Page 1

&

ERHVERVSMAGASINERNE

HAVNE Maritim SKIBSFART Industri 14. ÅRGANG · AUGUST 2012 · NR. 8

A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK


MARTEC OG EMUC HAR INDGÅET EN SAMARBEJDSAFTALE, HVORMED

MARTEC OGENEMUC INDGÅR SAMARBEJDSAFTALE MARTEC BLIVER DEL AF PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGE MARTEC BLIVER EN DEL AF PROJEKT DANMARKS MARITIME KLYNGE (DKMKs)

(DKMKS) EKSTERNE PROJEKTGRUPPE. EKSTERNE PROJEKTGRUPPE.

1. August 2012

1. August 2012 ”MARTEC ser frem til at udvide vores gode samarbejde med EMUC ved at indgå i et samarbejde om FormåletDanmarks med projekt Danmarks Klynge (DKMK) er at understøtte og bidrage udvikling projektet Maritime Klynge.Maritime Erhvervsrettet kompetenceudvikling er et primært fokus til område for

af de maritime Danmark. Dette gælder såvel regionaltMaritime som nationalt. Hensigtensiger er MARTEC og passerkompetencer således rigtigi godt ind i målsætningerne for Danmarks Klynge projektet”, at Ankerstjerne der igennemdirektør projektperioden skal udvikles nyeog projekter og initieres nye indsatser inden for den Pia for MARTEC – det martime polytekniske uddannelsescenter i Nordjylland. maritime sektor, med henblik på at fastholde og øge arbejdspladser i Danmark. ”Projektet er igangsat med det atmed styrke danske maritime sektors konkurrenceevne gennem udvikling af ”MARTEC har,formål sammen de den øvrige maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, et kompetencer. naturligt ansvar foratatetablere udbyde relevante maritime de maritime Ved en ekstern projektgruppe, kan vi sikre at disse indsatser uddannelser for at der er tilstrækkelig kompetenceog efteruddannelses bliver langtog bredere integreret, og dermed får en langt større effekt. På den måde får projektet en kapacitet, den positive og udvikling maritime erhverv i Merete Vestergaard, EMUC. national så effekt, til trodsvækst for dets regionaleindenfor afsæt i de Hovedstade”, udtaler den nordjyske regionen kan fortsætte.”

”MARTEC ser frem til at indgå i den eksterne projektgruppe for projektet Danmarks Maritime Formålet Danmarks Maritime Klynge (DKMK) er at understøtte og bidrage tiluddannelsesudvikling af de Klynge”, med sigerprojekt Pia Ankerstjerne direktør for MARTEC – det martime og polytekniske maritime kompetencer i Danmark. Dette gælder såvel regionalt som nationalt. Hensigten er at der igennem center i Nordjylland. ”Erhvervsrettet kompetenceudvikling er et fokus område for MARTEC og det projektperioden skal udvikles nye projekter og initieres nye indsatser inden for den maritime sektor, med passer rigtig godt ind i målsætningerne for Danmarks Maritime Klynge projektet. MARTEC har, henblik på at fastholde og øge arbejdspladser i Danmark. ”Projektet er igangsat med det formål at styrke sammen med de øvrige maritime uddannelsesinstitutioner i Nordjylland, ansvar for at udbyde den danske maritime sektors konkurrenceevne gennem udvikling af de maritime kompetencer. Ved at maritime uddannelser og vi stiller samtidigt relevant efteruddannelse- og kompetenceudvikling til etablere en ekstern projektgruppe, kan vi sikre at disse indsatser bliver langt bredere integreret, og dermed rådighed, så den positive vækst og udvikling indenfor de maritime erhverv i den nordjyske regionen får en langt større effekt. På den måde får projektet en national effekt, til trods for dets regionale afsæt i kan fortsætte.” Hovedstade”, udtaler Merete Vestergaard, EMUC.

Direktør Steen Sabinsky udtaler i forlængelse heraf: ”Vi ønsker at inddrage MARTEC som en vigtig Direktør Steen Sabinsky udtaler i forlængelse heraf: ”Vi ønsker at inddrage MARTEC som en vigtig regional regional maritim aktør i dette udviklingsarbejde. Igennem en samarbejdsaftale bliver det lettere maritim aktør i dette udviklingsarbejde”. Igennem en samarbejdsaftale bliver det lettere og hurtigere at få og hurtigere at få igangsat nye projekter, samt sikre videndeling og synergi på tværs af regioner. igangsat nye projekter, samt sikre videndeling og synergi på tværs af regioner. Igennem et tæt samarbejde Igennem et tæt samarbejde med MARTEC vil der således kunne opnås en større effekt af de resulmed MARTEC vil der således kunne opnås en større effekt af de resultater som genereres igennem DKMKtater somhvilket genereres igennem DKMK-projektet, hvilket vil komme alle til gavn. MARTECs tilknytning projektet, vil komme alle til gavn. MARTECs tilknytning til DKMKs eksterne projektgruppe forventes i til DKMKs eksterne forventes i denandre kommende tiduddannelsesinstitutioner, at blive suppleret med videncentre en række den kommende tid at projektgruppe blive suppleret med en række maritime andre maritime uddannelsesinstitutioner, videncentre og centrale maritime aktører.” og centrale maritime aktører.

Projektet er delfinansieret af:


MARTEC - DET MARITIME OG POLYTEKNISKE MARTEC - DET MARITIME OG POLYTEKNISKE UDDANNELSESCENTER I NORDJYLLAND

UDDANNELSESCENTER I NORDJYLLAND MARTEC tilbyder en bred vifte af uddannelser til den maritime og industrielle sektor, bl.a. professionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester), skibsassistenter, skibsmaskinister og HF-søfart. Derudover MARTECMARTEC tilbyderkurser en bred vifte af uddannelser tilsektor den maritime og industrielle sektor, bl.a. profes-I udbyder til industrien og den maritime samt varetager driften af Skoleskibet DANMARK. 2011 etablerede MARTEC et avanceret Energi- og Miljølaboratorium med støtte fra Den Europæiske Vækstfond og sionsbachelor i maritim og maskinteknisk ledelse og drift (maskinmester), skibsassistenter, skibsDen Danske Maritime Fond. Laboratoriet indgår i undervisningsaktiviteterne. MARTEC er en selvejende institution under ministeriet Forskning, Innovation udbyder og Videregående Uddannelser. maskinister og for HF-søfart. Derudover MARTEC kurser til industrien og den maritime sektor

samt varetager driften af Skoleskibet DANMARK. I 2011 etablerede MARTEC et avanceret Energiog Miljølaboratorium med støtte fra Den Europæiske Vækstfond og Den Danske Maritime Fond. Laboratoriet indgår i undervisningsaktiviteterne. MARTEC er en selvejende institution under ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

DEN NATIONALE MARITIME KLYNGEORGANISATION - EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER (EMUC) EMUC blev grundlagt i 1999 som et nationalt udviklingscenter og katalysator for udvikling, innovaDENBlå NATIONALE MARITIME KLYNGEORGANISATION - EUROPAS MARITIME tion og vækst i Det Danmark. EMUC er Danmarks Nationale Maritime Netværk der samler Det Blå UDVIKLINGSCENTER (EMUC) Danmark på tværs (igennem et samarbejde mellem erhvervsliv, forskning og offentlige myndigheder)

med henblik på at inspirere og idegenerere til udvikling af medlemmernes forretning. EMUC repræEMUC blev grundlagt i 1999 som et nationalt udviklingscenter og katalysator for udvikling, innovation og vækst i Det senterer Danmarks Maritime Klynge, samt Shortsea Promotion Danmark, og Danish Maritime Cluster Blå Danmark. EMUC er Danmarks Nationale Maritime Netværk der samler Det Blå Danmark på tværs (igennem et overfor EU.mellem www.emuc.dk. Maritime Klynge et initiativ iværksat EMUC. EMUC samarbejde erhvervsliv,Projekt forskningDanmarks og offentlige myndigheder) meder henblik på at inspirere ogaf idegenerere til udvikling af medlemmernes forretning. EMUC repræsentere Danmarks Maritime Klynge samt Shortsea Promotion er lead partner i projektet, der derudover tæller 9 andre partnere fra henholdsvis maritime uddannelDanmark og Danish Maritime Cluster overfor EU. www.emuc.dk. Projekt Danmarks Maritime Klynge er et initiativ iværksat af EMUC. universiteter EMUC er lead partner i projektet, der brancheaktører. derudover tæller 9 www.dkmk.dk andre partnere fra henholdsvis maritime sesinstitutioner, og andre maritime uddannelsesinstitutioner, universiteter og andre maritime brancheaktører. www.dkmk.dk

Projektet er delfinansieret af:


&

ERHVERVSMAGASINERNE

HAVNE Maritim SKIBSFART Industri 14. ÅRGANG · AUGUST 2012 · NR. 8

HAVNE & SKIBSFART 8.2012

INDHOLD

FOR FREMGANG OG SAMARBEJDE I DET BLÅ DANMARK

A2SEA sejler fremtiden i møde Dancopter løfter sig op i eliten Til kamp mod papirdyngerne Piraterne klart på retur

Foto: Sea Installer

Havne & Skibsfart – den direkte vej til kommandobroen på den danske skibsfart Postomdeles til navngivne abonnenter i Skandinavien. Til samtlige danske havne og havnerelaterede virksomheder, til speditører, rederier, samtlige skibe i den danske handelsflåde, lodserier, linjeagenturer, havariagenturer, værfter, relevante, lokale, politiske udvalg samt folketinget.

6 A2SEA sejler fremtiden i møde 8 DanCopter løfter sig op i eliten 10 Den massive indsats bærer frugt: Piraterne klart på retur – i hvert fald for en tid 14 From shipyard industry to advanced technology 16 Frederikshavn leads the way to the future of the maritime industry 18 Administrative byrder – nej tak Til kamp mod papirdyngerne i søfarten 20 Skipperskole har fået sin egen skipperkone 22 Stor interesse for MSSM 2012: Nu skal der ses fremad Maritim Industri 24 SMM med streg under det grønne 27 Danske Maritime

ISSN 1395-4466 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff Telefon: +45 7020 4155 rene@erhvervsmagasinerne.dk Annoncer René Wittendorff Telefon: +45 7020 4155 rene@erhvervsmagasinerne.dk Abonnement og reklamationer: René Wittendorff Telefon: +45 7020 4155 rene@erhvervsmagasinerne.dk Udgiver ErhvervsMagasinerne ApS Jægergaardsgade 152, Bygn. 03 I 8000 Århus C. Layout: Michael Storm, Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde Næste nummer: 12. september 2012

Søfartsuddannelser • HF-Søfart

• Sætteskipper

• Kystskipper

• Skibsfører

• Styrmand

• Efteruddannelse

Marstal Navigationsskole Skolen som ikke bare simulerer Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen


Sea Installer blev navngivet af Jonna Rahbek Christensen, der ses i midten af billedet. Jonna Christensen er gift med A2SEAs adm. direktør Jens F. Hansen.

A2SEA sejler fremtiden i møde Kinesiske værftsarbejdere med nypudsede sikkerhedshjælme så stolte til, da store konfettikanoner i slutningen af juli sendte en kaskade af kulørte papirstykker i vejret på COSCO Nantong Shipyard i Qidong, for at markere navngivningen af A2SEAs nye installationsfartøj - Sea Installer. Sea Installer er, som det første af A2SEAs installationsfartøjer, fra start af bygget til at installere og servicere havvindmøller. Med sin kraftige kran og et 3.200 m2 stort lastområde er det i stand til at medbringe og opsætte op til 10 store havvindmøller ad gangen. ”Sea Installer betyder, at vi har mulighed for at følge med efterspørgslen - at vi fortsat kan være en faktor i markedet”, siger A2SEAs administrerende direktør Jens F. Hansen. Skibets store lastområde gør, at Sea Installer skal sejle færre gange frem og tilbage til for-

6

syningsbasen for at hente nye vindmøller. Det nedbringer den tid det tager at opføre vindmølleparkerne og reducerer dermed de høje anlægsudgifter. Sea Installer er samtidig udstyret med fire gigantiske ben, der gør det muligt for installationsfartøjet at operere på dybder på op til 45 meter - en klar konkurrencefordel i et marked, hvor de største havvindmøller rykker stadig længere væk fra land. I starten af 2014 får Sea Installer følgeskab af et søsterskib der bygges efter de samme tegninger som Sea Installer, bortset fra, at den store mon-

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

teringskran får en kapacitet på 900 tons - 100 tons mere end kranen om bord på Sea Installer. Har I nye skibsordrer på vej? ”Nej, ud over det søsterskib til Sea Installer vi kontraherede her i marts, har vi ingen aktuelle planer om at bestille mere kapacitet”, slår Jens F. Hansen fast. A2SEA er ikke ene om at tage levering af nye, store installationsskibe med en langt større kapacitet. Også konkurrenterne får nye skibe. Men lige nu tyder alt på, at der bliver nok at tage fat på til dem alle.

”Der er en del nye skibe på vej her i 2012 og 2013, og dermed ser der ud til ar være tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgselen frem til 2016. Til den tid vil der så formentlig blive brug for yderligere kapacitet igen.”, siger Jens F. Hansen. ”Det hænger også sammen med, at nogle af de installationsskibe der opererer på markedet i dag, ikke længere vil være relevante - dvs., at de ikke vil kunne håndtere de møllestørrelser og operere på de dybder der vil være relevante til den tid”.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


A2SEAs stifter, Kurt Thomsen, var en af de første til at få øje på de store muligheder, som det nye marked for opsætning af offshore vindmøller ville skabe. Han grundlagde A2SEA i 2000, og da opsætningen af havvindmøller for alvor begyndte at tage fart herhjemme et par år senere, var A2SEA rette firma på rette sted. Rederiets to første installationsfartøjer, M/S Ocean Ady - der i dag hedder Sea Energy, og M/S Ocean Hanne - der i dag hedder Sea Power, var ældre skibe der blev ombygget til deres nye formål i 2001. Skibene gav A2SEA en stærk position på markedet, og fra 2002 og frem til 2006 vandt A2SEA stort set alle de kontrakter der blev sendt i udbud. Da markedet for opsætning af havvindmøller for alvor eksploderede i 2006, stod A2SEA særdeles godt rustet, med erfaringer ikke kun fra det danske marked, men også fra Holland og Storbritannien. Siden er det gået slag i slag for rederiet, der i dag er globalt markedsførende inden for installation af havvindmøller. Sammenlagt har A2SEA installeret mere end 60 procent af verdens offshoremøller. I 2009 overtog selskabets største kunde, DONG Energy, kontrollen med selskabet, og året efter trådte vindmølleproducenten Siemens ind i ejerkredsen. DONG Energy sidder i dag på 51 procent af aktierne, mens Siemens ejer resten. I er ejet af DONG og Siemens. Betyder det, at I kun arbejder for dem ? ”Bestemt ikke. Vi løser opgaver for mange andre selskaber end DONG Energy og vi opsætter heller ikke kun Siemens møller”, siger Jens F. Hansen.

”Nej, og vi har heller ikke nødvendigvis kapacitet til at løse alle de behov DONG Energy har. Vi byder ind på lige vilkår med andre”, slår direktøren fast. Selv om A2SEA ikke på forhånd er sikret ordrer, er det alligevel en klar fordel at have en velpolstret ejerkreds. Installationsskibe koster mange penge, og i en finansiel istid er det ikke en selvfølge, at det er muligt at skaffe finansiering til selv nok så rentable projekter. A2SEA måtte lægge mere end 800 millioner kroner på bordet i Kina, for at få bygget Sea Installer. Før kontrakten blev underskrevet, undersøgte A2SEA markedet særdeles grundigt. Kun få værfter i verden havde de ressourcer og den viden der skulle til, for bygge så avanceret et skib.

FAKTA Sea Installer: • • • • • • • • •

Length: 132 m Breadth: 39 m Draft: 5.8 m Speed: 12 knots Crane capacity: 900 tons Loading area: 3200 sq.m. Loading capacity: 5000 tons Able to jack-up at water depths of up to 45 m Capable of carrying eight to ten offshore wind turbines (towers, nacelles and blades) • Able to carry up 60 people (crew and installation personnel)

Valget faldt på Nantong Cosco Ship Engineering, der er Kinas største og verdens næststørste værft. Og A2SEAs erfaringerne med værftet er så gode, at der heller ikke var tvivl om, at det var her søsterskibet skulle bygges. Når Sea Installer i løbet af efteråret ankommer til Europa og går i gang med at installere de første offshore vindmøller, vil det hurtigt kunne aflæses i A2SEAs bøger. Hvordan forventer du at jeres omsætning vil udvikle sig de kommende år ? ”Det er relativt lige ud af landevejen. I takt med at vi øger kapaciteten på skibssiden vil vores omsætning stige tilsvarende”, siger Jens F. Hansen, der dog ikke ønsker at sætte mere præcise tal på forventningerne.

Hvad med de projekter dom DONG udbyder, er I på forhånd sikret dem ?

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

7


FAKTA Eurocopter EC225 Super Puma Crew: 1 or 2 (pilot + co-pilot) Capacity: 19 passengers + 1 cabin attendant Length: 19.5 m Height: 4.97 m Empty weight: 5,256 kg Gross weight: 11,000 kg Max takeoff weight: 11,200 kg Powerplant: 2 × Turbomeca Makila 2A1 turboshaft engines, 1,776 kW (2,382 hp) each Main rotor diameter: 16.2 m Main rotor area: 206.15 m2 Maximum speed: 275.5 km/h Cruising speed: 260.5 km/h Never exceed speed: 324 km/h Range: 463 nmi Ferry range: 532 nmi Service ceiling: 5,900 m Rate of climb: 8.7 m/s

DANCOPTER LØFTER SIG

OP I ELITEN

DanCopter er godt på vej til at blive et af de førende helikopterselskaber når det gælder transport af mandskab til og fra offshore installationer. Selskabet har netop modtaget den sidste af fire nye store helikoptere af typen Eurocopter EC225 Super Puma, der med plads til 19 passagerer er blandt de største i branchen. ”Vi synes det er nogle utrolig gode helikoptere, det er simpelthen et godt produkt”, siger Teknisk chef i DanCopter, Arne Lange. ”Eurocopter har produceret helikoptere i rigtig mange år, og vi har fløjet EC225erens lillebror - EC155 - i flere år og været meget glade for den. Der er ingen fejl på dem, og

8

vedligeholdelses programmerne passer os godt”, siger Arne Lange. EC225 er indtil nu bygget i 140 eksemplarer, hvoraf godt halvdelen udfører offshore flyvning. Tilsammen er det blevet til mere en 250.000 flyvetimer til og fra olieinstallationer.

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

Hos DanCopter skal de nye EC225 helikoptere sikre transporten af mandskab til og fra de danske olieinstallationer i Nordsøen, som led i en ny milliardkontrakt med Mærsk Olie & Gas, der trådte i kraft den 1. juli.

en femårig rammeaftale med Shell, om offshore flyvninger i hele den sydlige del af Nordsøen. Flyvningerne foregår fra baser i hollandske Den Helder og Norwich i Storbritannien.

I sidste måned indgik DanCopter, via sit norske moderselskab Blueway, endnu en milliardkontrakt - denne gang

Hvilken betydning har den nye aftale med Shell for jer ? ”Aftalen betyder at vi har fået et større marked, og det er

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Skagen Skipperskole Har du viljen – kender vi vejen Kystskipper Kystskipper // Fiskeskipper Fiskeskipper af af 3. 3. grad grad Start: Start: primo Ultimojanuar januar2011 2013 Sætteskipper Sætteskipper // Fiskeskipper Fiskeskipper af 1. grad Start: primo Ultimojanuar januar2011 2013 Start: Maritimt Forberedelseskursus Forberedelseskursus Maritimt Start: april oktober Start: 20112012

Alle former radiokurser GMDSS ¾ Alle formerfor formaritime maritime radiokurser GMDSS SSO/CSO Kurser 3 dages varighed ¾ SSO/CSO Kurserafaf2 2hhv. dages varighed

¾ ECDIS Kurserafaf4 4dages dages varighed ECDIS Kurser varighed

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen

Kuttervej Bankvej131 – 9990 Skagen – Danmark Tlf. (+45) 98 44 33 44 – Fax (+45) 96 79 15 15 e-mail: post@skipperskolen.dk www.skipperskolen.dk

skibsfiltre.dk vi jo glade for. Det gør, at vi kan sikre en god udnyttelse af vores helikoptere, og at vi kan holde fast i de medarbejdere vi har og ansætte endnu flere”, siger Arne Lange. Det er ikke første gang at Shell har valgt at samarbejde med det danske helikopterselskab. Det samme skete blandt andet i 2010, hvor Shell indgik en stor aftale med DanCopter om offshoreflyvninger i Nigeria, en opgave DanCopter stadig løfter i samarbejde med Caverton Helicopters. Milliardkontrakterne få stor indflydelse på udviklingen i DanCopter i de kommende år. Administrerende direktør i DanCopter, Lars Skov Christensen, forventer at selskabet

vil opleve en vækst på mellem 30 og 40 procent over de næste fem år - og allerede næste år ventes omsætningen at runde en halv milliard kroner. DanCopter blev grundlagt i 2003 af Susanne H. Lastein, der havde en fortid som den første kvindelige helikopterpilot i Maersk Helicopters. I 2008 blev DanCopter solgt til den norske koncern Blueway AS, der opererer helikoptere over det meste af kloden. Dancopter råder i dag over en flåde på 15 helikoptere og 140 medarbejdere. Hovedparten af de ansatte er enten piloter, eller ansat til at vedligeholde de teknisk avancerede helikoptere.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

BMJ

Maskinfabrik A/S Skalmstrupvej 10 DK - 7850 Stoholm J

Tel +45 97 54 22 77 Fax +45 97 54 23 65 Mobil +45 40 57 94 84 b.m.j@post.tele.dk www.skibsfiltre.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

9


Den massive indsats bærer frugt:

Piraterne klart på retur – i hvert fald for en tid Meget tyder på, at der omsider er ved at indtræffe et vendepunkt i kampen mod de somaliske pirater, som koster den internationale skibsfart så mange kræfter og penge. Senest har tallet 1,8 mia. USD årlig for containertrafikken været nævnt, men tæller man udgifterne til flådeindsats og kapacitetsopbygning i land med, bliver tallet astronomisk. De nyeste tal viser et markant fald i både antallet af angreb og antallet af kapringer fra de somaliske pirater. Således blev der i årets første halvår indrapporteret sammenlagt 177 episoder mod 266 i samme periode sidste år. ”Men det betyder ikke, at vi så kan slappe af. Tværtimod er det nu, vi skal holde fast”, siger vicedirektør i Danmark Rederiforening, Jan Fritz Hansen, der samtidig er formand for de europæiske rederes anti-pirateri komite. Han er glad for de forbedrede tal. ”I dag er der under 200 tilfangetagne søfolk og 6-7 kaprede skibe. Det er ikke længe siden der var over 1000 gidsler og omkring 200 skibe i piraternes vold. Så det lader til at indsatsen på de mange forskellige områ-

10

der er begyndt at virke”, siger Jan Fritz Hansen. Han nævner den vigtige flådebeskyttelse i pirat-forvandene sammen med tiltag som IMO’s Best Management Practice 4, som nu er slået igennem og får skibene til at optræde langt mere sikkerhedsbevidst ved passage gennem Adenbugten og det Indiske Ocean. Hertil kommer den nu udbredte brug af bevæbnede vagter ombord på skibe, som har haft en afgørende betydning. Ingen skibe med bevæbnede vagter er blevet kapret. Sammen med den militære indsats og skibenes defensive tiltag foregår der også en langsigtet indsats i land, hvor det internationale samfund – senest med et nyt EU-initiativ - er med til at genopbygge de strukturer i land, som ophørte med

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

at fungere, da borgerkrigen rev Somalia i stykker som stat. I første omgang handler det om at opbygge en kystvagt og få gang i den almindelige lokale økonomi. Gør en forskel

En ny rapport fra IMB piracy reporting center viser at de forebyggende tiltag i pirat-bekæmpelsen har gjort en forskel, selv om rapporten ikke lægger skjul på, at det somalitiske pirat-problem fortsat er en alvorlig trussel mod skibsfarten. De somaliske piratangreb sker i et stort område fra det sydlige Røde Hav, Adenbugten, Omanbugten til Det Arabiske Hav og de somaliske farvande og truer alle sejlruter i det nordvestlige Indiske Ocean. Men indsatsen fra de mange flådefartøjer har i væsentlig

grad besværliggjort piraternes operationer, og ifølge Pottengal Mukundan, direktør i IMB er der intet alternativ til flådestyrkerne. Samtidig bliver de forskellige anti-pirat foranstaltninger nu koordineret bedre. Skibe, vagtmandskaber og militære enheder og myndigheder har etableret samarbejdsrutiner og de mange landes flådestyrket har forbedret deres samspil. NATO og EU

Et stort antal nationer deltager i den militære i bekæmpelse af pirateriet. EU har flåde-indsatsen NAVFOR med operation Atalanta mens NATO stiller med flådestyrken Ocean Shield og hertil kommer en række store lande, der operere på egen hånd – f.eks. Rusland, Indien

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Faldet i pirat-aktivitet skyldes ikke mindst flådeindsatsen og brugen af bevæbnede vagter på handelsskibene. Der er fortsat behov for sømilitær tilstedeværelse ud for Somalia og i Det Indiske Ocean.

Ternevej 4 - DK-8641 Sorring T +45 8695 7599 - F +45 8695 7098 info@unmobilkraner.com - www.unmobilkraner.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

11


og Kina. Task Force 150 er en international koalition bestående af mange forskellige lande. Sammensætning af NAVFOR's styrker varierer hele tiden på grund af den hyppige rotation af flådeenheder, men ligger typisk på 4-7 overfladeskibe og 2-3 overvågningsfly. Tæller man bemandingen i land med er ca. 1.500 militærfolk involveret. EU’s politiske mål er at afskrække pirater fra at ramme den maritime verdenshandel men også bidrage til en bæredygtig løsning på piratproblemet gennem kapacitetsopbygning i ikke mindst Somalia, så landet selv kan tage ejerskab til piratproblemet. Absalon aktiv

NATO har været aktiv i piratbekæmpelsen siden 2009, hvor operation Ocean Shield begyndte. Mandatet er siden forlænget til 2014. Det er her Danmark længe har bidraget med ikke mindst krigsskibet Absalon,

som har været blandt de mest aktive med et betydeligt antal tilfangetagelser af pirater og senest også har vist vejen ved at operere tættere på land ud for Somalia for at gøre adgangen til og fra skibsruterne vanskeligere for piraterne. Efterfølgende har andre militære enheder foretaget egentlige angreb i land og ødelagt pirat-installationer på kysten. I marts i år lagde NATO vægt på en strategi om at dæmme op for piraternes logistik og støttebaser i land ved at bremse piratskibe og skiffs og etablere sporing af piraternes moderskibe. Erfaringerne til søs viser, at så snart piraterne bliver klar over, at de selv er opdaget eller ser, at skibet, de har udset sig er sikret, foretrækker de at afbryde angrebet og gå efter et lettere mål. Strategien for de danske vagter ombord på skibene er således også at undgå, at piraterne overhovedet kommer så tæt på, at skudveksling er nødvendig. Det

danske vagtselskab AS Solution har således erfaring for, at det i mange tilfælde er tilstrækkeligt at vise tydeligt med våben, at man er parat til at afværge et angreb. Show of force, hedder taktikken. Monsunen

I øjeblikket er syd-vest monsunen en faktor i piratområderne, som gør det sværere at angribe med de små pirat-skiffs, men det får ikke overvågningstjenesterne til at ligge stille. Så sent som 1. august i år rapportede NATO’s daglige piratopdateringstjeneste om en indberetning fra et handelsskib om tre shiffs, som nærmede sig med synlige entringsstiger ombord. Der skete dog ikke noget med skibet, og den slags episoder er daglige foreteelser. NATO’s advarsler til skibsfarten i området opdateres hele tiden og lyder senest på at et stort antal fiskerbåde opererer i den sydlige del af Det Røde hav,

SOMMERHUS VED VESTKYSTEN UDLEJES

12

Eksklusivt sommerhus ved Vestkysten udlejes hele året

220 m2 bolig inkl. indendørs pool og jacuzzi

1. klitrække, plads til 10 personer

Beliggende syd for Hvide Sande

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

Bad al-Mandeb og frem mod Indiens vestkyst. Disse fiskerbåde ses ofte lægge sig tæt på handelsskibe for på den måde at forbedre fiske-mulighederne. Fiskeri ud for Indien sker ofte fra motoriserede fartøjer eller både med påhængsmotor med 4-6 mand ombord, der bruger lange liner. NATO advarer skibsførerne i området om nøje at skelne mellem fiskerbåde og potentielle pirater, idet fiskere godt kan have små våben med i båden. Advarslen følges op af rapport om mistænkelig aktivitet i Det Røde Hav, hvor mulig PAG aktivitet (PAG: pirate action group) blev sat ind på det opdaterede trussels-kort. Skibe der passerer gennem de farlige område opfordres til at følge Best Management Practise 4 procedurerne og indrapportere alt mistænkeligt – også i form at fotos af de mistænkelige skibe og både. Af Finn Bruun

75M FRA HA VET

Kontakt: mu@maritimedanmark.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


" 

;##/;# #&#-;#

FREDERIKSHAVN

<<<F;#X:#<&F 


From shipyard industry to advanced technology Frederikshavn has always been a city with a strong maritime industry. It used to be the two shipyards which made the city famous outside Denmark’s borders, but today, a unique combination of various suppliers to the maritime market all over the world puts the city on the world map.

The siren has not been silenced. Its hooting still sounds over the port and the city of Frederikshavn every day after work. Even if the times with two big shipyards are now a thing of the past, the well-known sound of the siren brings back memories of what once was. Like an echo of a time gone by. Like a reminder of what has come instead. And at the same time, like a promising signal about everything which is to come. Frederikshavn, Denmark’s proud, old shipyard city at the gate to the Baltic, inside the Skaw, is also in 2012 a city with a strong maritime industry. And thereby, Frederikshavn is living proof of the old saying that it possible to emerge strengthened from a crisis. The enterprises in the maritime cluster in Frederikshavn have managed to build on the best of the existing foundation, with the maintenance shipyard Orskov Yard as the central player. For generations, the lives of the inhabitants of Frederikshavn were closely linked to the two shipyards: Danyard and Orskov. Fathers and sons had worn the blue boiler suit and had lived their working lives based on the regular hooting of the siren. But towards the end of the 1990s, the iron fist of globalisation hit with one single blow right down in the middle of the city’s strong life nerve – and left an open wound. The city – and a whole region – lost more than 7000 jobs, at the same time. The fact that the inhabitants of Frederikshavn, their city, their region, and their workplaces were able to recover at all after this

14

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

hard blow is an achievement without comparison. An enormous effort, which was not just made possible because of the wellknown perseverance of the inhabitants of the region. The biggest player in the change process has actually been the willingness to change, which has been shown and which is still being shown by the inhabitants of Frederikshavn and by the maritime enterprises. Ship engines are still being built at MAN Diesel & Turbo. Ships are still setting out from the family-owned Orskov Yard, which, with success, has transformed itself into a modern repair yard. Engines, equipment, and propellers are being sold, and assembling, repair work, fitting, and renovation are being performed. And even if the most recent new ship left the old yard more than ten years ago, new marine equipment is still being built in Frederikshavn. At the old yard areas at the port, there is still a wealth of life. Signs on the fronts testify to a diversity of enterprises which each fills a niche in a still more global market – and which together make up a strong unity, which can meet any requirement from clients in the maritime business all over the world. To not just survive, but to develop into a success on the ruins of a defeat – that is an achievement which is very much based on local enterprises and local labour. Together with the ability and the will to have new ideas they still possess the same core competencies as ten and twenty years ago. Qualifications, which it

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


would be foolish to throw away when the abilities, just as well, can be used with a new – and more future-proof – purpose. Maritime Network Frederikshavn have put new innovative solutions and production forms on the agenda. All competencies in the area of ship repair and equipment are here, and the new enterprises, which were established in the wake of the closing down of the shipyards, are all highly specialized in each their area. This means that the enterprises in the maritime network are extremely competitive, when they pull together both with regard to time and quality. Today, there is an incredibly strong maritime sector in and around Frederikshavn. A large number of sub-suppliers employ a growing number of people in the region. And the maritime industry is doing well. In the wake of the global financial crisis, the maritime industry is again back at full power. At the same time, the whole Frederikshavn area is experiencing a considerable growth in the number of entrepreneurs. Many of the new enterprises establish themselves in the manual trades, which, in many instances, also support the maritime industry. But the greatest strength of Maritime Network Frederikshavn is that everybody is able to co-operate – and do it – in many different combinations. Both main and sub-contractors and subsuppliers differ from job to job, and this freely flowing co-operation is something completely unique, which creates great value – not just to the enterprises involved, but also to their clients.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Maritime Network Frederikshavn is building on a strong story with proud traditions. Both men and women in blue boiler suits are still cycling at the port. The timeless hooting of the whistle is still carried off by the wind and signals the end of another working day every day – and, at the same time, the hooting carries with it the memories of a proud era, which is definitively over, and the promise of a new future, which, against all odds, has lifted the maritime industry of Frederikshavn well into a new millennium. By Anne Falck FACTS ON MARITIME NETWORK FREDERIKSHAVN: Maritime Network Frederikshavn consists of 40 different enterprises, which together are able to deliver a broad range of solutions primarily to the maritime industry and the international off shore industry. All enterprises in Maritime Network Frederikshavn carry out their activities from the port of Frederikshavn. The port of Frederikshavn is placed at the crossroads between the Baltic states and the North Sea and is therefore a very important link in the international trade chain. Read more on: www.maritimenetwork.dk Phone +45 98 45 80 14 E-mail: info@maritime-network.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

15


Frederikshavn leads the way to the future of the maritime industry Maritime Network Frederikshavn is a unique supplier of quality solutions for the maritime industry. The enterprises in the network are leading in new technology and product innovation to the advantage of shipping companies and the off-shore industry around the globe. There are almost no limits to what they are able to do when they join forces. Maritime Network Frederikshavn is a unique network, where solutions which create value for the client are more important than competition between the network members. Maritime Network Frederikshavn is taking the lead when it comes to quality solutions, delivery guarantee, new technology, environmentally friendly steps, and product innovation in international shipping. Some ten strong, maritime enterprises make up the core of Maritime Network Frederikshavn, which has a broad range of competencies in production, ship repair, and service. Between them, they are capable of delivering integrated solutions from routine maintenance and acute repair of damages to large-scale renovations and modernisations. The world’s biggest fishing vessel, Norwegian Kvannøy, equipped with Humid Air Motor (HAM system), has sailed out from Frederikshavn. It is also here in Frederikshavn that the Danish warships are renovated, before they sail out to give protection in waters filled with pirates. Maritime Network Frederikshavn solved an “impossible” task for the Swedish navy – the building of a non-magnetic crane for the navy’s mine detector ships. And a large number of enterprises in Frederikshavn were suppliers when the Norwegian shipping company Siem this fall had four Anchor Handling Tug Supply ships (AHTS ships) renovated for sailing in Brasil. - We have just entered into a five-year service agreement on all lifting and life-saving equipment on Skandi Aker (ship of the year 2010). We would probably not have been able to win that order, if we did not have the co-operation possibilities of the network, says Ian Fleming McCurdie, Sales and Project Manager, Hytek A/S. Flexibility and quality are the strongest competition parameters for the maritime network. - Time, quality, and security of supply mean a great deal to our clients, and our great advantage is that we meet the high requirements in this area, says Anders Hecht-Pedersen, CEO of Nicon Industries A/S. The enterprises in Frederikshavn cannot compete with lower paid labour in other countries, but, in return, they can do something else, which is of great value to many of their clients.

16

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

- Our co-operation is completely unique, and we have all competencies within quite a short geographical distance. Machine work, electricity work, insulation, painting, sandblasting, hydraulics, steel work, plumbing, and CNC-cutting, just to mention a few, says Ole Nygaard, CEO of Victor A/S. The enterprises in Maritime Network Frederikshavn are able to deliver solutions in 95 per cent or more of all normal tasks in the maritime area. If the physical distance between the member enterprises was longer, it would make the co-operation more expensive and more difficult. The co-operation works perfectly, because the network is not bigger than it is. It is possible for everybody to know each other. The mutual trust is great, and the co-operation works between all enterprises of the network dependent on the current task. - We use the network all we can. You could say that we work for the same clients, but operate in different segments. It also means that we call each other if we hear of jobs outside our own area, says Vagner Jensen, Regional Manager of Norisol A/S. The fact that the individual enterprise is good at giving jobs to those enterprises which will solve them best also means that the network members get something in return. But, first and foremost, the advantage lies with the clients, who get the best possible solution every time. And if a problem should occur in the process, help is close at hand, because if the supplier cannot handle it alone, it is certain that others in the network can. By Anne Falck

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Direktør Andreas Nordseth, Søfartsstyrelsen: - Til efteråret kommer vi med nye initiativer mod administrative byrder.

Administrative byrder – nej tak

Til kamp mod papirdyngerne i søfarten Søfartserhvervet har i årevis været bebyrdet med store ”papir-krav”. Selv om it-systemer beviseligt har gjort livet lettere i søfarten, er der stadig et hav af dokumenter og skemaer, der skal håndteres. Men nu vil Søfartsstyrelsen for sin del gøre op med de administrative byrder. Det sker efter at COWI på styrelsens vegne har undersøgt, hvor irriterende erhvervets brugere – rederierne og de søfarende opfatter de mange administrative byrder. Og det skorter ikke på klager og ønsker om forbedringer. Derfor vil Søfartsstyrelsen i efteråret sætte nye initiativer i gang på området. Det fremgår således af undersøgelsen, at danske søfarende bruger så meget som en femtedel af deres arbejdsdag på, hvad de opfatter som administrative byrder – i form af skemaer, vedligeholdelsesdokumentation ombord og deltagelse i inspektioner. Så selv om der er forståelse blandt brugerne for baggrunden for pro-

18

cedurerne og de administrative behov, der fører til papir-byrderne – de anerkender klart behovet for sikkerhed og miljøbeskyttelse – så vurderer de, at de marginale gevinster, der kan komme ud af endnu flere krav i virkeligheden kan have negativ virkning: - Procedurer og krav der er indført med det formål at beskytte mennesker og miljø kan faktisk obstruere det mål, fremgår det af rapporten. En erfaren dansk kaptajn, som i mange år har været glad og stolt over sit job anerkender i undersøgelsen som samlende stemme for deltagerne, at de administrative opgaver er en naturlig del af jobbet:

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

”Men i løbet af de seneste 10 år har jeg oplevet en enorm stigning i den administrative del af mit job. Og fordi jeg er nødt at bruge ekstra tid på det administrative, må jeg give lavere prioritet til vigtige opgaver som supervision af operationelle opgaver ombord og arbejdet med mandskabet. Jeg er derfor afhængig af uddannede og erfarne besætningsmedlemmer, men de er imidlertid ikke nogen selvfølge i dag”, lyder hans oplevelse, som munder ud i en frustration, fordi han finder så meget af papirarbejdet tidskrævende og tæt på meningsløst. Han forstår f.eks. ikke hvorfor det skal være nødvendigt at

sende op mod 20 datamæssigt stort set enslydende dokumenter til hver havn før anløb – og mange af papirerne skal udfyldes manuelt og stemples, selv om oplysningerne i forvejen er sendt digitalt. En rejse på en uge inden for Schengen-området kan ofte kræve manuel udfyldelse af over 100 dokumenter. Øget digitalisering

Undersøgelsen der er i to dele – rederier og søfarende – rummer konkrete bud på løsninger og gode råd. ”De er fint i tråd med de overvejelser og tiltag, vi er i gang med. Det gælder for eksempel

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


SCANIA & SISU

Marinemotorer & Generatoranlæg (86 HK - 550 HK) & (30 – 600 KVA)

Fordelagtige priser Fast pris på servicekontrakter God driftsøkonomi

Nikkelvej 17 • DK-8940 Randers SV • +45 7021 3400 www.nordhavn.dk

digitalisering, en øget standardisering af reglerne mellem landene og øget samarbejde med andre myndigheder omkring processerne”, lyder det fra Søfartsstyrelsen, hvis direktør Andreas Nordseth understreger: ”Der er ingen tvivl om, at vi kommer til at arbejde på flere fronter – både med den internationale regulering og med de praktiske administrative arbejdsgange. Men det handler også om en dialog med rederierne og de søfarende, så vi i fællesskab kan nå frem til, hvilke administrative processer, der skaber værdi, og hvilke der skal indgå i en bedre proces eller helt kan bortfalde”, siger han. Det er brugernes opfattelse, der er undersøgt, og efter hans mening kan den ændres på to måder: ”Enten ved at ændre et administrativt krav, eller ved at skabe fælles forståelse af nødvendigheden og værdien af et krav”, siger Andreas Nordseth, der mener, at Søfartsstyrelsen i nogle sammenhænge kan være

bedre til at forklare, hvad formålet med det krævede papirarbejde er. Godt grundlag

I alt deltog 796 danske søfarende i undersøgelsen af de administrative byrder til søs, der også indbefattede flere workshops for erhvervets repræsentanter. I undersøgelsen om de administrative byrder i land deltog størstedelen af de danske rederier. Således var mere end 95 procent af den danske handelsflåde omfattet. ”Nu har vi et rigtigt godt grundlag for videre drøftelser, men vi må også erkende, at administrative byrder i mange sammenhænge er meget komplekst – særligt når vi ser på, hvordan regler fra IMO eller EU håndhæves i de enkelte lande. Fælles regler er derfor langt fra nogen garanti for færre byrder”, siger kontorchef Peter Olsen, Danmarks Rederiforening.

OK Gulve A/S - Marine Flooring udfører arbejder på nybygninger og reparationer for hele landets værfter samt Lindø Værftet hvor vi udfører nedenstående opgaver: • Dørk opbygninger med cementbaserede dæksbelægninger direkte på ståldækket • Visco elastiske dæmpningsmasser mod maskinstøj og kondens • Svømmende isolationsdæk med overflader af stål og betondæk • Topbelægninger med fliser/klinker, tæpper, vinyl, gummi og epoxy • Skibsgulve af teak med rigtige gummifuger med direkte import • Speciel dobbeltgulve som anvendes til installationer af el, luft mv. • Gardiner og solafskærmning ude og inde • Rengøring dåb til aflevering af skibe Firmaet er en selvstændig enhed i OK Gulve koncernen med 46 års arbejde og leverancer til skibsindustrien. Firmaet beskætiger i dag 25 special-uddannede gulvlæggere, smede og murere. $& !*("& -3&& +)&444/*51(&)/

www.skibsgulve.dk

Af Finn Bruun

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

19


Skipperskole har fået sin egen skipperkone Første hold skippere fra den nye skipperskole i Skagen sprang ud i starten af juli. Det er klart at der kan være lidt turbulens – eller måske snarere kavitation - i starten når man flytter ind i en helt ny skolebygning af skipperskolens størrelse. Der vil altid være ting, der skal rettes til og noget, man skal finde ud af at håndtere. Forstander Anders Andersen kunne dog konstatere, at skolen er kommet godt på plads og at første hold elever kunne have en god eksamensafslutning i nybygningen på Kuttervej. De nye skippere havde flotte resultater, og forstanderen udtrykte i sin tale håb om, at de vil lade skolen i Skagen være en del af deres fremtidige netværk, og at de vil være med til at udbrede kendskabet som ambassadører for skolen. I øvrigt er de nyuddannede på vej ud i et erhverv, hvor der er stor efterspørgsel efter arbejdskraft både herhjemme og internationalt. I skolens første halve år er der uddannet 26 fiskeskipper af 3. grad, 8 fiskeskipper af 1. grad, 20 kystskippere, 10 sætteskippere og 8, der har bestået maritim forberedelse.

Skulpturen ’Skipperkone’ har fået en fornem placering ’forrest i skibet’. På billedet ses forstander Anders Andersen, René Wittendorff og, på hug, Kunstneren Inge Hørup.

Skipperkonen

Skipperskolen har også fået sig en ’kone’. Skipperkonen er et kunstværk, som er skabt af Inger Hørup og det er ErhvervsMagasinerne, med blandt andre FiskerBladet, der har doneret skulpturen til Skipperskolen. René Wittendorff, som står bag ErhvervsMagasinerne, afslørede ”Skipperkonen” sammen med sin egen ’skipperkone’ Inger Hørup, som han er gift med. Det er ikke uden grund, at der er gode bånd mellem FiskerBladet og Skagen Skipperskole. Renés far tog i 1956 initiativ til FiskerBladet – der dengang hed ’Fisker og Arbejder’, og det blev trykt på Sjøbecks bogtrykkeri i Skagen. Bladet var ikke en succes ved starten, så det blev ændret til FiskerBla-

20

det, som du har i hånden nu –og altså lever i bedste velgående. FiskerBladet har siden fået følgeskab af flere andre magasiner med maritimt indhold.

I dag siger navneskiltet DANA SPICER DRIVETRAIN PRODUCTS. Tidligere var produktnavnet Clark, Hurth, Clark-Hurth, Sige, Kirkstall eller Spicer Off-Highway.

Sidste hånd på færdiggørelsen i sommer

Uanset navnet, er det os eller maskin-fabrikanten du skal henvende dig til.

Et farvel til første hold nye skippere betyder ikke rigtig sommerferie. De seneste simulatorer er nu installeret og de skal trimmes ind, så de er klar til brug for de elever, som begynder efter sommerferien. Skolen er så klar til at tilbyde special-kurser, hvor brug af simulator indgår. Firmaet, der har udviklet softwaren i simulatorerne, har netop gennemfotograferet Skagen Havn, så skolens kursister kan komme til at sejle til og fra Skagen Havn.

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

NYE OG BRUGTE ORIGINALRESERVEDELE, RENOVERINGER OG OMBYTNINGSENHEDER Distributør og autoriseret service center i Norden, Baltikum, Rusland.

Tel +46 8 554 240 00. Södertälje, Sverige

www.transauto.se

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


=K?:?D=OEKJE7I7<;H<KJKH;

MARITIM- & OFFSHORE

XZjh³d_d]iY[dj[h Bådtræningscenter C[Zleh[iceZ[hd[XZjh³d_d]iY[dj[hfI_bZ[aW`_;iX`[h][hl_dk_ijWdZj_bWj ikffb[h[leh[iijeh[akhikikZlWb]c[Z[dbWd]h³aa[XZjh³d_d]iakhi[h$ 8Zjh³d_d]iY[djh[j_dZ[^ebZ[hXZ[j[eh_beaWb[h"ecab³Zd_d]i\WY_b_j[j[he] l³haij[Z$:[ikZ[d[hZ[h_dZa´Xjdo[CE8#"<H8#e]b_lXZ["^l_ba[ji³jj[hei_ stand til at udbyde grund- og opfriskningskurser inden for netop disse fartøjer.

Kurserne 8Zjh³d_d]iakhi[hd[^[dl[dZ[hi_]fh_c³hjj_be\\i^eh[#l_haiec^[Z[he]Z[d maritime sektor. Alle kurser er godkendt af Søfartsstyrelsen, Energistyrelsen og/ [bb[hEB<$Akhi[hd[i_dijhkaj´h[h[h[h\Whd[kdZ[hl_i[h["iec[hkZZWdd[j_i[`bWZi med de forskellige bådtyper, hvilket giver kursisterne det optimale udbytte af undervisningen.

B³ic[h[fmmm$\WbYadkj[Y$Za[bb[haedjWaj<WbYaDkj[Y;iX`[h]f jb\$!*+-,'(')'*$

1 M 29-3 S S M os på SMM i Besøg YBORG og 12 ber20 tiN s m e u t g p u e A g 4-7 S r o b m Ha

K]bl_]]hZil[`):A#,-&+;iX`[h]¤J[b0!*+-,'(')'*<Wn0!*+-,'(')')\WbYadkj[Y6\WbYadkj[Y$Zammm$\WbYadkj[Y$Za


Carsten Mortensen, adm. direktør rederiet Norden redegør for vækstperspektiverne for dansk skibsfart.

Stor interesse for MSSM 2012:

Nu skal der ses fremad Den årlige MSSM-konference, hvor hele det maritime erhverv mødes om sikkerhed, sundhed og miljø, har mødt stor forhåndsinteresse for sit program den 29. - 31. august på Nyborg Strand. Der bliver mellem 250 og 300 deltagere. Et hovedtema er, hvordan branchen kan samarbejde om at få gang i væksten og få kerneforretningen til at blomstre. Der er tale om et meget bredt program der – garneret af en aktuel leverandør-udstilling – både tager fat om sikkerhed sundhed og trivsel og erhvervets store muligheder. Det handler miljømæssigt ikke mindst om vind offshore, der fylder meget i Det Blå Danmark lige nu, både hvad angår bemanding/uddannelse, installationsfartøjer og alle de mange typer serviceringsfartøjer. Samtidig er fremtiden for LNG et tema, ligesom det store emne ballastvand bliver belyst. Kan det overhovedet nås inden for konventionens frister. Desuden diskuteres den nye Maritime Labour Convention – ILO MLC 2006. Sundhed kommer i år på plakaten med projekt NEPTUNE, støttet af Den Danske Maritime Fond. Her har man i en 360° kortlægning, hjulpet af 200 rederiansatte og søfarende, set på, hvad der er myter og fakta. For at få kosten til at gå op i en højere helhed, er det nødven-

22

H AV N E & S K I B S FA R T / 8 · 2 0 1 2

digt at se mere overordnet på, hvilke aktører, der har indflydelse på de daglige måltider. Med i programmet er også hvordan den gode sikkerhedskultur er lig med den rigtige sikkerhedsadfærd og holdning hos alle i virksomheden. Markante indledere

Konferencen er sponseret af Den Danske Maritime Fond, Danish Maritime, Magazine, Havne & Skibsfart, Søfart, Fiskeribladet samt SKULD Copenhagen, PONTE, Insatech og UFDS. Desuden har Den Danske Maritime Fond og TORM Fonden bevilliget fripladser til et antal studerende. Der er stadig pladser ved redaktionens slutning. Blandt indlederne er så markante navne som Christian Breinholt, vicedirektør, Søfartsstyrelsen (Dansk kvalitetsskibsfart), Carsten Mortensen, CEO D/S NORDEN A/S og formand for Danmarks Rederiforening (Vækstperspektiver for dansk skibsfart), Per Jørgensen, formand for Maskinmestrenes Forening, Præsident FSICT. Af Finn Bruun

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MSSM 30.-31. august på hotel Nyborg Strand FILMPREMIERE

“KEMIKALIER” Pas på dig selv og andre - fra viden til praksis Kom og se kemifilmen i plenumsalen torsdag den 30. august. Filmen varer 32 min. og vises hhv. kl. 12:15 og kl. 15:15. Du er velkommen til at medbringe mad og drikke i salen.

Filmen er lovpligtig at have om bord på skibet og loven siger, at alle der arbejder med kemikalier skal se filmen. Filmen er udsendt til alle skibe på dansk flag, så hvis du ikke allerede har fået den, er den på vej. Film og tilhørende håndbog er på engelsk og dansk. Filmen er en instruktionsfilm og supplerer godt IT-programmet Health and Safety at Sea. Håndbogen er til arbejdslederen på skibet og kan bruges som opslagsværk.

Tilmelding på www.mssm.dk Mediepartnere:

Sponsorer:

Maritim Industri D ANISH

M ARITIME M AGAZINE

&

HAVNE SKIBSFART

Arrangeret af: Søfartens Arbejdsmiljøråd Europas Maritime Udviklingscenter Søfartsstyrelsen


Foto: Michael Zapf

MARITIM INDUSTRI

SMM har fokus på effektivitet og grøn teknologi. Vartegnet er ikke blot den traditionelle skibsskrue. Den viser det nyeste inden for energi-optimeret design.

SMM med streg under det grønne Der bliver et markant dansk fodspor på SMM 2012 i Hamborg. Hele 290 danske udstillere er klar på en fælles pavillon, når det i alt 90.000 kvm store udstillingsareal åbner den 4. september, og aktiviteterne summer frem til 7. september. Hovedtemaet bliver moderne maritim effektivitet i samspil med grønne løsninger. Som sædvanligt er SMM for længst udsolgt, og det tager arrangørerne som et klart tegn på, at krisen ikke har svækket interessen for fremtidige maritime løsninger. Der kommer over 2.000 udstillere fra hele verden. SMM er fortsat begivenheden inden for den internationale maritime industri. I takt med at udstillerne melder ud om deres satsninger, står det klart, at et hovedtema bliver moderne effektivitet i kombination med grønne teknologier og tiltag. - Vi er inde i en periode med forandringer inden for skibsfart

24

i retning af mere miljøvenlige fremdriftssystemer, siger Jan Volkert Wibel, leder af skibsmotorer hos Zeppelin Power Systems og præsenterer hermed et fokuspunkt for mange af de maritime professionelle besøgende på den over 90.000 m2 store SMM messe, shipbuilding, machinery & marine technology i Hamburg den 4.-7. september. Det samme gør den kendte finske motorleverandør Wärtsilä, der er ved at ændre sit to-taktsmotor program til lang-takts motorer. De bruger op til 10 pct. mindre brændstof end konventionelle motorer, og kører

MA R I TI M I N D U STR I / 8 · 2 0 1 2

med relativt lave omdrejningstal, hvilket tillader anvendelsen af større propeller med tilsvarende effektivitetsfordele. Den nye X92 serie er designet således, at den også er egnet til de største containerskibe, som er aktuelle, oplyser Wärtsilä. Også brugen af LNG er en ny udfordring for skibsindustrien. Anvendelse af LNG til containerskibe er netop blevet demonstreret af MAN Diesel Turbo i en fælles undersøgelse med klassifikationsselskabet Germanischer Lloyd. - LNG-anlægget kan betale sig hjem på mindre end to år i mindre skibe, der bruger to

tredjedele af deres tid i ECAområder, siger Dr. Pierre C. Sames, leder af research & development hos GL. Det norske klassifikationsselskab DNV har allerede fremlagt en række design undersøgelser for fremtidige skibe, der sejler på LNG. Men det er ikke kun avancerede løsninger og udstyr til nybyggede skibe, der er med på SMM. ”Retrofitting” får stadig større betydning i form af eftermontering af de nye teknologier på eksisterende skibe. Hvis man sejler i ECA-områder kan der være god fornuft i at bruge LNG-fremdriftssystemer og frem for alt eftermontere

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


scrubber-systemer til at fjerne emissioner fra udstødningsgas. Og Ballastvandskonventionen ventes at komme til at gælde for næsten hele verdensflåden fra 2016 – det er et enormt marked. Leverandører af udstyr, såsom MWB, Alfa Lavalle, Mahle og RWO præsenterer deres nyeste løsninger til dette formål på SMM.

dansk deltagelse bl.a. i form af de kvalificerede vagtfirmaer, der er opstået som svar på den alvorlige trussel, som pirateri udgør for den internationale skibsfart. Blandt talerne er Risk Intelligence og vicedirektør i Danmarks Rederiforening, Jan Fritz Hansen i sin egenskab af formand for de europæiske rederes anti-pirat komite. Maritimt miljø

Dansk præg

SMM har altid været et vigtigt udstillingsvindue for avancerede danske leverandører til shippingbranchen. I år er ingen undtagelse. Der er i alt 90 udstillere fra Danmark, hvilket er en forbedring i forhold til sidste gang, hvor tallet var 77. Og Mark Lerche, Business Sector Manager i Danish Marine Group, understreger, at der i år er en ny begivenhed på SMM, nemlig MS&U 2012 (international konference om maritim sikkerhed og forsvar). Den har

SMM rummer også den tilbagevendende konference om grøn skibsfart, (gmec - global maritime environmental congres), den 3. og 4. september og den vil bl.a. have adm. direktør i Martime Danmark, Jenny Braat, på talerlisten, ligesom det danske maritime miljø-initiativ Green Ship of the Future vil være repræsenteret. Reduktion af CO2 er et af de vigtigste mål, som den globale maritime industri har sat sig. Det afspejles i programmet for gmec. Det første møde i den

anden konference dag vil tage fat på ”CO2 og udledningen af drivhusgasser”, under ledelse af Torsten Schramm, administrerende direktør for klassifikationsselskabet Germanischer Lloyd og rummer en oversigt over den nuværende situation og de internationale regler samt markedets krav, herunder mulighederne for handel med CO2-kvoter, og visionen om nul-emission.

- Et ”grønt skib” er en teknologisk evolution, ikke en revolution, siger Corrado Antonini, CESA (Community of European Shipyards Associations), der som formand åbner gmec sammen med Spyros Polemis. - Green Shipping” betyder, at innovation, forskning og udvikling, undervisning og uddannelse skal gå hånd i hånd, siger Corrado Antonini, som – ud over LNG-udfordringen også

Svendborg Motorværksted ApS er et motorværksted, der altid sætter kunden i højsæde, 24 timer i døgnet. Dette gøres ved hjælp af faguddannet mandskab, samt års erfaring i reparation og installation af motorer. Vores folk arbejder overalt på kloden. De er kvalitetsbevidste, servicemindede og udfører altid arbejdet til den aftalte tid og pris.

Svendborg Motorværksted ApS Håndværkervej 1 · 5700 Svendborg Tlf.: +45 62 21 37 88 · GSM: +45 21 64 81 85 Fax.: +45 62 21 37 78 · Email: info@svendborg-motor.dk

ABB Turbocharging lokal support worldwide Nu også i Ålborg.

Vores kunder i hele verden kan være sikre på en hurtig og effektiv service samt originale reservedele fra ABB Turbocharging servicenetværk. Vi har mere end 100 servicestationer world wide og nu også i Ålborg. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail: turbo@dk.abb.com eller på telefon: 4450 4056 Læs mere om hvad vi kan tilbyde på www.abb.com/turbocharging

ABB A/S Meterbuen 33, 2740 Skovlunde Tlf.: +45 4450 4450 E-mail: abb.dk@dk.abb.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

MA R I TI M I N D U STR I / 8 · 2 0 1 2

25


Corrado Antonini, übner gmec delen af SMM: De venter at fremtidens grønne skib bliver endnu mere fleksibelt og energivenligt designet.

nÌvner Energy Efficiency Design Index (EEDI), der gÌlder for alle nye skibe efter den 1. januar 2013, og skibes Energy Efficiency Management Plan (SEEMP), der gÌlder for alle skibe, ogsü dem, der allerede er i drift. - Alle nye skibe skal redesignes fra bunden, dvs. nye skroglinjer som minimum, sü fartøjet vil bevÌge sig mere effektivt gennem vandet, men forskellig dødvÌgt for visse brancher mü tages i betragtning, selv om der bestemt er plads til forbedringer, siger han og forventer, at SEEMP vil gøre en forskel pü tvÌrs af skibsfarten. Antonini Corrade og Spyros Polemis er enige om den nÌste generation af skibe: De skal vÌre fleksibelt designet og mere energieffektive og økonomiske. Der er brug for

et bedre hydrodynamisk design af skroget, som dermed krÌver mindre fremdrivningseffekt. Hvis skroget er designet til den hyppigste hastighed, kan man spare brÌndstof og energi, siger de. Bilaterale møder

Ud over de mange danske udstillere pü SMM og dansk ministerdeltagelse bliver der ogsü nogle mødeaktiviteter arrangeret af den danske eksportforening. Der er blandt andet tale om bilaterale møder mellem Danmark og Rusland og Danmark og Kina. Udstillerlisten rummer büde smü og store danske leverandør-virksomheder inden for et virkelig bredt spektrum af maritim teknologi og løsninger. Af Finn Bruun

ALT I BLĂ&#x2020;SEMIDLER

N Âż KF NGT GTĹ&#x2013; KFNG TĹ&#x2013;D Ĺ&#x2013;D NGT TĹ&#x2013;DN Ĺ&#x2013;DNÂż NGTĹ&#x2013; Ĺ&#x2013;DNÂż DNÂżU TĹ&#x2013;D DNÂżU G F T N G K F O N K G F G F T N G O U G O K N Âż U G G O K F G O K F Âż U G O O K F N G K F N G U G O K K F N G T F N G T Ĺ&#x2013; O K F N N G T Ĺ&#x2013; G T Ĺ&#x2013; N D G K U O F N DNÂż NGTĹ&#x2013; Ĺ&#x2013;DNÂż DNÂżU TĹ&#x2013;D DNÂżU G NÂżU G Ĺ&#x2013;DNÂż ÂżU GO U GO DNÂżU U GOK GOKF NÂżU G KF GT GTĹ&#x2013; Ĺ&#x2013; TĹ&#x2013;D FNGT Ĺ&#x2013;DN Ĺ&#x2013;DNÂż GTĹ&#x2013; DNÂż NÂżU TĹ&#x2013;D NÂż K F N GKNKMQU T TK N G O K F N/CTMGFU CIGTQU H Ă&#x201C;TGPFGRžU GH G O N F T O K FN N G T Ĺ&#x2013; T Ĺ&#x2013; D K F N G T Ĺ&#x2013; D N G G8KRžV G K G T DžFGNGXGTKPICH F O K GOKFNGTPGQIDQTV N K O G U F N K O F G K O DNÂżU G DNÂżU GOKFNGTK&CPOCTM U F G DNÂż U G KF O G O K Âż U UGMCHHGNU FNG U GO KFNG KFNGT G O D N Âż CHUCH K Âż U N Âż U OGNFICCTFOCTMGFU G U O Ĺ&#x2013; O N Âż H CNFGV IGPPGOXQTGU WPKMMG H Ă&#x201C;TGTV[RGT G N U U G Ĺ&#x2013;DNÂż U GO U GO DNÂż Ĺ&#x2013;D N G T GOKFNGTV N Âż U G TU[UĹ&#x2013; VDGO#H Âż D N ÂżF N G T Ĺ&#x2013;VTKGN D N ÂżTGVĹ&#x2013;WTV N Ĺ&#x2013; D KNDTWIXGFKPFWU Ĺ&#x2013; Âż D CIPKPIU H CNFGV H TC T N Ĺ&#x2013; Âż  D G T G O K FDNÂżU T N G D K PKPIU K F MÂżTKPIIGPCPXGPFGU T Ĺ&#x2013; G T Ĺ&#x2013; K F N G T T Ĺ&#x2013; D N T Ĺ&#x2013; D N ÂżF N G T Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; D K F N K F N G U G O K F N G T K F N G TDNÂżU G O N Âż U U G OQXGTĆ&#x20AC;CFGDGJCPFNKPI G KF U G KIV K F N QT U GO Ĺ&#x2013;DNÂż U GO U GO DNÂż OKCPFTGH OKNLĂ&#x201C;TKIV QTOGTH U GO OKFN OKFNG U GOK KFNGT KF O Âż G N Âż Âż G U N AluminiumsilikatU QOJQXGFN Âż D G N T D Ĺ&#x2013; D N ÂżVTKQIFWH U CVKQP U G Ĺ&#x2013;DNÂż U GO U GO N Âż U žTFQMWOGPV DTKUN Âż Ĺ&#x2013;D DNÂż G T  Ĺ&#x2013; KPFWU F N G G T Ĺ&#x2013; D XGFH TĹ&#x2013; O T Ĺ&#x2013; Âż N U CIGNKICPXGPFGU VTžNGD K N Âż  G G F T N Ĺ&#x2013; N D K V KNDTWIKH QTDKPFGNU GOGFH GMU G DNÂżU PKPIRžXÂżTH KF O KFNGT FNGT OKF NGTĹ&#x2013; GTĹ&#x2013; KFNGT TĹ&#x2013;DN Ĺ&#x2013;DNÂż NGTĹ&#x2013; K F N K F N GVGTOX U G O U Ĺ&#x2019;) TĂ&#x201C;PPGTGIPU MCDGTĹ&#x2019; Âż O N Âż CIGNKICP N O GOK ÂżU G OKF OKFN U GO KFNG KFNGT GOKF NGT U G U GQOJQXGFU G Ĺ&#x2013; D D N ÂżGarnetU D U G UG N Âż MGTU G O U G O N Âż U G O K F D N CMVN Âż T Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; D N Âż D NQO Âż U T Ĺ&#x2013;-QPV D QUUXGPNKIU VJXKU FWĂ&#x201C;PU Ĺ&#x2013; T XGPFGU D N ÂżKNWMMGFGCPNÂżIQIU G Ĺ&#x2013; Âż N Ĺ&#x2013; T N N G JGPXGPFGNU G K F N G T VTžNGU Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; D T Ĺ&#x2013;GGNNGTDGU D F N G TĂ&#x201C;ICHXQTGU D N Âż Ĺ&#x2013; D N Âż N G T Ĺ&#x2013; D D N Âż U D N Âż U G F TMÂżTKPI N G CDTCU KXXGFXCPFU K O T Ĺ&#x2013; G F N G K G K F U N G U QOIGTPGH GT NGT OKF NGTĹ&#x2013; GTĹ&#x2013; KFNG O K G O K F Âż U G O O K F N MQPU G O D N Âż.GXGTKPIH G O K F NTGOMQOK FWNGPV G U N G KF U O N QTGIžTH TCXQTGU P[ G U O O N Âż PKPIU Ĺ&#x2013; D N Âż N Âż T Ĺ&#x2013; D N Âż U Âż U GOGTOGFNĂ&#x201C;U HQTU NCIU COV N Âż U G OKF GOKF ÂżU GO OKF T G D U G G U N D Ĺ&#x2013; QRH Ă&#x201C;TV GU KNKMCV CPNÂżIK#CDGPTCC D U N Ĺ&#x2013; Âż  D G Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; T *GTH NÂż GTĹ&#x2013; DNÂż NÂżU Ĺ&#x2013;DN NÂżU G D F NWH D N KNDWFRžNGXGTKPIQI G TQTDKPFGPFGV F NDNÂżU T TCNGXGTGU Ĺ&#x2013; G D K T N Ĺ&#x2013; G GOKFNGTPG T N Ĺ&#x2013; G K F O T T OKFN NGTĹ&#x2013; TĹ&#x2013;D KFNGT TĹ&#x2013;D Ĺ&#x2013;DNÂż WTV N GRCMMGV G VKVCPMDKNGTU O TGV N G CIPKPI K F N COV O K G O K FDžFGNĂ&#x201C;U G U F N G K F K K O U F Âż GO DNÂż U GO GOK NÂżU G GOKF OKFNG U GO KFNG KFNGT GO D N ÂżGNNGTU U G ÂżMMGRžRCNNGT U Âż U T Ĺ&#x2013; DKIDCIU N Ĺ&#x2013; DNÂż NÂżU TĹ&#x2013;D NÂżU ÂżU G DNÂż U GO U GO NÂżU G D Ĺ&#x2013; D N Âż GVN G TKMTGTCV N G T5V Ĺ&#x2013;QTNCIGTMCRCEKV F U KF D Ĺ&#x2013; K D U K F N G T Ĺ&#x2013; XKCNV O K F N G GTNGXGTKPIU T Ĺ&#x2013; O K F N G N G T Ĺ&#x2013; D T Ĺ&#x2013; D N K F N G T T Ĺ&#x2013; D N Âż Ĺ&#x2013; D N Âż N G T Ĺ&#x2013;  D N Âż N G T GF[IV O G F KIG N K F Ĺ&#x2013; N G GvĂŚre O KFNG FNGT K FkanK FDE U G O U G O D N Âż U U G O K U G O K F N Âż U G...sĂĽ OKF KFNGT FNGTĹ&#x2013; O U G K O G O U Âż Ĺ&#x2013; Âż G D K U N O Ĺ&#x2013; D K F N G T T Ĺ&#x2013; D N Âż Ĺ&#x2013; D N Âż N G T Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; D N Âż D N Âż U T Ĺ&#x2013; D N N Âż U G N Âż U G Ĺ&#x2013; D N Âż Âż U G O U G O D N Âż U D sikker pĂĽ kvaliteten! GO KFNG KFNGT GOKF KFNGT NGTĹ&#x2013; OKFNG NGTĹ&#x2013; TĹ&#x2013;D KFNGT TĹ&#x2013;DN Ĺ&#x2013;DNÂż NGTĹ&#x2013; Ĺ&#x2013;DNÂż U Âż U GO GO NÂżU GO OKF NÂżU G GOKF OKFNG U GO OKFNG KFNGT U GOKF KFNGT NG SILIKAT A/S U G D U Âż N U Âż Ĺ&#x2013; D Ĺ&#x2013; D N #U NMGNWPF N Âż #CDGPTCC T Ĺ&#x2013; Ĺ&#x2013; Âż TĹ&#x2013;D DNÂżU NÂżU G Ĺ&#x2013;DNÂż ÂżU G U GO DNÂż U GO GOKF N N D G D  K F N G T  Ĺ&#x2013;YYYOGNFICCTFEQO TĹ&#x2013; OKFNG NGTĹ&#x2013; TĹ&#x2013;D KFNGT TĹ&#x2013;DN Ĺ&#x2013;DNÂż NGTĹ&#x2013; DNÂż DNÂżU TĹ&#x2013;D N G T G O G N F Ĺ&#x2013; K G U F G GO GOK ÂżU G GOKF OKFN U GO KFNG KFNGT GOKF FNGT NGT Ĺ&#x2013; OKFN GT Ĺ&#x2013; DNÂż 26

meldgaard SILIKAT

MA R I TI M I N D U STR I / 8 ¡ 2 0 1 2

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MARITIM INDUSTRI

Danske Maritime Brancheforening for en vækstindustri Som brancheforening for danske maritime leverandører af maritimt udstyr og skibe repræsenterer Danske Maritime en innovativ og dynamisk branche i vækst. Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger. Fremmer vilkårene for den maritime industri

Som et serviceorgan for sine medlemmer er det blandt Danske Maritimes fremmeste opgaver at arbejde aktivt for at sikre, at den danske maritime industri kan fortsætte sin mangeårige succes og styrke sin globale konkurrenceevne. Det gør Foreningen blandt andet ved at aktivt at arbejde for de bedst mulige rammevilkår for den danske maritime industri. Danske Maritime er en anerkendt politisk aktør og repræsenterer sine medlemmer politisk på såvel nationalt som europæisk og internationalt plan. Danske Maritime har tæt og løbende kontakt med danske og europæiske politikere, ligesom Foreningen er repræsenteret i

internationale fora såsom den internationale maritime organisation IMO.

fokus på udvikling af klima- og miljøvenlig opdatering af skibe, som også betegnes retrofitting.

Projekter der skal styrke konkurrenceevnen

Retrofitting-projektet

Som en del af arbejdet for at styrke de danske maritime industrivirksomheders konkurrenceevne etablerer og deltager Danske Maritime i flere større projekter. Disse projekter gennemføres i nært samarbejde med uddannelsesinstitutioner, rederier, myndigheder og andre centrale maritime aktører. Danske maritime industrivirksomheder er med til at sætte høje standarder for søfart, bl.a. inden for klima, miljø og sikkerhed. Det skal vi være stolte af, og det er en udvikling, der skal fortsætte. Danske maritime virksomheder har en førerposition, når det drejer sig om grønne løsninger til søfart. Mere end 90 % af verdenshandlen transporteres til søs, hvilket gør søtransport til den dominerende transportform, og grønne løsninger til skibe er dermed naturligvis af stor betydning. Det er ikke kun nye skibe, der skal udstyres med ny, grøn teknologi. Med en historisk stor flåde skal også de eksisterende skibe optimeres til at leve op til skærpede krav. Den maritime industri har derfor et særligt

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Danske Maritimes projektarbejder udmønter sig bl.a. i netop et retrofitting-projekt, som nu er gået ind i sit andet år med en række nye aktiviteter og delprojekter. Retrofitting-projektet promoverer danske maritime kvalitetsløsninger, samtidig med at det gavner dansk skibsfart gennem mere energieffektive skibe med lavere driftsomkostninger. Projektet har i sit første leveår, hvor det blev finansieret af Den Danske Maritime Fond, bl.a. koncentreret sig om en omfattende kortlægning af eksisterende miljø- og klimaudfordringer samt af tilgængelige løsningsmuligheder. Løsningerne vil blive formidlet igennem en fælles maritim webportal, der ud fra en række kriterier leder til de mest optimale løsningspakker og skaber kontakt til relevante leverandører. Webportalen er under udarbejdelse og vil blive lanceret i efteråret 2012. En af de store barrierer for at investere i miljø- og klimavenlige løsninger er mangel på verificeret dokumentation. Som en del af retrofitting-projektet er der etableret indtil videre fire

referencecases, og disse cases danner sammen med den maritime webportal grundlag for et nyt projekt, hvor der udvikles et målekoncept til at påvise og certificere effektiviseringsforbedringer i forbindelse med implementering af nye løsninger på et skib. Det vil øge incitamentet til at investere i nye miljø- og klimavenlige løsninger og fremme afsætningsmulighederne for danske maritime producenter. For nuværende er der planlagt projektaktiviteter inden for retrofitting frem til år 2015. Andre projekter

Af andre projekter, Foreningen deltager i, kan nævnes PROTEUS-projektet, som fokuserer på produkt-/servicesystemer, og kompetenceprojektet Danmarks Maritime Klynge, der fokuserer på at styrke Det Blå Danmarks konkurrenceevne ved at øge kompetenceniveauet og beskæftigelsen. Sammen med Danske Maritimes mange andre aktiviteter tjener projekterne det fælles mål at øge den danske maritime industris muligheder for fortsat vækst til gavn for ikke bare de enkelte virksomheder, men for hele Danmark. Cecilie Lykkegaard Danske Maritime

MA R I TI M I N D U STR I / 8 · 2 0 1 2

27


Træning skal ligne virkeligheden om bord I over 40 år har danske søfolks sikkerhed fyldt meget i Falck Nutecs hverdag. Mange af vores erfarne instruktører har en fortid på havet som maskinmestre, navigatører eller i andre maritime job. De ved, hvilken forskel et godt beredskab og veluddannede søfolk kan gøre i en kritisk situation. Når dine medarbejdere deltager på vores kurser, bliver de mødt af forhold, de kender fra dagligdagen om bord på skibet:

Et er, når ulykken sker. Noget andet er at forebygge, at det kommer så l_Zj$Leh[iakhi[h_f[hiedb_]i_aa[h^[Z]´hZ_d[c[ZWhX[`Z[h[_ijWdZ til at reducere risici og forhindre, at ulykker opstår.

š:[dfhWaj_ia[Z[bW\[jakhiki_XhWdZX[a³cf[bi[\eh[]h_[j brandmodul bygget som et skib. šLeh[ii´h[Zd_d]i^WbXoZ[hf[j[diWhj[Z[l_bah"iWbb[i´\eba\h[d

;dh³aa[akhi[h_dZ[d\ehZ[d_dj[hdWj_edWb[i´\Whjieh]Wd_iWj_ed?CEÊi IJ9M#aedl[dj_edl_b_\h[cj_Z[dah³l[eXb_]Wjeh_ia][def\h_iad_d]$

_Z[dj_iakZZWdd[bi[_[jaedjhebb[h[jc_b`´$7bj[hdWj_l[jl_bb[l³h[Wj

Lad os skabe et overblik over, hvilke behov din virksomhed har, så

blive udsat for omskiftelige vejr- og bølgeforhold i et havnebassin.

skibene fortsat kan sejle med sikkerhedsbevidste og handlekraftige

š8Zakhi[h\eh[]hc[ZZ[di[d[ij[][d[hWj_edW\CE8#e]b_lXZ[

medarbejdere.

og efter de nyeste standarder. L[db_]^_bi[d :[joZ[hijh[Wb_ij_ia[jh³d_d]ic_b`´i_ah[h"Wj[dl_ha[b_]d´Zi_jkWj_ed l_bl³h[][da[dZ[b_]"e]Wjc[ZWhX[`Z[hd[[h_ijWdZj_bWj^WdZb[

Claus Nexø Hansen

^khj_]je][\\[aj_lj\ehWjX[]h³di[iaWZ[hfc[dd[ia[he]l³hZ_[h$

IWb[iCWdW][h:[dcWha

Practise makes perfect – and saves lives, er vores ledetråd.

Falck Nutec Esbjerg A/S

1 M 29-3 S S M os på SMM i Besøg YBORG og 12 ber20 tiN s m e u t g p u e A g 4-7 S r o b m Ha

Havne & Skibsfart 08-2012  

A2SEA sejler fremtiden i møde - Dancopter løfter sig op i eliten - Til kamp mod papirdyngerne - Piraterne klart på retur.