Page 1

UDDANNELSER 2014


Foredrag for klassen af De Blå Ambassadører De Blå Ambassadører: Foreningens foredragsholdere også kaldet ”De Blå Ambassadører” er professionelle skibsofficerer, navigatører, maskinmestre, undervisere, studerende, havnekaptajner og lodser. De afholdt i 2013 i alt 289 foredrag på folkeskoler, friskoler, efterskoler m.m. I alt ca. 31.890 unge mennesker fik via disse foredrag ”en god sømandshistorie, information om Søfart, Det Blå Danmark, uddannelses- og karrieremuligheder”. Vi kommer gerne på jeres skole. Uddannelsesmesser, Uddannelsesdage og klasselærerkurser: Foreningen var repræsenteret og informerede om de maritime uddannelser og karrieremuligheder på 55 arrangementer og messer i 2013. Vi kommer gerne i jeres område/på jeres skole. Bladet Søfart: Foreningen til Søfartens Fremme udgiver bladet Søfart. Det er det Maritime Danmarks brancheblad og udkommer 43 gange om året. Se mere på www.soefart.dk Bladet Søfart bringer nyheder, artikler og læsestof af interesse for maritime virksomheder og organisationer. Der er nyder fra branchen, større baggrundsartikler, portrætter

af maritime aktører og steder samt servicestof og gode historier fra branchen. Søfart er blad for Foreningen til Søfartens Fremme og medlemskab af foreningen er derfor en forudsætning for abonnement. Vi tilbyder folkeskoler og efterskoler GRATIS adgang til: • A  t læse Søfart på nettet på www.soefart.dk samt modtage daglige maritime nyheder. • B rug også muligheden i.f.m. de unges erhvervsvejledning eller deres ”projekt / temauge”. • S øfart er Danmarks mest internationale og globale erhverv. Danmarks Største Maritime links: De fleste maritime links i Danmark finder du på foreningens fælles hjemmeside www.mardan.dk og her er mulighed for at finde svar på mange maritime spørgsmål du måtte have. Hende kongelige højhed Dronning Margrete den Anden er Foreningens protektor. Kontakt Foreningen på e-mail: info@soefart-frem.dk eller tlf.: 33 32 79 33


Danmarks Maritime Klynge – et maritimt kompetenceudviklingsprojekt – er et treårigt projekt, der blev i gangsat januar 2012.

gelse heraf er de enkelte partnere ved at udvikle og implementere en række nye maritime fag og kurser og maritime initiativer.

Formålet med projektet er at bidrage med aktiviteter og initiativer, som skal være med til at styrke det maritime kompetenceniveau i Danmark. Europas Maritime Udviklingscenter er leadpartner på projektet.

Projektet bygger på et samarbejde på tværs af såvel virksomheder, erhvervsorganisationer, forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner, samt myndigheder, der i fællesskab skal være med til at udvikle og gennemføre aktiviteter med det formål at øge niveauet af kompetencer inden for den maritmie sektor i Danmark.

I opstartsfasen har projektet primært været koncentreret om mikro/makro-analyser, der har til hensigt at identificere udviklingen og de fremtidige maritime kompetencebehov, der er nødvendige for at sikre at vi i Danmark kan fastholde og tiltrække arbejdspladser, hvis vi skal kunne fastholde Danmarks position som en af verdens førende søfartsnationer. I forlæn-

Læs mere om projektet og dets 11 partnere, samt de aktiviteter og arrangementer der afholdes i forløbet på www.dkmk.dk

Se mere på www.dkmk.dk

Teknisk interesse? - Maskinmester er vejen Hvad laver en maskinmester? Maskinmestre er at finde i flere af landets væsentligste funktioner. De er tekniske ledere, der styrer og administrerer komplekse tekniske anlæg indenfor offshore, industrien, skibsfarten, undervisning, service, rådgivning og byggeri samt forsyningen med el, vand og varme med videre. Som ledere har de ansvar for drift, vedligehold, optimering, sikkerhed, miljø og udvikling af ny teknologi til fremtidens vækst.

Læs mere på www.maskinmester.dk


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Indholdsfortegnelse 5 En sektor, utallige muligheder

UDDANNELSER 2014

6 Vækst i Det Blå Danmark 8 Det Blå Danmarks 4 segmenter 9 Maskinmester-studiets første legeplads 10 ”Georg Stage” - Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand 12 ”Georg Stage” - Eventyr og ekstreme oplevelser 13 Jeg kunne ikke sidde stille 14 På togt med Skoleskibet Danmark 16 Arbejde med indbygget eventyr 18 På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar 20 Fra Svendborg Søfartsskole til langfart: Jeg tror det bliver et eventyr 22 ”Der sker noget nyt hver dag”

Foto: Niels Winther Shipping

23 Nye veje til en shipping-karriere 24 Kan en adrenalin junkie finde sig til rette bag

Det Blå Danmark uddannelse 2014 ISSN 1395-4466 Oplag: 15.000 Ansvarshavende redaktør René Wittendorff rw@maritimedanmark.dk Annoncer Tlf.: (+45) 70 20 41 55, kl. 09.00-12.00 Fax (+45) 70 20 41 56 Udgiver  Maritime Danmark ApS Esplanaden 30.4 1263 København K Telefon: (+45) 70 20 41 55 Fax: (+45) 7020 4156

et skrivebord? 26 Vær med til at skabe fremtidens maritime løsninger 28 Dual uddannelse som skibsofficer: På toppen både på broen og i maskinen 30 Spændende udfordringer 31 Frihed til at være sammen med familien 34 Jagten på det sorte offshore guld - Kreativ boring på dybt vand 36 Fra aspirant til havnedirektør 38 Maritim iværksætter 39 Mulige job i havn 40 Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands 41 Spændende maritime WEB adresser 42 ...Hvad kan jeg blive? Skoler 45 CBS Shipping 45 GEORG STAGE

DTP: Designunivers Tryk: PE Offset A/S 

46 Fiskeriskolen

Næste nummer: Januar 2015

48 Maritim uddannelse i industrien

Eftertryk kun tilladt efter skriftlig aftale med redaktionen

Foreningen til Søfartens Fremme Skoleforedrag, koordinator Berit Schaumann, kontorfuldmægtig

47 Maskinmesterskolem København 48 Marstal Navigationsskole 49 MARTEC 49 Nyborg Søfartsskole 50 SIMAC 50 Svendborg Søfartsskole 51 Århus Maskinmesterskole 51 Rybners Erhvervsuddannelser

4


En sektor, utallige muligheder En uddannelse inden for Det Blå Danmark kan give dig en stærk faglighed inden for alle discipliner af det fag, du vælger, uanset om du har interesse for håndværksfag, navigation, teknik, ledelse, shipping eller handel.

nelsessystemet, så der står flere karriereveje åbne for de unge, der vælger en maritim uddannelse. Derfor har regeringen blandt andet i højere grad målrettet HF-Søfart de videregående uddannelser og beskæftigelse i hele Det Blå Danmark.

Det Blå Danmark beskæftiger mere end 100.000 danskere og er kendetegnet af lav arbejdsløshed. Der er stor efterspørgsel efter unge med en maritim uddannelse, som kan være med til at bidrage til at bevare og udbygge den stærke position, som Det Blå Danmark har i den internationale maritime branche.

Vi vil indføre valgfagslinjer, som garanterer eleverne merit til udvalgte videregående maritime uddannelser samt introducere dem til mulige karriereveje i hele Det Blå Danmark. Den giver selvfølgelig også mulighed for at udnytte alle de muligheder, som en almindelig hf giver i det samlede videregående uddannelsessystem.

Hvis vi skal beholde vores førerposition som en af verdens førende maritime nationer og understøtte vækstperspektiverne i Det Blå Danmark, skal vi sikre, at vores unge får de rette kompetencer til at løfte den opgave. Der er specialiserede uddannelser og institutioner i hele spektret af de maritime uddannelser og over hele landet. For eksempel uddanner skoleskibene Georg Stage og Danmark skibsassistenter til de primære sømandsfaglige færdigheder, mens navigationsskoler, maskinmesterskoler og integrerede maritime centre har mange forskelligartede uddannelser, der giver tekniske og ledelsesmæssige færdigheder. Endelig er der universiteterne, hvor du kan tage en bachelor inden for shipping, uddanne dig til maritim ingeniør, eller læse kandidat- og masteroverbygninger til de maritime uddannelser, som giver mulighed for specialisering inden for Det Blå Danmark. Jeg er meget optaget af at sikre sammenhæng i uddan-

Det Blå Danmark overalt i verden Som skipper eller skibsfører bliver du ansvarlig for at styre skibet tværs over havene og ind og ud af havn i hele verden. Som maskinmester er du ansvarlig for, at alt maskineri virker, når skibet sejler, hvilket vil sige 24 timer i døgnet 365 dage om året. Det er et vigtigt arbejde, og derfor har regeringen i år hævet antallet af pladser på de maritime professionsbacheloruddannelser. De har et stærkt erhvervsmæssigt fokus, og de ekstra uddannelsespladser vil bidrage til at skabe udvikling og vækst i Danmark samtidig med, at flere får adgang til deres drømmeuddannelse. Der er også nye kandidatuddannelser på vej, som netop er målrettet folk med en maritim professionsbacheloruddannelse. Også skibsassistenter er uundværlige som alsidige håndværkere om bord i skibe, når maskineri og skib skal holdes 100 procent i orden langt fra land og assistance.

Uddannelsesminister Morten Østergaard

Får du lyst til at komme tættere på Danmark, er området for offshore en mulighed. Her arbejder mange specialskibe inden for områder som opsætning af havvindmøller og olie- og gasudvinding i Nordeuropa. Det Blå Danmark beskæftiger også folk i land Som shippinguddannet vil du beskæftige dig med den kommercielle drift af skibene, for eksempel aftale de fragter, som skibene transporterer. Maritime ingeniører arbejder med udvikling af nye skibstyper, maskinkomponenter og energieffektivisering af de mange processer, der foregår i den maritime sektor. Maskinmestre kan vælge at søge arbejde i land med det samme, når de er færdiguddannede. Her indgår de i den industri- og teknologiproduktion, som understøtter

den maritime sektor eller i rederiernes tekniske drift af skibe. Skibsførere, maskinmestre og skibsofficerer har også muligheden for at gå i land i løbet af deres karriere, ofte i rederier, hos underleverandører eller myndigheder, hvor deres ekspertise og erfaring som søfarende efterspørges. Måske tager de noget efteruddannelse på universitetet som specialisering inden for et særligt maritimt område. Det er regeringens vision, at Danmark skal være Europas maritime centrum, og Det Blå Danmark er en stærk sektor. Det hele kræver dedikerede og dygtige medarbejdere. Har du lyst til at være en del af det fællesskab, som det Blå Danmark også er, bør du overveje at vælge en maritim uddannelse.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

5


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Vækst i Det Blå Danmark Vækstplanen for Det Blå Danmark ”Danmark i arbejde, december 2012. Vækstplanen skal skabe grundlag for, at vækstog beskæftigelsesmulighederne udnyttes. Visionerne for vækstplanen er: • Danmark skal være Europas maritime centrum. • Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark • Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Det opnås ved, at: • Det Blå Danmark skal markedsføres som kernen i det maritime Europa. • Det skal være attraktivt at drive maritim virksomhed i Danmark. • Der skal skabes vækst gennem grøn skibsfart og grønne løsninger. • De danske maritime styrkepositioner skal udbygges og anvendes til at skabe vækst. • Maritime kompetencer, uddannelser, innovation og forskning skal understøtte væksten. • Væksten skal bygge på kvalitetsskibsfart.

6

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af udenlandsk bruttotonnage i verden. • I dag opereres en bruttotonnage på ca. 62 mio. fra Danmark. • Danmark er desuden med en bruttotonnage på over 11 mio. verdens nittendestørste flagstat. • Det Blå Danmark beskæftiger ca. 80.000 personer. Samtidig skabes en indirekte beskæftigelse på ca. 35.00 i andre branchen. Den maritime klynge har således stor betydning for væksten i Danmark. Bidrag til betalingsbalancen: Som Danmarks største enkeltstående eksporterhverv, skaber skibsfarten stor værdi for den samlede danske økonomi. I 2012 var den samlede valutaindsejling således 195 milliarder kroner til trods for svære markedsvilkår. Dette var næsten 20% af den samlede, danske eksport. (2013 er estimatet 190 mia. kr.) Ser man på udviklingen i overskuddet på Danmarks betalingsbalance fra 2007 og frem, kan


Den maritime klynge står for 24 pct. af den danske eksport, og for 10 pct. af produktionen i Danmark.

man konstatere, at skibsfartens andel har været meget stor og relativt stabil. Skibsfart er en meget volatil branche, da aktiviteten afhænger af de globale konjunkturer. Som følge af den globale økonomiske krise, og deraf følgende markante reduktion i verdenshandlen, faldt skibsfartens valutaindsejling i 2009. Skibsfarten har dog hurtigt tilpasset sig markedet, og bidrager nu i højere grad til den danske betalingsbalances løbende poster end tidligere. Den samlede danske vareeksport var i 2012 på ca. 610 mia. kr., men ingen af de enkelte industriposter er på størrelse med skibsfarten. Landbrugseksporten inkl. fødevareindustrien eksporterede til sammenligning for 111 mia. kr. i 2012. Til sammenligning var tjenesteeksporten 377 mia. kr., hvoraf skibsfart alene stod for 195 mia. kr. Den danske maritime industri: Den maritime industri i Danmark er en særdeles velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet – ikke mindst takket være højteknologiske og specialiserede produkter og løsninger. Danske maritime virksomheder er konkurrencedygtige og verdensførende inden for en lang række områder og teknologier, og de satser stærkt på intelligent vækst og nyudvikling. Den danske maritime industri er et udpræget globaliseret erhverv og har en eksportandel på 65 %. Danske maritime leverandører leverer nogle af verdens mest miljø- og klimavenlige løsninger til skibe. Det Blå Danmark beskæftiger ca. 80.000 personer direkte og yderligere 35.000 personer indirekte. Den største andel af de maritimt beskæftigede arbejder inden for udstyrs- og serviceindustrien. Ansatte med en erhvervsfaglig håndværksmæssig uddannelse udgør 40 % af de beskæftigede og er den største uddannelsesgruppe i branchen. Grundlaget for disse job er en international styrkeposition, som det vil kræve en særlig indsats at fastholde i den hårde globale konkurrence.

Dansk skibsfart er førende på globalt plan: Størrelsen Danske rederiers globale aktiviteter skaber arbejdspladser, sikrer uddannelse og investering i udvikling og teknologi i samfund og lande over hele kloden. Fundamentet er støbt af gode danske traditioner og værdier som respekt, kvalitet og ordentlighed overfor medarbejdere, kunder og omgivelser. 90 pct. af verdens gods transporteres i dag på skib. Dansk skibsfart står stærkt på den globale scene. Faktisk transporterer danske rederier 10 pct. af den samlede verdenshandel målt på værdi og kontrollerer omkring 7 pct. af den samlede verdenstonnage. De vigtigste markeder for danske rederier er: EU, USA, Østasien, Japan, Kina (inkl. Hong Kong), Rusland og Brasilien. Den samlede beskæftigelse for danske rederier udgør ca. 30.000. Kvalitets-globalisering Det har altid været en selvfølge for danske rederier at operere internationalt. Erhvervet har i mange år kunnet glæde sig over, at der i det meste af verden har været opbakning til en fri og fair adgang til søfartsmarkederne. Set med danske øjne er det en helt afgørende forudsætning for fortsat fremgang. Men det er ingen selvfølge. Søfarten har på grund af erhvervets natur behov for friere markedstøjler end så mange andre erhverv, og den position må hele tiden forsvares mod protektionisme og stramninger. Det er ikke mindst Danmark garant for

Se mere på: www.soefartsstyrelsen.dk www.shipowners.dk www.danskemaritime.dk

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

7


4

Det blå Danmark UddannelseR 2014

Det Blå Danmarks segmenter SKIB: Gå om bord i en stolt vinderkultur! Livet om bord på et skib kan være krævende, for du kan ikke bare vende ryggen til, hvis der opstår problemer. Til gengæld lærer du at samarbejde i et stærkt team. I det Blå Danmark skaber vi mænd og kvinder af den rette internationale støbning og har du modet, ambitionerne og evnerne, kan du selv bestemme antallet af karrierestationer. Danske skibsofficerer er i høj kurs både til vands, til lands og i hele verden.

8

SHIPPING: Vær med til at håndtere 10 procent af verdenshandlen! Inden for shipping kommer du verden rundt hver dag. Via telefon, e-mail og rejser er shippingmedarbejderen i løbende kontakt med danske og udenlandske handelsfolk. Shippingmedarbejderne arbejder, når udfordringerne kræver det, for opgaverne findes overalt på kloden i alle tidszoner. Har du servicemind og et social væsen, er det måske lige noget for dig.

MARITIM TEKNOLOGI: Gå til stålet på den konstruktive måde!

OFF SHORE: Skaf ny energi til Danmark!

Der er konstant bud efter nye skibe, og her spiller dansk industri en afgørende rolle. Både når det handler om skibene i sig selv og om deres motorer. Hvis du vil have afgørende indflydelse på miljøet, skal du blive skibsingeniør eller maskinmester. Så kan du være med til at bestemme, hvor miljørigtig verdenshandlen skal foregå.

At være off-shore medarbejder kræver en høj grad af specialisering, men så får man også en spændende hverdag til gengæld. Man tager helikopteren på arbejde og er ude 14 dage ad gangen – enten i Nordsøen eller måske den Mexicanske Golf. Ude på platformene er alt gearet til, at du kan give den maksimal gas, mens du skaffer energien til de danske husstande.


Maskinmester-studiets første legeplads Det handler om innovation, og om at omsætte teorier til konkrete produkter, skabt i aluminium og stål. Når de studerende på Aarhus Maskinmesterskoles 2. semester går i gang med deres projektforløb, er alt tilladt. Kun fantasien sætter grænser. Og en maskinmesters fantasi skal være toptunet! Hvert år, når de studerende på Aarhus Maskinmesterskoles 2. semester præsenterer produktet af seks ugers innovativt slid ved tegnebrættet og i værkstederne, er det en festdag. Skolens værksteder på Aarhus Havn pyntes op, og der grilles pølser og brød på pladsen udenfor, som traditionelt vrimler med mennesker. Det er ”de gamle” studerende, som lige skal forbi og snuse, og det er undervisere, forældre, kærester og venner til de studerende, som netop har bevist, at de forstår at sætte handling bag ordene og ideerne. Kun fantasien sætter grænsen Projekterne spænder vidt, og har igennem årene budt på fantasirige anordninger til eksempelvis minesøg-

ning via luftpuder, en vindmølle, en hundeaktivator, en rollator på larvefødder, en kobbertrådsvikler – eller hvad med en fjernstyret mini-ubåd og en undervandspoleringsmaskine, som kan rense et mindre skibsskrog for alger uden at man behøver hale skibet ud af vandet. Hvert år byder på nye og spændende projekter, og derfor er dagen, hvor de udstilles for offentligheden, altid en festdag. Nautilus i miniformat Den fjernstyrede ubåd var reelt en ROV i miniformat, døbt Nautilus efter det futuristiske fartøj i Jules Vernes En Verdensomsejling under Havet. Konceptet gik ud på at skabe et værktøj til eksempelvis marinbiologisk forskning, undervandsfotografering mv., og

som ville kunne anskaffes for under 10.000 kroner. Projektet har vækket interesse hos Aarhus Universitet, hvor man godt kan se mulighederne i sådan en lille ubåd i forbindelse med forskellige biologiske eller miljømæssige opgaver på lavt vand. Hull Cleaner med til InnoAwards 2013 Da undervandspoleringsmaskinen – også kaldet Hull Cleaner – blev præsenteret,

vækkede den så stor begejstring hos en talentspejder fra InnoAwards 2013, at holdet bag blev inviteret med til konkurrencen, hvor de skulle præsentere projektet for et dommerpanel på VIA University College Horsens. Her blev Hull Cleaneren godt modtaget og fik mange rosende ord med på vejen af dommerne. Alene denne ære var et seriøst skulderklap til de unge maskinmestre in spe.

Du kan følge tilblivelsen af mini-ubåden Nautilus over tre små film på Youtube. Scan QR-koderne og se filmene:

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

9


Det blå Danmark UddannelseR 2014

”Georg Stage” Egentlig var Rikke Hansen kommet ind på sociologi og kulturanalyse og skulle bare lige have et sabbatår inden studiestarten, men opholdet på skoleskibet Georg Stage fik hende til at skifte mening. 20-årige Rikke Hansen var blevet færdig med gymnasiet og var faktisk blevet optaget på universitetet i Esbjerg, hvor hun skulle læse sociologi og kulturanalyse. Inden hun startede, skulle hun bare lige have et enkelt sabbatår, og da hun fra venner havde hørt, at et ophold ombord på skoleskibet Georg Stage var sjovt, prøvede hun det. -Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig, forklarer Rikke Hansen.

-Men så viste det sig at være helt vildt godt, man får gode kammerater ombord, og det er lige noget for mig at være tæt på andre mennesker, tilføjer hun. Ombord på Georg Stage bor man tæt sammen. Man so-

ver i det man kalder banjer, som er nogle hængekøjer. Her sover man 42 mand sammen, så der er ikke ret meget privatliv, og man skal være god til at respektere andre mennesker, fortæller Rikke. Fordelen ved at være så tæt sammen hele tiden er, at man på rekordtid får rigtig gode venner. -På en måned kom jeg lige så tæt på mine kammerater, som det i gymnasiet havde taget mig tre år at lære mine kammerater der at kende lige så godt. En masse oplevelser Opholdet på Georg Stage varer fra april til september, og det startede for Rikke den 16. april, da holdet mønstrede i København, hvor skibet lå ved

10

Holmen. Her brugte holdet de første tre-fire uger på at rigge skibet til, så det var klar til sejladsen, og samtidig lærte de at sejle skibet. -Så tog vi på togt til Færøerne, vi var også med i Tall Ship Race, og vi besøgte Aarhus, Szczecin, Riga og Helsinki. Vi sejlede hele sommeren og var tilbage i København i august, hvor vi riggede skibet af, fortæller Rikke. Så i løbet af opholdet ombord på Georg Stage, får man set og oplevet en masse, men man lærer også en masse. Udover den indledende værkstedsundervisning i København fortsættes undervisningen ombord på skibet, mens man sejler. -Vi lærte for eksempel at lave knob og splejse tros-


Kulturanalysen måtte vige for livet som sømand denne her grunduddannelse til søs, så det faldt meget naturligt at fortsætte. Det er også godt ikke at sidde med næsen i en bog hele tiden, mener Rikke. -Lige nu sejler jeg med færgen mellem Fanø og Esbjerg som ubefaren skibsassistent. Men mit mål er at blive styrmandsaspirant, og jeg har lige søgt ind hos DFDS. Sociologi og kulturanalyse har jeg lagt på hylden, men hvis jeg kommer ind hos DFDS, kommer jeg ind på søfartsskolen i Svendborg, SIMAC, fortæller Rikke.

ser, og vi fik også undervisning i for eksempel søsikkerhed og motorlære. Man afslutter opholdet med en eksamen som ubefaren skibsassistent, og man får også et røgdykkerkursus og udvidet førstehjælp, forklarer Rikke om forløbet. Styrmandsaspirant Efter opholdet har mange af de tidligere elever på Georg Stage valgt at fortsætte livet til søs, og Rikke Hansen er ikke nogen undtagelse. -Jeg føler ikke, at jeg blev presset til det. Min far er godt nok kaptajn på en færge, der sejler i Østersøen, og min mor sejlede også, da hun var ung, men det er ikke derfor, jeg har valgt at fortsætte til søs. Men nu havde jeg jo fået

Kan godt se sig selv som sømand Selvom det ikke var meningen fra starten, kan Rikke sagtens se sig selv som sømand i fremtiden. Hun ved, at det at være til søs er en speciel livsstil, det kender hun jo hjemmefra. -Jeg husker fra min barndom, at når min far var hjemme, så var han 100 procent hjemme. Så var det ham, der fulgte os i svømmehal og hentede os i fritidshjemmet. Min mor havde derimod hele tiden noget arbejde. Det er også en livsstil, der passer fint til mig, hvor jeg i mit nuværende job arbejder en uge ad gangen og derefter har fri en uge, siger Rikke Hansen, der meget håber, at hun bliver optaget som styrmandsaspirant hos DFDS og også ser frem til den uddannelse, hun så automatisk får ved SIMAC i Svendborg.

-Det var ret naturligt for mig at prøve. Min far er sømand, og min mor har også sejlet i hendes unge dage, og da jeg havde hørt, at det skulle være sjovt at være på Georg Stage, var det meget naturligt for mig.

FAKTA Et togt med ”Georg Stage” giver minder og venner for livet, og hvis man har lyst også en god start på en karriere til søs. • ”Georg Stage” er Verdens ældste, civile, sejlende søfartsskole fra 1882, der tilbyder en moderne, maritim grunduddannelse i klassiske rammer • Skolen er anerkendt af den internationale Søfartsorganisation IMO (International Maritime Organisation) • Uddannelsen om bord kontrolleres af Søfartsstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet • Stiftelsen ”Georg Stages Minde” driver skoleskibet og søfartsskolen om bord

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

11


Det blå Danmark UddannelseR 2014

”Georg Stage”

Eventyr og ekstreme oplevelser

Det er snart 1½ år siden, Ronny Petersen var ude at sejle med skoleskibet Georg Stage. Men livet som sømand er på ingen måde lagt på hylden, dertil virker havet alt for tiltrækkende på Ronny. Ronny Petersen, 22, havde haft et enkelt sabbatår efter gymnasiet, var startet på handelsskolen, men det var ikke lige noget, så der skulle ske noget andet. -Jeg havde hørt nogle gode ting om det fra nogle venner, som havde været ude at sejle med Georg Stage. Der er derimod ikke nogen i min familie, der har sejlet, så det var virkelig for at prøve noget helt nyt, forklarer Ronny Petersen om baggrunden for, at han valgte at sejle med Georg Stage. Bagefter fortryder han bestemt ikke, at han brugte det halve år på skoleskibet. -Det var fantastisk. Det var noget af et eventyr, hvor vi fik set mange ting. Vi sejlede blandt andet til Norge,

12

Skotland, Irland, Frankrig og Portugal. Men det er især fantastisk, fordi du selv kommer igennem nogle ting, både fysisk og psykisk, du kommer ud i nogle ekstremer. -Man er jo væk fra familie og venner i lang tid, og man går op og ned af hinanden hele tiden, siger Ronny, som har fået gode venner under opholdet på Georg Stage. -Jeg havde aldrig prøvet at sejle før, men jeg var jo med til tilrigningen i starten, hvor skibet lå i København. Det hjalp meget på det. Der var heller ikke nogen af de andre, der havde prøvet at sejle sådan et gammelt sejlskib, så det gjorde ikke noget, at jeg ikke havde nogen erfaring.

sejle. Der er et eller andet ved havet, der får mig til at føle mig rolig. Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det er ved havet, der er så tiltrækkende, forsøger Ronny at forklare.

Havet virker dragende

snart ud at sejle ni måneder med et Mærsk-skib, sandsynligvis et containerskib. Selvom det selvfølgelig er noget helt andet at sejle et moderne containerskib frem for et gammelt sejlskib, mener Ronny alligevel, at han har erfaringer med sig fra

Mange af Ronnys venner ville bagefter ud at sejle igen, men helst i andre sejlskibe. Sådan havde Ronny det ikke helt. -Jeg havde ikke det behov for at komme ud at sejle i et sejlskib, bare jeg kom ud at

Ronny Petersen er startet på at læse til maskinmester ved søfartsskolen SIMAC i Svendborg. Samtidig er han aspirant hos Mærsk og skal

Georg Stage, som han kan drage fordel af. -Ombord på Georg Stage er du nødt til at være god til at samarbejde, du er nødt til at være social hele tiden. Selvfølgelig har man lidt mere privatliv på et containerskib, men alligevel, siger Ronny, der føler sig overbevist om, at opholdet på Georg Stage har modnet ham så meget som menneske, at

-Ombord på Georg Stage er du nødt til at være god til at samarbejde, du er nødt til at være social hele tiden. han sagtens kan klare de udfordringer, livet ombord på et containerskib byder på.

Ikke nødvendigvis sømand hele livet Omvendt forestiller Ronny Petersen sig heller ikke, at han skal være sømand fra nu af og i al fremtid. På et eller andet tidspunkt forestiller han sig, at han vil gå i land. -Men maskinmesteruddannelsen er heldigvis bred, der er uendelige muligheder med den. Det var også derfor, jeg valgte den, fortæller Ronny Petersen. Men så langt er Ronny Petersen slet ikke. Det tager fem år at blive maskinmester, og han har kun været i gang med det i et halvt år. Lige nu glæder han sig til at komme ud at sejle, hvad enten det så bliver et containerskib eller en anden type skib inden for Mærsk-flåden.


- Du behøver ikke at have en studentereksamen for at komme ud at sejle. Der er mange måder at blive skibsfører på. Find flere oplysninger på www.marnav.dk – Marstal Navigationsskole, som tilbyder mange forskellige uddannelser.

”Jeg kunne ikke sidde stille” 22-årige Kathrine Kay er ikke som piger er flest. Mens mange af hendes jævnaldrende går op i den nyeste mode læser jura eller til sygeplejerske, så sejler hun vikingeskibe og har ambition om at blive skibsfører. Der er ikke noget galt med pæren. Det konstaterer man straks i mødet med Kathrine Kay. Rotationerne inde bag kraniet foregår i højt tempo, så højt, at hun ikke bare kan sætte sig ned på skolebænken og følge den samme vej som de fleste studerende. Hun begyndte i gymnasiet, ”for det skal man jo”, som hun konstaterer. Men allerede i 2. g kunne energiniveauet ikke indrette sig på vilkårene. ”Jeg kunne ikke sidde stille, så jeg valgte i stedet at gå på produktionsskole i Roskil-

de på den maritime linie Og her blev jeg for alvor bidt af at sejle,” fortæller Kathrine Kay med en udtalt vestfynsk dialekt og et konstant smil. Da hun var barn var hun både kvik og dygtig skolen og hun drømte dengang om at blive skolelærer. Men den drøm ændrede sig pludseligt, da hun som 14-årig begyndte at sejle vikingeskib med sin far og søster. Om bord på skibet var nemlig en ældre pige, der gjorde stort indtryk på hende: ”Hun var helt vildt sej og jeg besluttede straks, at jeg vil være lige som hende,” fortæller Kathrine Kay. Hendes største ambition er at blive uddannet som skibsfører og blive kaptajn på Georg Stage. Men selvom retningen er besluttet og kursen lagt, så går der nogle år før hun når så langt. Og den tid bruger hun på skiftevis at dygtiggøre sig, tjene

penge og have det sjovt. Lige nu sejler hun som kvartermester på skoleskibet Danmark. Det er sådan en, der skal vise eleverne om bord, hvordan man binder knob, passer sin uniform og pudser sine sko. ” Jeg skal sørge for, at de bliver gode søfolk, pæne mennesker, og så skal jeg lære dem at samarbejde,” som Kathrine siger. Netop samarbejdet og sammenholdet om bord på et skib, er det, der trækker mest i hende. Men det tæller også med, at hun på søen ikke får et fastlåst arbejde med snærende rutiner. Det sidste hun har lyst til er at have et 8-16 job, hvor der bliver stresset og jaget for at nå det hele på døgnets 24 timer. ”Når jeg er på vandet er der kun mig, skibet, naturen og så selvfølgelig besætningen. Derhjemme kan man

blive forstyrret af så mange ting. Sådan noget med far, mor og to børn, købe ind om eftermiddagen og have travlt – det vil jeg ikke – jeg får stress bare ved tanken om det. Når man er ude at sejle, så er man ude at sejle, og så er man heldigvis fri for at tage sig af alt det derhjemme,” siger Kathrine Kay. Det er dog ikke, fordi hun er et ustruktureret rodehoved, at hun helst lukker af fra dagligdagens stress. - Tingene skal være i orden. Ikke så meget pjat. På et skib skal man kunne samarbejde og tale sammen og nogle gange skal man være helt fokuseret uden diskussioner. Når alle bare ved, hvad de skal gøre, hvornår de skal gøre det og alting bare spiller, for eksempel når vejret er hårdt, så er det bare rigtig fedt.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

13


Det blå Danmark UddannelseR 2014 14

Lørdag d. 20.07.2013

Tirsdag d. 30.07.2013

Sejlende ud for Gedser

Sejlende ud for Øland, Sverige

Hold hovedet koldt og hjertet varmt Togt nummer 100 og et skib, der fylder 80 år. Det var med disse forpligtende tal i ryggen, at vi, 81 unge mennesker, i spraglet tøj mødte op en varm sommerdag d. 4 juli i Frederikshavn på MARTEC. Fra alle egne af både Danmark, men også Færøerne, Australien og Norge mødtes vi for at springe årets sommerferie over og i stedet blive de nye ’traniees’ på Skoleskibet Danmark. På græsplænen blandede dialekterne sig med hinanden inden vi i hold blev ledt ind i en stor sal, blev udstyret med hver vores fyldte køjesæk, og skiftede til det tøj, som skal blive flittigt brugt de næste tre måneder. Ud af salen kom en ens flok i blå T-shirts og shorts, stadig grinende og til tider en smule udisciplinerede, men også begyndt på noget, der kun skulle tage fart de næste uger. Martine

Jon, Mike og jeg selv arbejde imens vinden tog til, vi ’bracede’, tog sejl ind, som vi efterhånden kun nyder endnu mere, når det blæser godt til og - dagens optur - fik med harness på lov at klatre ud på jibbroom for at pakke outerjib pænt sammen inden regnen tog til. Og stævnen vippede op og ned i bølgerne, så det var en ren fornøjelse! Alt sammen med varme pullis og olieskindstøj på, hvilket i længden gjorde os godt trætte og varme. Martina

Alt i alt en fantastisk tur med Skoleskibet Danmark.


Tirsdag d. 06.08.2013

Royalt besøg Dagen startede tidligt for os alle med shipshine og rengøring så vi kunne nå at blive klar til fornemt besøg. Alle os elever havde travlt både med rengøring, og senere med servering og opvask, det hele i et højt tempo. I løbet af formiddagen kom VIP gæsterne om bord, og Prins Joachim ankom ca. kl 10.30. Af sti og sted det gik, afgang kl. ca. 11.00 med en lille udfordring….. Der var pålandsvind, så søværnet måtte assistere med en slæbebåd. Ud på havet kom vi igen, og fik sat sejl med kurs mod Skagen. En lille smule søgang havde vi også, så gæsterne blev udfordret på balancen, flere af gæsterne morede sig også over den slingrende gang henover dækket, med et koldt glas hvidvin i hånden. Vi ankom til Skagen ca. kl. 15.00, hvor Prins Joachim holdte en meget motiverende tale, hvor han blandt andet nævnte at vi skulle gribe de udfordringer vi bliver sat for i fremtiden, huske på alle de færdigheder vi får med herfra altid kan bruges, og huske vi både repræsenterer Skoleskibet DANMARK, og kongeriget Danmark. Stine

HF Søfart Frederikshavn Du kan søge ind på HF Søfart Frederikshavn og komme på togt med Skoleskibet, som led i din uddannelse. Se film og læs mere på www. hfsøfart.dk eller på facebook siden ”HF Søfart Frederikshavn”. Tag med på togt i 2015 Få en oplevelse for livet! Uddannelsen om bord på Skoleskibet DANMARK starter i januar 2015. Du kan læse alt om optagelse på www.skoleskibetdanmark.dk, hvor du også finder sejlplanen. Du bliver uddannet ubefaren Skibsassistent og klar til at læse videre til fx maskinmester eller skibsofficer. Følg skibet på facebook.com/ skoleskibetdanmark

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

15


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Arbejde med indbygget eventyr De maritime uddannelser giver adgang til spændende udfordringer og et afvekslende, engageret arbejdsliv. Men selvom arbejdet burde appellere bredt til begge køn, er kvinderne stadig i undertal. Der var ingen tegn i sol, måne og stjerner på, at Lea Elisabeth Holger skulle blive sømand, men så så hun Skoleskibet Georg Stage lægge til havn i Rønne. Det måtte hun prøve, inden hun efter planen skulle læse videre på universitetet, og efter kort tid om bord, var hun solgt. - Jeg vidste bare, det er måden at leve på, konstaterer Lea Holger. Konstante udfordringer Hun er vild med de konstante fysiske og mentale udfordringer om bord på et skib, hvor man hele tiden er sammen med andre mennesker, og hvor der jævnligt vendes op og ned på rutinerne, så man spiser aftensmad om morgenen og omvendt. På havet bliver man ikke distraheret af det derhjemme. Der er det kun arbejdet, der tæller, og evnen til at få et godt professionelt samarbejde med det øvrige mandskab om bord. Man er hundrede procent til stede, selvom man selvfølgelig har gode muligheder for at kommunikere med dem derhjemme, efter at der er kommet internet på skibene. Med Georg Stage deltog Lea Holger i et Tall Ship Race og sejlede rundt i Nordsøen.

16


Jeg vidste bare, det er måden at leve på, konstaterer Lea Holger.

Derefter tog hun hyre i handelsflåden. - Som ubefaren skibsassistent bliver man det laveste led i fødekæden, og det meste af tiden går med at male og banke rust og andre former for vedligeholdelse. Det er dejligt arbejde, og man er træt om aftenen, men jeg har altid været meget nysgerrig. Jeg ville vide alt, hvad der skete på broen. Og jeg nød at sidde udkig på broen om natten og kigge ud over havet. Der er ikke noget så smukt som Nordsøen i mørke. Stjernerne og alle boreplatformene skaber et helt lysshow, fortæller Lea Holger. Overblik med 27 prikker på radaren Nysgerrigheden og betagelsen af søfartslivet fik hende til at søge ind på Svendborg Internationale Maritime Academy (SIMAC), hvor hun nu er på syvende semester ud af otte semestre på skibsføreruddannelsen. Uddannelsen kombinerer praktik med teori i fag som navigation, vagttjeneste, skibsteknik, meteorologi, maritim engelsk, matematik, søret og management mm., så man får en hel lederuddannelse. - Der er en del papirarbejde forbundet med arbejdet som styrmand på et skib.

Man har ansvaret for en sikker sejlads og skal hele tiden have det store overblik. Samtidig skal man have øje for detaljen og sørge for at søkort bliver rigtigt læst og rettet til og at myndigheder får besked, når man sejler ind i et nyt farvand. Det gælder om at holde hovedet koldt – også når der er 27 prikker på radaren. Skibet kan jo ikke selv se, så det er styrmandens opgave, at sørge for det ikke sejler ind i noget, påpeger Lea Holger. På vagter uden for broen står styrmændene for vedligehold af rednings- og brandudstyret ombord. Og i havn har styrmanden overblikket over laste og losseoperationer og kommunikation med myndighederne i det fremmede land. På den måde kan man virkelig mærke, man arbejder i et internationalt miljø. En landsby med 15-20 indbyggere Hun drømmer om at få job på et tankskib i trampfart efter endt uddannelse. Det er ligesom at sejle ud i det blå. Besætningen ved først hvor turen går hen, når ordren indløber, så man skal kunne omstille sig fra den ene time til den anden. Det gør hverdagen afvekslende og spændende, at man skifter miljø hele tiden.

- Jeg synes, der er en enorm frihed i det maritime arbejde. Både når man er ude, og lever sammen med kollegerne i op til tre måneder ad gangen, som man gør på langfart, og når man kommer hjem og kan holde fri tre måneder med løn og uden dårlig samvittighed, fordi man har gjort sit arbejde, siger Lea Holger. Livet ombord er som en lille landsby med 15-20 beboere, men Lea Holger understreger, at de ikke er sat sammen for at hygge sig socialt. Det er et arbejdsfællesskab, og den enkelte bestemmer selv, hvordan han eller hun vil bruge fritiden. Nogle går på kammer og viser sig kun til spisetiderne. Andre tuller rundt og småsnakker. Og så er der selvfølgelig en del, der spiller spil, ser film og træner sammen. Fejlagtige fordomme Det er ikke noget problem at være pige i handelsflåden, for ifølge Lea Holger lærer kvinder, der arbejder i et internationalt miljø hurtigt, hvilke signaler de ikke skal sende. Det handler om at sætte nogle personlige

grænser, og sørge for at de bliver overholdt. Der er gode kolleger til stor støtte. Det er stadig forholdsvis få piger, der søger ind på de maritime uddannelser, men på SIMAC lægger man overhovedet ikke mærke til, at man er pige blandt så mange drenge. Der er et rigtigt godt studiemiljø, hvad end man hedder Lea eller Lars, så pigerne skal ikke holde sig tilbage fra at vælge en maritim karriere. For livet til søs er spændende og sjovt. - Jeg plejer at opfordre unge til at prøve et af skoleskibene, hvis de synes personlige udfordringer lyder den mindste smule spændende. På et skoleskib finder man hurtigt ud af, om det er en livsstil, man kan lide. Og nej, skoleskibene er ikke opsamlingssted for belastede unge. Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage er et tilbud til helt almindelige unge, der gerne vil have en maritim oplevelse, siger Lea Holger og punkterer dermed endnu en udbredt fordom.

FAKTA: Hvis du vil følge i Leas fodspor, skal du forsøge at komme ind på Danmarks internationale akademi for søfolk – kort kaldet SIMAC. Her får du en lederuddannelse i verdensklasse.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

17


Det blå Danmark UddannelseR 2014

På Nyborg Søfartsskole lærer man også at holde sammen og tage ansvar Det er ikke nogen feriekoloni at være på søfartsskole. Eleverne skal bestille noget for at bestå deres eksaminer hver anden uge. Til gengæld lærer de at holde sammen og tage ansvar, samtidig med at de kvalificerer sig til et godt job med internationale perspektiver. Tre dage før juleaften afslutter 11 elever på Nyborg Søfartsskole 20 ugers grunduddannelse som skibsassistent. Derefter er der nogen, der tager ud at sejle, mens andre fortsætter på skole. Med det maritime basisforløb har de er godt springbræt for videre uddannelse og karriere.

Unge med energi og eventyrlyst En af de kommende skibsassistenter er 21-årige Mads Frederiksen fra Køge. Han tøver ikke med at anbefale uddannelsen til andre unge, der er fulde af energi og eventyrlyst. - De koncentrerede forløb betyder, at vi lærer en hel masse praktisk og teoretisk på kort tid. Samtidig bor vi på skolen, så alle begynder forfra og arbejder på samme vilkår. Det er et fællesskab, hvor man bliver accepteret, som den man er her på stedet, uanset hvor gammel man er, og hvad man har lavet før. Selv havde Mads taget 10.klasse på efterskole og var begyndt på en uddannelse til elektriker, inden problemer med praktikplads fik ham til at skifte bane. - Min onkel har været sømand, så han foreslog mig at tjekke søfartsuddan-

18

nelserne. Og efter et besøg her på Nyborg Søfartsskole, hvor jeg snakkede med lærerne og de andre elever, var jeg klar til at gå i gang. Det er noget af en omvæltning, når man som jeg har boet i den samme by hele livet, men man tilpasser sig hurtigt, og lærerne er gode til at hjælpe os til rette.

Han er specielt begejstret for øvelserne på havet. Nyborg Søfartsskole råder over både havkajak og Meginjoller til undervisningsbrug. Og indimellem er der lejlighed til at træne de sømandsmæssige færdigheder på Carene Star, der er en 3-masted skonnert med gammeldags sejl og navigationssystemer.

og styrketræning. Vi har træningscenter på skolen. Derudover er der faglige arrangementer og foredrag et par aftener om ugen. Her lærer vi maritimt engelsk eller har besøg udefra. Vi har blandt andet haft besøg af nogen, som har fortalt om Tvind skibet Den Store Bjørn og America’s Cup.

Nu går der ti dage mellem Mads ser familie og venner hjemme i Køge. Uddannelsen på Nyborg Søfartsskole er bygget op i fagmoduler, der strækker sig over to uger og ender med fire dages weekend.

- Der er selvfølgelig en del teori, der skal læres. Men hvis der er noget, man har svært ved, er der som regel en af de andre eller en lærer, der kan hjælpe. Vi er gode til at støtte hinanden, og dem, der har let ved tegningslæsning, har måske problemer med værkstedspraktik. Hjælpen går begge veje.

De fleste elever på skolen har eget værelse, men man kan også bo på to-sengsværelse, hvis man har lyst til det. Det vigtigste er, at værelset er rent og ryddeligt, inden der er værelseseftersyn hver morgen.

Man vænner sig til at gå til eksamen hver anden uge Den dag vi fanger Mads har han lige været til eksamen i ’teknisk dokumentation og arbejdssikkerhed’, så nu er det weekend. På mandag er han klar til at tage hul på et nyt kursus om ’Sundhedslære og førstehjælp’. - Undervisningen er meget koncentreret, og vi arbejder mange timer om dagen, så vi lærer lynhurtigt. På den måde kan vi komme igennem rigtigt mange fag på ingen tid. Uden at det bliver tørt og kedeligt, siger Mads, der godt kan lide den konstante vekslen mellem maritime og håndværksmæssige fag.

Bordtennis og styrketræning Det gode sammenhold manifesterer sig også i fritiden. Nyborg Søfartsskole er en kostskole, hvor eleverne på de forskellige uddannelsesforløb er sammen 24-7. Med en aldersspredning fra 16 til 32 år stiller det store krav til adfærden og de sociale aktiviteter. - Når vi har fri, går tiden med forberedelse eller sport. I sommer spillede vi meget fodbold, og der var også en lærer, som organiserede en løbeklub, men nu er det mest bordtennis

- Vi har selv ansvaret for at holde vores værelser i orden, så man lærer hurtigt at rydde op efter sig og gøre rent, inden man går i seng. Ellers kommer man for sent til morgenmaden, fortæller Mads.

På skolen bliver unge mere voksne Værelsesdisciplinen og andre kontante krav er med til at udvikle de unge. Ifølge Mads Frederiksen bliver man mere voksen af at være på søfartsskole. Måske fordi man er væk hjemmefra, og skal have hverdagen til at fungere sammen med nogle helt nye mennesker i helt nye omgivelser. Og måske fordi der er nogle


De koncentrerede forløb betyder, at vi lærer en hel masse praktisk og teoretisk på kort tid. Samtidig bor vi på skolen, så alle begynder forfra og arbejder på samme vilkår.

faglige færdigheder, som man skal lære. - Det er noget helt andet end teknisk skole og efterskolen, forklarer Mads. På teknisk skole er det sociale og det faglige skarpt adskilt, og efterskolen er mest leg. Her er vi sammen i en gruppe, der skal bruge det, vi lærer til noget. Derfor er der heller ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved den ind imellem lidt hårde disciplin. Hvis man vil arbejde på et skib, er der ganske enkelt nogle regler, der skal følges.

Alle muligheder står åbne Til gengæld står alle muligheder åbne, når grunduddannelsen er afsluttet. Som skibsassistent kan Mads og hans kammerater tage hyre som ubefaren, eller de kan uddanne sig til befaren skibsassistent, skibsmekaniker, kyst og sætteskipper, maskinmester eller skibsofficer. Der er masser af jobs inden for det maritime område. Lige nu vil Mads gerne ud at sejle med et rigtigt sejlskib, så han kan lære de gamle håndværk fra bunden. Senere regner han

med at tage hyre på et jernskib, da man skal prøve begge dele i den aktive sejltid på 18 måneder, det kræver at blive befaren. Og på længere sigt kunne han godt tænke sig at tage en uddannelse som styrmand.

Eventyr på langfart Fremtidsdrømmen for Mads er et liv på langfart. Han vil gerne opleve verden og sejle gennem Suez-kanalen og andre fjerne egne. Det kræver selvfølgelig, at familien er indforstået, men Mads er helt overbevist om, at man kan vænne

sig til en livsstil, hvor man ikke nødvendigvis ser sine kære hver eneste dag. - Det er et valg, man må træffe. Men selvom man sejler langfart, er det ikke noget problem at holde kontakten med dem derhjemme. Man kan jo bare ringe. Og så tager man heller ingen skade af at savne en gang imellem. Det viser jo bare, at der er nogen, man holder af, lyder det.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

19


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Fra Svendborg Søfartsskole til langfart: Jeg tror det bliver et eventyr

Søfartsskolen i Svendborg. - De er parat til at hjælpe dig hele vejen igennem, hvis du selv har lyst til en fremtid i søfart, siger Ola Jacobsen.

Selv om havet absolut ikke er noget nyt bekendtskab for Ola Jakup Jacobsen, har han alligevel forventninger til langfart som noget af et eventyr. I generationer har hans familie været knyttet til søen, så Søfartsskolen i Svendborg og skibsassistentuddannelsen var ikke noget svært valg.

20

- Det lå nærmest i kortene. Jeg er oprindeligt fra Færøerne og min far har altid været til søs. Det samme har min bedstefar og min oldefar. Og min fætter sejler også. Han er overstyrmand hos Mærsk, fortæller Ola Jacobsen, 24 år, som efter endt grundkursus i Svendborg tager ud i verden som styrmandsaspirant hos Norden. - Jeg gik i gang med grundkurset i august 2013, og skal nu videre til styrmandsuddannelsen. Det er superfint, siger han og fortæller hvordan han til sin glæde fik sig en kontrakt som aspirant efter at have været til samtale hos rederiet Nor-

den kort efter sin start på Svendborg Søfartsskole. - Oprindeligt kommer jeg fra Færøerne, og i min familie har det altid handlet om søfart. Jeg har ventet på det rigtige tidspunkt og mente så, at det skulle ske nu. - Jeg er 24 år og har bl.a. arbejdet på fiskeriauktionen i Hirtshals som truckfører i nogle år, indtil jeg syntes, at jeg havde brug for nogle nye udfordringer. Det blev så søfarten, som er det, jeg altid gerne har villet, siger han. På langfart Og betingelserne for søfartserhvervet er bestemt ikke

fremmede for Ola: - Jeg ved hvordan livet er til søs. Jeg har jo været ude at fiske med min far, så jeg er bekendt med det hele. Nu er det skibsfører jeg går efter, så jeg skal ud og have min sejltid og starter derefter på Marstal Navigationsskole i august 2015. - Fra januar er det langfart, jeg skal ud på, selv om jeg ikke nøjagtig ved hvorhen. Norden sejler jo overalt i verden, og det bliver rigtig spændende for mig. Jeg skal for alvor ud på eventyr, og jeg glæder mig. - I forvejen har jeg været ude at sejle med større fiskebåde – 65 meter. Det er


- Jeg er 24 år og har bl.a. arbejdet på fiskeriauktionen i Hirtshals som truckfører i nogle år, indtil jeg syntes, at jeg havde brug for nogle nye udfordringer. Det blev så søfarten, som er det, jeg altid gerne har villet, siger Ola Jacobsen.

jo ikke oppe i den størrelsesorden som den produkttanker, jeg skal prøve nu, men princippet er jo det samme. - Jeg har ikke rigtig været ude i verden bortset fra ferier på Færøerne. Så jeg ser virkelig frem til at opleve de andre kontinenter, siger Ola, som er født på Færøerne men vokset op i Hirtshals. - Der har jeg boet de sidste 20 år. Men jeg har familie på Færøerne og derfor meget relation dertil. Men hans fiskerioplevelser med sin far har været ud fra Hirtshals i Skagerrak og i Nordsøen. Hans længste sejltur har været til Færøerne - som passager. Ola Jacobsen har ikke stiftet familie, men han har en kæreste. - Og vi har indrettet os på, hvordan tingene kommer til at være. Jeg skal være ude i lang tid, men vi tager tingene stille og roligt, og så må resten følge med. På Søfartsskolen har yndlingsfaget været navigation og maskinlære. Han har på skolen taget duelighedsbeviset som motorpasser: - For mig er det mest spændende at kunne navigere og vedligeholde maskinen, siger han. - Mens jeg er ude, er det

Ola Jakup Jacobsen: - Det bliver et eventyr. Hvor mange unge får set verden, samtidig med, at de er under uddannelse?

min plan at prøve så meget som muligt, så jeg får set alle sider af det at sejle. Det er jo ikke bare at lave det sjove hele tiden, du skal jo også kunne banke rust og den slags. Men jeg glæder mig til det hele og tager det som en oplevelse, siger han. Noget for de unge Ola mener, at en uddannelse i søfart absolut er noget andre unge også kunne overveje: - Det er både en spændende og en bred uddannelse, som du kan bruge i et videre forløb – ikke mindst maskinmesteruddannelsen. Og selv om du tager ud at sejle, så er der jo bagefter tonsvis af muligheder på land. Det er en uddannelse med mange muligheder. Og så får du jo lov at se verden samtidig med at du uddanner dig. Hvor mange andre steder gør man det, spørger Ola. Teknikken i dag betyder også, at man ikke er ude af kontakt, blot fordi man er på langfart. - Vi har f.eks. mulighed for at snakke på Skype har jeg fået at vide. Så man kan jo bare ringe hjem, hvis man skulle få hjemve. Men det er ikke kun det praktiske, som hører med til en uddannelse i søfart, der er også det boglige:

- Jeg er bestemt ikke blevet forskrækket over skolen og fagene. Tværtimod føler jeg mig bestyrket i, at dette er, hvad jeg gerne vil. Når det gælder det boglige, tror jeg, at hvis man gør en indsats, så skal man nok komme igennem det også. - Måske skal man kæmpe lidt mere end én, der er meget boglig, men jeg har altid haft nemt ved skolen, og de vil jo alle sammen rigtig gerne hjælpe dig, både i Svendborg og på Søfartsskolen i Marstal. Så hvis du gerne vil igennem, så er jeg overbevist om, at så skal du nok også komme det - også selv om man

ikke fra start har de største boglige evner. Lysten motiverer meget, fastslår han. - Det eneste problem for unge, som vil styrmandsvejen er, at der ikke er så mange aspirantpladser. Som jeg ser det, ligger den største forhindring for ubefarne nok i at komme videre fra skoleforløbet. Jeg havde jo som ansøger den fordel, at jeg kommer fra en familie af sømænd og derfor vidste hvad det vil sige. Kommer man helt udefra, er det måske lidt sværere at få en plads, vurderer han. Af Finn Bruun

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

21


Det blå Danmark UddannelseR 2014

”Der sker noget nyt hver dag” Shipping er en spændende verden, synes Mikkel Høgh Henriksen, der er positivt overrasket over shippinguddannelsen i Esbjerg.

Shippinguddannelsen i Esbjerg er en to-årig kontoruddannelse med speciale i shipping og er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Skibsmæglerforening, Erhvervsakademi Sydvest og Rybners. Det er hovedsageligt en elevuddannelse, hvor shippingeleven arbejder i en virksomhed, og så er der indlagt skoleforløb undervejs. 20-årige Mikkel Høgh Henriksen har været i gang cirka et halvt år, hvor han har arbejdet hos Niels Winther Shipping i Esbjerg. Han kommer fra gymnasiet, som han efterfølgende har suppleret med handelsskole. -Jeg er meget glad for skoleforløbet, som har overrasket mig positivt hele vejen igennem. I gymnasiet var der mange fag, som jeg ikke interesserede mig for. Her er det alt sammen noget, der relaterer sig til vores hverdag. Det er noget, vi kan gå ud at bruge direkte i vores arbejde, siger Mikkel Høgh Henriksen. Mikkel kender til den maritime verden hjemmefra, idet hans far er skipper hos Esvagt, en onkel har egen virksomhed inden for shipping, mens to andre onkler er maskinmestre. I modsætning til resten af familien

22

har Mikkel dog valgt en maritim uddannelse, som ikke bringer ham ud på verdenshavene. -Men jeg har det fint med at være i land. Hvis jeg ville sejle, havde jeg nok søgt ind som styrmand, siger Mikkel, der bestemt ikke synes, han lider afsavn i sin hverdag hos Niels Winther Shipping. -Jeg synes, det er en spændende verden, for der sker noget nyt hver dag, forklarer Mikkel. ”Barnepige” for skibene Når Mikkel Høgh Henriksen ikke er på skole, arbejder han i agency-afdelingen hos Niels Winther Shipping. Her arbejder de hovedsageligt med de skibe, der anløber havnen og sejler af sted igen. -Vi er nærmest en slags ”barnepige” for skibet, mens det er i havn. Vi er bindeled mellem skibet og havnen og mellem skibet og ejeren. Det kan være, at ejeren har bestilt brændstof, som skibet skal have ombord, eller ejeren har bestilt en masse varer, som skibet skal have ombord. Så er det vores ansvar, at det kommer ombord. Vi afregner også fakturaer og tager os af alt papirarbejdet, forklarer Mikkel om sit arbejde.

Udover selve arbejdet og de indlagte skoleforløb, læser Mikkel akademifag om aftenen, og det giver et rigtigt godt supplement til arbejdet. -Der læser jeg økonomi, transport og warehouse management, alt sammen noget der ligger inden for området, og som jeg enten kan bruge direkte i mit arbejde, eller som jeg kan risikere at komme til at arbejde med i fremtiden. Gode videreuddannelsesmuligheder Kontoruddannelsen med speciale i shipping er tilrettelagt, så eleverne får et højt fagligt niveau og samtidig har gode muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet.

Kontoruddannelsen kombineres med en akademiuddannelse i international transport og logistik, og med en afsluttet akademiuddannelse er der mulighed for at læse videre på diplomniveau, igen målrettet shippingbranchen. Noget, som passer Mikkel Høgh Henriksen, helt fint. -Det nye i uddannelsen er, at man kan bygge videre på den, så man får en akademisk uddannelse, og det kan helt klart godt være, at jeg læser videre. -Jeg glæder mig meget til næste skoleophold. Det giver i øvrigt også så mange forbindelser, fordi man får kammerater, der arbejder i andre virksomheder, slutter Mikkel.


Nye veje til en

shipping-karriere En kommende international shipping-bachelor på CBS giver nye muligheder for en karriere inden for shipping.

Det bliver en utrolig spændende uddannelse, som vil give et rigtig godt fagligt fundament for en efterfølgende shippingkarriere.

Efter sommerferien får 25 studerende mulighed for at begynde på den shipping-bachelor, som Copenhagen Business School (CBS) lancerer i samarbejde med Singapore Management University (SMU). På samme tid tager lige så mange studerende hul på uddannelsen i Singapore, og i løbet af de tre år, uddannelsen strækker sig over, bliver de studerende på BSc in International Shipping and Trade samlet i to semestre, ét i København og ét i Singapore. Den nye uddannelse er en helt ny vej til en karriere inden for shipping, fortæller Pia E. Voss, som er vicedirektør i Danmarks Rederiforening, der har været med til at udvikle uddannelsen.

”Det bliver en utrolig spændende uddannelse, som vil give et rigtig godt fagligt fundament for en efterfølgende shippingkarriere. Når de tre år er overstået, kan man vælge at søge ud i et rederi som shippingtrainee eller man kan vælge at fortsætte med en cand. merc.overbygning,” siger Pia E. Voss. Det første år af bacheloren har fokus på erhvervsøkonomiske fag og giver en introduktion til det maritime område. Andet år samles de 50 studerende i København for at arbejde med emner som ’operations and logistics’, ’risk management’ og med et overordnet fokus på København som et cen-

trum for shipping. I andet halvår flyttes undervisningen til Singapore, hvor det faglige fokus er på bl.a. ’port management’ og ’trade finance’. I løbet af det tredje år får de studerende mulighed for prøve deres kompetencer af i praksis under et praktik-ophold i et rederi. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt. Uddannelsen er et supplement til den allerede eksisterende shippinguddannelse ”The Commercial Shipping Programme”, som Danmarks Rederiforening har udbudt siden 2012, hvor man sideløbende med en trainee-ansættelse i et

rederi følger undervisning på Danish Shipping Academy. ”Den nye uddannelse vil være et naturligt fundament for en traineeansættelse i et rederi, og uddannelsen adskiller sig fra andre bacheloruddannelser ved at have specifikt fokus på det maritime og det internationale og ved at rumme mulighed for, at de studerende allerede under uddannelsen bliver tæt knyttet til erhvervet,” siger Pia E. Voss. Læs mere om uddannelsen her: www.cbs.dk/uddannelser/bacheloruddannelser/bsc-in-internationalshipping-and-trade

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

23


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Kan en adrenalin junkie finde sig til rette bag et skrivebord? Julie Lundholdt kan godt lide action. Det har hun vist i sin karriere som elitesportsudøver. Og det har været udslagsgivende for hendes valg af uddannelse. Julie Lundholdt er 29 år, og fra 1999 til 2011 havde hun mest snowboards i hovedet. Hun gik på gymnasium i Vännäs vest for Umeå i Nordsverige, hvor skolen blev kombineret med vintersport. Fortsatte et halvt år på sports college i USA. Og deltog i alle de konkurrencer, hun kunne komme i nærheden af. Det kulminerede ved De olympiske Lege i Vancouver i Canada i 2010, hvor Julie var ene om at repræsentere Danmark i snowboard-cross. - De første mange år arbejdede jeg kun i sommermånederne med det ene formål at tjene penge nok til at finansiere den kommende snowboardsæson. Det blev til alle mulige forefaldende job. Jeg har blandt andet arbejdet som lagerarbejder og grønt bud. Jeg havde dog lovet min mor at tage en uddannelse, så jeg begyndte at læse enkeltfag på CBS. Og så foreslog en ven af familien mig at gå shippingvejen, fortæller Julie, der i dag er elev hos Lysander Shipping i Roskilde. Elevplads med selvstudie Inden Julie kom så langt, tog hun i 2008 kontakt til at World Careers og Det Blå Danmark i Esbjerg, der

24

rådede hende til at tage en uddannelse hos Institute of Chartered Shipbrokers (ICS) i London. ICS tilbyder kompetencegivende Tutorship forløb, hvor eleverne fjernstuderer, samtidig med at de arbejder. Den studerende kan selv tilrettelægge forløbet, så der også bliver tid til andre ting – som for eksempel sport – ved siden af studierne. - Jeg fik et internship ved Mærsk Broker Agency, hvor jeg arbejdede hele sommeren og tog fri, når snowboardsæsonen startede. Det kunne fint kombineres med to ICS eksaminer om året. De fleste studerende på ICS tager dog flere fag ad gangen, understreger Julie, der gennem arbejdet hos Mærsk Broker Agency fik et bredt kendskab til koordinering af havnekald, passage operationer i danske, svenske og baltiske farvande, og specialopgaver inden for logistik, fortoldning af skibe og generel forretningsudvikling. Fuld valuta for pengene Erhvervserfaringerne understøttedes af en teoretisk uddannelse hos ICS. ICS’ grundmoduler omhandler blandt andet økonomi, spedition, forretningsudvikling og jura, hvor det især er søret, der er relevant. Senere følger kurser i tørgods charter, tanker charter, logistik, multi-modal transporter, havne og terminalledelse, mm. Det foregår på den

- Jeg fik et internship ved Mærsk Broker Agency, hvor jeg arbejdede hele sommeren og tog fri, når snowboardsæsonen startede.


måde, at eleven selv læser pensum og efter hvert kapitel løser nogle opgaver, som diskuteres med en vejleder eller tutor, som det hedder på ICS. Hvert fag afsluttes med en eksamen. Ind imellem afholder skolen i London prep kurser, hvor pensum gennemgås over en weekend, der strækker sig fra fredag til søndag. - Jeg har været rigtig glad for at deltage i prep kurserne. Det er tre dages intens terperi, men lærerne er super engagerede og gode til at gøre pensum levende og spændende, så det sidder fast. Man finder ud af, hvilke krav der stilles til eksamen. Og så får man opbygget et stort internationalt netværk, siger Julie. Det er langt fra alle shippingelever på ICS, der deltager i prep kurserne. Deltagelsen kommer lidt an på, hvilken virksomhed man er tilknyttet. Som regel er der dog en lille håndfuld studerende fra Danmark, og de får efter Julie Lundholdts opfattelse fuld valuta for pengene. Udpræget konkurrencemenneske Mellem arbejde og studier fandt Julie Lundholdt også tid til at træne op til og deltage ved OL i Vancouver i snowboard-cross. En fysisk og psykisk krævende præstation med store op- og nedture. Julie var så uheldig at styrte i kvartfinalen, hvilket ikke er usædvanligt i den meget hårde, hurtige og kontaktprægede sport. Alligevel er det bittert, når man dyrker idræt på højeste plan og

er et udpræget konkurrencemenneske, der løber for at vinde. Samtidig fik hele det danske vinter OL mandskab en hård medfart i pressen. Noget det føles dybt krænkende og uretfærdigt for unge mennesker, der har ofret alt for deres sport. Julie var parat til at lægge snowboardet på hylden, men hun da hun trænede med det spanske landshold besluttede hun alligevel at deltage i VM i Spanien 2011. En spændende og varieret hverdag Nu er skistøvlerne sat definitivt på hylden. Fremover vil Julie kun stå på snowboard i vinterferien. I stedet fokuserer hun på uddannelse og arbejde, mens formen holdes ved lige med amerikansk fodbold. - Det er svært at stå af, når man har været med på eliteplan så mange år, men efter tre knæoperationer og en smadret arm er det en god ide at stoppe. Jeg skal være glad for, jeg stadig kan dyrke sport på højt niveau, siger Julie, der også uddannelsesmæssigt har skiftet spor. Hun er så at sige begyndt forfra med en ny elevplads hos Lysander Shipping, der kan give en allround shipping erfaring med fokus på projektgods. - Det synes jeg er vildt spændende. Man skal virkelig tænke ud af boksen, når man får til opgave at flytte et stykke gods, der ikke bare kan være i en container. Der er lastbiltransporten frem til havnen, stuffing på et evt. flatrack, koordineringen med rederiet, så der er

- Jeg har været rigtig glad for at deltage i prep kurserne. Det er tre dages intens terperi, men lærerne er super engagerede og gode til at gøre pensum levende og spændende, så det sidder fast.

mange processer, der skal tages hensyn til. Og så det er fedt, når det hele flasker sig. Jeg kan godt lide at blive udfordret og få ting til at fungere. Inden for shipping er der aldrig to dage, der er ens, siger Julie. Masser af adrenalin kick i de maritime uddannelser Samtidig giver en uddannelse inden for shipping en betydelig frihed. - Bare man har en computer og en netforbindelse, kan man arbejde fra hele verden. Den frihed synes jeg er enormt tiltalende. Og man er heller ikke

låst fast med hensyn til den fremtidige karriere. Shippinguddannede kan både arbejde i hos rederier, i speditions eller broker virksomheder og på kundesiden, hvor man som logistikansvarlig får ansvaret for at indkøbe shippingydelser. Der er mange spændende muligheder både her og nu og på lang sigt, påpeger Julie, der ikke regner med at komme til at mangle action i arbejdslivet. Selv for snowboardløber i eliteklassen er der masser af adrenalin kick i de maritime uddannelser.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

25


Det blå Danmark UddannelseR 2014

MARITIM INDUSTRI

Vær med til at skabe fremtidens maritime løsninger

Den maritime industri i Danmark er en velfungerende og succesfuld gren af den danske produktionsindustri, og danske værfter og maritime udstyrsleverandører har en solid position på verdensmarkedet. Danske maritime leverandører har en eksportandel på mere end 65 %, og danske maritime virksomheder er konkurrencedygtige og verdensførende inden for en lang række områder og teknologier. 90% af verdenshandlen transporteres til søs, og det er så godt som umuligt at finde et skib på et af verdens have, som ikke rummer dansk design eller teknologi. Så når du køber en vare – en iPad, et par bukser eller noget helt tredje – har du højst sandsynligt været i kontakt med den danske maritime industri. For den nye iPad eller de nye par bukser har formentlig taget turen over havet ved hjælp af bl.a. dansk maritim viden og

26

teknologi, og således er din nyerhvervelse et vidne om den store globale succes, som den danske maritime industri er. Og vælger du en karriere inden for den danske maritime industri, kan du blive en del af en vigtig maritim fremtid – båret af højteknologiske, innovative og ikke mindst nogle af verdens mest klima- og miljøvenlige maritime løsninger. Danske maritime industrivirksomheder arbejder med udvikling, produktion og servicering inden for

den maritime sektor. De er innovative, globalt orienterede og satser stærkt på intelligent vækst og nyudvikling. Mange har datterselskaber og/eller underafdelinger i andre lande, og de danske maritime industrivirksomheder står for betydelige leverancer til skibe, der bygges i såvel Asien som Europa og resten af verden, ligesom de i høj grad er beskæftiget med opgaver relateret til offshore. Det Blå Danmark beskæftiger samlet set ca. 80.000

personer direkte og yderligere 35.000 personer indirekte. Den største andel af de maritimt beskæftigede arbejder inden for udstyrs- og serviceindustrien, nærmere bestemt 30.000 personer direkte og yderligere ca. 25.000 i afledt beskæftigelse. Særligt ingeniører, maskinmestre og faglærte efterspørges i den maritime industri, og behovet for nye dygtige medarbejdere forventes ikke at falde fremover – tværtimod. Så hvis dine interesser ligger


MARITIM INDUSTRI FAKTA Det Blå Danmark beskæftiger samlet set ca. 80.000 personer direkte og yderligere 35.000 personer indirekte. inden for disse områder, er den maritime industri et godt, sikkert og spændende karrierevalg med masser af muligheder for udfordring og livslang læring. Der er også mulighed for at veksle imellem at arbejde til søs og til lands, hvis du er beskæftiget inden for Det Blå Danmark. Så hvis du fx ønsker at sejle i nogle år, men drømmen ikke er at være sejlende i hele din karriere, er der gode muligheder for at starte karrieren til søs og fortsætte den til lands.

Vælger du en karriere i den danske maritime industri giver du dig selv en bred pallette af muligheder og potentiale for spændende arbejdsopgaver. Om du interesserer dig for stålkonstruktioner, motorer, bølgeteknologi, miljøteknologi, elektronik eller noget helt andet, er der grobund for en spændende karriere, som også kan række ud over Danmarks grænser. Der lever i dag ca. 7 mia. mennesker på Jorden. For 40 år siden var der 5 mia.

mennesker på Jorden, og ifølge FN’s mest konservative vurderinger vil Jordens befolkningstal være ca. 10 mia. i 2050. Med så eksplosiv en befolkningstilvækst er der kun grund til at forvente, at behovet for at fragte personer og gods via vandvejen vil fortsætte med at stige, og at efterspørgslen efter danske ma-

ritime kvalitetsløsninger fortsat vil være til stede. Og har du lysten og evnerne til at være med til at udvikle løsninger, der også i fremtiden er blandt de bedste og mest innovative i verden, ser vi frem til at byde dig velkommen til en spændende karriere i den maritime industri.

MARITIM INDUSTRI FAKTA - Mere end hver 3. container i verden er malet med dansk maling

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

27


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Dual uddannelse som skibsofficer:

På toppen både på

broen og i maskinen

For en ung skibsofficer giver den duale uddannelse en usædvanlig stor fleksibilitet, både når det gælder valgmuligheder og personlig udvikling. – Dualuddannelsen er nok Danmarks bredeste uddannelse, siger Jacob Mygin Pedersen, 36, der sejler med DFDS som maskinmester – og styrmand. Han forklarer: Uddannelsen har en utrolig variation af både teori og praksis sammen med at man bevæger sig ind over en masse forskellige fagområder - navigation, ledelse, økonomi, hydraulik, el, luftstyring, dampteknik, fysik og meteorologi. Der er virkelig meget indhold i uddannelsen. - Det gør, at uddannelsen i sig selv er spændende. Mange af emnerne berører man mest på operatørplan - det er jo ikke en ingeniøruddannelse. Men det handler i høj grad om at få en bred forståelse for alle de mange ting, der gør, at det sejlende samfund, som et skib jo er, kan komme sikkert rundt og fungere hensigtsmæssigt rent driftsmæssigt, siger han og sammenligner et skib med en fabrik eller måske en by: En frygtelig masse funktioner som hver for sig er specielle, men som tilsammen får hele systemet til at fungere.

- Og her er man uddannet til at have overblikket og samtidig kunne reparere, siger han og understreger, at netop problemløsning er et nøgleord, når man befinder sig i så lille et samfund som et skib er med sine begrænsede ressourcer. - Det er kvaliteter som gør, at man som dualt uddannet kan bruges til så mange ting – også i land, hvis man får lyst til det på et tidspunkt, siger han. Jacob Mygin Pedersen blev færdig i 2009, men mangler endnu seniorpapirerne og skal derfor have et år mere på skolen. - I dag kan jeg sejle som 2. maskinmester og op til 1. styrmand – og jeg har gjort begge dele, pt. sejler jeg som 2. mester på DFDS’ ro-ro skib Primula Seaways mellem Göteborg og Gent i Belgien, fortæller Jacob Mygin Pedersen. - Jeg startede hos A.P. Møl-

I dag kan jeg sejle som 2. maskinmester og op til 1. styrmand – og jeg har gjort begge dele, pt. sejler jeg som 2. mester på DFDS’ ro-ro skib Primula Seaways. 28

ler-Mærsk på den første del af min uddannelse og så skiftede jeg til DFDS, ikke fordi der var noget i vejen med Mærsk, tværtimod: Men min kæreste havde det lidt kompliceret med, at jeg skulle være afsted så længe. Og det havde DFDS en løsning på: Kortere udmønstring. Desuden havde jeg i forvejen kendskab til DFDS, fordi jeg har familie, der arbejder der og er rigtig glade for det. Så jeg vidste, at det var et godt og velbrandet rederi. Dual og singlekultur

Endnu drives danske skibe jo ikke ud fra et dualt koncept. Men det har dog været brugt på mit skib, i og med, at jeg på samme skib har været både styrmand og 2. maskinmester. Jeg har flere gange været oppe og afløse som styrmand efter, at jeg er blevet maskinmester. Jeg holder lige meget af begge dele. Hver ende af skibet har sine spændende opgaver. En lidt speciel ting ved at komme ud som dual i en single kultur er, at afdelingerne på skibene er afdelingerne pr. tradition meget adskilte. I vores uddannelse tænker vi derimod ikke, at man er enten styrmand el-

ler maskinmester. Man er skibsofficer. Det gør, at man, når man er i maskinen, stadig har et nært forhold til, hvad der foregår oppe på dækket og broen, og omvendt når man er på broen. Det overraskede mig lidt i starten – efter at have været i begge afdelinger - hvor lidt hver afdeling egentlig som udgangspunkt i den gamle singlekultur ved om hinanden. Men jeg er overbevist om, at de mange dualer som efterhånden er kommet ud, giver en langt bredere forståelse for, hvad der foregår på tværs af afdelingerne– også selv om man ikke har fået implementeret konceptet. Det har en positiv indflydelse på samarbejdet på skibet. Og i de tilfælde hvor man har folk ombord der har kompetencer både på broen og i maskiner, og også har fået træning i det, dér opstår den fleksibilitet, som vi f.eks. bruger på mit skib, hvor man ved akut behov for en afløsning det ene eller andet sted, pludselig får nogle flere muligheder. Startede som tjener

- Jeg har en lidt anden tilgang til faget end de fleste,


Den duale uddannelse betyder stor fleksibilitet – både for skibsofficeren personligt og for mulighederne ombord. På DFDS Primula Seaways har Jacob Mygin Pedersen både arbejdet på broen og i maskinen.

- Jeg vil uden tøven anbefale unge at gå den vej – man kommer ud at sejle, og der er et akut behov for folk i erhvervet.

idet jeg har været i restaurationsbranchen i mange år som tjener. Jeg var tjener eller purser på Mols-Linien i en årrække. Min far er sømand og der er flere søfolk i familien, så selv om jeg i mine yngre år ikke havde nogen intention overhovedet om at komme til søs, så er jeg jo nok blevet påvirket undervejs. Men det var dog først da jeg hørte om den duale uddannelse at min interesse blev vakt. Som udgangspunkt havde jeg da nok følt, at styrmand var et spændende arbejde: Det at komme op og sejle et skib. Men der mangler måske lidt hands-

on og lidt mekanik i forhold til mine interesseområder. Så selv om jeg ikke havde noget romantisk forhold til maskinen, så blev jeg tiltrukket af kombinationen af de to ting og den store fleksibilitet det giver sammen med muligheden for brede kompetencer og kunne udvikle sig selv personligt, siger han. Jacob er 36 år og kommer oprindelig fra Syddjurs. I dag bor han i Odense sammen med sin kone og barn, og de har også et lille firma: – Det er jo den slags, der kan lade sig gøre som sømand, hvis man forstår at

time det. Jeg er jo hjemme i relativ lange perioder ad gangen, siger han. Han kalder Primula et herligt skib med et godt sammenhold, hvilket man netop som dualer kan være med til at befordre, når man har et indgående kendskab til folk i begge afdelinger. - Tidligere sagde jeg, når jeg blev spurgt, at jeg var skibsofficer, i dag vil jeg nok kalde mig maskinmester, nu jeg er i den afdeling. Men jeg er som nævnt fleksibel. Og har således for nyligt været oppe og tage dage som styrmand. Det gør jeg gerne. Anbefaling til unge

- Jeg vil uden tøven anbefale unge at gå den vej – man kommer ud at sejle, og der er et akut behov for folk i erhvervet. Og så er ikke altid sådan, at ens start-præference ender med at være

ens foretrukne, når man kommer ud i den virkelig verden. Det er der mange eksempler på. Hvor folk har fået nogle aha-oplevelser, og det er jo et bevis på personlig udvikling samtidig med at det brede spekter af kompetencer man har sammen med ens erfaring med komplicerede ting og projekter gør en attraktiv til rigtig mange jobs - Så fremtidsmulighederne er gode, og alle de ca. 25 i min omgangskreds, som jeg er blevet uddannet sammen med og stadig har et nært forhold til, er set alle stadig tilknyttet de maritime erhverv på den ene eller anden måde – alle er i job, gode jobs med gode lønninger og udviklingsmuligheder – både i land og til søs, siger Jacob Mygin Pedersen. Af Finn Bruun


Det blå Danmark UddannelseR 2014

OFFSHORE

Spændende udfordringer Offshore branchen giver udfordringer og oplevelser, du har svært ved at opnå i mere traditionelle jobs. Kravene til personale og teknisk udstyr er store og anderledes end på land.   De krav lærer du at leve op til, hvis du vælger en smedeuddannelse med fokus på offshore. Du får naturligvis en fuldgyldig smedeuddannelse med i købet. Det særlige fokus

på offshore skyldes, at alle projekter, valgfag og lignende er tilrettelagt, så du har de mest nødvendige certifikater og kurser på plads den dag, du står med svendebrevet i hånden.   Du går ikke glip af mulighederne på land Undervejs i uddannelsen kommer du igennem udfordrende offshoretekniske fag. Det giver dig flere muligheder med din

uddannelse – uden at det går ud over dine kompetencer og karrieremuligheder på land – du har nemlig et fuldt gyldig svendebrev som smed.   3 retninger Du kan vælge tre retninger, til din smedeuddannelse – og samtidig have fokus på offshore: • Reparation og vedligehold • Svejsning • Automatik og styring

OFFSHORE FAKTA - Dansk offshore-industri producerer langt over 100 % af det danske energi forbrug 30


med familien

Frihed til at være sammen

Arbejdsdagen er over tolv timer. Og han ser ikke familien i 14 dage, men Peter Holleufer nyder sit arbejde, og ikke mindst den frihed, som følger af at arbejde offshore Af Helle Horskjær Hansen   ”De skal fyre mig, hvis de vil af med mig, jeg forlader ikke jobbet frivilligt. Jeg vil være med til at lukke og slukke, og så må de bære mig derfra”. Ordene kommer fra Peter Holleufer. Han er 36 år, og arbejder på Tyra Øst, en Mærskejet boreplatform i Nordsøen. Peter er uddannet bygningssnedker, men arbejder nu som stilladsbygger, og formand for et sjak på fem, langt væk fra bopælen og

familien i Randers. Inden Peter kan møde på arbejde er han nødt til at tage toget fra Randers til Esbjerg, og derefter flyve en times tid med helikopter. Arbejdspladsen ligger nemlig midt mellem Danmark og England. I Nordsøen. 200 timer på en turnus Det har han gjort siden 1995, og han kan ikke forestille sig at arbejde nogen andre steder. Arbejdet på boreplatformen er blevet en livsstil for Peter, og han tror ikke han kan indordne sig under et almindeligt 8 til 16 job på landjord. ”Jeg er ude 14 dage og hjemme tre uger. De sidste mange år har jeg kun arbejdet om natten.

Min arbejdsdag begynder klokken 19, og så arbejder jeg til klokken otte på korte dage, og til klokken ti på lange dage”, fortæller Peter Holleufer. Det betyder, at Peters arbejdsuge er oppe på 100 timer, til gengæld kan han puste helt ud, når han kommer hjem. Flyttemænd på søen Når de fleste andre danskere er i gang med aftensmaden, står Peter op, og spiser morgenmad, og læser dagens aviser. Og så er han klar til nattens arbejdsopgaver. : ”Vores opgaver er at rigge eller bygge stilladser. Når vi rigger, flytter vi rundt med forskellige ting som rør, tan-

ke eller store ventiler. Vi er ligesom flyttemænd, men det er bare noget tungere ting, vi flytter rundt med. Det kan være alt fra få kilo til mange tons, vi skal flytte. Hvis det er for tungt, bruger vi taljer til at hejse tingene op og ned med”. Når arbejdsdagen er ovre, får Peter morgenmad, og ser en film inden han lister i seng for at være klar til endnu en nat på søen. Men det er ikke arbejde det hele. I pauserne bliver der også tid til at snakke med kollegaerne. Om alt fra arbejde til familielivet. ”Men vi snakker ikke så meget. Når vi kommer ind fra arbejdet, kan vi godt lide, at der er ro”, siger Peter Holleufer.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

31


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Savnet af familien ”Julen har aldrig sagt mig noget før, men nu har vi fået to børn, så det er noget andet. Jeg er heller ikke hjemme til jul i år. Jeg savner selvfølgelig familien, og jeg ringer hjem til dem hver anden dag”, fortæller Peter Holleufer. De tidspunkter, hvor det er værst, at der står offshorearbejder på visitkortet, er højtider og fødselsdage. I år bliver julen holdt hos Peters forældre, men uden Peter. ”Jeg har siddet med til mange familiefester ved Peters familie, selvom han ikke var hjemme. Sådan noget skal man lige vænne sig til. De første gange tænkte jeg, ej det gør jeg altså ikke. Men det er oddsene”, fortæller Peters kone, Rikke Bolther, der arbejder som souschef i en vuggestue i Randers. I al den tid Peter og Rikke har kendt hinanden, har Peter arbejdet på Nordsøen. Rikke havde heller ikke troet, at hun og Peter skulle have børn sammen. ”Jeg havde svoret, at jeg ikke ville have børn med Peter. Jeg ville ikke være alenemor”, siger Rikke Bolther. Alenemor er hun heller ikke, men hun er meget alene med børnene, og der er mange afsavn forbundet med at have en kæreste eller en far, der ikke kommer hjem klokken 16 hver dag. Omvendt er han så hjemme tre uger ad gangen. Friheden er guld værd Der er en altoverskyggende fordel, ved at have et arbejde som Peters. Det er de tre ugers frihed, hvor han kan gøre, hvad der passer ham. ”Arbejdet på Nordsøen giver mig frihed til at være sammen med familien, og til at restaurere vores hus”, fortæller Peter Holleufer. Familien bor på en ejendom fra 1857, så der er masser at tage fat i, når Peter kommer

32

Jeg tror jeg er mere sammen med børnene end så mange andre, fordi jeg er hjemme de tre uger. Der kan vi gøre lige, hvad der passer os hjem fra arbejde. Også familien nyder godt af de tre uger, Peter har hjemme. ”Jeg tror jeg er mere sammen med børnene end så mange andre, fordi jeg er hjemme de tre uger. Der kan vi gøre lige, hvad der passer os”, siger Peter Holleufer. De tre uger i familiens skød bliver tilbragt uden stress og jag, og Rikke får også en hjælpende hånd med praktiske gøremål. Peter handler ind, vasker tøj, og henter børnene. Nogle dage holder Peter en fridag med børnene, hvor de hygger sig med deres fælles hobby, som er heste. Børnene har selv to. Rikke har været vant til Peter livsstil fra begyndelsen af deres forhold, men der er da tidspunkter, hvor hun gerne ser han får et almindeligt arbejde. ”Selvfølgelig ønsker jeg da nogen gange, han kommer hjem og finder et otte til 16 job, men så vil han jo ikke være den person, han er, vel”, siger Rikke Bolther.

Fakta Produktion I 2013 var den samlede produktion fra felterne 429.140 TJ Råolie og 217.554 TJ Naturgas. Se mere på http://www.geologi.dk/oliegas/e2/d22.htm Faggrupper 15-20 faggrupper arbejder typisk på en platform. Der er alt fra maskinmestre, smede, elektrikere, stilladsbyggere, kokke, smørrebrødsjomfruer, elektronikteknikere, laboranter, sygeplejersker, ingeniører og ufaglærte. På de største behandlingsanlæg, som er Dan, Gorm, Tyra Øst og Tyra Vest arbejder normalt cirka 100 personer, og på andre som Skjold, Syd Arne, Harald og Halfdan cirka 30 personer hvert sted.   Ulykker De danske boreplatforme i Nordsøen har været forskånet for store ulykker. Så selvom folks opfattelse er, at det er et risikofyldt arbejde, sker der langt færre arbejdsulykker på en boreplatform, end der gør ved tilsvarende jobs på landjord.   Fritiden på platformen Når arbejdet ikke kalder, er der mulighed for at spille bordtennis, og billard. Der er fjernsyn, et utal af aviser og blade, sauna, solarium, og træningscenter. Maden har ry for at være i topklasse på de danske boreplatforme. Til hvert måltid er der mulighed for at vælge mellem en tre rettes menu, og en buffet. 


METALUDDANNELSER

TIL LANDS TIL VANDS OG I LUFTEN Dansk Metal har mere end 90 uddannelser inden for it, teknik og mekanik, som vi hele tiden udvikler og forbedrer. Mange af dem bliver brugt i Det blå Danmark. Fx: Automatiktekniker // Automationsteknolog // CNC-assistent // CNC-tekniker // Driftsteknolog // Elektronikfagtekniker // Flymekaniker // Industritekniker // Klejnsmed // Produktionsteknolog // Skibsmekaniker // Skibsmontør // Skibstekniker, design // Skibstekniker // Smed, aluminium // Smed, rustfri // Smed, bearbejdning // Svejser // Værktøjsmager // Værktøjstekniker

danskmetal.dk


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Jagten på det sorte offshore guld

- Kreativ boring på dybt vand Man behøver ikke være nørdet for at tale engageret om boreteknik. For Jakob Gyldén, der har prøvet, hvad det vil sige at arbejde på en boring, er det de tekniske udfordringer og de kreative løsninger der gør arbejdsdagen spændende. Som ingeniør på en borerig kan man komme hele verden rundt i løbet af måneder. Men det er ikke nødvendigvis det, der trækker. For boreingeniør Jakob Gyldén er det selve arbejdet, der tænder. Han arbejder for Mærsk Olie og Gas A/S, som er operatør for de mange danske olie- og gasfelter i Nordsøen – og som i stigende grad opererer internationalt og snart også på dybt vand.

34

Som boreingeniør er det boreriggene, der er hans arbejdsfelt. Ikke de faste platforme, som i Nordsøen sender olien direkte til land via rørledninger. En borerig kan flyttes rundt alt efter, hvor der er mest brug for den. Og det kan være helt ovre på den anden siden af jordkloden. Chancen for at finde nye ukendte oliefelter er størst ude på dybere vand. Og her er eftersøgningen og boringen naturligvis sværest. Søger ingeniører - Jeg har været her i snart fem år og har som led i Mærsks 2-årige uddannelses-program for ingeniører både været offshore og onshore. I Nordsøen, er man ude i 14 dage ad gan-

gen og hjemme 14 dage, hvor man veksler mellem fridage, kontoret i København og kurser, fortæller Jakob Gyldén. Han er 31 år og egentlig uddannet bygningsingeniør fra DTU. Men Mærsk Olie og Gas har brug for dygtige ingeniører, så der er en bred indgang for ingeniører og andre teknikere på højt niveau, når blot den tekniske kunnen og forståelse er på plads. Introduktions-stillingen ”Well Site Engineer” er ikke blot en føl-ordning. Der er tale om selvstændige opgaver med eget ansvar. - I de første måneder, hvor jeg var offshore på Nordsøen lærte jeg en masse i praksis på én gang. Det hele var nyt og meget anderledes, og jeg blev fascineret

af den avancerede teknik. Det gav en klar forståelse for, hvordan arbejdet foregår i praksis, og hvordan man herfra kan tænke videre og nå frem til løsninger. For der er ingen tvivl om, at det hele bliver mere og mere teknisk udfordrende. - Jeg kan godt lide at være helt tæt på operationen. Vi lejer boreriggene med besætning men har så selv mindst tre af vores folk ombord, hvoraf Well Site ingeniøren er den ene. Det team er ansvarlig for at arbejdet skrider frem og at det nødvendige udstyr er på plads. Her er man direkte inde i processen og en del af de beslutninger, der skal træffes på stedet. Her kan man få brug for hele sin tekniske kreativitet og naturvidenskabelige kunnen.


- Og i kontorperioderne ser man, hvor meget planlægning, der ligger bag en vellykket boring – både i boreafdelingens rig-teams, hos geofysikere, geologer og hos reservoir-ingeniører, hvis job det er at udpege, inden for hvilke punkter olien ligger i det aktuelle boreområde. Vi skal så finde den i praksis ved at bore brønden. Det er virkelig spændende, fortæller han. - Efter et antal måneder med fokus på Nordsøen, kommer man videre f.eks. til Qatar, hvor vi har en stor offshore operation. Vi er også repræsenteret i Kazakhstan, i den britiske del af Nordsøen og gennemfører specialprojekter og efterforskningsboringer ude i verden, fortæller Ja-

- I de første måneder, hvor jeg var offshore på Nordsøen lærte jeg en masse i praksis på én gang. Det hele var nyt og meget anderledes, og jeg blev fascineret af den avancerede teknik.

kob, som oplever, at der er enorm aktivitet i hele branchen i disse år. Det kræver således et godt fremsyn at gøre det rigtige i situationen. Jakob Gyldén lægger ikke skjul på, at det var en særlig oplevelse af komme til olie-boringens ”moderland”, Texas.

- Jeg var seks måneder på vores Houston-kontor, hvor vi som partnere var involveret i projekter sammen med andre oliefirmaer, som stod som operatører. Jeg var i den forbindelse udlånt til en af partnernes boringer i den Mexicanske Golf. Det var meget lærerigt at arbejdede offshore på en flydende borerig på 1700

meter dybt vand på en boring der skulle 8 km ned i undergrunden. Og så fik jeg også et indblik i den amerikanske olieverden. Næste projekter bliver formentlig i Angola. Og derefter i Brasilien.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

35


Det blå Danmark UddannelseR 2014

HAVNE

- Som skibsfører er supply skibe den ultimative udfordring. Jeg havde jo været vant til at sejle i en stor bue uden om platforme, men nu skulle jeg pludselig lægge helt tæt til i halvstorm og åben sø.

Fra aspirant til havnedirektør At en maritim uddannelse kan føre til lidt af hvert, beviser havnedirektør Thomas Bendtsen. Hans karriere har indtil videre været alt andet end kedelig. Og der er stadig fuld fokus på udvikling og uddannelse. - Lidt fascineret af havet og store skibe har jeg vel altid været, indrømmer Thomas Bendtsen. Men hvad det præcis var, der fik ham til at søge ind på Kogtved Søfartsskole efter at have afsluttet 10. klasse i Aarhus, husker han ikke. Der var ingen søfolk blandt familie, venner og bekendte. Én på opleveren Alligevel tog Thomas på søfartsskole ved Svendborg, og efter grunduddannelsen blev han ansat som aspirant i AP Møller Mærsk. - Som aspirant på et skib får man én på opleveren. Jeg sejlede over hele jorden med undtagelse af Sydafrika, og det var utroligt spændende at gå i land og se operahuset i Sydney den ene dag og skyskraberne i Hong Kong ugen efter. Det giver en helt speciel følelse af frihed sådan at være ude på egen hånd, fortæller Thomas men understreger, at det er frihed under ansvar. - Ansvarlighed er en del af jobbet. Man lærer hurtigt

36

at møde til tiden og passe sine opgaver. Alle tager for givet, at man kan udfylde jobbet og gå ind i et vagtteam, så selvfølgelig gør man sin pligt og indfrier forventningerne. Ellers har man ikke noget at gøre på et skib. Søfolk skal kunne begå sig Aspiranter er under uddannelse, samtidig med at de sejler, så de skal læse lektier og aflevere opgaver, mens de er ombord. Almindeligt forefaldende arbejde består i at spule dæk, smøre spil, banke rust, rense tanke og deltage i lastning og losning. Derudover er der brovagter, hvor de retter søkort og lærer grundlæggende færdigheder inden for navigation såsom at håndtere radar og undgå kollision. Og endelig skal aspiranterne være god til at navigere i overført betydning, så de undgå kollision med kollegerne ombord. Det kræver høj intelligens - også på det sociale område – at sejle langfart, for, som Thomas


- Som aspirant på et skib får man én på opleveren. Jeg sejlede over hele jorden med undtagelse af Sydafrika, og det var utroligt spændende at gå i land og se operahuset i Sydney den ene dag og skyskraberne i Hong Kong ugen efter.

Bendtsen siger, er der ikke noget, der kan ødelægge stemningen om bord på et skib som en mand i dårligt humør. Alle skal have evnen til at begå sig blandt andre. Og man skal være meget opmærksom på sin attitude, når man er sammen med de samme kolleger time efter time i ugevis. 28 eksaminer på 21 dage Efter to år som aspirant med den obligatoriske aktive sejltid, søgte Thomas Bendtsen ind på Marstal Navigationsskole, hvor han uddannede sig til skibsfører. Det er en koncentreret uddannelse over fem semestre og den afsluttes med sand eksamensmaraton. - Jeg mener, vi havde dimission den 21. december efter 28 eksaminer inden for samme måned. Det var ikke usædvanligt med en skriftlig eksamen om formiddagen og mundtlig eksamen over middag, erindrer han Uddannelsen omfatter alt fra navigation til brandbekæmpelse og sygdomsbehandling, for det er skibsføreren, der har ansvaret for sygdomsbehandling ombord på et skib. - Lad os sige vi fik et meget udvidet førstehjælpskursus. Jeg var blandt andet i praktik på en skadestue i 14 dage, så jeg fik prøvet at sy i mennesker. Vi skal jo i princippet kunne fjerne en blindtarm, mens vi har en

læge i røret, hvis nogen bliver akut syg. Svært at være gift med en sømand Under opholdet på Ærø nåede Thomas Bendtsen at blive gift og få en søn, så da han efter endt uddannelse som skibsfører igen skulle på langfart, var der en familie at tage hensyn til. - Det er ikke nemt at være gift med en sømand, for en stor del af tiden skal ægtefællen selv klare alt derhjemme. Ind imellem dukker der så alligevel en torsk op, som vil være med til at bestemme. Det er ikke let, lyder det. Folk på Ærø ved dog, hvad det indebærer at have søfolk i familien, og den skarpe adskillelse mellem arbejde og fritid har jo også sine fordele. Man er altid nyforelsket, når man kommer hjem. Og man kan tage mere del i børnenes hverdag, hvis man har fri flere uger ad gangen. Den ultimative udfordring Thomas fortsatte derfor med at sejle i 8 år efter officersuddannelsen. Først på tankere og containerskibe og siden på supplyskibe, der sejler forsyninger til olieplatforme. - Som skibsfører er supply skibe den ultimative udfordring. Jeg havde jo været vant til at sejle i en stor bue

uden om platforme, men nu skulle jeg pludselig lægge helt tæt til i halvstorm og åben sø. Det er en meget specielt håndværk, der kræver virkelig is i maven. Man skal jo kunne forudse, hvordan den næste sø vil ramme skibet, for at kunne korrigere for effekten med motorer og ror. Fortsatte studier efter arbejdstid Karrieren til søs sluttede Thomas med et vikariat på Ærøfærgen. Det virkede som en form for ’afvænning’, men han savnede udfordringer, specielt inden for ledelse. Derfor søgte han ind til CPH Malmo Port. Her arbejdede han som supervisor, manager og projektleder i terminalen og driftsafdelingen, samtidig med at han læste HD i økonomistyring og procesledelse. Siden er han gået i gang med en MBA i Shipping og Logistik på Copenhagen Business School. - Det er da hårdt at blive ved med at studere, samtidig med at man har fuldtidsarbejde. Jeg vil nok ikke anbefale andre at skifte job under en MBA.

Nu mangler jeg kun specialet, så er jeg færdig til sommer, siger Thomas, der i 2011 endnu en gang rykkede teltpælene op og slog sig ned som havnedirektør i Rønne på Bornholm. Helt nye udfordringer Her møder han nogle nye udfordringer, der er helt anderledes, men ikke mindre interessante, end det han tidligere har prøvet. - Bornholm er jo et ø-samfund med havnen som den vigtigste forbindelse til omverdenen, så det er klar vi har en speciel betydning for folk her på øen. Samtidig betyder beliggenheden, at vi i modsætning til andre havne ikke kan tiltrække mere gods ved at optimere vores serviceydelser. Vi er nødt til at tænke ud af boksen og finde nye metoder til at tjene penge på den skibstrafik, der er rundt om øen. Det er det, der gør det her job så spændende, slutter Thomas Bendtsen, der allerede er faldet rigtigt godt til i Rønne.

HAVNE FAKTA - Trafikhavnene behandler ¾ af dansk udenrigshandel

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

37


Det blå Danmark UddannelseR 2014

MARITIM IVÆRKSÆTTER

Det Blå Danmark Kunne du tænke dig at blive ung maritim Iværksætter?

Hvis du har modet til at starte dit eget rederi/operatør virksomhed/shippingvirksomhed/ skibsmægler forretning / havnevirksomhed så er her et eksempel på et ungt menneske, som har taget muligheden og startet sin egen virksomhed sammen med partnere: Navnet er Philip Overby og hans nye virksomhed er: Danova Shipping ApS Vester Voldgade 106 1.th 1552 Copenhagen V Denmark CVR. 32087515 Telephone: +45 8880 8180 Mobil: +45 2143 7970 Mail: chartering@danovashipping.com www.danovashipping.com Vi har stillet 5 skarpe spørgsmål til Philip og fået hans svar:

Shippinguddannelsen:

1) Hvorfor tog du uddannelsen? Allerede ingen jeg startede i shipping, havde jeg et ind38

gående indblik i branchen og viste derfor godt, at jeg ville beskæftige mig med noget inden for shipping. Jeg valgte at tage Shipping elev uddannelsen, da jeg mente, at det var den bedste måde at komme ind i branchen på. Derudover giver uddannelsen en god basis, så man bedre kan vælge hvilken gren indenfor shipping, man gerne vil interessere sig for i fremtiden. 2) Hvad har uddannelsen bibragt dig? Uddannelsen har givet en rigtig god kombination mellem det praktiske og teoretiske shipping, samt en fremragende bred basis viden. Det bevirker at mulighederne efter din uddannelse er mange. Derudover har der været et rigtigt sjovt sammenhold mellem, både de andre elever i vores virksomhed samt dem fra andre virksomheder.

3) Bibragte uddannelsen dig et godt netværk? Det er der absolut ingen tvivl om, at den har gjort. Min årgang var stor, så vi var en masse på skole samtidigt, hvilket betød at man kom meget tæt på hinanden efter de første uger i det vestjyske. Derudover er der et godt sammenhold i dagligdagen, hvilket gør at man har en utrolig stor berøringsflade med mange shippingfolk fra andre virksomheder. 4) Var uddannelsen med til at skabe dig en karriere ? Uddannelsen har i den grad været med til at skabe min karriere. En ting er den brede basis viden man har fået, men vigtigere er det

menneskelige netværk man har fået opbygget gennem uddannelsen. I den del af shipping, som jeg har valgt at beskæftige mig med, er det en fordel med et stort netværk, dette bruges til blandt andet vidensdeling. 5) Har du et godt råd til andre unge som vil tage en lignende uddannelse ? Mit råd til nye shipping elever ville bestemt være at investere nogle timer i uddannelsen, både på arbejdet, men bestemt også med andre elever eller andre sociale arrangementer som branchen organiserer. Held og Lykke Philip Overby Danova Shipping ApS

Derudover er der et godt sammenhold i dagligdagen, hvilket gør at man har en utrolig stor berøringsflade med mange shippingfolk fra andre virksomheder.

Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) har rådgivning og et mentor netværk for maritime iværksættere, Kontakt Steen Sabinsky på info@maritimecenter.dk eller tlf: 3333 7488 hvis du ønsker sparring og lidt fødselshjælp til din nye virksomhed indenfor Det Blå Danmark.


Mulige job i havn Jobfunktion

Uddannelse

Havnechef, havnedirektør

Maritim og akademisk uddannelse, ingeniører erfaring fra andre jobs

Havnekaptajn, maritim medarbejder, trafikkontrol

Maritim uddannelse. Sejler også indimellem.

Havneassistent

Typisk sejladserfaring, skal have erhvervsduelighedsbevis, typisk også krav om kørekort. Viden på IT-siden bliver mere og mere aktuelt. En del havneassistenter går en del vagttjeneste.

Administrationsmedarbejdere, HR medarbejdere

Handelshøjskole, akademiske uddannelser

Marketingmedarbejder

Erhvervsuddannelse eller erfaring fra jobs. Markedsføringsuddannelse kræver gymnasial uddannelse.

Bogholder/regnskabsmedarbejder

Handelsskole, Erhvervsuddannelse

Sekretær/kontorassistent/receptionist

Erhvervsuddannelse. Gerne med flair for sprog. Kendskab til IT. Speciale med spedition og shipping kan bygges på erhvervsuddannelsen.

IT-supporter

Erhvervsuddannelse. Data og Kommunikationsuddannelse.

Ingeniør

Både anlæg (kajer, belægning, etc.) og drift, der sørger for kraner, maskiner, vedligeholdelse, el etc.

Teknisk designer

Erhvervsuddannelse. Bindeled mellem planlægger og entreprenør.

Kranfører

Erhvervsuddannelse. AMU-kursus og oplæring

Servicemedarbejder

Specialarbejder, kontorudlært

Mekaniker/smed, metalarbejdere, tømrer – altså hånd- Erhvervsuddannelser værkere Elektriker

Erhvervsuddannelse, står for kraner, gadelys, lys i bygninger, køl-/frys stik til containere

Pladsmand

Specialarbejder

Se mere på www.danskehavne.dk

Ønsker du et foredrag om Søfart? Foreningen til Søfartens Fremme modtager også gerne invitationer til foredrag fra organisationer og foreninger, som er interesseret i at få oplysninger om dansk søfart, uddannelserne og den maritime sektor. Desuden deltager foreningen i relevante uddannelsesmesser og arrangerer gerne seminarer og møder med skolelærere, skolekonsulenter, samt ungdoms uddannelsesvejledere og studievalg. Har du en idé til et arrangement, der kan udbrede kendskabet til det maritime, søfarten og søfartsuddannelserne, hører vi meget gerne fra dig. Kontakt Foreningen på tlf. 3332 7933 eller e-mail: info@soefart-frem.dk

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

39


Det blå Danmark UddannelseR 2014

MARITIM ERHVERVSPRAKTIK

Erhvervspraktik til søs eller i det maritime til lands Hvis du kunne tænke dig at få et førstehåndsindtryk af, hvad det vil sige at arbejde til søs eller i land i Det Blå Danmark, skulle du måske prøve at komme i erhvervspraktik i branchen. Hvad enten du vil en tur på havet eller vil prøve kræfter med andre dele af af dansk søfart, er der en række ting, du skal være opmærksom på: Du skal de fleste steder være fyldt 15 år, For nogle jobs gælder, at du ikke må være farveblind. Du skal finde praktikpladsen. Snak med din erhvervs vejleder eller ring til Foreningen til Søfartens Fremme på 3332 7933 eller send os en e-mail på: info@soefart-frem.dk eller se på vores hjemmeside. Når du har fået en aftale med en arbejdsplads, skal de bruge følgende på skrift fra dig: - Bekræftelse fra din skolevejleder, Praktiske oplysninger som: navn, adresse,

40

telefonnummer, alder, skole og praktikperiode.

Find din praktikplads Det Blå Danmark er en stor branche og den kan virke lidt uoverskuelig. Det gode er, at netop fordi den er stor, har du også flere muligheder. Start med at gøre dig klart, hvilken del af branchen, du gerne vil lære nærmere at kende og begynd så at ringe rundt. Du kan for eksempel se på hjemmesiden www.soefart-frem.dk/uddannelse/ erhvervspraktik. Her kan du se de opdaterede muligheder for erhvervspraktik i det maritime. Foredrag på din skole om mulighederne i Søfart og Det Blå Danmark. Vil du vide mere om søfart og Det Blå Danmark? Måske venter der store oplevelser? Måske den rigtige karriere for netop dig? Og

under alle omstændigheder informationer og gode historier fra søfartens verden. Vi kommer gerne og fortæller om den danske handelsflåde og de forskellige maritime uddannelser og erhverv. Du vil blive overrasket over, de mange muligheder en maritim uddannelse kan give dig.

Personlige foredrag Søfartens Fremme tilbyder skoler, gymnasiale uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner foredrag om søfart. Det er erhvervsaktive skibsofficerer, der kan fortælle om søfart og officersuddannelserne med udgangspunkt i egne oplevelser. Det er altid mest interessant at få oplysninger på første hånd og der er generelt stor efterspørgsel på den type foredrag. Vil du, din klasse eller skole have besøg af en skibsofficer, der kan fortælle mere om

uddannelse og jobs, kan I kontakte Søfartens Fremme via vores hjemmeside www. soefart-frem.dk/kontakt Det er helt gratis. Vi informerer bredt Søfartens Fremme modtager også gerne invitationer til foredrag fra andre grupper, som er interesseret i at få oplysninger om dansk søfart og søfartsuddannelserne. Desuden deltager foreningen i relevante uddannelsesmesser og arrangerer gerne seminarer og møder med skolelærere, skolekonsulenter, samt vejledere inden UU og studievalg. Har du en idé til et arrangement, der kan udbrede kendskabet til søfarten og søfartsuddannelserne, hører vi meget gerne fra dig. Send os en e-mail på info@soefart-frem.dk


Spændende maritime WEB adresser A.P. Møller Mærsk: www.blivskibsofficer.dk Bilfærgernes Rederiforening/ Rederiforeningen for mindre Skibe: www.danmarksrederiforening.dk Bladet Søfart: www.soefart.dk Dampskibsselskabet Norden: www.ds-norden.com Dampskibsselskabet Torm: www.torm.com Danish Maritime Magazine: www.maritimedanmark.dk Danish Sail Training Association (DSTA): www.dsta.dk Danmarks Rederiforening: www.shipowners.dk Danmarks Skibsmægler forening: www.shipbrokers.dk Danske Havne: www.danskehavne.dk Danske Maritime: www.danskemaritime.dk Det Maritime Danmark: www.detmaritimedanmark.dk DONG E&P: www.dongenergy.dk Erhvervspraktik til søs: www.soefart-frem.dk/uddannelse/erhvervspraktik Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC): www.maritimecenter.dk Executive MBA in Shipping and Logistics: www.mbs.cbs.dk or www.shippingmba.com FiskerBladet: www.maritimedanmark.dk Foreningen til Søfartens Fremme: www.soefart-frem.dk Handelsflådens Velfærdskontor: www.hfv.dk Hess Danmark: www.hess.com HF Søfart Frederikshavn: www.hfsøfart.dk JOB2SEA: www.job2sea.com Maersk Oil: www.maerskoil.com Magasinet Maritime Danmark: www.maritimedanmark.dk Maritime Danmark - www.maritimedanmark.dk Maritime Uddannelser: www.fuldskruefrem.dk MARTEC: www.martec.nu Nyborg Søfartsskole: www.seaman.dk Oil Gas Danmark: www.oilgasdenmark.dk Rederiet Clipper Group: www.clipper-group.com Rederiet Dannebrog Rederi: www.dannebrog.com Rederiet DFDS: www.dfds.com Rederiet Esvagt: www.esvagt.dk Rederiet J. Lauritzen: www.j-lauritzen.com Rederiet Nielsen & Bresling A/S : www.bresline.dk Rederiet Nordic Tankers: www.nordictankers.com Rederiet Royal Artic line: www.ral.gl Rederiet Scandlines: www.scandlines.dk Rederiet Unifeeder: www.unifeeder.com Sammenslutningen af Mindre Erhvervsfartøjer: www.smedanmark.dk Sejlskibskontoret: www.sejlskibskontoret.dk Skibsbevaringsfonden: www.skibsbevaringsfonden.dk Skibsmægler Janus Andersen & Co. ApS www.janus-a.dk Skibsmægler J. Poulsen Shipping A/S: www.jpship.dk Skibsmægler Shipping.dk: www.shipping.dk Skibsteknisk Selskab: www.skibstekniskselskab.dk Skoleskibet DANMARK: www.skoleskibet-danmark.dk Skoleskibet Georg Stage: www.georgstage.dk Søfartsstyrelsen: www.sofartsstyrelsen.dk Tankskibsrederiet Herning A/S: www.herning-shipping.com Træskib foreningen: www.ts-skib.dk Uddannelsesguiden: www.ug.dk Undervisningsministeriet: www.uvm.dk World Careers: www.worldcareers.dk


Det blå Danmark UddannelseR 2014

...Hvad kan jeg Skibsmaskinist MARTEC

Shipping Bachelor CBS, København

Fiskeskipperuddannelsen Skagen Skipperskole

Sætteskipper Skagen Skipperskole, Marstal Navigationsskole

Master i maritim teknologi DTU, Lyngby Bådebygger Industriens Uddannelse

Akademimerkonom i International transport og logistik Erhvervsakademi Vest Esbjerg

HF Søfart Skagen Skipperskole, Marstal Navigationsskole, MARTEC, Svendborg Søfartsskole

Offshore uddannelser Rybners Erhvervsuddannelser Erhvervsfisker Fiskeriskolen, Thyborøn EUCnordvest

Skibskok MARTEC 42

Chartered Shipbroker Danmarks Skibsmæglerforening


Blive ? Faglært Skibsassistent MARTEC Skibsmekaniker

EUC Nord, Frederikshavn

Teknisk Manager Offshore Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg

Skibsofficer SIMAC Skibsingeniør DTU, Lyngby

Maskinmester SIMAC, MARTEC, Esbjerg, Fredericia maskinmesterskole, Maskinmesterskolen København & Århus maskinmesterskole

Shippinguddannelsen Rybners Erhvervsuddannelser

Styrmand Skagen Skipperskole, Marstal Navigationsskole

Skibsassistent Skoleskibene DANMARK & George Stage, Nyborg Søfartsskole, Svendborg Søfartsskole

Skibsfører Marstal Navigationsskole & SIMAC

Kystskipper Marstal Navigationsskole Skagen Skipperskole,

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

43


Det blå Danmark UddannelseR 2014

Skagen Skipperskole

MARTEC Skoleskibet Danmark Side 49

Fiskeriskolen Side 46

Fredericia Maskinmesterskole

Århus Maskinmesterskole Side 51

Maskinmesterskolen København Side 47 Rybners Erhvervsuddannelser Side 51

Nyborg Søfartsskole Side 49

Copenhagen Business School Side 45

SIMAC Side 50 Svendborg Søfartsskole Side 50

Marstal Navigationsskole Side 48

44

Skoleskibet Georg Stage Side 45


CBS Shipping

The BSc Shipping provides you with an understanding of the context and strategies of the global shipping industry, and prepares you for efficiently planning and managing shipping operations. Shipping is at the very core of international trade. Millions of tons of cargo are shipped from one end of the globe to the other each day, and you could describe international shipping as “globalisation in its physical form”, linking production, people and companies all over the planet. Developing efficient, reliable and cost-effective solutions to moving goods from producers to buyers is increasingly a key component in assuring

Fuldriggeren GEORG STAGE tilbyder en maritim grunduddannelse til skibsassistent. Det er en godkendt uddannelse, der tager fem måneder, og du har mulighed for at få SU. Du skal have 9. klasse afgangsbevis og være mellem 17 ½ og 22 år. Uddannelsen er første trin for en videregående søfartsuddannelse. Efter kurset kan du videreuddanne dig til befaren skibsassistent, skibskok, skibsmekanikker, sætteskipper, maskinmester, og styrmand/skibsfører. Uddannelsen omfatter fag som søsikkerhed, arbejdssikkerhed, brandbekæmpelse, motorlære,

business success for international companies. Shipping is not only a very large but also a dynamic and constantly changing industry. And in that industry, Denmark is a leading country, not only with the largest shipping fleet in Europe but also with around 10 % of the world’s shipping being operated from Copenhagen. The BSc Shipping is different from all the other programmes at CBS in that it focuses directly on just one industry. Rather than a general understanding of business conditions and business economics, you will develop a specific understanding of how shipping companies operate, how they develop strategies and business networks and how to plan

ellære, håndværksfag som tegningslæsning og værkstedspraktik, navigation og søvejsregler, vagttjeneste, praktisk sømandsskab og skibsteknik, første hjælp og sundhedslære, engelsk samt Safety Management System og Tankskibssikkerhed. Kokkeeleverne har kabystjeneste, proviantlære, arbejdssikkerhed mm. Forskellen på søfartsskolen ombord i GEORG STAGE og andre søfartsskoler er, at uddannelsen foregår ombord. Det vil sige at du udover at lære de forskellige fag og færdigheder også bruger dem i praksis, og får kendskab til tilværelsen i et skib til søs. Du lærer at sejle skibet og får som man siger ”dine søben”. Og du lærer, hvordan

and manage in an industry that operates in a global context, which is constantly changing. Thus, the programme is for those who feel quite confident that the shipping industry is indeed where they want to have their careers – and who want an academic, industry-focused university degree as the foundation for that career.

Start of the next class: 23/09/2013 For further information please visit: http://www.cbs.dk/ uddannelser/bacheloruddannelser/bsc-ininternational-shippingand-trade or contact Martin Iversen 38 15 21 85 mi.mpp@cbs.dk

du begår dig ombord i et skib. Sammen med dine skibskammerater indgår du i et team, hvor alle har en vigtig rolle om bord for at bringe skibet sikkert frem på havet. En uddannelse der sigter mod havet, enten i nærområdet eller på de store oceaner, giver dig en verden af muligheder. Du kan søge job på danske eller udenlandske skibe, og en maritim uddannelse giver også gode muligheder for job i rederier, på borerigge og i en lang række af andre virksomheder. Vil du vide mere www.georgstage.dk Tlf.: 3295-8019

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

Få luft under vingerne på fuldriggeren GEORG STAGE

45


Fiskeriskolen Det blå Danmark UddannelseR 2014

Erhvervsfisker

På erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i det moderne fiskeri. 
Du får indgående kendskab til sikkerhed til søs, du bliver fortrolig med det redningsudstyr, der er om bord på fiskefartøjer og du bliver oplært i de arbejdsfunktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af

46

fangstudbyttet, når de fast udgifter er trukket fra. Er du med til at fange mange fisk og har taget din del af tjansen, tjener du en god løn og modsat, tjener du mindre, hvis fangsten er dårlig. Som elev får du dog altid en fast elevløn hver måned – også selvom fangsten har været ringe. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Hver gang en kunde kommer ind hos en fiskehand-

ler, forventer han, at fiskehandleren kan rådgive og svare på spørgsmål samt at han får friske råvarer. Som fiskehandler bliver det derfor din opgave at formidle din viden og sikre, at fisken er frisk, så kunden får den bedste betjening – og kommer igen. Fiskehandleren er ofte på auktion tidligt om morgenen for at købe frisk fisk til butikken. Hjemme i butikken skal fisken flås, renses, skæres ud og fileteres før den anrettes i køledisken. Hygiejnen skal være i orden

og fisken skal se flot ud, når den er lagt på is/køl. Ofte har butikken også andre varer og specialiteter som eksempelvis sushi og forskellige slags skaldyrssalater. Dem skal du som fiskehandler også vide noget om.

Fiskeriskolen Ærøvej 9 7680 Thyboroen Tlf.: 96 91 92 30 fiskeri@eucnordvest.dk www.fiskeriskolen.dk


Maskinmesterskolen Skagen skipperskole København

Om Maskinmesterskolen København

MSK tilbyder dig en international anerkendt uddannelse som Professionsbachelor i Maskinteknisk Ledelse og Drift (maskinmester). Ingen anden dansk uddannelse kombinerer på tilsvarende vis teoretisk viden og praktisk håndelag. Uddannelsen forbereder de studerende til erhvervslivets stigende krav, ikke mindst på det miljøtekniske område, og vil dermed være lige så relevant fremover, som den har været igennem de sidste 100 år. Maskinmestrene er eftertragtede på grund af deres brede tekniske uddannelse og evne til at omsætte teoretisk viden til praksis og løse komplekse problemstillinger. Uddannelsen veksler mellem fag, der udvikler de studerendes teknisk

faglige, ledelsesmæssige og sociale kompetencer. Skolen er førende indenfor det el-tekniske område og kan tilbyde ekspertviden omfattende de seneste teknologier indenfor solceller, vindenergi og brændselsceller. Ligesom Maskinmesterskolen København er med helt fremme når det gælder styring og regulering samt robotteknologi. Maskinmesterskolen København er førende indenfor området og har uden sammenligning landets bedste køletekniske faciliteter, laboratorium og eksperter. Maskinmesterskolens beliggenhed på DTU Campus er ideel for det faglige miljø, da vi har en række af vores samarbejdspartnere i ”baghaven”. Dette

sikrer en relevant forskningsmæssig tilknytning til uddannelsens vigtigste fagområder. Desuden har Maskinmesterskolens studerende også stor glæde af studiemiljøet omkring DTU campus.

Direkte tlf.: 4525 7622 / 2134 1613 Mail: mmvejleder@msk.dk - eller læs mere om uddannelsen på: www.msk.dk

Maskinmesterskolen København er Danmarks ældste maskinmesterskole og har uddannet maskinmestre siden 1906. Der er mere end 500 studerende og 40 ansatte. Nye hold starter to gange om året – i januar og august. Vi afholder ”Åbent hus/Erhvervsaften” to gange årligt, altid den første torsdag i hhv. marts og november. Kontakt studievejleder Anette Orup for at høre mere om dine muligheder:

Maskinmesterskolen København Akademivej 56 Bygning 358 2800 Kgs.Lyngby Tlf. 4525 7600 mmvejleder@msk.dk www.msk.dk

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

47


Spil dine kort rigtigt - tag en maritim uddannelse i industrien Det blå Danmark UddannelseR 2014

Drømmer du om en karriere med udfordringer for både hoved og hænder? Med god løn og job i Danmark og resten af verden? Og vil du have muligheden for at arbejde med skibe på land eller til søs, så er en maritim uddannelse i industrien noget for dig. Du kan vælge at uddanne dig til Skibsmekaniker, hvor du kan arbejde med at vedligeholde og reparere motorer og tekniske systemer på et skib. Mange

Marstal Navigationsskole har 4 hovedaktiviteter 1. Uddannelse af Navigatører til handelsflåden. Marstal Navigationsskole uddanner kystskippere (6 måneder), Styrmænd (12 måneder), Sætteskippere (18 måneder) og Skibsførere (2½ år). Hvis man har den fornødne sejltid og andre forudsætninger (se skolens hjemmeside www.marnav.dk) kan man starte på uddannelserne. Alle uddannelserne er tilrettelagt, så der ikke er blindgyder undervejs – dvs at man for eksempel kan starte på kystskipperuddannelsen – fortsætte til sætteskipperuddannelsen - og derefter tage skibsføreruddannelsen uden at der bliver spildtid. Uddannelsen til styrmand er den eneste af uddannelserne som giver ret til

48

skibsmekanikere arbejder til søs, så f.eks. motorerne kan ordnes med det samme. Uddannelsen varer 3 år og 3 mdr.

og coasters. Dit hovedområde er motorerne, men du har også ansvar for spil, kraner, pumper m.m. Uddannelsen varer 4 år.

Som Skibstekniker kan du bygge mindre jernskibe, og reperere alle typer af skibe. Du er med i alt fra det udvendige skrog til dele af den indvendige indretning. Uddannelsen varer 4 år.

Ser du en lystbåd eller en fiskekutter, så er det en bådebygger der har været med til at lave den. Hvis du vælger denne uddannelse kan du lave bl.a. skroget, kahytter og cockpit og arbejder med jern, metal, glasfiber og lignende materiale. Uddannelsen varer 4 år.

Hvis du vælger at blive skibsmontør kan du reparere og vedligeholde alt fra fiskekuttere til fragtskibe

SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte). De andre uddannelser giver ret til SU efter gældende regler. 2. HF-søfart. HF-søfart er en ungdomsuddannelse som kombinerer en fuld HF-udannelse med en grundlæggende søfartsuddannelse. Søfartsdelen svarer til en søfartsskoleuddannelse. Hele uddannelsen varer tre år hvor uddannelseselementerne blandes så man noget af dagen går på HF-uddannelse og resten af tiden følger søfartsfag. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med det lokale VUC. 3. Efteruddannelse Marstal Navigationsskoles kursusafdeling afholder kurser inden for stort set alt, som har et maritimt islæt. Bl. a. kan nævnes

Læs mere om dine uddannelsesmuligheder både til lands og til vands på www.industriensuddannelser.dk

alle kurser for tankskibe og farligt gods, simulatorkurser som f.eks. Bridge Team Management og ECDIS. Afdelingen holder kurser over hele verden alt efter kundernes ønsker. 4. e-learning Marstal Navigationsskole har udviklet en række kurser som kan afvikles via Internet eller fra DVD. Disse kurser er direkte målrettede mod meget specifikke emner og ved nogle af kurserne er der en afsluttende eksamen via webcam. Yderligere laver afdelingen en del kurser på ”distancelearning”, hvor instruktøren står foran et kamera på skolen og kursisterne befinder sig et helt andet sted i verden – også med lyd og kamera. Dette virtuelle klasseværelse vil med stor sandsynlighed være et område som vokser.

Marstal Navigationsskole

Marstal Navigationsskole Navigatøruddannelser HF-søfart Efteruddannelse E-learning Ellenet 10 5960 Marstal Tlf: 62531075 Fax: 62531946 marnav@marnav.dk www.marnav.dk Rektor Søren Vestergaard


MARTEC

MARTEC Maritimt og Polyteknisk Uddannelsescenter Vi uddanner maskinmestre (professionsbachelor) med specialisering indenfor henholdsvis søfart, automatisering, energi og maritime offshore kompetencer. Derudover uddanner vi skibsmaskinister, skibskokke og skibsassistenter.

Martec driver en stor offshore kursusafdeling hvor vi udbyder stort set alle former for certifikat givende kurser til offshore industrien og det maritime område, suppleret med et bredt udvalg af energitekniske kurser.

Sammen med Frederikshavn Gymnasium og Skagen Skipperskole udbydes HFSøfartuddannelsen – en 3-årig ungdomsuddannelse, hvor eleverne bl.a. sejler på togt med Skoleskibet DANMARK.

MARTEC Maritime and Polytechnic College Adresse: Hånbækvej 54 9900 Frederikshavn Tlf: 96 20 88 88

I samarbejde med Aalborg Universitet tilbydes adgangskursus til maskinmester-uddannelsen.

Mail: martec@martec.nu Web: www.martec.nu Uddannelser: Maskinmester, Skibsmaskinist, Adgangskursus (AAU), Befaren og ubefaren skibsassistent, HF-Søfart, Skoleskibet DANMARK

Alle uddannelser bibringer de studerende tekniske og maritime kompetencer på højt niveau. Grunduddannelsen som skibsassistent begynderom bord på Skoleskibet DANMARK, der hvert år sejler på togt til spændende destinationer.

Først på Nyborg Søfartsskole! - Grundkursus for skibsassistenter. Herefter kan du mønstre ud i handelsflåden som ubefaren skibsassistent. 5 måneders varighed. Optagelse fra 17½ og opefter. Optagelse i august og februar. Forberedelseskursus for unge som ikke er gamle nok til start på grundkurset, eller unge som har brug for træning fagligt inden start på grundkurset. Varighed fra 1 – 12 mdr. Optagelse fra 16 år og opefter. Løbende optag året rundt. - Erhvervspraktik for unge der gerne vil snuse til det maritime erhverv og prøve

søfartsskolehverdagen Maritime arrangementer for skoler, skibsprojekter samt andre grupper af unge - Særligt om Nyborg Søfartsskole: Modulopdelt undervisning, koncentration om et fag af gangen. God kombination af teori og praksis. Øvelsessejladser med 3 –mastet skonnert. Kostskolehverdag med program hele dagen igennem, om aftenen samt hver anden weekend. Hverdagen er organiseret så det minder om at være ude og sejle. Med regler og rutiner som tager udgangspunkt i det sikkerhedsmæssige til søs.

Ring og hør mere på tlf. 21 42 47 46 eller besøg vores hjemmeside på www.seaman.dk

Job til søsSe mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk Nyborg Søfartsskole

49


Velkommen til en verden af muligheder på SIMAC Det blå Danmark UddannelseR 2014

både maskinmesterskole og navigationsskole. Alle uddannelser er professionsbacheloruddannelser. Maskinmester Maskinmesteruddannelsen er den bredeste tekniske uddannelse i Danmark. Du får en uddannelse, der både udfordrer dig praktisk og teoretisk. På grund af den brede tekniske viden finder de fleste ansættelse som mellemledere eller chefer.

Svendborg International Maritime Academy (SIMAC) er Danmarks største maritime uddannelsescenter. På SIMAC kan du uddanne dig i tre retninger; maskinmester, skibsofficer eller skibsfører, og vi er derfor

Trækker havet i dig? Vil du gerne have en uddannelse til søs, vil du være den der bestemmer, så skal du starte på en spændende maritim uddannelse på Svendborg Søfartsskole. Der er mange veje/muligheder for at nå målet. Du kan enten blive kyst- eller sætteskipper, som giver mulighed for at sejle som 1. eller 2. styrmand om bord på mindre handelsskibe, eller du kan fortsætte indtil du får en officers uddannelse, hvor du kan blive fører af de største container- og tankskibe i verden. Alle de maritime uddannelser kan kombineres, så du selv kan bestemme hvilket uddannelses niveau, du selv ønsker at erhverve. Som skibsassistent står du for det praktiske arbejde

50

Skibsfører En skibsfører er først og fremmest chef om bord på et skib og er den øverst ansvarlige for navigation, sejlads og sikkerhed på havet. Skibsofficer Skibsofficeren har kompetence til at arbejde både

om bord, du har både dæks- og maskintjeneste. Du skal deltage i brovagt, rengøring, vedligeholdelse af skibets maskiner og teknik. Uddannelsen veksler mellem skole og praktiktid til søs. Når du er på skolebænken får du SU – og i praktiktiden får du løn som ubefaren skibsassistent. Med en eksamen som skibsassistent kan du videreuddanne dig til skibsofficer. Du kan også vælge den 3 årige HF-Søfartsuddannelse, hvor du både får en HF uddannelse samt 1. modul af skibsofficersuddannelsen. Uddannelsen foregår i samarbejde med VUC-Fyn Svendborg og Svendborg Søfartsskole. Denne uddannelse fører frem til en bachelorgrad. Livet til søs er spændende. På havet føler man natur-

på broen og i maskinen – dvs. at du kan arbejde både som maskinmester og skibsfører og får derfor den bredest mulige maritime uddannelse med mange forskellige jobmuligheder. Alle vores uddannelser giver adgang til en bred vifte af både sø- og landbaserede job i ind- og udland. Der er stor efterspørgsel og mangel på både maskinmestre, skibsofficerer og skibsførere, hvilket gør, at der næsten ingen arbejdsløshed er. Vi er beliggende i Svendborg på Sydfyn, hvor der er mulighed for rigtig mange forskellige aktiviteter. Vi afholder desuden flere arrangementer med de andre uddannelser i

kræfterne, de kan både være smukke og skræmmende. Derfor er den uddannelse vi tilbyder, også tilrettelagt så du bliver i stand til både fagligt og menneskeligt at klare hverdagen til søs. Dansk søfart er blandt verdens førende, og når du kommer rundt i verden vil du opdage, at vi som nation er højt værdsat på grund af den kvalitet og præcision, som altid har været dansk skibsfarts kendetegn.

Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs.

byen – f.eks. sygeplejerskeuddannelsen, ligesom vi har vores egen fredagsbar.

Kontakt vores studievejleder direkte på tlf. 7221 5533 eller på studievejleder@simac.dk Læs mere på www.simac.dk Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg Tel. +45 7221 5500 www.simac.dk

For at blive optaget på en maritim uddannelse skal du bestå en helbredsundersøgelse samt en syns og høreprøve for søfarende. Du må ikke være farveblind. Svendborg Søfartsskole Overgade 6 5700 Svendborg Tlf. 62 21 04 84      Hjemmeside adr. www.svesoef.dk        E-mail: info@svesoef.dk


Maritime Danmark DKK 49,50

15. årgang · December 2013 · nr. 12

UDDANNELSER 2014

Maritime Danmark Havne & SkibSfart / maritim Industri

M aritiMe MaritiMe DanMark

Danish

MaritiMe DanMark

Dkk 49,50

Magazine

Dkk 49,50

57. årgang · December 2013 nr. 12

magasinet for fiskesektoren

3 - 2013

MARITIMT TOPMØDE

VIKING SUPPLY SHIPS

SVOVLUDLEDNING

Danmark vært i 2014

Tilbage på rette kurs

Sniffer på Storebæltsbroen

SHIPPING ABROAD

MAERSK TRAINING

NEW MUSEUM

Danish shipping in the USA

New build crew drilled to perfection

The Maritime Museum of Denmark

Fiskeaffald er en værdifuld ressource Bugserbåd på fiskejob i Storebælt Fiskemelsbranchen skærper profilen

Uddannelse 2014 Maritime Danmark Danish Maritime Magazine FiskerBladet

BLIV MASKINMESTER I AARHUS - helt enkelt! Vidste du . . . At der er fuld beskæftigelse blandt · maskinmestre? At en maskinmester typisk får job ···som leder eller mellemleder?

· ·

Daglige Nyheder: MaritimeDanmark.dk

Få dit eget abonnement på samtlige magasiner for 350 kr. pr. år i portotilskud.

Kom til orienteringsmøde hos os . . . Torsdag den 8. maj 2014, eller Torsdag den 6. november 2014

· ·

Skriv til abo@maritimedanmark.dk Reg 7604 Konto 1586041

Læs mere om Aarhus Maskinmesterskole på www.aams.dk - og prøv vores interaktive studieguide!

Maritime Danmark ApS - Esplanaden 30.4 - 1263 Copenhagen K, Denmark - Tel.: +45 7020 4155 - www.maritimedanmark.dk

Shippinguddannelsen i Esbjerg er for dig, som ønsker en fremtid inden for bl.a. skibsmægler, linjeagentur, oversøog projektspedition, rederi, havneagent og bunkeringvirksomhed. Uddannelsen er en 2-årig kontoruddannelse med speciale i spedition og shipping.

Svendsgade 19-21 6700 Esbjerg www.rybners.dk

Sp. Kirkevej 107 6700 Esbjerg www.easv.dk

Shippinguddannelsen i Esbjerg Som shippingelev løser du nationale og internationale opgaver inden for formidling, service og sagsbehandling og ydelser inden for transport. Du vurderer og vejleder dine kunders ønsker og forventninger under hensyntagen til geografiske og kulturelle forhold. Uddannelsen indeholder internationalt shippingrelaterede fag og en bred inddragelse af det multimodale område. Som shippingelev, skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du skal have gennemført HG eller HHx eller have en almen gymnasial uddannelse suppleret med HGS eller GSK. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og i løbet af de to år, skal du i skole i 7 uger i Esbjerg. Parallelt med uddannelsen kan du søge optagelse på Akademiuddannelsen i International Transport og Logistik.

Se mere på www.soefart-frem.dk eller www.worldcareers.dk

Rybners Erhvervsuddannelser

51


Our network provides the possibilities. Our people provide the solutions.

DFDS.COM

Dbdu 2014  
Dbdu 2014