Page 1

อินเตอร์เน็ต


ผู้จัดทำ • • • •

นำงสำวพรทิพย์ เอียดเหิน รหัส 544148117 นำงสำววรรณนิษำ ต้นสิงห์ รหัส 544148142 นำงสำวพอหทัย ชำนำญ รหัส 544148147 นำงสำวสุลำวัลย์ สิลำ รหัส 544148170

สำขำวิทยำศำสตร์ทั่วไป ปี 2 เป็นส่วนหนึ่งของวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสำหรับครู PC54504


เสนอ อำจำรย์ สุจิตตรำ จันทร์ลอย


ควำมหมำยของอินเตอร์เน็ต อินเทอร์เน็ต (Internet) หมำยถึง เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ นำนำชำติ ที่มสี ำยตรงเชื่อมต่อไปยังสถำบันหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อ อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผใู้ ช้ทั่วโลก. ผู้ใช้เครือข่ำยนี้สำมำรถสื่อสำรถึง กันได้ทำงอีเมล์ สำมำรถสืบค้นข้อมูลและสำรสนเทศ รวมทั้งคัดลอก แฟ้มข้อมูลและโปรแกรมมำใช้ได้.


ประวัติควำมเป็นมำของอินเตอร์เน็ต • ปี 2512 จัดตัง้ เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงกลำโหม สหรัฐอเมริกำชื่อ อำร์พำเน็ต หรือเรียกสั้นๆว่ำ อำร์พำ • ปี 2515 ได้มีกำรปรับปรุงหน่วยงำนจำกอำร์พำมำเป็นดำร์พำ • ปี 2518 อำร์พำเน็ตก็ขึ้นตรงกับหน่วยกำรสื่อสำรของกองทัพ • ปี 2526 มีกำรเชื่อมต่อโดยใช้ โพรโตคอล เป็นครัง้ แรก • ปี 2533 ยุติอำร์พำเน็ต และเปลี่ยนไปใช้เครือข่ำยขนำดมหึมำ จนถึงทุก วันนี้ และเรียกเครือข่ำยนี้ว่ำ อินเตอร์เน็ต


ควำมสำคัญ ของอินเตอร์เน็ต


1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic mail=E-mail) เป็นกำรส่งจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตโดยผู้ส่งจะต้องส่ง ข้อควำมไปยังที่อยู่ของผู้รับ และแนบไฟล์ไปได้


2. เทลเน็ต (Telnet) กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลๆ ได้ด้วยตนเองสำมำรถเรียกข้อมูลจำกโรงเรียน มำทำที่บ้านได้


3. กำรโอนถ่ำยข้อมูล (File Transfer Protocol) ค้นหำและเรียกข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆมำเก็บไว้ในเครื่องของเรำได้ ทั้งข้อมูลประเภท ตัวหนังสือ รูปภำพและเสียง


4. กำรสืบค้นข้อมูล (Gopher,Archie,World wide Web) กำรใช้เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในกำรค้นหำข่ำวสำรที่มีอยู่มำกมำย ใช้สืบค้นข้อมูล จำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ ทั่วโลกได้


5. กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและควำมคิดเห็น (Usenet) เป็นกำรบริกำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรและแสดงควำมคิดเห็นที่ผู้ใช้บริกำรอินเทอร์เน็ต ทั่วโลก แสดงควำมคิดเห็นของตน โดยกลุ่มข่ำวหรือนิวกรุ๊ป(Newgroup)แลกเปลี่ยน ควำมคิดเห็นกัน


6. กำรสื่อสำรด้วยข้อควำม (Chat,IRC-Internet Relay chat) เป็นกำรพูดคุย โดยพิมพ์ข้อควำมตอบกัน ซึ่งเป็นวิธีกำรสือ่ สำรที่ได้รับควำมนิยมมำกอีก วิธีหนึ่ง กำรสนทนำกันผ่ำนอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนเรำนั่งอยู่ในห้องสนทนำเดียวกัน แม้จะอยู่ คนละประเทศหรือคนละซีกโลกก็ตำม


7. กำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำร (E-Commerce = Electronic Commerce)


8. กำรให้ควำมบันเทิง (Entertain)

บนอินเทอร์เน็ตมีบริกำรด้ำนควำมบันเทิงหลำยรูปแบบต่ำงๆ เช่น รำยกำรโทรทัศน์ เกม เพลง รำยกำรวิทยุ เป็นต้น เรำสำมำรถเลือกใช้บริกำรเพื่อควำมบันเทิงได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันอินเทอร์เน็ต มีควำมสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเรำ หลำยๆ ด้ำน ทั้งกำรศึกษำ พำณิชย์ ธุรกรรม วรรณกรรม และอื่นๆ ดังเช่น


ด้ำนกำรศึกษำ สำมำรถใช้เป็นแหล่งค้นคว้ำหำข้อมูล ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำง วิชำกำร ข้อมูลด้ำนกำรบันเทิง ด้ำนกำรแพทย์ และอื่นๆ ที่น่ำสนใจ


ด้ำนกำรศึกษำ ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต จะทำหน้ำที่เสมือนเป็นห้องสมุดขนำดใหญ่


ด้ำนกำรศึกษำ นักศึกษำในมหำวิทยำลัย สำมำรถใช้อินเทอร์เน็ต ติดต่อกับมหำวิทยำลัยอื่น ๆ เพื่อค้นหำข้อมูลที่กำลัง ศึกษำอยู่ได้ ทั้งที่ข้อมูลที่เป็น ข้อควำม เสียง ภำพเคลื่อนไหวต่ำงๆ เป็นต้น


ด้ำนธุรกิจและกำรพำณิชย์ ค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจทำงธุรกิจ


ด้ำนธุรกิจและกำรพำณิชย์ ผู้ใช้ที่เป็นบริษัท หรือองค์กรต่ำง ๆ ก็สำมำรถเปิดให้บริกำร และสนับสนุนลูกค้ำของตน ผ่ำนระบบเครือข่ำย อินเทอร์เน็ตได้ เช่น กำรให้คำแนะนำ สอบถำมปัญหำต่ำง ๆ ให้แก่ลูกค้ำ แจกจ่ำยตัวโปรแกรม ทดลองใช้ (Shareware) หรือโปรแกรมแจกฟรี (Freeware) เป็นต้น


ด้ำนกำรบันเทิง กำรพักผ่อนหย่อนใจ

นันทนำกำร เช่น กำรค้นหำวำรสำรต่ำง ๆ ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่ำ Magazine o-nline รวมทั้งหนังสือพิมพ์และข่ำวสำรอื่นๆ โดยมีภำพประกอบ ที่ จอคอมพิวเตอร์เหมือนกับวำรสำร ตำมร้ำนหนังสือทั่วๆ ไป


ด้ำนกำรบันเทิง สำมำรถฟังวิทยุ ผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้


ของอินเตอร์เน็ต ภัยคุกคำม


• อินเตอร์เน็ตเป็นระบบอิสระ ไม่มีเจ้ำของ ทำให้กำรควบคุมกระทำได้ยำก • มีข้อมูลทีม่ ีผลเสียเผยแพร่อยู่ปริมำณมำก • ไม่มรี ะบบจัดกำรข้อมูลทีด่ ี เสี่ยงต่อกำรละเมิดลิขสิทธิ์เช่น เพลง หนัง เติบโตเร็วเกินไป • เสี่ยงต่อกำรโดนจำรกรรมข้อมูล กำรโจมตีจำกไวรัส, แฮกเกอร์ และจำก ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ มัลแวร์


• ข้อมูลบำงอย่ำงอำจไม่จริง ต้องดูให้ดีเสียก่อน อำจถูกหลอกลวง โจมตี เช่น กำรตัดต่อรูปเพื่อกำรอนำจำร • ถ้ำเล่นอินเตอร์เน็ตมำกเกินไปอำจเสียกำรเรียนได้ • ข้อมูลบำงอย่ำงก็ไม่เหมำะกับเด็กๆ • ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์จะใช้งำนไม่ได้ • ใช้สื่อทำงอินเตอร์เน็ตเพื่อกล่ำวหำและโจมตีคู่แข่ง


โทษ เฉพำะที่เป็นภัยต่อเด็ก


1. กำรแพร่สื่อลำมก มีทั้งที่เผยแพร่ภำพลำมกอนำจำร ภำพกำรสมสู่ ภำพตัดต่อลำมก


2. กำรล่อลวง โดยปล่อยให้เด็กและเยำวชนเข้ำไปพูดคุยกันใน Chat จนเกิดกำรล่อลวงนัดหมำยไป ข่มขืนหรือทำในสิ่งที่เลวร้ำย


3. กำรค้ำประเวณี มีกำรโฆษณำเพื่อขำยบริกำร รวมทั้งชักชวนให้เข้ำมำสมัครขำยบริกำร


4. กำรขำยสินค้ำอันตรำย มีตั้งแต่ยาสลบยาปลุกเซ็กซ์ ปืน เครื่องช็อตไฟฟ้า


5 กำรเผยแพร่กำรทำระเบิด โดยอธิบำยขั้นตอนกำรทำอย่ำงละเอียด


6. กำรพนัน มีให้เข้ำไปเล่นได้ในหลำยรูปแบบ


7. กำรเล่นเกม

มีทั้งเกมที่รุนแรงไล่ฆ่ำฟันและเกมละเมิดทำงเพศ


สื่ออนำจำรผิดศีลธรรม ข้อมูลต่ำงๆที่มีเนื้อหำไปในทำงขัดต่อศีลธรรม ลำมกอนำจำร หรือรวมถึงภำพโป๊เปลือย ต่ำงๆ สำมำรถ เข้ำสู่เด็ก และเยำวชนได้ง่ำยโดยผู้ปกครองไม่สำมำรถที่จะให้ควำมดูแลได้เต็มที่


ไวรัสม้ำโทรจัน หนอนอินเตอร์เน็ต และระเบิดเวลำ • ไวรัสม้ำโทรจัน : เป็นโปรแกรมอิสระซึ่งจะสืบพันธุ์โดยกำรจำลอง ตัวเองให้มำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่จะทำลำยข้อมูล หรืออำจทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ทำงำนช้ำลงโดยกำรแอบใช้สอยหน่วยควำมจำหรือ พื้นที่ว่ำงบนดิสก์โดยพลกำร • หนอนอินเตอร์เน็ต : ถูกสร้ำงขึ้นโดย Robert Morris, Jr. คือ โปรแกรมที่จะสืบพันธุ์โดยกำรจำลองตัวเองมำกขึ้นเรื่อยๆ จำก ระบบหนึ่งครอบครองทรัพยำกรและทำให้ระบบช้ำลง • ระเบิดเวลำ : คือรหัสซึ่งจะทำหน้ำที่เป็นตัวกระตุ้นรูปแบบเฉพำะ ของกำรโจมตีนนั้ ๆ ทำงำนเมื่อสภำพกำรโจมตีนั้นๆมำถึง ยกตัวอย่ำงเช่น ระเบิดเวลำจะทำลำยไฟล์ทั้งหมดในวันที่ 31 กรกฎำคม 2542


โรคติดอินเตอร์เน็ต • • • • • • •

รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต มีควำมต้องกำรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลำนำนขึ้น ไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้อินเตอร์เน็ตได้ รู้สึกหงุดหงิดเมื่อต้องใช้อินเตอร์เน็ตน้อยลงหรือหยุดใช้ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นวิธีในกำรหลีกเลี่ยงปัญหำ หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อน กำรใช้อินเตอร์เน็ตทำให้เกิดกำรเสี่ยงต่อกำรสูญเสียงำน กำรเรียน และควำม สัมพันธ ์ • มีอำกำรผิดปกติ อย่ำงเช่น หดหู่ กระวนกระวำยเมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต • ใช้เวลำในกำรใช้อินเตอร์เน็ตนำนกว่ำที่ตัวเองได้ตั้งใจไว้


อินเตอร์เน็ต ในโลกอนำคต


1. กำรประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตกับเครื่องใช้ต่ำงๆ ในชีวิตประจำวัน สำมำรถควบคุมรถ ควบคุมบ้ำน โดยใช้ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต


ประชุมทำง VoIP


3. นักธุรกิจรำยย่อย • จะมีกำรใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป (DIY Website) ในกำรประชำสัมพันธ์ธุรกิจให้เป็นที่รู้จักของ คนที่ใช้งำนอินเทอร์เน็ต เพรำะทำได้ง่ำยและประหยัดค่ำใช้จ่ำย แม้แต่ร้ำนขำยขนมร้ำนเล็กๆ ก็ยัง มีเว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ตนเอง


• 4. มีอินเทอร์เน็ตไร้สำย (Wi-Fi) ให้บริกำรทั่วไปตำมร้ำนสะดวกซื้อ อินเทอร์เน็ตจะมอบอำนำจ

สื่อให้แก่คนทั่วไป ทั้งเรื่องข่ำวสำร วิทยุ โทรทัศน์ จนถึงขัน้ ที่ข้อมูลต่ำงๆ ไม่ได้ตกอยู่กับกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งดังในอดีต


5. จะมีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ตมำกยิ่งขึ้น เพรำะสำมำรถแลกเปลี่ยนไฟล์กันทำงโปรแกรมสำหรับดำวน์โหลดไฟล์ เช่น โปรแกรม Bitcomet, ABC, Azureus, BitTorrent ฯลฯ ได้ง่ำย


อินเทอร์เน็ตจะกลำยเป็นแหล่งก่ออำชญำกรรมแหล่งใหม่ เนื่องจำกคนใช้งำนมำกขึ้น เมื่อเกิดปัญหำใด ๆ ขึ้นก็ตำม จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงและก่อให้เกิด ควำมสูญเสียเป็นมูลค่ำมหำศำลไม่ต่ำงจำกกำรก่ออำชญำกรรมทำงอื่น


คำถำม • 1. ควำมสำคัญของอินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้ำง • 2. ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตสำมำรถนำไปใช้ไนด้ำนใด • 3. ไวรัสม้ำโทรจันทำงำนอย่ำงไร


อ้ำงอิง • http://www.youtube.com/watch?v=iHcYYLJSfpg&feature=youtu.be 25 -01-2556 • http://blog.eduzones.com/banny/373426-01-2556 • http://www.bcoms.net/article/historyinternet.asp26-01-2556 • http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/poonsak/ictinterne t/else.html02-02-2556


จบการ นาเสนอ

รายงาน  
รายงาน  

อินเตอร๋เน็ต