Page 1

DKK 49,50

61. ÅRGANG · DECEMBER 2017 NR. 12

Aftale om indgreb mod kvotekonger Stribe af fiskeskibe leveret Forgiftet af snackpølser

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


FISKERBLADET 12-2017

TOPHISTORIE

10

PROFESSOR: KVOTEKONGERNE STÆKKES Professor i ressource- og fiskeriøkonomi på Syddansk Universitet Niels Vestergaard vurderer, at der fortsat vil være kvotekonger i dansk fiskeri, men at den nye aftale forhindrer at deres virksomheder kan vokse sig større.

12

STORFISKERE OVEVEJER ERSTATNINGSSAG Det er faldet Danmarks Pelagiske Producent Organisation, der repræsentere 14 af de største industritrawlere voldsomt for brystet, at politikerne med aftalen vil opsige dispensationer givet til fiskere, der ligger over kvoteloftet.

4

AFTALE SKAL SIKRE LOFT OVER KVOTEKONCENTRATION Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. Aftalen skal gennem strammere regler og større gennemsigtighed i fiskerierhvervet hindre, at dansk fiskeri samles på få hænder.

8

TILFREDSHED I DANMARKS FISKERIFORENING

13

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, hilser det velkomment, at der nu er en bred politisk aftale om koncentrationsreglerne for fiskekvoter, og han ser frem til at der nu falder politisk ro over området.

6

POLITIKERE GODT TILFREDS MED AFTALE Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti har sammen med Socialdemokratiet været de mest ihærdige kritikere af de såkaldte Kvotekonger, og ikke overraskende er de godt tilfredse med den indgåede aftale. De konservative bakker også op om aftalen, men partiets ordfører er mere afdæmpet i sin kritik.

KYSTFISKERE: AFTALE EN FORDEL FOR DE UNGE Formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, vurderer, at den nye politiske aftale på sigt vil gøre det lettere for unge at komme ind i fiskeriet. Fiskerne har haft en fornemmelse af, at tingene ikke kørte efter bogen.

14

BESÆTNING PÅ TRAWLER FORGIFTET AF SNACKPØLSER Den tre mand store besætning på Bagenkop trawleren SG115 Cecilie Mathilde blev i sidste måned forgiftet efter indtagelse af snackpølser købt i et supermarked i Hundested. Mistanken er rettet mod sygdommen botulisme, som er bedre kendt som den uhyre smitsomme pølseforgiftning.


22

BREXIT EN ALVORLIG TRUSSEL MOD DANSK FISKERI Det vil få store konsekvenser for de danske fartøjer, hvis Storbritannien som følge af Brexit vælger at udelukke eller begrænse EU-fartøjers adgang til at fiske i britisk farvand. En sådan beslutning kan føre til betydeligt reducerede forsyninger af særligt makrel, sild og visse industriarter, hvilket også vil ramme forarbejdningsindustrien.

16

MINISTER VIL KULEGRAVE SAGSBEHANDLING Kammeradvokaten skal undersøge, om sagsbehandlingen på fiskeriområdet har været i orden, og herunder se nærmere på nogle bemærkelsesværdige og muligvis alvorlige forhold, der er kommet opmærksomhed på i forbindelse med oprydningsarbejdet.

20

18

DANSKE FISKERE KRÆVER BEDRE KONTROL AF HOLLANDSKE BOMTRAWLERE

STRIBE AF FISKESKIBE LEVERET FRA DANSKE VÆRFTER Over de seneste seks måneder har en række danske værfter og værksteder afleveret en stribe nybygninger til fiskerisektoren. Og aktiviteten fortsætter i de kommende måneder på baggrund af de mange ordrer, som i den samme periode er blevet indgået mellem fiskere/fiskeriselskaber og værfterne.

24

Pet Food branchen oplever øget efterspørgsel efter MSC certificeret fisk, hvilket giver nye muligheder på markedet. Tyskland og England har en stor diversitet af MSC produkter som langt overstiger Skandinavien og USA. Prisniveauet for MSC råvarer er væsentligt højere end andre fiskebaserede råvarer, hvilket især er en udfordring på lavprismarkedet.

26

Den direkte vej til toppen af den danske fiskesektor Sektorens ældste og eneste landsdækkende uafhængige fagblad. Postomdeles i hele Kongeriget inklusiv Færøerne og Grønland i et oplag på 3.182 som print (2014, kontrolleret) samt 1.694 E-magasiner. Når foruden erhvervsfiskere ud til fiskeopdrættere, fiskeforarbejdende virksomheder, grossister og eksportører, fiskehandlere, sektorens skoler og forskningsinstitutioner, service og udstyrsproducenter der betjener sektoren, offentlige myndigheder, organisationer og politikere. Udkommer hver måned undtagen januar og juli. ISSN 196-4194

DEN GLADE JUL ANNO 1989 Julemåneden 1989 vil sent blive glemt på Omø og hos bjærgningsselskabet Em. Z. Svitzer samt flere andre aktører, der dengang udførte en af de mest spektakulære bjærgninger i dansk farvand i nyere tid. Det udmøntede sig i et bjærget skib, en god del af lasten af frugt reddet og sendt til destinationen, og efterfølgende blev der udbetalt en anseelig bjærgeløn til Em. Z. Svitzer.

Hollandske bomtrawleres manglende hensyn til andre fiskere skaber problemer for andre fiskere i Skagerrak og Nordsøen. Danmarks Fiskeriforening har gentagne gange taget emnet op både over for forskellige ministre, de danske myndigheder og over for de hollandske fiskeres organisation.

KOLOFON

MSC FISK I HUNDE- OG KATTEFODER

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR

Martin Uhlenfeldt Telefon: +45 70 20 41 55 mu@maritimedanmark.dk

DIREKTION OG ADMINISTRATION René Wittendorff Telefon: +45 70 20 41 55 adm@maritimedanmark.dk

ANNONCER

Kasper Kristensen Telefon +45 76 10 11 44 kk@rosendahls.dk

UDGIVER

Maritime Danmark ApS Dir. René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: +45 70 20 41 55

DKK 49,50

61. ÅRGANG · DECEMBER 2017 NR. 12

LAYOUT

Designunivers Tryk: PE Offset A/S, Varde  Profiler er betalte journalistiske produkter.

Aftale om indgreb mod kvotekonger Stribe af fiskeskibe leveret Forgiftet af snackpølser

Næste udgave: 1. februar 2018

MAGASINET FOR FISKESEKTOREN


TEMA: KVOTEKONGER

AFTALE SKAL SIKRE LOFT OVER KVOTEKONCENTRATION Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. Aftalen skal gennem strammere regler og større gennemsigtighed i fiskerierhvervet hindre, at dansk fiskeri samles på få hænder.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har indgået en bred og omfattende aftale, der skal sikre at kvoterne ikke koncentreres på få hænder. Vi får et fiskeri, hvor der både er plads til de store og de små og dem midt imellem, og vi sikrer, at dansk fiskeri fortsat kan være rentabelt. Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, der har været med alle Folketingets partier. Vi har haft et fælles ønske om at løse problemerne, siger Fiskeriminister Karen Ellemann, Hidtil har alene det formelle ejerskab af en kvote talt med i en fiskers kvoteregnskab. Det bliver nu lavet om, så også den bestemmende indflydelse, fiskere udøver gennem pengestrømme til andre fiskere, tæller med i kvoteregnskabet. Samtidig strammer aftalepartierne reglerne for, hvem der kan blive erhvervsfiskere. For at opnå den såkaldte A-status skal en fisker som udgangspunkt have tjent hovedandelen af sin indkomst på havet. Endelig opsiges dispensationer givet til såvel personer som fartøjer, og der iværksættes tiltag til en større spredning af kvoteejerskabet. ET LOFT ER ET LOFT Med aftalen indføres en ny model for opgørelse af kvoteejerskab, så det ikke længere vil være muligt

4

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

via investeringer eller kreative konstruktioner, at eje eller disponere over kvoter ud over det gældende loft. Der etableres en oplysningspligt for alle kvoteejere, der har økonomiske engagementer i virksomheder eller hos personer, der ligeledes ejer kvoter, så dette tæller med i det samlede kvoteregnskab. Der indføres tillige koncentrationslofter for arter, der endnu ikke har lofter, ligesom der indføres kvotekoncentrationslofter for selskaber. - Fremover bliver det helt klart, at et loft er et loft. Vi strammer reglerne, så vi får gjort op med de kreative krumspring og smuthuller, der har gjort det muligt at omgå koncentrationslofterne, siger Karen Ellemann. - Vi får med denne aftale et langt mere fyldestgørende indblik i, hvem der ejer eller reelt set disponerer over hvilke kvoter, så det kan tælle i det samlede loft. Endelig lægger vi yderligere begrænsninger på, hvor meget man kan eje, og så tager vi initiativ til at sprede kvoteejerskabet yderligere, STYRKET KONTROL OG SKÆRPEDE SANKTIONER Parterne er enige om at styrke kontrollen af kvoteejerskab ved at etablere et rejsehold hos Fiskerikontrollen bestående af specialister, der skal føre kontrol

med at reglerne bliver overholdt. Kontrolteamet får til opgave at kontrollere pengestrømmene og ejerskabet af kvoterne, samt reglerne for hvem der må eje kvoter. Med aftalen indføres desuden skrappere sanktioner for overtrædelse af kvotekoncentrationslofterne. - Erfaringen viser desværre, at et regelsæt ikke altid bliver overholdt. Derfor styrker vi nu kontrollen med kvoteejerskabet markant. Nu får vi et hold af specialister, der systematisk vil holde øje med kvotehandler og kvoteejerskab. Og endelig, og bestemt ikke uvæsentligt, så får vi muligheden for at sanktionere, så det kan mærkes, siger fiskeriministeren. - Vi vil gerne sende et klart og tydeligt signal om, at hvis man snyder, så finder vi ud af det. Og så vil der blive sanktioneret. Det er vores helt klare forventning at erhvervet allerede nu vil rette ind i lyset det meget klare signal fra et samlet Folketing”. Arbejdet med at implementere aftalen påbegyndes med de samme. De enkelte elementer af aftalen implementeres løbende i 2018 i såvel lovgivning som bekendtgørelser. Den nye model for kvoteejerskab samt kontrol sanktioner forventes fuldt implementeret 1. januar 2019.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA Opsigelse af dispensationer Alle dispensationer opsiges, så personer og fartøjer der i dag ligger over kvoteloftet bringes under loftet. De kvoter, der ligger over loftet vil således skulle afhændes, hvilket vil medføre, at disse kvoter vil komme ud på markedet til rådighed for fiskere, der ikke er over loftet. Dette gælder dog ikke rejefiskeriet, da særlige omstændigheder gør sig gældende for denne type fiskeri. Koncentrationslofter for selskaber Der indføres samme lofter for selskaber, som der hidtil har været for personer og fartøjer. Tiltaget har til formål at sikre, at ganske få selskaber ikke sidder alle kvoterne. Loft over udleje Der indføres loft over udleje, således at der fremover maksimalt må udlejes 75% af en kvote. Det skal gøre det mindre attraktivt at eje kvoter med henblik på udleje. Kontrol med udenlandske kvoteejere Aftaleparterne er enige om at sikre den nødvendige kontrol af udenlandske kvoteejere mhp. at sikre overholdelse af tilknytningskravet. Samtidig er der enighed om at undersøge mulighederne for at stramme tilknytningskravet yderligere. Evaluering Parterne er enige om at evaluere de nye regler i 2021, og i den forbindelse blandt andet overveje om hvordan indleje af fisk også ville kunne inkluderes i koncentrationslofterne, samt hvorvidt 75% grænsen for udleje skal justeres. Desuden vil aftaleparterne løbende følge udviklingen i kvotekoncentrationen og leje af fisk.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

5


TEMA: KVOTEKONGER

POLITIKERE GODT TILFREDS MED AFTALE

Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti har sammen med Socialdemokratiet været de mest ihærdige kritikere af de såkaldte Kvotekonger, og ikke overraskende er de godt tilfredse med den indgåede aftale. De konservative bakker også op om aftalen, men partiets ordfører er mere afdæmpet i sin kritik.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan se fremad. Nu får vi styr på fiskeriområdet. Vi forsøgte i foråret at lande en aftale om det her, men nu har vi fået en minister, der har sat sig i spidsen for det og har løst opgaven, siger Dansk Folkeparties fiskeriordfører Ib Poulsen til DR-Nyheder. Den socialdemokratiske ordfører bakker op: - Vi får sat et effektivt stop for kvotekongerne, som har misbrugt og fundet kreative huller i systemet, siger Socialdemokratiets fiskeriordfører, Simon Kollerup, til DR.

6

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

De konservative er mere afdæmpede. - Kvotekonger kan fortsætte med at fiske, og det kan de effektivt, for det er til gavn for Danmark. Jeg har det godt med den aftale, vi har indgået, fordi vi har sikret os, at fiskeriet med den effektivitet, vi har i Danmark, kan fortsætte. Den bliver ikke skadet af det her, siger Orla Østerby, fiskeriordfører for De Konservative til DR-nyheder.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


FAKTA Aftalen skal sikre loft over koncentrationen af ejerskabet af fiskekvoter ved at indføre strammere regler for kvoteejerskab, understøttet af styrket kontrol og skærpede sanktioner, samt ved at sprede kvoteejerskabet yderligere. Dermed medvirker den til at fastholde og udvikle et fiskeri med plads til både store og små fiskere, og dem midt imellem.

Danske Fiskeres Forsikring & Dansk Fartøjsforsikring

Der indføres en ny og mere omfattende model for opgørelse af kvoteejerskab. Fremadrettet vil kvoteloftet ikke kun gælde de kvoter man selv ejer, men også kvoter, man har bestemmende indflydelse på. Således tælles det med, hvis en fisker investerer i, eller på anden måde har økonomiske engagementer eller fordringer ift. selskaber, fartøjer eller personer, der ejer kvoter. Der indføres en oplysningspligt, der skal give myndighederne et langt bedre indblik i kvoteejerskabet og pengestrømmene i fiskeriet. Desuden begrænses adgangen til at eje kvoter, ligesom kontrollen og sanktionerne for overtrædelse af koncentrationslofterne skærpes markant.

Hver for sig har vi vores kompetencer inden for arbejdsskade- og fartøjsforsikring ! Nu har vi slået os sammen ! Tegn alle dine forsikringer i fiskernes eget forsikringsselskab. Ring for tilbud på: 96 31 85 85 eller 33 21 83 11 eller besøg vores hjemmesider www.dff-gs.dk • www.dfff.dk

Der indføres yderligere lofter, dels over arter, der ikke tidligere har haft loft, dels for selskaber, på samme måde som der i dag er lofter for personer og fartøjer. Der stilles desuden yderligere kvoter til rådighed for mindre fartøjer i det kystnære fiskeri. Hvilket skaber bedre vilkår for de mindre fiskere. Der indføres en ny model for opgørelsen af loftet for kvoter, så det fremover ikke kun er de kvoter, man selv ejer, der tæller med i koncentrationsloftet, men også kvoter, man har bestemmende indflydelse på. Altså, hvis en fisker investerer, eller på anden måde har økonomisk engagement i en virksomhed eller en person, der ligeledes ejer fiskekvoter, tæller det med i det samlede koncentrationsloft (svarende til det økonomiske engagements størrelse) Der indføres samtidig en oplysningspligt for alle fiskere med A-status, der skal sikre indblik i kvoteejerskab og pengestrømmene i dansk fiskeri, med henblik på at sikre gennemsigtighed og kontrollere at reglerne overholdes.

- a catch of quality !

Sikker landing af industrifisk TripleNine i Thyborøn hos TripleNine Thyborøn

Sikker landing af industrifisk hos TripleNine Thyborøn • • • •

Høj daglig losse- og produktionskapacitet Konkurrencedygtige råvarepriser Konkurrencedygtige brændstofpriser Tilmelding 24/7/365 på +45 29 658 462

TripleNine Thyborøn Sydhalevej 14 7680 Thyborøn 999@999.dk

Vægten tlf.: +45 96 900 432 Tilmelding tlf.: +45 29 658 462 Peter Jensen tlf.: +45 23 320 487

Tjek også vores hjemmeside www.999.dk TripleNine Fish Protein er en del af TripleNine Group www.tripleninegroup.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

7


TEMA: KVOTEKONGER

TILFREDSHED I DANMARKS FISKERIFORENING Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, hilser det velkomment, at der nu er en bred politisk aftale om koncentrationsreglerne for fiskekvoter, og han ser frem til at der nu falder politisk ro over området. - Vores medlemmer er godt trætte af den mistænkeliggørelse, der har været af fiskeriet i det seneste år. Vi er et arbejdsomt og ordentligt erhverv, der skaber vækst og arbejdspladser i de danske kystkommuner, siger Svend-Erik Andersen

8

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

- Vi kan nu igen tale om vækst og udvikling for fiskeriet med udnyttelse af de fine fiskebestande vi har i de fleste havområder, og politisk kan vi koncentrere os om de store vigtige emner som er reformen af EU’s fiskeripolitik og konsekvenserne af Brexit”

- Som formand for Danmarks Fiskeriforening med 750 små og store fartøjer, som fisker og lander størsteparten af den danske fisk forventer jeg, at vi bliver tæt konsulteret og involveret i gennemførelsen og forvaltningen af de nye regler, slår Formanden for

Danmarks Fiskeriforening SvendErik Andersen, fast.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår PACK AND SEA Glædelig jul & godt nytår www.packandsea.dk

Vores speciale er hummerog fisketrawlere til Nordsøen

FØLG OS PÅ FACEBOOK Tlf.: +45 97 96 11 26 • info@es-trawl.dk • es-trawl.dk

PACK AND SEA www.packandsea.dk Telefonnr.: 96186070 Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

FAKTA Udvikling af fiskeriet Aftaleparterne er enige om, at man i dialog med erhvervet i løbet fa 2018 vil finde modeller, der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til iværksættelse af initiativer til gavn og udvikling for dansk fiskeri, herunder på kontrolområdet.

Vi ønsker vore kunder en god jul

Vi ønsker vore kunder en god jul

Indgreb mod kvotejoller Der indføres krav om, at fartøjer med tilknyttede kvoter som minimum skal fiske 25% af de kvoter, der er tilknyttet fartøjer. Det vil fremadrettet således ikke være muligt at tilknytte kvoter til et fartøj, der ikke er aktivt i fiskeriet. Parterne er enige om, at de eventuelle negative konsekvenser, som de nye regler for brugen af kvotejoller vil have for laug og puljeselskaber, der indretter sig med en kvotejolle skal undgås. Der indføres derfor en undtagelsesbestemmelse for laug og puljeselskaber

vi ønsker vore kunder en glædelig jul. IRAS A/S • Gammelby Møllevej 3 • 6700 Esbjerg tlf. +45 76114949 • mail: iras@iras.dk • www.iras.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

9


TEMA: KVOTEKONGER

PROFESSOR:

KVOTEKONGERNE STÆKKES

Professor i ressource- og fiskeriøkonomi på Syddansk Universitet Niels Vestergaard vurderer, at der fortsat vil være kvotekonger i dansk fiskeri, men at den nye aftale forhindrer at deres virksomheder kan vokse sig større. - Det er et skridt i den rigtige retning. De fiskere, der har fået dispensation, vil få dem ophævet, og så er der nogle, der har kvoter over loftet,

og de skal sælges fra. Det gøres mere præcist, hvad det vil sige at eje kvoter, siger Niels Vestergaard ifølge Fyens Stiftstidende til Ritzau.

- De kvotekonger, vi har i dag, er stadig konger, men deres rige kan ikke vokse. Med de nye regler kan deres virksomhed ikke blive

større, for der bliver sat en stopper for yderligere koncentration, siger Niels Vestergaard.

FAKTA Sanktioner for overtrædelse af koncentrationslofterne skærpes Der indføres skærpede sanktioner, der øges i takt med grovheden af overtrædelsen, der vurderes ud fra alvor, omfang og varighed. Sanktionen kan desuden knyttes til indtjening. Formålet er at slå hårdt ned på omgåelse eller overtrædelse af reglerne for kvotekoncentration, og sikre, at en bødesanktion fremover vil være for stor til at kunne indregnes som en driftsomkostning.

10

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

Fiskerikontrollens rejsehold Kontrollen styrkes markant. Der oprettes et team af 4-6 eksperter, dedikeret til kontrol af reglerne for kvoteejerskab. Revisionsteamet skal bidrage til at sikre, at tilfælde af omgåelse af hensigten og overtrædelse af reglerne, f.eks. via stråmandsvirksomhed og andre kreative konstruktioner opdages og sanktioneres. Desuden skal revisionsteamet medvirke til at opdage eventuelt nye kreative konstruk-

tioner og smuthuller med henblik på at bidrage til udvikling af den fremadrettede regulering. Erhvervsfiskeriudvalg Erhvervsfiskeriudvalgets sammensætning justeres og udvalget underlægges en tættere kontrol, såvel politisk som administrativt.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Flyer ­—­replacing­trawl­floats

for the world’s best fisherman Bakkavegur 22 // FO-530 Fuglafjørður // Faroe Islands // Tel +298 474 200 info@vonin.com // vonin.com

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

11


TEMA: KVOTEKONGER

STORFISKERE OVEVEJER ERSTATNINGSSAG

Det er faldet Danmarks Pelagiske Producent Organisation, der repræsentere 14 af de største industritrawlere voldsomt for brystet, at politikerne med aftalen vil opsige dispensationer givet til fiskere, der ligger over kvoteloftet. - Vi kommer til at gennemgå den her aftaletekst med vores jurister grundigt. Det ser ud, som om politikerne har været meget kreative i deres fortolkning af lovgivningen. Vi foretager en grundig juridisk analyse af aftalen, og så overveje, om der skal føres erstatningssag, siger Esben Sverdrup Jensen, direktør i Danmarks Pelagiske Producent Organisation, til Berlingske Business. I foråret besluttede Folketinget at fordoble opsigelsesvarslet på fiske-

kvoter fra 8 år til 16 år. I den nye aftale tilbageføres varslet til de tidligere gældende 8 år. - Det er jo erhvervede rettigheder, man tager fra folk. Det kan være ekspropriation. Folk har købt kvoterettighederne med tiltro til, at de har dem i 16 år, så som udgangspunkt vil alt under 16 år være ekspropriation. Det vil vi lade nogle jurister se nærmere på og så vurdere, om der er grundlag for at prøve det ved domstolen, siger Esben Sverdrup Jensen til avisen.

FAKTA Koncentrationslofter og omfordeling Der indføres koncentrationslofter for arter, der ikke tidligere har været lofter for, mhp. på at begrænse kvotekoncentrationen yderligere. Desuden strammes reglerne for samtidig ejerskab af forskellige kvotetyper. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at eje FKA-andele (demersalt/kystnært fiskeri) når man ejer mere end 1% IOK (pelagisk/industrifiskeri) Således begrænses

mulighederne for at eje andele af de to kvotetyper samtidigt, og fiskeriet spredes yderligere. Der indføres et 4% loft over, hvor store andele, fiskere må eje af de samlede FKA-arter (torsk, tunge, rødspætte, jomfruhummer m.m.) lige som lofterne på en række de enkelte FKAkvoter sættes ned, f.eks. sættes loftet for tunge i Nordsøen ned fra 10% til 7,5%.

Krav til at blive registreret som A-fisker Kravene til at blive registreret som A-fisker - og dermed have adgang til at købe og eje kvoter strammes. Fremover vil det f.eks. ikke længere være muligt at blive registreret som A-fisker via arbejde på land. Man skal altså være aktiv fisker. Dette tiltag har til formål at begrænse adgangen til at eje kvoter og dermed sikre, at de personer, der ejer kvoter er beskæftiget i fiskeriet.

— Hos os er du i sikre hænder Turbo- og Marineservice Tlf. 4450 4050

12

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Formand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, Søren Jacobsen, vurderer, at den nye politiske aftale på sigt vil gøre det lettere for unge at komme ind i fiskeriet. Fiskerne har haft en fornemmelse af, at tingene ikke kørte efter bogen. - Det kommer til at betyde, at andre også kan få fat i kvoterne. Og en lille mængde kvoter kan gøre en stor forskel på de små fiskerihavne, så det har stor betydning, siger Søren Jacobsen til DR Nyheder. Den tidligere praksis med store kvoter på å hænder har efter Søren Jacobsens mening ødelagt meget for dansk fiskeri. - Det har haft store konsekvenser, bl.a. at det har været svært for unge mennesker at komme ind i fiskeriet, siger Søren Jacobsen til DR. Han tror på, at den nye aftale vil betyde en opblomstring på de danske havne.

DET KØRTE IKKE EFTER BOGEN Formanden bakkes op af sin næstformand. - Vi har haft en fornemmelse af i fiskeriet, at det hele ikke har kørt efter bogen. Derfor synes jeg det er udmærket, at politikerne nu træder i karakter, og laver klare retningslinjer på området, siger Reinhardt Schmidt, næstformand i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri til TV2/Midt-Vest. - Jeg tror alle vil få gavn af det. Vi vil se et øget fiskeri fra de mellemstore både, samtidig med at vi naturligvis ikke kan undvære de helt store fartøjer. Dem skal der også være plads til, siger Reinhardt Schmidt til TV-stationen.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

FAKTA Mængder til kystnært fiskeri af sild Det kystnære fiskeri tilføres ifølge aftalen yderligere kvoter for sild, der som hovedregel fanges af de største industrifartøjer.

Glædelig Jul & Godt Nytår... SKAGEN 57° 43’ 17” N 10° 35’ 54” E

HANSTHOLM 57° 7’ 24” N 8° 37’ 22” E

Tak til kunder og leverandører for et godt samarbejde i 2017 ffskagen.dk

KYSTFISKERE: AFTALE EN FORDEL FOR DE UNGE

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

13


Fiskeskipper Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop, har ikke glemt art rense fisk som her ombord på sin kutter Cecilie. FOTO: JENS NØRGAARD

AF JENS NØRGAARD

BESÆTNING PÅ TRAWLER FORGIFTET AF SNACKPØLSER Den tre mand store besætning på Bagenkop trawleren SG115 Cecilie Mathilde blev i sidste måned forgiftet efter indtagelse af snackpølser købt i et supermarked i Hundested. Mistanken er rettet mod sygdommen botulisme, som er bedre kendt som den uhyre smitsomme pølseforgiftning. Fra 1980 og frem til 2007 har der kun været kendt fem tilfælde herhjemme af sygdommen.

14

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

De tre fiskere er yngre mennesker. De to af fiskerne, hvoraf den ene var skipper ombord, er sønner af rederen, fiskeskipper Ulrik Kølle Hansen, Bagenkop, den tredje person i besætningen var fra Svendborg. Alle tre er hjemme igen på Sydfyn og på Langeland. En enkelt har efterfølgende måtte opsøge læge, da der var mistanke om infektion.

Botulisme kommer ifølge Statens Serum Institut fra bakterien C. botulinum. Den findes i jorden og i tarmkanalen hos dyr - den er ikke farlig i sig selv, men den kan producere et giftstof, hvis den får mulighed for at vokse uden tilstedeværelse af ilt. I Danmark har hjemmelavede

fiskeretter ofte været en kilde til mistanke om botulisme, fordi der har været spist af fiskeretterne, der gennem længere tid måske har stået fremme i forbindelse med større frokoster og hvor flere hold over længere tid har nydt at tage for sig af de kulinariske retter. SITUATIONEN ALVORLIG Cecilie Mathilde havde ligget og fisket ved Anholt, da der opstod problemer med en pumpe, fortæller Ulrik Kølle Hansen til FiskerBladet. Efterfølgende satte besætningen kursen mod Hundested for at få udskiftet pumpen for derefter igen at kunne fortsætte fiskeriet ved Anholt.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår

• • • • • • FABRIKATION • PROJEKTERING • • SKIBSBELYSNING• • • • •

EL-VARME BELYSNING EX-BELYSNING KONVERTERE

FABRIKATION PROJEKTERING • FABRIKATION SKIBSBELYSNING • PROJEKTERING EL-VARME • SKIBSBELYSNING • EL-VARME BELYSNING • PRODUCTION • BELYSNING EX-BELYSNING • SEARCHLIGHT • EX-BELYSNING KONVERTERE • SHIP LIGHTING • KONVERTERE • EL-HEATING

• PRODUCTION • •SEARCHLIGHT PRODUCTION • •SHIP LIGHTING SEARCHLIGHT • •EL-HEATING SHIP LIGHTING EL-HEATING • •LIGHTING LIGHTINGNG • •EX-LIGHTING EX-LIGHTING • •CONVERTE ENG RS • CONVERTE ERS

• LIGHTING TELEFON 36 72 22 00 • EX-LIGHTING NG TELEFON TELEFAX 3636 4172 0722 4100 • CONVERTE ERS TELEFAX 36 41 07 41 www.elthermo.dk www.elthermo.dk TELEFON 36 72 22 00mail@elthermo.dk TELEFAX 36 41 07 41 mail@elthermo.dk

Glædelig jul & godt nytår24/11/04 Sydvesten-q www.elthermo.dk mail@elthermo.dk

Under fiskeriet ved Kattegatøen nåede ”drengene” at fiske ca. 2600 kg fisk. Det var bl.a. 600 kilo torsk, 200 kilo rødtunge – resten fordeler sig bl.a. på jomfruhummer.

Det er mange penge vi gik glip af, så derfor har jeg involveret formanden for Bæltfiskernes Fiskeriforening, Allan Buch, for at redde hvad reddes kan rent økonomisk.

Vel ankommet til Hundested blev pumpen skiftet og kursen igen sat mod fangstpladserne ved Kattegatsøen Anholt. Der gik dog ikke lang tid før den første i besætningen bukkede under. Sygdommen havde fået tag i drengene som besluttede at søge retur til Hundested. At det var alvorligt var ingen af dem i tvivl om – sygdommen havde ramt som en boomerang.

SG115 Cecilie Mathilde har siden gennemgået en større rengøring i Hundested. Trawleren er igen på fiskeri ved fangstpladserne nær Anholt. Vigtigst af alt er imidlertid, at mine drenge og den øvrige besætning har det godt og igen kommer til hægterne!

FISKEN KØRT TIL DESTRUKTION Skibets last af fisk til en samlet værdig af 60.000 kr., blev losset straks efter ankomsten til Hundested og kørt til destruktion, fortæller en stadig ”rystet” reder.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

Side 1

Cafeteria Dinér transportable Fiskerihavnsgade 6-8 6700 Esbjerg Telf. 75 12 82 88 chr. knudsen-juleann-q

13/11/03

Duusgaarg Malerf-q

14:12

05/04/05

12:54

Side 1

Side 1

REVISIONSFIRMAET

Duusgaarg Malerf-q

Duusgaarg Malerf-q

Telefon 97 31 10 22 Telefax 97 31 13 19 Duusgaarg Malerf-q

- Som sagen står nu, siger formanden for Bæltfiskernes Fiskeriforening, Allan Buch, kan jeg kun stå til rådighed med gode råd, således at vi får håndteret forløbet på den rigtige måde med forsikringsselskabet og supermarkedet i Hundested, hvor snackpølserne er købt.

12:12

Searchlight a/s HØJNÆSVEJ 44 DK-2610 RØDOVRE

05/04/05

Chr. Knudsen✔ Reg. revisor

05/04/05

05/04/05

12:54

Skibsmaling Sandblæsning Metallisering

12:54

Side

12:54

Side 1

Kutterregnskaber Stormgade 8. 1.sal 6960 Hvide Sande Side 1

Skibsmaling Sandblæsning 1Metallisering

Glasfiberarbejde Lastrumsindretning Skumisolering

Glasfiberarbejde Lastrumsindretning Skumisolering

Mød os på Stand D800

Skibsmaling Glasfiberarbejde Mød os på Sandblæsning Lastrumsindretning Stand D800 Duusgaards Malerfirma Skibsmaling Glasfiberarbejde Metallisering Skumisolering Sindalvej 30

Vi ønsker vore kunder en god jul Sandblæsning Lastrumsindretning Malerfirma 9850 Hirtshals Metallisering Duusgaards Skumisolering Sindalvej 30 Telefon 9850 Hirtshals (45) 98 94 58 11 Telefax

Duusgaard Coating Telefon

(45) 98 94 58 11

Telefon (45) (45)98 9894 9458 5811 72

Duusgaard Coating Telefon Telefax (45) (45)98 9894 9458 5811 72 Skibsbyggerkaj 4 Rottbøll info@duusgaard.dk Skibsbyggerkaj 4 info@duusgaard.dk Jørgen mobil (45) 40Jørgen 11 31 56 Rottbøll mobil (45) 40 11 info@duusgaardsmalerfirma.dk 9850 Hirtshals www.duusgaard.dk info@duusgaardsmalerfirma.dk os på 9850 HirtshalsMød www.duusgaard.dk

Mød os på www.duusgaardsmalerfirma.dk Stand D800 Stand D800

31 56

www.duusgaardsmalerfirma.dk

Duusgaards Malerfirma Sindalvej 30 9850 Hirtshals Telefon (45) 98 94 58 11 Duusgaards Malerfirma Telefax (45) 98 94 58 72 Jørgen Rottbøll mobil (45)30 40 11 31 56 Sindalvej info@duusgaardsmalerfirma.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

15

Se Sea HØ HØJ DK-261 DK-261


MINISTER VIL KULEGRAVE SAGSBEHANDLING

Kammeradvokaten skal undersøge, om sagsbehandlingen på fiskeriområdet har været i orden, og herunder se nærmere på nogle bemærkelsesværdige og muligvis alvorlige forhold, der er kommet opmærksomhed på i forbindelse med oprydningsarbejdet.

- Umiddelbart efter Rigsrevisionens beretning gik oprydningsarbejdet på fiskeriområdet i gang. Der blev iværksat en ekstern undersøgelse ved Deloitte, der skal bidrage til at få skabt et godt og solidt grundlag for en ny start på administrationen af kvoterne, siger fiskeriminister Karen Ellemann.

ellers var blevet politianmeldt i august forud for Rigsrevisionens kritiske rapport, tilbage.

- Det er samtidig klart, at der er et behov for at komme til bunds, ikke kun i forhold til hvordan forvaltningen af reglerne kan styrkes, men også om der har været tale om mangelfuld eller ukorrekt administration af reglerne. Det har jeg nu bedt Kammeradvokaten om at undersøge, siger Karen Ellemann.

- Det siger sig selv, at hvis der er foregået ting, der ikke er i orden, skal der naturligvis rettes op på det. Hvis vi finder, at der er sket alvorlige fejl, vil der blive placeret et ansvar. Det er vigtigt, at vi får alt frem i den her sag. Det er afgørende for tilliden til forvaltningen, siger fiskeriministeren.

ANMELDELSER TRUKKET TILBAGE Fokus for Kammeradvokatens undersøgelse vil i første omgang særligt være en række forhold vedrørende sagsbehandlingen af de politianmeldelser, der er foretaget i forbindelse med Rigsrevisionens beretning. Ifølge Politiken har Landbrugs- og Fiskeristyrelsen trukket fire-fem politianmeldelser af fiskere, som

16

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

Ifølge avisens oplysninger er en embedsmand fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blevet sendt hjem som et resultat af de tilbagekaldte politianmeldelser.

BARSKE FORHOLD - De forhold, der er blevet præsenteret omkring politianmeldelserne og den sagsgang, der ligger bag, er stærkt utilfredsstillende for os som politikere, men også for fiskerierhvervet, som i en periode ikke har haft viden om, hvem der var politianmeldt. Det er barske forhold, der bliver lagt frem. Derfor er jeg tilfreds med, at ministeren igangsætter en undersøgelse, siger Simon Kollerup,

fiskeriordfører for Socialdemokratiets, til Politiken. Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, mener det er vigtigt at vende enhver sten i sagen. - En del af det her må jo være at finde ud af, hvem der har ansvaret. Hvor dybt stikker det her, hvor mange har været involveret, og hvad er der foregået, som ikke burde være foregået, og hvem har ansvaret for det, siger Ib Poulsen til avisen. LEDENDE MEDARBEJDERE FLYTTET Som følge af Rigsrevisionens beretning er to ledende medarbejdere flyttet fra fiskeriområdet. Ifølge Politiken handler det om den daværende fiskeridirektør Anders Munk Jensen og kontrolchef Mik Jensen. Den nu forhenværende fiskeridirektør Anders Munk arbejder fortsat i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, men nu indenfor Landbrug. Den forhenværende kontrolchef

Mik Jensen arbejder ifølge avisens hjemsendt. Det er angivelig sket fordi det er komet frem, at Mik Jensens sejlklub i Dragør har modtaget penge fra nogle af de fiskere han i sin egenskab af kontrolchef havde ansvaret for at kontrollere. SELVSTÆNDIG FISKERISTYRELSE Der pågår en ekstern undersøgelse ved revisionsfirmaet Deloitte, der skal bidrage til at skabe grundlag for den fremtidige administration af regelsættet for kvoterne. Der bliver oprettet en selvstændig fiskeristyrelse, der bliver underlagt et tæt departementalt tilsyn af Udenrigsministeriet og dermed af ministeren. Samtidig kommer der en stort set helt ny ledelse. Det skal bidrage til at sikre en god, moderne og effektiv forvaltning, og til at sikre, at de regler, der gælder, bliver implementeret og administreret korrekt. Kammeradvokatens undersøgelse skal ligge klar inden årsskiftet.

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


MARITIM SERVICE I VERDENSKLASSE • Overhaling og reparation af dieselmotorer, turboladere, gear og propeller • Stort udvalg af reservedele nye og brugte • Service 24 timer i døgnet - året rundt • Totalleverandør af komplette fremdriftssystemer Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.

Havnepladsen 12  9900 Frederikshavn Tlf.: 9622 1100  www.vms.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

17


DANSKE FISKERE KRÆVER BEDRE KONTROL AF HOLLANDSKE BOMTRAWLERE

Hollandske bomtrawleres manglende hensyn til andre fiskere skaber problemer for andre fiskere i Skagerrak og Nordsøen. Danmarks Fiskeriforening har gentagne gange taget emnet op både over for forskellige ministre, de danske myndigheder og over for de hollandske fiskeres organisation. Mindst 10 gange har Danmarks Fiskeriforening bragt emnet op på Erhvervsfiskeriudvalget med en klar opfordring til myndighederne om, at kontrollen af de hollandske bomtrawlere skal være meget mere effektiv. - Vi opfordrer myndighederne til at tage kritikken fra de danske fiskere alvorligt. En mere effektiv kontrol af de hollandske bomtrawlere vil genskabe tilliden mellem danske og hollandske fiskere, hedder det i en meddelelse fra Danmarks Fiskeriforening. AKTUEL SAG Fiskeriforeningen har med tilfredshed noteret, at Politiet nu er gået ind i en aktuelle sag omkring en episode mellem den danske kutter HM 33 Kikani III og en hollandsk bomtrawler. - Vi er tilfredse med, at Politiet nu undersøger sagen. Det er ikke i orden at optræde på den måde og udvise mangel på respekt for andre på havet. Derfor ser vi frem til Politiets undersøgelse, lyder det fra Danmarks Fiskeriforening.

KVOTEBYTTER Udover flere opfordringer til myndighederne om en skærpelse af kontrollen i Nordsøen og Skagerrak, så har Danmarks Fiskeriforening i flere år taget initiativ at skubbe hollænderne ud af Skagerrak.

Det er sket gennem kvotebytter, hvor Danmark ved at give Holland danske kvoter i Nordsøen har overtaget de hollandske kvoter i Skagerrak. Hollænderne har derved ikke haft adgang til at fiske i Skagerrak. Det har dog ikke været muligt de sidste år, hvor holland-

ske fiskere ikke har ønsket at lave dette kvotebytte. Det har derfor i de senere år ikke været muligt at holde de hollandske bomtrawlere ude af Skagerrak.

Glædelig jul Godt nytår

Vi ønsker dig en god jul og godt nytår 18

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

www.centa.dk

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


København, 2. – 4. Maj 2018

Fuld fart fremad

DANISH MARITIME FAIR 2. - 4. MAJ

2018

Hold dig opdateret på www.danishmaritimefair.dk

Udstillinger • Konferencer • Events


AF BENT MIKKELSEN

STRIBE AF FISKESKIBE LEVERET FRA DANSKE VÆRFTER

Over de seneste seks måneder har en række danske værfter og værksteder afleveret en stribe nybygninger til fiskerisektoren. Og aktiviteten fortsætter i de kommende måneder på baggrund af de mange ordrer, som i den samme periode er blevet indgået mellem fiskere/fiskeriselskaber og værfterne. Det sker som en konsekvens af det gode marked for fiskeriet og forholdsvis lave oliepris gennem mere end et år. Det har øget lysten til at forny de sejlende enheder i såvel det store segment som de mindre i kystfiskeriet.

Over en periode på godt seks måneder har der været rigtig godt gang i leveringen af nybygninger til fiskerisektoren fra forskellige danske værfter. Det har betydet, at en række fiskere har fået fornyet tonnagen efter en række meget magre år med kostbare reparationer af gamle skibe. Mest spekta-

20

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

kulært er måske to nybygninger, der er leveret til kystfiskeriet på Thorup Strand i Han Herred. Det er de første nybygninger i en længere årrække, hvor fiskeriet reelt har været truet af lukning, men en række unge fiskere har godt hjulpet af en serie TV-programmer, der under navnet Gutterne på kut-

terne, har vist livet som kystfisker, og kvaliteten af den fangst, som kommer fra snurrevods- og garnfiskeri. Den mest utraditionelle nybygning er Kikani 3, der dog er ret traditionel på den måde, at skibet er bygget af træ og efter ældgamle

principper. Men det er dog ret utraditionelt, at et nyt fiskeskib er bygget af træ - seneste levering af en nybygning var tilbage i 1984, da Karinette blev leveret fra Hvide Sande Skibs- & Bådebyggeri. Kikani 3 er blevet bygget på Han Herred Havbådes Bådeværft i Slettestrand, en art museumsværft, hvor

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


de gamle skibsbygnings traditioner holdes i hævd. Kikani 3 er en moderniseret udgave af de gamle kystbåde, som f.eks. blev leveret fra Løgstør Bådebyggeri, men ændret på den måde, at styrehuset er flyttet hen i forskibet for at give et stort arbejdsdæk agter. Skibet måler 14,10 meter i længden og 5,8 m. i bredden og er således det mindste fiskeskib, leveret i dette år. Den blev udførligt omtalt i FiskerBladet nr. 10/2017. Thorup Strand har også fået en anden nybygning. Det er Inger Kristine, der er nybygning nr. M127 fra Bredgaards Bådeværft i Sakskøbing. Det er en nybygning, der er bygget i glasfibermaterialer. Fiskeskibet blev bestilt af fisker Rasmus Olsen, der i en alder af 23 år har fået eget dæk under fødderne og er blevet en del af Kystfiskerlauget i Thorup Strand, en pulje, hvor hvert enkelt fiskeskib lejer kvoterne. HIRTSHALS Der er også kommet et nyt skib til Hirtshals. Det er fiskeskibet Milton, der er leveret til fiskeskipper Jan Milton Woller, der nu har fået det tredje skib i sin karriere. Milton er en nybygning på 16,98 meter og 5,88 meter i bredden. Den er leveret og udrustet fra Hirtshals Yard langs kaj i Hirtshals på en aftale, hvor skibet, der er projekteret af Vestværftet i Hvide Sande, blev gjort færdigt lokalt. Det blev udførligt omtalt i FiskerBladet nr. 9/2017. THYBORØN Kynde & Toft i Thyborøn har over sommeren færdiggjort endnu

en nybygning til Gitte Henning A/S. Det er Frida Amalie, der er den anden af samme type, som også er projekteret af Vestværftet i Hvide Sande. Første nybygning af typen var Stefanie i december 2016. Arbejdet med Frida Amalie er sket ind i mellem arbejdet med ombygning af E-Line, der er blevet forlænget og ombygget til et moderne fiskeskib. Ombygningen har været så omfattende at det stort set er en nybygning, der i november blev sendt til Skagen for at blive malet i den indendørs malerhal. Det er også sket for regning af Gitte Henning A/S, hvor skibet har fået navnet Nordstrand. Thyborøn Skibs & Motor (3xJ) er p.t. i gang med udrustningen af et nyt muslingefiskeskib, der har fået navnet Smilla og skal leveres til Oddesund. Smilla også en konstruktion, der er lavet af Vestværftet, der ligesom de øvrige nybygninger baseret på at skroget er leveret fra værft i Polen. HVIDE SANDE Vestværftet i Hvide Sande har forrygende travlt med effektuering af de indgåede ordrer og har i perioden leveret fire nybygninger, der er udrustet langs værftets egen kaj i Hvide Sande. Der har forskellige underleverandører taget hånd om udrustningen og dermed bidraget til den aktuelle leveringsfrekvens. Der er leveret nybygning nr. 316, som fik navnet Alhannah Riley, der er en trawler, som er leveret til tre brødre fra familien Minihane i

Castletownbere i Irland. Skibet er 28,62 meter langt og har en bredde på 9,0 m. Hovedmaskineriet er et ABC-anlæg, mens Cummins står for hjælpemaskineriet. Den irske nybygning blev efterfulgt af to nybygninger, der kom endnu længere væk fra Hvide Sande. Det var to nybygninger til Nuuk i Grønland. Det var skib nummer to og tre i en serie på fire krabbefiskeskibe til den grønlandske hovedstad. Første levering var Ajsi, der ligesom sine søsterskibe er udstyret med et Volvo Penta hovedmaskineri. Ajsi, der selv sejlede over Atlanterhavet til hjemhavnen Nuuk, blev nogle måneder senere fulgt af nybygningen Bent S, der også blev leveret til Nuuk. Efter de grønlandske nybygninger blev næste aflevering nybygning nr. 317, der fik navnet Faithlie, og som blev leveret til en fiskerfamilie i Fraserburgh i Skotland. Det er en kombineret par-trawler, trawler og flyshooter på 27,50 meter i længden og 7,70 meter i bredden. Den har et Caterpillar hovedmaskineri. Den blev efterfulgt af et næsten identisk fiskeskib (der er næsten aldrig ens søsterskibe i fiskerisektoren) til Kirkwall på Orkneyøerne. Det er nybygningen Keila, der i slutningen af oktober forlod Hvide Sande for at dokke i Thyborøn inden rejsen gik hjemover mod Orkneyøerne. Keila måler ligesom Faithlie, 27,50 meter i længden og 7,70 meter i bredden.

ASSENS OG SØBY Assens Skibsværft afleverede i forsommeren en kombineret trawler og brøndbåd til Pamiut i Grønland. Nybygningen, der fik navnet Laila K, er nybygning nr. 334 og er den første nybygning i fiskerisegment fra Assens i mere end 20 år. Skibet måler 19,91 m. i længden og 7,0 m. i bredden. Tæt ved Assens ligger Søby Værft, der nu også skal i gang med nybygninger i fiskeriet. Der er indgået kontrakter med tre norske selskaber om levering af tre nybygninger, der er projektet i Norge. Kontakten er kommet i stand efter at Søby Værft tidligere i år afleverede en trawler, der blev indkøbt i Sverige og sat under norsk flag efter ombygning til rejetrawler. Det gav kontakter til andre fiskere, der valgte Søby til at bygge nye skibe. SKAGEN Karstensens Skibsværft har fortsat en høj byggetakt og en løbende dialog med kunder. Det har udmøntet sig i flere nye ordrer til levering i 2019. Det er to skibe på 75 meter i længden til Norge og to skibe på 49,9 meter til Sverige. Sideløbende er der afleveret to store nybygninger. Det er Pathway, nybygning nr. 432, til Lunar Fishing i Peterhead, Skotland. Skibet er 75,65 meter langt og 15,5 meter bred. Den anden er nybygning nr. 435 er en anelse mindre, 69,95 meter i længden og 15,0 meter i bredden. Den er afleveret til Eschol Fishing Company i Fraserburgh, Skotland.

HAMPIÐJAN GROUP HAMPIÐJAN GROUP

Glædelig jul og godt nytår Nordsøkaj 18 • 7680 Thyborøn • Denmark Phone: + 45 97832090 • Fax: + 45 97831280 Mobil: + 45 20831989 • Email: thy@nordsotrawl.dk www.nordsotrawl.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Vestværftet • Nordhavnskaj 12 • 6960 Hvide Sande • Tlf.: +9731 3322 • info@vestvaerftet.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

21


AF BENT MIKKELSEN

BREXIT EN ALVORLIG TRUSSEL MOD DANSK FISKERI Det vil få store konsekvenser for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, hvis Storbritannien som følge af Brexit vælger at udelukke eller begrænse EU-fartøjers adgang til at fiske i britisk farvand. En sådan beslutning kan føre til betydeligt reducerede forsyninger af særligt makrel, sild og visse industriarter, hvilket også vil ramme forarbejdningsindustrien. Det konkluderer en analyse udarbejdet af Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, på vegne af Miljø- og Fødevareministeriet.

- Regeringen har sagt fra starten, at det danske fiskeri kan være blandt de erhverv, som bliver hårdest ramt af Brexit. Dette bekræfter analysen, siger Fiskeriminister Karen Ellemann.

værdi og op til 45 pct. i fangstvolumen.

- Danmark har lange traditioner for at fiske i hele Nordsøen, hvor Storbritannien har en stor del af farvandsområdet. Derfor har det stor betydning for dansk fiskeri og forarbejdningsindustri, at Storbritannien har valgt at træde ud af EUsamarbejdet, siger Karen Ellemann.

Analysen estimerer på baggrund af forskellige scenarier de potentielle tab for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, såfremt Storbritannien afskærer EU adgangen. Således estimeres det, at tabet i landingsværdi for disse fartøjer kan udgøre op til 800 mio. kr. årligt, svarende til en reduktion på 45–57 pct. i forhold til historiske fangster i perioden 2014-2016.

TAB PÅ OP TIL 800 MIO. KR. Analysen fra Institut for Fødevareog Ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (IFRO) viser, at danske fiskere i perioden 20122016 årligt har landet værdier fra 0,7-1,0 mia. kr. fra Storbritanniens farvande. Det svarer til op i mod 34 pct. af den årlige danske landings-

BEGRÆNSET ANTAL FARTØJER Analysen peger på, at hvis adgangen til Storbritanniens farvande bliver afskåret, vil det således have de største konsekvenser for det pelagiske fiskeri efter sild og makrel samt industrifiskeriet, der inkluderer tobis og sperling. Ana-

22

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

lysen peger herudover på, at det er et relativt begrænset antal fartøjer i forhold til den samlede danske fiskerflåde, der reelt kan blive ramt af Brexit, men der er tale om meget store mængder og værdier af fisk. Analysen konkluderer, at for de danske fartøjer, der har størstedelen af fangsten i britisk farvand, vil konsekvenserne ved Brexit være store, såfremt Storbritannien afskærer EU adgangen til fiskeri i britisk farvand. Dette kan føre til betydeligt reducerede forsyninger af særligt makrel, sild og visse industriarter, hvilket også kan få effekt på den økonomiske situation for forarbejdningsindustrien. Hvis det ikke er muligt at finde substitution for forsyningen, vurderes det i analysen, at produktionskapacitet og den relaterede beskæftigelse mest sandsynligt vil skulle tilpasses til denne nye situation.

UAFKLARET SITUATION - Vi kender endnu ikke Storbritanniens position på fiskeriområdet. De faktiske konsekvenser afhænger i sidste ende af aftalen om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Sikring af danske fiskeriinteresser er en vigtig prioritet for regeringen. Vi arbejder målrettet med de andre berørte lande på at fastholde vores fiskerimuligheder og adgang til de britiske farvande. Vi håber naturligvis på et godt fremtidigt samarbejde om fiskeri og med en bæredygtig forvaltning af fælles bestande mellem EU og Storbritannien, siger fiskeriministeren. Den komplette rapport kan hentes her: https://curis.ku.dk/ws/ files/185187225/IFRO_Report_263.pdf

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår

FAKTA Der er stor kompleksitet forbundet med at beregne de erhvervsøkonomiske konsekvenser af mulige fremtidige scenarier for fiskeriet mellem Storbritannien og EU27, og derfor er der også betydelig usikkerhed forbundet med de specifikke estimater. Herudover bygger analysen på scenarier, som udspænder et muligt udfaldsrum for de fremtidige relationer på fiskeriområdet. Det er dog fortsat uvist, hvordan det fremtidige fiskerisamarbejde vil komme til at se ud. Med henblik på at have et godt grundlag for at diskutere det fremtidige fiskerisamarbejde mellem EU og Storbritannien fokuserer analysen primært på følgende elementer i samspillet mellem den danske fiskerisektor og Storbritannien: 1) Danske fiskerfartøjers aktivitet i Storbritanniens farvande, 2) Storbritanniens fiskerfartøjers aktivitet i EU-farvande, 3) Kvoteinteraktioner og 4) eksport og import af fiskeprodukter mellem Danmark og EU. Det bemærkes, at andre elementer også kunne blive en del af og influere på diskussionerne, herunder blandt andet markedsadgang, handelsaftaler og kontrol og håndhævelse. Analysen er en statistisk og økonomisk fremstilling, hvorfor juridiske problemstillinger ikke er inddraget.

Vi ønsker vore kunder god jul 24/11/03 15:37 Side 1

Foga-dec-q

FOGA ApS FISKERNES ORIENTERING OM OLIE- OG GASAKTIVITETER Trafikhavnskaj 19 DK-6700 Esbjerg

Tel.: Fax. Mobil:

+45 75 45 11 44 +45 75 45 11 76 +45 21 61 45 12

Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul og et godt nytår www.madsen-motor.dk Brd. Madsen Motor - Havnevej 17 - Tejn - 3770 Allinge Hundested Propeller 20:28 Side 1 Tlf. 56 48 01 50 - Fax 56 20/11/03 48 01 56 - mail@madsen-motor.dk

Der er bestilt endnu en analyse fra Innovative Fisheries Management (IFM) fra Aalborg Universitet. Dette vil være en socioøkonomisk analyse for de største danske fiskerihavne, Skagen, Hirtshals, Thyborøn og Hanstholm, i lyset af Brexit. Stadionvej 4 · DK-3390 Hundested · Denmark · Tel. +45 47 93 71 17 · Fax +45 47 93 99 02 E-mail: hundested@hundestedpropeller.dk · www.hundestedpropeller.dk

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

23


MSC FISK I HUNDE- OG AF BIOLOG, PH.D HENRIK ROSENDAHL KRISTIANSEN

Pet Food branchen oplever øget efterspørgsel efter MSC certificeret fisk, hvilket giver nye muligheder på markedet. Tyskland og England har en stor diversitet af MSC produkter som langt overstiger Skandinavien og USA. Prisniveauet for MSC råvarer er væsentligt højere end andre fiskebaserede råvarer, hvilket især er en udfordring på lavprismarkedet. På omkostningssiden skal påregnes en mere omhyggelig produktionsplanlægning og øgede ressourcer til sporbarhed, som til gengæld giver mulighed for at signalere mere bæredygtighed til kunderne.

Mit tidligere arbejde hos C&D Foods i Esbjerg med forskning og udvikling i foderindustrien har åbnet øjnene for, at der er langt flere krav til hunde- og kattefoder (pet food) end de fleste er bevidste om. Foderet bliver analyseret for en lang række essentielle næringsstoffer, dvs. aminosyrer, fedtsyrer, vitaminer og mineraler som sættes i forhold til de kendte minimumsbehov og lovmæssige maksimumsgrænser, som især stammer fra to officielle kilder: • The National Research Council (NRC) of the national Academy of Sciences i USA.

• The American Association of Food Control Officers (AAFCO)

produkter f.eks. med omega-3 fedtsyrer på markedet.

Den europæiske federation for pet food bruger akronymet FEDIAF og udgiver deres egen guide med næringsstofanbefalinger. Heraf fremgår det, at der er flere livsnødvendige næringsstoffer i guiden som især fisk, fiskeolie og skaldyr kan bidrage med. Det gælder især omega-3 fedtsyrer, vitamin D3, jod og selen. Da kæledyr betragtes som nære familiemedlemmer, er der en naturlig efterspørgsel efter foder med sundhedsanprisninger. Således findes allerede mange anpriste

Imidlertid er der også en øget bevidsthed om bæredygtighed, hvor f.eks. supermarkedskæder fravælger salg af fisk som er truede. Et godt eksempel er ålen. Ingeniøren skrev i 2012, at COOP stoppede salg af ål i deres butikker. Ligeledes er der andre fiskebestande som f.eks. tunfisk der er truede, men da der findes mange arter af tun kan det være svært for en producent eller en detailhandel at vurdere bæredygtigheden af en fiskeart. Her kommer Marine Stewardship Council (MSC) ind i billedet med

en certificering af bæredygtigt fiskeri, som er til at forholde sig til. Reglerne fremgår af www.msc.org og tager bl.a. udgangspunkt i, at en bestand af vilde fisk skal være stor nok til at naturlig rekruttering finder sted og at der ikke foregår uønsket bifangst under fiskeriet. MSC I PET FOOD MSC har opbygget en brugervenlig portal ”sustainable seafood product finder”, hvor man kan lede efter råvarer og produkter som er certificerede. Heraf fremgår det, at varemærket Deck Hand Premium Cat Food blev certificeret tilbage i 2004. Seks familier etablerede i fællesskab et bæredygtigt fiskeri i San Diego i Californien, hvor amerikanske tun fanges på stang og line eller ved trolling. Fiskeriet er MSC certificeret som fiskeri efter albacore tun i USA og Maldiverne på stang og line. Mars Petcare lancerede i 2011 de første certificerede produkter under varemærkerne Sheba og Whiskas. Firmaet har udtalt, at i 2020 vil alle råvarer komme fra bæredygtigt fiskeri. I 2012 offentliggjorde den store tyske virksomhed Saturn, at deres fiskevarianter af pet food fremover vil blive produceret med MSC logo. C&D Foods i Esbjerg fulgte trop med en lancering af Vitacat med hhv. MSC certificeret tun og laks til Aldi UK i 2016. PRODUKTER MED MSC FISK Der er enkelte MSC certificerede produkter på markedet i Danmark og de øvrige nordiske lande. Tyskland har en langt større diversitet af produkter som sælges hhv. i

24

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


KATTEFODER supermarkederne og i de tyske drogerier (drugstores). England har ligeledes et stort antal certificerede produkter, men fordelt på langt værre varemærker end Tyskland. Til sammenligning er USA på linje med de nordiske i forhold til et lille udvalg af MSC produkter.

Produkternes deklarationer illustrerer, at de mest almindelige fisk er såkaldte hvidfisk (engelsk white fish, tysk weiβfisch), som inkluderer torskefisk, fladfisk og hoki. Desuden anvendes fede fisk som sild og laks samt tun og rejer. Ud over fisk og rejer findes der også MSC certificerede produkter af fiskeolie som fødevare- og fodertilskud. Fiskeolie anvendes i vid udstrækning i pet food til at hæve indholdet af omega-3 fedtsyrer, når det anprises på forside etiketten. Der findes en fortrinlig oversigt over danske MSC-certificerede fiskerier og fiskerier under certificering: http://mscfiskere.fiskeriforening.dk/. RÅVARER OG SPECIFIKATIONER Pet food industrien er en vigtig aftager af kategori 3 animalske biprodukter som er lovmæssigt reguleret i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum. Biprodukterne er typisk fremstillet af fiskeskelettet, hovedet, halen, mellemliggende kødstykker og hele fisk uden mave-tarmsystemet. Materialet bearbejdes, findeles og blandes til et homogent produkt som fryses i plader á 40-55 kg i en størrelse af 1000x500x100 mm. De leveres frosne ved mindst minus 18 grader.

Det skal fremgå af råvarespecifikationerne, at leverandøren har testet råvaren for forekomst af pesticider og tungmetaller. Desuden er det helt afgørende, at der er metaldetektor for at forebygge fremmedlegemer i produktionen. Leverandøren skal desuden garantere, at de analytiske værdier for vand, protein, fedt og aske ligger indenfor nogle veldefinerede grænser. Værdierne anvendes i receptoptimeringsprogrammet Agrosoft som er et uvurderligt redskab til at sammensætte fuldfoder til hund og kat.

Før råvaren ankommer, bliver der foretaget en risikovurdering af HACCP teamet. Det kombineres med prøvetagning af råvaren og visuelle undersøgelser i laboratoriet kombineret med kemiske undersøgelser. Som regel undersøges råvaren også i et lukket bæger eller dåse som så autoklaveres ved ca. 130 oC, for at simulere en fuldskalaproduktion og vurdere om der kan opstå komplikationer når råvaren anvendes i en recept. Flere marine råvarer er blevet diskvalificeret efter intern kvalitetstestning, fordi det færdige produkt blev påvirket i en uønsket grad. Tun skal testes for indhold af histamin, fordi det ofte er et kundekrav, at indholdet er under 100 ppm. Desuden er det som regel nødvendigt at få analyser af vitamin D, fordi der både er ernæringsmæssige minimumsog maksimumsgrænser for hund og kat. Således skal det sikres, at dyrene får behovet opfyldt uden risiko for giftvirkning. Da International Featured Standard (IFS) og British Retail Consortium (BRC) Global Standard certificeringer er standarden i branchen, så er der øgede krav til råvareanalyser. Derfor suppleres med analyser af alle de øvrige relevante næringsstoffer samt mikrobiologiske ana-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

lyser for at vurdere risikoen for f.eks. Clostridium og Bacillus, især de sporedannende tilstandsformer. RECEPTOPTIMERING Prisen på råvarerne er en helt afgørende faktor i receptoptimeringen som igen afhænger af priskategorien for produktet. MSC certificeret laks og tun er relativt dyre råvarer som skal anvendes optimalt for at den samlede råvarepris matcher produktets salgspris. Et standard pet food produkt vil typisk have en anprisning, hvor man garanterer et indhold ”with” 4% af den anpriste råvare. Hvis kunden ønsker et produkt som kan anprises ”rich in”, ”high in” eller ”with extra”, så skal anprisningen garantere mindst 14%. Øverst i prishierakiet findes produkter som kan kaldes ”dinner” eller ”menu” og de skal indeholde mindst 26% af den anpriste råvare, f.eks. tuna dinner. De dyreste produkter kan indeholde råvarer som f.eks. laksefilet, hvor kvaliteten matcher human ernæring. PRODUKTIONSPLANLÆGNING Indkøbsafdelingen sørger for at råvarerne er på lager, når recepterne er klar og produktionsplanlæggerne har skemalagt produktion i fuldskala. Forinden skal leverandørerne af råvarer dokuLF ventilation_Q 11/01/05 mentere de er MSC certificerede.

Ved ordrebekræftelse skal dokumenterne som minimum indeholde følgende informationer: • • • • •

Leverandør stamdata MSC certificeringsnummer Dato Mængde fisk Fiskeart

Det er meget vigtigt, at pallerne med MSC mærkede fisk er tydeligt mærkede med MSC logoet, for at undgå forveksling med andre paller med fisk. Når råvaren ankommer foretages kvalitetskontrol og prøvetagning. Råvaren undersøges i laboratoriet for evt. fremmedlegemer samt organoleptisk undersøgelser af smag, lugt og farve. Desuden sendes råvaren til kemisk analyse for at se om specifikationen overholdes. Gule spærresedler sættes på, hvis der registreres afvigelser. Artiklen er forkortet af redaktionen. Henrik Rosendal Kristiansen er i dag Lead Auditor, Bureau Veritas Certification, Fredericia, og har ikke længere noget med C&D Foods eller fremstilling af PET Food at gøre. Artiklen er produceret i 2016 men fortsat aktuel. 8:53

Side 1

A/S

Ventilatorer til fiskeriet Vi har: Axial fra Ø 250-3150 Centrifugal Ø 63-2500 24 VDC • 220-380 v AC Morelvej 19 4700Næstved Næstved• •Tlf. Tlf.5555 Smedevænget 3 ••4700 7777 2222 4444 Fax. • E-mail: ventilation@lf-group.dk Fax. 55 55 77 77 82 82 44 44 • E-mail: ventilation@lf-group.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

25


AF BENT MIKKELSEN

DEN GLADE JUL ANNO 1989 Julemåneden 1989 vil sent blive glemt på Omø og hos bjærgningsselskabet Em. Z. Svitzer samt flere andre aktører, der dengang udførte en af de mest spektakulære bjærgninger i dansk farvand i nyere tid. Det udmøntede sig i et bjærget skib, en god del af lasten af frugt reddet og sendt til destinationen, og efterfølgende blev der udbetalt en anseelig bjærgeløn til Em. Z. Svitzer.

I december 1989 var det hollandske køleskib Spring Bob på en rejse fra Cuba fuld lastet med citrusfrugter bestemt for Ventspils i Letland. Rejsen var gået godt, lige indtil skibet kom til Hatterbarn i Samsø Bælt. Pludselig opdagede den vagthavende styrmand, at en bøje ikke lå på den rigtige position, og han forsøgte at få skibet tilbage på den rigtige kurs med 18 knobs fart. Det gik ikke godt, og det 150 meter lange køleskib blev stoppet af stenene på grunden. Der var højvande, da grundstødningen skete, og i de første mange timer troede den hollandske kaptajn, at han kunne bakke skibet af. Han blev dog klar over, at der var sket store skader på skibets bund og efter godt et døgn underskrev han en Lloyds Open Form kontrakt med Em. Z. Svitzer. Det er en kontrakt, hvor bjærgelønnen afhænger af ind-

26

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

satsen, tilstanden af det bjærgede skib med ladning og afgøres ofte ved en uafhængig voldgift, længe efter at det hele var overstået. Em. Z. Svitzer satte gang i det hele store menageri, da det blev klart at det var nødvendigt at losse en del af skibets last af citrusfrugter i kasser. Intet var på paller eller lignende, så det var ”håndlosning”. Så der gik signal til Omø Bjærgelaug, der gennem mere end 100 år havde været indkaldt, når der var brug for håndkraft til bjærgningsopgaver. I forne tider var det ofte håndkraft til at lempe f.eks korn ud af strandede skibe, og derfor er det kun sjældent i nyere tid, at der var behov for den slags hjælp. Men det var det på Spring Bob, da omkring 3.000 tons frugt skulle flyttes blot for at få skibet af grunden. Efterfølgende skulle de resterende 7.000

tons frugt også flyttes over i et andet skib. Det krævede godt 30 mand fra Omøs bjærgelaug. HOTELSKIB Aktionen blev sat i gang med meget mere end blot et bjærgelaug. En coaster, Mars af Marstal, blev hyret til at sejle paller ud til havaristen på Hatterbarn, mens lejrskoleskibet Hjalm fra Holbæk blev hyret til at være hotelskib for bjærgelauget, der jo skulle underbringes med mad og drikke. Da operationen var på sit højeste var der omkring 60 personer ekstra om bord på Spring Bob. De første 3.000 tons blev losset til køleskibet Greenland Saga fra A. C. Ørssleff, som netop var hjemme i Danmark i farten på Grønland. Greenland Saga sejlede frugten nogle få sømil væk fra havaristen og for at lastet den om bord i

køleskibet Betty B, der var i pool hos Lauritzen Reefers og som blev hyret til at sejle hele lasten til Letland, da det forholdsvis hurtigt blev klart at Spring Bob ikke kunne sejle videre efter bjærgning. Operationen tog en uges tid, hvor der blev arbejdet på højtryk og i døgndrift. Spring Bob kom af med hjælp fra Svitzers store ankerhåndteringsskib Svitzer Garm med godt 109 tons pæletræk samt er par bugserbåde af B-typen, der sammen og forsigtigt lirkede skibet af grunden. En efterfølgende dykkerundersøgelse viste, at skibet var skadet i bunden i to tredjedele af skibets længde (maskinrummet var intakt og kunne levere kraft til kompressor o. lign), men at resten af skibet flød på tanktoppen. Skibet blev taget ind på Kalundborg fjord, hvor Betty B kom på siden

Flere artikler i E-magasinet www.maritimedanmark.dk


af Spring Bob og der blev den resterende del af lasten overført til Lauritzen-køleskibet. Det forløb uden problemer, men med masser af håndkraft fra bjærgelauget. Efterfølgende forlod Betty B sceneriet og bragte frisk frugt frem til de lettiske juleborde med godt én uges forsinkelse. TIL HAMBORG At lasten blev afskibet til Ventspils betød bestemt ikke at arbejdet med Spring Bob på Kalundborg fjord var afsluttet. Tværtom. Der blev lavet en undersøgelse af, om det var muligt at slæbe skibet til værft, mens rederiet og dets forsikringsselskab var på jagt efter et passende værft til reparationen med fornyelse af mere end 250 tons stål i bunden. Valget faldt på det tyske værft Blohm & Voss i Hamburg. Derfor blev skibet med stor forsigtighed slæbt fra Kalundborg fjord via Kielerkanalen til Hamburg. Den operation blev også klaret af Em. Z. Svitzer med behørig eskorte af et miljøskib til farvandet nord for Kiel, hvor et tyske miljøskib tog over for turen gennem kanalen og videre op ad Elben til

Hamburg. Først da skibet blev doksat og vandtrykket mod skibet forsvandt, løb der olie ud i dokken. Det skete kort før jul 1989, og dermed kunne Em. Z. Svitzer og de mange underleverandører holde jul med ordene: Job well done!

Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår

Helt som vanligt tog det flere år inden den endelige opgørelse blev færdig ved voldgiften i London, og som gav bjærgningsselskabet en af de bedre bjærgningsforretninger i nyere tid om end den endelige fortjeneste fortsat holdes hemmelig. LANGT VIRKE Spring Bob, der var bygget i 1984 i Mihara i Japan, kom i fart efter fire måneder og fortsatte på verdenshavene frem til juli 2012, da det endte sine dage som genbrugsmaterialer hos ophuggerne i Chittagong i Bangladesh. Oprindelig blev skibet leveret til den svenske Salen-gruppe, der gik konkurs i december 1984 og havde da navnet Spring Blossom. Efter konkursen kom skibet til hollandske ejere og fik navnet Spring Bob, som holdt lige til det sidste. Det havde 400.000 kubikfod lastevolumen.

www.propeller.dk · Tlf.: 58 37 09 34 · info@propeller.dk

Tlf.: +45 54 70 60 88 Fax: +45 54 70 60 12 www.bredgaardboats.com E-mail: info@bredgaardboats.com

Vi ønsker hermed vore kunder og forretningsforbindelser en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 7

27


Fiskerbladet 12 2017  
Fiskerbladet 12 2017  

Aftale skal sikre loft over kvotekoncentration: Regeringen har indgået en bred politisk aftale med alle Folketingets partier om indsatsen mo...