Page 1

ITC Consulting DOO Skopje International Training and Consulting Company

Понуда за дизајнирање и спроведување на концептуални- типизирани и наменски (customized) тренинг работилници

10 Maрт, 2011 година Скопје Tel. / Fax: + 389 (0) 2 31-111- 91 Ul.Kozara br.15a/1, 1000 Skopje E-mail: contact@itc.com.mk Republic of Macedonia www.itc.com.mk


ИТЦ ГРУПАЦИЈА ИТЦ

претставува

специјализиран

консалтинг

и

тренинг

центар

за

унапредување на конкурентските способности на претпријатијата преку воспоставување компатибилност меѓу вработените, процесите и потребите на менаџментот и пазарот. Концептот на работа се темели на правење проценка на моменталните состојби ( човечки капацитети, организациски развој, технолошки процес ) и проектирање стратегија и акционен план за усогласување на состојбите со потребите за

стекнување подобрување и унапредување на конкурентските

предности. ИТЦ Групацијата својот широк спектар на дејности го остварува преку: ИТЦ Консалтинг – стратегиски менаџмент и тренинг центар ИТЦ Солушн – Анализа на бизнис процеси, организациски развој и имплементација на информатички решенија ИТЦ Кариера- Агенција за посредување при вработување и развој на стратегии за менаџмент со човечки ресурси Центар за талент менаџмент ( Фондација за талент менаџмент и кариерен развој – во основање. Конзорциумска соработка со ЦДС- Центарот за деловна соработка ШТО НЕ ПРАВИ ДА СМЕ ЕДИНСТВЕНИ 

Воспоставени релации за проектен и континуиран компаниски консалтинг во над 20-тина развојни компани во Македонија и пошироко во балканскиот регион

 

Специјализиран тренинг центар за проактивна продажба Широка листа на дополнителни специјализирани тренинг работилници дизајнирани според глобални стандарди Создавање интерна бизнис околина за истакнување на најдобрите перформанси на вработените Фокус кон потребите на локалниот пазар и градење стратегии за регионална или глобална промоција Стратегиски реорганизации, имплементации на стандарди за управување со квалитет и анализи на бизнис процеси при имплементација на ERP софтверски решенија во повеќе компании и организации Консалтинг, селекција и препорака за повеќе од 450 вработувања Реализација на процес на селекција и регрутација на повеќе од 6.500 кандидати за вработување

  

 


ТИМ Широка листа од експерти и специјалисти со

интернационално и локално

искуство во наведените области- како партнери, вработени лица и надворешни соработници. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ Сите обуки се дизајнираат концептуално - типизирано и наменски (customized), според дефинираните потреби на нарачателот и согласно важечките интернационални стандарди за управување со квалитет и тоа :  Анализа на потребите, состојбите и утврдување на целите преку работен состанок со нарачателот, евентуално анкетирање или писмена комуникација за дефинирање на важни детали поврзани со обуката. ( доставуваме два типа прашалници – едниот наменет за менаџерите , а вториот за директните учесници во продажниот процес , кои се пополнуваат најмаку 7 дена пред почетокот на обуката )

 Дизајнирање адекватни тренинг сесии и работни вежби - изготвување на тренинг курикулум кој по потреба се усогласува со нарачателот 

Реализација на обуката според доставена Агенда (дефинитивната агенда и структура на обуката ќе биде доставена по завршување на точка 2.).

 Сите учесници добиваат соодветни материјали за секоја обука.  Евалуација преку анализа на прашалници од учесници.  Евалуација на имплементацијата на новите компетенции на ниво на дневна применливост во работата на учесниците. Во тек на обуката на учесниците им се пренесува практично знаење за темите кои се цел на работилниците. Со активно учество преку примена на динамични интерактивни вежби и работи во група, работа на случаи, играње на улоги, како и презентации од тренерот, се постигнува учесниците на ефикасен начин да се стекнат со применливи вештини. Овие достигнати вештини воедно стануваат трајна придобивка за учесниците за подобрување на личните успеси и резултатите во работата. По завршување на секоја тренинг работилница нарачателот добива Извештај кој содржи: 

Анализа на евалуациони прашалници

Анализа на текот на сесиите и краток опис на индивидуалните евалуации на активноста и нивото на стекнато знаење на учесниците


ЛИСТА НА ОБУКИ Тренинг работилница

Времетраење

Начин на реализирање

Цена по учесник Во ДЕН

Кпмуникациски вештини Менаџмент сп време Office менаџмент Tim building-евалпација на тимпви

5 8 8

Оснпви на прпдажба Напредна прпдажба Супервизија на прпдажба CRM Маркетинг менаџмент Бренд менаџмент Однпси сп јавнпст Интернет маркетинг Прегпвараое

6 8 8 12 12 8 8 6 8

Прпектен менаџмент Стратегиски менаџмент

14 14

Менаџмент сп чпвечки ресурси Менаџмент сп прпмени Финансиски менаџмент

12 12 14

8

Основни обуки еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница Обуки за продажба еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница 2x6 часа 2x6 часа еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница еднпдневна рабптилница Менаџмент обуки 2x7 часа 2x7 часа 2x6 часа 2x6 часа 2x7 часа

3080,00 4300,00 4300,00 4920,00 3080,00 4300,00 4300,00 5530,00 5530,00 3070,00 3070,00 7380,00 3075,00 6150,00 6150,00 4920,00 6150,00 6150,00

ИТЦ Групација во соработка во ЦДС (Центар за деловна соработка) обезбедува одржување на 4 дополнителни обуки: Тренинг работилница

Времет раење

Начин на реализирање

Цена по учесник Во ДЕН

Уметнпста да влијаете на другите (The Art of Influencing Others)

16

2x8 часа

4720,00

Впдствп низ прпмени (Leading Through Change)

8

еднпдневна

2360,00

Менаџираое сп менаџери (Managing Managers)

8

еднпдневна

2360,00

Креативнп разрешуваое на прпблеми (Creative Problem Solving)

8

еднпдневна

2360,00


РЕАЛИЗАЦИЈА И ЦЕНИ Тренинзите се организираат во просторија во сoпственост или владение на нарачателот или изведувачот - што се договора дополнително. (ИТЦ располага со современо опремен тренинг центар за максимум 18 партиципиенти ) Секој од учесниците добива соодветни тренинг материјали: 

Папка со агенда и содржина, евентуални дополнителни прирачници и листа на дополнителна литература, работен нотес и пенкало

Доколку обуката предвидува интерактивни вежби на играње улоги и ЦД со снимените показни и реализирани вежби

Обуките за опфат на интерактивноста и постигнување на ефективно работење во тимови се организираат за групи од мин.8 до максимум18 учесници. Цените во табелата се апроксимативни, што значи дека во зависност од бројот на учесниците и број на обуки, возможни се и дополнителни дисконти. Во цената се вклучени: 

хонорари за обучувачите

материјали за обуката

техничка опрема за обука (LCD Проектор, флип чарт, флип чарт листови, фломастери)

Во цената не се вклучени: 

Патни трошоци – доколку обуката се извршува надвор од Скопје

Оброк и освежувања за обучувачите и асистентот

Начин на плаќање: 

30% од вкупниот износ се упалаќа авансно,

70% по завршувањето и доставување на финалниот извештај за евалуација на имплементацијата на новите компетенции на ниво на дневна применливост во работата на учесниците, најдоцна во рок до 15 денови од реализацијата на секоја од предвидените обуки.

Напомени: 

Цените дадени во оваа понуда се без пресметан ДДВ.


Компании со кои што сме работеле

In-company Consulting            

АгеСаманта дооел Скопје – претставништво на ХЕНКЕЛ& Schwarzkopf Жито Вардар – Велес Гудалат – Гостивар Рудник САСА InTec System Сигма СБ - Скопје ЗОНА – Скопје ТРИО- Прилеп Моменти- Скопје Витрано- Скопје; Enjoy Macedonia Урбан Инвест - Кавадарци

Понудата ја доставува Тим на ИТЦ , Скопје, 10.03.2011

Семинари, oбуки, усовршувања          

ЕВН Македонија Македонски Телеком Скопје Идеаплус – Скопје ПроКредит Банка - Скопје Прилепска Пиварница ЗОНА - Скопје Жито Вардар- Велес Сигма СБ Гудалат – Гостивар Агенција за државни службеници

Регрутација и селекција                

Усаид Проект за конкурентност – Моја Кариера VIP Оператор ЕВН Марс Моторола Kamenitza AD, Bulgaria Авицена Божиновски Урбан Инвест УСАИД Скопски легури НИКАС МК Дигитал Центар InTec System Скопје Сигма СБ Скопје Рудник Саса

mario  

asd sdsa sadsad asdasdasdad

Advertisement