and Rafe which angers impostor Rafe. E.J. and Taylor share a kiss. Adrienne tells Jus­ tin that the boys won’t be able to make it home until December or January for their wedding. At the hospital, impostor Rafe doesn’t recognise Carly. Vivian tells Maggie that she has won. Melanie drops by Rafe’s apartment to make sure he does things by the book with Dario but instead meets a shirtless Dario. Chad discovers his overdue bill at Sa­ lemUniversityhasbeenpaid.Chadrealises it was Stefano who paid it and asks him about any strings that are attached to it. Chloe tells Justin that she doesn’t want any of Daniel’s money. Nicole tells Chloe she doesn’t like seeing Brady so unhappy. E.J. sees Brady and Taylor working closely together. Jennifer continues to try and play matchmaker with Carly and Daniel. THE BOLD AND THE BEAUTIFUL WHEN learning that Taylor has moved inwithEric,Billreigniteshisattempttoper­ suade Brooke into doing all that she needs to do to take over Forrester Creations. He presentsherafewoutrageousideasofhow to go about it. Liam relays his intentions to Steffy about what he would like to do beforetheirbabyarrives.Brookeisstunned whenHopetellsherabouttherequestthat she had made from Liam. Rick attempts toconsoleHopeabouthercurrentrelation­ ship status and can’t help but feel respon­ sible for it. Pam eavesdrops as Brooke gets Donna onboard with the way of thinking that Taylor is only using Eric to assist her children in their careers. Anthony advises Rick to come clean to Maya regarding his true identity as a fashion heir rather than an impoverished and homeless waiter at Dayzee’s. Rick surprises Maya with a shop­ ping trip to Rodeo Drive in Beverly Hills. Marcus is amused that Carter already has his eye on a couple of local ladies even though he hasn’t been in town very long.

US jazz legend Kirk Whalum to launch Awesome iLembe Arts Festival AMERICAN jazz legend Kirk Whalum will make a special appearance in KZN tomor­ row, at the Sibusisiwe community centre in Mandeni, to launch the first Awesome iLembe Arts Festival. The festival takes place across the iLembe region on the north coast later this year. An innovative and far­sighted initia­ tivebytheDepartmentofArtsandCulture,

in partnership with Awesome Africa Festi­ valProductions,thismulti­culturalfestival will take the music to the people ­ and directly into the communities at venues in Mandeni, Ndwedwe, Maphumulo and KwaDukuza. This ‘concert of a lifetime’ by Whalum, offers fans an opportunity to en­ joy his much celebrated series ‘The Gospel According to Jazz’ in Africa for the very first

time. The tenor saxophonist has collaborat­ ed with industry greats such as Al Jarreau, Quincy Jones and Barbara Streisand and it is his passionate sax solo that is heard on Whitney Houston’s mega­hit, ‘I Will Always Love You’. Kirk considers himself a “man of the people”, and is the recipient of numerous awards and acknowledge­

ments for his musical excellence. He wonhisfirstGrammyawardforBest Gospel Song ‘It’s What I Do’, featuring Lalah Hathaway. He recently recorded the next chapter in his series (Chapter IV) in New York to be released worldwide in September. He will preview some of those new songs as well as perform his anthems from the past.

Theconcertstartsat5for5:30pmwith a cappella gospel choir Consuming Fire from Mandeni followed by Whalum. Tickets are R150 and can be purchased from Computicket (0861 915 8000). Only 500 tickets are available and there will be no door sales. For more information call Gabi Nkabinde at 084 357 8860 or visit www.awesomefestivals.com. –Supplied.

Get your local news online...

PHOTO: FILE

US jazz great Kirk Whalum will be in the province on 27 March for a jazz event launch and he will also perform.

...and become a Citizen Journalist www.echopmb.co.za


CLASSIFIEDS

32

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

PLACE AN ADVERT BY CONTACTING OUR CLASSIFIEDS TEAM: Phone:033 355 1333 Email:classads@witness.co.za Fax:033 355 1177

classifieds

ECHO MTHEMBU

NGCOBO

Amanda Nosipho

Mbuyiselwa Emmanuel

1992-01-16-2014-03-26

1986-06-28-2014-03-24

MBELE

Jabulani Stanley (Mhlanga)

A CLASS ABOVE THE REST KUNENE

MTHIYANE

Sanele Jerome

Jabulile Constance

1975-04-28-2014-03-20

1942-12-09-2014-03-24

ObengowakwaNgulubeni loc. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni asekhaya ngemva kwenkozo ezoba sekhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs

Obengowase 434 Mkhamba Road, Imbli. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise ngemva kwenkozo ezoba seMethodist eCaluza ngo 9 ekuseni. KHAYELIHLEs

1962-2-03-2014-03-20

Obengowase Caluza Siyamu. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise ngemva kwenkozo ezoba ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs

Obengowase Dambuza. Uzofihlwa ngeSonto emathuneni ase Snathing, ngemva kwenkozo ezoba sekhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs

ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

MDLETSHE

Siphiwe Zephrino

1954-05-26-2014-03-24

NGCOBO

Siphiwe Henry

1936-10-09-2014-03-22

NDLOVU

ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

MBATHA

Gabisile Princess

1959-01-15-2014-03-19

NGCOBO

Zandile Mildred

Bush Absolom

1973-02-28-2014-03-23

1958-12-23-2014-03-24

Obengowase Sigodini ezibomvini. Uzofihlwa ngeSonto emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkozo ezoba Esigodini ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

ZACA

Nomvuzo Cylina

1948-11-23-2014-03-22

direct from the factory Obengowase 287 Unit J, Imbali. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni akwaShange Ezibovini ngemva kwenkozo ezoba seUnit J Hall, Imbali ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase 313 Mngeni Road, Sobantu. Uzofihlwa ngeSonto emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkozo ezoba se Ithopian Church, Machibisa ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Northdale. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Cothoyi, ngemva kwenkozo ezoba sekhaya eCothoyi ngo 9 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase 159 Vimbukhalo, Imbali 2. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise ngemva kwenkozo ezoba sekhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

SIBIYA FUNERAL SERVICES

Obengowase 3288 Emathangini, Mpophomeni. Uzofihlwa ngeSonto emathuneni ase Mpophomeni ngemva kwenkozo ezoba sekhaya ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase 2226 Phithi Road, Imbali 2. Uzofihlwa ngeSonto emathuneni ase Thembeni, ngemva kwenkozo ezoba seBantu Church of Christ, Machibisa ngo 10 ekuseni. KHAYELIHLEs ervice Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

23

pentrich road pMB, 033 386 8822

WOZA UZOZIZWELA EMAHHOVISI AKWA SIBIYA FUNERAL. SITHOLAKALA PMB - KU 413 BOOM STREET, WARTBURG, DALTON NASE GREYTOWN FONELA: UHLENGIWE MEMELA NOMA UZODWA NDEBELE KU: 033 345 2385 / 033 503 1956 / 072 700 1800

UMASINGCWABISANE WETHU AWUYIKHETHI IMINYAKA NEZIBONGO, UBA YILUNGA EMVA KWEZINYANGA EZINTATHU UMA UYILUNGA ELISHA, KEPHA UMA UVELA KOMUNYA UMASINGCWABISANE KADE UKHOKHA KAHLE UBA YILUNGA NGALESO SIKHATHI. UMA UHLALA EDOLOBHENI UZONGCATSHELWA KHONA UTHOLA U R1 000,00 SIKUTHENGELA UMGODI, IBHASI KANYE NEGROCERIES. UMA UHLALA EZINDAWENI ZASEMAKHAYA UNGCWABA KHONA UTHOLA UR2 000,00 KANYE NE GROCERIES. UHLELO 1. COFFIN

UHLELO LWE CASKET

Ukhokha R140 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Coffin, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, itafula, izituli, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

Ukhokha R180 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: Half view Casket, R1 000, Hears, cross, gown, itende lasekhaya, umgodi (if town), indleko zaDokotela itafula, izituli, itende lasemathuneni, umshini, amadlelo aluhlaza kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

SINOHLELO LOBUNAZARETHA

Hlengiwe Memela, Zodwa Ndebele

Ukhokha R160 nyangazonke, amalunga ayishumi. Okutholayo: sikunika uhlaka lwe Casket olwehla ngomshini, R1 000, Hears, gown, cross, itende lasekhaya, itende lasemathuneni, itafula, izituli, indleko zikaDokotela siyakukhokhela thina, kanye negroceries... 10 kg sugar, 10 kg flour, 10 kg rice, 10 kg mealie meal, 2 x 5 kg imithombo, 5 litre cooking oil, butternut, potatoes, onions, tomatoes, 1 portion chicken bag, 1 case cool drink, 1 case beer kanye nenhloko yenkomo.

QHAPHELA SIYAKU DILIVELA UMZIMBA NASE EASTERN CAPE, QHASHA SNACK, MATATIEL. FUTHI SIYAKULANDELA UMZIMBA NASE GOLI (JOHANNESBURG)


SPECIAL OFFER

RENTAL - R3 060 PLUS 10% OFF 1ST MONTH RENTAL 3-BEDROOM FLATS ONLY!

30

Building Services

BUILDING Maintenance, garden walls, renovation, cite clearing, painting etc Tel: 076 935 8086 or 076 848 1979.

39 MSUNDUZI HOUSING ASSOCIATION 41 Peter Kerchhoff (Chapel) Street, Pietermaritzburg. Telephone 033 345 2184/7 E-mail: letting@msunduzihousing.co.za Website: www.mhakzn.co.za Monday to Friday (o/h) (Terms and Conditions apply)

AUTO BODY SUPPLIES LOW PRICE$ - HELPFUL GUYS QUALITY REPLACEMENT PARTS FOR ALL MAKES

For Hire

BAKKIE, or truck with trailer anything, anywhere. 083 441 7863.

40

Furniture Removal/Storage

SKY Removals, local or long distance mini moves. 083 441 7863

44

Loans and Investments

WANT to loose weight? Contact Herbalife Independent Distributor Mandla at 082 928 3634

53

66

Gates and Automation

BURGLAR Guard gates, good quality R480. Tel: 076 935 8086 or 076 848 1979.

A GRADE BOARDS WHITE MELAMINE 16 x 1 830 x 2 750 mm

CAN’T FIND

407 GREYLING STREET, PIETERMARITZBURG PH: 033 345 2326

Isaziso sifakwe ngokwesigaba 49(1)(a)(i) kumele sifundwe ndawonye nesigaba 78(2) se-Local Government: Municipal Property Rates Act, 2004 (Act No. 6 of 2006), lapha kubizwa njenge “Act” iroll yokucwaningwa kanyaka u2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, ivuliwe ukuthi ungayibona emahhovisini amasipala lawa abhalwe ngenzansi, kuzoqala ngomhlaka 28 Mashi 2014 kuya ku 19 April 2014 Iroll ungaphinde uyithole kwinzululwazi yakwamasipala ethi www.msunduzi.gov.za. Iroll yokucwaninga ingabonwa ngezikhathi zomsebenzi kusukela ku 28 Mashi 2014 kuya ku 19 April 2014 kulama hhovisi kamasipala alandelayo: eCity Hall, kwi Reception Counter 1st Floor, Compen Building ku Church Street 4th Floor, Endaweni yabacwaningi- Professor Nyembezi Centre, 341 Church Street Banking Hall, A S Chetty Centre, 333 Church Street - Northdale- Civic Centre, Bombay Road - Amahhovisi kamasipala aku Ashburton - Amahhovisi aseGedi, ase-Imbali - Amahhovisi amadala ase-Edendale/ Vulindlela - Amahhovisi amasipala ase-Ashdown - Amahhovisi amasipala ase-Sobantu - Amalibrary amasipala: Besse Head; Georgetown - Amahhovisi amasipala:IMBALI BB (WARD 17) Isimemo senziwe ngokwesigaba 49(1)(a)(ii) se-Act esithi noma umuphi umnikazi wendlu ongavumelani nemali efakelwe indlu yakhe angafaka impikiso kumphathi wakwa masipala mayelana nongavumelani nakho noma umuzi wakho ungawutholi kwiroll konke lokhu kumele ukwenze maphakathi kwezikhathi ezishiwo ngaphezulu.

= Trust = Customers

600 x 3 600 mm

SUPERWOOD

16 x 1 830 x 2 750 mm NB: All boards - PG BISON Boards cut and edged to spec.

PVC WRAP DOOR Assorted colours on M.D.F.

MASONITE

3,2 x 1 220 x 2 440 mm Brown/White Various thicknesses

PLY BOARDS

Pine and commercial 1 220 x 2 440 mm Various thicknesses Ample parking available (Side)

IN-STORE SPECIALS!

Uphiko lweziMali luzovalwa ngomhlaka 4 April 2014. Kuzobakhona abambalwa abasebenzayo ngesikhathi sokusebenza esijwayelekile.

UMASIPALA WASEMSUNDUZI ISAZISO SOMPHAKATHI, KUBIZWA BONKE ABANTU BAZOBONA IROLL YOKUCWANINGWA FUTHI KUFAKWE NEZIMPIKISO

CHIPBOARD

PG BISON P/F TOPS

Try searching on www.olx.co.za

UKUVALWA KOPHIKO LWEZIMALI

MSUNDUZI MUNICIPALITY

= Familiarity

16 x 1 830 x 2 750 mm

WOODWORX EXPRESS 033 394 1094 293 Jabu Ndlovu (Loop) Street, PMBurg.

MSUNDUZI MUNICIPALITY • CAR DOOR, BOOT AND • BONNET FENDERS WINDOW RUBBERS • DOORS AND HOOD • MEQUIRE POLISHES • HEADLIGHTS • CLIPS, SCREWS, ETC. • TAIL LIGHTS • ELECTRIC DOOR MIRRORS • TAILGATES • SPOILERS • LOAD BINS • WINDSHIELDS • RADIATORS AND FANS • TONNEAU COVERS • LOCKS, HANDLES • BULL AND ROLL BARS • CAR AND TRUCK PAINTS • GRILLE UPGRADES • WINDSCREENS • MUD FLAPS (ALL MAKES) • BODY KITS, FOGS, LEDs 2 K PAINTS, THINNERS, PRIMERS, BODY FILLERS, BIN LINING, MASKING TAPE AND SAND PAPER

WOODGRAIN MELAMINE

16 x 1 830 x 2 750 mm Maple, Cherry, Oak, Mahogany

WHAT YOU’RE LOOKING FOR?

173

General

ELANGENI SCHOOL

Qualified, Experienced, Eng­ lish speaking teachers required to teach Junior Primary. Phone 033 394 5053 between 8:00 and 13:00. ITHEMBA Lempilo. Register full or part time courses HIV/AIDS counselling, home based care TB Dots, ARV'S, Call Centre, Computer, Cashier and free receptionist. 18 Timber Street.

Lesi saziso sikhishwe ngokuhambisana nesiGaba 22 soMthetho wokuLawulwa kweziMali zikaMasipala woHulumeni baseKhaya esinguNombolo 56 ka 2003 esafundwa kanye nesiGaba 26 seMithetho yoKwabiwa kweziMali zikaMasipala neyokuBika ( Gazette 32141 of 17 April 2009) sokuthi uMasipala waseMsunduzi uphasise ulwabiwomali oselulungisiwe kanye ne SDBIP ebukeziwe oNyakeni weziMali ka 2013/14. Ulwabiwo-mali oseluLungisiwe lwethulwa futhi lwaphasiswa wuMkhandlu emhlanganweni wawo woMkhandlu oGcwele (Full Council) owawubanjwe ngomhlaka 30 January 2014. Uma ufuna ukuthola olunye ulwazi ngalokhu, lungatholakala kuNkk N. Ngcobo onguMphathi oMkhulu kwezeziMali phakathi kuka 8h00 no 16h00 kusukela ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu oCingweni olunguNombolo 033-3922601 noma ku e mail: Nelisiwe.Ngcobo@ msunsduzi.gov.za Amakhophi oLwabiwo-mali lwaPhakathi noNyaka noMbiko wokuHlola iNdlela ekusetshenzwe ngayo kuyatholakala ku website kamasipala ethi: www.msunduzi.gov.za kanti amakhophi abhaliwe ayatholakala emahhovisi kamasipala kulezi zindawo ezilandelayo: Okungaxhunywana naye

Inombolo yoCingo

City Hall

Wayne Schnaar

033 392 2484

Ukulalela kudonswa kakhulu kwisigaba 50(2) se act, impikiso kumele ibe mayelana nendlu eyodwa hhayi nge-roll iyonke. Amafomu okufaka impikiso ungawathola emahhovisini akamasipala abhalwe ngaphezulu, noma kwinzululwazi kamasipala www.msunduzi.gov.za.

Ashburton

Nick Davids

033 392 2556

Edendale

Themba Lyons

033 392 3171

Ifomu egcwalisiwe kumele uyihambise emahhovisini amasipala abhalwe ngaphezulu.

Bombay Road

Anwar Hoosen

033 387 4129

Uma kukhona abantu abadinga usizo ngokugcwalisa amafomu, bakhona abantu ababekiwe abangasiza.

Vulindlela

Caleb Magubane

033 392 3691

Imbali F FJ Sithole Rd

Sasa Mngadi

033 392 3622

Sobantu Municipal Office

Loraine Mfaba

033 390 1250

City Library

Mandla Ntombela

033-3922626

- Northdale – cc Bombay Road (ABM Office) - Amahhovisi ase-Ashburton (ABM Office) - Amahovisi aseGedi – Imbali (ABM Office) - Amahhovisi amadala ase-Edandale/Vulindlela (ABM Office) - Amahhovisi amasipala aseSobantu (ABM Offices) Uma unemibuzo fonela 033 392 2275 Umphathi Wakamasipala M. A. NKOSI

IMENENJA KAMASIPALA MNU M NKOSI

maritzburg

ECHO

CLASSIFIEDS

33

Parker: Major couldn’t handle criticism

Contact the CLASSIFIED CALL CENTRE on 033 355 1333 or place your advert online at www. witness. co.za

MSUNDUZI MUNICIPALITY UMASIPALA WASEMSUNDUZI ISAZISO SOMPHAKATHI

Indawo

March 27, 2014

CONSISTENT ADVERTISING

Building Materials

PHOTO: BACKPAGEPIX

Bernard Parker talks about Lehlohonolo Majoro.

B

ENARD Parker has finally opened up about his strained relationship with Lehlohonolo Majoro, saying his former strike-partner struggled to handle ‘the downside of football’. In the new edition of KICK OFF Magazine, ‘Hond’ talks candidly about how he and ‘Major’ – now at Orlando Pirates – fell out towards the latter’s time Kaizer Chiefs. Rumours of a brawl between the two did the rounds a while ago, and while Parker does not confirm or deny the reports, he is frank about how their relationship went downhill when Majoro’s game-time dried up. “In my first season Majoro and I were good friends. In the second season we were also good. We started a lot of games together and scored lots of goals … that’s when we won the Championship. “Now in the third season Majoro didn’t get much time to play you know, so I think that frustratedhimalot.Ithinkinhiscareerhehad never seen the downside of football, when he is not getting time, so I think that frustrated him a bit and he didn’t know how to deal with it. “He dealt with it in a different way doing all sorts of things – but I’m an honest person and I was upfront him, and when I told him an honest thing, he didn’t like it. He was telling me I know too much! “But he found me in this game … he found meplayinghere.Weplayedtogetherandifyou don’t wanna be shouted at, and if you don’t want to take advice, then who do you think you are? He didn’t take things in a good way and he was saying all sorts of things.” Parker goes on to explain how they were called in by management and how Majoro ‘destabilised the group’, but also adds that he hopes his former strike-partner makes a success of his time at Pirates and gets back into the Bafana Bafana set-up. –KICKOFF


SPORT

34

March 27, 2014

maritzburg

ECHO

TALKING FOOTBALL

THABO DLADLA TEAM sports such as football present a dynamic and unpredictable envi-

Coaching and training needs to challenge the mind ronment. To isolate a specific technique is useless without the dynamic of time, decision making and teammate/opponent movements - Teaching Games for understanding by Turner Martinez. The sooner we appreciate this reality in football coaching, the better for the game’s development. Technique, tactical development, physical demands, psychological and emotional aspects require resistances of space, time, teammates and opponentstobedeveloped.Itcanonly

be considered a football practice once the above requirements are met. Passing practice should be tested under the pressure of time, space and opponents. Anything that does not take this into consideration is a waste of time and effort. Although, there was no formal footballtraininginfootballduringour days, informal games in the streets and open fields developed all these necessary football skills. We learnt how to pass and dribble the ball within the game situation. We

never ran around cones and pretended to be penetrating the opposition. Passing to each other for instance without an opponent, time constrains, limited space does not develop decision making. The reality is that coaching football in South Africa is still far behind in terms of understanding these dynamics.Wearenotgoingtoachieve much if training and coaching does not challenge the mind. Any football practice without a ball and opponent resistance will not improve perform-

ance. Coaching football is the most difficult task, considering the amount of technical-tactical skills to be taught. Understanding and respecting the principle of specificity becomes critical for effective learning. We will recommend therefore that if coaches are not sure, opt for the game of 5 vs 5 or 7 vs 7 to train players. Playing the game itself will teach them far more than just doing meaningless exercises. Unzima lo mthwalo!

G

Things are ‘V ERY B AD’ VERY BAD at Arrows >> “We are trying everything we can to better the situation,” Vilakazi tells KickOff.com.

OLDEN Arrows media officer Vusumuzi Vilakazi says the current situation at the club “is very bad.” Arrows are currently bottom of the table with 13 points, four points adrift from second-from-bottom Polokwane City, although they do have two games in hand. Added to that, they got knocked out of the Nedbank Cup on Saturday night, following a 4-1 thumping at home to Mamelodi Sundowns. “Things are very bad. We are trying everything we can to better the situation,” Vilakazi told KickOff.com. “If you talk about the mood I wouldn’t want to say the mood is ‘okay’.” And things are not getting any easier for Arrows – their next two League matches are against Bidvest Wits and log leaders Kaizer Chiefs. They only have three home games left this season and Vilakazi believes getting maximum points at their turf will be crucial to their chances of beating the drop.

PHOTO: GALLO IMAGES

Philani Shange (R) of Lamontville Golden Arrows looks to tackle Ramahlwe Mphahlele of Mamelodi Sundowns during the 2014 Nedbank Cup last 16 match between Golden Arrows and Mamelodi Sundowns at Kings Zwelithini stadium on Saturday. Abafana Besthende were humilated 4­1.

Could Enver Wiltwer be headeing home to Maritzburg United? WHEN Echo was in the Free State recently, the newspaper was informed that Free State Stars midfielder Enver Wiltwer, who hails from Eastwood, could be heading back to his home town. The former Maritzburg United midfielder joined Stars three seasons ago under Steve Komphela, and enjoyed his career away from home. Wiltwer’s contract is expiring in June and there are strong rumours suggesting that the formerEastwoodSecondarypupilmightrejoin his old coach in Pietermaritzburg. His brother, Lloyd Wiltwer, confirmed to Echothathisyoungerbrotherwascomingback home to re-join the Team of Choice in the new season. “As far as I’m concerned his move from the Free State to the Team of Choice has been finalised because his contract will be up in June,” he said. The player refused to comment about his future. TeamofChoicespokesmanBrianZuma shot down the speculations on Wiltwer’s move. “I’m not aware of anything like that. Also our chairman did not say anything so far about the matter,” said Zuma. All local soccer fans can do is watch the space. –Jerry Barnes

Enver Wiltwer of Free State Stars (R) and Delron Buckley of Maritzburg United.

PHOTO: GALLO IMAGES


INC.

67/71 Boshoff Street, Pietermaritzburg Tel: 033 345 3921/342 2399/394 0099 Fax: 033 342 8584 E-mail: poobie@futurenet.co.za

SPORTS WHOLESALERS

AUM SAI RAM

“WE LEAD, OTHERS FOLLOW”

how affordable Let me show yousport can be! your favourite

KIDS’

F50 INFANTS’ JR

F50 INFANTS’ JR

R420 3 MONTHS - 3 YEARS

F50 INFANTS’ JR MESSI

R480 3 MONTHS - 2 YEARS

TEE/SHORT SET

R399

R420 3 MONTHS - 2 YEARS

R399

CAMPUS STRIP

WOVEN T/SUIT

R399

DY PLANE SET

MONSTERS INC. SET

R320

3 MONTHS - 2 YEARS

R430 3 MONTHS - 2 YEARS

BOYS’ T/PANTS

INFANT T/SUIT

R320 3 MONTHS - 2 YEARS

CHIEFS JERSEY KIDS

I TEE SHORT SET

S-XL

R320

R320 Each

3 MONTHS - 2 YEARS

TEAM HUSTLE

TEAM HUSTLE

TEAM HUSTLE

PICO 4 (TDV)

PICO 4 (TDV)

SIZES: 3-6

SIZES: 3-6

SIZES: 12-3

SIZES: 4-13

SIZES: 4-13

R499

R499

R499

R270

R270

SIZES: 3-6

R260

KENTFIELD VELCRO

PICO SIZES: 3-5 SIZES: 12-5

R270

KENTFIELD VELCRO

SIZES: 3-5

SIZES: 3-5

SIZES: 12-5

R199

R199

R270

R270

3 MONTHS LAY-BYE - DEPOSITS FROM R100 LADIES’ MEN’S MILER SS CREW TOP SIZES: S-XL

R250

MILER CREW TOP SIZES: XS-XL

R250

ELEMENT HZ

T/PANTS

R440

R240 Each

S AND M ONLY

TREFOIL TEE

SLIM SUPER G TT

SIZES: XS-XL

FIREBIRD TT SIZES: 4-8

SIZES: S-XL

R230

AIR MUSIO SIZES: S-XL

R530

R599 STEADY SIZES: S-XL

R599

R530 AIR MUSIO

R450

R530

ADI POLO PIQUE

ADI POLO PIQUE

R650

R340

R350

ADI POLO PIQUE

SPAIN GOLFER

ADI FADE FOIL

SIZES: 4-8

SIZES: 4-8

CHIEFS JACKET

R299

R199

R530

SIZES: 4-8

ADIDRILL PS

SIZES: S-XL

SIZES: S-XL

SIZES: 4-8

SIZES: 4-8

SIZES: S-XL

SPECIAL

SIZES: S-XL

ADIDRILL W

ADIDRILL W

R499

JERSEY

SIZES: S-XL

ADIMA PS W

R530

SIZES: M-XL

JERSEY

SIZES: 4-8

ADIMA PS W

R560

SUNDOWNS H

R450 ADRIA PS W

SIZES: S-XL

R350

SIZES: S-XL

SIZES: S-XL

R230

R399

TREFOIL TEE

CIRCUIT TRAINER

CIRCUIT TRAINER

R230

R530

R530

SIZES: 4-8

R530

SIQINISEKISA AMANANI ETHU APHANSI “NGAKHOKE SIZOZIHLULA IZIMBANGI ZETHU NGOMKHIQIZO OFANAYO”

“CHECK

give yourself

credit

Apply in-store now and get whatever you need, today.

US OUT: WWW.POOBIENAIDOOS.CO.ZA” WE ACCEPT THE FOLLOWING

3-MONTH LAY-BYES

OPEN ON SUNDAYS

RCS CARDS ACCEPTED • UP TO 24 MONTHS TO PAY!! • FINANCE ARRANGED • UP TO 24 MONTHS TO PAY


PAGE 36

March 27, 2014

454 CHURCH STREET

quikservshoes@telkomsa.net 033 394 9077

October­December: 34268

maritzburg ECHO

SPORT

086 571 7596

• Sizes: 6-10

• Red • Black

• Black

• Sizes: 6-9

• Black • Brown

• Sizes: 3-7½

Full PSL fixtures

L eague iis s League p riority priority ffor or aritzburg M Maritzburg U nited United >> After beating Stars 3­1 on Saturday, United will again travel to Rustenberg for a league fixture

28 March Ajax Cape Town v Black Aces at Athlone stadium at 8 pm, 29 March Platinum Stars vMaritz­ burg United 15:30 at Royal Bafokeng stadium at 3:30 pm, Orlando Pirates v Moroka Swallows at Orlando stadium at 6 pm, Golden Arrows v Wits at King Zwelithini stadium at 8:15 pm, Polokwane City v Free State Stars at Old Peter Mokaba stadium at 8:15 pm. 30 March Bloemfontein Celtic v AmaZulu Kaizer Se­ bothelo stadium at 3:15 pm, Mamelodi Sun­ downs v University of Pretoria Loftus Stadi­ um at 3:30 pm

DRAGON Balm

1995 19g

Similar to “Tiger Balm”

F

Indawo yokulala nokuphumula, iphephile, Ihlanzekile Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Ladysmith: 084 322 2872 Dundee: 084 927 6486 Durban: 073 219 8813

We supply it, we fit it and we guarantee it!

lanath a l i H

IN STORE SPECIAL

MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

DELIAN MARIAN

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE

We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

Arrow are also at home, Umlazi, again against BidOn Saturday, United will again travel to Rustenberg’s ORGETTING about any cup competitions and concentrating on avoiding relegation or improv- Royal Bafokeng stadium to meet Stars. Zuma says if vest Wits while on Sunday Usuthu are going to meet ing log standing would be the best advice for all United can transfer their cup form to the league fixture, Bloemfontein Celtic at Kaizer Sebothelo Stadium. KwaZulu-Natal PSL teams, including Maritzburg Stars will be on the receiving end again. –Jerry Barnes “It’s possible to beat them again,” he said United, AmaZulu and Lamontville Golden Arrows. The local pride, Maritzburg United, are the only Zulu Kingdom side that managed to proWe supply it, we fit it and we guarantee it! ceed to the quarter finals of the ongoing View Our Latest Vi 405 Church St • 471 Church St Nedbank Cup. Arrivals Online Pietermaritzburg • Tel: 033 345 3359 The Team of Choice ousted Platinum Stars 3-1 after the penalty shootout. Although the Apply for a RCS Account Instore OPEN ON win could be a morale booster in the camp, it YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR won’t really make sense to go all the way. SUNDAY STORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY United’s marketing and communications manager Brian Zuma agrees that points are more important. “Doing well in the league is the priority of T-ShIrTS SAndALS any team in the PSL,” said Zuma. jErSEyS Assorted Colours Sizes S-L Sizes S-XL

160

19995

00

T-ShIrT jEAnS

Sizes 28-36

Sizes S-L

39000

149

95

28000 Sizes 6-10

Pictures Shown May Differ From Actual Products Instore • While Stocks Last • E&OE

Echo maritzburg 27 mar 2014  
Echo maritzburg 27 mar 2014  

Echo maritzburg 27 mar 2014

Advertisement