Page 1

Okolice Skwierzynne miesięcznik informacyjny

Nr 8 (186)/2011 ISSN 1234-1592

październik 2011

Linia kolejowa Skwierzyna-Krzyż

PRZYWRÓĆMY JEJ TRURYSTYCZNY BLASK fot. B. Zakrzewski

Fundusz sołecki – decyzje zebrań wiejskich Sukcesy skwierzyńskich tancerzy
Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

w yd a r z e n i a Linie kolejowe – nowa jakość

fot. Archiwum UM

Skwierzyna wychodzi z inicjatywą budowy na dawnym szlaku komunikacyjnym ścieżek pieszych i rowerowych. Wart 20 mln projekt zyskał już poparcie władz rządowych i samorządu

6 października w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie odbyła się konferencja „Bliższe i dalsze wędrówki po torach kolejowych. Zagospodarowanie turystyczne linii kolejowej: Krzyż – Skwierzyna”. Celem spotkania było rozpoczęcie dyskusji na temat rewitalizacji zamkniętej linii kolejowej: Krzyż – Skwierzyna poprzez budowę na niej ścieżek do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej. Rozpatrzenie możliwości wykorzystania pojazdów szynowych, np. zabytkowych drezyn, adaptacja nieczynnych peronów i dworców, wraz z obiektami i budynkami kolejowymi na potrzeby turystyki i rekreacji. Przedstawiono założenia projektu, w realizację którego, muszą zostać zaangażowane gminy Skwierzyna, Santok, Drezdenko, Krzyż. Planowany okres realizacji obejmowałby lata 2012 -2015, a warunkiem jego powodzenia jest udział, na każdym etapie, wszystkich wymienionych samorządów. Przewidywana wartość projektu to 20.000.000 zł, szacowana na podstawie już zrealizowanych, o podobnym charakterze. Kwota niebagatelna, której należy szukać w unijnych oraz rządowych programach. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono wojewodę, marszałka, lubuskich parlamentarzystów, samorządy gmin, przez które prze-

biega stara linia kolejowa, oraz organizacje związane z turystyką i rekreacją z województwa lubuskiego. Goście nie zawiedli. Wśród reprezentantów władzy rządowych i samorządowychj znaleźli się m.in.: Minister Rozwoju Regionalnego Waldemar Sługocki, Wojewoda Lubuski Helena Hatka, senator Henryk Maciej Woźniak, dyrektor Euroregionu Pro Europa Viadrina - Krzysztof Szydłak, prezes Lubuskiej Organizacji Turystycznej Jadwiga Błoch, przedstawiciele nadleśnictw, wójtowie oraz burmistrzowie gmin, przedstawiciele powiatów, przez które przebiega zabytkowa linia kolejowa Skwierzyna – Krzyż. Wśród licznie zgromadzonych gości pojawili się radni Rady Miejskiej w Skwierzynie, radni Rady Powiatu Międzyrzeckiego, dyrektorzy szkół, ośrodka kultury, sołtysi, uczniowie skwierzyńskich szkół oraz przedstawiciele ośrodków akademickich. Podczas dyskusji uczestnicy konferencji byli zgodni co do tego, że realizacja projektu jest bardzo kosztowna i długotrwała, nie warto jednak od niego odstępować. Minister Waldemar Sługocki oraz Wojewoda Lubuski Helena Hatka, wypowiadali się na temat możliwości dofinansowania omawianej inwestycji, zakresu pomocy i ewentualnego terminu, w którym stosowne wnioski będzie można składać. Deklarowali również pomoc oraz swoje poparcie dla przedstawianej koncepcji. Głos zabrali również przedstawiciele gmin, przez które przebiega stara linia, zapewniając pełne poparcie dla tego projektu. Zdaniem Jadwigi Błoch - Prezes Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „LOTUR”, odpowiadającej za rozwój turystyki, uczynienie z linii kolejowej marki turystycznej przyczyniłoby się do poszerzenia katalogu interesujących miejsc jakie mamy w województwie lubuskim. Największą przeszkodą w realizacji projektu mogą okazać się pieniądze. Pierwszy krok jednak został zrobiony – zaprezentowano pomysł, który znalazł przychylnych odbiorców. Jak mówi Joanna Dauksza – współautorka koncepcji - jeżeli samorządy zechcą współpracować warto działać i starać się w kolejnym okresie programowania o środki. Innym się udało, my mamy „zielone światło” od wielu instytucji, które zajmują się dystrybuowaniem środków europejskich. Nie możemy tego nie wykorzystać. (mp)

W listopadzie kulturalnie i sportowo W listopadzie czeka nas wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i sportowych. W naszej gminie i w najbliższej okolicy już w następnych tygodniach odbęda się koncerty muzyki klasycznej i nowoczesnej, ofertę kulturalną uzupełnią bogaty repertuar kin oraz gorzowskiego teatru. Miesiąc warto zacząć od gorzowskiej filharmonii, w której odbędzie się koncert zaduszkowy (2.11) oraz występ Kwartetu Polskiego z Berlina (4.11.). Wielbicieli jazzu zainteresuje zapewne występ Richarda Bony, w ramach cyklu Gorzów Jazz Celebrations oraz odbywające się w drugiej połowie listopada Strzeleckie Spotkania Jazzowe. Wiele wydarzeń odbędzie się w Dniu Niepodległości. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyć będą koncerty (np. Biało-Czerwony Klucz Wiolinowy – 13.11 lub „Światowe Sławy” – 18.11, w Filharmonii Gorzowskiej) oraz pokazy filmów patriotycznych (np. 1920. Bitwa Warszawska, w międzyrzeckim kinie 3D).

Druga połowa miesiąca powita nas koncertami bluesa w Międzyrzeczu (występ Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa – 17.11). Listopad to jednak nie tylko wydarzenia kulturalne, czekają nas również emocje sportowe. Już 5 listopada skwierzyńska „Pogoń” podejmie zespół „Dąb Przybyszów”. W Dniu Niepodległości w skwierzyńskich szkołach odbędą się turnieje siatkówki oraz koszykówki o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez cały miesiąc czekają nas również rozgrywki Skwierzyńskiej Olimpiady Młodzieży. W drugiej połowie listopada można natomiast wziąć udział w wyścigu kolarskim w przełajach w Zwierzyniu oraz w spływie wioślarskim dla twardzieli w Lubrzy (19.11). Bieżące informacje o aktualnych wydarzeniach kulturalnych i finansowych znajdziecie Państwo na stronie gminy www.skwierzyna.pl – zachęcamy do lektury.


Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011w yd a r z e n i a Gminny Dzień Seniora W dniu 15 października 2011 roku w auli ZST o godzinie 11.00 odbył się Gminny Dzień Seniora - organizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skwierzynie, Skwierzyński Ośrodek Kultury, Zespół Szkół Technicznych oraz Urząd Miejski. Dzień Seniora uroczyście otworzył dyrektor SOK-u Pan Maciej Zawidzki witając wszystkich zgromadzonych Seniorów. Następnie głos zabrał burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros, który wręczył życzenia oraz bukiet kwiatów dla Marii Więckiej - opiekunki Klubu Sieniora w Skwierzynie. W programie spotkania znalazło się losowanie 10 par kijków do Nordic Walkingu dla seniorów, ufundowanych przez burmistrza Tomasza Watrosa, w ramach promocji zdrowego stylu życia. Kolejną częścią uroczystości był występ Kabaretu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” oraz występ „Młodych Panów Dwóch”. Kamil Żak

fot. Archiwum UM

samorząd Wnioski do budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego na 2012r. We wrześniu we wszystkich sołectwach odbywały się zebrania, podczas których, między innymi, podejmowano decyzje dotyczące przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Poniżej podajemy zbiorcze zestawienie wniosków, które zostały uchwalone przez mieszkańców poszczególnych sołectw i zostaną uwzględnione w projekcie budżetu gminy. Poniższe przedsięwzięcia są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. I. Krobielewko (wysokość środków -10.318,31zł) 1. Zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy wiejskiej – ok. 2.000,00 zł 2. Zakup wiaty przystankowej do Skrzynicy ok. 3.000,00 zł 3. Zakup 10 kompletów stoły + ławki (zestaw piknikowy) – ok. 3.000,00 zł 4. Porządek i estetyka na terenie sołectwa (zakup materiałów i usługa) – ok. 2.000,00 zł 5. Doposażenie placu zabaw (huśtawki itp.) – ok. 318,31 zł II. Dobrojewo (wysokość środków – 8.406,47 zł) 1. Budowa altany przy świetlicy wiejskiej 4.500,00 zł 2. Utrzymanie porządku i estetyki w obrębie świetlicy, placu zabaw i kościoła w Dobrojewie – 1.500,00 zł 3. Wyposażenie świetlicy w meble i inny niezbędny sprzęt- 2.406,47 zł

III. Gościnowo (wysokość środków –13.073,61 zł) 1. Utrzymanie porządku i estetyki wioski cmentarzy (wymiana ogrodzenia, usługi w zakresie utrzymania porządku tj. grabienie, koszenie porządkowanie, zakup materiałów, bieżące remonty) – 5.000,00 zł 2. Promocja Sołectwa Gościnowo (wykonanie tablic, wykonanie płyt CD zawierających informacje o sołectwie, ulotki, kalendarze itp.) – 1.000,00 zł 3. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży (zakup materiałów do zajęć, opłata za prowadzenie zajęć, organizacja Dnia Dziecka) – 1.000,00 zł 4. Przygotowanie miejsc spotkań dla mieszkańców (zakup urządzeń do porządkowania: grabie, kosa spalinowa, kosze na śmieci, zakup usługi, doposażenie placów zabaw, placu sportowo-rekreacyjnego, boiska, sali wiejskiej oraz bieżące remonty) – 6.073,61 zł IV. Murzynowo (wysokość środków – 28.115,28 zł) 1. Poprawa informatyzacji biblioteki w Murzynowie – 3.000,00 zł 2. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Sołectwa (wynagrodzenie opiekuna, pracownika technicznego, zakup sprzętu do zajęć)–15.000,00 zł 3. Utrzymanie i podniesienie estetyki Sołectwa Murzynowo (m.in. budowa, utrzymanie placów zabaw, koszenie, nasadzenia roślin, zakup krzewów i drobnego sprzętu) – 10.115,28 zł

V. Wiejce (wysokość środków -7.731,70zł) 1. Zakup kosy spalinowej, paliwa, oleju i akcesoria – 1.800,00 zł 2. Zakup i montaż blaszanego garażu na magazyn przy świetlicy – 2.500,00 zł 3. Zakup drewnochronu i zlecenie konserwacji placu zabaw (elementów drewnianych) - 1.500,00 zł 4. Zakup kuchenki elektrycznej do świetlicy 1.200,00 zł 5. Opłaty za wywóz nieczystości płynnych i stałych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej - 731,70 zł VI. Trzebiszewo (wysokość środków –23.757,41 zł) 1. Zagospodarowanie terenu pod boisko sportowe (zakup urządzeń i usługa) -23.757,41zł VII. Świniary (wysokość środków- 17.684,51 zł) 1. Estetyzacja – koszenie, malowanie, zakup kwiatów, wywóz śmieci, utrzymanie placu zabaw- 3.000,00zł 2. Organizacja imprez kulturalnych m.in. dzień dziecka, dzień sołectwa – 6.000,00 zł 3. Zagospodarowanie nieruchomości przy budynkach użyteczności publicznej m.in. utwardzenie terenu, zakup kostki, ogrodzenia itp. - 6.000,00 4. Wyposażenie Sali wiejskiej zakup materiałów i sprzętu – 2.684,51 Magdalena Janas
Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

SAMORZĄD Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Trzebiszewie W dniu 22 października 2011r. o godzinie 11.00 odbyło się oficjalne otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego w Trzebiszewie. Z tej okazji zorganizowano Turniej Piłki Nożnej oraz Koszykówki o Puchar Burmistrza Skwierzyny. W turnieju wzięły udział trzy drużyny z Trzebiszewa oraz drużyna Urzędu Miejskiego. Turniej rozpoczął mecz piłki nożnej. Mimo walecznej postawy, drużynie urzędników nie udało się wygrać turnieju, musieli oni uznać wyższość młodzieży z Trzebiszewa, która wygrała Turniej i odebrała puchar z rąk burmistrza Tomasza Watrosa. Mecz koszykówki wygrała reprezentacja urzędu miejskiego, która po wyrównanym pojedynku pokonała sportowców z Trzebiszewa. Po turnieju burmistrz zaprosił wszystkich na ognisko, gdzie można było upiec kiełbasę i podzielić się wrażeniami z minionego dnia. Mimo chłodnej jesieni, pogoda była bardzo ładna i dopisywała podczas całego wydarzenia. Mamy nadzieję, że duża frekwencja młodzieży na oficjalnym otwarciu boiska w Trzebiszewie wpłynie na rozwój sportu i częste spędzanie wolnego czasu na tym obiekcie. Kamil Żak

fot. Archiwum UM

„Gmina Fair Play” na straży obsługi inwestora Gmina Skwierzyna została wyróżniona tytułem Gminy Fair Play. Jest to efekt działań, które rozpoczęto już na przełomie roku 2010/2011, kiedy analizowano możliwości i potencjał naszej gminy. Jedna rzecz nie podlegała dyskusji - Skwierzyna potrzebuje dobrej marki, znaku który pozwoli na jej pozytywną identyfikację i będzie rozpoznawalny wśród szerokiego kręgu odbiorców, głównie inwestorów. Konkurs „Gmina Fair Play ” jest organizowany od wielu lat, ma już swoją renomę w środowiskach biznesowych. Dla samorządu Skwierzyny, burmistrza Tomasza Watrosa, znalezienie inwestora jest jednym z priorytetów, a udział w konkursie oraz certyfikat, który gmina otrzymała, niewątpliwie wpłynie na poprawę jej wizerunku. Oficjalnie tytuł „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji zostanie wręczony podczas gali, która odbędzie się 2 grudnia w Warszawie, natomiast wyniki konkursu ogłoszono 19 października 2011 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej podczas konferencji „Sposób na inwestora – czyli jak przyciągnąć inwestora do gminy i sprawić by został?”. Konkurs „Gmina Fair Play” ma na celu wyróżnienie i promocję gmin. W jego aktualnej, X edycji, gminy ubiegały się miedzy innymi o tytuł „Certyfikowana lokalizacji inwestycji”. Organizatorem konkursu jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, a patronaty nad projektem obejmują Marszałkowie i Wojewodowie. Tytuł „Gmina Fair Play” – pokazuje potencjalnym inwestorom, że dany samorząd jest gotowy na ich przyjęcie – procedury są jasne i przejrzyste a zespół urzędniczy dobrze przygotowany. Dla Skwierzyny tytuł „Gmina Fair Play” to kolejny element budowania marki miasta otwar-

tego, nad którym intensywnie pracujemy. Po zgłoszeniu do udziału w konkursie każda gmina podlega dwuetapowej weryfikacji. Najpierw dokonuje się samooceny działań, w której prezentowane są aktualne działania i plany na przyszłość. W kolejnym etapie audytorzy weryfikują dane zawarte w ankietach. Jest również przeprowadzane badanie losowo wybranych przedsiębiorców, którzy już działają na terenie gminy. Warunkiem uzyskana certyfikatu jest pozytywna weryfikacja. Zakładamy, że w dłuższej perspektywie marka – „ Skwierzyna Miasto Otwarte”, której jednym z elementów jest tytuł „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, za-

chęci do inwestowania na naszym terenie – bo naprawdę warto. Certyfikat Fair Play jest największym w Polsce systemem oceny pracy samorządów w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. Program prowadzony jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej. Dla gminy skutkować on będzie szeregiem korzyści i możliwości w zakresie promocji np. poprzez wykorzystanie logo certyfikatu na materiałach promocyjnych, tablicach informacyjnych na terenie gminy, na stronie internetowej itd. (mf,mp)


Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011SAMORZĄD Mam wsparcie - osiągnę więcej Burmistrz Skwierzyny i Ośrodek Pomocy Społecznej, wraz ze świetlicą środowiskową „U Kubusia Puchatka”, rozpoczynają kampanię w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej „Mam wsparcie - osiągnę więcej”. Brak wystarczającej wiedzy na temat opieki zastępczej oraz szereg stereotypów i barier społecznych powoduje, że wciąż brakuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Dlatego, w ramach ruszającej kampanii do rodzicielstwa zastępczego zachęcać będą m.in. ogłoszenia rekrutacyjne, plakaty, ulotki i inne rodzaje komunikacji, które będą miały na celu zapoznanie lokalnych środowisk z tematyką pieczy zastępczej, otworzyć na tę formę pracy z dzieckiem oraz dostarczyć niezbędnego wsparcia już funkcjonującym rodzinom zastępczym. Kampania będzie realizowana w ramach projektu „Mam wsparcie- osiągnę więcej”.

Jej adresatami są dorośli pełniący opiekę zastępczą i dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej. W trakcie realizacji projektu przewidziane są następujące zadania: doposażenie świetlicy, rozwój kół zainteresowań, organizacja zajęć terapeutycznych, wyjazd integracyjny do Międzyzdrojów, organizacja imprez integracyjnych, kampania. Cele, jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu: • wzmocnienie poczucia wartości dzieci z rodzin o niskim statusie materialnym oraz wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, • wyrównywanie szans wobec rówieśników, poprawa wyników w nauce, • promocja dzieci uzdolnionych uatrakcyjnienie form spędzania czasu wolnego, • usprawnienie funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, • zmniejszenie zagrożenia narkomanią,

• alkoholizmem, marginalizacją i społecznym wykluczeniem, • poznanie nowych miejsc i dóbr kultury, • udzielenie rodzicom i opiekunom pomocy wychowawczej, prawnej, psychologicznej i terapeutycznej, • wzbogacenie działań profilaktycznych skierowanych do rodzin i dzieci, • poprawa warunków dzieci przebywających w świetlicy, • wzmacnianie instytucji rodziny zastępczej, • zachęcenie osób spokrewnionych z dziećmi umieszczanymi w placówkach do sprawowania pieczy zastępczej, • integracja środowisk rodzin biologicznych i rodzin zastępczych, • rozpowszechnianie i promocja pieczy zastępczej, • integracja dzieci i rodziców z rodzin biologicznych z rodzinami zastępczymi. Marta Bobińska

Jesień to dobry czas na składanie projektów Pomimo jesiennej pory i zbliżającego się końca roku organizacje pozarządowe z terenu naszej gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie na swoje inicjatywy. W listopadzie zainteresowane organizacje mogą wnioskować m.in. w konkursach ogłaszanych przez Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze Dobiegniewskie”, nabór wniosków trwa do 21 listopada, a wszelkie in-

formacje można uzyskać na stronie grupy www.pojezierzedobiegniewskie.pl. Zainteresowani przygotowaniem projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych mogą ubiegać się o pomoc w dofinansowaniu edukacyjnych (np. w ramach programu firmy IBM szkolenia z zakresu języka angielskiego przez Internet) oraz wspierających dożywianie dzieci w szkołach (akcja „Pajacyk”).

Informacje o najnowszych naborach wniosków zainteresowane osoby mogą uzyskać na bieżąco na stronie www.skwierzyna.pl, w dziale „wydarzenia” w profilu gminy na portalu Facebook oraz od pracowników Referatu Rozwoju Urzędu Miejskiego – Tel. 95 72 16 546. (mf)

Rozmowy o promocji W skwierzyńskim ratuszu, 25 października odbyło się posiedzenie robocze samorządowców z Powiatu Międzyrzeckiego służące rozwojowi wspólnej promocji. Spotkanie jest pierwszym efektem rozmów włodarzy Powiatu Międzyrzeckiego podczas wyjazdowego Walnego Zgromadzenia Członków Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego w Pogorzelicy. Na spotkaniu stawili się przedstawiciele prawie wszystkich samorządów naszego powiatu, miało ono charakter roboczy, kontynuujący i rozwijający ustalenia podnoszone podczas podobnego seminarium, które odbyło się w ubiegłym miesiącu w Międzyrzeczu. Witając zgromadzonych gości burmistrz Tomasz Watros przedstawił główne idee, które kierowały rozmowami starostów, wójtów i burmistrzów w Pogorzelicy oraz przedstawił w zarysie główne propozycje ze strony włodarzy. W kolejnym wystąpieniu dr Maciej Dudziak przedstawił możliwości jakie daje Fundusz Małych Projektów i Projektów Sieciowych dla finansowania wspólnych działań promocyjnych. Joanna Dauksza Kierownik Referatu Rozwoju, Promocji i Współpracy Zagranicznej zakończyła cykl przemówień prezentacją wskazującą doświad-

czenia Gminy Skwierzyna w zakresie wdrożenia nowej wizualizacji samorządu, którą prowadzi Urząd Miejski w ostatnich 5 miesiącach. W oparciu o doświadczenia z minionych miesięcy urzędnicy skwierzyńskiego magistratu sformułowali propozycje wspólnych działań w zakresie promocji i kooperacji sektora społecznego i edukacyjnego, rozwoju wsparcia kultury i rozrywki, sportu i rekreacji oraz promocji przedsiębiorczości. W toku ożywionej trwającej niemal dwie godziny dyskusji rozważano obszary i możliwości działań, w tym pogłębionej kooperacji z partnerami niemieckimi. Reprezentanci gmin zadeklarowali współpracę w zakresie wzajemnej promocji na swoim terenie m.in. poprzez promocję imprez kulturalnych czy bieżące przekazywanie sobie materiałów informacyjnych. Dyskutowano m.in. o wspólnym kalendarzu wydarzeń. Podsumowując spotkanie burmistrz Tomasz Watros wyraził przekonanie, że zainicjowana współpraca zaowocuje szeregiem projektów i wspólnych inicjatyw. Kolejne spotkanie, służące tym razem omówieniu szczegółów współpracy zapowiedziano jeszcze w listopadzie. (mf)
Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

SAMORZĄD Samorządowcy ze Skwierzyny w PAIIZ - wymiana dobrych praktyk W dniu 19.10.2011r., przedstawiciele skwierzyńskiego samorządu rozmawiali o możliwościach promocji gospodarczej gminy, a zwłaszcza Regionalnego Parku Przemysłowego w Polskiej Agencji Informacji i Inwe-

stycji Zagranicznych. Propozycje delegacji ze Skwierzyny spotkały się z dużym zainteresowaniem kierownictwa PAIIZ. Podczas rozmów wyrażono wolę pogłębienia i rozszerzenia współpracy w zakresie promocji

gospodarczej Skwierzyny oraz prezentacji terenów inwestycyjnych znajdujących się w naszej gminie inwestorom zainteresowanym w prowadzeniu działalności gospodarczej w północno-zachodniej Polsce. (mf)

NASZE S P RAWY Kolejne sukcesy nowinki Dnia 08.10.2011 formacja „NOWINKI” wzięła udział w Międzynarodowym Pucharze w Rock ‘n’rollu akrobatycznym. Letensky Pohar odbył się już po raz VIII w Czeskiej Pradze. Zespół taneczny „Nowinka” zaprezentował się w kategorii Formacji junior rock ‘n’rolla sportowego. W pucharze wzięło udział 29 formacji, oraz ponad 100 par tanecznych z 5 krajów europy. Poziom Pucharu był bardzo wysoki mogliśmy podziwiać obecnych Mistrzów oraz Wicemistrzów Świata w formacjach oraz parach rock’n’rolla. Formacja „Nowinka” wytańczyła w finale VI miejsce, wiele radości sprawiła nam Polska para Anna Miadzielec i Jacek Tarczyło z zaprzyjaźnionego Klubu Tanecznego MEGA DANCE z Zielonej Góry, która zaprezentowała się rewelacyjnie i odniosła zwycięstwo wygrywając u aktualnych Mistrzów Świata z Rosji. Nasza formacja już w grudniu będzie walczyła o utrzymanie tytułu Mistrza Polski Formacji Junior Rock’n’Rolla sportowego, który od czterech lat należy do „Nowinki” Manuela Mamys

fot. Nowinka

Stowarzyszenie „Nasz Dom” w Skwierzynie realizuje 3 projekty Istotą projektu „Nasze miejsce spotkań” jest przeciwdziałanie społecznej izolacji grup dysfunkcyjnych poprzez stworzenia miejsca spotkań oraz systematyczne spotkania osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Projekt Nasze miejsce spotkań dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację na rzecz Collegium Polonicom w Słubicach. Celem działań Stowarzyszenia jest również stworzenie na terenie Domu Pomocy Spo-

łecznej w Skwierzynie miejsca rekreacyjnego. Jest to „Ścieżka zdrowia”, wyposażona w ławki, stoły, grill oraz tor przeszkód.. Chcemy, aby osoby niepełnosprawne mogły realizować formy aktywności ruchowej i rekreacyjnej. Stowarzyszenie uzyskało dotację w ramach Konkursu grantowego, ogłoszonego przez Wojewodę Lubuskiego. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie zrealizujemy kolejną sieć wsparcia, którą będzie pracownia kulinarna. Projekt „Przez żołądek do

serca” finansowany jest ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Serdecznie zapraszamy Izabela Malinowska Stowarzyszenie „Nasz Dom” ul. Przemysłowa 42 66-440 Skwierzyna


Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011NASZE S P RAWY Tancerze z Fantazji zdobywają laury 9 października tancerze Fantazji uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego w Kostrzynie, o to ich sukcesy: w kat. 12-13 lat klasa E - Kacper Czaczkowski i Julita Lemke, II miejsce w kat. 14-15 lat klasa E- Hubert Grzesiuk i Katarzyna Pietrowska, I miejsce oraz Michał Żuk i Malwina Chmist III, miejsce 3. w kat. pow. 15 lat klasa E - Bartek Suchomski i Paulina Mrowicka, IV miejsce 4. w kat. pow. 15 lat klasa D- Dawid Czaczkowski i Dorota Nowak IV miejsce Gratulujemy !!! PS. na zdjęciu od lewej: Paulina Mrowicka i Bartek Suchomski, Malwina Chmist i Michał Żuk, Hubert Grzesiuk i Katarzyna Pietrowska oraz trenerka. Justyna Kownacka

Tytuł Miejsca Odkrywania Talentów dla Nowinki

Miło nam poinformować iż Stowarzyszenie Przyjaciół Skwierzyńskiego Zespołu Tanecznego „NOWINKA” uzyskało w roku szkolnym 2011/2012 tytuł Miejsca Odkrywania Talentów. Laureaci tego wyróżnienia honorowani są za przyczynianie się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży. Tytuł ten już po raz drugi trafia do Stowarzyszenia „Nowinki”. Warto zaznaczyć iż w ubiegłym roku szkolnym byliśmy jedynym Stowarzyszeniem w naszym powiecie, które zostało wyróżnione tytułem Miejsca Odkrywania Talentów. Manuela Mamys

fot. Fantazja
Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

k u lt u r a / e d u k ac j a Praca, która niesie radość Uczniowie skwierzyńskiej podstawówki przeprowadzili wspólnie akcję dokarmiania zwierząt

Mottem Szkoły Podstawowej w Skwierzynie są słowa Kornela Makuszyńskiego ,,Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa” i aby słowa zamieniły się w czyn, dzieci z klas I – VI rozpoczęły w miesiącu październiku zbiórkę żołędzi, w celu dokarmienia zwierząt leśnych. Efektem wspólnej pracy było zebranie 100kg żołędzi, które zostały przekazane Nadleśnictwu w Skwierzynie na początku paździenika. Mimo niesprzyjającej tego dnia pogody, przedstawicielki Samorządu Szkolnego Dużego: uczennica Aleksandra Górka i Weronika Żłobińska z klasy IVB udały się wraz z koordynatorem akcji z ramienia Nadleśnictwa w Skwierzynie - panem M. Majchrzak i panią A. Helak na leśną polanę w celu rozsypania zebranych żołędzi. W czasie podróży dzieci omówiły z panem M. Majchrzakiem dalszą pomoc, jaką jest dokarmianie leśnych zwierząt zimą. Natomiast droga powrotna zamieniła się w drogę edukacyjną. Dzieci wzbogacały i utrwalały swoją wiedzę o roślinności leśnej i ich mieszkańcach. Ciekawostką było pokazanie przez leśników dzieciom lizawki – słonego lizaka dla zwierząt. Nie odbyło się oczywiście bez spróbowania tego leśnego smakołyka saren i jeleni. Ponadto dzieci otrzymały książkę pt. ,,Jak chronić las” oraz ołówki, plakietki i broszurki o ochronie lasu. Dzięki tym pomocom szkoła nasza będzie mogła wspierać konkursy i akcje o tej tematyce. Wycieczka do lasu dzieciom bardzo się podobała i nauczyła dzieci, że czyniąc dobro, zyskujemy jeszcze więcej. Anna Helak

fot. SP w Skwierzynie

Ślubowanie uczniów klas pierwszych 13 października br. odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas I Szkoły Podstawowej w Skwierzynie. Uroczystość otworzył dyrektor szkoły Leszek Pawłowski witając serdecznie przybyłych gości, rodziców oraz uczniów, oczekujących na przyjęcie w szeregi społeczności uczniowskiej. Uczniowie klas I pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń, przygotowali część artystyczną, podczas której mogli popisać się swoimi umiejętnościami deklamacyjnymi oraz wokalnymi. Mogliśmy również obejrzeć popisy taneczne pary z Klubu Tańca Towarzyskiego ,,Fantazja’’ prowadzonego pod kierunkiem pani Justyny Kownackiej.

Po części artystycznej nastąpiła najważniejsza część uroczystości związana ze ślubowaniem uczniów. Uczniowie na sztandar szkoły ślubowali m.in. godnie prezentować naszą szkołę i być dobrym Polakiem. Po ślubowaniu głos zabrał burmistrz Skwierzyny Tomasz Watros, życząc uczniom jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom - z okazji zbliżającego się ich święta - wytrwałości i sukcesów w pracy. Tekst/foto : Teresa Nyga, Zespół Edukacyjny w Skwierzynie


Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011k u lt u r a / e d u k ac j a Dzień nauczyciela w gimnazjum 14 października 2011 roku nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie Gimnazjum w Skwierzynie wspólnie bawili się podczas akademii przygotowanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W programie nie zabrakło wierszy tematycznie związanych z obchodzonym świętem, humorystycznych scenek nawiązujących do realiów szkolnego życia i starannie dobranej oprawy muzycznej, która wprowadziła widzów w dobry nastrój. Całości dopełniała ciekawa scenografia nadająca spotkaniu kameralnego charakteru. Tegoroczną akademię przygotowali nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Doroty Marcinkiewicz, p. Marii M. Pupkowskiej, p. Agnieszki Waśkowicz, p. Marcina Sobczyńskiego i p. Urszuli Zaczyńskiej. Uroczystość zakończyło wystąpienie pani dyrektor Iwony Wysockiej, która podziękowała organizatorom za trud włożony w przygotowanie inscenizacji i złożyła zebranym życzenia wielu sukcesów. D. Malińska

fot. Gimnazjum Skwierzyna

Pasowanie na ucznia w Społecznej Szkole Podstawowej w Trzebiszewie Dzieci z klasy ,,0” i I przez pierwsze sześć tygodni nowego roku szkolnego 2011/2012 poznawały szkołę i panujące w niej zasady, nawiązały nowe znajomości oraz pod czujnym okiem wychowawczyń: p. Gabrieli Dysierowicz i p. Ewy Zawady, przygotowywały się do swojego pierwszego egzaminu - PASOWANIA NA UCZNIA. Dnia 14 października w Społecznej Szkole Podstawowej w Trzebiszewie odyła się uroczysta akademia. Po części artystycznej nadszedł moment  włączenia dzieci do braci uczniowskiej, którego  dokonała z-ca dyrektora  szkoły p. Justyna Brzezińska. Po raz pierwszy najmłodsi uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, składając obietnicę punktualnego przychodzenia do szkoły, dbania o książki i zeszyty, bycia dobrymi  kolegami, oraz że będą słuchać nauczycieli.

Następnie pasowani złożyli na pamiątkę odcisk swojego kciuka przy swoim nazwisku zapisanym w szkolnej kronice. Finałem uroczystości było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkich upominków. Na uroczystość tłumnie przybyli rodzice, dziadkowie, a także zaproszeni goście: przedstawiciele sołectwa i władz gminnych. Po ślubowaniu głos zabrali: Z-ca Burmistrza Skwierzyny p. Aleksander Szperka oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „KRĄG” p. Anna Graczyk z Gorzowa Wlkp., życząc uczniom jak najlepszych wyników w nauce, a nauczycielom - z okazji ich święta - wytrwałości, radości z wykonywanej pracy i sukcesów zawodowych. Natalia Rycerz

fot. Natalia Rycez


10

Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

k u lt u r a / e d u k ac j a Młodzi poeci o nauczycielach

II Miejsce „Dla nauczyc

I Miejsce

Z okazji święta nauczycieli w Zespole Edukacyjnym Szkoły Podstawowej w Skwierzynie odbył się konkurs literacki na najpiękniejszy wiersz poświęcony nauczycielom. Do konkursu przystąpiło 12 uczniów spośród których wyłoniono zwycięzców. Oto osoby wyróżnione: Natalia Konieczna, Dagmara Moczyńska, Matylda Bubnowska i Weronika Krompaszczyk. Anna Helak

„Nauczyciele” Gdy jestem w potrzebie i problemów mam wiele, zawsze pomogą nauczyciele. Gdy czegoś nie wiem lub czegoś nie umiem, to dzięki nim wnet wszystko rozumiem. Są bardzo troskliwi, wyrozumiali, pomocni, dowcipni po prostu wspaniali.

ieli” Rzekę piękn ych kwiatów znamy, tulipanów, ró ż i bzów. Dla nauczyc ieli mamy, najpiękniejs zych bukiet słów. Wszyscy nasi kochani nau dla swoich u czyciele, czniów cierp liwości mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany, Przeogromn y bukiet życz eń składamy. Dagmara M oczyńska Klasa III c

Nie jest im łatwo zająć się nami, Lecz właśnie po to są Nauczycielami. Natalia Konieczna Klasa IVa fot. SP w Skwierzynie

Gmina Skwierzyna IV w klasyfikacji generalnej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Po raz kolejny Skwierzyna potwierdziła, że w pełni zasługuje na tytuł sportowej gminy. W Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży za rok 2010/2011 zdobyła wysokie IV miejsce w klasyfikacji generalnej. Uroczyste podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży odbyło się 18 października 2011 w Babimoście. (mp)

Panu Mieczysławowi Śmigielskiemu prezesowi Towarzystwa Walki z Kalectwem w Skwierzynie Szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy składają Członkowie.


Okolice Skwierzynne

Nr 8(186)/2011

11

k u lt u r a / e d u k ac j a Spotkanie z położną w gimnazjum W środę 25 października 2011 roku, z inicjatywy szkolnej pedagog - pani Ewy Litkowiec - odbyły się w gimnazjum spotkania uczennic klas drugich z panią Wiesławą Waśko, położną pracującą od wielu lat na oddziale ginekologii skwierzyńskiego szpitala. Celem zajęć było przybliżenie uczennicom problematyki bezpośrednio związanej z ich zdrowiem i rozwojem. Przyjazna, prawie kameralna atmosfera, sprzyjała zadawaniu przez dziewczęta pytań związanych z procesem ich dojrzewania, anatomiczną budową kobiety, higieną i antykoncepcją. Rzetelność i przystępna forma przekazywanych przez panią położną informacji sprawiła, że biorące udział w spotkaniu gimnazjalistki były nim w wysokim stopniu zainteresowane. Podobne zajęcia odbywają się w naszej szkole już po raz drugi, a rosnące na nie zapotrzebowanie wskazuje, że będą organizowane cyklicznie. D.Malińska, fot.A.Stasz

Nagrody z okazji Dnia Edukacji W dniu 13 października 2011r. w Sali Narad Urzędu Miejskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznanych przez burmistrza dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Trudne zadanie zaopiniowania wniosków złożonych przez dyrektorów szkół o przyznanie nagród spoczywało na barkach komisji w składzie: Anna Wasiluk, Aleksander Szperka, Aleksandra Smutnicka, Renata Nawrot, Zofia Zawłocka, Stanisław Plac, Joanna Dauksza. Nagrody zostały przyznane za rzetelną pracę, która często traktowana jest jako posłannictwo, daje znakomite efekty.

To właśnie dzięki zaangażowaniu nauczycieli uczniowie osiągają tak liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych. Serdecznie gratulujemy! Oto lista nagrodzonych: Pani Danuta Malińska – Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie Pan Karol Igielski – Zespół Edukacyjny w Skwierzynie Pani Ramona Obrzezgiewicz – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie Pani Edyta Ulatowska – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Skwierzynie

Pani Anna Basaj-Portała - Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Lema w Skwierzynie Pan Zbigniew Wieczorek – Centrum Kształcenia Praktycznego w Skwierzynie Pani Ewa Szmańda – Zespół Edukacyjny w Skwierzynie Pani Mariola Tul – Zespół Edukacyjny w Skwierzynie Pan Andrzej Gawroński – Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie Kamil Żak

fot. Archiwum UM

Miesięcznik Informacyjny „Okolice Skwierzynie”, NR 8 (186) październik 2011 Redakcja w składzie: Marta Piekarska (redaktor naczelny), Kamil Różycki, Mariusz Florczak Wydawca: Urząd Miejski w Skwierzynie Kontakt z redakcją: ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, tel.: 957216525, fax: 957216539, e-mail: umig@skwierzyna.pl Wykonanie i druk: SONAR sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 89, 66-440 Gorzów Wlkp. Nakład: 2000 egzemplarzy


Myślisz o zakupie nieruchomości? Złóż oferty! Zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości w naszej Gminie? Burmistrz Skwierzyny ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą! Więcej informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami: 95 721 65 33.

Ogłoszenie nr 7/2011 Ogłoszenie nr 7/2011 Burmistrza Skwierzyny z dnia 2 września 2011r. – dotyczy terenu byłego campingu nad Obrą. Łączna powierzchnia nieruchomości to 7,46 ha, z przeznaczeniem na usługi turystyczne. Teren ten stanowi doskonałe miejsce do ulokowania inwestycji o charakterze turystycznym - campingu, ośrodka wypoczynkowego, centrum spa. Nieruchomość znajduje się na lewym brzegu Obry niedaleko od jej ujścia do Warty. Nieruchomość można przeznaczyć pod zabudowę usługową w zieleni z turystyką, w tym pod budowę hotelu, restauracji lub centrum spa wraz z zagospodarowaniem terenu w formie obiektów i urządzeń do użytkowania sezonowego.

Bezpośredni dostęp do rzeki Obry w miejscu tradycyjnie wskazywanym w przewodnikach turystycznych jako zakończenie spływów kajakowych organizowanych na tej rzece, umożliwia realizację całorocznej funkcji usługowej i sportowej. Realizacja inwestycji turystycznej na wskazanym terenie umożliwia łatwą organizację wypoczynku rowerowego i pieszego (np. w formie modnego obecnie nordic walking). O przewadze tej nieruchomości decydują: • doskonała lokalizacja - nieruchomość jest dobrze skomunikowana z drogami ekspresowymi - S-3 (Szczecin - Wrocław), drogą wojewódzką nr 24 (GorzówPoznań), w pobliżu znajduje się również

stacja kolejowa na zmodernizowanej trasie kolejowej (Gorzów-Zbąszynek); • niewielka konkurencja - lokalny potencjał turystyczny (w zakresie hotelarstwa i gastronomii) nie jest obecnie wystarczająco rozwinięty co skutkuje również niewielką konkurencją; • duży potencjał otoczenia - do 2014 r., Skwierzyna uzyska nowoczesne połączenie drogowe oraz kolejowe (modernizowana jest właśnie trasa kolejowa Gorzów-Zbąszynek); • niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej; • przyjazne otoczenie dla biznesu - wsparcie Urzędu Miejskiego w Skwierzynie w szybkiej realizacji inwestycji; Termin składania ofert upływa 10 listopada 2011 r.

Okolice Skwierzynne - 10/2011  
Okolice Skwierzynne - 10/2011  

newspaper, local news

Advertisement