Page 1

DKK 49,50

62. ÅRGANG · AUGUST 2018 NR. 8

Ministeropbakning til oplægningsstøtte Nor-Fishing trækker fulde huse Gigantisk opdrætsskib opgivet

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 8-2018

TOPHISTORIE

14

4

Da Fiskeriaftalen blev indgået i november 2017 blev det aftalt, at aftaleparterne i løbet af 2018 skulle finde modeller, der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til at iværksætte initiativer til gavn og udvikling for dansk fiskeri. Parterne er nu blevet enige om at tilpasse den allerede eksisterende promilleafgift med det formål at fremskaffe flere midler til udviklingen af fiskeriet.

MINISTER BAKKER OP OM OPLÆGNINGSSTØTTE Fiskeriminister Eva Kjer Hansen bakker nu op om oplægningsstøtte til de fiskere der rammes af kvotereguleringer og midlertidig stop for fiskeri. På Folkemødet i juni, blev ministeren blandt de bornholmske fiskere gjort bekendt med den alvorlige økonomiske situation, som flere konkret står midt i som følge af fiskeforbud etc. Ministeren fulgte op på sagen umiddelbart derefter på fiskerirådsmødet i Bruxelles.

8

6

STRANDKRABBER EN FYNSK EKSPORTVARE TIL BRITERNE Det er ikke engang et år siden at strandkrabber blev betragtet som bifangst og det værste fiskerne langs med de danske kyster og fjorde kunne få i deres bundgarn og ruser, men siden er tiderne skiftet.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

UDMØNTNING AF FISKERIAFTALEN PÅ PLADS

NOR-FISHING TRÆKKER FULDE HUSE Det går rigtig godt for fiskeriet, ikke kun her i Danmark men også i Norge, hvor den store Nor-Fishing messe afvikles fra den 21 - 24. august i Trondheim. Messen har for længst meldt alt udsolgt. Tæt på et halvt hundrede danske virksomheder har fundet vej til Trondheim i år.

10

SØFOLK PÅ ÆRØ TOG TETEN OG KØBTE FRB HOS ESVAGT

13

UDFORDRINGER MED LANDINGSFORPLIGTELSEN

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 23 66 28 99 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

16

NÅR INNOVATION HJÆLPER PÅ BUNDEN Den esbjergensiske virksomhed MLD har udviklet intelligente trawlskovle, der ikke bare gavner bundlinjen. De skåner også havmiljøet. Det er sket i tæt samarbejde med NorSea Group Danmark, og produktet har allerede vist sit værd på havet.

18

GIGANTISK NORSK SKIBSBASERET OPDRÆT OPGIVET

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

62. ÅRGANG · AUGUST 2018 NR. 8

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Ministeropbakning til oplægningsstøtte Nor-Fishing trækker fulde huse Gigantisk opdrætsskib opgivet

Næste udgave: 31. august 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


Vil du Være lige så sikker på HAVeT sOM i HAVN?

Så er Lotek A/S din totalleverandør af service og udstyr til brand, redning og sikkerhed. Vores service er certificeret af:

Lotek leverer og servicerer bl.a.: • • • • • • • • • •

Håndildslukkereslukkere Faste slukningssystemer Kompressorer SCBA Åndedrætsværn Kemiske beskyttelsesdragter Overlevelsesdragter Redningsveste Genoplivningsudstyr Ilt- og gassystemer

Lotek A/S • Rønsdam 10 • 6400 Sønderborg Tlf. 70 13 52 00 • www.lotek.dk • info@lotek.dk


AF JENS NØRGAARD

MINISTER BAKKER OP OM OPLÆGNINGSSTØTTE Fiskeriminister Eva Kjer Hansen bakker nu op om oplægningsstøtte til de fiskere der rammes af kvotereguleringer og midlertidig stop for fiskeri. På Folkemødet i juni, blev ministeren blandt de bornholmske fiskere gjort bekendt med den alvorlige økonomiske situation, som flere konkret står midt i som følge af fiskeforbud etc. Ministeren fulgte op på sagen umiddelbart derefter på fiskerirådsmødet i Bruxelles.

Her opfordrede Eva Kjer Hansen, EUs maltesiske Fiskerikommissær, Karmenu Vella, og rådet til at støtte op om forslaget – oplægningsstøtte - og fik herunder ikke mindst opbakning af sin tyske kollega Julia Klöckner, CDU. Den tyske fiskeriminister har nemlig samme genvordigheder som de enorme økonomiske belastninger, der har ramt danske fiskere. Forslaget fra den danske minister kom på bordet, da rådet gennemgik oplægget til en ny forordning for EHFF Den europæiske Havog Fiskerifond, der skal fremme fiskeri fra lokale havne til gavn og glæde for turisme og liv i landdistrikterne, som det hedder. Kommissionen har lovet at gøre regelsættet mere enkelt og fleksibelt i forhold til administrationen. Det bifaldes fra dansk side, hvor der vil blive fulgt op på Kommissionens tilsagn i forhold til den videre udvikling i dansk fiskeri. FIK TAG I MINISTEREN Problemerne med sæl, sild og torsk i den østlige del af Østersøen, var også et af de punkter den danske minister fik sat på dagsorden på fiskerirådets møde. Parasitforekomsterne i bl.a. torsk har nu nået en størrelsesorden, der gør, at der må en tilbundsgående undersøgelse i gang, så man får afdækket hele problematikken

4

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

både i Østersøen og Bælthavet rundt. Dette punkt på dagsorden på fiskerirådets møde fik bl.a. stor støtte af den tyske fiskeriminister. At emnet overhovedet kom på dagsorden i Bruxelles skyldes ikke mindst de bornholmske fiskere, som på Folkemødet havde godt tag i Eva Kjer Hansen. Overordnet var det kommissionens forslag til ny kontrolforordning, hvor der nu skal udarbejdes en liste over, hvilke krav der skal gælde fremover. Det kunne være vejning af fiskemængder ved anløb af havn, bådstørrelser og krav til rekreativt fiskeri, som det lyder i et udkast. Alle medlemmer af Kommissionen er dog enige om, at den fælles fiskeripolitiks kontrolforanstaltninger er mangelfulde. Til FiskerBladet siger Eva Kjer Hansen, at kravet fra dansk side er en forenkling af det nuværende regelsæt – en holdning der blev bifaldet bordet rundt på fiskerimødet. Flere elementer i en ny kontrolforordning kræver en større gennemarbejdning, før der kan vedtages noget som helst. Ministeren er skeptisk i forhold til om det kan ske. Kontrolforordningen skal efter planen vedtages til november. Derefter følger EUvalget. En vedtagelse kan derfor have lange udsigter, dersom man ikke når at få forordningen ”i hus”!

FULD DOKUMENTATION Fra dansk side holder vi imidlertid fast ved vore ønsker, siger ministeren videre. Fremtidens fiskeri skal være fuldt dokumenteret i samtlige EUs fiskeriområder også i Middelhavet. Det skal bl.a. ske med kameraovervågning mod til gengæld en form for kompensation, som ministeren i sit tidligere ”job” som fiskeriminister har haft succes med. Fra dansk side vil der blive indledt et samarbejde med tyskerne og svenskerne om hvad der er overflødigt, og hvad vi fremover kan samarbejde om. Det vi nu er enige om, betyder at vi omgående sætter folk i gang med bl.a. at finde en løsning på sælproblematikken og indhugsten i sildebestanden. Det skal løses! Med Tyskland, fortsatte Eva Kjer Hansen, har vi en historisk aftale om bifangst inden for 12 milezonen ud for kysten til delstaten Mecklenburg Vorpommern. Her får danske fiskere – ikke mindst bornholmerne - gang på gang bøder. De burde gå fri, men den tyske delstat, der dækker hele kyststrækningen fra Lübeck til den polske grænse ved Swinoujscie, er af en anden mening, så det vil den danske minister løse bilateralt.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FOTO: JENS NØRGAARD

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

5


Fisker Sejer Pedersen i gang med at ryste de genstridige krabber ud af posen på rusen for sortering. FOTO: JENS NØRGAARD

AF JENS NØRGAARD

STRANDKRABBER EN FYNSK EKSPORTVARE TIL BRITERNE

Det er ikke engang et år siden at strandkrabber blev betragtet som bifangst og det værste fiskerne langs med de danske kyster og fjorde kunne få i deres bundgarn og ruser, men siden er tiderne skiftet. Nu indfanges krabberne i stedet og bruges som agn hos bl.a. kollegaerne i UK. Krabberne bruges i stedet som madding i de tejner der anvendes til at fiske efter delikatessen ”Konksnegle”.

Herhjemme har fiskeriet efter sneglene været kendt gennem længere tid. Nogle fiskere i Hvide Sande og Thorsminde samt i Hundested, har specialiseret sig, og omrigget deres fartøjer, så der bl.a. bliver god plads på dækket til tejnerne m.m., før udsætning på fangstpladserne. Men de store omkostningerne har også medført, at sjællandske fiskere mere eller mindre har trukket sig ud af projekterne og ”kastet” sig over garnfiskeriet igen.

6

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

Konksneglen, også kaldet konk eller konkylie, er en op til 14 cm høj forgællesnegl. Den lever på sandet eller stenet bund i Nordatlanten. I Danmark er den almindelig i alle farvande, fra ganske lavt vand til 100 meters dybde. Hvor man tidligere bl.a. har brugt taskekrabber som madding til sneglene, har strandkrabberne nu fortrængt de store krabber som agn. I stedet kan man så nyde de store taskekrabber på fiskerestauranterne eller hos en fiskehandler

på et torv eller ved kysterne i både Danmark, Norge og Sverige, hvor ikke mindst krydstogtsgæster eller turister gør deres kulinariske erfaringer. DELIKAT ERSTATNING I stedet er strandkrabberne blevet en delikat erstatning til Konksneglene. Blandt de fiskere der har gjort fiskeriet til en rimelig indtægtskilde, er bundgarnsfisker og formand for Bæltfiskernes Fiskeriforening, Allan Buch, på Skillinge Strand lige syd for Mid-

delfart. Sammen med sine medarbejdere fisker han i Lillebælt og Gamborg Fjord efter krabberne. Det sker i udlagte ruser, der egentlig ikke behøver at ligge i de smult vande i særlig lang tid, før der er gevinst. Der er simpelthen så mange krabber, at man til tider kan undre sig over, hvor de kommer fra, fortæller Allan Buch. At krabberne nu går hen og måske bliver til en større forretning, er så også det mest positive,

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


NATUREN UDE AF BALANCE Fiskeriet efter strandkrabber er blevet et EU-projekt, hvor vi samarbejder med konsulentvirksomheden Aquamind i København – der arbejder med seafoodsektoren i bred forstand både herhjemme og internationalt. Virksomheden forsøger på afgørende punkter at udvikle konkrete løsninger, der skaber værdi og samtidig er bæredygtig. Det er med deres hjælp, at vi nu er på vej ind på det engelske marked med vore strandkrabber. Foruden Aquamind samarbejder vi med Seafood Supply i Grenå. Nu mangler vi bare fødevarestyrelsens tilladelse, før vi kan afsende de første ladninger til UK, fortsætter bundgarnsfiskeren. Det stigende antal sæler i vore farvande og skarvens voldsomme vækst til stor skade for os fiskere viser bare, at naturen er ude af balance. Med fangsten af strandkrabber forsøger vi at regulere på den udvikling - uanset det kan virke håbløst.

FOTO: JENS NØRGAARD

der kan siges om udyret. Den fylder vore ruser, forhindre fiskeri og er samtidig meget hård ved fiskeyngel. Derudover æder krabben det der er i ruserne som ål og fladfisk, hvor den i vore farvande også får aktiv hjælp fra sæl til at fouragere. Sidstnævnte bider ruserne i stykker. At sælen er en aktiv hjælper for krabben, kan vi se på de store bid, den ofte efterlader i de fladfisk, den har udset sig som offer for sin glubende appetit.

Fangstredskaberne i form af særlige tejner til konksneglefiskeri med krabbekød som lokkemad ses her på kajen i Hvide Sande. Tejnerne er nu klar til at komme ombord på kutteren RI85 Ellie Kristina.

Vi samler de fangede krabber i små sække á 15 kilo, hvor vores afregning lige nu ligger mellem 2,50 kr. til 3,00 kr. pr. kg, hvilket ikke kan betale for indfrysningen og arbejdsløn. Men der ikke tvivl om vi forsøger at få rentabilitet, så vi kan fortsætte krabbeprojektet, fortæller Allan Buch videre. FISKERNE FRYGTER RUIN Foreløbig er planerne, at vi sætter så mange ruser vi kan til fangst af strandkrabber, så er håbet at vi får en endnu bedre pris. Er optimismen er i høj kurs hos bundgarnsfiskeren i forbindelse med

Ruserne sættes som her i Gamborg Fjord.

FOTO: JENS NØRGAARD

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

krabbefiskeriet, er det modsatte tilfældet, når det gælder fiskeriet efter ål grundet det truende ålstop, der venter ude i horisonten. Truslen om at stoppe det fiskeri vil ifølge formanden for bæltfiskerne ruinere bundgarnsfiskerne. EU’s fiskerikommission synes dog ikke at fravige deres holdning i følge fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Det på trods af at ålefiskeriet i Danmark kun udgør to procent af det samlede fiskeri.

bevæge sig sidelæns. Strandkrabben løber altid sidelæns, som sikkert mange drenge og piger har bemærket, når de med en tamp tovværk bundet om en åben musling, søger at fange krabbens opmærksomhed på en fjordbund, for så at trække den op og i en spand med vand. Det er krabbens udformning af skjoldet, der gør det nemt at bevæge sig endog meget hurtigt sidelæns gennem vandet.

Strandkrabber derimod er der rigeligt af. Krabben er den mest udbredte i Danmark. Den har ti ben, hvor de forreste benpar er udviklet til to kraftige klosakse, som bruges til at fange og fastholde byttet med, mens krabben bruger de fire andre benpar til at

Strandkrabben er i øvrigt et nat dyr. Når det er dagslys, gemmer den sig. Kan den ikke finde et godt skjul, graver den sig ned i havbunden, så kun klosakse og hovedet stikker frem. Når mørket falder på, går strandkrabben på jagt efter sit bytte.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

7


TEMA: NOR-FISHING

AF MARTIN UHLENFELDT

NOR-FISHING TRÆKKER FULDE HUSE

Det går rigtig godt for fiskeriet, ikke kun her i Danmark men også i Norge, hvor den store NorFishing messe afvikles fra den 21 - 24. august i Trondheim. Messen har for længst meldt alt udsolgt. Tæt på et halvt hundrede danske virksomheder har fundet vej til Trondheim i år.

Nor-Fishing har siden 1960 været et vigtigt mødested ikke kun for det norske, men også det internationale, fiskerierhverv. Den fire dage lange messe, der finder sted hvert andet år, ventes at samle op mod 20.000 besøgende, der vil blive mødt af mere end 500 udstillere fra 70 lande. Messen er dermed en af de største fiskerimesser i verden. Også mange danske udstillere har fundet vej til Trondheim i år. Tæt på 50 danske virksomheder er at

8

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

finde i messehallerne og telthallen denne gang. De danske udstillere tæller blandt andre: Atlantic Shipping, Au2mate, Cosmos Trawl, DK-Transportbaand, FF Skagen, Fiskeauktion Nord Hirtshals, Intech International, KM Fish Machinery, Orskov Yard, Randers Reb og Triple Nine. ROYALT BESØG Traditionen tro får messen også royalt besøg, idet HKH Kronprins Haakon vil deltage i åbningshøjti-

deligheden. Det er femte gang at Kronprins Haakon er tilstede under messen, og 21’ende gang at et medlem af den norske kongelige familie deltager i åbningen af messen. Allerede i 1908 var hele den nye kongefamilie med Kong Haakon, Dronning Maud og lille Prins Olav i Trondheim under den store skandinaviske fiskerimesse. Kong Olav åbnede selv den første moderne messe i Bergen i 1960.

TEKNOLOGI Som så mange andre steder i samfundet og erhvervslivet, trænger den digitale informationsteknologi mere og mere igennem i fiskerierhvervet. Ikke kun på navigationsområdet til søs, men i alle produktionsprocesser på havet og i land. Det er en af årsagerne til, at Stiftelsen Nor-Fishing uddeler Innovationsprisen 2018 på messen. Fiskeriminister Per Sandberg

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


TAKES CARE OF YOUR VALUES

overrækker prisen på messens åbningsdag. FORSKNINGSTORV Det er også blevet plads til et særligt forskningstorv i hal T, hvor otte forsknings- og innovationsmiljøer er samlet. I løbet af messedagene vil der på torvet blive afholdt en række miniseminarer for at belyse aktuelle temaer om forskningsbaseret viden. Seminarene handler bl.a. om fangst- og fartøjsteknologi, overvågning af bestande, havmiljø, bærekraft, økologi, forædlingsindustri, fiskeprodukter og kvalitet. Seminarene varer 30-40 minutter og indeholder flere korte indlæg fra forskning og erhverv, der belyser temaerne med konkrete eksempler fra forskellige miljøer. Målet er

at Forskningstorvet skal være mødested for diskussioner om forskning og innovation, både i forbindelse med de annoncerede miniseminarer, og som et sted for mindre og mere uformelle møder. SKANSEN Nor-Fishing handler selvfølgelig ikke kun om ny viden, teknologi, produktion og salg det er i høj grad også et mødested for branchen, med utallige muligheder for at dyrke professionelle og personlige bekendtskaber. Det foregår bl.a. på Skansen, et fantastisk havneområde 5 minutters gang fra messeområdet.

We are a complete supplier of live-fish handling and management systems for the wild catch and aquaculture industries. cflow.no

MEET US at booth F-548 at Nor-Fishing, 21th - 24th August in Trondheim

Skansen er også det sted hvor udstillerne kan vise fartøjer og andre flydende konstruktioner frem i deres rette element.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

9


TEMA: SIKKERHED

”Erria Rescue” i fuld fart til indsatsområde.

FOTO: ÆRØ SØREDNINGSFORENING

AF JENS NØRGAARD

SØFOLK PÅ ÆRØ TOG TETEN OG KØBTE FRB HOS ESVAGT

Der blev slået på ”trommer” på hele Ærø, så det gav genlyd, da Marinehjemmeværnet for nu fire år siden besluttede at flytte marinekutteren MHV806 Dubhe til flotille 126 i Hvide Sande. Med flytningen af kutteren stod Ærø uden beredskab i et af Danmarks tættest besejlede farvande. Det ændrede dog ikke ved de faktuelle kendsgerninger. Marinehjemmeværnet på Ærø kunne ikke stille de nødvendige folk længere, (to fuldt uddannede 12-mands besætninger, inkl. tre fartøjsførere, red.), hvorfor MHV806 Dubhe i stedet blev udlånt til folkene på Vestkysten - Hjemmeværnsflotille 126 som indtil byttet, kun havde haft en trailerbaseret gummibåd til rådighed.

Den dag Ærø igen kan stille de nødvendige besætninger vil marinehjemmeværnets kutter blive leveret tilbage til Ærø. Flytningen af Dubhe var naturligvis en stor skuffelse. Folk opfattede det som en nedprioritering af søberedskabet rundt Ærø. Flere end 28.000 turistbåde og skoleskibe er i sommerhalvåret typisk på tour i det sydfynske øhav.

10

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

Hertil kommer den tiltagende erhvervstrafik med krydstogtsskibe, containerskibe og feederfartøjer og ikke at forglemme de mange tyske stangfiskere, der sejler rundt i farvandet mellem Langeland og Ærø. Øboerne har dog ikke været sådan at slå ud! Det er ikke for ingenting, at Ærø er søfolkenes

ø. De slog sig sammen og tog skeen i egen hånd og stiftede Ærø Søredningsforening. I dag tæller foreningen 91 medlemmer med base både i Søby, Ærøskøbing og Marstal og med eget redningsskib, der allerede har vist sit værd ved forskellige operationer i det sydfynske.

Skibet var oprindelig bygget som ”Fast Rescue Boat – FRB” til Esvagt, herunder overførsel af serviceteknikere til havvindmøllerne i Nordsøen og Tyske Bugt. Gennem et stykke tid lå det oplagt i Esbjerg indtil et af medlemmerne i den nystiftede redningsforening kaptajn i Esvagt, Thomas Vang, Søby kom i tanke om fartøjet. Med hjælp fra forskellige spon-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


at skaffe økonomiske midler til køb fartøjet hos Esvagt. BEFOLKNINGEN BAKKEDE OP Velviljen i befolkningen på øen har været stor og er det stadig ikke mindst hos erhvervslivet som Marstal Navigationsskole, der donerede et søredningskursus til de aktive, der skal sejle med redningsskibet, Marstal Søfartsmuseum der stiller kontor til rådighed, Ebbes Bådværft, Søby Værft og Søby Elektro med flere. I april sidste år i 2017 blev redningsfartøjet overleveret i Kolding og sejlet til Marstal. ”Erria Rescue”, som nu er navnet, (Erria – er latinsk og betyder Ærø, red.), er oprindelig bygget hos Norsafe i Arendal i Norge i 2002. Værftet er ekspert i disse fartøjstyper bl.a. til det norske forsvar, men også som Daugther Crafts til brug i Offshore branchen.

sorer herunder ikke mindst et af medlemmerne i søredningsforeningens bestyrelse, Erik Bjørn Sørensen, tidligere ansat i Rise Sparekasse på Ærø, lykkedes det

I Marstal blev båden gennem flere måneder optimeret til dets fremtidige brug som redningsog paxfartøj, (må sejle med 6 passagerer). Fremover skal ”Erria Rescue” sejle ud fra baserne i henholdsvis Søby, Ærøskøbing og Marstal.

Fartøjet opfylder alle SOLAS krav og kan holde søen i sit operationsområde helt op til 25 m/sek. Dertil kommer at skibet er udstyret med to stk. Hamilton waterjet, der gør den eminent at manøvrere med også på lav vanddybde. Skibet er 11,9 meter langt, bredde overalt inklusive fender 3,5 meter. Dybgangen er 0,60. Farten fra de to waterjets, med en korresponderende effekt fra de to Yanmar motorer på to gange 380 BHK, er sat til 30 knob på blot 20 sekunder. Operationsfarten er dog sat til 25-27 knob. Styreegenskaberne er eminente. Drejningsdiameteren er på ca. 10 meter ved 33 knob. Pæletrækket er sat til 2,500 kg. ERFARNE SØFOLK BAG Det er erfarne søfolk, der står bag hele projektet i Ærø Søredningsforening. Alle arbejder ulønnet også i forhold til vagtplan. Flere er kaptajner og styrmænd eller befarne søfolk eller andet fra Det Blå Danmark, herunder f.eks. Esvagt eller Ærøfærgerne. Selvstændige bådebyggere, skibsmontører med flere som navigationselever på Marstal Navigationsskole. Alt er beskrevet til mindste detalje herunder en vagtplan.

Efter godkendelserne fra Søfartsstyrelsen og Værnsfælles Forsvarskommando VFK, den overordnede militære kommandomyndighed - tidligere Søværnets Operative Kommando SOK - er ”Erria Rescue” i dag tilmeldt Joint Rescue Coordination Centre (JRCC). Det er den enhed i Forsvarets Operationscenter, der leder den danske eftersøgnings- og redningstjeneste, (også kaldet Search and Rescue eller SAR). JRCCs hovedopgave er at koordinere operationer vedrørende nødsituationer på bl.a. havet, samt yde assistance til nødstedte eller forsvundne personer. REDNINGSSKIB I BEREDSKAB Vagten går 24-7 årets 365 dage. I Marstal er redningsskibet bemandet med én skipper, én navigatør og én dæks-/redningsmand. På Ærø indgår redningsskibet nu i Fyns beredskab på øen, hvor den også kan transportere tilskadekomne fra såvel Ærø som på de andre øer i Øhavet til Fyn og Langeland. ”Erria Rescue” er helt igennem et flexibelt fartøj til brug for såvel brand- og redning, transport af syge, læger og sygeplejersker, der

FISHING VESSELS

ONE STOP SERVICE IN FREDERIKSHAVN 24-7-365

STEEL WORKS /// SERVICE OF SEAFOOD PROCESSING PLANTS INTERIOR AND INSULATION WORKSHOP /// ELECTRICAL WORKS PIPING AND REFRIGERATION /// ENGINE & MECHANICAL SERVICE HYDRAULIC WORKSHOP /// SANDBLASTING & PAINTING CLEANING /// FIRE FIGHTING EQUIPMENT /// SHIP DESIGN

Meet us o n Nor-Fishin g Stand No. T-293

24

Havnepladsen 16 DK-9900 Frederikshavn Denmark Telephone: +45 96 20 85 00 Email: orskov@orskov.dk

WWW.ORSKOV.DK

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

11


TEMA: SIKKERHED

skal hurtigt frem samt politi. Derudover kan skibet anvendes til taxa-sejlads med plads til seks pax inden for 20 sømil fra de danske kyster, som det hedder. Aktionsradius er sat til 25 sømil i en cirkel fra henholdsvis Søby, Marstal eller Ærøskøbing. Det betyder at man kan dække såvel Sønderborg i Vest, Fåborg i nord, Nordspidsen af Langeland i Nordøst. Mod syd er det Kappel og Kieler Förde. SØGER NAVIGATØRER Fem personer fik ideen til Ærø Søredningsforening. En af dem er i det daglige styrmand på Ærøfærgernes M/F Skjoldnæs, der sejler på overfarten Søby-Fynshav og Søby Faaborg. Styrmanden hedder Jens Weiss og sidder blandt andet i kommunalbestyrelsen på Ærø. Hans hjerte banker for opgaven med redningsskibet og de opgaver de fremover kan komme ud i. En stor del af hans egen søfartstilværelse har været med unge mennesker ombord som skipper på diverse projektskibe herhjemme såvel som i Karibien som hos Esvagt.

De to frontfigurer i Ærø Søredningstjeneste skibsfører Jens Weiss, TV, på navigatørpladsen og skibsfører John Vestergaard i dialog om hvilken retning de skal sejle. Sammen med medstifter af foreningen og korresponderende reder, skibsfører John Vestergaard, der har en fortid i handelsflåden men ikke mindst som mangeårig tidligere fiskeriinspektør i Grønland og Bruxelles. Begge søfolk har travlt med at skaffe

Et blik ind i kabinen på redningsskibet ”Erria Rescue”. Agten for de sidste stolerækker er der båre-og behandlerplads.

økonomiske midler til driften af Ærø Søredningsforening samt redningsfartøj. Det er endog meget bekosteligt kommer det sammenstemmende fra de to alt imens de viser rundt på skibet, der ligger klar til afgang. Responstiden er ca. 20 til 25 minutter. Heldigvis bor eller arbejder de fleste i beredskabet i nærheden.

UNG DYKKER OMKOM En 21-årig dykker fra Odense var forsvundet. Sammen med tyske redningsskibe og flere gummibåde fra beredskabstjenesterne afsøgte vi området i samarbejde med kongeskibet ”Dannebrog”, der var på øvelsessejlads. Kongeskibet blev af JRCC udpeget til On Scene Coordinator, herfra blev eftersøgningen koordineret.

Både Jens Weiss og John Vestergaard håber i deres promotion indsats for Ærø Søredningsforening, at få flere med navigatøruddannelse ombord. At få hele projektet godkendt til i dag samt være en del af JRCC, har været en ikke kun lærerig men også hård prøvelse for os. Det er lykkedes, og i foråret søndag den 22. april blev vi kaldt til den første større målrettede indsats i Lillebælt i farvandet ud for Fynshav.

Den 21-årige dykker var sammen med to kammerater ligeledes fra Odense taget ud på rutinedykning fra Dyreborg ved Faaborg. Den forsvundne blev senere fundet af JRCCs redningshelikopter og fløjet til OUH, men var desværre død ved ankomsten. Vi blev af ”Dannebrog” bedt om at sejle de to stærkt chokerede kammerater til Dyreborg ved Faaborg. Herfra returnerede vi til basen i Marstal, og gjorde redningsskibet klar til nye opgaver.

Hundested Propeller

20/11/03

20:28

Side 1

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

12

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


UDFORDRINGER MED LANDINGSFORPLIGTELSEN

Fiskerikontrollen af erhvervsfiskeriet i 2017 indikerer, at der fortsat er for mange fiskere, der ikke overholder landingsforpligtelsen. Det viser ny årsrapport fra Fiskeristyrelsen. Til gengæld er fiskerne blevet bedre til at overholde reglerne på flere andre områder.

EU-reglerne kræver, at fiskerne bringer alle fisk med i land, også selv om fisken er for lille, eller fiskeren mangler kvote. Fiskeristyrelsens årlige rapport om fiskerikontrol indikerer dog, at der fortsat er udfordringer med at overholde reglerne for landingsforpligtelsen. Når kontrollørerne er tilstede, mens fangsten bliver hevet ombord på fartøjet, bliver der registreret markant flere fisk under mindstemålet, i forhold til hvad fiskerne rapporter i logbogen, når der ikke gennemføres kontrol. Det indikerer, at der fortsat finder udsmid sted, når der ikke gennemføres kontrol. ”Vi kan se, at der er udfordringer med at overholde landingsforpligtelsen i dansk fiskeri, og fiskerikontrollørerne kan jo ikke være tilstede på alle fartøjer hele tiden. I Fiskeristyrelsen arbejder vi derfor målrettet på at udvikle vores værktøjer til kontrol af landingsforplig-

telsen, ligesom der er stort politisk fokus på området”, siger Nanna Møller, direktør i Fiskeristyrelsen. MÅLRETTET INDSATS GIVER RESULTATER I 2017 blev der generelt set konstateret flere overtrædelser i fiskeriet. Samtidig kan der dog konstateres fremgang på de områder, hvor Fiskeristyrelsen de seneste år har gjort en ekstraordinær indsats i forhold til at ændre fiskernes adfærd. Det drejer sig om områder, hvor der har været særlige udfordringer med at overholde reglerne. Eksempelvis er der konstateret færre fejlskøn, når fiskerne skal indberette i deres logbog, hvad de har fanget af rødspætte i Nordsøen. Samlet set er antallet af områder med særlige udfordringer over de seneste 5 år nedbragt fra 14 til 3. Herudover overvåger Fiskeristyrelsen systema-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

tisk fiskeriaktiviteter i en række farvandsområder med fiskerimæssige restriktioner, herunder Natura-2000 områder, og den generelle tendens er et fortsat lavt antal konstaterede ulovlige fiskeriaktiviteter i de overvågede områder.

vendelser fra borgere, der anmelder ulovligt fiskeri på steder, hvor fiskerikontrollørerne ikke er i nærheden.

”Det er positivt at se, at den målrettede indsats, der er bygget på dialog, vejledning og kontrol også giver resultater. Der skal også lyde en ros til fiskerierhvervet for at tage opgaven på sig og foretage de nødvendige ændringer for at leve op til reglerne”, siger Nanna Møller.

”Det er en stor hjælp for os, at vi har så mange opmærksomme borgere, der retter henvendelse til os, når de opdager et fiskeri, der ser ud til at være ulovligt. Det er en en stor fordel for den danske natur og fiskebestande, at vi har flere øjne, der kan opdage ulovlighederne, så der skal lyde en stor tak til alle, der har hjulpet os på vej”, siger Nanna Møller.

BORGERANMELDELSER AFSLØRER ULOVLIGT FISKERI Danmark har en kyststrækning på 7.300 km og hertil kommer de mange søer og vandløb. Derfor har Fiskeristyrelsen stor gavn af hen-

Fiskeristyrelsen modtog i 2017 hele 903 anmeldelser om ulovligt fiskeri.

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

13


UDMØNTNING AF FISKERIAFTALEN

PÅ PLADS

Da Fiskeriaftalen blev indgået i november 2017 blev det aftalt, at aftaleparterne i løbet af 2018 skulle finde modeller, der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til at iværksætte initiativer til gavn og udvikling for dansk fiskeri. Parterne er nu blevet enige om at tilpasse den allerede eksisterende promilleafgift med det formål at fremskaffe flere midler til udviklingen af fiskeriet.

Promilleafgiften hæves fra de nuværende 2 promille af fartøjernes omsætning til 4 promille for omsætning op til 25 millioner kroner og 6 promille for omsætning over 25 millioner kroner. I den nye model indføres desuden et bundfradrag for alle fartøjer på 500.000 kr. årligt, dvs. der betales ikke afgift for omsætning under 500.000. Den nye model træder i kraft pr. 1. januar 2019 og skønnes at tilvejebringe et merprovenu på ca. 7,5

milllioner kroner. De ekstra midler kan blandt andet gå til: • Udvikling af systemet for sporbarhed •D  igitalisering og efteruddannelse •P  rojekt vedrørende regelforenkling • Uddannelse og styrket rekruttering til fiskeriet • Udvikling af mærke for skånsomt fanget fisk • Forskning, herunder om skånsomt fiskeri Det provenu på ca. 7,5 mio. kr. årligt fra Fiskeafgiftsfonden, som i dag

går til medfinansiering af fiskeriets lærlingeordning, der sikrer praktikpladsgaranti i fiskeriet, vil fortsat gå til at understøtte lærlingeordningen. SAMMENSÆTNING AF BESTYRELSEN FOR FISKEAFGIFTSFONDEN Parterne er enige om at ændre sammensætningen af bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden, der fremover vil bestå af 11 repræsentanter fra både fiskeriforeninger, fiskeindustrien, NGO’er og offentlige interesser. Medlemmerne indstilles således af

• D  anmarks Fiskeriforening Producentorganisation – 2 medlemmer • D  anmarks Pelagiske Producentorganisation – 1 medlem • Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri – 1 medlem • Danish Seafood Association – 1 medlem • Marine Ingredients Denmark – 1 medlem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd samt WWF udpeger i samarbejde 5 medlemmer.

KOMMENTAR FRA FORENINGEN FOR SKÅNSOMT KYSTFISKERI Vi er rigtigt glade for, at der nu er kommet afklaring på, hvordan Fiskeafgiftfondsmidler fremover skal fordeles, og der er sikret en mere ligelig fordeling i den bestyrelse, som skal udmønte midlerne. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri er blevet tildelt en plads i bestyrelsen for Fiskeafgiftsfonden.

14

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

Da der er besluttet en højere afgift for de største virksomheder, så tilvejebringes der blandt andet midler til at udvikle mærket for skånsomt fanget fisk. Det er vi også rigtigt glade for. ”Vi er glade, for at der nu hele vejen rundt er sikret en bedre balance fremover for

dansk fiskeri. Alle ønsker ro i dansk fiskeri, men det kræver at alle får en fælles forståelse for vigtigheden af at sikre mangfoldigheden i dansk fiskeri, hvor der både er plads til store og små fartøjer i fremtiden”, siger Søren Jacobsen, formand for FSK. 8A060C7A9A5E

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


KOMMENTAR FRA DANMARKS FISKERIFORENING Fiskeripakken har været længe undervejs og har gjort, at der politisk billedlig talt har været dårligt fiskevejr i alt for lang tid. Derfor er Danmarks Fiskeriforening PO tilfredse med, at der nu endelig er indgået en aftale, der kan være en aftale for fremtidens fiskeri. ”Det er tilfredsstillende, at aftalen nu er kommet på plads og blevet lukket. Vi har ventet længe, og derfor er det velkommen, at aftalen nu kan bidrage til ro for det samlede fiskerierhverv, så vi ved hvordan spillereglerne ser ud for fremtiden, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

FREMTIDIG MODEL FOR MUSLINGE- OG ØSTERSFISKERIET Parterne er også blevet enige om en aftale for rettighederne til muslinge- og østersfiskeriet på Limfjorden, der betyder, at personer eller selskaber, der ejer mere end 3 licenser for blåmuslinger og/eller ejer mere end 3 licenser for østers, skal afhænde disse inden udgangen af 2026. Fremadrettet vil det således ikke være tilladt at eje mere end 3 licenser for blåmuslinger og/eller 3 licenser for østers. Desuden indføres en såkaldt krydsregel for ejerskab af licenser (blåmuslinger og østers) i alle farvande, der betyder, at personer og selskaber, der ejer mere end 1 procent af de samlede danske IOK-kvoter og/eller mere end 0,4 procent af de samlede danske FKA-kvoter, ikke må eje andele af blåmuslinger og østers. Samtidig ændres de nuværende koncentrationsregler for blåmuslinger og østers på Limfjorden. Fremover må en person eller et

selskab være ejer eller medejer af 2 fartøjer, hvortil der er tilknyttet maksimalt 3 licenser for blåmuslinger og 3 licenser for østers. Alternativt må personen eller selskabet være ejer eller medejer af 1 fartøj med 3 licenser for blåmuslinger og 3 licenser for østers. I dag gælder en regel om, at en person eller selskab må være ejer eller medejer af 2 fartøjer med 2 licenser for blåmuslinger og 2 licenser for østers.

”Der er elementer, som vi i implementeringen stadig vil arbejde med, men når det er sagt og gjort og aftalen er endelig på plads, så er vi klar til føre dansk fiskeri videre på de vilkår, der er udlagt”, siger Svend- Erik Andersen. På et punkt er Danmarks Fiskeriforening PO tilfreds med aftalen. Aftalen respekterer den unikke model, som danske fiskere og 3F har omkring en fælles uddannelse af nye fiskere. ”Det er positivt, at det er fastslået i aftalens punkt om Fiskeafgiftsfonden, at der fortsat skal være en fælles solidarisk betaling fra næsten alle fiskere til en fælles uddannelse af fremtidens fiskere”, siger Svend-Erik Andersen.

I aftalen om muslinge- og østersfiskeriet indgår endvidere nye aktivitetskrav. For fartøjer med licenser for blåmuslinger indføres et generelt krav om at deltage aktivt i fiskeriet. For fartøjer med licenser for østers gælder, at de skal fiske minimum 25 procent af værdien af den tildelte årsmængde pr. licens. Begge tiltag kræver, at fartøjerne er udstyret med en elektronisk overvågningsenhed, en såkaldt ”Black Box” til opsamling af data om fartøjets fiskeri.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

Nyt bådeværft i Rødby Havn

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

15


NÅR INNOVATION HJÆLPER PÅ BUNDEN

Den esbjergensiske virksomhed MLD har udviklet intelligente trawlskovle, der ikke bare gavner bundlinjen. De skåner også havmiljøet. Det er sket i tæt samarbejde med NorSea Group Danmark, og produktet har allerede vist sit værd på havet.

Det er sjældent, at ny teknologi kan bryste sig af både at spare ressourcer, øge fangsten og være mere skånsomt ved miljøet, men det er ikke desto mindre tilfældet, når det kommer til de intelligente trawlskovle fra MLD (Multi Level Door) i Esbjerg. Skovlene giver mulighed for på fleksibel vis at styre trawlet, så skipper uden problemer kan holde det på en given dybde eller afstand til bunden. Dette giver skipper langt større mulighed for aktivt at styre og til-

16

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

passe trawlet til de faktiske forhold i modsætning til tidligere, hvor det har været langt sværere og til tider farligt i forhold til arbejdsmiljø. ”Teknologien minder om vinger fra fly, og vi sigter efter at give skipperen fuldstændig kontrol, så han for eksempel ikke trækker trawlskovlene henover eller i havbunden og dermed ødelægger den. Det er en frihed, som de aldrig har haft tidligere. Derfor har vi også fået et tilskud fra Miljøministeriet på 1,4

mio. i udviklingsfasen, og det giver signifikante muligheder for de helt store trawlere, som er dem, vi henvender os til i første omgang. Det giver blandt andet besparelser på brændstofforbruget på op mod 15 %, og på den måde gavner det miljøet på flere måder, mens brugen også kan aflæses på bundlinjen”, siger adm. direktør hos MLD, Gregers Baungaard. ”For fiskerne er det selvfølgelig også meget væsentligt, at de med

teknologien kan indstille trawlet meget mere præcist og derved optimere muligheden for at øge fangsten, fastslår, som glæder sig over, at de første kunder har fået markante resultater efter en produktions- og udviklingsfase, der har været både spændende og krævende”, siger Gregers Baungaard. GODT SAMARBEJDE ”Vi står foran, at det her for alvor kommer udover rampen efter suc-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA MLD Trawl Steering System er et system af trådløse, styrbare trawlskovle. Det giver skipperen mulighed for at indstille trawlets spil, dybde og placering, så havbunden skånes, mens der spares brændstof og havbunden skånes. Skovlene kan indstilles, så de fungerer autonomt og dermed bliver på en given dybde eller afstand til bunden. Det giver en hidtil uset fleksibilitet ifølge MLD. I flere tilfælde kan der spares mindst 15% brændstof. MLD har undervejs fået tilskud fra Miljøministeriet og samarbejdet med Syddansk Innovation. NorSea Group Danmark er partner i produktionsfasen.

Marc Billing (fra venstre) og Kent G. Clausen fra NorSea Group Danmark har haft et tæt samspil med adm. direktør Gregers Baungaard fra MLD.

N and Å P st

DYGTIGE SMEDE ”Det er altid spændende at prøve kræfter med en opgave, som er lidt ekstraordinær, og vi har bare nogle dygtige smede, som kan tænke selv, og her viser de deres faglige kunnen. Her har der været tale om et tæt samarbejde, hvor vi har været en aktiv spiller, og det bliver virkeligt spændende at følge MLD i de kommende år. Nu er de intelligente trawlskovle blevet testet og forbedret gennem det sidste halvandet år, hvor de også er kommet i brug hos flere fiskeskippere, og det bliver virkelig interessant at se noget på markedet, som vi har været med til at udvikle”, siger Marc Billing, Sales Manager, NorSea Group Danmark.

NG

I ISH

F

OR

cesfulde tests og et gensalg til vores første kunde på Færøerne. Det er spændende at bevæge sig ind på markedet med et produkt, som kan gøre så stor en forskel, og vi har haft et forbilledligt samarbejde med NorSea Group Danmark omkring udviklingen. Tid har været en afgørende faktor, og her er de trådt til, når det har været nødvendigt. Smedeafdelingen har været helt fantastiske til at komme med input, der har taget mange meter svejsning væk og lettet fremstillingsprocessen signifikant. Både den måde, som teamet på gulvet og ledelsen har bakket op på, har været eksemplarisk, og det er sådan en partner du ønsker dig, når du skal udvikle noget, som er lidt anderledes og krævende”, siger Gregers Baungaard, der undervejs har haft tæt parløb med ledelsen samt Sales Manager, Marc Billing og Workshop Manager Kent G. Clausen fra NorSea Group Danmark.

0

13

OS T D Ø Hal

M

MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Vedligehold og reparation af dieselmotorer, turboladere, gear og propeller • Stort udvalg af reservedele - nye og brugte • Totalleverandør af komplette fremdriftssystemer • Ekspertise indenfor design, engineering og projektledelse

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn Tlf.: +45 9622 1100  www.vms.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

17


AF MARTIN UHLENFELDT

GIGANTISK NORSK SKIBSBASERET OPDRÆT OPGIVET

Pure Atlantic skulle have været verdens længste skib, en sejlende laksefarm drevet frem af store solcelleanlæg og en gigantisk vindmølle. Men på trods af mange nye ideer fandt det norske Fiskedirektorat ikke, at projektet var bæredygtigt nok til at direktoratet ville udstede de 46 licenser der skulle til, for at få projektet til at hænge sammen økonomisk.

521 meter langt og 90 meter bredt - og med et prisskilt på 3,3 milliarder norske kroner. De fire initiativtagere bag projektet, Tom Henrik Sundby, Svein Johnny Naley, Helge Olav Vikshåland og Kåre Jostein Larsen, var parat til at tænke stort. Og meget anderledes.

- og dermed var konceptet bag Pure Atlantic skabt.

Normalt er fiskefarme stationære, forankret på steder hvor gennemstrømning af vand er så stor, at iltindholdet rækker til de mange fisk.

I stedet gik man efter at bygge et nyt skib direkte til formålet, et skib der samtidig var stort nok til at holde omkostningerne nede. Det endte så med at blive verdens største skib - udstyret med otte fisketanke fordelt over 521 meter.

Men i stedet for at sende vand gennem tanke, kunne man jo også sende tankene gennem vandet - tænke de fire initiativtagerne

18

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

OMBYGGEDE SKIBE I første omgang så man på at ombygge eksisterende skibe til formålet, men det viste sig hurtigt at være for dyr en løsning.

Indtaget af frisk vand var anbragt 10 meter under skibet, bl.a. for at

minimere risikoen for lakselus, og samtidig forhindre at bølgegang kunne komme til at påvirke forholdene i tankene. Udledningen af vand fra skibet skete i samme højde. 50.000 TONS LAKS OM ÅRET Planen var at tage smolt med en vægt på 100 gram om bord, og slagte dem når de nåede 4,5 kilo. Målet var en produktion på 50.000 tons laks om året. Ideen var at Pure Atlantic skulle operere indenfor Norges økonomisk zone, men udenfor 12 sømils grænsen.

Besætningen skulle tænde 30 mand. 20 til at sejle skibet og 10 til at arbejde med fiskeopdrættet. DIREKTORATET SAGDE NEJ Men opdræt af laks er ikke noget man bare går i gang med i Norge. Det kræver en tilladelse, og i Pure Atlantic’s tilfælde hele 46 af slagsen. Det endte med et Nej fra Fiskedirektoratet, og dermed er det usandsynligt at projektet nogensinde bliver til andet end en spændende tanke.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA 2017 var et rekordår for norsk lakseeksport. Norge eksporterede 1 million ton laks for 64,7 milliarder norske kroner i 2017. Det er en øgning på 5 procent eller 3,4 milliarder norske kroner sammenlignet med 2016, og er den højeste eksportværdi for laks nogensinde. Fremgangen målt på mængde var på 2,8 prosent eller 27.000 ton set i forhold til 2016. Lakseprisen på samme niveau som i 2016 Gennemsnitlig eksportpris for fersk, hel laks var 60,34 norske kroner per kilo i 2017. Det var 0,26 kroner højere end i 2016. Gennemsnitlig eksportpris for fersk, hel laks har i løbet af 2017 varieret mellem 72,07 norske kroner per kilo i januar og 50,51 norske kroner i november. Gennemsnitlig eksportpris i januar var den højeste gennemsnitspris der er registreret for en enkelt måned. Stabil lakseeksport til EU på 73 procent Norge har eksporteret 736.000 ton laks til EU for 45,7 milliarder norske kroner i 2017. Det er en værdistigning på 1 procent og en volumennedgang på 2 procent eller 12.000 ton sammenlignet med 2016.

Danmarks største fiskerejede forsikringsselskab FONTE

A legr e ya Sans Bo ld Aleg reya SC Reg u l a r

Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab

FARVER

PANTONE CMYK RGB HEX

541 C 90, 55, 0, 20 7, 88, 151 #075897

PANTONE CMYK RGB HEX

429 C 0, 0, 0, 50 157, 157, 156 #9d9c9c

24 7 365 Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmeside

www.ff-gs.dk

KILDE: NOGES SJØMATRÅD

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • Høj daglig losse- og produktionskapacitet • Konkurrencedygtige råvarepriser • Konkurrencedygtige brændstofpriser • Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 8· 2 0 1 8

19


Fiskerbladet 8 2018  

Minister bakker op om oplægningsstøtte: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen bakker nu op om oplægningsstøtte til de fiskere der rammes af kvoter...

Fiskerbladet 8 2018  

Minister bakker op om oplægningsstøtte: Fiskeriminister Eva Kjer Hansen bakker nu op om oplægningsstøtte til de fiskere der rammes af kvoter...