Page 21

Vi ønsker alle en glædelig jul & et godt nytår

FAKTA Traditionelle dambrug kræver meget vand, som man opnår ved at opstemme vand fra et vandløb ved hjælp af et stemmeværk. Dermed spærres vandløbet, så fisk ikke kan passere frit. De udleder næringsstoffer fra fiskeproduktionen, der belaster vandmiljøet med fosfor til søer og kvælstof til fjorde og kystvande. Lukning af ældre dambrug bidrager derfor til, at Danmark kan opfylde vandområdeplanerne.

Vi ønsker vore kunder god jul DEN BEDSTE JULEGAVE TIL DIT SKIB:

ORIGINALE CAT RESERVEDELE! SERVICE 24/7/365

www.pon-cat.com

Telefon: 76 14 64 00

I VANDLØBENE anlæg kan der produceres flere fisk med mindre miljøbelastning. Derfor indgår det også i vækstplanen for akvakultur – Dansk akvakultur i vækst, at moderne og effektive dambrug kan få ekstra kvælstofkvoter. - I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi glade for, at miljøog fødevareminister Esben Lunde Larsen har valgt at afsætte knap 47 mio. kroner til opkøb af ældre dambrug.

Det er et vigtigt indsatsområde, der både forbedrer ørredens frie bevægelighed mellem vandløb og hav samt en bedre vandkvalitet i de vandsystemer, hvor dambrugene nedlægges, siger formand i Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen. Kommunerne kan i år og frem til 2021 indgå frivillige aftaler med ejere om ophør af drift af

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

21

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...