Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · JULI 2017 NR. 6-7

Nye havbrug på vej Rekord landinger af tobis Fremgang for Hvide Sande Fiskeauktion

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 6-7-2017

TOPHISTORIE

10

KØB, SALG OG BYTTE I SKAGEN-FLÅDEN Rederiet Gitte Henning A/S er i gang med en ombygning af et mindre fiskeskib, som er købt i Thyborøn og som nu er blevet forlænget og under opgradering. Det sker i Thyborøn, hvor samme rederi har en større nybygning under udrustning. Samtidig har Gitte Henning A/S skilt sig af med glasfiber-nybygningen Sønderstrand, der blev leveret sidste år fra Sakskøbing. Den er solgt til Sverige i en byttehandel, hvor et norskbygget fiskeskib gik med hjem til Skagen.

11

4

Dansk fiskeri risikerer at blive sat under pres af ny EU-forvaltningsplan for fiskeri i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil arbejde for større fleksibilitet i reglerne.

POLITISK AFTALE BANER VEJ FOR FLERE HAVBRUG Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om at åbne op for øget havbrugsproduktionen i Danmark, forudsat at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Fremover vil der kunne gives miljøgodkendelser med krav til havbrugsvirksomhederne om, at de skal fjerne næringsstoffer fra havmiljøet, hvor dette er nødvendigt af hensyn til vandmiljøet.

6

5

GRENÅ FISKERIFORENING: DE SLÅR ILTEN IHJEL Beslutningen om at åbne op for nye havbrug falder ikke i god jord alle steder. Både fiskere, lokale politikere og græsrodsbevægelser er stærkt kritiske overfor beslutningen. De mener at havbrugene udgør en alvorlig trussel mod havmiljøet.

DANMARK STEMMER NEJ TIL NORDSØPLAN

DIGITALISERING SKABTE NY FREMDRIFT I HVIDE SANDE Tempoet er højt både før og ved selve fiskeauktionen i Hvide Sande, der er en del af Danske Fiskeauktioner A/S, der er en fusion mellem Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande Fiskeauktioner. Med fiskeriets store nedtur i ”nullerne” måtte auktionshusene vise omstillingsparathed og skabe et fundament som både tjente fiskernes, opkøbernes, auktionernes samt kundernes interesser for bedre indtjening og kvalitet. Det var ikke kun danske opkøbere også opkøberne i de primære eksportlandene som Italien, Spanien, Frankrig, Holland og Tyskland var blandt kravstillerne.

12

REKORD LANDINGER AF TOBIS I FISKEMELS- OG OLIEINDUSTRIEN Mængderne af tobis er ikke set større i mands minde, hvor den ene industritrawler efter den anden slår sine egne rekorder efter at fiskeriet på tobis blev givet fri den 1. april i år. I fiskemels- og fiskeolieindustrien siger administrerende direktør for TripleNine i Danmark, Peter Jensen, Thyborøn, at virksomheden i april satte ny rekord. De landede mængder udgjorde ikke mindre end 65.000 tons, og det ser ikke ud til at stoppe.


14

972 MIO. KR. SKAL FREMTIDSSIKRE DANSK FISKERI Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om fordelingen af midler fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020. I alt er der sat 972 millioner kroner af til en række tilskudsordninger, der skal fremme dansk fiskeri og akvakultur.

16

Det sydfynske værft Tuco Marine i Faaborg sætter nye standarder for fleksible workboats til havbrugerne med en nyudviklet komposit katamaran i ProZero serien. Båden er designet til opdrætsbranchen, hvor den skal tjene som platform i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og kranoperationer. Udviklingen af skibet er sket i et tæt samarbejde med branchen, fortæller værftets direktør Jonas Pedersen.

17

15

TORSKEKVOTER: FREM I VEST MEN TILBAGE I ØST

NY WORKBOAT FRA TUCO MARINE TIL HAVBRUGENE

1 MILLION KRONER TIL BEDSTE IDÉ OM UDSMIDSFISK Fisk under mindstemålet er for gode til at ende som fiskemel. Det mener Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen der vil udskrive en konkurrence om, hvordan man kan få mere ud af de fisk, som ikke sælges som spisefisk.

18

Ny rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd lægger op til en lille fremgang i den vestlige Østersø, mens det igen i år går tilbage i den østlige Østersø. Til gengæld er der lyse udsigter for 2019.

KOLOFON Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

ELDORADO FOR MILLIARDÆRER OG ANDET GODTFOLK Som udgangspunkt skriver vi kun om den professionelle del af branchen her i FiskerBladet. Men ingen regel uden undtagelse, og denne artikel er en undtagelse. Vi bryder reglen for at fortælle historien om en norsk elv - Altaelven - helt oppe i det nordligste Norge.

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · JULI 2017 NR. 6-7

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen.

Nye havbrug på vej Rekord landinger af tobis Fremgang for Hvide Sande Fiskeauktion

Næste udgave: 4. august 2017

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


POLITISK AFTALE BANER VEJ FOR FLERE HAVBRUG

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om at åbne op for øget havbrugsproduktionen i Danmark, forudsat at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Fremover vil der kunne gives miljøgodkendelser med krav til havbrugsvirksomhederne om, at de skal fjerne næringsstoffer fra havmiljøet, hvor dette er nødvendigt af hensyn til vandmiljøet. - Vi har haft en lang og god debat i Folketinget, og vi har fået afdækket en række emner, som knytter sig til havbrugsproduktion. Jeg er glad for, at der nu er bred enighed om at skabe mulighed for flere havbrug i Danmark. Vi har en klar ambition om, at Danmark skal have del i det voksende verdensmarked for akvakultur, samtidig med at vi sikrer balancen mellem vækst i havbrugsproduktionen og beskyttelse af havmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. MUSLINGER FJERNER NÆRINGSSTOFFER Havbrug kan fremover kompensere for merudledning af næringsstoffer ved f.eks. at opdrætte muslinger. Muslinger spiser plankton, og derfor

4

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

fjernes næringsstoffer fra havet, når man høster muslingerne. - Næste skridt er at få lavet den bekendtgørelse, der skal fastsætte de nærmere regler for miljøgodkendelse af havbrug med kompenserende marine virkemidler. Dette vil give havbrugerne bedre mulighed for at øge produktionen og producere flere fisk af høj kvalitet til forbrugerne, siger Esben Lunde Larsen. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har i forbindelse med lovbehandlingen indgået en aftale, der nærmere fastlægger, hvordan miljøhensyn sikres i forbindelse med godkendelse af havbrug, som benytter kompenserende marine virkemidler.

FAKTA OM DE KOMMENDE REGLER: Loven skaber hjemmel til at udstede regler, som gør det muligt at godkende havbrug med kompenserende marine virkemidler. Kravene til placering og omfang af kompenserende marine virkemidler vil afhænge af det konkrete havbrugs størrelse og beliggenhed samt af hav- og kystområdets miljømæssige råderum. Effekten af de kompenserende marine virkemidler (f.eks. muslinger) skal beregnes konservativt for at sikre, at der opnås den nødvendige reduktion af næringsstoffer i vandmiljøet. Der indføres krav om egenkontrol og tilsyn med havbrugenes kompenserende marine virkemidler, som skal dokumentere en tilstrækkelig fjernelse af næringsstoffer. Kompenserende anlæg skal placeres, hvor anlægget har den største miljømæssige effekt i forhold til fjernelse af næringsstoffer fra det eller de relevante kystvande eller havområder.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


GRENÅ FISKERIFORENING: DE SLÅR ILTEN IHJEL

Beslutningen om at åbne op for nye havbrug falder ikke i god jord alle steder. Både fiskere, lokale politikere og græsrodsbevægelser er stærkt kritiske overfor beslutningen. De mener at havbrugene udgør en alvorlig trussel mod havmiljøet.

- Det er en enorm forureningskilde. De forurener jo ligesom en grisefarm. De forurener med kvælstof. Mange steder i verden, hvor de har havbrug er der enorme områder omkring dem, der er døde, fordi de forurener så kraftigt, at de slår ilten ihjel, siger Anders Nymann Jensen, erhvervsfisker og formand for Grenå Fiskeriforening, til Ekstra Bladet.

- Vandkvaliteten i Kattegat har på baggrund af skatteydernes massive milliardinvesteringer været under gradvis forbedring, men ved at tillade flere nye havbrug lader politikerne nu hånt om denne enorme indsats, så vi i større omfang vil få iltsvind i farvandene og dermed et endnu mere forarmet fiskeliv. Det er helt urimeligt, siger Knud Andersen, formand for Levende Hav.

En af Danmarks førende havbiologer, professor på Århus Universitet Stiig Markager, advarer også imod den nye lov. Ifølge Markager vil havbrugenes store kvælstofudledning og den afledte algeopblomstring, iltsvind og forringelse af vandkvaliteten, gøre det vanskeligt at rette op på de problemer med næringsstoffer, der allerede er i Kattegat.

- Vi har store områder, hvor der er vindmøller. Vi har andre områder med grunde, hvor man heller ikke må fiske. Og så kan vi få havbrug, hvor vi heller ikke må være. Hvor må vi så være, spørger Anders Nymann Jensen.

POLITISK MODSTAND Norddjurs Socialdemokratiske borgmester, Jan Petersen: - På Djursland er vi imod havbrug til søs, men vi vil meget gerne være behjælpelige med at finde plads til saltvandsdambrug på land, således at man kan rense det forurenede vand, inden det ledes ud i havet igen, siger Jan Petersen.

GREENPEACE - Kattegat gisper allerede efter vejret, så det er dybt uansvarligt og stik imod Danmarks forpligtelser i forhold til EU-lovgivning og internationale aftaler at tilføje øget pres fra havbrugenes massive forurening, siger Magnus Eckeskog, havansvarlig hos miljøorganisationen Greenpeace.

Han bakkes op af Foreningen Levende Hav.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Også de danske lyst- og sportsfiskere frygter for de vidtrækkende natur- og miljøkonsekvenser nye havbrug vil medføre. Særligt risikoen for parasitten lakselus bekymrer Danmarks Sportsfiskerforbund. - En øget produktion af burfisk i Kattegat vil kunne medføre en eksplosiv vækst i parasitten lakselus, som det allerede er set i f.eks. Norge, Skotland og Irland, hvor de vilde bestande af særligt havørred men også laks flere steder er gået drastisk tilbage, siger Kaare Mannicke Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

KILDER: EKSTRA BLADET OG GREENPEACE

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

5


Fra den manuelle auktion over sild og hornfisk fra Ringkøbing Fjord ses her fra venstre mod højre auktionsmester, fmd. Ole Christensen, opkøber Hans Henrik Hededal Hansen, tidligere fiskeeksportør Knud Søndergaard og maven i højre side tilhører fiskeopkøber Jens Erik Pedersen fra Edgar Madsens Fiskeeksport.

AF JENS NØRGAARD

DIGITALISERING SKABTE NY FREMDRIFT I HVIDE SANDE Tempoet er højt både før og ved selve fiskeauktionen i Hvide Sande, der er en del af Danske Fiskeauktioner A/S, der er en fusion mellem Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande Fiskeauktioner. Med fiskeriets store nedtur i ”nullerne” måtte auktionshusene vise omstillingsparathed og skabe et fundament som både tjente fiskernes, opkøbernes, auktionernes samt kundernes interesser for bedre indtjening og kvalitet. Det var ikke kun danske opkøbere også opkøberne i de primære eksportlandene som Italien, Spanien, Frankrig, Holland og Tyskland var blandt kravstillerne. 6

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

En lang række faktorer var efter årtusindskiftet forklaringen på krisen i fiskeriet. Naturens luner med svigtende fiskeri efter tobis kombineret med faldende priser på flere arter, stramme reguleringer af fiskeriet med havdage og reducerede kvoter på især torsk var blandt de vigtigste udsagn fra den tid. Det er torsdag morgen den 20. april – solen er lige kravlet op over kimingen, der er stadig halvanden time til fiskeauktionen går i gang i Hvide Sande. I de store haller der vender ud mod sydhavnsbassinet, har der natten igennem været høj

aktivitet. En fuldautomatisk sorteringsmaskine kører på fulde omdrejninger og sørger for at de forskellige arter fladfisk kommer i de rigtige kasser alt efter vægt og klasse. To granvoksne medarbejdere fra natholdet i auktionshuset regulerer flowet til maskinen. Det er rødspætter – de sidste kasser fra en større landing forskellige arter med trawleren RI236 Lisbet Frich. Trawleren kom ind i løbet af natten i en pibende kuling og stod til forhaling for klargøring og tilførsel af brændstof. Lisbet Frich var én blandt flere kuttere der inden-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


for et halvt døgn lossede i Hvide Sande. I alt blev der indleveret 75,3 ton fisk på auktionen den pågældende nat. SØPAKKET FISK Det var mange forskellige arter, som torsk, stenbidder, kulsøer, rødspætter, ising, helleflynder, kulmule ect. blot for at nævne nogle, der skulle på den elektroniske auktion. Fiskene var alle i kasser fyldt med is, så de kunne holde sig friske. I deres kasser står de opdelt efter art og kvalitet i kølehuset. Det ligger i forlængelse af vaskehallen og sorteringsanlægget med mere som kontorfaciliteter til auktionshusets to formænd. Langt de fleste kasser var søpakket af fiskerne på havet umiddelbart efter fangst. Det er med til at sikre kvaliteten, og så sparer det tid i auktionshuset, der beskæftiger 25 medarbejdere i døgnvagt. De fleste tager sig af losningen fra skibene og sorteringen. Andre stabler kasser og sørger for at ”fodre” en stor automatisk vaskemaskine, så kasserne igen er klar, når fiskerne skal bruge dem på fangstrejserne. De resterende fem mand i kølehuset inklusive de to formænd har siden klokken lidt i fire i den tidlige morgenstund gået fiskene efter i sømmene. Kasserne har alle fået en label med en nøjagtig beskrivelse af, hvor fiskene er fanget og hvornår, skibets navn og registreringsnummer. Alt skal dokumenteres så evt. fejl eller dårlige fisk kan spores. Ude i kølehuset har enkelte nysgerrige og stedlige opkøbere været rundt og taget bestik af fangsterne på de mere end 75 tons – ”En fin dag” som en af de lokale bemærker! EUROPA FØLGER AUKTIONEN På førstesalen over vaskehallen ligger auktionsrummet. Klokken er lidt i syv hvor de første opkøbere begynder at indtage deres pladser ved bordene med en PCskærm foran sig. Det er som oftest lokale opkøbere – denne morgen

er der 7 tilstede. En tommelfingerregel siger, at der kan være op til 70 opkøbere tilmeldt auktionen fra hele det europæiske kontinent alt efter udbuddet. Sjovt nok er de fleste mellem 60 og 80 år. De kan følge udviklingen i Hvide Sande via den hjemlige computer, og slå til på det rigtige tidspunkt ligesom deres kollegaer i auktionslokalet. På bagkanten i auktionslokalet over hovedet på auktionsmesteren kan man ligeledes som tilskuer følge med i ”slaget” på en storskærm. Opkøberne i Hvide Sande kan derudover følge med og købte ind direkte fra auktionen i Thorsminde og Thyborøn. EN 80-ÅRIG ALDERSPRÆSIDENT Opkøberne sidder allerede dybt koncentreret og gør notater alt imens smådrillerierne fyger hen over hovederne. Alderspræsidenten er den 80-årige Hans Henrik Hededal Hansen. Han er tidligere vognmand og har derudover haft filetfabrik på havnen hvor Vestfisk ligger i dag. Hans Henrik Hededal Hansen sidder på de forreste pladser i auktionslokalet. Hørelsen er ikke længere hvad den har været. Til gengæld springer han som en ”vårhare” fra sin plads til kaffemaskinen og sørger for at de andre får en tår af brygget. Det gør han samtidig med at han er koblet op til sine kunder via en øresnegl og således er klar til at trykke på knappen, når han øjner et godt køb for ”næsen” af de andre. Foran Hans Henrik Hededal sidder den næstældste opkøber 79-årige Erling Larsen, der har været med siden 1969. Han er fast opkøber for Hvide Sande Røgeri. Modsat Erling Larsen – på bagerste række sidder søskendeparret Ann Malene og Jens Nicolai Vejlgaard. Begge har været i faget som opkøber i henholdsvis 22 og 25 år. Søskendeparret er nærmest en institution ved auktionerne, hvor de supplerer hinanden. På den modsatte side af auktionshallerne på Rødspættevej, har parret deres ”lille” virksomhed

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Danmarks eneste kvindelige auktionsmester, Laila Hansen, dybt koncentreret umiddelbart før auktionsstart.

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

7


Formand i auktionshallerne i Hvide Sande, Bjarne Christensen, under inspektion af dagens mange fiskearter som her søpakket torsk fra Nordsøen. med kontor, kølerum og sorteringsborde, hvor de ompakker noget af deres opkøb fra morgenens auktioner før fiskene sendes ud af landet eller til hjemlige modtagere. DEN ENESTE KVINDELIGE AUKTIONSMESTER Når klokken falder i slag klokken 7:00 er det Danmarks eneste kvindelige auktionsmester, Laila Hansen, der træder i karakter. Det er hende der styrer slaget. I 1996 blev

Laila fastansat på auktionskontoret, hvor hun begyndte i et barselsvikariat i 1987. Hver morgen møder hun ind klokken 06:00 undtaget weekenderne. Selve auktionen varer i halvanden time såfremt alt flasker sig, fortæller Laila Hansen. Så snart jeg lukker ned stormer opkøberne ud af lokalet og ned på deres medbragte gaffeltrucks, hvorefter de ”suser” - i ordets bogstaveligste forstand ind i kølerummet for at hente de

kasser med fisk der ofte skal langt ud på eksportmarkederne. Kølebilerne er kørt til ramperne. Der skal læsse og det skal gå stærkt, det er fødevarer vi har med at gøre, siger Jens Nicolai Vejlgaard, med højrøstet stemme, så ingen er i tvivl om at han er på jobbet. Tilførslerne til dagens auktion har været fin og priserne rimelige, når han at sige til FiskerBladets udsendte. Det gælder om at have øjne med sig, for søskendeparret Ann Malene og Jens Nicolai kører som gjaldt det livet! MODSTAND MOD NYE TIDER I mellemtiden er auktionsmesteren Laila Hansen - mor til en dreng og en pige, gift og inkarneret golfspiller (HC24) - tilbage på sit kontor for at gøre regnskabet op. Folk kommer løbende ind for at betale regningerne og i baggrunden sidder bogholderen og har styr på tallene m.m.. Det er Vinni Ruby, der normalt sidder på fiskeauktionen i Thyborøn. To dage om ugen er hun dog at finde i Hvide Sande. Hendes

8

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

mand er fisker og ofte på havet i længere tid. - Så er jeg ligesom nød til at finde på noget andet at gå op i. Vinni Ruby blev i 1972 ansat i samlecentralen i Thyborøn og i 1977 var jeg partner. Senere blev det til Danske Fiskeauktioner A/S som jeg er medejer af. - Det begyndte med to samlecentraler i Thyborøn. Dem slog vi sammen i 2001 og kort tid efter fik vi tilbudt at købe Thyborøn Fiskeauktion som vi overtog i 2007. Medvirkende var, at fiskerne var begyndte at søpakke fangsterne, hvilket førte til stigende kvalitet og bedre priser. Nu var der ikke længere samme behov for samlecentralerne, fortæller Vinni Ruby videre. - I Thyborøn måtte vi erkende, at det handlede om at være proaktiv og innovativ ellers ville vi tabe spillet om fiskeauktionerne. Så i 2001 brød vi med hidtil praksis og indførte internetauktionerne. I 2008 fulgte den digitale verden med til hvide

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Sande. Der var enorm modstand blandt opkøbere og fiskere mod de nye tider, kommer det spontant fra auktionsmester Laila Hansen. I dag er der ingen der vil undvære systemet, fortsætter Vinni Ruby. FREMSYNETHED VEJEN FREM - Jeg vil vove den påstand at den fremsynethed vi udviste i ”nullerne” er medvirkende til, at Danske fiskeauktioner A/S i dag er på vej frem. Kvotereguleringerne har gjort deres til at det ser fornuftigt ud for fiskerne. Tilstrømningen af fisk til auktionerne kan vi kun hilse med tilfredshed. Sidst men ikke mindst, så er fiskerne gode til at gøre brug af alle tre auktioner i henholdsvis Hvide Sande, Thorsminde og Thyborøn. To personer er det centrale omdrejningspunkt for auktionsmester Laila Hansen. Personerne er formænd for auktionshallerne, brødrene Bjarne og Ole Christensen, der tjekker ind hver morgen klokken 03:45 for at kontrollere fiskearternes kva-

litet, der igen er udslagsgivende for prisfastsættelsen ved starten på auktionen. Bjarne Christensen har været med på auktionen gennem nu 25 år. Han er tidligere fisker, og som broderen ved han hvad han har med at gøre. Fisk har alle dage været et tema i familien. - Der er 15 mand på vagt om natten. De sorterer og sætter på plads. Laver labels klar til de enkelte kasser og så kommer jeg og kvalificerer. Klokken syv - helst inden - skal jeg melde klar til auktionsmesteren. Når auktionen så slutter og opkøberne har hentet deres fisk går vi i gang med rengøringen af hallerne, sorteringsmaskiner ect.. Herefter gentager spillet sig frem til næste morgen. SNAK OVER FISKEN - Der er dog en undtagelse der fraviger reglen. Får vi tilført fisk fra Ringkøbing Fjord lige bag os, så har de fisk deres helt egen auktion, som min bror Ole står for. Det fore-

Trawleren RI236 Lisbeth Frich efter losning og forhaling og klargjort til næste togt.

går på den kendte gode gammeldags maner et par gange om ugen alt efter tilførsel klokken 10. Her byder ind og samtidig går snakken hen over fisken. Lidt nostalgi er der fortsat her i auktionshuset. På formand Ole Christensens auktion var der en tre-fire kasser sild af den gode halvfede slags og nogle kasser hornfisk. Sildene købte den

80-årige ”alderspræsident” Hans Henrik Hededal Hansen til en kunde i Lemvig. Hornfiskene tog den 79-årige opkøber Erling Larsen, der købte dem til Hvide Sande Røgeri. De 75,3 tons fisk blev torsdag den 20. april solgt for 1.388.000 kr.. I 2016 blev der landet 8.904.711 kg fisk til en værdi af: 156.106.574,00 kr. i Hvide Sande.

MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Overhaling og reparation af dieselmotorer, turboladere, gear og propeller • Stort udvalg af reservedele nye og brugte • Service 24 timer i døgnet - året rundt • Totalleverandør af komplette fremdriftssystemer Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn Tlf.: 9622 1100  www.vms.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

9


AF BENT MIKKELSEN

KØB, SALG OG BYTTE I SKAGEN-FLÅDEN

Rederiet Gitte Henning A/S er i gang med en ombygning af et mindre fiskeskib, som er købt i Thyborøn og som nu er blevet forlænget og under opgradering. Det sker i Thyborøn, hvor samme rederi har en større nybygning under udrustning. Samtidig har Gitte Henning A/S skilt sig af med glasfiber-nybygningen Sønderstrand, der blev leveret sidste år fra Sakskøbing. Den er solgt til Sverige i en byttehandel, hvor et norskbygget fiskeskib gik med hjem til Skagen. Gitte Henning A/S har udvidet flåden gennem købet af rejetrawleren E-Line, som er et 17-meter fiskeskib, der i næsten 10 år har fisket rejer langs den jyske vestkyst. Sådan er det ikke mere, thi skibet er sendt til Kynde & Toft i Thyborøn for at gennemgå en radikal ombygning og modernisering. Det er stort set et helt nyt skib på det oprindelige hovedmaskineri. Skibet er næsten ryddet for alt opstående, og skroget er blevet forlænget med tre meter. Derefter er Thyborøn-værkstedet gået i gang med at bygge hele skibet op på ny. Der bliver ny aptering på fordækket, ligesom der er lavet et helt nyt styrehus på toppen af apteringen. Alt sammen i aluminium for at spare på vægten om bord. E-Line har i forbindelse med salget skiftet navn til Nordstrand og er blevet registreret i Skagen med havnenummeret S 43. Det ventes at blive færdig i løbet af nogle måneder – i øvrigt sideløbende med nybygningen Frida Amalie,

10

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

som tillige er under udrustning hos Kynde & Toft i Thyborøn. Frida Amalie er et søsterskib til Stefanie, som kort før jul 2016 blev leveret til Fiskeriselskabet Stefanie HM 349 ApS, der er stiftet af Gitte Henning A/S og fiskeskipper Brian Bloch Larsen. Frida Amalie og Stefanie hører til i en anden klasse end Nordstrand. De to nybygninger er 32 meter i længden og 9 meter i bredden og fiskeri primært efter konsumfisk med trawl eller snurrevod. SVERIGE Gitte Henning A/S har solgt det næsten nye glasfiberskib Sønderstrand (S 45), som blev leveret i sommeren 2016 fra Bredgaard Bådeværft ApS i Sakskøbing. Skibet er afstået til Lysekil i Sverige i en byttehandel, hvor den svenske ejer/fisker afleverede sit eksisterende fiskeskib og fik Sønderstrand

i bytte. Der har formentlig også være yderligere midler involveret for at handelen kunne gå op. Den næsten nye Sønderstrand er nu endt i hænderne på den 30-årige fisker Niklas Upper fra Lysa, som skal bruge nyerhvervelsen til det kvalitetsfiskeri, han har drevet i Kattegat sammen med sin far. De har gennem en årrække opbygget et fiskeri efter bl.a. hummer, krebs, sild og makrel, som sælges via egen fiskeforretning. Den ligger i Lysekil og hedder LL91 Koket, hvor bl.a. de nykogte hummere og krebs sælges direkte til kunder. - Vi ser frem til at arbejde med det nye skib, som ligger godt på søen, fortæller Niklas Upper. Sønderstrand har i forbindelse med salget skiftet navn til Kristina med Lysekil som hjemhavn og har overtaget den gamle Kristinas havnenummer LL91. Den ejes formelt af selskabet LL91 Fisk- och

Skaldjur AB, som ejes af Niklas Upper og faren. Den gamle Kristina er med i handelen mellem Skagen og Lysekil. Den havde navnet Kristina LL91 og er nu overtaget af Gitte Henning A/S og ligger p.t.. i Skagen. Den har endnu ikke fået noget navn i dansk regi. Skibet er en 40 fods Selfa Kystsjark, som blev leveret fra Norge i december 2007 til fiskerfamilien Upper i Lysa. Den er udstyret med not for at fiske makrel og sild så skånsomt som overhovedet muligt – en del af konceptet i fiskeforretningen i Lysekil. Selfa Kystsjark er en standard båd, der bygget af Selfa Arctic, der har adresse i Trondheim. Skibet måler 12,20 meter i længden og har en bredde på 4,0 m. Med en dybgang på 1,8 m. Der er stort arbejdsdæk, som bl.a. er blevet brugt til hummertejner under det svenske fiskeri. Der et lastrum på 18 kubikmeter. Skibet er udstyret med en Cummins diesel på 285 hk.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


J E N

DANMARK STEMMER TIL NORDSØPLAN

Dansk fiskeri risikerer at blive sat under pres af ny EU-forvaltningsplan for fiskeri i Nordsøen, Kattegat og Skagerrak. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil arbejde for større fleksibilitet i reglerne. Ny forvaltningsplan for fiskeriet i Nordsøen, herunder Skagerrak og Kattegat, er undervejs i EU og skal sikre et bæredygtigt fiskeri af arterne i farvandene. Den såkaldte Nordsøplan skal bl.a. regulere fiskeriet efter en række vigtige arter som torsk og rødspætte samt beskytte torskebestanden i Kattegat, der ofte bliver fanget som bifangst i jomfruhummerfiskeriet.

tages hensyn til bifangst af torsk, selv om bestanden faktisk er inde i en positiv udvikling, som vi f.eks. ser i Kattegat i øjeblikket. Derfor stemmer vi nej til forslaget, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forslaget fra EU tager ikke særlige hensyn til f.eks. hurtigt voksende bestande eller socioøkonomiske forhold i kvotefastsættelsen, og Danmark kan derfor ikke bakke op om det nuværende udkast.

BEHOV FOR FLEKSIBILITET De seneste år har forvaltningen af jomfruhummerfiskeriet i Kattegat taget hensyn til torskebifangsten ved at fastsætte en højere kvote, der betyder, at gode spisetorsk ikke ender med at blive smidt over bord, men i stedet kan bringes i land. Danmark vil fortsat arbejde for, at en sådan model kan videreføres.

- Det er afgørende, at vi får skruet en forvaltningsplan sammen, som holder hånden under bestandene uden at volde unødige problemer for fiskerierhvervet. Den balance, mener jeg ikke, at EU har ramt i denne omgang, hvor der ikke

- Vi har hidtil formået at have så tilpas fleksible regler, at vi har fået et levedygtigt jomfruhummerfiskeri og samtidig har undgået udsmid af gode spisetorsk. Fra dansk side vil vi arbejde for at den fleksible linje fortsættes og

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

indarbejdes i forvaltningen, når Europa-Parlamentet skal drøfte Nordsøplanen efter sommeren, siger Esben Lunde Larsen. Udover Nordsøplanen barsler EU også med et nyt forslag om tekniske foranstaltninger i fiskeriet. Også her stemmer Danmark nej til forslaget, som i udformningen

af nye redskaber er ufleksibelt og kan være begrænsende for erhvervet. - Det er ikke rimeligt, at reglerne er så rigide at det ikke er muligt at foretage ændringer af fiskeriredskaber på baggrund af hensyn til økosystemet eller socioøkonomi, siger Esben Lunde Larsen.

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

F I S K E R B L A D E T / 6 - 7· 2 0 1 7

11


Den danske trawler AS202 Neptun af Grenå, gør klar til nyt togt efter losning i Skagen.

AF JENS NØRGAARD

REKORD LANDINGER AF TOBIS I FISKEMELS- OG OLIEINDUSTRIEN Mængderne af tobis er ikke set større i mands minde, hvor den ene industritrawler efter den anden slår sine egne rekorder efter at fiskeriet på tobis blev givet fri den 1. april i år. I fiskemels- og fiskeolieindustrien siger administrerende direktør for TripleNine i Danmark, Peter Jensen, Thyborøn, at virksomheden i april satte ny rekord. De landede mængder udgjorde ikke mindre end 65.000 tons, og det ser ikke ud til at stoppe.

Efter mange års nedtur på kvotestørrelserne lykkedes det sidste år Danmark at forhandle sig frem til en løsning på 486.115 tons med EU-kommissionen. Det er den højeste kvote i ti år. De danske fiskere sidder på 94 procent af kvotestørrelsen svarende til 458.500 tons, fortæller Peter Jensen videre.

12

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

Ifølge direktør for Marine Ingredients, Anne Mette Bæk Jespersen, skyldes den høje kvote, at tobisbestanden grundlæggende har det rigtig godt. - Vi ser nu tobisbestanden vender tilbage til tidligere tiders størrelse, og forventer den bedste sæson i adskillige år.

Fra EU’s side har der gennem årene været et kvotemæssigt svigt i forhold til tobisfiskeriet. Man kan kun håbe at EU’s myndigheder har lært af deres nedskæringspolitik, således at fiskeriet fremover relaterer sig til de faktiske forhold, kommer det spontant fra fiskerne i de store danske fiskerihavne.

SKRABETOGT VISTE STOR ÅRGANG Det var baggrunden for at biologerne i oktober/november sidste år lavede et såkaldt skrabetogt survey efter tobisyngel. Togtet som FiskerBladet blandt andet omtalte i det sene efterår, skulle ifølge fiskemel- og fiskeolieindustriens interesseorganisa-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


også kendt som område 1 til område 2, sidstnævnte dækker stort set den jyske vestkyst. Her er der i øjeblikket ifølge eksperterne rigeligt med fisk. Modsat fiskeriet på Doggerbanke, der typisk varer op til en uges tid med sejlads frem og tilbage plus fiskeri, er der kortere vej til område 2. Skibene er ikke længere ude end fire til seks timers sejlads fra Thyborøn, fortæller adm. direktør Peter Jensen, TripleNine. Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er 90 procent af tobisfangsterne svarende til 69.112 tons taget i område 1 ved Doggerbanke. I område 2 var der ved indgangen til maj måned fanget 7,210 tons. Den store tobiskvote forventes at holde de danske fiskemels- og fiskeoliefabrikker, beliggende i Thyborøn, Hanstholm og Skagen, beskæftiget i døgndrift i sæsonen. Knap 100 danske fiskefartøjer fisker efter proteinfiskene, der med deres råvareleveran-

tion Marine Ingredients Denmark underbygge at tobisbestanden var på vej frem. Med skrabetogtet blev det underbygget af biologerne, at ”en stor årgang tobis var på vej”! Efterfølgende har man jo ved selvsyn kunnet fastslå rigtigheden ved de omfattende tobislandinger der allerede har fundet sted. Optimismen blandt fiskerne på vestkysten er bestemt positiv. Det understregede formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend Erik Andersen, på Hanstholm Fiskeriforenings generalforsamling fredag den 31. marts. Formanden henviste til fiskeriminister Esben Lunde Larsens udsagn om, at dansk fiskeri befinder sig i et forår: -efter syv dårlige år, skal vi nu have syv gode år! Tobis sæsonen strækker sig fra den 1. april til 31. juli, men begynder typisk at ebbe en

smule ud omkring Sankt Hans. Kvaliteten var 4 uger efter start i top. Derimod svingede det lidt i de første uger efter sæsonstart grundet for lidt fedt på fisken. Tobis er en bundfisk der foretrækker grov sandbund, hvor den ynder at grave sig ned. Arten er en vigtig del af fødegrundlaget for mange større fisk og havfugle i Nordsøbassinet. Den bliver mellem 15 og 20 cm lang. Når den netop nu kan fanges i de mængder som modtagerne TripleNine og FF Skagen oplever, så hænger det sammen med, at fisken i forårsmånederne med stigende havtemperaturer er vild med at svømme frit omkring. DOGGERBANKE TRÆKKER Siden tobis sæsonen blev indledt, har fangstområdet ændret sig en smule i forhold til starttidspunktet. Fiskerne er igen begyndt at flytte sig fra det gammelkendte og traditionsrige fiskeområde Doggerbanke, i dag

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

cer, sørger for at holde dampen oppe i kedlerne på fabrikkerne. EKSPORT FOR 1. MIA. KR. I årene 2010 til 2016 solgte de danske forarbejdningsfabrikker marine ingredienser i form af fiskemel og fiskeolie for gennemsnitlig 850 millioner kroner. Og det var vel at mærke i årene, hvor kvoterne var væsentlig lavere end i år. Vi kan derfor forvente, at dette års tobisfiskeri kan indbringe en eksportværdi for Danmark på op mod 1 mia. kroner. Også i fiskeriet efter blåhvilling, hvor fiskeriet gik i gang den 1. marts, kan TripleNine i Thyborøn melde om god tilgang. Starten på fiskeriet blev forsinket! De norske fiskere skulle først afslutte deres loddekvote i islandsk zone. Her har nordmændene pr. tradition en meget stor andel, og det skulle fiskes før de kunne gå efter blåhvilling, som flere af deres danske kollegaer, 100 til 200 sømil vest for Irland.

Dansk Fartøjsforsikring har forsikret fiskefartøjer i 125 år, og er et forsikringsselskab, der er ejet af fiskerne. Vi tilbyder: • Kaskoforsikring uden aldersfradrag ved skade • P&I samt passageransvarsforsikring • Arbejdsskadeforsikring til konkurrencedygtige præmier • Vi tilbyder også forsikring til lyst- og erhvervsfartøjer • Privatforsikring bl.a. indbo-, hus- og autoforsikring Få et uforpligtende tilbud – udfyld enten en tilbudsformular på vores hjemmeside www.dfff.dk eller kontakt en af vores medarbejdere på telefon: Jan Vest Jensen 21 78 31 45 (Nordjylland) Harry Back 20 22 97 33 (Øvrige Jylland) Michael Espersen 40 12 92 63 (Sjælland og øerne) Jesper Møller-Hansen 40 44 54 26 (Bornholm)

DANSK FARTØJSFORSIKRING A/S Vi ønsker at være kendt for: • den hurtige erstatningsudbetaling • den effektive skadesbehandling • den personlige betjening Dansk Fartøjsforsikring • Havnegade 15 • 9400 Nørresundby • Tlf. 96 31 85 85

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

13


972 MIO. KR.

SKAL FREMTIDSSIKRE DANSK FISKERI

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om fordelingen af midler fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020. I alt er der sat 972 millioner kroner af til en række tilskudsordninger, der skal fremme dansk fiskeri og akvakultur. Med aftalen afsættes der blandt andet flere midler til investeringer i fartøjer, der kan give fiskere tilskud til fx nye redskaber eller ombygninger ombord. Som noget nyt bliver det også muligt at søge om støtte til investeringer i arbejdsmiljø. Samtidig er der øremærket 53 mio. kroner til forskellige initiativer målrettet kystfiskeri. - Det er vigtigt, at vi fremtidssikrer dansk fiskeri, og derfor er jeg meget tilfreds med, at alle Folketingets partier er blevet enige om en aftale, som virkelig kan give vind i sejlene

for både de større fartøjer og de små kuttere. Det skal skabe mere liv på havnene rundt omkring i landet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Rammen for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020 er på ca. 972 mio. kr. og heraf finansieres ca. 70 pct. af EU-midler. EU-finansieringsprocenten er forskellig fra ordning til ordning. Aftalen vil blive indbudgetteret på finansloven for 2018. Inden aftalen kan udmøntes, skal Danmark indsende en programændring til Kommissionen. - Livet langs kysterne i Danmark trænger til en saltvandsindsprøjtning. Den har vi nu sikret i denne aftale, hvor der bliver flere midler til understøtte landdistrikterne og kystsamfundene gennem arbejdspladser og et særligt fokus på turismen i de her områder. Jeg er tilfreds med, at vi har fået ændret en planlagt besparelse på fiskeri-aktionsgrupperne (FLAG) til, at de nu rent faktisk får ekstra midler. Hvert år er der 17,2 mio. kr.( mod tidlige år 16 mill) direkte til landdistrikterne med den

14

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

her aftale, siger Ib Poulsen, fiskeriordfører for Dansk Folkeparti. - Den bedste måde at fremtidssikre dansk fiskeri er ved at beskytte havmiljøet, så der også er fisk at fange i fremtiden. Det er derfor et vigtigt element i aftalen, at der nu bliver afsat flere penge til ordninger, der sikrer samspil mellem fiskeri og miljø, så vi eksempelvis kan fremme det skånsomme kystnære fiskeri som ikke ødelægger havbunden, siger Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten. - Dansk fiskeri og akvakultur er kendt for at levere produkter af høj kvalitet, og med den her aftale giver vi rigtig gode forudsætninger for, at sektoren kan fortsætte den innovation og nytænkning, der har gjort Danmark til en af Europas største fiskerinationer, siger Carsten Bach, fiskeriordfører for Liberal Alliance. EU Kommissionen skal godkende de ændringer, som er foretaget ift. den nuværende periode 2014-17.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


TORSKEKVOTER:

FREM I VEST MEN TILBAGE I ØST

Ny rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd lægger op til en lille fremgang i den vestlige Østersø, mens det igen i år går tilbage i den østlige Østersø. Til gengæld er der lyse udsigter for 2019. Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har offentliggjort deres biologiske rådgivning for fiskeriet i Østersøen. Ligesom sidste år er der lagt op til lave kvoter for dansk fiskeri. I den vestlige Østersø anbefales det at hæve torskekvoten med 8 procent efter sidste års reduktion på 56 procent, mens der i den østlige Østersø anbefales en reduktion i torskekvoten på 28 procent, og her blev der også sidste år skåret 25 procent af kvoten. På længere sigt er der dog mere positive toner, og 2019 kan blive et bedre år i den vestlige Østersø, når de torsk, der endnu er for små til at fange, har vokset sig store. - Danske fiskere i Østersøen har været igennem en hård tid, og vi må nok sande, at det heller ikke bliver i år, de kan lade champagnepropperne springe. Men vi skal glæde os over de små lyspunkter, som når torskekvoten i den vest-

lige Østersø går frem efter flere års tilbagegang, og i 2019 kan det igen se lyst ud for fiskeriet. Til gengæld er det bekymrende, at vi igen ser en tilbagegang for torskekvoten i den østlige Østersø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Sidste år blev torskefiskeriet i Østersøen ramt af store kvotereduktioner, som blandt andet betød, at regeringen og Dansk Folkeparti måtte støtte erhvervet med en kompensationsordning på op til 24 mio. kroner. GODT UDGANGSPUNKT FOR FORHANDLINGER Den biologiske rådgivning for fiskebestandene danner grundlag for de kommende politiske forhandlinger om kvoterne. I år falder det sammen med, at Danmark fra 1. juli overtager formandskabet i BALTFISH – samarbejdsforum mellem Østersølandene om fiskeriforvaltningen i Østersøen – og kan

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

give gode betingelser for forhandlinger om kvoterne. - Jeg havde håbet på en bedre biologisk rådgivning i år, og det synes jeg også, at fiskerne har fortjent. Når det er sagt, så tror jeg dog på, at vi kan få forhandlet nogle fornuftige kvoter hjem til Danmark, og jeg trækker nu i arbejdstøjet og går i dialog med erhvervet og LF ventilation_Q mine ministerkollegaer i11/01/05 Østersø-

regionen. Jeg vil som formand for BALTFISH gøre meget for at hjælpe fiskerne i denne sag, og én af de ting, jeg vil diskutere, er de socioøkonomiske konsekvenser af så drastiske kvotereduktioner, som vi har set, iger Esben Lunde Larsen. Forud for efterårets kvoteforhandlinger i EU vil Lunde Larsen besøge samtlige medlemslande i 8:53 Side 1 BALTFISH.

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.5555 Smedevænget 3 ••4700 7777 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

15


AF JENS NØRGAARD

NY WORKBOAT FRA TUCO MARINE TIL HAVBRUGENE

Det sydfynske værft Tuco Marine i Faaborg sætter nye standarder for fleksible workboats til havbrugerne med en nyudviklet komposit katamaran i ProZero serien. Båden er designet til opdrætsbranchen, hvor den skal tjene som platform i forbindelse med forskellige arbejdsopgaver og kranoperationer. Udviklingen af skibet er sket i et tæt samarbejde med branchen, fortæller værftets direktør Jonas Pedersen.

Konstruktionen er tilpasset de vidt forskellige arbejds- og kranopgaver der følger med i opdrætsbranchen, hvor tunge løft ved f.eks. netskifte, fodringsarbejde, undervandsinspektion, oprensning og almindelig vedligehold er dagligdag. Medarbejderne ombord får en ideel platform til at udføre de forskelligartede opgaver, der ikke nødvendigvis tvinger dem i havn mellem indsatsområderne.

hus med plads til besætningens accommodation. Indretningen betyder at fartøjet er særdeles velegnet til operationer til søs af længere varighed.

Katamaranen er således udstyret med værksted, omklædningsrum og toiletter i umiddelbar tilknytning til det fremmonterede styre-

STÅLBÅDENES AFLØSER Det er havbrugernes brancheorganisation der har udfordret Tuco til at komme med en innovativ

Ved håndtering af tunge emner med bl.a. skibets kran, er katamaranen udstyret med et effektivt ballastsystem, der på 6 minutter sikrer den nødvendige stabilitet for at opgaven kan løses.

løsning som alternativ til de tunge stålbåde, der i mange år har været fremherskende i branchen og fortsat er det.

Det betyder på den lange bane besparelser der kan mærkes, fortæller Tuco Marine’s direktør Jonas Pedersen til FiskerBladet. Dertil kommer en miljøgevinst i form af mindre NOx udledning med mere.

Stålbådene sejler generelt med lavere hastighed omkring 9 til 11 Katamaranen er vedligeholdelsesknob. Katamaranen, der måler 14,95 meter i længden, 7,80 meter fri da den er opbygget i kompoi bredden og en dybgang på ca. sit. Det sikrer en høj styrke og lav 1,4 meter udstyres med 2 Volvo vægt, hvilket igen kan aflæses i Penta D-13 dieselmaskiner. Hver driftsomkostningerne. Endelig kan maskine yder 800 HP og sikrer nævnes, at katamaranen udstyres fartøjet en servicefart på over 20 med 2 stk. bow thruster. Begge har knob. Brændstofforbruget er ca. et tryk på 400 kg via hydrauliske 30 procent mindre end de tungere pumper som er koblet op på de to Hundested Propeller 20/11/03 20:28 Side 1 og langsommere stålalternativer. hovedmotorer.

Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

16

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


1 MILLION KRONER TIL BEDSTE IDÉ OM UDSMIDSFISK

Fisk under mindstemålet er for gode til at ende som fiskemel. Det mener Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen der vil udskrive en konkurrence om, hvordan man kan få mere ud af de fisk, som ikke sælges som spisefisk. - Alt for meget god fisk ender som forholdsvis billigere produkter, fordi det er ikke muligt at udnytte fisken bedre. Jeg vil gerne udskrive en konkurrence om at nyttiggøre disse fisk yderligere. Det kan være, at kosmetikindustrien, fødevareindustrien eller nogle tredje kan få gavn af disse fisk. Jeg er sikker på, at der er et potentiale til at få mere ud af discardfisken, end vi gør i dag, siger Esben Lunde Larsen. Præmien er 1 million kroner, som skal bruges på realisering af ide-

en, og alle med gode ideer kan deltage. Eneste krav er, at vinderideen efterfølgende føres ud livet. Pengene kommer fra Miljø- og Fødevareministeriets egne midler til forskning, og konkurrencen forventes at blive udskrevet formelt til sommer. STORE MÆNGDER Discard eller uønsket bifangst er en stor udfordring i hele verden. Tidligere opgørelser har skønnet, at der alene i Nordsøen bliver der hvert år går mange hundretusin-

de tons uønsket fisk i fiskernes garn. - Danske fiskere er dygtige til at fiske selektivt, men når man ser det sort på hvidt, så er det meget store mængder fisk, som ikke udnyttes optimalt. Hvis vi får mere ud af den fisk, som ryger med som uønsket bifangst, vil det bidrage til, at vi får et mere bæredygtigt fiskeri. Derfor ser jeg frem til, hvad denne konkurrence kan bringe af nye ideer, siger Esben Lunde Larsen.

DXC

DZC

(V)DZC

DL36

MOTORERNE MOTORERNE OVERHOLDER DE NYE EMISSIONSKRAV. DZC engine range OVERHOLDER DE NYE TYPETIER 6/82DZC TIER 2 EMISSIONSKRAV. TYPE 6/8 DZC OP OPTIL TIL2400 2400HK. HK Medium speed engine, turbocharged & intercooled, available in Anti-clock and Clock rotation. Can run on diesel, heavy fuel, vegetable oil, animal greases, ... Dual fuel execution is also possible.

FORHANDLER6DZC AF 1500kW @ 1000rpm ABC-MOTORER:

8DZC 2000kW @ 1000rpm

Sydhalevej 4-6 - 7680 Thyborøn - Tlf. 97 83 12 05 - Fax 97 83 16 78 - mail: kt@kyndeogtoft.dk Anglo Belgian Corporation nv - Wiedauwkaai 43 - 9000 Gent ( Belgium )

Sydhalevej 4-6T +32 • 7680 Thyborøn •-Tlf. 97 83 12 05 • Fax 97 83 16 78 (0)9 267 00 00 - F +32 (0)9 267 00 67 E info@abcdiesel.be - www.abcdiesel.be mail: kt@kyndeogtoft.dk • www.kyndeogtoft.dk Member of the Ogepar group - www.ogepar.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 6- 7· 2 0 1 7

17


AF MARTIN UHLENFELDT

ELDORADO FOR MILLIARDÆRER OG ANDET GODTFOLK

Som udgangspunkt skriver vi kun om den professionelle del af branchen her i FiskerBladet. Men ingen regel uden undtagelse, og denne artikel er en undtagelse. Vi bryder reglen for at fortælle historien om en norsk elv - Altaelven - helt oppe i det nordligste Norge. Der er travlt i Alta lufthavn i disse dage. Den halvsøvnige provinslufthavn modtager normalt et enkelt direkte fly fra Oslo om dagen. Lige til at overkomme. Men i perioden fra Skt. Hans og frem til midten af juli er situationen en helt anden.

18

F I S K E R B L A D E T / 6-7· 2 0 1 7

Her vælter det ind med fly. Små fly, store fly - og så de helt store privatfly som kun milliardærer har råd til. Et af de største fly der holder vingetip ved vingetip i den lille lufthavn, tilhører en 82-årig canadisk

dame. Som alle andre der i disse dage søger op til Altaelven er hun lidenskabelig laksefisker. Så lidenskabelig, at hun er fløjet til Alta hver eneste sommer i mere end 20 år. Nok er hun oppe i årene, men hun kunne ikke drømme om

at blive væk så længe benene kan bære og laksen springer. Og det gør den Altaelven. FÅ FISKEKORT Den 49 kilometer lange elv, som ligger i den vestlige del af Finn-

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA Laksen (Salmo salar) lever naturlig i den nordlige del af Atlanterhavet. I Europa lever den fra kysten af det nordlige Portugal i syd, til Petchora i Rusland i nord - samt i Storbritannien, Irland og på Island. På Grønland finnes det en bestand i elven Kapsigdlit ved Godthåbfjorden. Laks gyder fra oktober til december, og æggene ligger nedgravet i elvegruset til de udklækkes i april/ maj. I løbet af to til fem år udvikler 0,5 til 2 procent af dem til smolt, og de er dermed klar til at vandre ud i havet. Fisken er da omtrent 12 til 18 cm lange. Vel fremme i havet, kan den naturlige dødelighed være stor, og den varierer meget fra år til år. Efter to til fire år bliver laksen kønsmoden og starter gydevandringen tilbage til den elv den kom fra. KILDER: MILJØDIREKTORATET

mark fylke, er kendt for sine meget store laks og sit eksklusive fiskeri. Fiskekort kan købes fra Alta Laksefiskeri Intressentskap, men kortene sælges kun i et meget begrænset antal. Vil man være med skal man søge tidligt på året, og alle kortene sælges ved lodtækning. De heldige får eksklusiv ret til en fiskeplads, og der er kun tilladelse til at fiske med en enkelt stang

af gangen. Elven er delt ind i fem zoner, med varierende antal kort i hver zone. MANGE PENGE Det er ikke en billig fornøjelse af fange laks i Altaelven. Normal pris for tre dages fiskeri for to personer (stænger) er 170.000 norske kroner. Og så får man ikke engang fornøjelsen af at sætte laksen på middagsbordet. Alle laks der fan-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

ges skal sættes tilbage i elven igen. Det er udfordringen der tæller. I Alta nævner man ikke gerne navne. Gæsterne skal have lov til at være i fred. Nogle er dog så kendte at de ikke kan skjules, f.eks. den norske shippingmilliardær John Frederiksen der gennem mange år har været en af stamgæsterne. I modsætning til andre milliardærer medbringer han dog ikke sit eget jetfly. Han kommer med helikop-

ter. Så er det også meget lettere at komme frem og tilbage til fiskepladserne. Frederiksen er som sagt langt fra den eneste velhaver der finder vej til Altaelven. I disse dage er 10 parkerede privatfly ikke et særsyn i den lille provinslufthavn.

KILDE: DAGENS NÆRINGSLIV

F I S K E R B L A D E T / 6 - 7· 2 0 1 7

19


Fiskerbladet 6-7 2017  

Politisk aftale baner vej for flere havbrug: Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er blevet enige om at åbne op for øget havbr...