Page 25

de lukninger i 2020 og massiv redeuktion af både torske- og silde kvoterne i den Vestlige Østersø, vil få alvorlige konsekvenser for kystfiskeriet og i flåden af større fartøjer og at det uigenkaldeligt vil nedlægge økonomisk aktivitet, fartøjer, foreninger og fiskeforarbejdningsanlæg. Det er østersøfiskernes vurdering, at EU Kommissionens forslag til kvoter, savner en analyse af de socio-økonomiske konsekvenser: Hvad koster det i arbejdspladser og i økonomisk aktivitet? Hvad er konsekvenserne for fiskerne, forarbejdningsindustrier og kystsamfundene omkring Østersøen i bredere forstand? Og hvordan håndterer man en krise som denne? UDVIKLINGEN SKYLDES IKKE OVERFISKERI, BEDRE VIDENSKAB ER NØDVENDIG Ifølge BFA er der generel enighed i det videnskabelige miljø

og i ICES om at den negative udvikling i fiskebestandene ikke skyldes overfiskeri, men summen af en række negative biologiske forhold, herunder klimaændringer og reduceret saltindhold i Østersøen. Hvis vi alle er enige om, at årsagerne til uønsket og ukendt udvikling af bestandene ikke er forårsaget af overfiskning, er det BFAs vurdering, at den nuværende videnskabelige rådgivning vedr fiskekvoter ikke kan stå alene som grundlag for kvotefastsættelse. De appelerer til at man fra politisk side sikrer styrket vidensgrundlag og at man inddrager hensynet til fiskeriet økonomi og kystsamfundenes overlevelse i de politiske drøftelser. Fiskerne sammenligner situationen med ekstreme situationer i landbruget hvor perioder med tørke har medført politisk hand-

Læs de daglige nyheder på www.maritimedanmark.dk

ling i form af særlige programmer og støtte foranstaltninger. BFA håber med sin erklæring, at få støtte til en fremtidig forvaltning i Østersøen, der ikke kun vil beskytte fiskebestandene, men vil også gøre det muligt for fiskeriet at overleve 2020-og videre. Beskyttelse af bestandene er et centralt element i en bæredygtig udnyttelse, men det samme gælder beskyttelsen af fiskerne lyder deres appel. DEN VIGTIGSTE UDVIKLING I DE SENESTE ÅR: 2014 – videnskaben finder fejl i aldersaflæsningen af østtorsk. 2016 – vedtagelse af den langsigtede forvaltningsplan for Østersøen med målværdier for gydebiomasse og fiskeritryk. Siden da er kvotefastsættelse baseret på planen.

2018 – ICES forventer at gydebiomassen for torsk i vestlig Østersø vil være 49.000 tons. 2019 – ICES nedsætter FORUDSIGELSEN for torsk i vestlig Østersø med ca. 50% til 21,217 tons og forslår 0 kvote. Juli 2019-Kommissionen tager ”øjeblikkelige foranstaltninger” og lukker fiskeriet for torsk i Østlig Østersø August 2019 – EU-Kommissionens foreslår for 2020 fortsat lukning af torskefiskeriet i Østlig Østersø. Områdelukninger i de tre vigtigste måneder i fiskeriet efter torsk i den vestlige Østersø, og en reduktion i fiskeriet efter sild i den Vestlige Østersø på 71%

F I S K E R B L A D E T / 10· 2 0 1 9

25

Profile for Media Group Maritime Denmark

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...

Fiskerbladet 10-2019  

Johnsons Brexit-planer skræmmer ikke fiskeriet: Udstillerne på årets store internationale fiskerimesse i Aalborg Kongres & Kultur Center den...