Page 1

Portfolio for Marit Kristiansen Landskabsarkitekt, Cand. hort. arch.

Indhold Designprojekter: Bachelorproject - Aktive børn i Tårnby Kommune . . . . . . . . . . side 2 Health Design - Taghave på Herlev Sygehus. . . . . . . . . . . . . . . . . side 3 Plan og Design - Lommepark på Jagtvej 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . side 4 Urbanism Studio - Nye forbindelser ved Femøren station. . . . side 5 Mixede projekter: Terrain and Technology in Landscape Architecture. . . . . . . . . . side 6 Urban Ecosystems - Bæredygtigt design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 7 Byplanlægning: L andscape planning - Fra lufthavn til by . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 8 Byplan - Transformation af Randers Havn fra industri til by. . side 9 Plantekendeskab: Beplantningsdesign . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10

Keywords: IT-kendskab:

Design af urbane miljøer, planteanvendelse, bæredygtighed, håndtering og anvendelse af regnvand.

2D- og 3D-AutoCad, 3d MAX, Adobepakken, Officepakken, GIS.

Plantekendskab: Træer, buske, stauder og græsser. Skadedyr og plantesygdomme. Sprog:

1

Dansk (modersmål), engelsk, lidt tysk, spansk og fransk.


Bacheloropgave

Aktive børn i Tårnby Kommune. Renovering af udearealerne på Skelgårdsskolen. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Villaområde

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

A

Halvtag

Varmecentral med klatrevæg

2 m høj bøgepur

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Skur

SFO

Slange af gummi

Fodboldbane markeret med farvet asfalt

Blandet buskads med væltede træstammer

Sandareal med legeredskaber

Blandet buskads

Skelgårdsskolens lokaler

Snit A-a af legepladsen mellem SFO-en og Skelgårdsskolens lokaler.

Problem: S kelgårdsskolen ligger i et villaområde i Tårnby Kommune. Skolen er oprindelig fra 1972, men er senere udbygget i flere omgange. Gårdrummene, der hører til den oprindelige skole er tegnet af landskabsarkitekt Morten Klint og fremstår stort set som i 1970’erne, men resten af skolens udearealer er præget at store, flade asfaltarealer. Koncept: Med baggrund i et litteraturstudie om skolebørns behov afhængig af alderen samt besøg på mange skolen i hovedstadsområdet er udearealerne designet så de imødeser disse behov. Grønne elementer samt terrænspring og regnvandsopsamling er indført. Derudover gør de nye elementer det muligt at inddrage udearealerne i undervisningen. En udviklingsplan er udarbejdet. Værktøjer: A utoCad er anvendt til alle plan- og snittegninger. Efterfølgende er Illustrator og InDesign anvendt. Fremtid: En del af de foreslåede forbedringer blev udført i 2012, jf. foto fra den nyetablerede SFO-legeplads. 2 Designprojekt PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Foto af den nye SFO-legeplads, der blev etableret i 2012

a


Health Design

Design af udearealer med udgangspunkt i slutbrugernes behov. A

Område med mulighed for social aktivitet

Halvtag

Løvfældende træ

Borde-og bænkesæt

B

Træsti med bede langs siderne

Højbed

Vandbassiner

Terrasse med træstierne mellem høje græsser

Snit B-b af områderne med mulighed for fordybelse. Område med mulighed for fordybelse

Område med mulighed for fordybelse

b

10 m

Problem: Personalet på de danske sygehuse er ofte stressede og denne arbejdsrelaterede stress kan ofte imødegås hvis personalet har mulighed for at holde mindre pauser i områder, der rummer forskellige elementer. Personalet på de øverste etager af Herlev Hospital har i øjeblikket ikke denne mulighed da afstanden til afslappende rum er for stor til at være en reel mulighed.

Koncept: E n taghave på 26. etage er designet for personalegrupperne på de øverste etager. Taghaven er delt op i to forskellige typer - en del hvor der er mulighed for social kontakt og et område hvor der er mulighed for fordybelse og at kunne trække sig tilbage. Forslaget er fremkommet på grundlag af litteraturstudier over anvendelse af design til forbyggelse af arbejdsrelateret stress.

Værktøjer: Litteratursøgninger vedr. design af områder, der har positiv indvirkning på arbejdsrelateret stress. Plantegning og visualisering er tegnet i 3D-AutoCad med brug af rendering og tilføjelse af materialer. Efterfølgende er anvendt Photoshop, Illustrator og InDesign. 3

Designprojekt

Træterrasse

Snit A-a af områderne med mulighed for social aktivitet.

Terrasse med træstierne mellem høje græsser

a

Specialdesignet roterende bænk

Udgang

Område med mulighed for fordybelse

Grøn væg

Bord og stole

Træterrasse

Område med mulighed for social aktivitet

Bygning Vandbed Træterrasse Bed med buske og staudere Bed med græsser og staudere

Stol

Staudere

Område med mulighed for social aktivitet

Visualising af område med mulighed for social aktivitet.


Plan og design

Lommepark på tomt areal ved Jagtvej 69, Nørrebro.

Snit A-a af vandbassinet gennemskåret at en granitsti. a

b

Snit B-b af vandbassinet med trædesten af forskellig højde og gennemskåret af en granitsti.

A

B

Belysning af området.

Problem: J agtvej 69 på Nørrebro er et område med en lang historie, men området ligger nu øde hen som en lomme mellem de tilbageblevne huse. Københavns Kommune ønsker desuden at opsamle mest mulig tagvand fra kommunens tage og lave lokal nedsivning eller genanvendelse af regnvandet. Koncept: Ideen bag projetet er oplevelse samt regnvandsopsamling fra hustagene og brug af dette i området. Der er anbragt trædesten i regnvandsbassinet af variende højde for at tage højde for den variende vandmængde i bassinet. Rækker af paradisæbletræer giver en opdeling af rummet samt variation med årstiden. Om aftenen oplyses stien gennem bassinet af LED-lamper nedfældet i granitten samt af belysning i bassinkanten, der oplyser vandet og spotbelysning i træerne. Det er således en plads, der ændrer sig efter nedbør og årstid, så der er mulighed for nye oplevelser næsten hver gang man kommer forbi. 4 Designprojekt

Beplantning af Paradisæbler.


Urbanism Studio

Design af ny plads ved Femøren Metrostation med forbindelser til kysten. Amager Strandpark

Model af projektområdet

Konceptdiagram Stiforbindelsen mod nord har store terrænspring

Tiøren

Stiforbindelsen mod syd går gennem et fladt terræn

Forstørrelse af projektområdet Kastrup Strandpark

g by

SSA

Femøren Metrostation

n

ge

n ni

Kastrup Havn

Øresundsparken

Projektområdet

Vandbassin med store kugler

A

Problem: P rojektområdet ligger ved Femøren, der om sommeren har mange rejsende. Mange af disse skal ned til vandet til Amager Strandpark, Tiøren, Femøren, Kastrup Strandpark eller Kastrup Havn. Denne foregår i øjeblikket ad vejene på hver side af SAS-bygningen. Koncept: Ved metrostationen anlægges et bassin som er delt i fire ved hjælp af de to stier der forbinder metrostationen og området med Tiøren mod nord og Kastrup Havn mod syd. Publikum får dermed mulighed for at opleve nye dele af området på deres vej mod kysten. Værktøjer: A utoCad er anvendt til design, plantegninger og snittegninger. Efterfølgende er anvendt Illustrator og InDesign til den videre bearbejdning. Photoshop er anvendt til visualiseringerne. 5

Snit A-a

Designprojekt

Stiforbindelse gennem Kastrup Fort

Kastrup Fort

SSA

en

ng

i gn by

a

Stiforbindelse til Kastrup Havn

Femøren Metrostation Projektområdet

Øresundsparken


Terrain and Technology in Landscape Architecture Øresundsparken, Tårnby Kommune.

Konceptdiagram: De tre forskellige udearealer har tre forskellige karakteristiske kystudtryk. Stierne har organiske former i modsætning til bygningernes lige linjer. Græs

Kampesten Eng

Kystlinjen

Grussti

e

els

g yg eb

B

Betonsti Staudere

Græs

Bugten

se el

gg by e B

Betonsti Langt græs

Vandreflektioner

Græs Træsti

Vandtolerante planter

Bebyggelse

Skygge kl. 10 Skygge kl. 12 Skygge kl. 17

Regnvand fra hustagene opsamles i regnbede i Bugten og Vandreflektioner. Beregninger viser at disse kan rumme regn fra en 10-års event.

Græs

Projektområde Parkering Lysmaster

Langt græs

Lampe i terræn Havtornebuske

Befæstet areal

Fyrretræ

Poppeltræ

Brostensbelægning Tjørn

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Birketræ

Betonmur

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Overløbsrør ved store regnmængder

Problem: Øresundsparken ligger på tæt på Øresund i et tidligere erhvervsområde, hvor jorden er forurenet. Man har planlagt at anlægge en ny boligbebyggelse på området og for at forhindre menneskelig kontakt med jorden har man besluttet at lægge 1 m (i snit) jord ovenpå den forurenede jord. Koncept: Karakteristiske elementer trækkes ind i de tre forskellige udearealer mellem bebyggelserne. Længst mod nord ses karaktertræk fra kystlinjen, dernæst fra en bugt og længst mod syd ses vandreflektioner. Organiske former er anvendt i alle tre områder. Regnvand opsamles fra hustagene og ledes til det sydligste areal. Værktøjer: 3D-AutoCad er anvendt ved designet og til jordberegningerne. Efterfølgende er anvendt Adobe Illustrator og InDesign til bearbejdning af tegningerne.

Ved hjælp af 3D-AutoCad er der lavet jordberegninger, der viser at mængden af tilført jord efter terrænreguleringen er indenfor den krævede variation.

Terrænreguleringerne er foretaget i 3D-AutoCad ligesom højdekurverne er ‘trukket ud’ af programmet.

Egetræ

Elletræ 20 m

Diagram, der viser hvor der er skygge om formiddagen, kl. 12 og om eftermiddagen og dermed hvor der er sol hele dagen.

Kampesten

Grusbelægning

Betonbelægning Træbelagt sti

Asfaltbelægning

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

6

Blandet design- og IT-projekt

Brostensbelægning Højdepunkt Projektområde Eksisterende højdekurver Projekterede højdekurver


Urban Ecosystems

Bæredygtigt design af område på KU-Life, Frederiksberg Projektområdet

Overfladetemperaturer for KU-Life, Frederiksberg (rødt er varmest, grønt er koldest)

Eksempel på regnbed til opsamling af regnvand fra områdets tage og terræn

Pa rk er

in

Problem: Projektområdet ligger på Frederiksberg og er karakteriseret ved at have en høj overfladetemperatur i forhold til resten af KU-Life. Dette skyldes en høj bebyggelses procent samt store områder med befæstelser.

Koncept: For at sænke området overfladetemperatur er det gjort grønnere. Dette er gjort ved at erstatte de overflødige parkeringspladser til græsområder med grupper af træer. Samtidig er to søer samt fire regnbede mellem husene med til at sænke temperaturen og opsamle regnvand fra hustagene og terrænet.

Værktøjer:AutoCad er anvendt til designet og plantegningen. Efterfølgende er Illustrator og InDesign brugt til den videre bearbejdning. 7

Blandet design- og videns-projekt

gs

pl

ad

s

Regnvandssø

Re g

nv an

Regnbed

ds

Regnvandssø

gr øf

t

Regnbed Regnvand fra områdets tage og terræn opsamles i regnbede og søer


Landscape planning

Ga

n

l la

e mm

an

md

o ne

a

sb

g din

t ne

ke

tik

Bu

g ro

til

é

all

e els

bo

be

Vej Beboelse

Regnbed

Beboelse Regnbed

Offentlig bygning

Transformation af militær lufthavn ved Dübendorf i Schweiz til byområde.

Offentlig bygning

Koncept

Støj

Eksisterende og ny skov

Bebyggelse

Udbygningsfaser

Offentlig bygning og beboelse

Regnbed Offentlig park

Offentlig bygning og beboelse

Detalje fra den ny bebyggelse ved den bevarede landingsbane

Motorvej

Snit B-B’ fra skoven, gennem en terrasse med en café, gennem engen og til vådområdet.

Problem: D übendorf er en forstad til Zürich, som er en by med et voksende indbyggertal. Zürich har som følge deraf stor mangel på boliger. Lufthavnen i Dübendorf ønskes derfor omdannet til nyt byområde til personer, der arbejder i Zürich.

Koncept: O mrådet opdeles i tre dele. Mod nord anlægges en skov, som forbinder de øvrige skove i området og som samtidig dæmper støjen fra motorvejen. I midten anlægges et blandet våd/eng-område, der fastholder og øger områdets biodiversitet både med hensyn til planter og dyr. Regnvandet fra bebyggelsen opsamles dels i regnbede ved husene og ledes dels ud i vådområdet. Mod syd opføres den ny bebyggelse, som en naturlig udvidelse af den eksisterende. Bebyggelsen opføres i 3 tempi. Værktøjer: En studietur på området gjorde områdets kvaliteter og problemer håndgribelige. Modeller af projektforslaget blev udført i 1:10.000. Plantegning er tegnet i AutoCad. Efterfølgende er anvendt Illustrator, Photoshop og InDesign. 8

Byplanlægning

Den nye skovs 3 udviklingsfaser: ved plantning, efter 10 år og efter 20 år.

Beboelse


Byplan - projekt

Transformation af Randers Havn fra industri til by

Planudsnit (1)

A a

Pro

en

ad

n me

Planudsnit (1) af Kanalbyen

Planudsnit (2)

Snit af Havnen A-a

Koncept

Etapeudbygning

Bebyggelsestæthed

Bebyggelsesstruktur

Anvendelsesfordeling

Problem: Randers Havn ligger i centrum af Randers by og er et industriområde, der er under afvikling. Kommune ønsker derfor område inddæmmet i den nuværende by. Koncept: Området med Randers Havn inddeles i 7 områder med hvert sit karakteristika. Områderne udbygges i forskellige hastigheder og har forskellig bebyggelsesprocent afhængig af anvendelsen. Der skabes en sammenhæng mellem de nye områder og Randers bymidte ved etablering af en sammenhængende alle af Lindetræer. De gamle industribygninger genindrettes så vidt muligt enten til boliger eller til mindre servicevirksomheder. Værktøjer:AutoCad er anvendt til design og plantegningen. Efterfølgende er Illustrator, Photoshop og InDesign til videre bearbejdning. 9 Byplanlægning

Visualisering af den nye promenade

Planudsnit (2) af plads ved Kanalbyen


Beplantningsdesign -

Bibliotekshave ved Gladsaxe Hovedbibliotek.

Beplantning af bed nr. 8 i det nostalgiske område:

Privat etageejendom

N

sesområde Børne-fordybel

1

Fredfyldt område

2

rg H oved ga

de

S-f

S-g B-a 1

4 5

Bd-e

le

6

Ki lde

Søbo

S-f

10 m

ba

æk

Takshæk

S-f

B-b 1

B-b 1

B-a 1

Al

Taks h

B-b 1

S-f

3

10

11

7

S-g B-b 1

B-a 1

Nostalgisk område

8

B-a 1

S-f

kk eg år ds

12

Syren buske

Bd-c

9

B-a 1

S-f

Skov-område

Forte område

Sprælsk område

ken bak

Privat etageejendom

Gladsaxe Hovedbibliotek

Bd-d

e Kild

Børne-vildskabsområde

n

Sti i rød stenmel Plantebed nr. n.

Bede med fælles beplantningsudtryk

Problem: P rojektområdet en en ca. 2500 m2 stor græsplæne tæt på Gladsaxe Hovedbibliotek, et indkøbscenter og to plejehjem. Græsplænen anvendes næsten ikke da den ligget meget ubeskyttet for indblik, støj og blæst. Koncept: Parken omdannes til en bibliotekshave til bibliotekets brugere samt beboere i området. Dette gøres ved at opdele den i mindre områder med forskellige karakteristika og med mulighed for ophold. Værktøjer: Efter vurdering af vækstforholdene er udvalgt planter, der er velegnede til at gro de pågældende steder. Som IT-værktøjer er anvendt Adobe Illustrator og InDesign. 10 Projekt med hovedvægt på plantekendskab

Forkortelse B-a B-b Bd-c Bd-d Bd-e S-f S-g L-h

B-a

Videnskabelig navn antal pr. kvm Totalantal Syringa microphylla 'Superba' 1 pr. felt 5 Deutzia gracilis 1 pr. felt 4 Fragaria vesca 'Rügen' 9 130 Geranium macrorrhizum 'Variegatum' 6 120 Epimedium grandiflorum 12 230 Hosta plantaginea 7 21 Hemerocallis 'Morocco Red' 7 21 Tulipa 'Red Apeldoorn' (Darwin) 30 300

B-b

B-c

Bd-d

Bd-e

S-f

S-g

L-h

Portefolio 2014 marit kristiansen  

Portefolio of landscape architect Marit Kristiansen

Advertisement