Page 19

LÆSERBREV AF JÓN KRISTJÁNSSON, REYKJAVIK

MAN MÅ SETTE I GANG ET UTTYNNINGSFISKE Hvis en fiskebestand lider sult, fordi det ikke er nok mat til alle, så er redusering av fangstinnsatsen det værste man kan gjøre. Tvert imot skal man fiske mere for å tynne ut bestanden, slik at det blir mere mat til de enkelte fiske, derved vil individuell vekst øke noe som gir mere avkastning. Som det siges i ICES anbefalingsrapport, venter man at på grunn av fødemangel, vil dødligheten i torskebestanden øke. Dette vil føre til tap av resurser. Den eneste måten til å redusere den naturlige dødligheten på er å fiske mere, derved opnår man ikke bare bedre fangst, men man øker veksten hos de gjenværende fisk. Dette er kjent generell fiskeøkologi som har vært anvent ved høsting av innsjøer i lengere tid. At uttynning av fiskebestander fører til

økt vekst og betre kvalitet ble bevist af den norske forsker Knut Dahl for 100 år siden. Rådgivningen om å redusere kvotene, fordi torsken er mager på grunn av matmagel, er helt i motsetning generell økologisk kunnskap og sund bondevett.

At torsken er konsentrert i et fødefattigt område er noe som vi ikke kan gjøre noe ved. Dette at det er få sild og brisling i området hvor det er mest torsk, kan rett og slett skyldes at torsken på langt nær har spist dem opp. Det hjelper lite å fiske mindre sild og brisling, han har allerede spist det ha får tak i.

Nåtidens biologer synes å være fastlåst i datamaskinene, uten å ta hensyn til det som skjer i naturen.

Det eneste riktige i situasjonen er å fiske mere torsk. Kvotene burde opheves og maskevidden nedsettes.

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

De moderne fiskebiologer synes ikke kjenne til dette og fortsetter å knekke både fiskebestand og fiskere. Jeg synes at deres mangel på kunnskap er straffbar, fordi de ignorerer andres kunnskap og forslag. Total ingoranse. Læserbrevet er indsendt som en kommentar til beslutningen om at reducere torskekvoten kraftigt (Red.)

F I S K E R B L A D E T / 12· 2 0 1 6

19

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...

Fiskerbladet 12 2016  

Hip Hip Hurra: Det er ikke god tone at fejre sig selv. Men det vælger vi at se stort på, for vi synes der er god grund til at fejre, at Fisk...