Page 1

20 000 copies distributed in the Edendale and Mbali area

CONSOLIDATE ALL YOUR ACCOUNTS AND PAY ONE

e.g. R50 000 = R1 500 pm R100 000 + R3 000 pm BLACKLISTED AND GARNISHEES WELCOME

We consolidate from R20 000 to R5 million

CALL NOW

079 778 5535 Agents Needed

maritzburg

Umkhulumeli waBantu echo@witness.co.za

Aids helpline 0800­012­322

ECHO Tel: 033 355 1267

SliP-on

169

95

Sizes 6-10

405 Church St • 471 Church St, Pietermaritzburg Tel: 033 345 3359

September 12, 2013

Foreign national killed >> His fiery death is alleged to have been motivated by xenophobia NOKULUNGA NGOBESE AND NOM­ PENDULO NGUBANE

B

ARELY days after Echo publishedastoryaboutloomingxenophobic attacks at Imbali’s Unit 14 area, a foreign national was burnt to death in the Phase 1 area of France The attack on Assefa Areso (30) is believed to be xenophobic motivated. His body was found charred inside the tuckshop where he worked. His relative, who also called himself Assefa, said that the incident happened on Monday night, but the family only found out about it on Tuesday morning when a customer, who had come in to buy something, made a gruesome discovery. However, Assefa believes that thekillingwasintentionalastherewere traces of petrol outside the front door. He said that his brother had been working at the tuckshop for the past two years. Residents who spoke to Echo said that although xenophobic attacks have become common in the area, no one knows what exactly happened. They said they were all alerted to the attack by the community member who had made the grisly discovery. “This is not the first incident of this nature in the area,” said a resident who did not want to be identified. At Imbali’s Unit 14 area, local tuckshop owners complained that they were losing customers to foreign na-

The same people who are complaining, are the ones who make extra money by giving them [for­ eign nationals] space to rent. tional tuckshop owners because their stock was far cheaper. Ward councillor Bongani Dlomo said: “There have been a lot of xenophobic threats. However, theforeignnationalsdonotplacethemselves in the area. We have spoken about the issue with community members several times. The ones who are complaining are the same people who make extra money by giving them [foreign nationals] space to rent,” he said. Dlomo added that what makes it even more dangerous is that tuckshop owners lock their workers inside the tuckshops when they close their businesses. “This person might have survived, if he was not locked inside,” he said. SAPS spokesperson Captain Thulani Zwane said that an empty, melted plastic container containing fuel was found outside the front door. “The motive for the attack is unknown and no arrests have been made. Police are investigating the circumstances surrounding the incident”. PHOTOS: NOMPENDULO NGUBANE

Relatives of the Ethiopian man who was burnt to death in France’s Phase 1 area, stand outside the tuckshop where the man worked and where the incident happened.

Blue Tumbler

10’s

R1999 Form Kiddies Armchair

Minimum Quantity - 10

R1199

Plastic Spin Top

25’ss + 35m String

R4495 Recycled Bucket Buc

20lt + Lid

R1499

Plastic Soccer Ball

40cm 45cm Enamel Basins Charcoal

10’s

5kg

R4900

R1999

White Dinner Plate 10.5”

Hi-Ball Tumblers

Box of 30 Bo

30 in Blue Crate

R24000

R10900

70cm

R1499

R2999

R6999

Panda Paraffin Stove

R6299 Chafing Dish 8lt

2 Bridge Road, Shop 15 Bridge Centre, Prestbury • Tel: 033 344 1786 (Contact Soraya - Telesales)• Fax: 086 658 0796 All prices include VAT • We accept Visa & Mastercard • No Cheques accepted withour prior arrangement •Ample Parking

Rectangular

R29900

E&OE

Open on the first & last Sunday of every month Valid from 12 - 21 September 2013

ser vice with a smile

’S R E G A MAN CARRY CASH & IALS! SPEC


NEWS

2

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

CONTACT ECHO

TELEPHONE 033 355 1247 EDITOR news@myecho.co.za CLASSIFIEDS 033 355 1343 REPORTER nokulungan@myecho.co.za POST PO Box 362, PMB, 3200 COMPLAINTS 033 346 2156

CRISIS

Ambulance: Fire Brigade: Traffic Mpimpa Hotline: 911 Control Centre, PMB: Lifeline (24hrs): Rape Crisis:

10 177 080 003 3911 086 221 1011 033 391 1911 033 394 4444 033 394 4444

MUNICIPAL

Water: 080 000 1868/033 392 2128 Electricity: 033 392 5098/5096/5029 Afterhours number: 033 392 5098 Traffic lights: 033 392 2205 Roads (drains, damage): 033 392 2047 or 033 392 2059

Umbukiso wezinkomo eSweetwaters

ESSENTIAL NUMBERS

Aids Help: 033 394 4444 Aids Hotline (tollfree): 080 001 2322 Gift of the Givers Careline: 033 342 2239/080 078 6786 Alcoholics Anon: 086 143 5722 or 033 345 6795 Famsa: 033 342 4945 Childline: 080 005 5555 Forest Fires: 033 330 8421 Safe City report crime via SMS: 083 767 7233 SPCA: 033 386 9267

EMERGENCY CHEMISTS:

Scottsville: Central: Northdale:

033 386 1029 033 342 1200/(a/h) 033 346 0550 033 387 1681

Communities encouraged to care for nature

>> With September being heritage month, a non–profit youth organization which focuses on environmental awareness, is urging people to revisit their indigenous knowledge systems in order to be able to take care of nature. NOKULUNGA NGOBESE spoke to its office bearers. >>nokulungan@myecho.co.za

ISITHOMBE: SITHUNYELWE

KUZOQOPHEKA umlando endaweni yase­Sweetwaters kusasa, njengoba ku­ zoba nombukiso wezinkomo okukuqala ngqa.

NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za

KUZOQOPHEKA umlando endaweni yase-Sweetwaters kusasa njengoba kuzoba nombukiso wezinkomo okokuqala ngqa. Lo mbukiso uhlelwe i-Siyaphambili Mbubu Co-operative ibambisena nobukhosi bendabuko bakwaMpumuza ukuvuselela isiko lokufuya izinkomo emphakathini ngale nyanga yamasiko. USihlalo walo mfelandawonye uMnu. Mbongeni Sikhakhane uthe: “Sihlale phansi sabuka izinto ezenzekayo ezindaweni zasemakhaya, sathola ukuthi abantu banothile ngemfuyo, kodwa bayashoda ngolwazi. “Ngalo mbukiso sihlose ukufundisa ukuthi imfuyo inakekelwa kanjani. Baningi abangazi ukuthi kumele izinkomozinqunyweizimpondoukuze zingabi yingozi, futhi zibe nenyama eningi.

“Isikhathi esiningi ezinye zalezi zinkomo azitheniwe. Izingozi zemigwaqo zinyukile ngoba izinkomo zigcwala yonke indawo, sifisa ukubafundisa ukubaluleka kokuzifaka amacici ukuze zibonakale nasebumnyameni. “Sifisanokufundisaabantuukuthi bangayigcina kanjani imfuyo yabo isesimweni esihle”. Uqhubewathingalombukisobafisa nokufundisa intsha ukuthi ingaziphilisa ngemfuyo, ngaphandle kokuthi ize ilindele ukuthi iqashwa uhulumeni. Umhleli walo mcimbi uMnu. Thubelihle Zondi uthe: “Inhloso yethu ukuthuthukisa izinga lokufuya ezindaweni ezisemaphandleni, okuyinto ebisiyehlile. Sifisa futhi nokuxhumanisa abafuyi bezinkomo basemakhaya, nalabo asebesezingeni eliphezulu ukuze bathuthuke”. Lo mbukiso uzoqala ngo-8 ekuseniezinkundlenizemidlaloeSweetwaters eMkangala.

F

OUNDED by three members, Isisekelo Youth group has been in existence for the past five years and has grown to seven members Their projects include environmental awareness campaigns and talking to communities about the negative effects of illegal dumping. Speaking to Echo, the organisations secretary, Lwazi Nsele, said: thatoneofthekeythemesfortheCop 17 conference was ‘Ensure that that the environment is stable for future generations’. “Asayouthorganisation,werealised that there was no appreciation for nature, and we wanted to do something to alert people about its importance. We want to contribute towards greening the environment. We educate young people, especially those in school, about the importance of keeping the environment clean, and we also discourage illegal dumping and encourage community gardens,” he said. Since the project started, Nsele said that they have also been recruiting youth volunteers who are doing

PHOTO: NOKULUNGA NGOBESE

During this heritage month, Isiseke­ lo Youth group secretary Lwazi Nsele says that people must revisit their indigenous knowledge sys­ tems in order to be able to take care of nature.

development studies to take part in their hydroponic tunnels. In partnership with Msunduzi Tourism, Isisekelo have invited students from the Reunion Island to be part of their Agritourism experience on 29 September. “It will be a cultural exchange program where they will be taken on a tour of the city, but at the same time we will be identifying areas which needourintervention.Agricultureis looked down upon, maybe it is time that we change our mindset,” he said. Sharing his heritage month message, Nsele said: “Civilization has affected us a lot. Let us revisit indigenous knowledge systems in order to be able to take care of our environment. Let us use the same social networks that we use to communicate to promote a clean and a healthy environment”.


‘Ufunani umlungu la?’

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

NEWS

3 450 Church Street PMB (opp. Asmalls) • Tel: 033-345 3130

Your Pharmacy of Choice RE-JOOVENA

WARTS DROPS R120

50ml

XCEL R80

NEW!

60 Tablets

PHOTO: SUPPLIED

For Memory & Concentration

Umkhosi woMhlanga walo nyaka usuqubule imibuzo ngokubakhona kwentombi yoMlungu njengengxenye yezintombi nto kodwa kube kungaziwa ukuthi ihlolwe kuphi.

Selina

>> Intukuthelo ngentombi yomlungu eMhlangeni NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@myecho.co.za

I

NYANGA kaMandulo ilapho izwe laseNingizimu Africa lisuke libungaza futhi lizigqaja ngamasiko kanye nezinto ezingamagugu kulo. Lapha sibala amasiko, ukudla kanye nemibungazo eye ibe khona uma abantu bezinhlanga ezihlukene zakulelizwe beqhakambisa amasiko abo. Umkhosi woMhlanga ungelinye lamasiko abungazwayo indlu emnyama njengoba kunesikhathi lapho izintombi nto ziye zibambe uhambo olubheke esigodlweni seNkosi yamaZulu uZwelithini eNyokeni. Yize kunjalo kodwa kunentukuthelo nokunengwa ngesehlakalo sokubonakala kwentombi yebala elimhlophe echazwe njengeyasezweni lase Brithani ebikanye nezintombi esigodlweni seNkosi eNyokeni ngesikhathi kubungazwa leli siko. I-Echo likhulume nomsunguli wesikhungo sikaNomkhubulwane uNomagugu Ngobese ophinde abe ngomunye womama abahlola izintombi eziyingxenye yohambo lwaseNyokeni

minyaka yonke. UNgobese ugxeke kakhulu abantu okuyibona abahlela lo mbungazo ngokungabashayi ndiva bona njengomama abayingxenye yalo mgubho. Uthelokhukuphambanekakhulungendlela umkhosi womhlanga isizwe esiwuhlonipha ngayo waphinde wathi lesi senzo siveze ngokusobala ukuthi iyalahleka injongo yalo mgubho. “Kuyaqondakala ukuthi uhulumeni ugqugquzelaukuthiizinhlangazibumbane(social cohesion) kodwa lokhu kumele sazi ukuthi ngabe kuqalaphi kugcinephi futhi. Kusho ukuthini ngemvelaphi noma nobunjalo bomuntu omnyama kanye namasiko akhe. “Akuyonaintoembiukuthiezinyeizizwezazi ngamasiko ethu kodwa kunamasiko ezinye izizwe angahlangani nathi kanti nazo futhi azihlangani nawethu. Lokho kumele sikuhloniphe kanti nathi awethu amasiko kumele ahlonishwe angashintshwa. “Izintombi zihamba ngamabele uma zisesigodlweningomkhosiwomhlanga.Intokaziemhlophe ingene esigodlweni imboze amabele lokho okuphambene nomkhosi womhlanga. Lokho kusishiye sinemibuzo eminingi thina

R99

njengabantu abadlala indima emkhosini womhlanga ngokuhlola izintombi. Ngabe ubani ohlola le ntombi emhlophe ekade ikanye nezintombi zethu ezimsulwa ezihlolwayo. Sidinga ukwazi kodwa akekho ozosiphendula kulokho,” kusho. UNgobese uphinde wakhwela wadilika kubahleli balo mcimbi wathi babathatha njengamathuluzi bona njengomama abahlola izintombi. “Kungani singaziswanga ngalokhu? Sbone nje sekuvumbuka intombi yebala elimhlophe esigodlweni. Umhlanga uyahloniswaasingaboninjesekubanezintoesingazilindele sezenzeka ngaphandle kokuthi kube khona ositshelayo ngokuzokwenzeka. Kuyoze kube nini siba semuseni ngamasiko ethu kwezinye izizwe? “Lokhu thina sikubona njengokubukelwa phansi kwesiko lethu. Sidinga incazelo ngalokhu siwomama abahlola izintombi, kumele bachaze ukuthi lokhu kwenzeka kanjani. “Amasiko ezinye izizwe nathi siyawahlonipha ngakho-ke nabo abenze kanjalo. Uma kwenzeka kanjena ngabe kuphi uziqhenya ngaleli siko? Kuphinde kisishiye nemibuzo yokuthi ngabe leli siko lethu lisazohlonipheka yini na,” kusho uNgobese kwezamasiko.

30’s

Strong Anti-Oxidant Immune Booster

SPOTLESS

Complete Fairness Cream

399550g

Clears Pimples & Marks

FOR SLIMMERS Waist Belt................R50

Slimcut 100ml........2995

Slimming Cream.....5995

Slimming Tea..........2995

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? Dr Smith’s

EMULSION

25

One A Day Vitamins

2995

R

SAVE R10

Similar to ‘Scotts Emulsion’

30’s

SAVE R60

Similar to ‘Centrum’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE?

Painamol

Umdeni usalala ethendeni namanje NOKULUNGA NGOBESE

>>nokulungan@myecho.co.za UNETHWA izimvula umndeni wase-Site 11 ngase Copesvile, emva kokuba sekuphele izinyanga ezintathu uhlala etendeni kulandela ukusha komkhukhu wawo ngo Juni kulo nyaka. UNksz Nonsikelelo Mavundla ohlala nabantwana bakhe abayisikhombisa kanye noyise wabo uMnu. Zimisele Majola, utshele leli phephandaba ukuthi abazi nokuthi bazothathani bahlanganise nani njengoba kungekho muntu osebenzayo. Uqhube wathi ngaphandle kwamatoho abaye bawathole ngezinye izikhathi, kunzima ukuphila njengoba bengatholi nesibonelelo sikahulumeni. “Asinabo omazisi futhi akukho neyodwa in-

gane enesitifiketi sokuzalwa ngenxa yalokhu. Ngake ngazama ukubhalisela umazisi kodwa kwaba nephutha endleleni engagcwalisa ngayo. Kusukela ngaleso sikhathi alikaze lilungiswe”. Elandisa ngokusha komuzi wabo, uMavundla uthe basola ukuthi kukhona umuntu owajikijela ibhodlela elinophethiloli, njengoba baphaphama umuzi ungqongqa, bathola nebhodlela elingenalutho ngaphandle. Uthi yize isigameko asibika ekhanseleni lenda-

REVIVE LIFE FORCE PACK

A powerful combination medicine that has four medicines in one affordable pack. Immune Booster, Appetite, Blood Booster drops and Mouth and throat syrup. Boosts the immune system and increases the CD4 count. Treats tiredness, weakness, arthritis, burning urine, fever, burning feet, weight loss, diabetes, skin problems,TB, shingles, mouth sores and flu. Helps with ARV side effects. Available at Revive Health Centers for R150 and at all Pharmacies on medical aid. Life Force Pack

Isimangallso

Use with life force CD4 Count

increases to over Treats 1000 • Weight loss • Immune weakness • Night sweats • 4 Bottle in one pack • Tiredness, dizziness, fever, • Immune Booster burning feet, low CO4 count • Appetite and Weight Gain • Skin problem • Blood Booster 1 litre • Mouth and throat ulcer syrup 2 litres

Available on medical aid

R150

R160

R100

Available at all Pharmacies and Revive Herbal Health Centre trade enquiries R40 073 141 5540

High Blood Pressure • Lowers high blood pressure in 5 minutes Treats • Headaches • Pain, tension back of the neck • Blurred vision

FREE CONSULTATION SIKUPOPOLA MAHALA!!

Revive Herbal Health Centre has natural medicines treating all illness

• HIV/AIDS Symptoms • Diabetes • High blood Pressure • Arthritis • Kidneys Disorders • Prostate Problem • Piles

• Sexual Weakness • Stroke • Skin Problems • Psoriasis, eczema • Infertility • Cancer

19 SELGRO CENTRE, 361 CHURCH ST, OPP SHOPRITE

Jet and Edgars Credict Cards Accepted

19 wo uNkk Thandi Ndlovu, alukho usizo olungako aluthola, ngaphandle kokuthi lithumele itende okuyilona abalala kulona. Abafisa ukusiza, bangathinta uMnu. Mbongeni Nodada ku-084 652 4236

SAVE R50

Vest

95 100’s

Similar to ‘Panado’

995

50ml

SAVE R15

Similar to ‘Vicks’

WHY PAY MORE? WHY PAY MORE? Smart

Smart Soda

ORS SAVE R7

5

R

Similar to ‘Rehidrate’

SAVE R35

1995

60g

Similar to ‘Citro Soda’

TRADITIONAL AFRICAN MEDICINES LULAMA SOAP SAVE Buy 1 for R25 Buy 2 for R45

R5

TOUCH LIFE ARTHRITIS Buy 1 for R55 Buy 2 for R100

SAVE

R10

MAZ IMMUNE BOOSTER Buy 1 for R45 Buy 2 for R80

SAVE

R10

UMAKHONYA MIXTURE Buy 1 for R110 Buy 2 for R200

UGAMBU

Buy 1 for R120 Buy 2 for R220

SAVE

R20 SAVE

R20

VUKA UPHILE 1lt Buy 1 for R25 Buy 2 for R40

SAVE

R10

INYONGO MIXTURE Buy 1 for R7 Buy 2 for R12

SAVE

R2

IZIFOZONKE 500ml Buy 1 for R12 Buy 2 for R20

UMFUTHO

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R4 SAVE

R10

NGOMA 500ml

Buy 1 for R75 Buy 2 for R140

SAVE

R10

Uma uthenga imithi kwa-Ballim’s Pharmacy, ayikho imali oyikhokhela ukusizwa, kanye nemali ekhokhwa ngaphezulu. Uthola amanani aphansi kanye nosizo olusezingeni eliphezulu.

ATM INSTORE


MANI’S electronics 103 LANGALIBALELE (LONGMARKET) STREET, PMB PHONE: 033 345 2221 • NEXT TO LAAGER CENTRE

10-YEAR ANNIVERSARY SALE NOW ON!!!

DSTV

32” HD TV

R499 FULLY

R2 999

With Free Screen Cleaner

FITTED COMPUTER WEB CAMERA

MP3 FRONT-LOAD CD PLAYER With USB input

R299

R699

WITH FREE TWEETERS

1 PER CUSTOMER

R99

STEAM IRON

6 KG WASHING MACHINE ER SILV

R199

R2 999

210L CHEST FREEZER

DISHWASHER • 12-Place • 3 programs R2 999

ER SILV

R6 999

IZAZISO Send your notices to Echo or e­mail photos to dumisani@myecho.co.za

Kufunwa ubaba kaNontobeko (left) noNkululeko Ma­ khonza uLebohang Sitoa odume ngelikaKhatholika Thusi umama wabo ongasekho. Shayela ku­033 502 0074 or 082 536 0288 uma unolwazi.

Zondi new leader of Santaco in KZN NOMPENDULO NGUBANE

>>nompendulo.ngubane@mye­ cho.co.za

C

ALUZA taxi businessmanBoyZondihasbeen electedasthenewSouth African Taxi National Taxi Council (Santaco) chairperson in KwaZulu–Natal. Zondi has assumed the positionfollowinghiselection on 15 August, with 148 votes out of 149 delegates that were present at the annual general meeting from different regions and sub–regions. A partnership and relationship with the private sector, including business companies, training operators and executives at a provincial level,aresomeofthegoalsthat he aims to achieve during his tenure. Speaking to Echo, Zondi said he has been in the taxi industry for 24 years, pointing out that half of that time was spent as the chairperson of the uMgungundlovu region as he had been given three terms in office. Unpacking some of the duties of his current position,hesaidthatone is interacting with the Department of Transport at a provincial level.

“My duty is to make sure thatadministrationisinorder. BythisImeanit’smyresponsibility to talk with the members of associations and executives to make sure that they help their associations. In terms of business, we are aiming to see the taxi industry working jointly with business companies. Here we are talking about oil companies. The taxi industry excels in consuming petrol in this country. We are looking at working together and benefiting from that. We are also looking at expanding the relationship with the Road Accident Fund so that we can intervene by helping our passengers,” said Zondi. He said that they would help them with the claiming

process instead of them going to lawyers. “People end up getting small compensation as lawyers also cut their share from the claims. We will help them withtheclaimsshouldanaccident take place while they are using our transport,” said Zondi. He applauded the extension of the renewal of permits that the taxi industry was given by the provincial Transport Registrar. “We have 246 associations in the province and I’m appealingtoallofthemtousethis opportunity and renew their permits before the end of this monthasthisisachallenge.As a taxi industry, we must work together as taxi operators instead of fighting one another,” he advised. Zondi was born and bred in Sweetwaters’s Zayeka and he is a Kaizer Chiefs fan. He is a business and family man who loves tripe and jeqe (steam bread). PHOTO: NOMPENDULO NGUBANE

New KZN Santaco chairperson Boy Zondi aims at achieving a partnership with the private sector.

SAVE R500

INCL. MEMORY CARD, BAG PLUS 2 BATTERIES

R899

WAS

R13 999

R9 999 WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES

ECHO

14 MEGAPIXEL CAMERA

60” (152 CM) HD TV

LAY-BYES ACCEPTED SOME ILLUSTRATIONS SIMILAR TO PIC

maritzburg

R1 799

With Water Dispenser

R5 899

4

September 12, 2013

SAVE R600

R2 199

REFRIGERATOR

NEWS

Prices valid from 12/9/2013 to 18/9/2013 WHILE STOCKS LAST

OPEN SUNDAYS 9.30 AM - 2 PM E.&O.E.

Hospital’s message to the public TOWNHillhospitalhasnotifiedmembersofthe public about its North Park Psychotherapy unit within the hospital. In a press release, hospital PRO Themba Hlongwane said that the hospital has realised that thatmanypeoplearenotawareoftheservices rendered by the unit. “North park ward is Townhill’s psychotherapy unit. This open intensive psychotherapy ward caters for eight male and 12 female mental health users,” he said. Themba added that in the interest of providing holistic comprehensive services to their patients, their multi–disciplinary team consists of a specialist psychiatrist, register, a team of clinical psychologists, a team of specialist nurses, a social worker, an occupational therapist and a ward clerk.

“We are able to provide a comprehensive care package for a multitude of conditions, including Major Depressive Disorder, Bipolar mood Disorder, Anxiety Disorder, Personality Disorders,andwomen’shealthdisorders(such as PTSD due to trauma/abuse, depression, and anxiety). We believe that each person is unique, and is faced with his/her own set of challenges. Consequently,wecollaboratewitheachpatient to create a treatment plan to address his/her specific needs,” he said. For more information about the services and referral process, contact the hospital at 033 341 5568, Clinton.pillay@kznhealth.gov.za or visit the Townhill website www.kzn health.gov.za and look for Townhill hospital under Health Instituitions.


COMMENT

6

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

IZAZISO Send your notices to Echo or e­ mail photos to dumisani@myecho.co.za

IKHULUGQAME Crèche and Pre­schools association yazisa abaphathi bezinkulisa ngomhlangano wazozonke izinkulisa ez­ ingamalungu nawangezona ukuba eze kulo mhlangano ozoba kusasa ngoL­ wesihlanu e­390 Pietermaritz Street. Kucelwa namalunga akhethwa emhlan­ ganweni owawuse eCity Hall ngo­30 Au­ gust 2013 weMotsepe Foundation Forum. Kuzobe kuxoxwa ngeSouth Africa, ECD Absa Awards, SACECD Conference in Dur­ ban,cegetablegardentrainingnokukhuli­ sa ingane ngendlela ephelele. ***

DEVINELifeSocietyisofferingfreesewing lessons on industrial machines. Each graduate is awarded a certificate and giv­ en an electric or manual sewing machine if all requirements are met. To register contact Jerusha at DLS at the corner of Mysore and Lahore Roads Northdale or phone 074 218 2246 *** ITHANDANANI Children’s Foundation ice­ la ukufuniswa: 1) umama kaMpungose Minenhle ozalwa nguMpendulo Ziqubu wase Snathing on­ gasekho umama wayaziwa ngo Swelani

Sithole noma Mpungose. 2) uThobeka Zulu ongumama ka Sakhile Hlongwane waseWillofontain, igama likababa uMbulelo Christopher Hlong­ wane ongasekho. 3) uZuma Felokwakhe ongubaba ka Zu­ ma Sindiswa wase Willofontain, igama likamama uBusisiwe Alzina Mkhize on­ gasekho. 4)AbazalibaBukhobenkosiDamane,iga­ ma likamama uNontobeko Zondi wase Willowfontain. 5) ubaba ka Famida Zuma no Amina Zu­ ma abazalwa uZuma Mathembi

waseWillowfontain ongasekho. 6) ubaba ka Ngcongo Cebisile ozalwa ngu Mantombi Ngcongo waseWillowfontain ongasekho. 7) ubaba ka Fatima Jili ozalwa uZamo Pr­ isca Jili wase Willowfontain ongasekho. 8) ubaba kaMkhize Nokulunga ozalwa ngu Fikelephi Mkhize waseWillowfontain ongasekho. 9) ubaba kaSanelisiwe Ntuli ozalwa ngu­ Londeka Ntuli waseSnathing ongasekho. 10) ubaba KaThanduxolo Khanyile ozal­ wa ngu Nelisiwe Khanyile waseSnathing ongasekho

Two local teachers buried >> The Nhlazatshe teachers were given a heroes’ send­off following their death in a car accident recently SIMPHIWE MKHIZE

T

WO prominent local teachers from Edendale in Nhlazatshe who died in a horrific accident on the N2 on their way from Eshowe recently were given a heroes’ sendoff. Fellowteachers,scholarsandgovernment officials attended the joint funeral at the Lay Ecumenical Centre in Machibisa. Allegedly, a taxi crashed into the vehicle in which the two school teachers were travelling in as the driver was trying to re–enter the road after a brief break on the freeway. Musa Rogers Xulu (61) and Thami Ian Mngadi (47), who taught at Ndala High School in Richmond, were praised as talented and dedicated teachers who contributed to keeping the dignity and significance of the teaching pro-

fession alive. Xulu, whose brother Themba Xulu is a renowned city pianist, taught commercial subjects, including accounting,inseveralschools.Heissurvived by his wife, Zama, and five children. Mngadi leaves his parents and four children. The Lay Centre was packed to capacity as Themba Xulu and his classical music ensemble presented moving renditions which added colour to a funeral that celebrated the teaching profession and revived the spirit of pupils, teachers, education officials and community members alike. A representative from the South African Democratic Teachers’ Union (Sadtu) praised the two teachers for their contribution in making the teaching profession a dignified career where teachers are recognised and remunerated appropriately.

PHOTO: SUPPLIED

Pallbearers leave the Lay Ecumenical Centre in Machibisa with the coffins of two teachers killed in an N2 crash

443 Langalibalele Street, Pietermaritzburg • Tel: 033 342 3830 Visit Our Website - www.dibsons.co.za

KILLER DEAL!

89

99

coke & flavours Cooldrink 12x1.25lt

56

pro Cake Flour 10kg

5699 6899 rainbow Rice 10kg

3299

99

roy royal White Sugar 10kg

lion Matches 10x10’s

8

79

coo-ee Cooldrink 2lt

2099

maq Washing Powder 1kg

1799

britelite Greenbar Soap 4x500g

6999 nappies Bale 10x10’s (All Sizes)

Ample Secure Parking • Management Reserves the Right to Limit Quantities • All Prices Incl. VAT Prices Available at 443 Langalibalele Street Only! • Offers valid from 12 - 15 September 2013 • While Stocks Last! • E&OE


10KG

Freshcup Teabags (26’s)

10KG

5KG

25KG

10KG D’Lite Rice

A Maize

5KG

12.5KG

10KG

10KG 5KG 12.5KG

4KG

Samp

5LT

Sugar Beans

Sunfoil Oil

10KG

5DOZ 1LT

2LT

1.5KG

2KG

Large Eggs

Honeydew Maas

1KG Rainbow Family Polony

5KG

500G 500G

Rama Original

Mooi River Butter

1LT

1KG

2LT

Mix Veg

2LT

Coke Only

200G 150G

90G

200G

150G

E&OE

150G

175G

175G

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 SIYA E&OE


Bulk Set 1 4kg Sugar Beans

10kg

10kg

2LT

10kg

6 1 50

Bulk Set 2 5kg Gold Circle Sugar Beans

12.5kg

25kg

10kg

1

1

5LT

1

80’s

1

100’s 425

450

410

400

00

00

3 5

+ 20g Free

410 15

3

405

400

6 40

50

400 36’s

500G Sunlight OR Surf 250

65

350 Pouch

200

24’s

2

Econo

+ 50g Free

Melamine Guest Tray

50 150

Glass Water Set Newden Tinters

Academy Roller Tray Set

Hart JT 50/58/68’s

25 10

5 10

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034 SIYA E&OE


Combo

Burger & Chips + 330ml Refreshhh

/kg Angel Fish

Loaf LRG Butter Cream Gateaux

Siyaya Big Loaf Bread

Each /kg

Chicken Breast Induna Wors /kg

Full Grilled Chicken Combo

12’s Queen Cakes

3’s /kg

Mini Swiss Rolls (3’s Tray)

Beef Brisket/Chuck/Blade

2 Pc Chicken & Chips + 330 ml Refreshhh

/kg

Beef Sausages Slice

Per Slice Pizza

Lettuce

10kg Potatoes 7 kg Onions 5kg Carrots Box Tomatoes

Each Hothouse

5kg

7kg Potatoes 7kg Onions Box Jam Tomatoes

Each ch

1kg

Carrots

5kg

2kg Green Peppers

Beetroot Be

Bananas

/kg

Sweet Piness Ea

2kg Sweet Potatoes

Box Jumble Apples

Econo Apples

1.5kg

Box Bananas

SIYAYA - 441 PIETERMARITZ ST /444 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3421100 * MID - TOWN - 367 PIETERMARITZ ST - 033 3459595 * KWEZI - 575 HOOSEN HAFFEJEE ST - 033 3945034


COMMENT

12

Abokuhamba abasizo izilwane

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

ENDAWENI yaseFrance kuvukwe ngoL­ wesibili sekunesidumbu esishile sowesili­ sa ongowokudabuka e­Ethiopia. Sekunezinsolo zokuthi lo mlisa owaziwa ngelika Assefa Areso oneminyaka enga­ ma 30 uhlaselwe yilabo bakuleli abangezwaninokuthikubekhonaabantu bokuhamba abazoncintisana nabo ezint­ weni ezifana namabhizinisi. Kwenzeka lokhu vele kunomoya ovungu­ zayo ezindaweni ezifana no­Unit 14 wok­

maritzburg

ECHO

Umkhulumeli waBantu

Dumisani Zondi

uthi laba bokuhamba kufanele badudul­ we ngezikhwepha ezindaweni zabo njen­ goba bedayisa izimpahla ngentengo ephansi kakhulu. U­Areso kuthiwa ushiselwe esitodlwane­ ni (tuckshop) abekhiyelwe kusona umni­ ni­sitodlwana lesi, mhlawumbe ngenhloso yokumphephisa ezigebengwi­ ni. Mhlawumbe nalapho izinswelaboya bez­ ithi uma esephuma ebalekela umlilo zi­

zokwazi ukuzitika ngempahla ebi­ phakathi. Kodwa kwasho ukuthi akawu­ phathi ukhiye. Kodwa ngabe yini isihluku esingaka! Uku­ chitha igazi nokushaya abanye abantu akuvumelekile kanti futhi kuwubulwane kodwa ngabe kuyazwakala ke mh­ lawumbeukubekuthiwaubuleleumuntu. Laba bantu bala eNingizimu Afrika ngokuzozizamela impilo engcono. Lokhu kuyafana nokuthi uthi uyisakhamuzi

sase­Imbalikodwausukekhonauyozama impilo engcono nebhizinisi ngokudayisa edolobheni noma kwelinye ilokishi. Manje ke pho babulawelani abokufika. Nemiphakathikanyenezinhlakaezilwisa­ na nobugebengu emphakathi kufanele bayisukumele le nto. Umuntu akangathandelwa ukuthi udayi­ sa izinto ngamanani aphansi kuphela kodwa kuthi uma ehlaselwa kuthule nje kube sengathi kubulawa isilwane.

Debunking the popular myth about the revival of the ANCYL (PART 2) Mafika Damane Mndebele and Thembinkosi “Guerrilla” Zondi minors live in households without any employed members, and that 28.6% of them do not have sufficient food. These challenges could be viewed as external from the ANC Youth League, but it is from this constituency that the ANCYL largely recruits its membership. The ANC has already identified triple challenges facing our country, which are unemployment, inequality and poverty. If historically, the task of the ANCYL has been to re–inforce the mission of the ANC, then it is in fighting these challengesamongsttheyouththattheANCYL will attract to vote for the ANC. The reality of our country and the stateoftheyouthiswellpaintedbythe National Development Plan; it is a very disturbing and humiliating portrait. It is for these reasons that a call foraradicalchange,foramilitantand radical youth leadership for social transformation will find solace amongst young people. So what was wrong with the Malema Brigade?

Mandela Generation: myth and reality

T

HE modern day challenges confronting young people are better captured by the recent findings released by Statistics South Africa. It indicated that 49% of young people are not employed, that 65.1% of children up to the age of 18 live with families that earn less than R650 per month, that 60.2% of young people ranging between the age of 18 and 25 make up the majority of the so–called Mandela generation. This is the reality as opposed to the myth. The careful reading of the 2011 Census report reveals the reality is that the significant majority of South Africans are under 35 years of age and live in households that receive low–incomes, the majority of whom come from rural areas who do not even have a Grade 12 qualification. In addition to that, the report has unveiled how 35% of South African

The 24th National Congress of the ANCYL made a correct analysis of the challenges faced by our country and thus correctly resolved on a struggle for radical distribution of wealth beneath the soil as echoed by the Freedom Charter. There is no doubt that this clarion call has found support amongst the youth who are at the receiving end of all the challenges faced by our country. Theagitationsloganfor‘economicfreedominourlifetime’,andamore programmatic response to it, makes theProgressiveYouthAllianceingeneral, and specifically the ANCYL, more relevant than ever before. In other words, the ANCYL’s twin tasks are (a) serving as body of opinion within the ANC and reinforcing it throughrallyingyoungpeoplebehind its strategic vision and (b) championing the interest of young people as a way of responding to the already mentioned challenges confronting the youth to strengthened our formations.

OSMANS

However, the ANCYL has been faced with otherwise preventable challenges such as: substitution and the relegation of political logic and robust, but comradely, debates to name–calling; politics of money and greedy (sic); member of other members; ill-discipline, anarchy, factionalism and side–stepping organisational processes with impunity became the norm within the ANCYL. Additionally, the internal challengesoftheANCYLalsoincluded the marginalisation of politically– clear cadres in favour of (politically weak) new members who are easy prey for manipulation. The ANCYL presented itself as an independent opposition from within the ANC and conducted the vicious attack towards or dissolution of those holding different

views. Gate-keeping; divisions; manipulation of membership; patronage political accumulation (ie the use of the organisation to accumulate wealth to overcome personal inconveniences such as unemployment) and doing everything to undermine the ANC and its President, Cde Jacob Zuma destroyed the image of the YL

DISCOUNT WAREHOUSE

10 Manchester Rd, Allandale, Pietermaritzburg • Tel: 033 397 1252 • Fax: 033 397 1256 STACKABLE 12 PAIR SHOE RACK

SCOURER 12PCS

BAJAJ SCOOTER (5309)

3500

STAINLESS STEEL MUG WITH CAR CHARGER

24500

PLASTIC LAUNDRY BASKET

55

00

LARGE STORAGE BOX

00

SMALL

28

00

25

00

59

NECK PROTECTION PILLOW

2800

NECK PROTECTION PILLOW FOR CAR

3 TIER PLASTIC VEG RACK

CLEAR GLASS BEER MUG

599

2500

HERB CHOPPER/ STAINLESS STEEL MEAT TENDERISER

CLEAR FOOTED BOWL LARGE

40

45

00

00

7PCS BOWL SET

4500

CRICKET SET SIZE 2/3

5500

12PCS ANIMATED BALLS

4000

Trading Hours: Monday - Thursday 8am - 5pm (Closed from 1pm - 1:30pm) • Friday 8am - 5pm (Closed from 12pm - 1:30pm) Saturday 8am - 3pm • Sunday 9am - 3pm AMPLE FREE PARKING • WE ACCEPT DEBIT & CREDIT CARDS • PRICES INCLUDE VAT • Prices Valid from 12 - 29 September 2013/ While Stocks Last!

00 25each E&OE

2000

* Shoes Not Included!


PMB

r o f n i g n i Sw ! s g n i v a S Spring Take Your Pick!

Cake Flour

10kg

Star Maize Meal 10kg

39. 58. 99

3.

10.

99

99

Free

99

Ingram’s Camphor Cream for Men 150g

Barneys Eggs 30’s

Fattis & Monis Macaroni/ Spaghetti 500g

9.

99 Each

99

6.

31.

Willards ds Crinkle Cut 125g

99

Tastyy Mixed Portions 2kg

99

12.

99

Knorrox Soup 400g

9. 10. 99

Gouda/ Cheddar Cheese per kg

54. 44. 10.

Farmfresh Mixed Vegetables 1kg

Maq Fabric Conditioner 400ml

14.

Rama Original Brick 500g

99

Bakery

Marigold Condensed Milk 385g

99

99

Rainbow Chicken Burgers 520g

21.

8. 37. 37. 99

Butchery

Trinco Teabags 100’s

99

Homsec Long Life Milk 6x1L

99

Excella Oil 2L

99

Steers Sauces 375ml

99

99

Free

Royal Sugar 10kg

99

Valid until Sat 14 Sept 2013

99

Busta Cooldrinks 1.75L

6.

99

29. 27. 4. 5.

99 Each

Saldanha Pilchards 400g

Bokomo Weet-Bix 900g

Gold Circle Sugar Beans 4kg

63. 63. 66. 27.

99

Rhodes Baked Beans 410g

Fusion Juice 1L

Sasko/ Golden Cloud/ Supreme

Osman’s Taj Mahaal Rice 10kg

Softique Toilet Paper 10’s

50

Stewing Beef per kg

99

Ingram’s Camphor Cream 500ml

25. 14. 33. 99

Bodicare Stametta 500ml

99

Chakalaka Wors per kg

Maq Washing Powder 2kg

99

19.

Gateaux eaux

99

Valid From: 12 to 17 September 2013. All prices inclusive of VAT

/YourSaverite Tollfree: 0861 62 7283 | www.saverite.co.za

©Masscash(Pty)Ltd

/SaveriteSupermarket

Saverite Pietermaritzburg 457 Langalibalele Street, ATM in store, Tel: 033 342 8832. Ample free secure parking, No hawkers, No traders, Pension payouts done instore.

99


COMMENT

14

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

Renowned Mogale performs at Rainbow

THE Rainbow Restaurant in Pinetown will this Sunday host the Moss Mogale Unit and Africa Plus, courtesy of the South African Jazz Educators. Forthefirsttime,theannualSouth African Jazz Educators Festival and conference is happening in Durban this week, with activities centred around UKZN and the Centre for Jazz and Popular Music. Rainbow Restaurant co-owner Neil Comfort said that luckily for live music lovers, there is an outreach program taking the music to the peo-

Dave’s Jazz Club

ple. “As a result, we are privileged to host a rather special concert this Sunday featuring two groups which book–end the South African jazz experience over the past four decades, rather well,” he said. Opening up the afternoon will be an exciting young trio of musicians called Africa Plus. They are all graduates of UKZN and comprise of Prince Bulo on bass guitar, Lungelo Ngcobo on piano and Sphelelo Mazibuko on drums.

JAZZ lovers are in­ vited to a jazz ses­ sion at Dave’s jazz clubatUnit15inIm­ bali on Saturday, 14 September. The showstartsat6pm. Performing artists include Zazi Mncube and his band ZCM, poet Nonhlanhla Mafere and Sipho Sokhela. Entrance is R50. For more informa­ tion, contact David Nzama at 072 053 7592.

FOTO: FILE

Jazz guitarist Zazi Mncube has become a permanent feature twice a month at Dave’s jazz club situated at 530 Imbali Unit 15. He is back this Saturday, accompanied by his band and poet Nonhlanhla Mafere and popular Sobantu jazz DJ Sipho Sokhela.

HARDWARE 403 Hoosen Haffejee St • Tel: 033 345 2130 • 441 Pietermaritz St KILLER DEAL!

Alpha PVA 5lt

R R

7999

9995

5999

Shower Cubicle Tri 900x900

Alpha PVA 20lt

R

Underground Sewer Pipe

R

FREE TRAY!

Alpha PVA 10lt

Masonite from Door

R

2999

R

11999

9995

R

999

D-Shaped Gutter

R

58

NPC Red Cement 50kg

11000 p/box

11000 p/box

11000 p/box

11000 p/box

Barcelona 40x40 Perkin Black 40x40 Perkin Salmon 40x40 Angela Black 40x40 Price Per Box Price Per Box Price Per Box Price Per Box Trading Hours Mon-Fri 8am-5pm, Sat 8am-2pm Ample, Free, Secure Parking • Deliveries Arranged! WE RESERVE THE RIGHT TO LIMIT QUANTITIES • OPEN AN ACCOUNT INSTORE Offer valid from 12 - 18 September 2013 • While Stocks Last! E&OE

For the first time, the annual South African Jazz Educators Festival and conference is happening in Durban this week “While all three musicians have performed with other line–ups at the Rainbow in the past, we are really lookingforwardtotheir debutasAfrica Plus,” said Comfort. Closing off will be the seven-piece Moss Mogale Unit. With Moses ‘Moss’ Mogale on guitar, the rest of the Unit comprises of Nhlanhla Mahlangu on tenor sax, Kopano Mashile on trom-

GUY VEZI

bone, Molefe Mmutlane on trumpet, Eugene Malale on piano, Jesse Mogale on bass and Bucco Xaba on drums. Doors open at 1pm, music starts 2pm and tickets cost R60 at the door. For more information on the full program, check out www.saje.org.za -Supplied

Ezimnandi nezibuhlungu ezifike nentwasahlobo

guy@umafrika.co.za

K

UYIQINISOeliyohlalelikhonanjaloukuthilapho kunesikhathi sokujabula nesokukhala siba khona. Kwesinye isikhathi lezi zimo zifika kanyekanye. Izinci­ thabuchopho kwezenkolo ziyaye zithi konke okwen­ zekayo kusuke kuhlelwe ngoPhezukonke. Besingoba­ ni­ke thina ukuphikisa okushiwo yizinceku zeNkosi ezaqeqeshwa ekutolikweni kweBhayibheli. Kodwa singasho nje ukuthi cishe sesifike saze sedlula isikhathi sokuthi sizicele izinceku zeNkosi ukuthi zica­ cise ngokuningi okudidayo ngothando lukaSimakade ezidalweni zakhe. Ngenhlanhla zikhona esengike ngazihlokoloza ngokuthi zicacise ngezigameko eziningi ezishiya abafishane kwezenkolo bedidekile, bengazi ukuthi kufanele benze njani. Ezinye zalezi zinceku zivumile ukuthi zicacise lapho kudingeka khona, ezinye zama ngentaba zathi umuntu ofuna ukuqondisisa kahle ngeBhayibheli akaye eSontweni. Lezi ezivumile ukuhlaziyela uquqaba, zithe zingajab­ ulakakhuluukunikezwalelothubangobavelekwasa­ zona kunezinto eziningi ezingahambisani nazo ez­ iqukethwe yiBhayibheli. Lezi zinceku yilezi ezingagcinanga ngokwamukela ubizo kuphela, kodwa zaqhubeka zafunda zagogoda zaze zafika nakuzona lezi zindawo okuxoxwa ngazo eBhayibhelini, zenza nocwaningo ngemilando yazo. Enye yalezi zinceku efundisa kwenye yamanyuvesi aKwaZulu­Natal,ilimiselamalathimpoelokuthikun­ gakuhle iBhayibheli libuyekezwe ngoba labhalwa ng­ abantu ababephila ngesinye isikhathi esingafani ne­ samanje. Le nceku esingeke siyidalule okwamanje, ithe basaphikisana bengabefundisi ngokuthi kuyi­

ezinye zama ngentaba zathi umuntu ofuna ukuqondisisa kahle ngeBhayib­ heli akaye eSontweni qiniso ngempela yini ukuthi umndeni oshonelwe ku­ faneleusamukeleisimosokushonelwakwawongisho noma ngabe isihlobo sife ngayiphi indlela. Ngokubona kwayo le nceku yeNkosi yaseMgungund­ lovu eneziqu zobudokotela kwezeNkolo, kungumb­ hedo ukuthi ukufa komuntu kusuke kuhlelwe nguNkulunkulu nanxa kuyiqiniso ukuthi asidalelwan­ ga ukuphila ingunaphakade. Kodwa­ke asiyishiye la­ pho okwanamhlanje, wena mfundi uhlale uqaphe lengosi. Angiqondile nokho ukunkanta. Ngisuswa wubuhlungu engingeke ngikuchaze ngokwanele bez­ indaba zezingane ezishone engozini yebhasi ziphuma emkhosini womHlanga kwaNongoma ngempelason­ to. Ngizibuza ukuthi ngabe yiyona ndlela uSomandla ayeyibekile ukuthi lezi zingane uzozilanda kabuhlun­ gu kanje? Angikholwa. Lesi sehlakalo singesinye sezi­ buhlungu ezifike nokuqala kweNtwasahlobo Ngesikhathi sokuloba lolu daba kubikwe ukuthi kufe abayi­8 kwalimala abangama­62. Ezimnandi ezifike neNtwasahlobo ngezokukhululwa esibhedlela kukaMnuz Nelson Mandela obesehlale izinsuku ezingama­68 esibhedlela ePretoria. Ud­ edelwa esibhedlela nje, bese kunezinkulumo eziningi, zisho lokhu nalokhuya ngaleli qhawe kwezomzabala­ zo wenkululeko. Okubuhlungu wuqhekeko olujab­ ulise izitha oluhlale obala lwathi bha, emndenini wa­ khe, kwaze kwafika nasekubangisaneni ngezihlobo esezaziphumulela kudala emathuneni. Ngakolunye uhlang­ othi, namanje kusashayaniswa iz­ ingilazi zewayini kuha­ laliselwa ukukhushule­ lwa esikhundleni es­ iphezulu kwi­ANC kukaDkt Zweli Mkhize obenguNdunankulu waKwaZulu­Natal. Uqale esikhundleni sokuba ngumgcinima­ fa we­ANC kuZwelonke. Isikhund­ la sobuNdunankulu si­ saphethwe nguMnuz Senzo Mchunu. Nanxa kukhona abakhala ngokuhamba kuka­ Khabazela, futhi kube kufanele, kuyaduduza ukuthi kungena omunye umholi ona­ magalelo aziwayo. Vele kuyaziwa ukuthi i­ ANC ayikaze ishode ng­ abaholi abanekhono, ikakhulukazi KwaZulu­ Natal. Lokhu akusho ukuthi abekho abake babe namaphutha. Akukho nokuncane ukungabaza ukuthi uMacingwane uzo­ qhubeka lapho kushiye khona uKhabazela. Ku­ fanelesikhumbuleuku­ thi nabantwana bak­ waIsrael, baphuma noMose eGibhithe, kodwa bangena sebe­ holwa nguJoshua eZ­ weni lesethembiso.


Ellis Brown

2495

Trinco Tea Bags

1195

1 kg

Imana Soya Mince

Imana Soup

16

Coo-ee Cooldrinks

Kellogg’s Corn Flakes

Ocean Delight Fish

9

95

1,2 kg

Fusion Juice

Bakers Marie Biscuits

Star Maize Meal

400 g

Koo Baked Beans

9995 25 kg

595 410 g

2l

3595

780 g

1195

895

400 g

400 g

95

500 g

1095

1495

Lucky Star Fish in Tomato Only

995

100s

Chilli Beef and Mutton

C&B Mayonnaise

Rama Spread For Bread

All Gold Super Fine Apricot Jam

Royal Sugar Beans

6495 4 kg

1495

Supreme Cake Flour

900 g

400 g

Koo Beetroot

Eyakho Chilli and Tomato Sauce

6295 10 kg FRIDAY AND SATURDAY ONLY

26

95

5 litres

1495

5

95

780 g

200 g

Sunny Baked Beans HSM Lemon Creams

3 for

11

95

410 g

Sunlight Laundry Soap

795 500 g

1195 2 litres

Sunlight Washing Powder

Huggies Dry 50s, 58s, 66s,

Sunfoil Oil

6995 5 litres

4 for

1000

99

95

150 g

36

2 kg

Brite Lite Green Bar Soap

1895 500 g 4s

Sunbeam Floor Polish

Herbal

400 ml

5995

Ingram’s Camphor Cream

Red Only

1595

Real Star Cake Flour

95

19

95

500 g

PRICES VALID FROM 12/9/2013 UNTIL 18/9/2013

10 kg

Rainbow Rice

5595 10 kg

13995 25 kg


Page 16

Maritzburg Echo

MUTLE

MKHIZE

Nloniphile Jane

1990/01/03 - 2013/09/08

Beauty Ntombi

1937/02/03 - 2013/09/05

Umgungundlovu FET College and Department of Economic Development and Tourism

NCOBENI

Xolani Obert

1971/07/18 - 2013/09/05

Is offering a TECHNICICAL AND BUSINESS SKILLS COURSE BASIC REQUIREMENTS Obengowase Snathing KwaNoshezi. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni asekhaya, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Hayfields, 29 Mills Circle. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseThembeni, ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Willowfountain. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni akwaGezubuso, ngemva kwenkonzo ezoba se-Azalea Hall ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Grade 12 with business-related studies Preferably learners with technical/engineering/productions skills Previous work or business experience in the technical or manufacturing sector

COURSE CONTENT:

Basic Business Management Basic Computer Studies Technical training in Manufacturing and Production Course Duration: 6 Months

REGISTRATION

DLADLA

BHENGU

Mbhekeni Obed

Sphesihle

2003/6/17-2013/9/6

HADEBE

Zanele Don

1954/4/23-2013/9/7

1958/05/05 - 2013/09/04

Obengowase Maqongqo. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni asekhaya, ngemva kwenkonzo ezoba seMaqongqo Hall ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Closing date: 19 September 2013 The course is sponsored by the Department of Economic Development and Tourism. This is an initiative to develop entrepreneurs – create employers rather than employees.

For more information: 083 656 0075 ObengowakwaPata emaflethini. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

Obengowase Shayamoya 756 Mbalenhle Rd. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se khaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

SIBISI Aaron

1946/02/18 - 2013/09/06

AMATSHE AMATHUNA

WE USE ONLY SABS APPROVED TOMBSTONES! QUALITY AND SERVICE GUARANTEED!!

YOU DESERVE ONLY THE BEST

152

Please submit CV with certified copy of ID and qualifications to Vikash Sarupen, Northdale Campus (TDTC Centre) corner of Balhambra Way and Newholme Way, Northdale or Fax to 086 560 9777 or e-mail vicky.sarupen@gmail.com

LANGALIBALELE STREET (LONGMARKET STREET) PMB, 033 345 1430

Obengowakwa Nxamalala. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni akwaNxamalala, ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

SITHOLE

Nonhlanhla Angeline 1949/09/23 - 2013/09/07

FUNERAL SERVICES ABANGCWABI 6 Langalibalele Street (Corner of Langalibalele and Edendale Road) Email: kandt@vodamail.co.za Tel: 033 818 9858 Cell: 083 481 3466

MSUNDUZI MUNICIPALITY

NOTICE CALL FOR PROSPECTIVE SUPPLIERS OF GOODS AND SERVICES ANNUAL REGISTRATION OF SUPPLIERS ON THE MSUNDUZI MUNICIPALITY’S SUPPLIER DATABASE The Msunduzi Municipality hereby invites Suppliers of goods and services to register on the Municipality’s Database (including all Specialist Service Providers). Only Service Providers who are in possession of an original valid Tax Clearance Certificate will be considered for registration, notwithstanding the fact that Service Providers shall also be required to fully comply with other requirements as stated in the Registration Form. Service Providers who are already registered on the Municipality’s Database are hereby advised to re-register for their latest information to be updated on the Database e.g. Certified copy of a latest B-BBEE status, valid Original Tax Clearance Certificates and contact details. For Construction, Civil Engineering, Electrical and Plumbing Works, Service Providers must be registered with the relevant statutory body i.e CIDB, ECB, IOPSA, etc. Certified proof of such registration must accompany the Registration Form. Accordingly, Service Providers for Catering Services are required to submit together with the Registration Form a certified copy of their Health Certificate obtained from the relevant Health Department. Failure to comply with these provisions shall lead to the Service Provider’s registration form being declared void. Supplier Database Registration Forms may be collected from the Office of the Supply Chain Management Unit, 5th Floor, A.S. Chetty Building, 333 Church Street, Pietermaritzburg OR downloaded from the Municipality’s Website at www.msunduzi.gov.za For all enquiries, kindly contact Mrs N. Nzama on direct Telephone Numbers: 033 392 2807/2808. The Msunduzi Municipality expects businesses within the Pietermaritzburg and Midlands Region to support its SMMEs and B-BBEE programmes. MR M.A. NKOSI (MUNICIPAL MANAGER)

Obengowase Ashdown ZF-4. Uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni ase Mountain Rise, ngemva kwenkonzo ezoba se Apostolic Faith Mission Ashdown ngo 10h00 ekuseni.

September 12, 2013

31

Business Services

NASIMBA AWNINGS AND CARPORTS Specialising in: • Aluminium • Colorbond • Chromadek • Zincalume • Galvanized Contact 084 081 9796 031 825 5072

44

Loans and Investments

One Month Special

Uma ubuku umasingcwabisane omunye uma usuza kuthina awulindi (no waiting period) Ubhalisa amalunga awu 10 omndeni noma izibongo zingafani.

Building Materials

A GRADE BOARDS WHITE MELAMINE 16 x 1 830 x 2 750 mm

WOODGRAIN MELAMINE

16 x 1 830 x 2 750 mm Maple, Cherry, Oak, Mahogany

CHIPBOARD

16 x 1 830 x 2 750 mm

PG BISON P/F TOPS 600 x 3 600 mm

SUPERWOOD

16 x 1 830 x 2 750 mm NB: All boards - PG BISON Boards cut and edged to spec.

PVC WRAP DOOR Assorted colours on M.D.F.

MASONITE

PLY BOARDS

IN-STORE SPECIALS!

3

Classifieds

Nakhu okutholakalayo: Ikhasikhethi, amakhaza, gown, cross, imbali, itende, imali yokudla, ibhasi, ama programme. Uma ungcwaba ekhaya, imali yebhasi sikunikeza yona. Ujoyina ngo R300 ekhokhwa nyanga zonke R140.

Obengowase Taylors, Deda Area. Uzofihlwa ngoMqibelo emathuneni asekhaya KwaMnyamana,ngemva kwenkonzo ezoba sekhaya kwaMnyamana ngo 10h00 ekuseni. KHAYELIHLE

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

IN PARTNERSHIP WITH CONSTRUCTION SETA is offering a LEARNERSHIP: COMMUNITY HOUSE BUILDING NQF 12 Registration Dates: Tuesday, 17th September 2013 Venue: Edendale Campus Waterval Road Edendale Time: 08:00 – 12:00 Duration: 1 Year Registration requirements: Grade 11 with Maths and Physical Science The following documents are required for registration: • Learner’s CV • Proof of residence • One ID/passport photo • Certified copy of Identity document • Certified copy of highest qualification • Proof of banking details • Learners with a disability: Attach a medical certificate. For more information: 033 341 2156, 086 010 5790

R1 000 NEGOTIABLE

083 512 3655

144 Houses for Sale ALROHE PROPERTIES

COPESVILLE­ 2 rooms, lounge, kitchen, corner plot, big plot. Private sale R380 000. 082 748 4149

66

ECHO

1966/01/04 - 2013/09/08

6 sq m x 6 sq m

Pine and commercial 1 220 x 2 440 mm Various thicknesses Ample parking available (Side)

BLACKLISTED welcome. R100 000. Santosh 084 623 2294.

LET ME GIVE YOU GOOD REASONS FOR ADVERTISING IN THE

SHEZI

DOUBLE CARPORT FOR SALE

3,2 x 1 220 x 2 440 mm Brown/White Various thicknesses

ANCHOR Loans plus pen­ sion payout lumpsum. Tel: 033 345 8021 or 033 394 3154

KHAYELIHLE

Nonhlanhla Mildred

General Sales

ATTENTIONS: SELLERS I am looking for property to buy in these areas as I have cash buyers: Bis­ ley; Imbali; Unit 3; Unit 13 and J; Central Eastwood; Glenwood and Pelham; Scottsville; Richmond Crest; Fairmead. U N I T 1 8 B E AU T Y: R450 000: 3 bedrooms mes with BICs, lounge, fitted kitchen, with eye­ level HOB, B/T, fenced yard. COMMERCIAL: 17 proper ties for sale R4 500 000. CENTRAL ­ R1 285 000: 4 x bedrooms, 2 en suite, lounge, d/room, kitchen, 3 x carports, plus granny flat, 2 x bedroom, open­plan kitchen, T/B, servant's quarters, fully fenced. AZALEA ­ R290 000: 3 x bedrooms, lounge, kitchen, T/B, garage with big yard at the back. KWAPATA ­ R300 000: 3 x bedroom, lounge, kitchen. Plus: RDP House consisting of 2 rooms B/T and unfinished room, fenced yard. SWEETWATERS­ BEAUTY­ R300 000: 2 x bedrooms, lounge, kitchen, B/T plus 2 rondavels and generator room, fenced yard To view contact Bongie at 083 689 8040/ 033 392 0212 or Thula 072 579 4506/ 033 392 0212.

WOODWORX EXPRESS 033 394 1094 293 Jabu Ndlovu (Loop) Street, PMBurg.

ervices Funeral S 40 Langalibalele Street Tel: 033 345 9141 Cell: 082 693 3574

73

1.

IT'S CHEAP!

2.

IT'S SO EASY TO PLACE!

3.

IT WORKS!

PHONE 355 1333 NOW!

173

General

hHOME based care for 3 weeks training and HIV Aids counselling course, 10 days, TB dorts, 2 weeks, nursing skills training 6 months. 147 Jabu Ndlovu Street PMBurg. 073 225 5697 ITHEMBA Lempilo, regis­ ter full/ part time courses HIV/AIDS, Counselling, Home based care, TB dots, ARV's, computer, learners licence, cashier and free receptionist. 18 Timber Str 078 572 0212/ 033 342 2944 REGISTER for cashier+ receptionist dep. R250, computer dep. R500, HIV/AIDS counselling+ TB dots dep. R300. Scelo's Institute 29 Timber Street 5th floor office 502, 078 851 3171.

WANTED:

DELIVERY DRIVERS

If you have your own reliable transport (preferably motorcycle) and want to earn extra money, Debonairs Pizza needs drivers. Contact Elpheus: 033 345 5813 Debonairs Commercial and Howick

PMB STAFF NEEDED

SUPERVISORS/GENERAL WORKERS FORKLIFT DRIVERS with valid driver’s licence DRIVERS with valid code 10 licence, PDP IN-STORE PROMOTERS No criminal record. Fluent in English. Contactable references.

Fax CV to 086 625 6392


Maritzburg Echo

September 12, 2013

Page 17

Pirates vs Chiefs MTN8 tickets sold out

PSL CEO Brand de Villiers says fans wanting to watch the MTN8 semi–final between Orlando PiratesandKaizerChiefswillhavetowatchBidvest Wits vs Platinum Stars instead, as the derby is sold out. The second leg clash between the Soweto rivals takes place at Orlando Stadium on Heritage Day, 24 September. “This [the sell–out] is great news for the PSL and our partners, MTN,” said de Villiers. “This shows that there is an overwhelming interest not only in this game, but in the competition. Those without a ticket for this fixture will have to watch on television or purchase a ticket for the second semi–final between Bidvest Wits and Platinum Stars,” he said, Atotalof1000ticketsarestillavailableforBidvest Wits and Platinum Stars. “As millions in our country will be celebrating Heritage Day, we are looking forward to joining in the festivities when we host what I believe will betwothrillingfixturesonSeptember24,”DeVilliers adds. “We are looking forward to delivering two great events at Orlando Stadium and Bidvest Stadium.” KickOff.com

The MTN8 trophy, which four PSL clubs are to lock horns over on September 24 before the two winners go to the final.

Local journalist to host sports day in Panorama >> Veteran sports journalist Jerry Barnes is back with a bang

W

ELL–TRAVELLED local veteran sports journalist, Jerry Barnes, will be officially marking his return to Pietermaritzburg by staging a community sports day at the Panorama grounds. After returning to the city after spending eight years with a Johannesburg national newspaper, Barnes saw it fit and proper to announce it to his community, friends, readers and followers. “Today I have a family, a house, a career and have a lot friends around thecity.Theonlypeoplethatmademe a man and a well–known writer, are those in the greater Pietermaritzburg community, my readers and my God. I came back last year, but I was still in and out of Gauteng, sorting out personal matters. I’m now officiallyandpermanentlyback in my hometown. Let’s get the ball rolling again,” said Barnes. A former sportsman himself, Barnes said that the days program will be dominated by sports items, but there will be a fun fair atmosphere for everybody. “The day will also be mixed with a couple of educational speakers. They will be speaking about the dangers of drugs, alcohol, HIV/Aids, careers and sports,” he explained. There will be also a speaker from the local government to explain about the next elections. “Youwillbesurprisedtoknowthat there are people out there who lack basic information about elections – are we doing enough to educate them?” he said. The event is scheduled for 28 September from 8am. Thedaywillkickoffwithafunrun/ walk, 2.5km around the neighbour-

hood.At10am,twolocaljuniorteams will lock horns, followed by ladies sides between Ward 34 and the local KZN Deptartment of Sports and Culture. There’s also a ‘local derby’ between youth teams from Panorama Gardens and Panorama Park (the main road separates the teams). Old Timers (O35) will face the Mountain Rise police team. With the event Barnes aims to raise

Potentialvolun­

“I trust that with the support of my community, friends and the councillor and church leaders in my area, we can all make it work,” he said. Barnes’ long cherished dream is to form a sports forum in Eastwood/ Panorama, Civic Association, football, netball and athletics clubs for Eastwood/ Panorama and Glenwood (Ward 34) He says the priority on his list is to start an HIV/Aids centre, a community vegetable garden and a community help centre. “We can fool ourselves by trying to run away from it, but the truth is HIV/Aids is here to stay. If we are not careful and well equipped, the whole nation is going to die. People must get tested, know their status and will live long and safe. We must admit it, we are all affected in one way or another. I just can’t believe it. I am heart broken and it is just unreal that Panorama does not have at least a clinic,” said Barnes. “There’s absolutely nothing for the community. No shops, no garage, no community sports ground, no library, no internet centre/cafe,nosatellitepolicestationand no high school,” he pointed out. He said there was at least a church in the area, adding that he has a lot of things on his mind that he wants to do for his community, especially for the children and old people. “It’s sound crazy, but I will try and do it all, bit by bit. For now, I will keep on dreaming big, very big ! .”

teers, donors or sponsors

can contact Barnes on 083 521

9553, Whatsapp or

jerryb.barnes228@gmail.com or his twitter account is JerryBbarnes. funds to replace broken windows at the school and pay school fees for at least one needy child. “Education is important in anybody’s life. I get sad when I see children from my neighbourhood going to school hungry, dirty and almost naked because at home, they are battling and have a single parent,” said Barnes. Barnes is a former Natal Witness/ Echo, Daily/Sunday Sun senior journalist and is currently freelancing.

– Supplied.

PHOTO: BACKPAGE PIX

Local Soccer fixtures SAFA Umgungundlovu Regional Office Junior League Fixtures Richmond L.F.A - Saturday (September 14) Under 13 (matches played at ChurchGround):RealHeartvsClassic 9 am; Barcelona vs Benfia 9.45 am; Excellence vs Chicago 10.25 am; Power City vs Madrid 11 am; Monaco vs Peace Makers 11.40 am. Under 15 (matches played at ChurchGround):RealHeartvsClassic 12.20 pm; Barcelona vs Benfica 1.05 pm; Excellence vs Chicago 1.50 pm; Power City vs Madrid 2.30 pm; Monaco vs Peace Makers 3 pm. Msunduzi L.F.A Saturday (September 14) Duzi Stream Under 13 (matches played at Ashdown):PubsvsRocks9am;Ambassador vs Laycentre 10 am; Celtics vs Skomboys 11 am; Manchester vs Schaba 12 noon. Duzi Stream Sunday (September 15) Under 15 (matches played at Ashdown): Ashdown United vs Rocks 9 am; Celtics vs Manchester 10 am; Schaba vs Pubs 11 am. Mafakatini Stream Saturday (September 14) Under 13 (matches played at Ngcede Ground): New Bright Stars vs MFK Barcelona 9 am; Lucky Stars vs Lion 10 am; Young Classic vs Young Masters 11 am; Mlilo vs FC Sporting 12 noon. Taylors Stream Saturday (September 14) Under 15 (matches played at Jikeleni Ground): Sibonelo vs Manchester 9 am; Polland vs Arsenal 10 am; Dindi Killers vs Cannibals 11 am; Deda Aces vs Bawinile 12 noon; Juventus vs Prediator 1 pm. Mafunze Stream Saturday (September

14) Under15(matchesplayedatMafunze Ground): Mbabane vs Junior Real 9 am; Siyabangena vs Liverpool 10 am; Christian Aces vs Arsenal 11 am; Roma vs Nkabini FC 12 noon; Philani United vs Gibson United 1 pm. Sunday (September 15) Junior Tigers vs Nkabini F.C. 9 am;PhilaniF.C.vsChristianAces10 am; Gibson United vs Liverpool 11 am;JuniorRealvsRom12noon;Arsenal vs Siyabangena 1 pm. Mkhambathini L.F.A. is not playing this weekend due to the L.F..A ordinary congress on Sunday (September 15). Duzi Football League Domestic League Fixtures Matches played at Ashdown Ground Thursday (September 12): Blazing Arrows vs Lay Centre 4 pm. Friday (September 13): Pubs vs Ashdown Experience 4 pm. Saturday (September 14): Ashdown Young Buccs vs Beachfront 1 pm; Ayoba vs Ashdown United 3 pm. Sunday (September 15): Lay Centre vs Ashdown Experience 11 am; Ashdown Young Buccs vs Ayoba 1 pm; Blazing Arrows vs Pubs 3 pm. We dnes day (Sept ember 18): Ashdown Young Buccs vs Ashdown United 4 pm.


SPORT

18

September 12, 2013

maritzburg

ECHO

GENERATIONS SENZO panics when Mnqobi’s eyes can’t focus. Phenyo can’t bring himself to sleep with his wife. The star­crossed lovers don’t notice they’re being watched. Ruby tells Patrickshewillnotforgivehim,ever.Queen is agog about a scandalous photo in the gossip tabloids. Akhona gets a taste of her ownmedicine.ChoppaisthrowntohearMJ hired a private investigator. Will Dineo re­ sort to desperate measures to get her hands on a baby? Nicholas loses it and punches someone. Phenyo makes it clear he’s only sticking around for the baby. Sen­ zo has shocking news for Jason. Khethiwe is floored by an unexpected proposal. And the contract for Botswana Mobile TV goes to… Mary almost gives the game away when she arrives at Ezweni. MJ tries a last time to win the woman of his heart. ISIDINGO NOT content with reminding Rajesh who is in charge, Barker wants a firmer footing and may find a way to get one. Lerato and Sechaba take some important decisions about their future that could lead to a new and potentially catastrophic challenge. Katlego has an unwanted visitor that puts her in a total spin. Frank wants to get to thebottomofthemysteryofthenewown­ ers of ONTV. Lerato and Sechaba go into high training mode with the Shebeen kitchen staff. A shocked Frank discovers who the new ONTV owner is. Jefferson’s constant dreams of ancestors looks to be an unsettling and foreboding message. Sechaba and Lerato gear up for a crucial and game­changing visitor. Calvin goes head to head with the newcomer, Cait­ lin Moorhouse, but finds her a more cunning adversary than he’d bar­ gained for. Jefferson gets some soundculturaladvicefromZeb­­and then turns to his uncle for help in un­ raveling the mystery of Katlego’s green snake. Lerato and Sechaba are visited by a health inspector from hell ­­ and fear that all is lost. Calvin is out to expose Caitlin, but she has other plans. Lincoln faces the call of his ancestors... and his son. Sechaba and Lerato discover the health inspector has been ad­ mitted to hospital.

MY ECHO SOAPIES think their strategy, which isn’t going to be easy. Shakira employs extreme measures to convince Precious that her divorce is real and Precious alarms Daniel with an unex­ pected plan of action.

loosening.Albertthinkshehasgotthebet­ ter of Phathudi. Nonny is trying to keep Sizwe in the friend zone. The chief has to turntoMongeziforhelpinanemergency situation.

MUVHANGO SUSAN is worried about Tshianeo and Mongezi’srelationship.ShethinksMongezi is too good to be true. Sizwe plays hard to get with Nonny. Busani springs a surprise on Phathudi and Khomotjo. Khomotjo is not pleased. Albert declares war on the Mojalefas. Pfuluwani’s illness worsens and Mongezi is called in to help. Nonny is upset when Sizwe starts ignoring her. Sizwe con­ tinues to live large, much to the irritation ofthosearoundhim.MongeziswapsPfulu­ wani’s medication in a quest to win her love. Busani makes peace with his father,butKhomotjofears her grip on Phathudi migh t be

RHYTHM CITY VICTORIA’S family decide to stay in Jo­ hannesburg and help save Victoria’s marriage. Gail brings the DNA evi­ dence to Maponya and makes an emotional plea to Ronald. Gail is willing to do anything, including threaten the police, to see justice done. ReneilweisdesperatetogototheMatric dance. Miles makes a connection with Stella, but Victoria’s family assume she’s a home­wrecker. Maponya is pressu­ rised by the press and Gail to go ahead with the DNA tests. Bas

h takes pictures of Reneilwe in her evening dressandseesherinatotallydifferentway. Maponya tries to get Ronald to change his story.Milesisdesperatelytryingtogethold of Stella to explain the whole situation. Bash tries to enlist Findo and Speshil as bouncers for the fundraiser. All hell breaks loose when the DNA results come back. Maponya is forced to release David. Mam­ pho buries herself in her duties as a mem­ ber of the matric dance committee. Fiona can’t hide her bitterness when Sifiso wins the raffle for the MIAs tickets. Reneilwe re­ alises that Mampho has fears of being HIV positive. DAYS OF OUR LIVES E.J. asks Arianna to do some digging to see if it was Will or Sami that shot him. Sami walksinonAriannaquestioningWill.Mela­ nie confronts Chloe about cheating on Daniel and Chloe admits to cheating. Bo visits Hope in prison. Chloe tells Philip that Melanie knows she cheated on Daniel but she doesn’t know with whom yet. Daniel tells Victor that if he won’t accept Chloe then he can’t be in his life anymore. Sami shows up without the kids but with Ro­ man and Rafe. Rafe got the word that E.J. can be released from the hospital and they can tell him the truth which they do. Later, Rafe tells Sami that he resigned from the FBI so she can tell him the truth about E.J.’s shoot­ ing. Philip doesn’t have any luck convincing Melanie not to tell Daniel about Chloe’s affair. E.J. is served with papers telling him he cannot see Sydney and Johnny until a family court hearing. THE BOLD AND THE BEAUTIFUL HOPE chastises Steffy for making a mockery of her wedding day and de­ clares that they are no longer friends. Liam ac­ quiescestoBillbutthen tells him that he is act­ ing like a Spencer, and explains how. Liam vows toBrookethathewillmake things right with Hope. Hope’s line of questioning an­ noys Steffy so much that she ends the conversation. Rick hints to Thomas that he should reconsider being with Hope. Steffy becomes convinced that Liam isn’t over her yet. Rick does some sleuthing to find out the truth about Steffy and Liam and then hatches a plan to keep his sister away from the man she loves. Rick com­ forts Hope and tells her that Liam’s night out with Steffy is inexcusable while Steffy comforts a devastated Liam. Bill discour­ ages Liam from attempting to reconcile with Hope. To ensure that his sister isn’t hurt by Liam anymore, along with a couple of other ulterior motives, Rick puts Othello in a difficult position with Hope. Now with Othello on track with his plans, Rick focus­ es on Thomas to be his next pawn.

SCANDAL PRECIOUS gives Daniel an ultimatum and he responds with a shocking move which stuns Shakira. Bronnie finds her way into the newsroom where she does something which could have serious repercussions for her and Cameron. Believing that Daniel’s betrayal of her is real, Shakira sets out to destroy him. Maletsatsi unwittingly gives away details about Cameron which could endanger Bronnie. Eddie and Mlungisi come up with an idea for the fund raising drive which involves a sheep. Precious makes a demand on Daniel that forces the Nyathis to rethink how they’ll make Pre­ cious dance to their tune. Ndumiso takes a dangerous risk to help Cameron and Bronnie, that may end up costing him his job. Eddie and Mlungisi square off in the battle of the best tasting skop and an un­ willing judge is called in to declare the win­ ner.Marcelisbackaskingquestionsbutwill Cameron be able to throw him off the scent? Ndu and Palesa realise that the fund raising drive hasn’t been successful and have to convince the old folks to re­

PHOTO: SUPPLIED

Jamie Bartlett plays David Genaro in Rhythm City.

IS NOW ONLINE Get all your local news and tell us YOUR story at www.echopmb.co.za or read it on the go at www.echopmb.mobi News. Events. Schools. Groups. Directories. Your guide to everything local


Full weekend fixtures 13 September WitsvAjaxCapeTownatBidvestStadium 8 pm

Kaizer Chiefs v Maritzburg United at FNB at Stadium at 8:15 pm

14 September Free State Stars v Platinum Stars at Goble Park at 3 pm, University of Pretoria v Bloemfontein Celtic at Tuks Stadium at 3 pm, AmaZulu v Moroka Swallows at Moses Mabhida Stadium at 6 pm,

15 September Black Aces v SuperSport United at Kees Taljaard Stadium at 3 pm, Polokwane City v Golden Arrows at Peter Mokaba Stadium at 3 pm.

TALKING FOOTBALL

THABO DLADLA

Ingabe ibhola liseyiwona umdlalo woquqaba?

THABO DLADLA KUNGATHOKOZISA ukuthola izinombolo zabadlali bebhola kanyenezabalandeli.Izwelibhekene nenkulu inselelo yokuthi iningi lolusha aluzibandakanyi nezemidlalo. Umdlalo webhola kubonakala sengathi iwona okulula ukuwuhlela futhi ongadingi izinto eziningi ukuze kudlalwe. Inkinga enkulu esibhekene nayo ukungabi khona kwabaholi emazingeni ahlukene empilo. Intsha idinga abadala ukuhlela amaqembu kanye nokukhuthazwa. Ukungahleleki ngendlela kwezindawo zokudlala kudala izinkinga emiphakathini. Eminyakeni edlule indawo yaseMbali yabe inezindawo eziningi zokudlala intsha. Umhlaba omningi namuhla kwakhiwe izitolo nezindawo zokukhonzela. Abafana namantombazane abaningi sebedudululekela ezindaweni zokucisha ukoma. Imigwaqo nayo ayisaphephile ngenxa yezinqola zomlilo kanye nobugebengu. Lesi simo sitholakala kuyo yonke imiphakathi ezweni lakithi. Umgwaqo bekuyaye kube inkundla yokuqala lapho amaqembu entsha ayencintisana khona. Inselelo ebhekene neSafa, ngisho labo abanelungelo lokuvota, ukukhetha amadoda nomama abazovula ithuba lokudlala kuzo zonke izingane. Asinakukwazi ukuba nePSL noma iBafana Bafana enamandla uma singaluniki lonke ulusha amathuba okuzikhulisa kulo mdlalo. Sicabanga ukuthi ukwakha ithuba lokudlala akudingi zimali. Iqembu elibukhali lezwe alibalulekile ngaphezulu kwezidingo zolusha zokudlala. Inhlangano yethu yebhola ayinakuphumelela ngaphandle kokubambisana nomasipala. Kuyihlazo ukubona izinkundla ezisetshenziswa ulusha lwezwe lethu. Kuyangabazisa ukuthi siyizwe ebelisingethe imidlalo yomhlaba zolo lokhu. Ngiyacabanga kusemahlombe ethu sonke ukuqinisekisa ukuthi isimo sezinkundla senziwa ngcono. Isimo besingcono kakhulu ngesikhathithinasidlalalomdlalo uma ubheka isimo sezinkundla. Kuyihlazo ukuthi lapho sithi sesinamandla sesiphethe, isimo sezinkundla sibe sibi. Kumele sibe yisizwe esiqinisekisa ukuthi abaholi bayazifeza izethembiso abazenzile. Izwe lethu kumele sikulwele ukuthi liyakhula liba sezingeni elifanele.Ngaphandlekwezinkundla, intsha idinga abaqeqeshi abasezingeni elihle. Kuyiqiniso ukuthi abadlali abanakukhula babe

September 12, 2013

maritzburg

17 September Wits v AmaZulu 19:30 at Bidvest Stadium at 7:30, Ajax Cape Town v Mamelodi Sun­ downs at Cape Town Stadium at 7:30 pm, Bloemfontein Celtic v Kaizer Chiefs at Free State Stadium at 7:30 pm 18 September Golden Arrows v Free State Stars at King Zwelithini Stadium at 6 pm, Maritzburg United v Black Aces at Harry

ECHO

Gwala Stadium at 7:30 pm, SuperSport United v Moroka Swallows at Lucas Moripe Stadi­ um at 7:30 pm, Orlando Pirates v Polokwane City at Or­ lando Stadium at 7:30 pm, Platinum Stars v University of Pretoria at Royal Bafokeng Stadium at 7:30 pm

SPORT

19

Send us your sports fixtures and notices for free coverage in ‘Echo’. The deadline is Monday at noon, to appear on Thursday. Send them to dumisani@myecho.co.za

KwaZulu–Natal boxing looks to the future >> Ex­Netball SA president, and PSL marketer, is now at the helm

B

Abafana na­ mantombazane abaningi sebedudululeke­ la ezindaweni zokucisha uko­ ma. Imigwaqo nayo ayisaphep­ hile ngenxa yez­ inqola zomlilo kanye nobuge­ bengu ngcono uma abaqeqeshi bengekho ezingeni elifanele. Imfundo iqhubeka size sihambe kuleli le ngabadi. Asikho isikhathi lapho umuntu azi yonke into. Ivangeli leli okumele abaqeqeshi nabadlali bethu baliqonde. Ithemba alibulali. Umdlalo webhola kumele ulekelele ekwakhiweni kwesizwe. Izifo, indlala, izidakamizwa, nokungazi kuhlasele isizwe sethu. Sidinga abaholi abanombono omude. Emazweni amaningi lo mdlalo usizile ekushintsheni izimpilo zemindeni. Ngicabanga ukuthi nemizamo ngeminyaka yama-90, izimpilo zabaningi zashintsha. Uma ungakholwa bheka abantu abafana noMabizela kanye noMoon. Ukuhola isizwe kumele kube nemiphumela ezimpilweni zalabo abaholwayo. Njengamanje silwela izikhundla ngenjongo yokufuna ukuceba nodumo. Asethembe-ke ukuthi labo abazosimela okhethweni bazokhuphula amagama azokwakha isizwe. Unzima lo mthwalo.

OXING in the country, especially in KwaZulu –Natal will never be the same again. If the provincial boxing Indaba organised by KZN’s Department of Sports and Recreation, jointly with Boxing South Africa (BSA) , is anything to go by, things are going to change for the better and for good. The event was held over three days in Durban and it must be highlighted that the boxing talks were highly ap-

preciated and warmly welcomed by the boxing fraternity. It attracted veteran administrators, match officials, former boxers, trainers and KZN promoters. The three-day session was also blessed by the presence of the newly elected BSA chairperson and welltravelled Ntambi Ravele. The Limpopo-born administrator is also the former Netball SA president and the PSI marketing officer. Raveleagreedthatboxinginthe country was not in good shape and was losing a lot of sponsors and spectators. “We can’t run away from the truth and pretend to be all rosy. Currently there’s nothing good about this type of sport around the country, even at the provincial level and in our townships. “The aim of the Indaba was to put our heads together and give ourselves a platform to share ideas,” said Ravele. She said it was encouraging to see that all the stake– holders

wereprepared,andveryinterestedin sharing ideas. “I was glad to discover that the people who attended were able to freely interact and share the same visionoftakingboxingtothenextlevel.” she continued. Ntambi also strongly indicated that the aim of the provincial Indabas around the country were to get ready for the forthcoming national Indaba. “The main objective is to make sure that all the provinces are well organisedandinoneshoe.TheNational Indaba will be held in Gauteng from 26 to 28 September. We are excited because we can see that the Minister ofSportsandRecreation,FikileMbalula, is not just active but eager to take boxing to the next level.” she explained. Former KZN Boxing Commission president, Arthur Nxumalo, said it was high time they forgot about differences, stopped talking and truly tackle issues. “It’s about time to stop running around or making excuses. Boxing has gone down the drain and we need to bring it back to the province, especially to our communities,” said Nxumalo. – Supplied by Jerry Barnes.

New Boxing South Africa chairperson Ntambi Ravele. PHOTO: JERRY BARNES

MUSA’S

Auto Sound Window Tinting • Siyandima We Also Repair TVs, Radios, DVDs and Amps

WEEKEND SPECIAL

Alarms + Central Locking from............... R800 Window Tinting from............................... R400 Smash and Grab private car from........... R850 Smash and Grab Combi Siyaya from... R1 200 Smash and Grab Quantum from .......... R1 200 Smash and Grab Single Cab Van from .... R500

R39,99

We also install Car Sound Systems, Fog Lights, Alarms and Central Locking

559 Pietermaritz Street, Corner of Masukwana (East) Street(Opposite Volans). Tel: 033 394 9337 SEPTEMBER SPECIALS UNO MNCIMBI NA?

ISISU SENKOMO SIPHELELE: INHLONKO, ISIBINDI, ITHUMBU, ITWANI, USU, IPHAPHU, INHLIZIYO, UBEDE, ULIMU LONKE

NGO R650,00

ISISU SESIKABHU R120,00

AMATHAMBO AFRESHI ANENYAMA NESINEWS 10 KG

R130,00

STEWING BEEF per kg

INHLOKO YENKOMO EACH

R150,00

INYAMA EPHEKIWE YENHLOKO NEYANGAPHAKATHI EPHEKIWE IYATHOLAKALA

CELL: 072 759 4555 103 LANGALIBALELE STREET BEHIND MANI’S ELECTRONICS (Corner Langalibalele and Raven streets) CAR WASH – FULL HOUSE R35


PAGE 20 September 12, 2013

maritzburg ECHO

SPORT

Despite goals, dream ends

“SET THE TREND THIS SPRING!”

DON - MILANO Latest Fashion Colours!

* Sizes: 6-10

* Sizes: 6-10

* Sizes: 3-8 • Royal • Black

R26995

R21995

A Wide Selection To View!

454 CHURCH STREET e-mail: quikservshoes@telkomsa.net TEL/FAX: 033 394 9077

R24995

United take on wounded Chiefs >> It’s a tough encounter as teams look for redemption

K

Solution

PHOTO: GALLO IMAGES

Bafana Bafana players (from left) Bongani Zungu, Dean Furman, Bernard Parker and Kermit Erasmus, celebrate the goal during the 2014 Fifa World Cup Qualifier match between South Africa and Bot­ swana at Moses Mabhida Stadium in Durban on Saturday. Despite Bafana winning 4­1, their Brazilian World Cup dream ended as Ethio­ pia also beat Central African Republic 2­1, making them the group leaders.

1995 50ml

Removes Razor Bumps & Pimples

DSTV R399

TVs WANTED DEAD OR ALIVE!! Tel 033 396 1475 • Shop 17, Polly Shortts Centre, Mkondeni Tel 033 342 3728 • Shop 1, 121 Peter Kerchhoff Street, PMB

lanath a l i H

Indawo yokulala nokuphumula, iphephile, Ihlanzekile Pietermaritzburg: 033 342 2510, 033 346 0361 Ladysmith: 084 322 2872 Dundee: 084 927 6486 Durban: 073 219 8813

We supply it, we fit it and we guarantee it!

RAZOR BUMP

PMB Multichoice and Top TV Accredited Installers!

ALARM - IMMOBILISER ANTI-HIJACK from R799

DSTV SPECIAL R599

MANY OTHER REMOTES AND CASINGS IN STOCK.

DELIAN MARIAN

280 BOOM ST • TEL: 033 342 0016/18 Established 1975 • E&OE

We supply it, we fit it and we guarantee it!

We supply it, we fit it and we guarantee it!

WAZULU-NATAL teams will burg outfit might find them in a mean want to look like a home side and make our supporters happy.” he said. have to be cautious in their mood. AmaZulu will host Moroka SwalChiefs defender, Tefu Mashamaite, matches this weekend. The games do not only look tough, but they agreed this week that their pace was lows on Saturday at 6 pm at Moses Maare also expected to overstretch the lo- not as smooth as they were hoping it to bhida Stadium. Another KZN outfit, Lamontville be. He said they are dropping or losing cal sides. The Team of Choice seems to be bat- easy points and this is troubling them. Golden, will be travelling to Peter tling to find the good form that they dis- However he refused to call it a crisis. Mokaba Stadium to meet Polokwane played last year which saw them hover- “We are not in crisis. Some of them City on Saturday. - Jerry Barnes ing around the top four at the start of the think it’s still early days, but we are bit worried. We are all working season. On Saturday away at FNB, the local hard and hoping to improve TeamOfChoicewillhaveatoughassign- our work rate and eventualWe supply it, we fit it and we guarantee it! ment when they lock horns with the ly start collecting maximum points. Our game on Saturwounded Kaizer Chiefs. It is clear that last season’s champi- day will be at home and we ons are also not having a good day in the YOU CAN NOW PAY YOUR DSTV SUBS AT OUR STEVE’S TV office and the MariztSTORE BY CREDIT OR DEBIT CARD ONLY

Echo maritzburg 13 sept 2013  

Echo maritzburg 13 sept 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you