Page 1

DROGA DO BUDOWY

LUBUSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWE.

LSS Ryszard Kneć Sekretarz Miasta Gorzowa Wlkp.


Razem czy osobno ?


.

OSOBNO ! 1. Wniesienie opłaty za udostępnienie częstotliwości ( według wzoru UKE ) 2. Realizacja własnych projektów


WADA ! 1.Nie powstaje infrastruktura w północnej części województwa. 2.Projekty mają wyłącznie charakter lokalny. 3.Mały wpływ na rozwój gospodarczy.


RAZEM 1. Powstaje infrastruktura w północnej części województwa. 2. Projekty mają charakter ponadlokalny. 3. Wpływają na rozwój gospodarczy. 4. Wzajemna wymiana doświadczeń. 5. Minimalizacja kosztów utrzymania.


RAZEM czyli JAK ?

1. Porozumienie / konsorcjum ? 2. ZwiÄ…zek gmin ? 3. Stowarzyszenie ?


USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 7 Związki i porozumienia międzygminne Art. 64. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. 2. Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin. 3. Prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. 4. Obowiązek utworzenia związku może być nałożony tylko w drodze ustawy, która określa zadania związku i tryb zatwierdzenia jego statutu. 5. Do związków międzygminnych stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.


USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Rozdział 9 Stowarzyszenia gmin Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. 2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut. 3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.


POROZUMIENIE ? 1.Charakter zadaniowy. 2.Problemy z reprezentacją. 3.Komplikacja z zarządzaniem i podejmowaniem bieżących decyzji. 4.Niska trwałość inicjatyw.


ZWIĄZEK i STOWARZYSZENIE Zalety: 1.Reprezentatywność. 2.Trwałość realizowanych inicjatyw. 3.Możliwość sprawnego podejmowania decyzji. 4.Spójna realizacja projektów.


ZWIĄZEK i STOWARZYSZENIE Wady: 1.Konieczność systematycznego finansowania. 2.Ponoszenie kosztów administracyjnych.


ZWIĄZEK czy STOWARZYSZENIE


PROPONUJEMY STOWARZYSZENIE Zaleta: 1.Bardziej otwarta formuła prawna ! 2.Uproszczone zasady prowadzenia zarządu, gospodarki finansowej rozliczania bieżącej działalności.

i


PROPONUJEMY STOWARZYSZENIE Wada: Dłuższy proces rejestracyjny ? Sąd - to żadna przeszkoda.


Pytanie – STOWARZYSZENIE ile to będzie kosztować ?

……gdy działamy razem jest nas 438 059 mieszkańców


Pytanie - ile to będzie kosztować ? Koszty administracyjne w skali roku (szacunek ) 1. Ogólno administracyjne. 5 tyś 2. Wynagrodzenia + pochodne - 100 tyś zł ( 3 etaty ) 3. Wynajem biura - 17 tyś zł ( 40 m2 ) 4. Wyposażenie - 15 tyś zł ( meble/sprzęt ) 5. Pozostałe - 10 tyś -----------------------------------

147 tyś zł


Pytanie - ile to będzie kosztować ? 1. Koszty biurowe w skali roku 147 tyś zł 2. Ilość mieszkańców: 438 059 osób

34 grosze od 1 mieszkańca


Pytanie - ile to będzie kosztować ? Koszty uzyskania częstotliwości ( koszt jednorazowy ) 1. Wadium: - 3 150,00 zł 2. Przetarg - 59 850,00 zł 3. Opłata Grudzień 2008 - 10 500,00 zł 4. Opłata I rata 2009 - 13 230,00 zł 5. Opłata II rata 2009 - 13 230,00 zł -------------------------Razem: 99 960,00 zł


Pytanie - ile będzie kosztować uzyskanie częstotliwości ?

23 grosze od 1 mieszkańca


Pytanie - ile to będzie kosztować ? Prawo do częstotliwości - opłata utrzymaniowa (stały koszt w skali roku )

26 460,00 zł


Pytanie - ile będzie kosztować roczne utrzymanie częstotliwości ?

6 groszy od 1 mieszkańca


Pytanie - ile razem to będzie kosztować ? Razem aby ruszyć w 2010 roku: 1.uzyskanie częstotliwości 2.utrzymanie częstotliwości 3.biuro

63 groszy / mieszkańca


Pytanie - ile to będzie kosztować ? Koszty stałe w latach kolejnych z wyłączeniem inwestycji 1. utrzymanie częstotliwości 2. biuro

40 groszy / mieszkańca


Pytanie – czy warto ? Czy przygotowanie i nadzorowanie tak dużego przedsięwzięcia warte jest rocznie : 63 groszy / mieszkańca a w kolejnych latach 40 groszy /mieszkańca


ŹRÓDŁA ŚRODÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH REALIZACJĘ

Lubuskiej Sieci Szerokopasmowej

„LSS” 1.Środki własne gmin. 2.Środki pomocowe 3.Partnerstwo ( PPP ) 4.Koncesja 5. ????????


ETAPY REALIZACJI 1. Zawarcie porozumienia międzygminnego 2. Podpisanie umów : – Napisanie projektu – Planowanie radiowe – Wybranie wykonawcy – Realizacja budowy sieci 3. Zarządzanie siecią oraz jej techniczne utrzymanie


KOSZTY REALIZACJI „LSS” Napisanie projektu oraz

Planowanie radiowe Pozwolą oszacować koszty które w skali całego obszaru przetargowego mogą wynosić

ok. 3 mln zł


Ostateczny koszt inwestycji zależy od: 1.ilości nadajników 2.ich rozmieszczenia 3.stopnia wykorzystania już istniejącej infrastruktury obejmującej m.in. : – obiekty budowlane – przyłącza energetyczne – przyłącza światłowodowe


Projekt wymaga udziału wszystkich gmin ! Miasta i gminy nie mogą realizować inwestycji poza własnym obszarem, ich nieobecność w projekcie pozostanie „białą plamą” której nikt nie pokryje.


UWAGA ! • Brak udziału jednego partnera ( gminy ) uniemożliwia realizację projektu przez pozostałych. • Pozostaje tylko ewentualne udostępnienie pasma za opłatą zgodnie z kluczem UKE i realizacja swoich małych inicjatyw.


Czy miasto Gorzów Wlkp. pozostanie z świadomością straconego czasu i pieniędzy ?

NIE


Miasto Gorzów Wlkp. dokończy rozpoczęty pilotażowy projekt pokrywający obszar całego miasta. Wdroży rozwiązania wykorzystujące technologię bezprzewodowej szerokopasmowej transmisji danych


Za odpłatnością może udostępnić częstotliwość pozostałym partnerom ( gminy ) z obszaru przetargowego.


NIE POWSTANIE GMINNA INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWA


Tani i bezpłatny internet pozostanie na lata

wirtualnym tematem w lubuskim. Po co zmieniać, skoro jest dobrze ?


miejmy odwagę myśleć o

LUBUSKIM jako


Regionie który stanowi zwieńczenie najlepszych praktyk łączących: biznes, ekologię i rozwój.


miejmy odwagę myśleć o

LUBUSKIM jako


Miejscu podejmowania decyzji oderwanych od poziomu: chodnika, asfaltu czy kanalizacji.


miejmy odwagę myśleć o

LUBUSKIM jako


Miejscu innym od wszystkich pozostałych które ma odwagę wyznaczać nowe kierunki a nie tylko kopiować istniejące rozwiązania. „NAJLEPSZA KOPIA POZOSTAJE TYLKO KOPIĄ”


Czy nasz droga do LSS będzie ?


Czy nasz droga do LSS będzie ?


ZALEŻY OD NAS SAMYCH !


Dziękujemy za uwagę

Droga_do_LSS  
Droga_do_LSS  

Droga_do_LSS

Advertisement